Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 [569] 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... 2975
8521
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: May 15, 2016, 11:56:41 AM »
Verse  23:


23: கொள்ளேன், மனத்தில் நின் கோலம் அல்லாது, அன்பர் கூட்டந்தன்னை
விள்ளேன், பரசமயம் விரும்பேன், வியன் மூவுலகுக்கு
உள்ளே, அனைத்தினுக்கும் புறம்பே, உள்ளத்தே விளைந்த
கள்ளே, களிக்குங்களியே, அளிய என் கண்மணியே.

அபிராமித் தாயே! நின்னுடைய கோலமில்லாத வேறொரு தெய்வத்தை மனத்தில் கொள்ளேன். நின்னுடைய அடியார்கள் கூட்டத்தைப் பகைத்துக் கொள்ள மாட்டேன். உன்னையன்றி பிற சமயங்களை விரும்ப மாட்டேன். மூன்றுலகங்கட்கு (மண், விண், பாதாளம்) உள்ளேயும், யாவற்றினுக்கும் வெளியேயும் நிறைந்திருப்பவளே! எம்முடைய உள்ளத்திலே ஆனந்தக் களிப்பை உண்டாக்கும் கள்ளே! ஆனந்தத்திற்கு ஆனந்தமானவளே! எளியேனாகிய எனக்கும் அருள் பாலித்த என் கண்மணி போன்றவளே!

O Mother Abhirami!  I shall not keep in mind any other God. I shall not have enmity with Your devotees!
I shall not love any other religion excepting Yours (Saktam). You are there in the three worlds, and also
beyond them.  You are the liquor that makes Anandam in my mind.  You are the Anandam of Anandam!
You are the pupil of my eye, and You have given me Your grace, even to this lowly person!

contd.,

Arunachala Siva.     

8522
Tattuvarya attributed this near instantaneous enlightenment wholly to the power and grace of his Guru,
rather than to any intrinsic merit, maturity or worthiness:

It is possible to stop the wind.  It is possible to flex stone.  But what can be done with our furious mind?
How marvelous is our Guru, he who granted that this mind should be totally transformed into the Self!
My tongue, repeat this without ever forgetting.

When my Lord, who took me over by bestowing his lotus feet, glances with his look of grace, the darkness
in the heart vanishes.  All things become completely clear and transform into Sivam.  All the sastras are
seen to point towards reality.

Most glorious Lord, if you had not looked upon me with your eye of divine grace, how could I, your
devotee, and the mind that inquired, experience the light that shines as the flourishing world, as many,
as Jnana, and as one?

To destroy me, you gave me one look in which there was not looking.  You uprooted the ignorance
of 'I' and 'mine'.  You brought to an end all the future births of this cruel one.  O Lord, am I fit for
the grace that you bestowed on me?

(Venba Antadi - Verses 12,14,60 and 69).

contd.,

Arunachala Siva.         

8523
On some of these trips Mastan would somehow find out in advance where we were going. We would
arrive at a town, Polur for example, and find him waiting for us. Once he had discovered our whereabouts,
he would make us sit while he went out begging for us.  We did not want to be served in this way, but
Mastan was very insistent. He told us on these occasions that he was 'the devotee of devotees', a role
and a title that he took on himself.

He would say, 'I want to serve the devotees of Bhagavan.  You must stay here while I find food for you.

Mastan would generally return with a huge amount of food, far more than we could possibly eat.  After
we had eaten as much as we could, we would share the leftovers with any local people who lived nearby.
If we were living in caves or other out of the way places, we would give the left overs to monkeys.

As he fed us Mastan would make one persistent request: 

'Please tell me some stories about the glory of our Master.  Tell me everything He has said during the time
I was not with Him.  To me, every word  Bhagavan speaks is holy.  The words that come out of His holy
mouth are so powerful, merely listening to them can give liberation to ripe souls.

contd.,

Arunachala Siva.               

8524
47.  The attitude of finding faults with others and other faiths should be nipped in the bud.  Even an
inadvertently permitted lenience in this matter shall cause one's spiritual accomplishment to suffer.
Just as a dash of salt can wreck a whole of milk, so does the scum of intolerance bring havoc to the
aspirant.  Consequently, one loses judgement in matters of action, inaction and non action.

48. If righteous actions are the limbs and their performer the body, it goes without saying that actions
determines the wholeness of the body.  And what is the body?  The whole world! To see the body and
its duties as unrelated is the crux of ignorance, say the wise.  Calm and cool perseverance in matters
of social order and justice must be observed.  Contrariwise attitudes bring only infamy.  Glory or notoriety
results from the motive behind the method of one's actions. All the sacred works have comprehensively
presented these matters.  Strict adherence, with true faith and utmost loyalty, to these commandments
is required.  Discipline at the level of the individual shall echo in the whole society.

