Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 [570] 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 ... 3200
8536
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 11, 2016, 11:22:42 AM »
Verse  3:


உற்றாரை யான்வேண்டேன்
    ஊர்வேண்டேன் பேர்வேண்டேன்
கற்றாரை யான்வேண்டேன்
    கற்பனவும் இனியமையும்
குற்றாலத் தமர்ந்துறையுங்
    கூத்தாஉன் குரைகழற்கே
கற்றாவின் மனம்போலக்
    கசிந்துருக வேண்டுவனே.


I seek not kith and kin;
I seek not a dwelling place;
I seek neither name nor fame;
I seek not the erudite;
all that is to be learnt is sufficient unto me.
O Dancer abiding at Kutraalam !
I seek Your beckoning and ankleted feet and to gain Them,
I must melt and thaw like a newly-calved cow.

(There are only three verses in this section.)

concluded.
 
Arunachala Siva.


 

8537
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 11, 2016, 11:19:59 AM »
Verse  2:


சடையானே தழலாடீ
    தயங்குமூ விலைச்சூலப்
படையானே பரஞ்சோதி
    பசுபதீ மழவெள்ளை
விடையானே விரிபொழில்சூழ்
    பெருந்துறையாய் அடியேன்நான்
உடையானே உனையல்லா
    துறுதுணைமற் றறியேனே.


O One of matted hair !
O One that dances in fire !
O One whose weapon is the resplendent three-leaved spear !
O One of Empyrean Effulgence !
O God of souls !
O One whose mount is the young white-hued Bull !
O Lord of Perunthurai girt With spreading groves !
O my Lord-Owner !
I,
Your Servitor,
know nought of abiding help save You.

Arunachala Siva.

8538
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 11, 2016, 11:14:41 AM »
Tirup Pulambal:

Holy Wailing:

Maturity of Siva-anadam:

Verse 1:பூங்கமலத் தயனொடுமால்
    அறியாத நெறியானே
கோங்கலர்சேர் குவிமுலையாள்
    கூறாவெண் ணீறாடி
ஓங்கெயில்சூழ் திருவாரூர்
    உடையானே அடியேன்நின்
பூங்கழல்கள் அவையல்லா
    தெவையாதும் புகழேனே.


O One whose way is unknown to him seated on the comely Lotus and Vishnu !
O One concorporate with Her whose buxom and tapering breasts are decked with Kongku flowers !
O one bedaubed with the white Holy Ash !
O Lord of Tiruvaaroor girt with lofty walls !
I,
Your servitor,
will never extol aught but them - Your flowery and ankleted feet.

Arunachala Siva.
 
 

8539
47. All is Brahman. Of this there can be no doubt.  The term 'all' is not true.
Past. future and present, and activity are ever non existent.

48. Real, unreal, distinguished and distinction; qualities or the differentiation
of qualities -- none of these exist. Purity and impurity are naught, even in the least
non existent.

49.  Speech or that which speak even, are naught; not in the least existent.
Great strength or utmost weakness, I or you are nowhere existent.

50.  That which is grasped, that which grasps, that which is to be ignored
none of these have anything in the least to do with the Self. So it is with holy
waters, any form of abulation, deity or the worship thereof.

51. There is no cause whatsoever for life or death.  Truth or any form of it
does not exist, not at all.

52.  Mother, father or body do not exist in the least.  There is nothing whatsoever
here of any form of the seer or the seen.

contd.,

Arunachala Siva.                   

8540
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 11, 2016, 09:43:24 AM »
Verse  40:

இப்பொழுதே வந்தணைவர்
    எழுந்தருளி யிரும்என்ன
ஒப்பின் மனை யறம்புரப்பீர்
    உத்தரா பதியுள்ளோம்
செப்பருஞ்சீர்ச் சிறுத்தொண்டர்
    தமைக்காணச் சேர்ந்தனம்யாம்
எப்பரிசும் அவரொழிய
    இங்கிரோம் என்றருளி.


"He will be here presently; be pleased to step in."
Hearing this, he said: "O you who foster peer-less fashion
The householders' dharma! We are from the North:
We came here to behold the ineffably glorious
Sirutthondar; for all you persuasion we will not
Consent to abide here during his absence."

