Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 [564] 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 ... 3147
8446
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2016, 08:58:08 AM »
Verse  187:ஆழிநெடுமா லயன்முதலாம்
    அமரர் நெருங்கு கோபுரமுன்
பூமி யுறமண் மிசைமேனி
    பொருந்த வணங்கிப் புகுந்தருளிச்
சூழு மணிமா ளிகைபலவுந்
    தொழுது வணங்கி வலங்கொண்டு
வாழி மணிபபொற் கோயிலினுள்
    வந்தார் அணுக்க வன்தொண்டர்.   


Before the tower where throng the tall Vishnu who sports
The disc, Brahma and other celestial beings, he prostrated
On the ground, and sacred dust mantled him; up he rose, moved in,
And made his sacred circuit, adoring the sub-shrines;
Beatific Van-Tondar, the intimate servitor of the Lord,
Then moved into the sanctum of Tiruvekampar.

Arunachala Siva.8447
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2016, 08:55:55 AM »
Verse  186:


ஆண்ட நம்பி யெதிர்கொண்ட
    அடியார் வணங்க எதிர்வணங்கி
நீண்ட மதிற்கோ புரங்கடந்து
    நிறைமா ளிகைவீ தியிற்போந்து
பூண்ட காதல் வாழ்த்தினுடன்
    புனைமங் கலதூ ரியம்ஒலிப்ப
ஈண்டு தொண்டர் பெருகுதிரு
    ஏகாம் பரஞ்சென் றெய்தினார்.   


When the devotees adored him, Nampi Aarorar ruled
By the Lord, paid obeisance to them; he crossed
The towered entrance and entered the street rich in rows
Of huge mansions; auspicious instruments of music
Were resounded, in love; thus he reached Tiruvekampam
Accompanied with the surging crowds of servitors.

Arunachala Siva.


8448
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2016, 08:52:14 AM »
Verse 185:


மல்கு மகிழ்ச்சி மிகப்பெருக
    மறுகு மணித்தோ ரணம்நாட்டி
அல்கு தீபம் நிறைகுடங்கள்
    அகிலின் தூபங் கொடியெடுத்துச்
செல்வ மனைகள் அலங்கரித்துத்
    தெற்றி யாடன் முழவதிரப்
பல்கு தொண்ட ருடன்கூடிப்
    பதியின் புறம்போய் எதிர்கொண்டார்   .


In ever-increasing joy they decked the streets
With beautiful Toranas; they carried with them
Bright lamps, pots filled with holy water, censers
Breathing the smoke of eagle-wood, and streamers;
They caused drums that were played during dance
To resound on pials: accompanied with the increasing
Throngs of devotees, they fared forth to the outskirts
Of the city and greeted him.

Arunachala Siva.


8449
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2016, 08:49:17 AM »
Verse  184:


அன்று வெண்ணெய் நல்லூரில்
    அரியும் அயனுந் தொடர்வரிய
வென்றி மழவெள் விடையுயர்த்தார்
    வேத முதல்வ ராய்வந்து
நின்று சபைமுன் வழக்குரைத்து
    நேரே தொடர்ந்தாட் கொண்டவர்தாம்
இன்றிங் கெய்தப் பெற்றோமென்று
    எயில்சூழ் காஞ்சிநகர் வாழ்வார்.   The dwellers of Kaanchi, the city girt with ramparts,
Rejoiced thinking thus: "The Lord whose flag sports
The ever-young and victorious Bull--
The Lord that could not be pursued by Vishnu or Brahma--,
Even He came in the guise of a Brahmin-chief
That day, before the tribunal at Vennainalloor,
And successfully argued his lis; it was thus
The Lord claimed Aaroorar as his servitor;
We are blessed with his arrival."

Arunachala Siva.

