Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 3062
841
Verse  10:

மல்லை மல்கிய தோளரக் கன்வலி
ஒல்லை யில்லொழித் தானுறை யும்பதி
நல்ல நல்ல மெனும்பெயர் நாவினால்
சொல்ல வல்லவர் தூநெறி சேர்வரே.

The place where Siva, who quickly destroyed the strength of the demon, who had shoulders of increasing greatness.  Those who are capable of saying with their tongues the name of good Nallam will attain blemish-less eternal bliss.

Padigam on Tiru Nallam completed.

Arunachala Siva.

 

842
Verse 9:

கால மான கழிவதன் முன்னமே
ஏலு மாறு வணங்கிநின் றேத்துமின்
மாலும் மாமல ரானொடு மாமறை
நாலும் வல்லவர் கோனிடம் நல்லமே.

Before the remaining life passes away, praise for a long time bowing, according to your capacity.  Nallam, the place of the Lord of those who are well-versed in the great four Vedas, Brahma in the big lotus flower and Vishnu.

Arunachala Siva.


843
Verse  8:


வெம்மை யான வினைக்கடல் நீங்கிநீர்
செம்மை யாய சிவகதி சேரலாம்
சும்மை யார்மலர் தூவித் தொழுமினோ
நம்மை யாளுடை யானிடம் நல்லமே.

People of this world!  Worship, scattering flowers on which bees hum loudly, Nallam, the place of Siva, who has us as his protege.  You can attain eternal bliss which is the right thing, having crossed the cruel ocean of karmas.

Arunachala Siva.

844
Verse  7:

மாத ராரொடு மக்களுஞ் சுற்றமும்
பேத மாகிப் பிரிவதன் முன்னமே
நாதன் மேவிய நல்லம் நகர்தொழப்
போது மின்னெழு மின்புக லாகுமே.


Before your wife, children and relations disagree with you and go away from you,
start and go to worship the city of Nallam, where the master, Siva dwells  He is our refuge. 

Arunachala Siva.

845
Verse  6:


அல்ல லாகஐம் பூதங்க ளாட்டினும்
வல்ல வாறு சிவாய நமவென்று
நல்லம் மேவிய நாத னடிதொழ
வெல்ல வந்த வினைப்பகை வீடுமே.

Even if the five elements harass us to give us sufferings, if we worship the feet of the master who dwells in Nallam, uttering "Sivaya Nama", his Mantram according to our ability, the enemy of karmas which came to conquer us, will meet with destruction.
People of this world! 

Arunachala Siva.

846
Verse 5:

உரை தளர்ந்துட லார்நடுங் காமுனம்
நரைவி டையுடை யானிடம் நல்லமே
பரவு மின்பணி மின்பணி வாரொடே
விரவு மின்விர வாரை விடுமினே.

Before the body quivers and the speech falters due to old age, people of this world!
Praise Nallam, the place of Siva, who has a white bull.  Bow before it, join those who bow to it. Leave the company of those who do not join in worship. 

Arunachala Siva.

847
Verse  4:

தமக்கு நல்லது தம்முயிர் போயினால்
இமைக்கும் போது மிராதிக் குரம்பைதான்
உமைக்கு நல்லவன் தானுறை யும்பதி
நமக்கு நல்லது நல்ல மடைவதே.


If your life leaves the useless body, it is good for you. This body will not be stable even for a small time taken for the winking of the eye.   The place where the husband of Uma dwells, it is good for us to reach his Nallam and worship him there.

Arunachala Siva.

848
Verse  3:

பிணிகொள் வார்குழற் பேதையர் காதலால்
பணிகள் மேவிப் பயனில்லை பாவிகாள்
அணுக வேண்டி லரன்நெறி யாவது
நணுக நாதன் நகர்திரு நல்லமே.

There is no good, if you do the commands of the women, on account of the love that you place on them, who have long tresses of hair which captivate your minds by their beauty. Sinners!  If you wish to follow, it is only the path shown by Haraṉ. You reach Nallam, the city of the master. 

Arunachala Siva.

