Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 [553] 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 ... 3089
8281
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 03, 2016, 10:34:51 AM »
Verse  1003:திருமாற்பே றுடையவர்தம்
    திருவருள்பெற் றெழுந்தருளிக்
கருமாலுங் கருமாவாய்க்
    காண்பரிய கழல்தாங்கி
வரும்ஆற்றல் மழவிடையார்
    திருவல்லம் வணங்கித்தம்
பெருமாற்குத் திருப்பதிகப்
    பெரும்பிணையல் அணிவித்தார்.Blessed with the gracious leave of the Lord
Of Tirumaalperu, he came to Tiruvallam
And there adored the Lord who could not be seen
By the dark-hued Vishnu that quested after Him
In the form of a boar; the Lord blessed him
As the ever-young Bull to bear Him.
He adorned his Lord with an immense garland of verse.


Arunachala Siva.
 

8282
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 03, 2016, 10:31:52 AM »
Verse  1002:அப்பதியில் விருப்பினொடும்
    அங்கணரைப் பணிந்தமர்வார்
செப்பரிய புகழ்ப்பாலித்
    திருநதியின் தென்கரைபோய்
மைப்பொலியுங் கண்டர்திரு
    மாற்பேறு மகிழ்ந்திறைஞ்சி
முப்புரஞ்செற் றவர்தம்மை
    மொழிமாலை சாத்தினார்.

He that thus abode adoring the Merciful One
In joy, took His leave, traveled
On the southern bank of the ineffably glorious
River Paali, and adored the blue-throated Lord
At Tirumaalperu in great delight; he adorned
The Lord that destroyed the triple hostile cities
With garlands of Tamizh verse.


Arunachala Siva.


8283
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 03, 2016, 10:28:39 AM »
Verse 1001:எண்திசையும் போற்றிசைக்கும்
    திருப்பதிமற் றதன்புறத்துத்
தொண்டருடன் இனிதேகித்
    தொல்லைவிடம் உண்டிருண்ட
கண்டர்மகிழ் மேற்றளியும்
    முதலான கலந்தேத்தி
மண்டுபெருங் காதலினால்
    வணங்கிமீண் டினிதிருந்தார்.


Acompanied joyously with the devotees, he went
Beyond Kaanchi hailed by men in all eight
Directions, and adored the Lord whose throat
Was tinged black when he devoured, of yore,
The venom, at Metrali and other shrines
And returned to Kaanchi which he adored
In spiraling love, abiding there in joy.

Arunachala Siva.

8284
60.  Everything is verily of the nature of the Self - the visible and the invisible, the moving and the non moving.  Hearing that all is the Self, man attains liberation.

61. Bhagavan Siva,  who is the consort of Uma Parvati, is the immutable Lord. He alone His own power
of Maya is the true cause behind the waking world of wondrous beings and the succession of phenomena.

Thus concludes the chapter 13 a dialogue between Ribhu and Nidagha entitled  All is the Self.
in Siva Rahasyam. 

contd.,

Arunachala Siva.

8285
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 02, 2016, 10:00:09 AM »
Verse 1000:நீடுதிருப் பொழில்காஞ்சி
    நெறிக்காரைக் காடிறைஞ்சிச்
சூடுமதிக் கண்ணியார்
    துணைமலர்ச்சே வடிபாடி
ஆடுமவர் இனிதமரும்
    அனேகதங்கா வதம்பரவி
மாடுதிருத் தானங்கள்
    பணிந்தேத்தி வைகுநாள்.


He came to the shrine of Kacchi-Neri-k-Kaaraikkaadu
Digit with ever-during gardens and hymned the twin
Flower-feet of the Lord who wears the wreath
Of a crescent on His crest; he hailed the Lord
At Kacchi Anekatangkaavatham where the Lord-Dancer
Abides in love; he passed his days hailing and adoring
The many divine shrines that were nearby.   

Arunachala Siva.


8286
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 02, 2016, 09:44:04 AM »
Verse 999:


திருவேகம் பத்தமர்ந்த
    செழுஞ்சுடரைச் சேவடியில்
ஒருபோதும் தப்பாதே
    உள்ளுருகிப் பணிகின்றார்
மருவுதிரு இயமகமும்
    வளர்இருக்குக் குறள்மற்றும்
பெருகும்இசைத் திருப்பதிகத்
    தொடைபுனைந்தார் பிள்ளையார்.

