Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 2951
856
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 11:07:10 AM »
Tiru Vitaivai:

Verse  1:

மறியார் கரத்தெந்தை யம்மா துமையோடும்
பிறியாத பெம்மான் உறையும் இடமென்பர்
பொறிவாய் வரிவண்டு தன்பூம் பெடைபுல்கி
வெறியார் மலரில் துயிலும் விடைவாயே.


(This decade was found inscribed on the temple wall;  it was copied by the department of epigraphy in 1917; the name of the Pan is not found.  1 This shrine is now known as Tiruviṭai Vāsai;  this shrine is mentioned by Aiyaṭikaḷ Kāṭavar Kōṉ Nāyaṉar in his Kshettira Tirattiruveṇpā:) Viṭaivāi, where the male bee which has dots and lines embraces its beautiful female bee and sleeps in the fragrant flower.  People say, it is the place where our father who holds a young deer in his hand and who is not separated from Uma, the beautiful lady, dwells.

Arunachala Siva.


857
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 10:59:01 AM »
Verse  11:

நறும்பொழிற் காழியுண் ஞானசம் பந்தன்
பெறும்பத நல்லூர்ப் பெருமணத் தானை
உறும்பொரு ளாற்சொன்ன வொண்டமிழ் வல்லார்க்
கறும்பழி பாவ மவல மிலரே.


About the god in Nallūr Perumaṇam who can give positions which can be received by devotees, sung by Jnana Sambandhan, who was born in Sirkazhi, surrounded by fragrant gardens.  For those who are capable of reciting the Tamizh verses which can bestow good benefits, with the idea of reaching the feet of god, reproach spoken by the people, and sins will become extinct. They will not undergo any suffering.

(This is the place where Jnana Sambandhar got married and he merged with Siva
of the temple along with his wife as pure light. The story goes that along with Jnana
Sambandhar and his wife, those who had come to the temple, the drummers, pipers,
and other relatives merged as pure light with Siva.)

Padigam on Tiru Nallur Perumanam completed.


Arunachala Siva.


858
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 10:55:43 AM »
Verse  10:

ஆத ரமணொடு சாக்கியர் தாஞ்சொல்லும்
பேதைமை கேட்டுப் பிணக்குறு வீர்வம்மின்
நாதனை நல்லூர்ப் பெருமண மேவிய
வேதன தாள்தொழ வீடெளி தாமே.

You who quarrel, on hearing the ignorant words of ignorant Jains and Buddhists!
come the chief, to worship the feet of the Lord who is the meaning of the Vedas, it is easy to attain eternal bliss.

Arunachala Siva.


859
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 10:52:28 AM »
Verse  9:

ஏலுந்தண் டாமரை யானு மியல்புடை
மாலுந்தம் மாண்பறி கின்றிலர் மாமறை
நாலுந்தம் பாட்டென்பர் நல்லூர்ப் பெருமணம்
போலுந்தங் கோயில் புரிசடை யார்க்கே.


The one who is seated in the cool lotus flower suitable to him and the Vishnu of good nature are incapable of knowing his greatness. Great men say that all the four great Vedas are his songs. Nallūr Perumaṇam is the temple belonging to the Lord of twisted matted locks of hair.

Arunachala Siva.

860
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 10:44:19 AM »
Verse  8:

தக்கிருந் தீரன்று தாளா லரக்கனை
உக்கிருந் தொல்க வுயர்வரைக் கீழிட்டு
நக்கிருந் தீரின்று நல்லூர்ப் பெருமணம்
புக்கிருந் தீரெமைப் போக்கரு ளீரே.

You were deserving, and appropriate, to your greatness.  On that day, having placed the demon, beneath the high mountain to pine and be disheartened.  You were smiling at his ignorance today. You entered into Nallūr Perumaṇam and stayed there.
Please bestow grace upon us to reach your feet. (This line is said to hint that Sambanbdhar wanted deliverance from birth and death;  According to Periya Purāṇam, Sambandhar entered into the effulgent light at the entrance of the temple and merged with the Lord along with his wife.) 

Arunachala Siva.

861
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 10:39:49 AM »
Verse  7:

மேகத்த கண்டன்எண் தோளன்வெண் ணீற்றுமை
பாகத்தன் பாய்புலித் தோலொடு பந்தித்த
நாகத்தன் நல்லூர்ப் பெருமணத் தான்நல்ல
போகத்தன் யோகத்தை யேபுரிந் தானே.

He has a neck as black as the sable cloud;  Has eight shoulders. Has Veṇṇīṟṟu Uma, as a half.  (Veṇṇīṟṟu Uma is the name of the goddess, in this shrine.) Has a serpent tied as a girdle upon the skin of the tiger which can pounce;  God in Nallūr Perumaṇam is in the enjoyment of all pleasures.  Though he was like that, he was practicing only Yoga.

Arunachala Siva.

862
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 10:36:27 AM »
Verse  6:

சிட்டப்பட் டார்க்கெளி யான்செங்கண் வேட்டுவப்
பட்டங்கட் டுஞ்சென்னி யான்பதி யாவது
நட்டக்கொட் டாட்டறா நல்லூர்ப் பெருமணத்
திட்டப்பட் டாலொத்தி ராலெம் பிரானிரே.

