Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 [553] 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 ... 3160
8281
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 28, 2016, 09:03:46 AM »
Verse 364:


அரிஅயற் கரியார் தாமும்
    ஆயிழை யாரை நோக்கி
உரிமையால் ஊரன் ஏவ
    மீளவும் உன்பால் வந்தோம்
முருகலர் குழலாய் இன்னம்
    முன்புபோல் மறாதே நின்பால்
பிரிவுற வருந்து கின்றான்
    வரப்பெற வேண்டும் என்றார்.


He who is inaccessible to Vishnu and Brahma, addressing
The woman that wore choice jewels, said: "Privileged
By friendship, Aarooran bade us, and We are here;
O woman of fragrant hair, bid him that suffers,
Parted form You, a warm welcome."

Arunachala Siva.

8282
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 28, 2016, 09:01:47 AM »
Verse 363:


ஐயர்அங் கணைந்த போதில்
    அகிலலோ கத்துள் ளாரும்
எய்தியே செறிந்து சூழ
    எதிர்கொண்ட பரவை யார்தாம்
மெய்யுறு நடுக்கத் தோடு
    மிக்கெழும் மகிழ்ச்சி பொங்கச்
செய்யதா ளிணைமுன் சேர
    விரைவினாற் சென்று வீழ்ந்தார்.

When the Great One arrived, surrounded by the dwellers
Of all the worlds, Paravaiyaar who came
Forth to greet Him, experienced a mystical tremendum;
Then she hastened to fall
At His roseate and redemptive feet.

Arunachala Siva.


8283
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 28, 2016, 08:59:43 AM »
Verse 362:


பாரிடத் தலைவர் முன்னாம்
    பல்கண நாதர் தேவர்
நேர்வுறு முனிவர் சித்தர்
    இயக்கர்கள் நிறைத லாலே
பேரரு ளாள ரெய்தப்
    பெற்றமா ளிகைதான் தென்பால்
சீர்வளர் கயிலை வெள்ளித்
    திருமலை போன்ற தன்றே.


The mansion to which the Lord of great mercy came
Was like unto a southern Kailaas, the glorious, sacred,
And argent Mount of the Lord, as there thronged
All the leaders of the Bhoota-Hosts, Captains of other
Hosts, Devas, righteous Munis, Siddhas and Yakshas.

Arunachala Siva.

8284
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 28, 2016, 08:57:55 AM »
Verse  361:


வெறியுறு கொன்றை வேணி
    விமலருந் தாமாந் தன்மை
அறிவுறு கோலத் தோடும்
    மளவில்பல் பூத நாதர்
செறிவுறு தேவர் யோகர்
    முனிவர்கள் சூழ்ந்து செல்ல
மறுவில்சீர்ப் பரவை யார்தம்
    மாளிகை புகுந்தார் வந்து.


The Lord of matted hair fragrant with Konrai blooms
Came forth in His own exquisite form, surrounded
By innumerable leaders of Bhoota-Hosts, densely-thronging
Devas, Yogis and Munis, and entered
The mansion of flawlessly glorious Paravaiyaar.   

Arunachala Siva.

8285
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 03:24:53 PM »
Verse  360:


கண்துயில் எய்தார் வெய்ய
    கையற வெய்தி ஈங்குஇன்று
அண்டர்தம் பிரானார் தோழர்க்
    காகஅர்ச் சிப்பார் கோலம்
கொண்டணைந் தவரை யானுட்
    கொண்டிலேன் பாவி யேன்என்
றொண்சுடர் வாயி லேபார்த்
    துழையரோ டழியும் போதில்.She would not sleep; fierce and helpless sorrow
Possessed her; she mused thus: "When this day, the Lord
Of gods came here in the form of a priest that performs
His Pooja, for the sake of His companion, I could not
Know of it; Oh the sinner that I am!" Casting her looks
On the bright threshold, when she, accompanied
With her companions, wallowed in misery.

Arunachala Siva.


