Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 [559] 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 ... 3111
8371
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 21, 2016, 09:00:42 AM »
Verse  1185:


செம்பொ னின்பரி கலத்தினில்
    செந்நெல்வெண் பரப்பின்
வம்ப ணிந்தநீள் மாலைசூழ்
    மருங்குற வமைத்த
அம்பொன் வாசநீர்ப் பொற்குடம்
    அரசிலை தருப்பை
பம்பு நீள்சுடர் மணிவிளக்
    கொளிர்தரும் பரப்பில்.

On a place of ruddy gold where samba paddy was
Spread white, the pot of fragrant and holy water
Decked with long and fragrant garlands was installed;
Peepal leaves and Kusa grass were placed on its top;
In the courtyard bright-rayed lamps blazed.

Arunachala Siva.

8372
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 21, 2016, 08:57:03 AM »
Verse 1184:


நகர்வ லஞ்செய்து புகுந்தபின்
    நவமணி யணிந்த
புகரில் சித்திர விதானமண்
    டபத்தினிற் பொலியப்
பகரும் வைதிக விதிச்சமா
    வர்த்தனப் பான்மை
திகழ முற்றிய செம்மலார்
    திருமுன்பு சேர்ந்தார்.After the procession, they entered the hallowed house
And came before the divine presence of the godly child
Who sat there splendorosly in a Mantapam
Decked with nine-fold gems, under a flawlessly
Beautiful canopy, having performed
The Vedic ritual of Samaavartana.

Arunachala Siva.

.

8373
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 21, 2016, 08:54:15 AM »
Verse  1183:


வேத வாய்மையின் விதியுளி
    வினையினால் விளங்க
ஓத நீர்உல கியல்முறை
    ஒழுக்கமும் பெருகக்
காதல் நீள்திருத் தொண்டர்கள்
    மறையவர் கவினார்
மாதர் மைந்தர்பொற் காப்புநாண்
    நகர்வலம் செய்தார்.


For the prospering of the truthful rules enunciated
By the Vedas and for the thriving of the pious ways
Of the sea-girt world, servitors of loving devotion,
Brahmins, beauteous women and men took out the Raksha
Wrought of threads of gold, in a procession.

Arunachala Siva.

8374
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 21, 2016, 08:51:42 AM »
Verse  1182:


மாறி லாநிறை வளந்தரு
    புகலியின் மணமீக்
கூறு நாளின்முன் னாளினில்
    வேதியர் குழாமும்
நீறு சேர்திருத் தொண்டரும்
    நிகரிலா தவருக்
காறு சூடினார் அருள்திருக்
    காப்புநா ணணிவார்.


In Pukali full of peerless bounty, on the day
Preceding the wedding day, throngs of Brahmins
And divine devotees resplendent with the holy ash,
Gathered to adorn the peerless one--the godly child--,
With the divinely blessed Raksha of the river-crested Lord.


Arunachala Siva.

8375
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 21, 2016, 08:48:42 AM »
Verse 1181:இனையபல வேறுதொழில்
    எம்மருங்கும் நிரைத்தியற்று
மனைவளரு மறுகெல்லாம்
    மணவணிசெய் மறைமூதூர்
நினைவரிய பெருவளங்கள்
    நெருங்குதலால் நிதிக்கோமான்
தனையிறைவர் தாம்ஏவச்
    சமைத்ததுபோல் அமைந்துளதால்.

The houses in the hoary city where Brahmins dwelt,
Were full of such activities of great propriety:
All its streets attested the connubial magnificence;
Inconceivably great propriety throve there;
So, it looked as though that all this was wrought
By Kubera himself at the behest of Lord Siva.

Arunachala Siva.


8376
Bhagavan highlights the value of silence again in another passage:  'Arunachala!  May you bestow your
grace by simply remaining enthroned in peaceful repose within my heart, so that it sweetly surges,
becoming an ocean of bliss, and in consequence both word and thought subside within. (Akshara Mana
Malai Verse  31).  While talking to a devotee from Colombo, Bhagavan agreed that it is difficult to remain
quiet and that some effort like meditation is necessary.

