Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 [565] 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 ... 3072
8461
Verse  8:பெருமான் பேரா னந்தத்துப்
    பிரியா திருக்கப் பெற்றீர்காள்
அருமா லுற்றுப் பின்னைநீர்
    அம்மா அழுங்கி அரற்றாதே
திருமா மணிசேர் திருக்கதவந்
    திறந்த போதே சிவபுரத்துத்
திருமா லறியாத் திருப்புயங்கன்
    திருத்தாள் சென்று சேர்வோமே.
O ye who are for ever established in the ever-during Bliss of God !
Alas,
do not later on,
get sunk in delusion and cry hoarse.
Come,
let us Fare forth and reach the sacred feet of the holy God whose jewels are serpents and who is Unknowable to the divine Vishnu,
Even as the hallowed and divine and gem-inlaid doors of Sivapuram are flung open.

contd.,

Arunachala Siva.
.

8462
Verse  7:


நிற்பார் நிற்கநில் லாவுலகில்
    நில்லோம் இனிநாம் செல்வோமே
பொற்பால் ஒப்பாந் திருமேனிப்
    புயங்கன் ஆள்வான் பொன்னடிக்கே
நிற்பீர் எல்லாந் தாழாதே
    நிற்கும் பரிசே ஒருப்படுமின்
பிற்பால் நின்று பேழ்கணித்தாற்
    பெறுதற் கரியன் பெருமானே Let them here abide that so desire;
we will not abide In this unabiding world.
This very moment we will proceed to the auric feet of Him ? the Ruler whose jewels are snakes and whose beautiful and divine frame is but like unto it alone.
Well,
we will fare forth.
All ye that here abide,
be minded to fore-gather without Cunctation.
If you unduly abide here,
your regret Will be of no avail.
Lo,
our God is hard to gain.

contd.,

Arunachala Siva.

8463
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 04, 2016, 10:38:07 AM »
Verse 88:88: பரம் என்று உனை அடைந்தேன், தமியேனும், உன் பத்தருக்குள்
தரம் அன்று இவன் என்று தள்ளத் தகாது--தரியலர்தம்
புரம் அன்று எரியப் பொருப்புவில் வாங்கிய, போதில் அயன்
சிரம் ஒன்று செற்ற, கையான் இடப் பாகம் சிறந்தவளே.

ஏ, அபிராமி! பகைவர்களது முப்புரத்தை எரிக்க மேருமலையை வில்லாகக் கொண்டவரும், திருமாலின் உந்தித் தாமரையில் தோன்றிய பிரம்மனின் சிரம் ஒன்றைக் கிள்ளியழித்தவருமான சிவபெருமானின் இடப்பாகத்தில் சிறந்து வீற்றிருப்பவளே! யாருமே துணையில்லாத நான், நீயே கதியென்று சரணடைந்தேன். ஆகையால் எளியோனாகிய என்னிடத்தில் உன் பக்தருக்குள்ள தரம் இல்லையென்று நீ தள்ளி விடுதல் தகாது. அது உன் அருளுக்கும் அறமன்று.

O Abhirami!  To burn Tripura, He took the Mount Meru as bow. He also nipped off one of the heads
of Brahma with his nails.  You are occupying the left form of that Siva, and shine as His consort.
Without anyone to support me, I have taken refuge Your feet as my only support.  To this meek one,
do not show the way out, but give refuge to me.  If You do not give support, it is not showing Your
Great Grace.

contd.,

Arunachala Siva. 


8464
45.  Know that what is seen and heard are unreal. The warp and the woof in me are unreal. 
Action and inaction are unreal.  This is the rare homa.

46. Know as unreal the attainment of that which is seen.  Happiness, indeed, is unreal.  Know
that all actions are unreal.  Such is the rare homa.

47.  Know that the all and the naught are unreal. Know that both perfection and imperfection are
unreal.  Pleasure and anguish are unreal.  This is the rare homa.

48. Even as righteousness is unreal, so are virtue and sin always unreal.  Know that profit and loss
are unreal.  Always the body is unreal, ever.

49.  Know that success is ever unreal. Vanity is ever unreal, always.  Know that something full of
mind as unreal, and so are doubt and certitude.

50.  Know that all sounds are unreal. All sense of touch is ever unreal.  Know that all form is unreal.
All tastes are ever unreal.

51.  Know that all smell is unreal.  All knowledge is ever unreal.  Know that past and future are
unreal.  The nature is said to be unreal.

