Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 [570] 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 ... 3181
8536
Verse  10:


காப்பாய் படைப்பாய் கரப்பாய் முழுதுங்
    கண்ணார் விசும்பின் விண்ணோர்க் கெல்லாம்
மூப்பாய் மூவா முதலாய் நின்ற
    முதல்வா முன்னே எனையாண்ட
பார்ப்பா னேஎம் பரமாஎன்று
    பாடிப் பாடிப் பணிந்து பாதப்
பூப்போ தணைவ தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே. 

You will evolve,
sustain and resolve all things.
You were there before ever the celestial beings of the wide-extending heaven came into being.
You are the First and You never age.
Of yore,
You,
O Brahmin !
redeemed me.
Oh,
for the day when I should hail You in psalms and songs as "our supreme Ens,"
Bow low in worship,
gain Your flowery feet and be yoked to You - my un-pierced Ruby -,
In connubial felicity!

concluded.

Arunachala Siva.

8537
Verse  9:


தாதாய் மூவே ழுலகுக்குந்
    தாயே நாயேன் தனையாண்ட
பேதாய் பிறவிப் பிணிக்கோர் மருந்தே
    பெருந்தேன் பில்க எப்போது
மேதா மணியே என்றென் றேத்தி
    இரவும் பகலும் எழிலார் பாதப்
போதாய்ந் தணைவ தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே.


You are the Father of the worlds,
three times seven !
O Mother !
In utter fondness You redeemed me and ruled me - a dog.
You are the peerless Catholic - For the malady of birth.-
You are the Gem that causes the great gushing of honey.
Lo,
I must repeatedly hail You thus and thus.
I must by night and day,
be at Your beauteous and flowery feet.
Oh,
for the day,
When I will be yoked to You - my un-pierced Ruby -,
in connubial felicity!


Arunachala Siva.

8538
Verse 8:நெக்கு நெக்குள் உருகி உருகி
    நின்றும் இருந்துங் கிடந்தும் எழுந்தும்
நக்கும் அழுதுந் தொழுதும் வாழ்த்தி
    நானா விதத்தாற் கூத்தும் நவிற்றிச்
செக்கர் போலுந் திருமேனி
    திகழ நோக்கிச் சிலிர்சி லிர்த்துப்
புக்கு நிற்ப தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே. 


Limb by limb I must thaw and melt within and without,
and in that state,
stand,
remain seated,
lie down,
rise up,
laugh,
weep,
pray and hail.
Eke should I dance in various ways.
Oh,
for the day when beholding His resplendently Divine frame ? all ruddy ?,
and feeling thrilled I should get yoked to Him - My un-pierced Ruby -,
in connubial felicity

Arunachala Siva.

8539
Verse 7:நினையப் பிறருக் கரிய நெருப்பை
    நீரைக் காலை நிலனை விசும்பைத்
தனையொப் பாரை யில்லாத் தனியை
    நோக்கித் தழைத்துத் தழுத்த கண்டங்
கனையக் கண்ணீர் அருவி பாயக்
    கையுங் கூப்பிக் கடிமலராற்
புனையப் பெறுவ தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே.He is fire,
water,
air,
earth and ether who cannot be thought of by others.
He is the unique One who is beyond compare.
Him beholding and feeling thrilled,
I must hail Him - My un-pierced Ruby -,
with faltering words though.
Oh,
for the day when joining my palms in worship and decking Him with fragrant flowers,
I will be Yoked to him in connubial felicity!

Arunachala Siva.

8540
Verse 6:


பரிந்து வந்து பரமானந்தம்
    பண்டே அடியேற் கருள்செய்யப்
பிரிந்து போந்து பெருமா நிலத்தில்
    அருமா லுற்றேன் என்றென்று
சொரிந்த கண்ணீர் சொரிய உள் நீர்
    உரோமஞ் சிலிர்ப்ப உகந்தன்பாய்ப்
புரிந்து நிற்ப தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே. 


On me,
His servitor,
even of yore,
He conferred bliss,
In abounding love.
Alas,
I parted from Him and stood befuddled in this vast and great earth.
Oh,
for the day,
when ruing again and again I should shed tears ceaselessly,
inly melt,
feel thrilled in every pore of my body,
perform in love and delight His service and be yoked to Him - My un-pierced Ruby -
in connubial felicity !

