Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 [558] 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... 3062
8356
Verse  3:


தாமே தமக்குச் சுற்றமும்
    தாமே தமக்கு விதிவகையும்
யாமார் எமதார் பாசமார்
    என்ன மாயம் இவைபோகக்
கோமான் பண்டைத் தொண்டரொடும்
    அவன்தன் குறிப்பே குறிக்கொண்டு
போமா றமைமின் பொய்நீக்கிப்
    புயங்கன் ஆள்வான் பொன்னடிக்கே. 


They indeed are their kin;
They are indeed the authors of their destiny.
Lo,
who are we?
What is ours?
What is paasam?
What gramarye is all this?
To get rid of these,
be accompanied with the traditional servitors of the Sovereign-Lord.
Holding fast His inkling,
prepare yourselves to fare forth.
Removing Your falsity,
the Lord who is decked With snakes will rule by His auric feet.


contd.,

Arunachala Siva.

8357
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 02, 2016, 12:31:03 PM »
Verse  86:


86: மால் அயன் தேட, மறை தேட, வானவர் தேட நின்ற
காலையும், சூடகக் கையையும், கொண்டு--கதித்த கப்பு
வேலை வெங் காலன் என்மேல் விடும்போது, வெளி நில் கண்டாய்
பாலையும் தேனையும் பாகையும் போலும் பணிமொழியே.

ஏ, அபிராமி! பாலையும், தேனையும், பாகையும் ஒத்த இனிய மொழியுடையவளே! இயமன் கோபித்துப் பல கிளைகளைக் கொண்ட சூலத்தை என்மீது செலுத்தும்போது, திருமாலும், பிரம்மனும், வேதங்களும், வானவர்களும் தேடியும் காணாத திருப்பாதங்களையும் சங்கையணிந்த திருக்கரங்களையும் கொண்டு நீ என் முன்னே காட்சி தந்தருள வேண்டும்.

O Abhirami!  You speak in such a sweet voice, which is like milk and honey.  When Yama gets angry
and tries to send the many branched trident, You should come before me, and I see Your two great
feet, which are not seen even by Vishnu, Brahma and Vedas.  You should also come before me showing
Your two great hands that wear chank bangles.   (You should thus come before me and save me.)

contd.,

Arunachala Siva.     

8358
31.  I am of the form of eternal joy.  I am absolutely untainted only.  I am of the form of consciousness.
This is the rare homa.

32.  I am not of the form of anything in the least. I am not.  I am not He.  I am of the form divested of
activity.  This is the rare homa.

33.  I am not a part.  I am not a shadow.  I am not the mind, nor the senses.  I am neither intellect
nor the oscillation. This is the rare homa.

34. I am not of the form of body etc., I am devoid of triad etc., I am not of the form of waking and
dream. This is the rare homa.

35.  I have no listening, reflection and one pointed absorption.  I have not a whit to contemplate within.
This is the rare homa.

36, 37. The existence of mind is unreal. Any form of intellect is unreal.  Know that the ego is unreal.
The triad of time is unreal.  The triad of qualities is ever unreal.  This is the rare homa.

contd.,

Arunachala Siva.
   
     

8359
672.  Thus it has been shown by the Most Holy One that the Sage in the Natural Samadh has
no activity.  But through by Nature the Sage is no actor, yet He is also a great actor, without
being attached (or bound).

673. What is called association with the Holy is the association with a sage.  The term 'Sat' means
the Brahman, and the Sage is identical with That.

674.  It must not b e doubted, 'Since all alike are Brahman, what is there special in the Sage?'.
In others the Real, (Brahman) is eclipsed by the ego, but in the Sage, the Brahman shines in its
fullest Effulgence.

675.  Being associated with the Sage, the aspirant is freed from all attachments, he is freed from
delusion and thereby becomes one with the Move-less Consciousness which is the Brahman.

676. That Supreme State, which will be attained by the Quest of one's own Self, which automatically
comes to be made by the power of association with the Holy One, cannot be won by acquiring theoretical
knowledge from books, by listening to discourses by learned men etc., nor by any other means.

677.  If an aspirant associates with a Sage, why should he practice the disciplinary courses of action
like other men?  If the cool south wind blows, why should one take up a fan.

contd.,

Arunachala Siva.         