He said: 'Concentration is not thinking of one thing.  On the other hand, it is keeping away all the thoughts
which obstruct the vision  of our true nature.'  (Talks 398).  Maharshi then quoted the song of Thayumanavar:
'O Mind, I advised you to remain quiet by ignoring that advice, you went on debating abstract things
and what have you gained?  When remaining quiet is bliss, why do you pursue this world of Maya?
Though great saints keep on reiterating the importance of remaining quiet, you keep on wandering
in the forest of ignorance.  (Udal Poyyuravu Verses  5 & 52 and Payappuli, Verse 6).

contd.,

Arunachala Siva.         

8377
55.  Other than Brahman there is no joy.  Apart from Brahman there is no fruit.  Apart from Brahman
there is not a blade of grass.  All is indeed Brahman alone.

56. Any state apart from Brahman is a myth.  Other than Brahman there is not a trifle. The world
apart from Brahman is illusory.  All is indeed Brahman alone.

57.  The 'I' apart from Brahman is illusory.  Brahman alone am I, indeed.  Other than Brahman there
is no Guru. All is indeed Brahman alone.

58. Any action other than Brahman is unreal.  The body apart from Brahman is unreal.  Apart from
Brahman there is no mind.  All is indeed Brahman alone.

59.  The world other than Brahman is a myth.  Other than Brahman there is not a bit.  Apart from
Brahman there is no egoism.  All indeed is Brahman alone.

60.  This chapter 'all this is Brahman alone' is expounded by me.  One who reads  or listens to this
become Brahman oneself, at once.

contd.,

Arunachala Siva.     

8378
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 20, 2016, 08:48:57 AM »
Verse  1180:


குங்குமத்தின் செழுஞ்சேற்றின்
    கூட்டமைப்போர் இனங்குழுமப்
பொங்குவிரைப் புதுக்கலவைப்
    புகையெடுப்போர் தொகைவிரவத்
துங்கநறுங் கர்ப்பூரச்
    சுண்ணம்இடிப் போர்நெருங்க
எங்குமலர்ப் பிணைபுனைவோர்
    ஈட்டங்கள் மிகப்பெருக.

Many groups plied their hands in the preparation
Of sandal-paste mixed with saffron; many others
Were busy compounding fresh and fragrant
Mixtures of aromatic things for smoking incense.
Women were engaged in pounding exceedingly
Fragrant gold-dust; in all places people wove garlands
Of flowers and varied wreaths and chaplets.


Arunachala Siva.


8379
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 20, 2016, 08:45:55 AM »
Verse  1179:மாமறைநூல் விதிச்சடங்கின்
    வகுத்தமுறை நெறிமரபின்
தூமணநல் லுபகரணம்
    சமைப்பவர்தந் தொழில்துவன்றத்
தாமரையோன் அனையபெருந்
    தவமறையோர் தாம்எடுத்த
பூமருவு பொற்கலசப்
    புண்ணியநீர் பொலிவெய்த.The manifold and Vedically ordained work of the Brahmins
Connected with the great wedding-rites grew apace;
The pots filled with flowers and holy water
By the Tapaswi-Brahmins-- great as Brahma--,
Glowed with a Pietic splendor.


Arunachala Siva.

8380
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 20, 2016, 08:41:17 AM »
Verse  1178:

மங்கலதூ ரியநாதம்
    மறுகுதொறும் நின்றியம்பப்
பொங்கியநான் மறையோசை
    கடலோசை மிசைபொலியத்
தங்குநறுங் குறையகிலின்
    தழைத்தசெழும் புகையினுடன்
செங்கனல்ஆ குதிப்புகையும்
    தெய்வவிரை மணம்பெருக.From all the eight directions people came thronging
Carrying with them the produce and other riches
From their realms; the many storehouses and warehouses
Shone with manifold splendor; heaps of riches
Glowed like hills; ceaseless noise proceeded
From the feeding-places.

Arunachala Siva.

