Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 [567] 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 ... 3112
8491
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 12, 2016, 09:42:46 AM »
Verse  1096:


பாங்கணி சுரும்பு மொய்த்த
    பனிமலர் அளகப் பந்தி
தேங்கமழ் ஆரம் சேரும்
    திருநுதல் விளக்கம் நோக்கில்
பூங்கொடிக் கழகின் மாரி
    பொழிந்திடப் புயற்கீ ழிட்ட
வாங்கிய வான வில்லின்
    வளரொளி வனப்பு வாய்ப்ப.


Her comely forehead near which dangle her tresses
Plaited densely with cool blooms where lie cradled
Beauteous chafers, is a radiant wonder of iris
There set by a cloud to shower beauty
On the flowery liana-like Poompaavai.

Arunachala Siva.8492
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 12, 2016, 09:37:50 AM »
Verse 1095:

   
கன்னிதன் வனப்புத் தன்னைக்
    கண்களால் முடியக் காணார்
முன்னுறக் கண்டார்க் கெல்லாம்
    மொய்கருங் குழலின் பாரம்
மன்னிய வதன செந்தா
    மரையின்மேல் கரிய வண்டு
துன்னிய ஒழுங்கு துற்ற
    சூழல்போ லிருண்டு தோன்ற.


பூம்பாவையாரின் அழகு முழுமையும், தம் கண்களால் முற்றும் காணாதவராகி அவ்வளவில் அமைந்தார்க்கு எல்லாம், தோன்றிய நிலையாவது, செறிந்து வளர்ந்த கருமையான கூந்தலான பளுவைப் பொருந்திய முகமான செந்தாமரையில், கரிய வண்டுக் கூட்டம் நெருங்கி மொய்த்து வரிசையாகச் சூழந்திருந்தாற் போன்று கரிய நிறம் அடைந்து காணப்படவும்,

(English translation not available.)

Arunachala Siva.

8493
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 12, 2016, 08:47:52 AM »
Verse  1094:


தேவரும் முனிவர் தாமும்
    திருவருட் சிறப்பு நோக்கிப்
பூவரு விரைகொள் மாரி
    பொழிந்தனர் ஒழிந்த மண்ணோர்
யாவரும் இருந்த வண்ணம்
    எம்பிரான் கருணை என்றே
மேவிய கைகள் உச்சி
    மேற்குவித் திறைஞ்சி வீழ்ந்தார்.


The Devas and Munis that congregated in the sky
Beholding the glory of the divine grace,
Showered fragrant flowers; all the others
Of the earth affirmed: "This act of wondrous
Beauty attests indeed the mercy of our Lord."
Then they folded their hands above their heads,
Adored the Lord and prostrated on the ground.

(This is a repetition of the earlier verse.)


Arunachala Siva.

8494
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 12, 2016, 08:43:51 AM »
Verse  1093:


தேவரும் முனிவர் தாமும்
    திருவருட் சிறப்பு நோக்கிப்
பூவரு விரைகொள் மாரி
    பொழிந்தனர் ஒழிந்த மண்ணோர்
யாவரும் இருந்த வண்ணம்
    எம்பிரான் கருணை என்றே
மேவிய கைகள் உச்சி
    மேற்குவித் திறைஞ்சி வீழ்ந்தார்.


The Devas and Munis that congregated in the sky
Beholding the glory of the divine grace,
Showered fragrant flowers; all the others
Of the earth affirmed: "This act of wondrous
Beauty attests indeed the mercy of our Lord."
Then they folded their hands above their heads,
Adored the Lord and prostrated on the ground.


Arunachala Siva.


8495
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 12, 2016, 08:41:10 AM »
Verse  1092:


ஆங்கனம் எழுந்து நின்ற
    அணங்கினை நோக்கு வார்கள்
ஈங்கிது காணீர் என்னா
    அற்புத மெய்தும் வேலைப்
பாங்குசூழ் தொண்ட ரானோர்
    அரகர என்னப் பார்மேல்
ஓங்கிய வோசை யும்பர்
    நாட்டினை உற்ற தன்றே.They that looked at the divine beauty that rose
To life and stood there, said: 'Behold this!'
And were struck with wonder; the servitors
That stood surrounding, loud chanted: 'Hara, Hara!'
This lofty sound pervaded the earth and coursed
Its way to the heavenly realms.   