8360
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 02, 2016, 09:31:54 AM »
Verse 691:


தேவியார் தம்மை நோக்கித்
    தென்னவன் கூறு கின்றான்
காவிநீள் கண்ணி னாய்கேள்
    காவிரி நாட்டின் மன்னும்
தாவில்சீர்க் கழும லத்தான்
    சங்கர னருள்பெற் றிங்கு
மேவினான் அடிகள் மாரை
    வாதினில் வெல்ல என்று.


Addressing his queen the Pandya said:
"O you of long eyes, lily-like! Listen! he of ever-during,
Flawless and glorious Kazhumalam in the land
Of the Kaveri, blessed with the grace of Sankara,
Has come to vanquish our gurus in disputation."

Arunachala Siva.

8361
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 02, 2016, 09:29:34 AM »
Verse 690:


மன்னவன் உரைப்ப தின்றி
    இருக்கமா தேவி யார்தாம்
என்னுயிர்க் குயிராய் உள்ள
    இறைவநீ உற்ற தென்னோ
முன்னுள மகிழ்ச்சி இன்றி
    முகம்புலர்ந் திருந்தாய் இன்று
பன்னிய உள்ளத் தெய்தும்
    பருவரல் அருள்செய் என்றார்.

The great consort addressed the king grown taciturn:
"O lord who is the life of my life, what has befallen you?
You are bereft of your former joy; your visage has
Wilted; pray, tell me of the sorrow abiding in your bosom."

Arunachala Siva.

8362
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 02, 2016, 09:27:05 AM »
Verse 689:ஆவதொன் றிதுவே யாகில்
    அதனையே விரைந்து செய்யப்
போவதென் றவரைப் போக்கிப்
    பொய்ப்பொரு ளாகக்கொண்டான்
யாவது உரையா டாதே
    எண்ணத்திற் கவலை யோடும்
பூவணை அமளி புக்கான்
    பொங்கெழில் தேவி சேர்ந்தாள்.


"If this is the thing to be done, then hasten away to do this."
The king so spoke and gave them leave to depart; the king
Who (mistook) falsity for truth, was struck with grief
And in silence he came to his bed damasked with flowers;
Thither came his consort of swelling pulchritude.

Arunachala Siva.

8363
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 02, 2016, 09:23:18 AM »
Verse 688:


வந்த அந்தணன் தன்னைநாம்
    வலிசெய்து போக்கும்
சிந்தை யன்றிஅச் சிறுமறை
    யோனுறை மடத்தில்
வெந்த ழற்பட விஞ்சைமந்
    திரத்தொழில் விளைத்தால்
இந்த மாநகர் இடத்திரான்
    ஏகும்என் றிசைத்தார்.


"Let us not entertain in our mind any forcible expulsion
Of the Brahmin who had arrived here; if we can set
Fire to the Matam where the Brahmin boy abides
By incantation of wondrous mantras, he will not tarry
In this goodly city; he will depart." Thus they spoke.

Arunachala Siva.

8364
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 02, 2016, 09:20:50 AM »
Verse 687:


மற்ற மாமறை மைந்தன்இம்
    மருங்கணைந் தானேல்
உற்ற செய்தொழில் யாதுசெய்
    கோம்என உரைப்பச்
செற்ற மீக்கொண்ட சிந்தையும்
    செய்கையும் உடையோர்
கொற்ற மன்னவன் மொழிக்கெதிர்
    குறித்துரை செய்வார்.

"If indeed the child of the great Vedas hath come here,
Tell me, what is it that will be meet for us to do?"
When they heard the scepterd king speak thus, they whose
Words and deeds were replete with swelling resentment
Spoke out their pre-conceived ruse, thus:

Arunachala Siva.   


