Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 [560] 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 ... 3062
8386
Verse  50:


ஏசினும் யான்உன்னை ஏத்தினும் என்பிழைக்
    கேகுழைந்து
வேசறு வேனை விடுதிகண் டாய்செம்
    பவளவெற்பின்
தேசுடை யாய்என்னை ஆளுடை யாய்சிற்
    றுயிர்க்கிரங்கிக்
காய்சின ஆலமுண் டாய்அமு துண்ணக்
    கடையவனே.O One whose divine frame sports the sheen of a ruddy coral hill !
O One who has me as Your slave !
As of right,
You are entitled to feast on Nectar.
Yet,
pitying the petty beings,
You quaffed The Halahala venom that rose up with murderous speed.
Whether I,
the basest,
praise You or dispraise You,
I will rue my offense and will grieve distressed.
Will You alas,
forsake me,
poor me?


(Neethal Vinnappm -the fifty verses poem of Manikkavchagar completed.)

Arunachala Siva.

8387
Verse 49:சிரிப்பிப்பன் சீறும் பிழைப்பைத் தொழும்பையும்
    ஈசற்கென்று
விரிப்பிப்பன் என்னை விடுதிகண் டாய்விடின்
    வெங்கரியின்
உரிப்பிச்சன் தோலுடைப் பிச்சன்நஞ் சூண்பிச்சன்
    ஊர்ச்சுடுகாட்
டெரிப்பிச்சன் என்னையும் ஆளுடைப்பிச் சன்என்
    றேசுவனே.Will You forsake me?
If You do so,
for the fault of ditching me I will cause others to deride You.
I will eke make all men say that I am solely dedicated to the service of the Lord-God.
Lo,
I will rail You thus:
"He indeed is the mad One Who is clad in the skin of a fierce tusker;
He is the frenzied One who is robed in the skin of a tiger;
He is the demented One who ate the venom;
He is the crazy One who dance in the fire of the rural crematorium;
He is the lunatic That has me as His servitor.

contd.,

Arunachala Siva.

8388
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 31, 2016, 12:28:11 PM »
Verse  84:84: உடையாளை, ஒல்கு செம்பட்டுடையாளை, ஒளிர்மதிச் செஞ்
சடையாளை, வஞ்சகர் நெஞ்சு அடையாளை, தயங்கு நுண்ணூல்
இடையாளை, எங்கள் பெம்மான் இடையாளை, இங்கு என்னை இனிப்
படையாளை, உங்களையும் படையாவண்ணம் பார்த்திருமே.

ஏ, அடியார்களே! என் அபிராமி, இடையில் ஒளிவீசும் செம்பட்டு அணிந்தவள். ஒளி வீசும் பிறைச் சந்திரனை அணிந்த சடையை உடையவள். வஞ்சகர்களின் நெஞ்சிலே குடி கொள்ளாதவள். ஒளி விளங்கும் நுண்மையான நூலிடையாள். சிவபெருமானின் இடப்பாகத்தில் குடி கொண்டவள். என் அன்னையாகிய இவள் அந்நாள் என்னை அடிமையாகக் கொண்டாள். என்னை இனி இவ்வுலகில் பிறக்க வைக்க மாட்டாள். அத்தகைய தேவியை நீங்களும் தொழுது போற்றுங்கள். நீங்களும் பிறவி எடுக்காப் பேறெய்த அவளையே தியானம் செய்யுங்கள்.

O devotees!  My Abhirami is wearing shining red silk saree. She has got bright shining crescent moon
on her hairs. She will not be in the heart of the treacherous wicked people.  She has got slender waist
as slim as a thread of cotton. She occupies the left portion of Siva.  She has taken me as Her refuge
even from the olden days. She will not cause any further birth for me in this world.  Please all of
you take refuge in Her and pray to Her always. Please always praise her with sacred hymns.
You will also not take any further birth in this world.

contd.,

Arunachala Siva. 

8389
16. I am without any outstanding qualities.  I alone am the one with name. I am myself non delusion.
This alone is tarpana to Brahman.

17.  I am of the form without the senses.  I am of the form that is stripped of everything.  I am without
bondage and liberation.  This alone is tarpana to Brahman.

18.  I am of the form that is all blissful.  I am one solid mass of all round Bliss.  I am only the ever present
consciousness.  This alone is tarpana to Brahman.

19. I am beyond the scope of speech.  Speech and mind are not at all existent.  I am full of joy of
consciousness.   This alone is tarpana to Brahman.

20.  I am the perfect form everywhere.  I am happiness everywhere.  I am of the inconceivable
form everywhere.  This alone is tarpana to Brahman.

21.  I am of the form of contentment everywhere.  I am full of all encompassing Bliss.  I am of the nature
of complete void.  This alone is tarpana to Brahman.     