Arunachala Siva.

8541
Verse 5:


திகழத் திகழும் அடியும் முடியுங்
    காண்பான் கீழ்மேல் அயனும் மாலும்
அகழப் பறந்துங் காண மாட்டா
    அம்மான் இம்மா நிலமுழுதும்
நிகழப் பணிகொண் டென்னை ஆட்கொண்
    டாவா என்ற நீர்மை யெல்லாம்
புகழப் பெறுவ தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே.The base and the top blazed resplendently:
to behold these Vishnu and Brahma burrowed and flew up;
Yet they could not see.
The Lord who is such,
made me serve Him even as the whole wide world witnessed it,
And ruled me.
Oh,
for the day when I will,
exclaiming "Aha !
Aha !"
hail His mercy - my un-pierced Ruby -,
And be yoked to Him in connubial felicity!


Arunachala Siva.

8542
Verse 4:


அல்லிக் கமலத் தயனும் மாலும்
    அல்லா தவரும் அமரர் கோனுஞ்
சொல்லிப் பரவும் நாமத் தானைச்
    சொல்லும் பொருளும் இறந்த சுடரை
நெல்லிக் கனியைத் தேனைப் பாலை
    நிறைஇன் அமுதை அமுதின் சுவையைப்
புல்லிப் புணர்வ தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே.His names are chanted and hailed by Brahma who is ensconced on the Lotus rich in petals,
Vishnu,
The Sovereign of the immortals and others.
He is the Light transcending words and their import.
He is the ripe fruit,
honey,
milk,
the sweet and abounding nectar and its savor.
Oh,
for the day when I must hug Him - my un-pierced Ruby -,
and be yoked to Him in connubial felicity!


Arunachala Siva.

8543
Verse  3:


நீண்ட மாலும் அயனும் வெருவ
    நீண்ட நெருப்பை விருப்பி லேனை
ஆண்டு கொண்ட என்ஆ ரமுதை
    அள்ளூ றுள்ளத் தடியார்முன்
வேண்டுந் தனையும் வாய்விட் டலறி
    விரையார் மலர்தூவிப்
பூண்டு கிடப்ப தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே. He soared up as the cosmic fire at which tall Vishnu and Brahma stood transfixed in dread.
Even He redeemed and ruled me ? the loveless one.
He is my ever-abounding Nectar.
Oh,
for the day when I must hail Him - my un-pierced Ruby -,
aloud with my mouth,
as much as I desire,
In the presence of servitors of melting love strew sweet-smelling flowers on His person and lie locked up in connubial embrace !

Arunachala Siva.

8544
Verse  2:


ஆற்ற கில்லேன் அடியேன் அரசே
    அவனி தலத்தைம் புலனாய
சேற்றி லழுந்தாச் சிந்தை செய்து
    சிவனெம் பெருமான் என்றேத்தி
ஊற்று மணல்போல் நெக்குநெக்
    குள்ளே உருகி ஓலமிட்டுப்
போற்றி நிற்ப தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே.Sunk in the quagmire of the five senses,
I,
Your Servitor,
cannot endure this life on earth,
O Sovereign !
I must reach You ? my un-pierced Ruby,
Ever think on You thus:
"O Siva !
O Our God!"
all the while growing soft and yielding like the sands in a spring.
Oh,
for the day when I will inly melt,
hail You aloud and be yoked to You in connubial felicity !

Arunachala Siva.

8545
Punarchi Pathu:

Decade of union with Siva.

The grammar of Advaita:

Verse  1:


சுடர்பொற் குன்றைத் தோளா முத்தை
    வாளா தொழும்புகந்து
கடைபட் டேனை ஆண்டு கொண்ட
    கருணா லயனைக் கருமால் பிரமன்
தடைபட் டின்னுஞ் சார மாட்டாத்
    தன்னைத் தந்த என்னா ரமுதைப்
புடைபட் டிருப்ப தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே.

