Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 3114
841
Verse  8:

சொல்லானைச் சுடர்ப்பவளச் சோதி யானைத்
    தொல்லவுணர் புரமூன்று மெரியச் செற்ற
வில்லானை யெல்லார்க்கும் மேலா னானை
    மெல்லியலாள் பாகனை வேதம் நான்கும்
கல்லாலின் நீழற்கீழ் அறங்கண் டானைக்
    காளத்தி யானைக் கயிலை மேய
நல்லானை நம்பியை நள்ளாற் றானை
    நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.

He is the Word.
He is the bright coral flame.
He burnt with His bow the triple towns of the hoary demons.
He is the lofty One who is above all.
His Consort is of soft mien.
He explicated the four Vedas and Dharma,
seated under the shade Of the Banyan tree.
He is of Kaalatthi.
He is the good one of Kailash.
He is the Chief.
He is of Nallaaru;
It is truly great that I,
His servitor,
am given to think on Him and gain salvation.

Arunachala Siva.

842
Verse  7:

பூவிரியும் மலர்க்கொன்றைச் சடையி னானைப்
    புறம்பயத்தெம் பெருமானைப் புகலூ ரானை
மாவிரியக் களிறுரித்த மைந்தன் தன்னை
    மறைக்காடும் வலிவலமும் மன்னி னானைத்
தேவிரியத் திகழ்தக்கன் வேள்வி யெல்லாஞ்
    சிதைத்தானை யுதைத்தவன்தன் சிரங்கொண் டானை
நாவிரிய மறைநவின்ற நள்ளாற் றானை
    நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.


His matted hair is decked with burgeoning Konrai-blooms.
He is our Lord of Purampayam.
He is of Pukaloor.
He flayed the tusker from which other animals would flee in terror.
He ever abides at Maraikkaadu and Valivalam.
He destroyed Dhaksha's sacrifice from which the gods fled away in fear.
He kicked him and clipped his head.
He is the reciter of the Vedas.
He is of Nallaaru.
it is truly great that I,
His servitor,
am given to think on Him and gain salvation!

Arunachala Siva.


843
Verse 6:


குலங்கொடுத்துக் கோள்நீக்க வல்லான் தன்னைக்
    குலவரையின் மடப்பாவை யிடப்பா லானை
மலங்கெடுத்து மாதீர்த்தம் ஆட்டிக் கொண்ட
    மறையவனைப் பிறைதவழ்செஞ் சடையி னானைச்
சலங்கெடுத்துத் தயாமூல தன்ம மென்னுந்
    தத்துவத்தின் வழிநின்று தாழ்ந்தோர்க் கெல்லாம்
நலங்கொடுக்கும் நம்பியை நள்ளாற் றானை
    நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.

He could bestow on one, birth in a good clan and annul one's misery.
His left half is the beautiful daughter of the lofty Mountain.
He is the Brahmin that rid my impurities
cleansing me in the great waters (of His grace).
On His crest of ruddy matted hair floats the crescent moon.
Curing falsity, He, the Lord,
conferred weal on them that bow low.
Poising them in the Tattva called Dayaa Moola Dhanmam
He is of Nallaaru.
it is truly great that I,
His servitor,
Am given to think on Him and gain salvation.

Arunachala Siva.

844
Verse 5:


உலந்தார்தம் அங்கங்கொண் டுலக மெல்லாம்
    ஒருநொடியி லுழல்வானை உலப்பில் செல்வம்
சிலந்திதனக் கருள்செய்த தேவ தேவைத்
    திருச்சிராப் பள்ளியெஞ் சிவலோகனைக்
கலந்தார்தம் மனத்தென்றுங் காத லானைக்
    கச்சியே கம்பனைக் கமழ்பூங் கொன்றை
நலந்தாங்கும் நம்பியை நள்ளாற் றானை
    நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.

He traverses the whole world,
adorned with the bones Of the dead, in one second.
He is the Lord of the Devas.
He conferred on the Spider* ceaseless wealth.
He is our Sivalokan abiding at Tirucchiraappalli.
He is dear to them who enjoy atonement with Him.
He is Kacchi Ekampan.
He is the Chief adorned With fragrant Konrai flowers.
He is of Nallaaru.
It is really great that I,
His servitor,
am given to think on Him and gain salvation.


(*The Spider got Sivalokam because It made out a shade in
Tiruvanaikka temple.)

Arunachala Siva.

845
Verse  4:


கட்டங்க மொன்றுதங் கையி லேந்திக்
    கங்கணமுங் காதில்விடு தோடு மிட்டுச்
சுட்டங்கங் கொண்டு துதையப் பூசிச்
    சுந்தரனாய்ச் சூலங்கை யேந்தி னானைப்
பட்டங்க மாலை நிறையச் சூடிப்
    பல்கணமுந் தாமும் பரந்த காட்டில்
நட்டங்க மாடியை நள்ளாற் றானை
    நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.