At the feet of the resplendent Lord enshrined
In Tiruvekampam, he adored without fail during all
The hours of Puja, in melting love; he adorned
The Lord with garlands of beauteous Tiruviyamakam,
Ever-glorious Tiruvirukku-k-kural and other
Divine decades of ever-crescent music.


Arunachala Siva.8287
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 02, 2016, 08:45:39 AM »
Verse  998:


புறத்தணைந்த தொண்டருடன்
    போந்தமைந்த திருமடத்தில்
பெறற்கரும்பே றுலகுய்யப்
    பெற்றருளும் பிள்ளையார்
மறப்பரிய காதலுடன்
    வந்தெய்தி மகிழ்ந்துறைவார்
அறப்பெருஞ்செல் வக்காமக்
    கோட்டம்அணைந் திறைஞ்சினார்.Coming out of the shrine he came to the Matam
Arranged for his stay, in the holy company
Of devotees; the godly child who was the recipient
Of Gnosis--rare to come by--, dispensed it
To the world for its deliverance; adoring the Lord
With a love that knows no forgetfulness, he gladly
Abode at the Matam; then he came to Kamakkottam
Of immense spiritual wealth, and adored it
Where abides Uma fostering all dharma.   


Arunachala Siva.

8288
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 02, 2016, 08:43:07 AM »
Verse  997:


மருவியஏ ழிசைபொழிய
    மனம்பொழியும் பேரன்பால்
பெருகியகண் மழைபொழியப்
    பெரும்புகலிப் பெருந்தகையார்
உருகியஅன் புள்ளலைப்ப
    உமைதழுவக் குழைந்தவரைப்
பருகியமெய் உணர்வினொடும்
    பரவியே புறத்தணைந்தார்.


His lips rained seven-fold music; by reason of the love
Bred in his mind, his eyes rained tears profusely;
The godly child of great Pukali--tossed about
By the flood of inly melting love
And imbibed with consciousness true--,
Hailed Him that grew lithe when Uma embraced Him,
And came out.   


Arunachala Siva.


8289
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 02, 2016, 08:40:05 AM »
Verse  996:
பாடினார் பணிவுற்றார்
    பரிவுறுஆ னந்தக்கூத்
தாடினார் அகங்குழைந்தார்
    அஞ்சலிதஞ் சென்னியின்மேல்
சூடினார் மெய்ம்முகிழ்த்தார்
    சூகரமும் அன்னமுமாய்த்
தேடினார் இருவர்க்கும்
    தெரிவரியார் திருமகனார்.

He sang; he bowed before Him; he danced in love
The dance of bliss; his mind melted; he folded his hands
Above his head; thus, even thus was he,
The divine child of the Lord who is unknown to the Two
That quested after Him as a boar and as a swan.


Arunachala Siva.8290
Guru Tattvam:

This is a story from Sri Vaishnava devotees.  There
was one devotee by name Kani KaNNan.  He was in
Kanchipuram.  The Pallava King wanted him to write a
poem on him.  Kani KaNNan said that he would not sing
on any mortals but only on Narayana.  [Remember Muruganar
refused to write anything other than Bhagavan Ramana after
he became His devotee].  The king wanted him to out of
Kanchipuram.  The devotee Kani KaNNan told Narayana
who was lying on Adisesha also to go with him.  Narayana
also left Kanchipuraam, fold his mat [Adisesha]!  The devotee
and Narayana stayed for one day in a near by village called
Or-Irukkai [one day seat!].  The king came to the devotee
and prostrated before him, requesting him to come back.  Kani KaNNan composed another song asking Narayana to fold back
his mat and come back with him.  Narayna promptly agreed!
This story comes in Kanchi Puranam.

Arunachala Siva.       

10409
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Guru Gita - 2
? on: May 31, 2009, 02:49:41 PM ?
The work then proceeds to describe the nature of the guru,
in some verses.  It proclaims that none of the spiritual
sadhana are of any avail, unless the real nature of the Guru
[Guru Tattva] is understood by the seeker.