Arunachala Siva.   8541
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 11, 2016, 09:40:10 AM »
Verse  39:அம்பலவ ரடியாரை
    யமுதுசெய்விப் பாரிற்றைக்
கெம்பெருமான் யாவரையுங்
    கண்டிலர்தே டிப்போனார்
வம்பெனநீ ரெழுந்தருளி
    வருந்திருவே டங்கண்டால்
தம்பெரிய பேறென்றே
    மிகமகிழ்வர் இனித்தாழார்.


And said: "He who feeds dutifully the devotees
Of the Lord of Ambalam, could not this day
Happen on any one; so my Lord, he has gone
In quest of them; if he but beholds you who have
Newly arrived in this, your divine habit,
He will deem it his great beatitude and will
Rejoice very much; he might not delay at all:

Arunachala Siva.

8542
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 11, 2016, 09:37:31 AM »
Verse 38:


மடவரலை முகநோக்கி
    மாதரார் தாம்இருந்த
இடவகையில் தனிபுகுதோம்
    என்றருள அதுகேட்டு
விடவகல்வார் போலிருந்தார்
    எனவெருவி விரைந்துமனைக்
கடனுடைய திருவெண்காட்
    டம்மைகடைத் தலையெய்தி.Thereupon he spake to her thus: "We enter not
All alone, any place where women alone abide."
Hearing this and grown afraid that he might
Leave the house, the lady of the house called
Tiruvenkaattunangkai who was in charge
Of the house, came forth to the front-yard.   

Arunachala Siva.

8543
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 11, 2016, 09:34:06 AM »
Verse  37:


வந்தணைந்து வினவுவார்
    மாதவரே யாம்என்று
சந்தனமாந் தையலார்
    முன்வந்து தாள்வணங்கி
அந்தமில்சீ ரடியாரைத்
    தேடியவர் புறத்தணைந்தார்
எந்தமையா ளுடையவரே
    அகத்துள்எழுந் தருளுமென."He that is come, is surely a great saint."
Thus convinced, the great serving maid called Santana
Came before him, fell at His feet and said: "He has
Gone out in quest of servitors of endless fame;
O our Lord-ruler, be pleased to step in."

Arunachala Siva.

8544
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 11, 2016, 09:28:12 AM »
Verse  36:

தண்டாத தொருவேட்கைப்
    பசியுடையார் தமைப்போலக்
கண்டாரைச் சிறுத்தொண்டர்
    மனைவினவிக் கடிதணைந்து
தொண்டானார்க் கெந்நாளும்
    சோறளிக்குந் திருத்தொண்டர்
வண்டார்பூந் தாரார்இம்
    மனைக்குள்ளா ரோவென்ன.


Like one who was exceedingly eager, he inquired
After the house of Sirutthondar, arrived thither
In great speed and addressed
(its inmates) thus:
"Is Sirutthondar that wears a garland buzzed
By bees, the great servitor that for ever provides food
For the sacred servitors, at home?"


Arunachala Siva.   

8545
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 11, 2016, 09:22:55 AM »
Verse  35:


அருள்பொழியுந் திருமுகத்தில்
    அணிமுறுவல் நிலவெறிப்ப
மருள்மொழிமும் மலஞ்சிதைக்கும்
    வடிச்சூலம் வெயிலெறிப்பப்
பொருள்பொழியும் பெருகன்பு
    தழைத்தோங்கிப் புவியேத்தத்
தெருள்பொழிவண் தமிழ்நாட்டுச்
    செங்காட்டங் குடிசேர்ந்தார்.His face divine which rains grace, was lit up by a smile
Of moon's rays; His sharp trident that smites
The triple Malas which breed bewilderment, blazed
Like sun?s rays; great love that reveals the True Ens
Flourished, hailed by the world; thus, ever thus, came
The Lord to Sengkaattangkudi in the bounteous
Tamizh country of abounding wisdom and clarity.

Arunachala Siva.


