Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 [567] 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 ... 3146
8491
Verse  8:


கறங்கோலை போல்வதோர்
    காயப்பிறப்போ டிறப்பென்னும்
அறம்பாவம் என்றிரண்
    டச்சந் தவிர்த்தென்னை ஆண்டுகொண்டான்
மறந்தேயுந் தன்கழல்நான்
    மறவா வண்ணம் நல்கியஅத்
திறம்பாடல் பாடிநாம்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.


He did way with the dread of dharma as well as adharma,
Attached to the life and death of embodiment which swirls like the palm-leaves of a fan,
and redeemed me.
He conferred on me the gift of never-forgetting His ankleted feet,
Even if I should suffer from amnesia.
We will sing this,
His greatness,
and clap Thellenam.


Arunachala Siva.

8492
Verse 7:


ஆவா அரிஅயன்இந்
    திரன்வானோர்க் கரியசிவன்
வாவாஎன் றென்னையும்பூ
    தலத்தேவலித் தாண்டுகொண்டான்
பூவார் அடிச்சுவடென்
    தலைமேற்பொ றித்தலுமே
தேவான வாபாடித்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 


Ah !
Ah !
Siva ? inaccessible to Vishnu,
Brahma,
Indira and Devas -,
bade me thus:
"Come,
do come."
Thus did He compulsively redeem me,
here on this earth.
As He impressed on my head the imprint of His Flower-decked feet,
I stood divinized.
This,
We will sing and clap Thellenam.


Arunachala Siva.

8493
Verse  6:

அரையாடு நாகம்
    அசைத்தபிரான் அவனியின்மேல்
வரையாடு மங்கைதன்
    பங்கொடும்வந் தாண்டதிறம்
உரையாடஉள் ளொளியாட
    ஒண்மாமலர்க் கண்களில்நீர்த்
திரையாடு மாபாடித்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.


The Lord whose waist is cinctured with a dancing snake came down,
concorporate with the Daughter Of Himavant and redeemed and ruled us.
With faltering words,
hearts pervaded by soaring Light and flower-soft and bright eyes screened by flooding tears,
we will sing His glory and clap Thellenam.


Arunachala Siva.


8494
Verse  5:


அருமந்த தேவர்
    அயன்திருமாற் கரியசிவம்
உருவந்து பூதலத்தோர்
    உகப்பெய்தக் கொண்டருளிக்
கருவெந்து வீழக்
    கடைக்கணித்தென் உளம்புகுந்த
திருவந்த வாபாடித்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.


Sivam that is inaccessible to Brahma,
Vishnu And the Devas who are like unto rare Ambrosia,
Assuming a form came down for the up-liftment of the dwellers of earth,
enslaved and ruled me.
He so cast His side-long look on me that the embryonic Source of my embodiment was reduced to ashes.
He entered my heart and caused me to come by the beatitude of Bliss.
This we will sing And clap Thellenam.

Arunachala Siva.8495
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 12, 2016, 09:27:04 AM »
Verse  170:


மேவியஅத் தொண்டர்குழாம்
    மிடைந்தரவென் றெழுமோசை
மூவுலகும் போயொலிப்ப
    முதல்வனார் முன்பெய்தி
ஆவியினு மடைவுடையா
    ரடிக்கமலத் தருள்போற்றிக்
கோவலனான் முகனெடுத்துப்
    பாடியே கும்பிட்டார்.


Even as the chanting of "Hara, Hara!" by those devotees
Began to pervade all the three worlds, he came
Before the presence of the First One and hailed
The grace of the Lotus-feet of the Lord, dearer than
Life itself, in a decade which opened with the words:
"Kovalanaanmukhan"; thus he hailed the Lord
And even thus, he adored Him.

Arunachala Siva.