8450
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2016, 08:47:04 AM »
Verse  183:


வந்தித் திறைவ ரருளாற்போய்
    மங்கை பாகர் மகிழ்ந்தவிடம்
முந்தித் தொண்ட ரெதிர்கொள்ளப்
    புக்கு முக்கட்பெருமானைச்
சிந்தித் திடவந் தருள்செய்கழல்
    பணிந்து செஞ்சொல் தொடைபுனைந்தே
அந்திச் செக்கர்ப் பெருகொளியார்
    அமருங் காஞ்சி மருங்கணைந்தார்.   


Having thus adored the Lord he took His leave
And fared forth to the shrines where abides the Lord
Whose half is His Consort, well-received
By the devotees everywhere; conducted by them he moved
In, and adored the Lord?s ankleted feet which confer
Grace when invoked; he adorned Him with splendorous wreath
Of verse, and marching on, came near Kaanchi
Where abides the Lord whose hue is like
Unto the ever-increasing ruddiness of the crepuscular sky.

Arunachala Siva.

8451
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2016, 08:44:23 AM »
Verse 182:


முதுவா யோரி என்றெடுத்து
    முதல்வ னார்தம் பெருங்கருணை
அதுவா மிதுவென் றதிசயம்வந்
    தெய்தக் கண்ணீர் மழையருவிப்
புதுவார் புனலின் மயிர்ப்புளகம்
    புதையப் பதிகம் போற்றிசைத்து
மதுவார் இதழி முடியாரைப்
    பாடி மகிழ்ந்து வணங்கினார்.   

His decade opened thus: "Muthu vaayori";
He wondered at such demonstration of the great mercy
Of the First One; tears cascaded from his eyes
And drenched his whole person on which the hair
Stood erect in thrilled ecstasy; even thus he hailed
The Lord, and in joy, worshipped Him whose crest is
Decked with mellferous Konrai flowers.

Arunachala Siva.   


8452
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2016, 08:41:30 AM »
Verse  181:


திருநாவ லூராளி
    சிவயோகி யார்நீங்க
வருநாம மறையவனார்
    இறையவனா ரெனமதித்தே
பெருநாதச் சிலம்பணிசே
    வடிவருந்தப் பெரும்பகற்கண்
உருநாடி எழுந்தருளிற்
    றென்பொருட்டாம் எனவுருகி.   


When thus the Sivayogi-Brahmin vanished, the prince
Of Naavaloor was convinced that it was the Lord
Who came thither in the Brahmin's guise;
He melted in devotion as he mused thus: "O the mercy
Of the Lord who assumed a form for my sake,
And in pain trod on earth in the noonday sun
To the resounding of his great anklets."

Arunachala Siva.

8453
Verse  15:

கடகரியும் பரிமாவும்
    தேரும்உகந் தேறாதே
இடபம்உகந் தேறியவா
    றெனக்கறிய இயம்பேடீ
தடமதில்கள் அவைமூன்றுந்
    தழலெரித்த அந்நாளில்
இடபமதாய்த் தாங்கினான்
    திருமால்காண் சாழலோ. 
O friend,
unwilling to ride the musty tusker,
The charger or the chariot,
He,
in joy,
rode on a Bull.
Do explain this,
that I may know of it.
Know that when He,
that day,
gutted with fire the three walled-citadels,
it was Vishnu who became the Bull and bore Him,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.


8454
Verse  14:

தேன்புக்க தண்பணைசூழ்
    தில்லைச்சிற் றம்பலவன்
தான்புக்கு நட்டம்
    பயிலுமது என்னேடீ
தான்புக்கு நட்டம்
    பயின்றிலனேல் தரணியெல்லாம்
ஊன்புக்க வேற்காளிக்
    கூட்டாங்காண் சாழலோ.

O friend,
why did the Lord of Chitrambalm at Thillai abound with cool fields and meliferous groves,
go out and perform His dance?
Well,
had He not gone out and danced,
All the world would have turned into victuals For the eating of Kaali armed with a flesh-tipt spear,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.