8286
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 03:21:47 PM »
Verse  359:


மதிநுதற் பரவை யார்தாம்
    மறையவர் போன பின்பு
முதிர்மறை முனியாய் வந்தார்
    அருளுடை முதல்வ ராகும்
அதிசயம் பலவும் தோன்ற
    அறிவுற்றே அஞ்சிக் கெட்டேன்
எதிர்மொழி எம்பி ரான்முன்
    என்செய மறுத்தேன் என்பார்.


When the Lord that called on her on the guise
Of a Brahmin left her, Paravaiyaar whose forehead was
Like the moon, become convinced by many wondrous
Happenings that the Muni well-versed in the Vedas, was
None other than the Primal Lord of abounding mercy;
She cried thus: "Alas, I talked back and refused
To abide by the words of the Lord Himself."

Arunachala Siva.


8287
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 03:19:07 PM »
Verse  358:

அன்பர்மேற் கருணை கூர
    ஆண்டவர் மீண்டுஞ் செல்லப்
பின்புசென்றிறைஞ்சி நம்பி
    பேதுற வோடு மீண்டார்
முன்புடன் போதா தாரும்
    முறைமையிற் சேவித் தேகப்
பொன்புரி சடையார் மாதர்
    புனிதமா ளிகையிற் சென்றார்.


Prompted by mercy for His devotee, the Lord went again;
Aaroorar followed Him to a distance, adored Him,
And returned bewildered; they that did not accompany the Lord
On His earlier visit, now adoring Him went after Him;
Thus the Lord of golden and matted hair
Proceeded to the hallowed mansion of Paravaiyaar.


Arunachala Siva.8288
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 03:16:22 PM »
Verse  357:


மயங்கிய நண்பர் உய்ய
    வாக்கெனும் மதுர வாய்மை
நயங்கிள ரமுதம் நல்க
    நாவலூர் மன்னர் தாமும்
உயங்கிய கலக்கம் நீக்கி
    யும்மடித் தொழும்ப னேனைப்
பயங்கெடுத்து இவ்வா றன்றோ
    பணிகொள்வ தென்று போற்ற.

When the Lord thus blessed His bewildered friend
With sweet words of truth and nectarean bliss,
The Prince of Tirunaavaloor praised Him thus:
"Ridding me of painful commotion, You have also
Cured me, the servitor of Your sacred feet, of fear;
It is thus, even thus, You should rule Your servitor."


Arunachala Siva.8289
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 03:14:00 PM »
Verse 356:

தம்பிரான் அதனைக் கண்டு
    தரியாது தளர்ந்து வீழ்ந்த
நம்பியை அருளால் நோக்கி
    நாம்இன்னம் அவள்பாற் போய்அக்
கொம்பினை இப்போ தேநீ
    குறுகுமா கூறு கின்றோம்
வெம்புறு துயர்நீங் கென்றார்
    வினையெலாம் விளைக்க வல்லார்.


Unable to bear the suffering of Nampi Aaroorar,
The Lord casting His looks of grace on him
That fell at His feet and languished, said:
"We even now proceed to her, the liana, to tell her
To receive you; be rid of your painful misery."
Thus spake He that connects the results of deeds
With the doers thereof.

Arunachala Siva.8290
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 03:10:59 PM »
Verse 355:


ஆவதே செய்தீர் இன்றென்
    அடிமைநீர் வேண்டா விட்டால்
பாவியேன் தன்னை அன்று
    வலியஆட் கொண்ட பற்றென்
நோவும்என் னழிவுங் கண்டீர்
    நுடங்கிடை யவள்பால் இன்று
மேவுதல் செய்யீ ராகில்
    விடுமுயிர் என்று வீழ்ந்தார்.


"O You but did what is proper; if You cherish not
This day, my servitorship, why did You in the past
Claim and own me? You witnessed my pain
And languishimg; if You do not make me welcome
To her of the willowy waist, I will give up
My life." So he spake and fell at His feet.

Arunachala Siva.

8291
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 03:07:42 PM »
Verse  354:

வானவர் உய்ய வேண்டி
    மறிகடல் நஞ்சை யுண்டீர்
தானவர் புரங்கள் வேவ
    மூவரைத் தவிர்த்தாட் கொண்டீர்
நான்மறைச் சிறுவர்க் காகக்
    காலனைக் காய்ந்து நட்டீர்
யான்மிகை யுமக்கின் றானால்
    என்செய்வீர் போதா தென்றார்.