He holds a battle-axe in His hand.
He wears Kangkann.
In His ear dangles a todu.
He is daubed with the ash of the burnt bodies.
Spear-handed He is handsome to behold.
He wears a garland full of dead bones.
He and His Bhootha-Hosts dance in the spacious crematory.
He is of Nallaaru.
It is really great that I,
His servitor,
am given to think on Him and gain salvation.


Arunachala Siva.

846
Verse  3:

படஅரவ மொன்றுகொண் டரையி லார்த்த
    பராபரனைப் பைஞ்ஞீலி மேவி னானை
அடலரவம் பற்றிக் கடைந்த நஞ்சை
    யமுதாக வுண்டானை ஆதி யானை
மடலரவம் மன்னுபூங் கொன்றை யானை
    மாமணியை மாணிக்காய்க் காலன் தன்னை
நடலரவஞ் செய்தானை நள்ளாற் றானை
    நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.


Parraparan's waist is cinctured by a hooded snake.
He abides at Paigngneeli.
He ate the venom of the sea churned with the help of a mighty serpent,
as though it were nectar.
He is the Genesis.
He wears Konrai flowers over whose petals bees whir and hum.
He is the great Ruby.
He kicked Death with his foot decked with a resounding anklet for the sake of the Brahmachaari.
He is of Nallaaru.
It is really great that,
His servitor, I
am given to think on Him and gain salvation.

Arunachala Siva.

847
Verse 2:


படையானைப் பாசுபத வேடத் தானைப்
    பண்டனங்கற் பார்த்தானைப் பாவ மெல்லாம்
அடையாமைக் காப்பானை யடியார் தங்கள்
    அருமருந்தை ஆவாவென் றருள்செய் வானைச்
சடையானைச் சந்திரனைத் தரித்தான் தன்னைச்
    சங்கத்த முத்தனைய வெள்ளை யேற்றின்
நடையானை நம்பியை நள்ளாற் றானை
    நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.

His armies are legion.
He sports the guise,
hailed by the faith of Paasupatam.
Of yore His look destroyed Manmata.
ignoring sins,  He fosters all.
He is the rare remedy unto His devotees.
He grants grace in mercy.
His hair is matted.
He wears the crescent moon.
He is the rider of the Bull,
white like the oyster's pearl.
It is really great that I,
His servitor,
am given to think on Him and gain salvation!


Arunachala Siva.

848
Tiru Nallaaru:

Verse 1:

ஆதிக்கண் நான்முகத்தி லொன்று சென்று
    அல்லாத சொல்லுரைக்கத் தன்கை வாளால்
சேதித்த திருவடியைச் செல்ல நல்ல
    சிவலோக நெறிவகுத்துக் காட்டு வானை
மாதிமைய மாதொருகூ றாயி னானை
    மாமலர்மே லயனோடு மாலுங் காணா
நாதியை நம்பியை நள்ளாற் றானை
    நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.

In the hoary past, when one of Brahma's heads uttered words it should not have uttered,  He, of the sacred feet,  clipped it with His nail.
Later He showed him the goodly was leading to Siva-loka.
He is concorporate with the comely daughter of Himavant.
He is the Lord that cannot be beheld by Brahma, throned on the great flower and Vishnu.
He is the Chief.
He is of Nallaaru;
it is really great that I,
His servitor, am given to think on Him and gain salvation!

Arunachala Siva.

849
Verse  11:

தூர்த்தனைத் தோள்முடிபத் திறுத்தான் தன்னைத்
    தொன்னரம்பின் இன்னிசைகேட் டருள்செய் தானைப்
பார்த்தனைப் பணிகண்டு பரிந்தான் தன்னைப்
    பரிந்தவற்குப் பாசுபதம் ஈந்தான் தன்னை
ஆத்தனை யடியேனுக் கன்பன் தன்னை
    யளவிலாப் பல்லூழி கண்டு நின்ற
தீர்த்தனைத் தென்கூடல் திருவா லவாய்ச்
    சிவனடியே சிந்திக்கப் பெற்றேன் நானே.He crushed the ten heads and the shoulders of the debauchee.
Hearkening to the melody of his hoary strings,
He blessed him.
He loved Arjuna for his servitor-ship.
In love He blessed him with Paasupatam.
He is the One to be trusted.
He is dear to me.
He is the Pure One,
the Witness of the endless eons.
Blessed am I who am given to think on the feet of Siva abiding at Koodal`s Tiru Aalavaai in the south.

Padigam on Tiru Alavaai completed.

Arunachala Siva.
 

850
Verse  10:

மலையானை மாமேரு மன்னி னானை
    வளர்புன் சடையானை வானோர் தங்கள்
தலையானை யென்தலையி னுச்சி யென்றுந்
    தாபித் திருந்தானைத் தானே யெங்கும்
துலையாக வொருவரையு மில்லா தானைத்
    தோன்றாதார் மதில்மூன்றுந் துவள எய்த
சிலையானைத் தென்கூடல் திருவா லவாய்ச்
    சிவனடியே சிந்திக்கப் பெற்றேன் நானே.


He is a mountain.
He abides at great Meru.
His well-grown matted hair is ruddy.
He is the Lord of the celestial beings.
He is ever firmly poised in my crown.
He is the One beyond compare.
He is the One who smote the three walled towns of the hostile ones and reduced them to dust.
Blessed am I who am given to think on the feet of Siva abiding at Koodal's Tiru Aalavaai in the south.