49. Sastras sometimes resort to exemplary parables to explain certain cryptic aphorisms of the Vedas.
These by their own virtue cannot stand as standards for a person's deportment but must be understood
in the proper context of their Vedic moorings.  Just as the absence of sunrise is catastrophical to life,
these misunderstandings can lead to dire consequences.

50. The cause and effect principle is too well tested and standardized.  It is wise to fit into this frame
while in the world.  Intelligence should be cultivated based on a neatly worked our balance between the
above principle and the subtle and inexpressible principle.  Any incongruities thereof shall be settled
by Siva Himself.  Objects acquire differing degrees of significance depending on their placement in the
scheme of things  That is to say, their values are not intrinsic.  This knowledge helps to overcome
attachment or hatred to things -- no mean achievement on the spiritual path!

contd.,

Arunachala Siva.                   

8525
136.  The argument, 'The mind is small and the world is vast.  How can it be within the mind?' is
also mistaken. It has been taught by the Sages that it is the mind that is vast - not the world.

137.  The mind is vaster that even the sky, and in it are the five materials of creation, the outer
space (sky) and the rest. Consciousness, in its motionless state is Brahman; the same when moving
is mind;  thus it has been made clear by Bhagavan Sri Ramana, that the mind is of the nature of the
Brahman.

138. 'If you doubt whether or not the world existed during your sleep, than ask those that did not sleep
(during the time you slept), and know from their words that the world existed continuously without break.'

139.  This argument is put forward by the Ignorant, only by taking as proved the truth of their main
contention; for the men, that slept not, are part and parcel of the world under inquiry.

140. We see this men, that slept not, only after we awake, not in our sleep! (and) no separate proof is
offered to prove the reality of these men that did not sleep.

141.  Even  those that remained awake (while we slept) know the world only by mind and not otherwise.
Hence for all alike, the world is only mental, in waking,  as in dream.                       

contd.,

Arunachala Siva.

8526
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 15, 2016, 09:51:34 AM »
Verse  50:


ஆனஅப் பொழுது மன்றுள்
   ஆடுவார் அருளி னாலே
மேனெறி உணர்வு கூர
    வேண்டிற்றே பெறுவார் மெய்யில்
ஊனடை வனப்பை எல்லாம்
    உதறிஎற் புடம்பே யாக
வானமும் மண்ணும் எல்லாம்
   வணங்குபேய் வடிவ மானார்.


As she thus prayed, by the grace of the Lord-Dancer
Up-borne by a supernal consciousness, she who was to get
What she prayed for, shook away all her flesh where
Abode beauty, and stood a skeletal being --,
The form of the hallowed ghost --, hailed by
Heaven, earth and all.   

Arunachala Siva.


8527
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 15, 2016, 09:49:08 AM »
Verse  49:


ஈங்கிவன் குறித்த கொள்கை
   இதுஇனி இவனுக் காகத்
தாங்கிய வனப்பு நின்ற
   தசைப்பொதி கழித்திங் குன்பால்
ஆங்குநின் தாள்கள் போற்றும்
    பேய்வடி வடியே னுக்குப்
பாங்குற வேண்டும் என்று
    பரமர்தாள் பரவி நின்றார்."So, this is his persuasion; oh Lord, rid me of this
Burden of flesh poised in beauty and hitherto borne
For his sake; fittingly bestow on me Your slave,
The form of a ghost to hail You in Your world." Thus she prayed
And thus she hailed the feet of the Supreme One.   

Arunachala Siva.

8528
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 15, 2016, 09:46:54 AM »
Verse  48:


என்றபின் சுற்றத் தாரும்
    இதுவென்கொல் என்று நின்றார்
மன்றலங் குழலி னாரும்
   வணிகன்வாய் மாற்றங் கேளாக்
கொன்றைவார் சடையி னார்தங்
   குரைகழல் போற்றிச் சிந்தை
ஒன்றிய நோக்கில் மிக்க
   உணர்வுகொண் டுரைசெய் கின்றார்.


When thus he spake, the confounded kinsfolk exclaimed:
"What may this be?" Hearkening to the merchant's words,
She of fragrant locks, hailed the feet of the Lord
Of matted hair, decked with resounding anklets;
Then, she spake from her inmost consciousness
Welling up from her inner vision into which merged
Her mind and all.   

Arunachala Siva.


8529
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 15, 2016, 09:40:24 AM »
Verse  47:

மற்றவர் தம்மை நோக்கி
   மானுடம் இவர்தாம் அல்லர்
நற்பெருந் தெய்வ மாதல்
    நானறிந் தகன்ற பின்பு
பெற்றஇம் மகவு தன்னைப்
   பேரிட்டேன் ஆத லாலே
பொற்பதம் பணிந்தேன் நீரும்
    போற்றுதல் செய்மின் என்றான்.