8496
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 12, 2016, 09:24:52 AM »
Verse  169:திருநாவ லூர்மன்னர்
    சேர்கின்றார் எனக்கேட்டுப்
பெருநாமப் பதியோரும்
    தொண்டர்களும் பெருவாழ்வு
வருநாள்என் றலங்கரித்து
    வந்தெதிர்கொண் டுள்ளணையச்
செருநாகத் துரிபுனைந்தார்
    செழுங்கோயி லுள்ளணைந்தார்.   


When they heard that the prince of Tirunaavaloor was
Arriving there, the dwellers of that famed town
And devotees deeming it to be their day
Of great beatitude, decked their town fittingly;
They fared forth and received him in joy;
Conducted by them, Aaroorar entered the great temple
Of the Lord, the Wearer of the hide of the martial tusker.


Arunachala Siva.


8497
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 12, 2016, 09:22:36 AM »
Verse  168:


திருத்தினைமா நகர்மேவும்
    சிவக்கொழுந்தைப் பணிந்துபோய்
நிருத்தனார் அமர்ந்தருளும்
    நிறைபதிகள் பலவணங்கிப்
பொருத்தமிகுந் திருத்தொண்டர்
    போற்றுதிரு நாவலூர்
கருத்தில்வரு மாதரவால்
    கைதொழச்சென் றெய்தினார்.


Having adored the Lord Sivakkozhundu who abode
At Tirutthinaimaanakar he fared forth and hailed
The Dancer-- perfectly enshrined in many a town;
As his thought was set on Tirunaavaloor hailed by
Divine servitors poised in exceeding devotion
He fared forth to adore it with his hands
In great penchant, and reached it.

Arunachala Siva.


8498
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 12, 2016, 09:19:57 AM »
Verse  167:


சீர்வளருந் திருத்தில்லைத்
    திருவீதி பணிந்துபுகுந்
தேர்வளர்பொன் திருமன்றுள்
    எடுத்தசே வடியிறைஞ்சிப்
பார்வளர மறைவளர்க்கும்
    பதியதனில் பணிந்துறைவார்
போர்வளர்மே ருச்சிலையார்
    திருத்தினைமா நகர்புகுந்தார்.   Bowing he entered the divine street of ever-glorious
And sacred Thillai, and adored the roseate
And redemptive feet that dance in the comely Pon-Ambalam;
In that city which fosters the Vedas for the flourishing
Of the world, he abode hailing the Lord; then he came
To Tirutthinainakar, the great city
Of the Lord whose martial bow is the Mount Meru.

Arunachala Siva.


8499
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 12, 2016, 09:17:28 AM »
Verse  166:அந்நாளில் தம்பெருமான்
    அருள்கூடப் பணிந்தகன்று
மின்னார்செஞ் சடைமுடியார்
    விரும்புமிடம் பலவணங்கிக்
கன்னாடும் எயில்புடைசூழ்
    கழிப்பாலை தொழுதேத்தித்
தென்னாவ லூர்மன்னர்
    திருத்தில்லை வந்தடைந்தார்.

Blessed with his Lord's leave he left that town
Having duly adored Him; he worshipped the Lord
Of dazzling, ruddy, matted hair in His many shrines
Where He willingly abides, came to Kazhippaalai
Girt with fort-like walls, hailed and adored Him;
Then the Prince of Navaloor in the south
Arrived at Thillai, the divine city.


Arunachala Siva.


8500
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 12, 2016, 09:14:40 AM »
Verse  165:


கண்ணார்ந்த இன்னமுதைக்
    கையாரத் தொழுதிறைஞ்சிப்
பண்ணார்ந்த திருப்பதிகம்
    பாடியே பணிந்தேத்தி
உள்நாடும் பெருங்காதல்
    உடையவர்தாம் புறத்தெய்தி
நண்ணார்வத் தொண்டருடன்
    அங்கினிது நயந்திருந்தார்.   To his heart's content he adored with folded hands
The sweet Nectar that filled his eyes, and hymned Him
In a truthful and divine decade; he bowed before Him
And hailed Him; then he who ever sought 'within'
The Lord in great love, moved out and sojourned there
In love, accompanied with the devout servitors.