Arunachala Siva.


851
Verse  9:


பகைச்சுடராய்ப் பாவ மறுப்பான் தன்னைப்
    பழியிலியாய் நஞ்சுண் டமுதீந் தானை
வகைச்சுடராய் வல்லசுரர் புரமட் டானை
    வளைவிலியா யெல்லார்க்கு மருள்செய் வானை
மிகைச்சுடரை விண்ணவர்கண் மேலப் பாலை
    மேலாய தேவாதி தேவர்க் கென்றும்
திகைச்சுடரைத் தென்கூடல் திருவா லவாய்ச்
    சிவனடியே சிந்திக்கப் பெற்றேன் நானே.


As foe to darkness,
He the bright One,
annuls sins.
The blame-less one ate poison and gifted away nectar.
As spiraling fire He smote the towns of the mighty demons.
As the impartial One,
He graced all.
As the supernal light He is the beyond far above the celestial beings.
He is the beacon-light to the chief Deva of Devas.
Blessed am I who am given to think on the feet of Siva abiding in Koodal`s Tiru Aalavaai in the south.

Arunachala Siva.

852
Verse  8:

வாயானை மனத்தானை மனத்துள் நின்ற
    கருத்தானைக் கருத்தறிந்து முடிப்பான் தன்னைத்
தூயானைத் தூவெள்ளை யேற்றான் தன்னைச்
    சுடர்த்திங்கட் சடையானைத் தொடர்ந்து நின்றென்
தாயானைத் தவமாய தன்மை யானைத்
    தலையாய தேவாதி தேவர்க் கென்றும்
சேயானைத் தென்கூடல் திருவா லவாய்ச்
    சிவனடியே சிந்திக்கப் பெற்றேன் நானே.


He is the animator of lips as well as mind.
He is the inner thought.
He is the fulfills of thought.
He is the pure One.
His mount is a white Bull.
His matted crest sports a bright crescent moon.
He is My mother who ever abides in me.
It is He who is tapas.
He is far, far away from the Chief of Devas of Devas.
Blessed am I who am given to think on the feet Of Siva abiding at Koodal's Tiru Aalavaai in the south.

Arunachala Siva.

853
Verse  7:

துறந்தார்க்குத் தூநெறியாய் நின்றான் தன்னைத்
    துன்பந் துடைத்தாள வல்லான் தன்னை
இறந்தார்க ளென்பே யணிந்தான் தன்னை
    யெல்லி நடமாட வல்லான் தன்னை
மறந்தார் மதில்மூன்றும் மாய்த்தான் தன்னை
    மற்றொருபற் றில்லா அடியேற் கென்றும்
சிறந்தானைத் தென்கூடல் திருவா லவாய்ச்
    சிவனடியே சிந்திக்கப் பெற்றேன் நானே.

He is the pure way of the people who have renounced.
He is the One who can wipe out sorrow and rule (us).
He but wears the bones of the dead.
He is the One potent to dance in the night.
He destroyed the triple,
walled towns of those who ceased to think on Him.
He is the Chief who sustains me--the servitor who is unattached.
Blessed am I who am given to think on the feet of Siva abiding at Koodal`s
Tiru Aalavaai in the south.

Arunachala Siva.854
General topics / Mother Azhagamma's Liberation Day - 7th June 2018
« on: June 07, 2018, 10:09:24 AM »
Today is the Maha Puja (Liberation Day) of Mother Azhagammal.  She attained Liberation on this day at Skandasramam.  While she was in her last hours, Bhagavan placed His hands on the head and on the chest and caused her various vasanas to become extinguished.  Then He made her incoming breath to merge in the Heart and thus she attained Liberation. ( Krishna Paksha -Navami)

There will be special abhishekam, alankaram and arti for the Matrubhuteswarar Lingam and  Yogamba also to the deities in the same premises.

Devotees will sing Arunachala Akshara Manamalai and other songs of Bhagavan
and also Tiruvachakam in the shrine.

This will be followed by good lunch with sweets.

Arunachala Siva.

855
Verse 6.


மூவனை மூர்த்தியை மூவா மேனி
    யுடையானை மூவுலகுந் தானே யெங்கும்
பாவனைப் பாவ மறுப்பான் தன்னைப்
    படியெழுத லாகாத மங்கை யோடு
மேவனை விண்ணோர் நடுங்கக் கண்டு
    விரிகடலின் நஞ்சுண் டமுத மீந்த
தேவனைத் தென்கூடல் திருவா லவாய்ச்
    சிவனடியே சிந்திக்கப் பெற்றேன் நானே.

He is the aged.
He has a form.
His body never ages.
He pervades the three worlds.
He is the annul of sins.
In love He abides with Her whose beauty defies the brush.
Beholding the quaking of the celestial beings,
He, the Deva,
Ate the venom of the ocean and blessed them with nectar.
Blessed am I who am given to think on the feet of Siva abiding at Koodal's Tiru Aalavaai in the south.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 3114