Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 [553] 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 ... 3060
8281
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 05, 2016, 09:00:04 AM »
Verse 714:ஆன வன்பிணி நிகழ்வுழி
    அமணர்க ளெல்லாம்
மீன வன்செயல் கேட்டலும்
    வெய்துயிர்த் தழிந்து
போன கங்குலிற் புகுந்ததின்
    விளைவுகொல் என்பார்
மானம் முன்தெரி யாவகை
    மன்னன்மாட் டணைந்தார்.


When the Samanas heard of the cruel ailment which afflicted
The Pandya, they heaved deep sighs, and became
Broken-hearted; they mused thus: "Is this the outcome
Of what we did last night?" Concealing this dishonor that had
Befallen them they came to the presence of the king.

Arunachala Siva.   

8282
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 05, 2016, 08:58:05 AM »
Verse  713:


மருத்து நூலவர் தங்கள்பல்
    கலைகளில் வகுத்த
திருத்த குந்தொழில் யாவையும்
    செய்யவும் மேன்மேல்
உருத்தெ ழுந்தவெப் புயிரையும்
    உருக்குவ தாகக்
கருத்தொ ழிந்துரை மறந்தனன்
    கௌரியர் தலைவன்.


Even though the doctors treated him in the best
Possible ways as ordained in their treatises, the fever
That raged the more, began to melt his very life;
Losing consciousness, the Pandya lay speechless.

Arunachala Siva.

8283
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 05, 2016, 08:56:02 AM »
Verse  712:
உணர்வும் ஆவியும் ஒழிவதற்
    கொருபுடை ஒதுங்க
அணையல் உற்றவர் அருகுதூ
    ரத்திடை அகலப்
புணர்இ ளங்கத லிக்குருத்
    தொடுதளிர் புடையே
கொணரி னுஞ்சுருக் கொண்டவை
    நுண்துக ளாக.In him his consciousness and life too moved aside,
Ready to quit; they that neared him, fled
Far away from him unable to stand the heat;
Even the tender plantain shoots and cooling articles
That were brought near him, very soon dried
And withered and became mere powder.   

Arunachala Siva.

8284


After writing a verse on Sri Arunachala Tattvam, Muruganar
requested Bhagavan Ramana to compose a verse on the significance
of the Seeing the Beacon Light on the Hill.  Bhagavan Ramana
composed the following verse:

Ittanuve nanam enum madhiyai neettap
Buddhi idayate porundi aha nokkal
adduvita mamei ahac chudar kangai bhu
Maddhi yenum anna malaic chudar kaan meyye.

Getting rid of the idea of treating this insentient body as "I",
the mind thus thinking given up and the mind turned inward into
the Heart merging firmly with inward perception, is to realize,
seated as the Heart Center of the universe,  the real form
of effulgence within, the non-dual pure Awareness - the one Sat
within.  Know as Truth is the witnessing of the beacon light on the
crown of Arunachala.         

Arunachala Puranam, the Tamizh epic mentions the fruits of
witnessing the Deepam as follows:

1. Those who behold the beacon light atop the Hill will live
long, freed of afflictions like hunger and disease.

2. Kings will ensure victory for their rightful wars.

3. The Tapasvins shall get their obstacles removed and attain
liberation.

4. Those who witness and pray with devotion will gain liberation
for themselves and their ancestors and descendants covering
twenty one generations.

Once Bhagavan Ramana was asked why He was tirlessly looking
at the Hill, and He replied:  I am looking at the Atma within.

Suri Nagamma writes about Bhagavan Ramana bubbling with
joy and tearful eyes, when the beacon light is lighted on the
Maha Deepam, Kartikai Poornima (as per solar calendar) Day.

Arunachala Siva.

8285

Arunachala Mahatmyam - Sri Bhagavan's translation in Tamizh:


This Verse is as spoken by Devi Unnamulai:-

Endrume aravor anbark kiruppitam ittalam taan
Ponduruvar pirark kinnavun pun maiyar pannoy tunni
Ondrurathu ozhium teeyor uran oru kanattil angi
Kundruru arunai isan kopa ven tazhal vizhade.

This holy Arunachala is always the haven and refuge of pious
devotees and righteous people who never swerve from their
path.  The wicked who contempate doing evil to others will
suffer from tortuous maladies and come to grief.  The demoniac
powers of the wicked will, in a trice, become fruitless.  Do not
perish by falling into the burning fire of the anger of Lord Arunachala, who appears in the form of the fiery Hill.

This is the advice of Devi to demon Mahishasura.  She was
doing penance to obtain half the body of Siva in Tiruvannamalai.
When the demon came to war with her, she said this.

Siva is said to forgive those who do wrong to him, but does
not forgive those who do wrong to his devotees.  Arunachala
is also like that.