He addressed the perplexed kinnery thus: "She is not
A mere human; she is indeed a deity great; aware of this
I left her and have named this, my daughter after her;
May ye too adore her golden feet and hail her."

Arunachala Siva.   


8530
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 15, 2016, 09:37:34 AM »
Verse  46:


கணவன்தான் வணங்கக் கண்ட
   காமர்பூங்கொடிய னாரும்
அணைவுறுஞ் சுற்றத் தார்பால்
   அச்சமோ டொதுங்கி நிற்ப
உணர்வுறு கிளைஞர் வெள்கி
    உன்திரு மனைவி தன்னை
மணமலி தாரி னாய்நீ
   வணங்குவ தென்கொல் என்றார்.


Beholding the adoring husband, she who was truly
A beauteous liana, and the gathered kin moved away
And stood stricken by fear; touched to the quick
And bitten by shame, the relations said: "O Wearer
Of a fragrant garland! What makes you worship
Your beauteous wife?"

Arunachala Siva.


8531
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 15, 2016, 09:35:15 AM »
Verse  45:


தானும்அம் மனைவி யோடும்
   தளர்நடை மகவி னோடும்
மானிளம் பிணைபோல் நின்ற
   மனைவியார் அடியில் தாழ்ந்தே
யான்உம தருளால் வாழ்வேன்
   இவ்விளங் குழவி தானும்
பான்மையால் உமது நாமம்
   என்றுமுன் பணிந்து வீழ்ந்தான்.


With his wife and tender child of toddling gait
He bowed at the feet of the great wife who stood there
Like a young roe, and said: "I thrive by your grace;
The tender child, by your grace, bears your name."
This said, he prostrated flat before her in worship.

Arunachala Siva.

8532
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 15, 2016, 09:32:39 AM »
Verse 44:


வந்தவர் அணைந்த மாற்றங்
   கேட்டலும் வணிகன் தானும்
சிந்தையில் அச்சம் எய்திச்
   செழுமணம் பின்பு செய்த
பைந்தொடி தனையுங் கொண்டு
   பயந்தபெண் மகவி னோடும்
முந்துறச் செல்வேன் என்று
   மொய்குழ லவர்பால் வந்தான்.


When the merchant heard of their arrival, he was
Fear-struck; with his bangled wife whom he took to
As his second spouse and his daughter, he hied
Towards the lady of fragrant locks, saying:
"I would go to her even ere she would come to me."   


Arunachala Siva.

8533
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 15, 2016, 09:30:21 AM »
Verse  43:


சிலபகல் கடந்து சென்று
   செந்தமிழ்த் திருநா டெய்தி
மலர்புகழ்ப் பரம தத்தன்
   மாநகர் மருங்கு வந்து
குலமுதல் மனைவி யாரைக்
    கொண்டுவந் தணைந்த தன்மை
தொலைவில்சீர்க் கணவ னுக்குச்
   சொல்லிமுன் செல்ல விட்டார்.


Days passed and they reached the Pandya country;
They came to the limits of the town where Paramadatthan
Of burgeoning fame abode; they sent word to him,
The husband of unforfeitable glory, that they had
Thither arrived with his adorable wife, the scion
That sanctified her clan.   

Arunachala Siva.

8534
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 15, 2016, 09:27:43 AM »
Verse  42:


மாமணிச் சிவிகை தன்னில்
   மடநடை மயில்அன் னாரைத்
தாமரைத் தவிசில் வைகுந்
   தனித்திரு என்ன ஏற்றிக்
காமரு கழனி வீழ்த்துக்
   காதல்செய் சுற்றத் தாரும்
தேமொழி யவருஞ் சூழச்
   சேணிடைக் கழிந்து சென்றார்.

They carried the bashful beauty whose gait was
Peafowl-like, in a magnificent litter beauteous
Seating her therein like Lakshmi non-perel on her seat
Of lotus; they screened the litter; loving kinsmen
And friendly women sweet of speech, encircling her
Hied on their way for many a day.   

Arunachala Siva.

8535
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 15, 2016, 09:24:55 AM »
Verse  41:


அம்மொழி கேட்ட போதே
   அணங்கனார் சுற்றத் தாரும்
தம்முறு கிளைஞர்ப் போக்கி
   அவன்நிலை தாமும் கேட்டு
மம்மர்கொள் மனத்த ராகி
   மற்றவன் இருந்த பாங்கர்க்
கொம்மைவெம் முலையி னாளைக்
   கொண்டுபோய் விடுவ தென்றார்.

The moment they heard the news, the kinsfolk
Of the heavenly woman sent there a few of their close kin
And had the news confirmed; they were troubled in mind;
They said: "It is our duty to take her of swelling breasts
To him and leave her there."

Arunachala Siva.   


Pages: 1 ... 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 [569] 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... 2975