52.  All is ever unreal. All cyclic creation is unreal.  All qualities are unreal only.  This is the rare homa.

contd.,

Arunachala Siva.

8465
685. Since the Guru, if He be a Sage, is the second Form of God's Grace, therefore the aspirant
practicing devotion to Him (as to God), will finally his Goal.

686.  In the Sage's presence and even far away there is a mysterious power.  Whoever is caught
hold of by It will not let go, but will surely be taken to the State of Deliverance.

687.  The Guru has said; Just as a fawn caught by a tiger becomes its food, so, if a good man is
caught by the gracious look of the Sage, he will surely attain the State wherein the Sage dwells.

688.  Being outside He turns the mind of the Sadhaka inwards, and from inside (being in the Heart)
He pulls the mind (into the Heart) and then fixes him, by His Power, in the Supreme State.

689.  That Supreme State of the Sage transcends both words and intellect.  What has been set forth
here is just a little which has been vouchsafed by the sages for the sadhaka,

690.  Thus has been propounded the Natural State of the Self, along with the Means of Attainment
(Sadhana).  Hereafter is set forth the essence of the teachings for reflection by the Sadhakas.

contd.,

Arunachala Siva.       
 
 

8466
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 04, 2016, 09:28:03 AM »
Verse  711:


வேந்த னுக்குமெய் விதிர்ப்புற
    வெதுப்புறு வெம்மை
காந்து வெந்தழற் கதுமென
    மெய்யெலாங் கவர்ந்து
போந்து மாளிகைப் புறத்துநின்
    றார்களும் புலர்ந்து
தீந்து போம்படி எழுந்தது
    விழுந்துடல் திரங்க.The fever that caused the Pandya to tremble,
Raged over his entire frame in fierce heat;
It also smote them that stood outside his chamber;
It rose up scorching them and shrinking their bodies.

Arunachala Siva.

8467
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 04, 2016, 09:25:22 AM »
Verse  710:


அரச னுக்குவெப் படுத்ததென்
    றருகுகஞ் சுகிகள்
உரைசெ யப்பதைத் தொருதனித்
    தேவியார் புகுத
விரைவும் அச்சமும் மேற்கொளக்
    குலச்சிறை யாரும்
வரைசெய் பொற்புய மன்னவன்
    மருங்குவந் தணைந்தார்.They heard from the aides-de-camp
That the King was ailing from a raging fever;
They quaked; the peerless queen at once
Barged into the king's chamber; Kulacchiraiyaar,
Stricken with fear, hastened to the presence
Of the king of beauteous and hill-like shoulders.


Arunachala Siva.


8468
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 04, 2016, 09:22:16 AM »
Verse  709:


பெருகும் அச்சமோ டாருயிர்
    பதைப்பவர் பின்பு
திரும டப்புற மருங்குதீ
    தின்மையில் தெளிந்து
கருமு ருட்டமண் கையர்செய்
    தீங்கிது கடைக்கால்
வருவ தெப்படி யாமென
    மனங்கொளும் பொழுது.


The two were shaken to their roots, possessed
By an great dread; they were becalmed when they
Heard that even the outer court of the holy Matam
Was unharmed; as they contemplated the outcome
Of this evil deed wrought by the base Samanas
Of dark and hardy bodies   

Arunachala Siva.


8469
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 04, 2016, 09:19:13 AM »
Verse  708:


இரவு பாதகர் செய்ததீங்
    கிரவிதன் மரபில்
குரவ ஓதியார் குலச்சிறை
    யாருடன் கேட்டுச்
சிரபு ரப்பிள்ளை யாரைஇத்
    தீயவர் நாட்டு
வரவ ழைத்தநாம் மாய்வதே
    எனமனம் மயங்கி.


When she who hailed from the solar dynasty and whose locks
Were decked with kuraa blooms, and Kulacchiraiyaar
Heard of the evil wrought by the sinners during the night
Pridian, they thought thus: "For having invited the godly child
To the land of these evil ones, it is but proper
That we end our lives." They were bewildered.


Arunachala Siva.

8470
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 04, 2016, 09:16:28 AM »
Verse  707:


செய்ய மேனியர் திருமக
    னார்உறை மடத்தில்
நையும் உள்ளத்த ராய்அமண்
    கையர்தாம் நணுகிக்
கையி னால்எரி இடவுடன்
    படும்எல்லி கரப்ப
வெய்ய வன்குண கடலிடை
    எழுந்தனன் மீது.