849
Verse  2:


பொக்கம் பேசிப் பொழுது கழியாதே
துக்கந் தீர்வகை சொல்லுவன் கேண்மினோ
தக்கன் வேள்வி தகர்த்த தழல்வண்ணன்
நக்கன் சேர்நல்லம் நண்ணுதல் நன்மையே.

Without wasting your life talking all kinds of lies, I shall tell you the way to remove your sufferings. Please listen to me.  Siva who has the color of fire and who devastated the sacrifice of Dakshan,  and who is naked, it is good for you to reach Nallam in which he dwells.

Arunachala Siva.


850
Tiru Nallam:

Verse 1:

கொல்லத் தான்நம னார்தமர் வந்தக்கால்
இல்லத் தார்செய்ய லாவதெ னேழைகாள்
நல்லத் தான்நமை யாளுடை யான்கழல்
சொல்லத் தான்வல்லி ரேல்துயர் தீருமே.


Ignorant people!  When the messengers of the god of death come to take away your lives, what is that which people in the house, wife and sons can do to prevent it?
Siva in Nallam, your sufferings will cease if you are capable of praising the feet of one who has us as his protege.

Arunachala Siva.

851
Verse  10:

சேட னாருறை யுஞ்செழு மாமலை
ஓடி ஆங்கெடுத் தான்முடி பத்திற
வாட வூன்றி மலரடி வாங்கிய
வேட னாருறை வேட்களஞ் சேர்மினே.


The one who removed the big and fertile mountain, on which the great god resides, running towards it, who pressed with his feet to make Rāvaṇaṉ perish and his ten heads to be crushed, and then removed the lotus feet.  People of this world!  Reach Vēṭkaḷam, where the Lord who once assumed the form of a hunter resides.

Padigam on Tiru Vetkalam completed.

Arunachala Siva.


852
Verse  9:

வட்ட மாமதில் மூன்றுடை வல்லரண்
சுட்ட கொள்கைய ராயினுஞ் சூழ்ந்தவர்
குட்ட வல்வினை தீர்த்துக் குளிர்விக்கும்
சிட்டர் பொற்றிரு வேட்களச் செல்வரே.

The strong defense which had big and circular walls of enclosure,  though he has burnt them according to a principle, the Lord who is in beautiful Tiruvēṭkaḷam, he is the embodiment of learning who will console those who go around him, removing their strong sins which are deep-rooted.

Arunachala Siva.


853
Verse  8:

நட்ட மாடிய நம்பனை நாள்தொறும்
இட்டத் தாலினி தாக நினைமினோ
வட்ட வார்முலை யாளுமை பங்கனார்
சிட்ட னார்திரு வேட்களந் தன்னையே.

The one whom we can depend upon,  the one who has Uma, who has round breasts on which a bodice is worn the embodiment of all knowledge.  Think with pleasure by your inclinations of mind, his residence, Tiruvēṭkaḷam.

Arunachala Siva.

854
Verse  7:

வட்ட மென்முலை யாளுமை பங்கனார்
எட்டு மொன்று மிரண்டுமூன் றாயினார்
சிட்டர் சேர்திரு வேட்களங் கைதொழு
திட்ட மாகி யிருமட நெஞ்சமே.

The Lord who has on his half Uma, who has round and soft breasts, the one who has the eight forms, the supreme one, who is two by himself and his consort, the trinity --the creator, protector and destroyer. (Eight forms: the five elements, the sun, and the moon, and the person who performs sacrifices.  It is called ashtamūrttam.)  Worshiping with the hands Tiruvēṭkaḷam, where learned men gather together.
Be desiring that.  My ignorant mind!

Arunachala Siva.

855
Verse  6:

கட்டப் பட்டுக் கவலையில் வீழாதே
பொட்ட வல்லுயிர் போவதன் முன்னம்நீர்
சிட்ட னார்திரு வேட்களங் கைதொழப்
பட்ட வல்வினை யாயின பாறுமே.


Having undergone hardships and not falling into anxieties worries, before the life which is capable of doing many things ebbs out of this body quickly, when we worship with the hands Tiruvēṭkaḷam of the Lord who is the embodiment of knowledge.
The violent actions done and appearing to give their fruits will flee away. 

Arunachala  Siva.
 


Pages: 1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 3062