Arunachala Siva.

8501
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 12, 2016, 09:12:13 AM »
Verse  164:


குருகாவூர் அமர்ந்தருளும்
    குழகனார் கோயிலினுக்
கருகார்பொற் கோபுரத்தை
    யணைந்திறைஞ்சி யுள்புக்கு
வருகாதல் கூரவலங்
    கொண்டுதிரு முன்வணங்கிப்
பருகாவின் னமுதத்தைக்
    கண்களாற் பருகினார்.   
He came to the beauteous tower of the temple
Of Kurukaavoor where the Lord Beautiful abides
And dispenses grace, he bowed before the tower, moved in,
Went round the sacred shrine in great and abiding love,
Came before the Lord's presence, paid obeisance and drank
In with his eyes the sweet Nectar, having, not done so
Earlier
when he appeared as a Brahmin.

Arunachala Siva.

8502
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 12, 2016, 09:09:26 AM »
Verse  163:


சித்தநிலை திரியாத
    திருநாவ லூர்மன்னர்
அத்தகுதி யினிற்பள்ளி
    யுணர்ந்தவரைக் காணாமை
இத்தனையா மாற்றை
    அறிந்திலேன் எனவெடுத்து
மெய்த்தகைய திருப்பதிகம்
    விளம்பியே சென்றடைந்தார்.   


The Prince of Tirunaavaloor whose mind was firmly poised
In Sivam, woke up; he saw Him not; he began to hail
The Lord in a decade which opened thus:
"Itthanaiya maatram arinthilan?"
Singing this divine decade wrought of immutable truth,
He reached Kurukaavoor.   


Arunachala Siva.

8503
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 12, 2016, 09:06:54 AM »
Verse  162:சங்கரனார் திருவருள்போல்
    தண்ணீரின் சுவையார்ந்து
பொங்கிவரும் ஆதரவால்
    அவர் நாமம் புகழ்ந்தேத்தி
அங்கயர்வால் பள்ளியமர்ந்
    தருகணைந்தார் களுந்துயிலக்
கங்கைசடைக் கரந்தார்அப்
    பந்தரொடுந் தாங்கரந்தார்.   


Aaroorar drank the water, sweet like the divine grace
Of Lord Sankara; in ever swelling ardor he hailed
And adored the Lord's name, the Panchaakshara;
Then as he was tired he lay down and slumbered;
Those that were with him also closed their eyes in slumber;
Then the Lord who concealed the Ganga in his matted hair
Disappeared with water-booth and all.


Arunachala Siva.

8504
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 12, 2016, 09:04:46 AM »
Verse  161:


எண்ணிறந்த பரிசனங்கள்
    எல்லாரும் இனிதருந்தப்
பண்ணியபின் அம்மருங்கு
    பசித்தணைந்தார் களும்அருந்த
உண்ணிறைந்த ஆரமுதாய்
    ஒருகாலும் உலவாதே
புண்ணியனார் தாமளித்த
    பொதிசோறு பொலிந்ததால்.   The interminable retinue ate the food in great relish;
Then they that came thither in hunger, also partook
Of it; yet the pothi-soru given by the Holy one--
The food which tasted altogether nectarean--,
Suffered no diminution.


Arunachala Siva.

8505
Verse 4:


அவமாய தேவர்
    அவகதியில் அழுந்தாமே
பவமாயங் காத்தென்னை
    ஆண்டுகொண்ட பரஞ்சோதி
நவமாய செஞ்சுடர்
    நல்குதலும் நாம்ஒழிந்து
சிவமான வாபாடித்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.


He is the Empyrean Light that saved me from delusive transmigration,
for-fended my getting sunk in the useless ways of the futile Devas and redeemed me.
When He soused us In the ever-new and salvific rays of Gnosis,
We ceased to be.
Let us sing how we gained merger with Sivam and clap Thellenam.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 [567] 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 ... 3146