There is one Ganesa shrine inside the Big Temple.  He is called
the Ganesa who took monthly tax from a king.  The story
is that this king from a neighboring country, invaded Tiruvannamalai and
harmed the residents.  The local chieftain and the people rushed to Guhai Namasivaya,
who was doing penance in the Hill.  Guhai Namasivaya then said in a poem:

"O Siva, are your three eyes sleeping?  What happened to your trident and fire on
the hands?  What happened to the serpents on your body?  Why do you not show your
anger towards the harming king?"  Siva then sent his son Ganesa.  Ganesa went to
the enemy barracks as a mad elephant and ransacked the whole army.  The king told
the elephant that he would withdraw, saying that he would pay a monthly tax for the
harm done to the local chieftain!               

Arunachala Siva.

8286
Verse  10:


புரள்வார் தொழுவார் புகழ்வாராய்
    இன்றே வந்தாள் ஆகாதீர்
மருள்வீர் பின்னை மதிப்பாரார்
    மதிஉட் கலங்கி மயங்குவீர்
தெருள்வீ ராகில் இதுசெய்மின்
    சிவலோ கக்கோன் திருப்புயங்கன்
அருள்ஆர் பெறுவார் அகலிடத்தே
    அந்தோ அந்தோ அந்தோவே .You roll not on holy ground;
adore not;
praise not;
And do not,
this very day.
become His servitors.
Lo,
you are bewildered.
Who will ever esteem you?
O ye who are perplexed as your minds are agitated !
If you seek saving clarity,
do this:
"Become His devotees."
Alas !
Alas !
Who in the world can at all come by the grace of the Sovereign Of Sivaloka whose jewels are serpents?


(Yathiraip Pathu - concluded.)

Arunachala Siva.


8287
Verse 9:


சேரக் கருதிச் சிந்தனையைத்
    திருந்த வைத்துச் சிந்திமின்
போரிற் பொலியும் வேற்கண்ணாள்
    பங்கன் புயங்கன் அருளமுதம்
ஆரப் பருகி ஆராத
    ஆர்வங் கூர அழுந்துவீர்
போரப் புரிமின் சிவன்கழற்கே
    பொய்யிற் கிடந்து புரளாதே.O ye who know no satiety having abundantly quaffed the nectar of divine grace,
conferred by Our God whose jewels are serpents and who is concorporate With Her
whose eyes gleam like the martial spear !
Do not slip into the phenomenal ways and wallow In falsity.
Keep straight your Mind and constantly contemplate the ankleted feet of Siva with a view to gaining them.

contd.,

Arunachala Siva.


8288
Verse  8:பெருமான் பேரா னந்தத்துப்
    பிரியா திருக்கப் பெற்றீர்காள்
அருமா லுற்றுப் பின்னைநீர்
    அம்மா அழுங்கி அரற்றாதே
திருமா மணிசேர் திருக்கதவந்
    திறந்த போதே சிவபுரத்துத்
திருமா லறியாத் திருப்புயங்கன்
    திருத்தாள் சென்று சேர்வோமே.
O ye who are for ever established in the ever-during Bliss of God !
Alas,
do not later on,
get sunk in delusion and cry hoarse.
Come,
let us Fare forth and reach the sacred feet of the holy God whose jewels are serpents and who is Unknowable to the divine Vishnu,
Even as the hallowed and divine and gem-inlaid doors of Sivapuram are flung open.

contd.,

Arunachala Siva.
.

8289
Verse  7:


நிற்பார் நிற்கநில் லாவுலகில்
    நில்லோம் இனிநாம் செல்வோமே
பொற்பால் ஒப்பாந் திருமேனிப்
    புயங்கன் ஆள்வான் பொன்னடிக்கே
நிற்பீர் எல்லாந் தாழாதே
    நிற்கும் பரிசே ஒருப்படுமின்
பிற்பால் நின்று பேழ்கணித்தாற்
    பெறுதற் கரியன் பெருமானே Let them here abide that so desire;
we will not abide In this unabiding world.
This very moment we will proceed to the auric feet of Him ? the Ruler whose jewels are snakes and whose beautiful and divine frame is but like unto it alone.
Well,
we will fare forth.
All ye that here abide,
be minded to fore-gather without Cunctation.
If you unduly abide here,
your regret Will be of no avail.
Lo,
our God is hard to gain.

contd.,

Arunachala Siva.

8290
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 04, 2016, 10:38:07 AM »
Verse 88:88: பரம் என்று உனை அடைந்தேன், தமியேனும், உன் பத்தருக்குள்
தரம் அன்று இவன் என்று தள்ளத் தகாது--தரியலர்தம்
புரம் அன்று எரியப் பொருப்புவில் வாங்கிய, போதில் அயன்
சிரம் ஒன்று செற்ற, கையான் இடப் பாகம் சிறந்தவளே.

ஏ, அபிராமி! பகைவர்களது முப்புரத்தை எரிக்க மேருமலையை வில்லாகக் கொண்டவரும், திருமாலின் உந்தித் தாமரையில் தோன்றிய பிரம்மனின் சிரம் ஒன்றைக் கிள்ளியழித்தவருமான சிவபெருமானின் இடப்பாகத்தில் சிறந்து வீற்றிருப்பவளே! யாருமே துணையில்லாத நான், நீயே கதியென்று சரணடைந்தேன். ஆகையால் எளியோனாகிய என்னிடத்தில் உன் பக்தருக்குள்ள தரம் இல்லையென்று நீ தள்ளி விடுதல் தகாது. அது உன் அருளுக்கும் அறமன்று.