He is easily accessible to devotees who worship him without failing in their routine.
He has a plate tied to his head when he assumed the form of a hunter.  You seem to be more partial towards the city of Nallur Perumaṇam where dances and musical instruments played as their accompaniments never cease.  You are our master. (In this verse God is praised both in the 3rd person and 2nd person.)

Arunachala Siva.

863
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 10:31:20 AM »
Verse  5:

ஏறுகந் தீரிடு காட்டெரி யாடிவெண்
ணீறுகந் தீர்நிரை யார்விரி தேன்கொன்றை
நாறுகந் தீர்திரு நல்லூர்ப் பெருமணம்
வேறுகந் தீருமை கூறுகந் தீரே.


You desired the bull as your vehicle.  You desired the white ash, having danced in the fire in the cremation ground.  You were pleased to enjoy the fragrance of blossomed Koṉṟai flowers which are in rows and have honey.  You delighted in  Tirunallūr Perumaṇam as quite different from other shines.  You were pleased to have Uma as your half. (This verse praised god in the 2nd person.)

Arunachala Siva.

864
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 10:27:02 AM »
Verse  4:

வல்லியந் தோலுடை யார்ப்பது போர்ப்பது
கொல்லியல் வேழத் துரிவிரி கோவணம்
நல்லிய லார்தொழு நல்லூர்ப் பெருமணம்
புல்கிய வாழ்க்கையெம் புண்ணிய னார்க்கே.

It is the tiger's skin that is tied round the waist.  The blanket with which he covers is the skin of the elephant which has a nature of killing. His loin cloth is wide.  The above mentioned belong to our god who is residing in Nallūr Perumaṇam where good-natured people worship him.

Arunachala Siva.

865
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 10:20:08 AM »
Verse  3:

அன்புறு சிந்தைய ராகி யடியவர்
நன்புறு நல்லூர்ப் பெருமண மேவிநின்
றின்புறு மெந்தை யிணையடி யேத்துவார்
துன்புறு வாரல்லர் தொண்டுசெய் வாரே.


Residing in Nallūr Perumaṇam, where the devotees having a mind full of love, get all good things. Those who praise the feet of my father who is the cause for happiness will not undergo sufferings will do more and more service to god. 

Arunachala Siva.

866
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 10:14:38 AM »
Verse  2:

தருமண லோதஞ்சேர் தண்கட னித்திலம்
பருமண லாக்கொண்டு பாவைநல் லார்கள்
வருமணங் கூட்டி மணஞ்செயு நல்லூர்ப்
பெருமணத் தான்பெண்ணோர் பாகங் கொண்டானே.


The pearls in the cool sea which reach the sand which is heaped by the waves.
Girls are beautiful like the portrait.  Having them as big sand particles, adding with them, the flowers which have fragrance, play celebration of marriages. The god is in that Nallūr Perumaṇam, has a lady in one half.

Arunachala Siva.

867
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 10:10:12 AM »
Tiru Nallur Perumanam:

Verse 1:

கல்லூர்ப் பெருமணம் வேண்டா கழுமலம்
பல்லூர்ப் பெருமணம் பாட்டுமெய் யாய்த்தில
சொல்லூர்ப் பெருமணம் சூடல ரேதொண்டர்
நல்லூர்ப் பெருமண மேயநம் பானே.


One who adorns himself with the garlands of verses which have subtle meaning like fragrance!  Lord Siva who is in Nallūr Perumaṇam, where servants of god gather together!  I do not desire the marriage during which the bridegroom has to place the right foot of the bride on the grinding-stone and other ceremonies.  Have not the songs which I sang of Kazhumalam - Sīrkāzhi and many other shrines, come true?

Arunachala Siva.

868
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 10:05:33 AM »
Verse  6:

காவியங் கண்மட வாளொடுங் காட்டிடைத்
தீயக லேந்திநின் றாடுதிர் தேன்மலர்
மேவிய தண்பொழில் வெள்ளடை மேவிய
ஆவினி லைந்துகொண் டாட்டுகந் தீரே.

You who are pleased to be bathed in the five products of the cow and are in Veḷḷaṭai which has cool gardens in which there are flowers with honey. You dance, holding a hollow earthern lamp with fire.

(only six verses are available in this Padigam.)

Padigam on Tiru Vellatai completed.

Arunachala Siva.

869
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 10:00:56 AM »
Verse  5:

சுரிகுழ னல்ல துடியிடை யோடு
பொரிபுல்கு காட்டிடை யாடுதிர் பொங்க
விரிதரு பைம்பொழில் வெள்ளடை மேவிய
எரிமழு வாட்படை யெந்தை பிரானே.


Our Lord and father who has a burning battle-axe as a weapon!
You dance with enthusiasm in the cremation ground where the trees and other vegetation have become scorched by excessive heat and are in abundance, with a lady who has curly hairs and a waist comparable to Tuṭi, (hand drum).

Arunachala Siva.

870
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 09:57:42 AM »
Verse  4:


வளங்கிளர் கங்கை மடவர லோடு
களம்பட ஆடுதிர் காடரங் காக
விளங்கிய தண்பொழில் வெள்ளடை மேவிய
இளம்பிறை சேர்சடை யெம்பெரு மானே.


Our Lord who is in Veḷḷaṭai,  which has prospering cool gardens!
Our Lord in whose matted locks of hair there is the crescent moon.
You dance using the cremation ground as a stage, along with the lady, Ganga, of increasing beauty.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 2951