8381
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 20, 2016, 08:38:55 AM »
Verse  1177:


மங்கலதூ ரியநாதம்
    மறுகுதொறும் நின்றியம்பப்
பொங்கியநான் மறையோசை
    கடலோசை மிசைபொலியத்
தங்குநறுங் குறையகிலின்
    தழைத்தசெழும் புகையினுடன்
செங்கனல்ஆ குதிப்புகையும்
    தெய்வவிரை மணம்பெருக.


From all the streets, great and auspicious instruments
Resounded; the soaring chanting of the four Vedas
Drowned the very roar of the sea; with the splendorous
Smoke breathed by the burning pieces of eagle-wood of abiding
Fragrance blended the divine fragrance wafted
From the sacrificial pits where oblations burned red.

Arunachala Siva.8382
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 20, 2016, 08:36:06 AM »
Verse  1176:எங்கணும்மெய்த் திருத்தொண்டர்
    மறையவர்கள் ஏனையோர்
மங்கலநீள் மணவினைநாள்
    கேட்டுமிக மகிழ்வெய்திப்
பொங்குதிருப் புகலிதனில்
    நாள்தோறும் புகுந்துஈண்ட
அங்கண்அணைந் தவர்க்கெல்லாம்
    பெருஞ்சிறப்பு மிகவளித்தார்.Truthful and divine serviteurs, Brahmins and others
Who heard everywhere of the auspicious acts done
For the wedding, greatly rejoiced and came
To Pukali abounding in divinity, in great throngs,
Every day; to all of them that so gathered there
Great and honorable hospitality was extended.

Arunachala Siva.

8383
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 20, 2016, 08:33:31 AM »
Verse  1175:


மன்றல்வினைத் திருமுளைநாள்
    தொடங்கிவரு நாளெல்லாம்
முன்றில்தொறும் வீதிதொறும்
    முகநெடுவா யில்கள்தொறும்
நின்றொளிரும் மணிவிளக்கு
    நிறைவாசப் பொற்குடங்கள்
துன்றுசுடர்த் தாமங்கள்
    தூபங்கள் துதைவித்தார்.


They filled the long streets with rows
Of long Toranas; they hung on the sides, garlands
Of fresh creepers and flowers and also garlands
Set with manifold gems; they coated the bright Pials
With splendorous gold-dust; they also reared Pandals
Bedecked with lovely and auspicious and glorious pearls.

Arunachala Siva.

8384
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 20, 2016, 08:31:05 AM »
Verse  1174:


நீடுநிலைத் தோரணங்கள்
    நீள்மறுகு தொறும்நிரைத்து
மாடுயரும் கொடிமாலை
    மணிமாலை இடைப்போக்கிச்
சேடுயரும் வேதிகைகள்
    செழுஞ்சாந்து கொடுநீவிப்
பீடுகெழு மணிமுத்தின்
    பெரும்பந்தர் பலபுனைந்தார்.They filled the long streets with rows
Of long Toranas; they hung on the sides, garlands
Of fresh creepers and flowers and also garlands
Set with manifold gems; they coated the bright Pials
With splendorous gold-dust; they also reared Pandals
Bedecked with lovely and auspicious and glorious pearls.

Arunachala Siva.

8385
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 20, 2016, 08:29:03 AM »
Verse  1173:


சேணுயரும் மாடங்கள்
    திருப்பெருகு மண்டபங்கள்
நீணிலைய மாளிகைகள்
    நிகரில்அணி பெறவிளக்கிக்
காணவரு கைவண்ணம்
    கவின்ஓங்கும் படியெழுதி
வாணிலவு மணிக்கடைக்கண்
    மங்கலக்கோ லம்புனைந்து.

They decorated, at once beautifully and peerlessly,
The sky-high and storeyed mansions,
Mantapams abounding in riches, and houses
Endowed with high thresholds; pictures
Of rich beauty and enchanting to behold, attesting
Artistic excellence were painted and exhibited
In many places; they also auspiciously decked
The bright and gem-set entrances of thresholds.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 [559] 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 ... 3111