Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 [555] 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... 3018
8311
Verse 9.4.


காணு மாறு காணேன் உன்னை அந்நாட்
    கண்டேனும்
பாணே பேசி என்தன்னைப் படுத்த தென்ன
    பரஞ்சோதி
ஆணே பெண்ணே ஆரமுதே அத்தா செத்தே
    போயினேன்
ஏணா ணில்லா நாயினேன் என்கொண் டெழுகேன்
    எம்மானே.I do not behold You the way I should;
though that day,
I eyed You,
what was it that made me utter Futile words which caused my fall?
O Supernal Light !
O Male,
Female and Ambrosia insatiable !
O Father !
I have perished;
I am but a dog that has neither strength nor shame.
O our God,
with the aid of which,
can I rise at all?

Arunachala Siva.

8312
Verse  9.3:


அடியேன் அல்லேன்கொல்லோ தானெனை ஆட்கொண்
   டிலைகொல்லோ
அடியா ரானா ரெல்லாரும் வந்துன்
    தாள்சேர்ந்தார்
செடிசேர் உடலம்இதுநீக்க மாட்டேன் எங்கள்
    சிவலோகா
கடியேன் உன்னைக் கண்ணாரக் காணுமாறு
    காணேனே


Aren`t I Your servitor?
Have You not made me Your own?
All Your servitors have reached Your feet.
I do not Do away with this,
my cruel embodiment;
our Lord Of Siva-loka,
I,
the hard-hearted,
do not behold You With eyes that should feast on You insatiate.

Arunachala Siva.

8313
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 30, 2016, 11:19:43 AM »
Verse 48:


48: சுடரும் கலைமதி துன்றும் சடைமுடிக் குன்றில் ஒன்றிப்
படரும் பரிமளப் பச்சைக் கொடியைப் பதித்து நெஞ்சில்
இடரும் தவிர்த்து இமைப்போது இருப்பார், பின்னும் எய்துவரோ-
குடரும் கொழுவும் குருதியும் தோயும் குரம்பையிலே.

ஏ அபிராமியே! பச்சைப் பரிமளக் கொடி நீயேயாகும். ஒளிரும் இளம் பிறையை, குன்றை ஒத்த சடாமுடியில் அணிந்திருக்கும் சிவபெருமானை இணைந்தவளே! உன்னையே நெஞ்சில் நினைந்து வழிபடும் யோகிகளூம், இமையாது கடுந்தவம் புரியும் ஞானிகளூம் மீண்டும் பிறப்பார்களோ? மாட்டார்கள்! ஏனென்றால் தோலும், குடலும், இரத்தமும், இறைச்சியும் கொண்ட இந்த மானிடப் பிறவியை விரும்பார், ஆதலின்!

O Abhirami!  You are like a green parimala creeper.  You are part of Siva who has got crescent moon
on the Jadamudi.  Those who contemplate on You in their hearts, and the Jnanis who do fierce tapas,
will not be  born again in this world.  Why?  Because they do not want to come to this world with a
body that has got blood, liver, flesh and skin.  Hence so.

contd.,

Arunachala Siva.

8314
45. All that is said in the three Vedas is all but consciousness only.  Whatever is explained by Siva to Kumara,
the same has been told to you.  The rare one who hears this even once become Brahman himself.

46, 47:  Suta:

I worship within the One whose body is space transcendent as per the Upanishad manta 'Isvavasya'
and such, and who dwells, in all  bodies.  The services offered to the Lord Isana Linga are symbolic
as follows:

bathing Him with 'abhisheka' liquids Who cannot be wetted,
offering garments to Him Who is clothed in space,
anointing Him with sandal paste Who has no sense of smell,
decorating Him with flowers Who has no sense of form or sight,
offering Him lamps Who is self luminous,
dedicating to Him 'naivedyam' foods  who is the ever contented
all devourer, and saluting Him who strides over the worlds.

For the supplications of love of mine, the serene sentiments of the crest of Vedas,
the Upanishads, are my authority.

48.  The ignorant offer ministrations employing all the prescribed articles without any lacunae.
The wise worship internally, in full consonance with the established injunctions.
Even though Isvara thus deludes the world ever, yet, He grants His state of Self to all those
worshipping Him with diverse attitudes.

The chapter 6, entitled 'Definition of the world as Being-consciousness', in the sixth amsa called
Sankara in Sri Siva Rahasyam is completed.

contd.,

Arunachala Siva.             