22. I am ever of the form that is by Me.  I am the supremely Blissful.  I am the one and the only.
This alone is tarpana to Brahman.

contd.,

Arunachala Siva.
 

8390
659.  The Kevala Samadhi mentioned here is one that comes to a Yogi by the mind going into latency.
For him, it is well known that there are two distinct states,  Samadhi (introvertedness) and coming back
to the common  state of samsara.

660. The Yogi's mind, in his Samadhi, remains latent with all its vasanas; after so remaining  for
a very long time, it is brought out to samsara by a vasana.

661. When he is thrown out from Samadhi, he resumes the Samsara just where he left it off,
just as an anaesthetized  person on recovering consciousness, resumes the work left unfinished
before.

662   The Yogi, thus returning to Samsara, again enters Samadhi with effort.  But the Sage, being
established in the Natural State (Sahaja Nirvikalpa Samadhi) neither loses it nor gets it back, but
remains in It uninterruptedly.

663.   The Sage never comes back to Samsara.  Samadhi is His Natural State.  There is no moment
when he is without Samadhi and hence it is called Sahaja (Natural).

664.  The Sage, remaining uninterruptedly in His Natural State of Samadhi, never swerving from It,
as a Jivan Mukta, is able to be active in the world, just as the sage of old, Sri Sankaracharya
and others did.

contd.,

Arunachala Siva.,           
 

8391
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 10:17:57 AM »
Verse 671:


தென்ன வன்பெருந் தேவியார்
    சிவக்கன்றின் செய்ய
பொன்ன டிக்கம லங்களிற்
    பொருந்தமுன் வீழ்ந்தார்
மன்னு சண்பையர் வள்ளலார்
    மகிழ்சிறந் தளிக்கும்
இன்ன ருட்பெருஞ் சிறப்பொடுந்
    திருக்கையால் எடுத்தார்.


The great consort of the Pandya, then duly fell
At the roseate and golden and lotus-like feet
Of Siva? child; the munificent lord of ever-during
Sanbai, lifted her up with his divine hands
That confer sweet grace of great splendor.

Arunachala Siva.   

8392
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 10:15:07 AM »
Verse  670:


மருங்கின் மந்திரி யார்பிள்ளை
    யார்கழல் வணங்கிக்
கருங்கு ழற்கற்றை மேற்குவி
    கைத்தளிர் உடையார்
பருங்கை யானைவாழ் வளவர்கோன்
    பாவையார் என்னப்
பெருங்க ளிப்புடன் விரைந்தெதிர்
    பிள்ளையார் அணைந்தார்.The minister that came beside the godly child
Adored his feet and said: "She whose hands,
Soft as shoots, are kept folded above her dark tresses,
Is the daughter of the Chozha King in whose realm
Elephants of immense trunks, flourish." Thus told
In delight great, the godly child hastened to her presence.

Arunachala Siva.

8393
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 10:12:41 AM »
Verse 669:பிள்ளையார் எழுந் தருளிமுன்
    புகுதும்அப் பொழுது
வெள்ள நீர்பொதி வேணியார்
    தமைத்தொழும் விருப்பால்
உள்ள ணைந்திட எதிர்செலா
    தொருமருங் கொதுங்கும்
தெள்ளு நீர்விழித் தெரிவையார்
    சென்றுமுன் பெய்த.


The queen of tear-bedewed eyes came before him;
She had already come to the temple, but she stood away
And would not present herself to the godly child
That moved into the temple, borne by love to adore the Lord
In whose matted hair the Ganga flows.


Arunachala Siva.

8394
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 10:10:03 AM »
Verse 668:


சேர்த்தும் இன்னிசைப் பதிகமுந்
    திருக்கடைக் காப்புச்
சார்த்தி நல்லிசைத் தண்தமிழ்ச்
    சொல்மலர் மாலை
பேர்த்தும் இன்புறப் பாடிவெண்
    பிறையணி சென்னி
மூர்த்தி யார்கழல் பரவியே
    திருமுன்றில் அணைய.


He concluded the sweetly musical decade
With his benediction; again in joy he sang
A garland of cool and melodious Tamizh verse;
Adoring the feet of the Lord who wears
The white crescent in His crown, he moved
Towards the entrance of the shrine.   

Arunachala Siva.