8455
Verse  13:


மலையரையன் பொற்பாவை
    வாள்நுதலாள் பெண்திருவை
உலகறியத் தீவேட்டான்
    என்னுமது என்னேடீ
உலகறியத் தீவேளா
    தொழிந்தனனேல் உலகனைத்துங்
கலைநவின்ற பொருள்களெல்லாங்
    கலங்கிடுங்காண் சாழலோ. 


O friend,
before the sacred fire and witnessed by the world,
He married the auric and doll-like daughter of Himavant ? verily a woman of opulence Par excellence.
What may this mean?
Well,
had He not so espoused Her as witnessed by the world,
all the teachings of the Sastras will stand confounded,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.

8456
Verse  12:கானார் புலித்தோல்
    உடைதலைஊண் காடுபதி
ஆனால் அவனுக்கிங்
    காட்படுவார் ஆரேடீ
ஆனாலுங் கேளாய்
    அயனுந் திருமாலும்
வானாடர் கோவும்
    வழியடியார் சாழலோ.


O friend,
the skin of the sylvan tiger is His clothing;
A skull is His alms-bowl;
the crematory is His dwelling place.
If He be such,
who indeed will His servitors be?
Well,
listen.
Even though He be such,
Brahma,
Vishnu and the King of the celestial beings are indeed His hereditary servitors,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.


8457
Verse  11:


நங்காய் இதென்னதவம்
    நரம்போ டெலும்பணிந்து
கங்காளம் தோள்மேலே
    காதலித்தான் காணேடீ
கங்காளம் ஆமாகேள்
    காலாந்த ரத்திருவர்
தங்காலஞ் செய்யத்
    தரித்தனன்காண் சாழலோ.O  Lass,
what may this tapas be?
Besides wearing a garland of bones strung with sinews,
He loves to bear on His shoulders,
skeletons.
Why?
Listen how the skeletons came about.
At the fated hour of the Two,
He brought about their death and wore their skeletons,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.

8458
Verse  10:


தானந்தம் இல்லான்
    தனையடைந்த நாயேனை
ஆனந்த வெள்ளத்
    தழுத்துவித்தான் காணேடீ
ஆனந்த வெள்ளத்
    தழுத்துவித்த திருவடிகள்
வானுந்து தேவர்கட்கோர்
    வான்பொருள்காண் சாழலோ. O friend,
He who is beyond death,
immersed me,
A cur that sought Him,
in the flood of Bliss.
Why?
The sacred feet that caused the immersion in the flood of Bliss,
constitute the peerless and ethereal treasure unto the celestial beings;
Chaazhalo !

Arunachala Siva.

8459
Verse 9:


தென்பா லுகந்தாடுந்
    தில்லைச்சிற் றம்பலவன்
பெண்பா லுகந்தான்
    பெரும்பித்தன் காணேடீ
பெண்பா லுகந்திலனேற்
    பேதாய் இருநிலத்தோர்
விண்பா லியோகெய்தி
    வீடுவர்காண் சாழலோ. O friend,
the Lord of Chitrambalam at Thillai,
who Dances facing south,
is happily concorporate with a woman.
Lo,
great indeed is His dementia.
Well,
were He not happily concorporate with a woman,
you unintelligent one,
the dwellers of this wide earth,
to gain Heaven,
will take to Yoga fail and perish,
for sure,
Chaazhalo !


Arunachala Siva.


8460
Verse  8:


கோலால மாகிக்
    குரைகடல்வாய் அன்றெழுந்த
ஆலாலம் உண்டான்
    அவன்சதுர்தான் என்னேடீ
ஆலாலம் உண்டிலனேல்
    அன்றயன்மால் உள்ளிட்ட
மேலாய தேவரெல்லாம்
    வீடுவர்காண் சாழலோ.O friend,
that day,
He ate the Halaahalaa that arose with great din,
from the roaring sea.
Wherefore,
Did He enact this,
His thaumaturgy?
Had He not eaten the Halaahalaa,
that very day,
All the great Devas,
among whom are included Brahma and Vishnu,
would have perished,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 [564] 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 ... 3147