"For the flourishing of the Devas, You ate the venom
Of the billowy sea; when the triple hostile citadels
Were burnt, You saved the three from destruction;
For the sake of the Brahmin-lad well versed
In the Vedas, You smote Death to death;
Well, if I be odious for you, You will but return
Without success; will You not?"

Arunachala Siva.8292
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 03:05:19 PM »
Verse 353:


அண்ணலார் அருளிச் செய்யக்
    கேட்டஆ ரூரர் தாமும்
துண்ணென நடுக்க முற்றே
    தொழுதுநீ ரருளிச் செய்த
வண்ணமும் அடியா ளான
    பரவையோ மறுப்பாள் நாங்கள்
எண்ணஆர் அடிமைக் கென்ப
    தின்றறி வித்தீ ரென்று.

When the Lord thus spake in grace, Aaroorar
Struck with dread, trembled; adoring the Lord,
He said: "Could Paravai say 'No' to You when You commanded
Her in grace? You have this day made it clear
That we are not to be counted as Your servitors.

Arunachala Siva.

8293
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 03:02:13 PM »
Verse  352:


அம்மொழி விளம்பு நம்பிக்
    கையர்தா மருளிச் செய்வார்
நம்மைநீ சொல்ல நாம்போய்ப்
    பரவைதன் இல்லம் நண்ணிக்
கொம்மைவெம் முலையி னாட்குன்
    திறமெலாங் கூறக் கொள்ளாள்
வெம்மைதான் சொல்லி நாமே
    வேண்டவும் மறுத்தா ளென்றார்.


To Nampi that so spake, the Great One replied thus:
"As beseeched by you, We went to Paravai's house
And We did descant on your greatness to her
Of lovingly bewitching breasts; but she would not
Accept you; even though We Ourself entreated her
With pleasing words, she refused to listen to Us."

Arunachala Siva.

8294
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 02:59:25 PM »
Verse  351:


சென்றுதம் பிரானைத் தாழ்ந்து
    திருமுகம் முறுவல் செய்ய
ஒன்றிய விளையாட் டோரார்
    உறுதிசெய் தணைந்தா ரென்றே
அன்றுநீ ராண்டு கொண்ட
    அதனுக்குத் தகவே செய்தீர்
இன்றிவள் வெகுளி யெல்லாந்
    தீர்த்தெழுந் தருளி என்றார்.


He bowed before the Lord and when He smiled
Unaware of the play behind it, and thinking
That He had effected a rapprochement,
He said: "That day in the past You claimed
And redeemed me; this day You have chased away
All her wrath, and this indeed is in unison
With Your former grace."

Arunachala Siva.

8295
With these words I put him on the train myself.  Two days later his relatives came to
me looking for him and asked, 'Where is he gone?  Only you must have sent him away.'  I replied, 'I did not send him on my own.  He asked me for directions and I told him. He has gone only to Tiruvannamalai.'  A week later I received a letter from Ramakrishna accompanied by a portrait of Bhagavan and a copy of Bhagavan's Arunachala Akshara Mana Malai.  Seeing Bhagavan's portrait filled me with joy and peace.

The predetermined day of my guru's entombment was nearing.  There was an increasing swell of people and uproar and excitement of all around.  Beginning three days prior to the event predicted, the Swami partook only a diet of milk.  D-day came, and policemen had to be deployed to control the surging crowd of onlookers.
Afternoon at three, the Swami marched down the samadhi-cave.  At close proximity
were myself, his foremost disciple, members of his family and others intimate with
him.  The Swami now said, 'My head will keep shaking for a while. When the shaking stops, close the tomb with his huge stone lab.'  We waited to carry out his instructions. Half an hour went by and then an hour. Still nothing happened. The Swami, who could no more bear to sit in, rose up and came out, took to his heels,
and vanished into the mass of onlookers.  Abusing him and calling him a fraud, the disappointed crowd dispersed.   
                   

contd,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 [553] 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 ... 3160