He is the radiant Hill of Gold !
He is like the un-pierced Pearl !
He is the Abode of Mercy !
The dark-hued Vishnu and Brahma met with obstruction and are yet to reach Him.
Accepting,
in joy,
my mere service,
He redeemed and ruled me ? the one that stood debased.
Indeed He gave a gift of Himself to me.
He is to me the ever-abounding Nectar.
Oh for the day,
when I will reach Him - my un-pierced Ruby -,
and be yoked to Him in connubial felicity.

Arunachala Siva.
 


8546
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2016, 08:25:40 AM »
Verse  400:

செம்மைசேர் சிந்தை மாந்தர்
    சென்றெதிர் கொண்டு போற்ற
நம்மையா ளுடைய நம்பி
    நகைமுகம் அவர்க்கு நல்கி
மெய்ம்மையாம் விருப்பி னோடும்
    மேவியுட் புகுந்து மிக்க
மொய்ம்மலர்த் தவிசின் மீது
    முகம்மலர்ந் திருந்த போது.   


When the men of righteous heart came before him, greeted
Him and paid obeisance to him, our ruler Nampi Aaroorar
Smiled in joy; in true love he moved into the house
And sat on a seat strewn thick with flowers;
His face beamed in joy.

Arunachala Siva.


8547
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2016, 08:22:52 AM »
Verse  399:


கணவர்தஞ் செய்கை தன்னைக்
    கரந்துகா வலரை நம்பி
அணைவுறும் பொழுது சால
    அலங்கரித் தெதிர்போம் என்னப்
புணர்நிலை வாயில் தீபம்
    பூரண கும்பம் வைத்துத்
துணர்மலர் மாலை தூக்கித்
    தொழுதெதிர் கொள்ளச் சென்றார்.   
She addressed the servants thus: "Conceal
The act of my husband; when Nampi Aaroorar
Here arrives, go forth to greet him, having
Decked this house in great splendor."
Thereupon the servants adorned the fore-yard
With lamps and pots filled with fragrant water:
They decorated the house with garlands wrought
Of flower-bunches, and moved out to receive him.

Arunachala Siva.

8548
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2016, 08:19:59 AM »
Verse 398:


கருதரும் பெருமை நீர்மைக்
    கலிக்காமர் தேவி யாரும்
பொருவருங் கணவ ரோடு
    போவது புரியுங் காலை
மருவிஇங் கணைந்தார் நம்பி
    என்றுமுன் வந்தார் கூற
ஒருவரும் அழுதல் செய்யா
    தொழிகவென் றுரைத்துப் பின்னும்.


The ineffably glorious wife of Kalikkaamar made all
Arrangements for suttee to accompany her peerless
Husband: then a messenger from the retinue
Of Aaroorar came there and said: "Nampi is come;
He is close by." Thereupon she spake thus:
"Let none lament here."

Arunachala Siva.


8549
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2016, 08:16:15 AM »
Verse  397:


மற்றவன் இங்கு வந்து
    தீர்ப்பதன் முன்நான் மாயப்
பற்றிநின் றென்னை நீங்காப்
    பாதகச் சூலை தன்னை
உற்றஇவ் வயிற்றி னோடும்
    கிழிப்பன்என் றுடைவாள் தன்னால்
செற்றிட வுயிரி னோடும்
    சூலையுந் தீர்ந்த தன்றே   .

"Before he comes to cure me of my cruel malady,
To deal with this sinful devotee which shall not
Part from me till my death, I will tear it not
From my stomach where it abides, and thus end it."
Then unsheathing the sword from its scabbard
He tore his stomach; that very moment, his life
And colic came to an end.   

Arunachala Siva.

8550
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2016, 08:13:50 AM »
Verse  396:


நாதர்தம் அருளால் நண்ணும்
    சூலையும் அவர்பாற் கேட்ட
கேதமும் வருத்த மீண்டும்
    வன்தொண்டர் வரவு கேட்டுத்
தூதனாய் எம்பி ரானை
    ஏவினான் சூலை தீர்க்கும்
ஏதமிங் கெய்த வெய்தில்
    யான்செய்வது என்னாம் என்பார்.   


He that languished from colic with which the Lord
In His grace afflicted him, was all the more
Pained when he heard the cruel words
Of the Lord; now when he heard of the impending arrival
Of Van-tondar, he mused thus: "If I be beset with the great
Evil of the advent of him who employed our Lord
As his messenger, I know not what I will do."


Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 [570] 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 ... 3181