Arunachala Siva.


8496
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 12, 2016, 08:38:30 AM »
Verse  1091:


எடுத்த பாட்டினில்வடிவுபெற்
    றிருநான்கு திருப்பாட்
டடுத்த அம்முறைப் பன்னிரண்
    டாண்டள வணைந்து
தொடுத்த வெஞ்சமண் பாட்டினில்
    தோன்றிடக் கண்டு
விடுத்த வேட்கையர் திருக்கடைக்
    காப்புமேல் விரித்தார்.She regained her form when he sang the first hymn;
When he sang the eight hymns that succeeded the first,
She grew to be a twelve-year old lass;
When he sang the hymn on the cruel Samanas,
He beheld her materializing from the broken urn;
The godly child, verily a renouncer of all desires,
Thereafter completed the decade.   8497
Thayumanavar grew up to a handsome youth, intellectually brilliant and devout in heart.  He acquired
knowledge from whichever direction it came and in whatever form it came.  It came from the scriptures,
saints, pundits, experience and from inspiration and introspection.  He absorbed it all. However, he was
his usual self; calm, serene, composed and always finding happiness in sitting before Lord Thayumanavar,
meditating and contemplating.  Many pundits and the king himself, came to know of his brilliant powers
of observation and comprehension.

Then the inevitable happened.  Kediliappa, the father, bid farewell to this world to rest in peace at
the Lotus feet of the Lord.  The king requested Thayumanavar to occupy the office vacated by his father.
Though the power and position did not interest him,  Thayumanavar accepted the offer as a true
karma yogi, and started performing his duties diligently. Even while doing his duties, he was driven
by the urge to know the eternal truth and looked for a master who could fulfill his spiritual quest.
One day, on his way to the Rock Temple at Tiruchirapalli, he saw the sage, Mouna Guru Desikar,
who came from the lineage of Thirumular.

contd.,

Arunachala Siva.         

8498
Chapter  15:

1.  Ribhu:  I shall again reveal the great secret that is more confidential than any secret and hard to
attain in the world.  All is just Brahman alone.

2. Brahman alone is all this.  Brahman alone is not unreal.  Brahman alone is all that is heard.
All indeed is Brahman only.

3. Brahman alone is the great mystic design.  Brahman alone is the fruit of action.  Brahman alone
is the great aphorism.  All is indeed Brahman only.

4. Brahman alone is the whole world.  Brahman alone is the sentient and the insentient.  Brahman
alone is the Supreme and the body.  All is indeed Brahman only.

5.  Brahman alone is said to be the attributes.  Brahman alone is 'I' and the projected light.  Brahman
alone is the supreme Brahman.  All is indeed Brahman only.

6. Brahman alone is this object.  Brahman alone is that man too.  Whatever little there is, is Brahman
alone.  All indeed is Brahman only.

contd.,

Arunachala Siva.   

 

8499
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 11, 2016, 08:44:23 AM »
Verse  1090:

தேற்ற மில்சமண் சாக்கியத்
    திண்ணர்இச் செய்கை
ஏற்ற தன்றென எடுத்துரைப்
    பார்என்ற போது
கோற்றொ டிச்செங்கை தோற்றிடக்
    குடமுடைந் தெழுவாள்
போற்று தாமரைப் போதவிழ்ந்
    தெழுந்தனள் போன்றாள்.

"The Samanas that lack clarity and the Sakyas
Will condemn this, my act." As he sang thus,
The roseate and bangled hands of the bejewelled
Beauty appeared; the urn broke and Poompaavai
Rose thence; she was like unto Lakshmi rising
From the unpetaling Lotus.

Arunachala Siva.

8500
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 11, 2016, 08:42:20 AM »
Verse  1089:


ஆன தன்மையில் அத்திருப்
    பாட்டினில் அடைவே
போன வாயுவும் வடிவமும்
    பொலிவொடு நிரம்பி
ஏனை அக்குடத் தடங்கிமுன்
    னிருந்தெழு வதன்முன்
ஞான போனகர் பின்சமண்
    பாட்டினை நவில்வார்.