8395
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 10:06:27 AM »
Verse 667:


நீல மாமிடற் றாலவா
    யான்என நிலவும்
மூல மாகிய திருவிருக்
    குக்குறள் மொழிந்து
சீல மாதவத் திருத்தொண்டர்
    தம்மொடும் திளைத்தார்
சாலு மேன்மையில் தலைச்சங்கப்
    புலவனார் தம்முன்.Then he hymned the decade of "Tiru-virukku-k-Kural,"
The ever-abiding source
(of beatitude), beginning
With the words: "Neelamaa midatru Aalavaayaan";
With the divine servitors of righteous and great tapas
Immersed in loving devotion, the godly child
Reveled in joy in the presence of the Lord--
The lofty Chief of the poets of the First Sankam


Arunachala Siva.

8396
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 10:03:51 AM »
Verse 666:


அங்கம் எட்டினும் ஐந்தினும்
    அளவின்றி வணங்கிப்
பொங்கு காதலின் மெய்ம்மயிர்ப்
    புளகமும் பொழியும்
செங்கண் நீர்தரும் அருவியுந்
    திகழ்திரு மேனி
எங்கு மாகிநின் றேத்தினார்
    புகலியர் இறைவர்.


He prostrated before the Lord, times without number,
With the eight parts of his body and its five parts
Touching the ground; in swelling love the hair
On his thrilled body stood erect; from his eyes
Of red streaks, tears cascaded; his divine frame glowed;
The Lord of Pukali adored the Lord, thus, even thus, standing.


Arunachala Siva.8397
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 10:01:27 AM »
Verse  665:

ஆளும் அங்கணர் ஆலவாய்
    அமர்ந்தினி திருந்த
காள கண்டரைக் கண்களின்
    பயன்பெறக் கண்டு
நீள வந்தெழும் அன்பினால்
    பணிந்தெழ நிறையார்
மீள வும்பல முறைநில
    முறவிழுந் தெழுவார்.


He had darshan of the blue-throated Lord,
The Merciful One who abides in bliss at Aalavaai;
He beheld Him; his eyes had met with their blessing;
Thought he bowed before the Lord impelled by love abounding,
His longing remained insatiate; so he prostrated
On the floor again and again and yet again.
And then rose upArunachala  Siva.
8398
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 09:58:42 AM »
Verse 664:


பாடிய பதிகம் பரவியே வந்து
தேடுமால் அயனுக் கரியவர் மகிழ்ந்த
திருவால வாய்மருங் கணைந்து
நீடுயர் செல்வக் கோபுரம் இறைஞ்சி
நிறைபெரு விருப்புடன் புக்கு
மாடுசூழ் வலங்கொண் டுடையவர் கோயில்
மந்திரி யாருடன் புகுந்தார்.Thus singing the decade and hailing the Lord
And circled by the divine devotees he came to Tiruvaalavaai
Where abides the Lord, inaccessible to questing
Vishnu and Brahma; he adored the tall and sublime
And opulent tower, and with a great longing that pervaded
His heart, he circumambulated the Lord's shrine
And moved in, with the minister.   

Arunachala Siva.

8399
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 09:56:05 AM »
Verse 663:


தொண்டர்தாம் போற்றிக் காட்டிடக் கண்டு
    துணைமலர்க் கரங்குவித் தருளி
மண்டுபே ரன்பால் மண்மிசைப் பணிந்து
    மங்கையர்க் கரசிஎன் றெடுத்தே
எண்டிசை பரவும் ஆலவாய் ஆவ
    திதுவேஎன் றிருவர்தம் பணியும்
கொண்டமை சிறப்பித் தருளிநற் பதிகம்
    பாடினார் குவலயம் போற்ற.He beheld them when the servitor adoringly pointed to them;
Folding his two flower-hands above his head, he prostrated
On the ground impelled by a great and soaring devotion;
He sang a decade which opened with the name
Of Mangkaiyarkkarasi and declared that here was
Aalavaai, hailed in all the eight directions; in his decade
That came to be celebrated by the whole world, he hailed
The servitorship of the two: Mangkaiyarkkarasi and the minister.

Arunachala Siva.

8400
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 09:53:20 AM »
Verse  662:


அன்பராய் அவர்முன் பணிந்தசீ ரடியார்
    அண்ணலார் அடியிணை வணங்கி
முன்புநின் றெடுத்த கைகளாற் காட்டி
    முருகலர் சோலைகள் சூழ்ந்து
மின்பொலி விசும்பை அளக்குநீள் கொடிசூழ்
    வியனெடுங் கோபுரந் தோன்றும்
என்பணி அணிவார் இனிதமர்ந் தருளுந்
    திருவால வாய்இது வென்றார்.


Then the great devotee Kulacchiraiyaar
Came before him, adored at his twin feet
And with his uplifted hand, pointing, spake thus:
"Girt with incense-breathing gardens yon stand
The great and tall towers decked with flags that seem
To measure the skies rich in fulgurant clouds; it is here
The Lord who wears bones for jewels, is sweetly enshrined."

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 [560] 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 ... 3062