8546
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 11, 2016, 09:20:19 AM »
Verse  34:


அயன்கபா லந்தரித்த
    விடத்திருக்கை யாலணைத்த
வயங்கொளிமூ விலைச்சூல
    மணித்திருத்தோள் மிசைப்பொலியத்
தயங்குசுடர் வலத்திருக்கைத்
    தமருகத்தின் ஒலிதழைப்பப்
பயன்தவத்தாற் பெறும்புவியும்
    பாததா மரைசூட.


In His left hand which usually holds the skull
Of Brahma, He held a radiant trident and it blazed
On His beauteous shoulder; His right hand
Of exceeding effulgence held the little drum which
Resounded in great resonance; the earth, by reason
Of its hoary tapas was blessed to bear His lotus-feet.   

Arunachala Siva.


8547
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 11, 2016, 09:17:25 AM »
Verse  33:

பொருவில்திருத் தொண்டர்க்குப்
    புவிமேல்வந் தருள்புரியும்
பெருகருளின் திறங்கண்டு
    பிரானருளே பேணுவீர்
வரும்அன்பின் வழிநிற்பீர்
    எனமறைபூண் டறைவனபோல்
திருவடிமேல் திருச்சிலம்பு
    திசைமுழுதுஞ் செலவொலிப்ப.The very Vedas formed the divine anklets on His sacred
Feet and they seemed to proclaim thus: "Behold
The great mercy of the Lord who comes upon the earth
To grace peerless Sirutthondar; hail, for ever,
His grace willingly; be poised in increasing love."

Arunachala Siva.


8548
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 11, 2016, 09:14:39 AM »
Verse  32:


மிக்கெழும்அன் பர்கள்அன்பு
    திருமேனி விளைந்ததென
அக்குமணி யாற்சன்ன
    வீரமும்ஆ ரமும்வடமும்
கைக்கணிதோள் வளைச்சரியும்
    அரைக்கடிசூத் திரச்சரியும்
தக்கதிருக் காற்சரியுஞ்
    சாத்தியவொண் சுடர்தயங்க.It looked as though that the soaring love of devotees
Formed the jewels on His divine person; He wore
A victorious garland wrought of the beads of bones,
Chains, chaplets and bangles for His hand, a loin-cord
For His waist and jewels for His feet;
His person glowed in great splendor.

Arunachala Siva.

8549
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 11, 2016, 09:11:47 AM »
Verse 31:


செம்பரிதி கடலளித்த
    செக்கரொளி யினைஅந்திப்
பம்புமிருள் செறிபொழுது
    படர்ந்தணைந்து சூழ்வதெனத்
தம்பழைய கரியுரிவை
    கொண்டுசமைத் ததுசாத்தும்
அம்பவளத் திருமேனிக்
    கஞ்சுகத்தின் அணிவிளங்க.


Like dusk maturing into darkness and overpowering
The incarnadine luster that pervades the heaven when
The sun sinks into the western main, on His divine body
Like unto the coral in hue, he wore a vestment, made
Of the tusker's hide which He peeled off, of yore.

Arunachala Siva.

8550
39.  All is illusory.  There is no doubt of this.  All is only consciousness indeed.
If the existence of cause is real, the effect will also occur.

40.  If non existence be, I am without non existence.  Brahman alone am I, the refuge.
All this is only endless sorrow.  The undiminishing is unending bliss.

41. Life is endless and non stop struggle. Everything is total impurity.  The beyond
is endless purity.

42. Exceedingly evil is imagination.  I am totally pure.  Blemish is ever endless.
Goodness is ever endless.

43.  Fairness is ever endless.  Impurity is ever endless.  I am ever endless.  This is
ever endless.

44.  Brahman is ever endless.  The world is ever endless. There is no fear by what
has been uttered so far.  There is not the slightest difference as 'I'.

45. Real and unreal too are naught. Sentences that are considered as real and unreal
too are non existent.  They are non existent.  There is no doubt of this - Brahman alone am I. There is no doubt of this.

46.  Cause and effect are all non existent.  There is no doubt of this.  So it is with doer, enjoyer and action; there is nothing to be enjoyed nor there is any contentment
of enjoyment.

contd.,

Arunachala Siva.                   

Pages: 1 ... 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 [570] 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 ... 3200