While so, before he would complete his decade,
The forsaken breath of life returned, and the limbs
Grew perfect; then the partaker of Gnosis sang
The Samana-song before she would rise.
Resurrected from the dead.   


Arunachala Siva.8501
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 11, 2016, 08:39:19 AM »
Verse 1088:


மன்னு வார்சடை யாரைமுன்
    தொழுதுமட் டிட்ட
என்னும் நற்பதி கத்தினில்
    போதியோ என்னும்
அன்ன மெய்த்திரு வாக்கெனும்
    அமுதமவ் வங்கம்
துன்ன வந்துவந் துருவமாய்த்
    தொக்கதக் குடத்துள்.He hailed the Lord of ever-during and long
Matted hair, and hymned the decade, beginning
With the words "Mattu itta"; as the nectarean word
Of divine truth "Pothiyo" occurring in the decade
Began to course into the bones in the urn,
The deceased form of life began to grow anew gradually.


Arunachala Siva.

8502
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 11, 2016, 08:36:39 AM »
Verse  1087:

மண்ணி னில்பிறந் தார்பெறும்
    பயன்மதி சூடும்
அண்ண லார்அடி யார்தமை
    அமுதுசெய் வித்தல்
கண்ணி னால்அவர் நல்விழாப்
    பொலிவுகண்டு ஆர்தல்
உண்மை யாம்எனில் உலகர்முன்
    வருகஎன வுரைப்பார்.

And declared thus: "The fruit of human embodiment
On earth is for feeding with nectarean victuals
The servitors of the crescent- crested Lord
And to behold in delight great
The splendor of the Merciful One's grand festivals:
If these constitute the Truth, then rise
And present yourself before the men and women on earth."

Arunachala Siva.   8503
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 11, 2016, 08:34:16 AM »
Verse 1086:

இந்த மாநிலத் திறந்துளோர்
    என்பினைப் பின்னும்
நந்து நன்னெறிப் படுத்திட
    நன்மையாந் தன்மை
அந்த என்பொடு தொடர்ச்சியாம்
    எனவருள் நோக்கால்
சிந்தும் அங்கம்அங் குடையபூம்
    பாவைபேர் செப்பி.


He knew that in this world, when the bones
Of the dead were linked to the holy way,
It ushers in well-being; for this the bones
Constituted the nexus; casting his look of grace
On the urn that contained the remains
Of Poompaavai, he called out her name.

Arunachala Siva.
8504
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 11, 2016, 08:32:06 AM »
Verse  1085:

தொண்டர் தம்பெரும் குழாம்புடை
    சூழ்தரத் தொல்லை
அண்டர் நாயகர் கோபுர
    வாயில்நேர் அணைந்து
வண்டு வார்குழ லாள்என்பு
    நிறைந்தமண் குடத்தைக்
கண்டு தம்பிரான் கருணையின்
    பெருமையே கருதி.


Surrounded by the holy throng of devotees
Came to the entrance-tower of the Lord of gods,
Cast gracious looks on the earthen urn
Containing the bones of her whose perfumed locks
Were (once) buzzed by bees,
And invoked the glorious mercy of his Lord.   

Arunachala Siva.


8505
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 11, 2016, 08:29:56 AM »
Verse  1084:


மாடம் ஓங்கிய மயிலைமா
    நகருளார் மற்றும்
நாடு வாழ்பவர் நன்றியில்
    சமயத்தி னுள்ளோர்
மாடு சூழ்ந்துகாண் பதற்குவந்
    தெய்தியே மலிய
நீடு தேவர்கள் ஏனையோர்
    விசும்பிடை நெருங்க.


Even as the dwellers of the great city of Mayilai
Rich in lofty mansions, men from other regions.
And the adherents of ungrateful and alien faiths
Congregated thither to witness the happening,
And even as the Devas and others thronged thick
In the sky expanse, the godly child,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 [567] 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 ... 3112