As the night which lent cover to the base and grief-stricken
Samanas that set fire to the holy Matam where
Abode the divine son of the ruddy-hued Lord,
Wore away, the sun rose up from the eastern main.   

Arunachala Siva.

8471
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 04, 2016, 09:13:04 AM »
Verse  706:திருந்தி சைப்பதி கத்தொடை
    திருவால வாயில்
மருந்தி னைச்சண்பை மன்னவர்
    புனைந்திட அருளால்
விரிந்த வெந்தழல் வெம்மைபோய்த்
    தென்னனை மேவிப்
பெருந்த ழற்பொதி வெதுப்பெனப்
    பெயர்பெற்ற தன்றே.


Then the Prince of Sanbai hymned the Lord--,
The remedy for the malady of the cycle
Of birth and death--, in his musical and divine
Decade; the heat of the expansive and cruel fire
Moved out and seized the Pandya, and came to be
Known as "the torrid heat of bundled-up fire."


Arunachala Siva.

8472
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 04, 2016, 09:10:20 AM »
Verse  705:


பாண்டிமா தேவியார் தமது பொற்பிற்
    பயிலுநெடு மங்கலநாண் பாது காத்தும்
ஆண்தகையார் குலச்சிறையார் அன்பி னாலும்
    அரசன்பால் அபராதம் உறுத லாலும்
மீண்டுசிவ நெறியடையும் விதியினாலும்
    வெண்ணீறு வெப்பகலப் புகலி வேந்தர்
தீண்டியிடப் பேறுடைய னாத லாலும்
    தீப்பிணியைப் பையவே செல்க என்றார்.The long and beauteous Tirumaangkala-cord of the great
Consort of the Pandya had to be protected;
The love of Kulacchiraiyaar for his king
Had to be respected; the king had to be punished
For his sin; he was also destined to rejoin
The Saivite fold; again, he had the good fortune
To get touched by the hand of the Princes of Pukali
That would bedaub him with the holy ash; so it was
That the godly child bade the fiery ailment
Move slowly (and gradually seize the king).

Arunachala Siva.   

8473
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 04, 2016, 09:07:05 AM »
Verse  704:


வெய்ய தீங்கிது வேந்தன்மேற்
    றெனும்விதி முறையால்
செய்ய னேதிரு வாலவாய்
    எனுந்திருப் பதிகம்
சைவர் வாழ்மடத் தமணர்கள்
    இட்டதீத் தழல்போய்ப்
பைய வேசென்று பாண்டியற்
    காகெனப் பணித்தார்.According to the law of God and man, this cruel evil
Was to blamed on the King; so the godly child
Hymned the divine decade beginning with the words:
"Ceyyane Tiruvaalavaai", and bade thus:
"May the cruel fire that was set by the Samanas
To the Matam where abide Saivites, Slowly move away and seize the king."

Arunachala Siva.

8474
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 04, 2016, 09:03:16 AM »
Verse 703:


என்பொ ருட்டவர் செய்ததீங்
    காயினும் இறையோன்
அன்ப ருக்கெய்து மோஎன்று
    பின்னையும் அச்சம்
முன்பு றப்பின்பு முனிவுற
    முத்தமிழ் விரகர்
மன்பு ரக்குமெய்ம் முறைவழு
    எனமனங் கொண்டார்."Though this be the evil wrought to me, is it fair
To think of harming the Lord?s devotees?"
He was first assailed by fear
(for the safety
Of the devotees); his next reaction was wrath;
The adept of threefold Tamizh concluded in his mind.
Thus: "The king's scepter has swerved from justice."   

Arunachala Siva.

8475
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 04, 2016, 08:59:50 AM »
Verse  702:


கழும லப்பதிக் கவுணியர்
    கற்பகக் கன்றைத்
தொழுது நின்றமண் குண்டர்செய்
    தீங்கினைச் சொன்ன
பொழுது மாதவர் துயிலும்இத்
    திருமடப் புறம்பு
பழுது செய்வதோ பாவிகாள்
    எனப்பரிந் தருளி.


They adored the Karpaka-scion of the Kauniyas
Of Kazhumalam-city and narrate to him the evil
Wrought by the base Samanas; the godly child
Moved by mercy exclaimed: "O sinners!
Should you cause harm to the outer court
Of the holy Matam in which Tapaswis slumber?"

Arunachala Siva.   

Pages: 1 ... 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 [565] 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 ... 3072