8365
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 02, 2016, 09:18:35 AM »
Verse  686:என்று கூறுவார் இத்திற
    முன்புதா மறிந்த
தொன்றும் அங்கொழி யாவகை
    உரைத்தலும் தென்னன்
மன்ற லம்பொழிற் சண்பையார்
    வள்ளலார் நாமம்
சென்று தன்செவி நிறைத்தலும்
    செயிர்த்துமுன் சொல்வான்.Thus they spoke; they also told him of all that they had
Heard, without omission; even as the name
Of the munificent patron of Sanbai girt with
Fragrant and beauteous gardens, filled his ears,
The king grew wroth and burst out thus:

Arunachala Siva.
8366
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 02, 2016, 09:14:59 AM »
Verse  685:


மாலை வெண்குடை வளவர்சோ
    ணாட்டுவண் புகலிச்
சூல பாணிபால் ஞானம்பெற்
    றானென்று சுருதிப்
பாலன் அன்பர்தங் குழாத்தொடும்
    பனிமுத்தின் சிவிகை
மேல ணைந்தனன் எங்களை
    வாதினில் வெல்ல.

"He is come from bountiful Pukali of the Chozha king
Endowed with
(Aatthi) garland and white parasol;
He hath been blessed with wisdom by the wielder
Of the Trident; riding the palanquin inlaid
With cool pearls and encircled by his retinue,
This boy is here come to vanquish us in disputation."   

Arunachala Siva.

8367
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 02, 2016, 09:11:11 AM »
Verse 684:


என்று கூறலும் கேட்டுமுட்
    டியானும்என் றியம்பி
நன்று நல்லறம் புரிந்தவா
    நானென்று நகுவான்
கன்றும் உள்ளத்த னாகிஅக்
    கண்ணுதல் அடியார்
இன்றுஇம் மாநகர் அணைந்ததென்
    அவர்கள்யார் என்றான்.


Hearing this, the king said: "Lo, I am afflicted
With Kettu Muttu.*" Then he laughed derisively
Saying: "O the piety that I have wrought!"
Then with a mind brooding vengeance, he questioned them
Thus: "Wherefore have the servitors of the brow-eyed
Lord, come to this great city? Who are they?"

(*means that if a Jaina (here the king) heard about a Saiva, he committed a sin for having heard about him.)

Arunachala Siva.

8368
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 02, 2016, 09:07:18 AM »
Verse 683:


ஆவ தேல்நுமக் கடுத்தது
    கூறுவீர் என்று
காவ லன்பரிந் துரைத்தலும்
    கார்அமண் கையர்
மாவ லாய்உன்றன் மதுரையிற்
    சைவவே தியர்தாம்
மேவ லால்இன்று கண்டுமுட்
    டியாமென்று விளம்ப.


"If so, speak out what befell you." Thus in sympathy
Spake the sovereign; then the dark Samanas said:
"O hero that rides the tusker, as we have beheld
In your Madurai, Saiva Brahmins we are afflicted
With Kandu Muttu.*

(* means that Samanas used to say that if they see a Saiva, it is a sin for them for having seen him.)

Arunachala Siva.

8369
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 02, 2016, 09:04:33 AM »
Verse  682:


புக்க போதவர் அழிவுறு
    மனத்திடைப் புலர்ச்சி
மிக்க தன்மையை வேந்தனும்
    கண்டெதிர் வினவி
ஒக்க நீர்திரண் டணைவதற்
    குற்றதென் என்னத்
தக்க தல்லதீங் கடுத்தது
    சாற்றுதற் கென்றார்.Even as they entered, the king beheld
The excessive misery bred by their broken hearts;
So he questioned them thus; "What may the reason be
For your coming here in your strength?" They answered
Him thus: "Oh it is evil, evil unspeakable!"   

Arunachala Siva.

8370
Verse  2:


புகவே வேண்டா புலன்களில்நீர்
    புயங்கப் பெருமான் பூங்கழல்கள்
மிகவே நினைமின் மிக்கவெல்லாம்
    வேண்டா போக விடுமின்கள்
நகவே ஞாலத் துள்புகுந்து
    நாயே அனைய நமையாண்ட
தகவே யுடையான் தனைச்சாரத்
    தளரா திருப்பார் தாந்தாமே.


May You not abide in your sense-instruments.
Lo,
the jewels of our God are serpents.
So think on His flower-soft and ankleted feet that they Should solely,
wholly and exclusively occupy your thought.
Ignore all else.
Suffer them to leave you.
He came to earth in all splendor;
such is His Greatness,
that He ruled us who are like dogs.
They alone are masters of their selves,
who are linked to Him and it is these who will never flag.

contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 [558] 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... 3062