8315
445. Maya is stated as the cause to those who ask what is the cause of this world, which really is
unreal.  But from the standpoint of the Reality both of these, namely Maya and its effect, the world,
are equally unreal.

446.  Questions, such as these are posed by vain men, namely, 'What is Maya?  What is the Ignorance?
By whom and how the world created in the beginning?  How did the individual soul come into being?'

447.  Maya is that by whose destruction the aspirant for Deliverance becomes established in his True
State. Even the  Sage does not know Its true nature, because It perishes wen looked at.

448.  The Supreme Being did not become  Mind; neither did It become the world.  It remains unswerving
from Its True Nature as Pure, unmodified Consciousness, transcending Time, Space, and the rest.

449. The world did not come into being, nor is it going to be destroyed; no one called the individual
soul, really was born; there is neither a bound one, nor one that has become free; nor is there any
aspirant. This is the most excellent Truth that has been clarified.

450. Just as the supporting screen is not affected by the series of pictures passing over it, so the
Supreme Being is not affected,even while the Cinema of the world is being seen.

contd.,

Arunachala Siva.           
           

8316
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 30, 2016, 09:31:32 AM »
Verse  336:


ஆய குறிப்பினில் ஆணை
    நிகழ அருளிச்செய்து
தூய பதிகத் திருக்கடைக்
    காப்புத் தொடுத்தணிய
மேயஅப் பொற்பதி வாழ்பவர்க்
    கேயன்றி மேவும்அந்நாள்
தீய பனிப்பிணி அந்நாடு
    அடங்கவும் தீர்ந்ததன்றே.   Thus he sang and his decade carried with it
His mandate born of divine grace; he concluded
The holy decade and adorned the Lord therewith;
(Behold the wonder!) Not only the residents
Of the beauteous city but all men in the whole realm
That day, stood cured of the cruel and chilling illness.   

Arunachala Siva.

8317
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 30, 2016, 09:27:26 AM »
Verse  335:


அவ்வினைக் கிவ்வினை
    என்றெடுத் தையர்அமுதுசெய்த
வெவ்விடம் முன்தடுத்
    தெம்மிடர் நீக்கிய வெற்றியினால்
எவ்விடத்தும்அடி யார்இடர்
    காப்பது கண்டமென்றே
செய்வினை தீண்டா திருநீல
    கண்டம் எனச்செப்பினார்.


His decade began with the words: "Avvinaikku
Ivvinai..." *He enshrined in it the thought that it was
His beauteous throat that averted "all our woe"
When the Lord was pleased to quaff the poison.
His decade affirmed thus: "Seivinai
Teendaa Tiruneelakantam!"

(* Tirumurai 1, Padigam 116.)

Arunachala Siva.

8318
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 30, 2016, 09:24:49 AM »
Verse  334:


அந்நிலைமை ஆளுடைய
    பிள்ளையார்க் கவர்களெலாம்
முன்னறிவித் திறைஞ்சுதலும்
    முதல்வனார் அருள்தொழுதே
இந்நிலத்தின் இயல்பெனினும்
    நமக்கெய்தப் பெறாஎன்று
சென்னிமதி யணிந்தாரைத்
    திருப்பதிகம் பாடுவார்.All the servants humbly informed the godly child
Of their plight, and adored him; invoking the grace
Of the Primal One he said: "Though this is
The nature of the realm, it shall not assail us."
He hymned his divine decade on the Lord
Who wears the crescent on His crown.

Arunachala Siva.

8319
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 30, 2016, 09:22:44 AM »
Verse  333:


அந்நாளில் கொடிமாடச்
    செங்குன்றூர் அமர்ந்திருந்த
மெய்ஞ்ஞானப் பிள்ளையா
    ருடன்மேவும் பரிசனங்கள்
பன்னாளும் அந்நாட்டில்
    பயின்றதனால் பனித்தகுளிர்
முன்னான பிணிவந்து
    மூள்வதுபோல் முடுகுதலும்.During that time when the serving throng of the godly child
Of true wisdom, abode for many days
In Kodimaadacchengkunroor, it looked as though
That they were about to be assailed by a raging fever
Preceded by a chillness of body causing them to shiver.

Arunachala Siva.