O Abhirami!  To burn Tripura, He took the Mount Meru as bow. He also nipped off one of the heads
of Brahma with his nails.  You are occupying the left form of that Siva, and shine as His consort.
Without anyone to support me, I have taken refuge Your feet as my only support.  To this meek one,
do not show the way out, but give refuge to me.  If You do not give support, it is not showing Your
Great Grace.

contd.,

Arunachala Siva. 


8291
45.  Know that what is seen and heard are unreal. The warp and the woof in me are unreal. 
Action and inaction are unreal.  This is the rare homa.

46. Know as unreal the attainment of that which is seen.  Happiness, indeed, is unreal.  Know
that all actions are unreal.  Such is the rare homa.

47.  Know that the all and the naught are unreal. Know that both perfection and imperfection are
unreal.  Pleasure and anguish are unreal.  This is the rare homa.

48. Even as righteousness is unreal, so are virtue and sin always unreal.  Know that profit and loss
are unreal.  Always the body is unreal, ever.

49.  Know that success is ever unreal. Vanity is ever unreal, always.  Know that something full of
mind as unreal, and so are doubt and certitude.

50.  Know that all sounds are unreal. All sense of touch is ever unreal.  Know that all form is unreal.
All tastes are ever unreal.

51.  Know that all smell is unreal.  All knowledge is ever unreal.  Know that past and future are
unreal.  The nature is said to be unreal.

52.  All is ever unreal. All cyclic creation is unreal.  All qualities are unreal only.  This is the rare homa.

contd.,

Arunachala Siva.

8292
685. Since the Guru, if He be a Sage, is the second Form of God's Grace, therefore the aspirant
practicing devotion to Him (as to God), will finally his Goal.

686.  In the Sage's presence and even far away there is a mysterious power.  Whoever is caught
hold of by It will not let go, but will surely be taken to the State of Deliverance.

687.  The Guru has said; Just as a fawn caught by a tiger becomes its food, so, if a good man is
caught by the gracious look of the Sage, he will surely attain the State wherein the Sage dwells.

688.  Being outside He turns the mind of the Sadhaka inwards, and from inside (being in the Heart)
He pulls the mind (into the Heart) and then fixes him, by His Power, in the Supreme State.

689.  That Supreme State of the Sage transcends both words and intellect.  What has been set forth
here is just a little which has been vouchsafed by the sages for the sadhaka,

690.  Thus has been propounded the Natural State of the Self, along with the Means of Attainment
(Sadhana).  Hereafter is set forth the essence of the teachings for reflection by the Sadhakas.

contd.,

Arunachala Siva.       
 
 

8293
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 04, 2016, 09:28:03 AM »
Verse  711:


வேந்த னுக்குமெய் விதிர்ப்புற
    வெதுப்புறு வெம்மை
காந்து வெந்தழற் கதுமென
    மெய்யெலாங் கவர்ந்து
போந்து மாளிகைப் புறத்துநின்
    றார்களும் புலர்ந்து
தீந்து போம்படி எழுந்தது
    விழுந்துடல் திரங்க.The fever that caused the Pandya to tremble,
Raged over his entire frame in fierce heat;
It also smote them that stood outside his chamber;
It rose up scorching them and shrinking their bodies.

Arunachala Siva.

8294
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 04, 2016, 09:25:22 AM »
Verse  710:


அரச னுக்குவெப் படுத்ததென்
    றருகுகஞ் சுகிகள்
உரைசெ யப்பதைத் தொருதனித்
    தேவியார் புகுத
விரைவும் அச்சமும் மேற்கொளக்
    குலச்சிறை யாரும்
வரைசெய் பொற்புய மன்னவன்
    மருங்குவந் தணைந்தார்.They heard from the aides-de-camp
That the King was ailing from a raging fever;
They quaked; the peerless queen at once
Barged into the king's chamber; Kulacchiraiyaar,
Stricken with fear, hastened to the presence
Of the king of beauteous and hill-like shoulders.


Arunachala Siva.


8295
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 04, 2016, 09:22:16 AM »
Verse  709:


பெருகும் அச்சமோ டாருயிர்
    பதைப்பவர் பின்பு
திரும டப்புற மருங்குதீ
    தின்மையில் தெளிந்து
கருமு ருட்டமண் கையர்செய்
    தீங்கிது கடைக்கால்
வருவ தெப்படி யாமென
    மனங்கொளும் பொழுது.


The two were shaken to their roots, possessed
By an great dread; they were becalmed when they
Heard that even the outer court of the holy Matam
Was unharmed; as they contemplated the outcome
Of this evil deed wrought by the base Samanas
Of dark and hardy bodies   

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 [553] 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 ... 3060