8320
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 30, 2016, 09:20:14 AM »
Verse  332:


அரிசனமும் குங்குமமும்
    அரைத்தமைப்பார் அயலெல்லாம்
பரியஅகிற் குறைபிளந்து
    புகைப்பார்கள் பாங்கெல்லாம்
எரியுமிழ்பேழ் வாய்த்தோணி
    இரும்பீர்ப்பார் இடையெல்லாம்
விரிமலர்மென் புறவணிந்த
    மீப்புலத்து வைப்பெல்லாம்.They would powder turmeric and saffron
(for fumigation),
Split and burn eagle-wood for its smoke
And heat the broad-mouthed and boat-shaped
Vessels and keep them nearby to warm themselves;
Thus they did in the habitations
Of the Kurinji of soft and blooming buds.   

Arunachala Siva.

8321
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 30, 2016, 09:16:03 AM »
Verse 331:

   
நீடியஅப்பதிகளெலாம்
    நிரைமாடத் திறைகள்தொறும்
பேடையுடன் பவளக்கால்
    புறவொடுங்கப் பித்திகையின்
தோடலர்மென் குழன்மடவார்
    துணைக்கலச மென்முலையுள்
ஆடவர்தம் பணைத்தோளும்
    மணிமார்பும் அடங்குவன.

In all the eaves of the serried mansions
Of the hoary and beauteous towns,
The doves of coral-hued toes with their mates
Lay snug; in the lovely and warm twin breasts
Of women whose locks of hair, champakas burgeon,
The mighty shoulders and beauteous chests
Of men lay engrossed.   

Arunachala Siva.

.

8322
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 30, 2016, 09:13:15 AM »
Verse 330:


மொய்பனிகூர் குளிர்வாடை
    முழுதுலவும் பொழுதேயாய்க்
கொய்தளிர்மென் சோலைகளும்
    குலைந்தசையக் குளிர்க்கொதுங்கி
வெய்யவனும் கரநிமிர்க்க
    மாட்டான்போல் விசும்பினிடை
ஐதுவெயில் விரிப்பதுவும்
    அடங்குவது மாகுமால்.


As it was the season when the northerly
Laden with icy chillness blew all time,
The gardens where once the soft leaves and shoots
Sprouted, quaked in dire distress;
Even the fiery sun unable to brave the frost, sulked;
He would spread a little his rays now and would
Anon walk tip-toe into hiding, withdrawing them.

Arunachala Siva.

8323
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 30, 2016, 09:11:07 AM »
Verse 329:


அளிக்குலங்கள் சுளித்தகல
    அரவிந்தம் முகம்புலரப்
பளிக்குமணி மரகதவல்
    லியிற்கோத்த பான்மையெனத்
துளித்தலைமெல் லறுகுபனி
    தொடுத்தசையச் சூழ்பனியால்
குளிர்க்குடைந்து வெண்படாம்
    போர்த்தனைய குன்றுகளும்.Bees winged away in resentment; lotuses were charred;
Gently swayed the blades of grass with the dew-drops
At their tips, like unto crystal beads woven
Into an emerald braid; it looked as though
That the very hills, unable to endure the frost
Covered themselves with a white mantle.

Arunachala Siva.

8324
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 30, 2016, 09:08:51 AM »
Verse 328:


ஆங்குடைய பிள்ளையார்
    அமர்ந்துறையும் நாளின்கண்
தூங்குதுளி முகிற்குலங்கள்
    சுரந்துபெய லொழிகாலை
வீங்கொலிநீர் வைப்பெல்லாம்
    வெயில்பெறா விருப்புவரப்
பாங்கர்வரை யுங்குளிரும்
    பனிப்பருவ மெய்தியதால்.


As thus the child ruled by the Lord, abode thither,
Came the season of the early dew when
The gathered clouds ceased to shower;
All the men on the earth bounded by the roaring seas,
Longed for the comforting rays of the sun;
The hills nearby grew chill.

Arunachala Siva.

8325
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 30, 2016, 09:06:41 AM »
Verse  327:


அப்பாலைக் குடபுலத்தில்
    ஆறணிந்தார்அமர்கோயில்
எப்பாலுஞ் சென்றேத்தித்
    திருநணா வினைஇறைஞ்சிப்
பைப்பாந்தள் புனைந்தவரைப்
    பரவிப்பண் டமர்கின்ற
வைப்பான செங்குன்றூர்
    வந்தணைந்து வைகினார்.He adored the Ganga-crested Lord in all the shrines
Situate in the west; he hailed Him at Tirunanaa
And adored Him who wears the snake
Of poisonous sacs, and came back to sojourn in Cengkunroor
That he had willingly chosen as his abode.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 [555] 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... 3018