Verse 24:-

"Japatapa vratam tirtham yajno danam tathaivacha
guru-tattvam avijnnaya sarvam vyartham bhavet-priye!"

Japa, austerities, observances, pilgrimage, sacrifice,
charity -- all these become a mere waste without
understanding the real nature, the Guru Tattva,
O dear Parvati!

Verse 25:-

"Guru-buddhya tamano nanyat satyam satyam varanane
tallabhartham prayanastu kartavyscha manisishibhi" 

O Parvati, [of winsome face], I declare unto Thee, with
all the emphasis at my command, that there is no difference
between the Guru and the Self.  Therefore, efforts should be
made by seekers, men learned in the scriptures, men of
wisdom for its attainment.

The system of sadhana is so centred on the Guru has come
to be known as Guru Yoga, by Shirdi Sai Baba.  The attainment
of a qualified Guru is the only means to the attainment of
Jnana.  Therefore there is no difference between the Guru
and Atma Jnana.

Guru Yoga holds that the Guru is the sole facilitator of the
disciple's realization.  The disciple's task consists merely in
placing his or her complete faith in the Guru and serving
him day and night with full devotion.  In the course, the
Guru takes compassion upon him and confers Jnana. 

It is not that the Guru is extracting a price from the disciple
by way of service in exchange for this favor.  The Guru,
merged in the Self, is in no need of service from the disciple
or anybody else.  His receiving of service is meant only an
opportunity for the disciple to overcome the baser instincts
of his ego and thus merit the Guru's grace, for eventual
annulment of the ego.  [Chitta suddhi].  We find here a
parallel to Bhagavan Ramana's teachings.  The realization
is the result of the Master's grace more than his teachings,
conversations etc., They are only secondary aids whereas
the former is the primary and the essential cause.  [Talks
No. 13 of 07.01.1935].

Verse 39:-

"Guru-murtim smarennityam gurornama sada-japet
Gurorajnam prakurvita guroranyaannabhavayet."

This verse speaks clearly of surrender that is expected
of the disciple. 

One should always keep the Guru's form in mind, should
always do japa of the Guru's name, should carry out the
Guru's orders and should not think of anything other than
the Guru.

[We have seen from Appothi Adigal's story, that he was
chanting only the name of Tiru Navukkarasu and not even
Panchakshara.]

Arunachala Siva.

8291
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 01, 2016, 11:43:28 AM »
Verse  995:பலமுறையும் பணிந்தெழுந்து
    பங்கயச்செங் கைமுகிழ்ப்ப
மலருமுக மளித்ததிரு
    மணிவாயால் மறையான்என்
றுலகுய்ய எடுத்தருளி
    உருகியஅன் பென்புருக்க
நிலவுமிசை முதற்றாளம்
    நிரம்பியநீர் மையில்நிகழ.

He prostrated before Him, again and again, and rose up;
His lotus-hands folded in worship; his visage
Burgeoned bright; with his lustrous lips, for the redemption
Of the world, he sang the decade that echoed with the word:
"Maraiyaan;" in melting love that would even melt his bones
He tunefully sang the decade set to Aadi thaalam.


Arunachala Siva.


8292
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 01, 2016, 11:39:18 AM »
Verse  994:


செம்பொன்மலைக் கொடிதழுவக்
    குழைந்தருளுந் திருமேனிக்
கம்பரைவந் தெதிர்வணங்கும்
    கவுணியர்தங் காவலனார்
பம்புதுளிக் கண்ணருவி
    பாய்ந்துமயிர்ப் புளகம்வரத்
தம்பெருகு மனக்காதல்
    தள்ளநில மிசைத்தாழ்ந்தார்.The Prince of Kauniyas came before Lord Kampar
Whose divine body grew lithe when the liana-like
Daughter of the Monarch of Mountains embraced
Him close; when he adored Him, tears cascaded
From his eyes and the hair on his thrilled body
Stood erect; impelled by a great love that welled up
In his mind, he fell prostrate before the Lord.Arunachala Siva.

8293
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 01, 2016, 10:46:15 AM »
Verse:  993:
கம்பவாணர் கோயில்வாயில்
    கண்டுகை குவித்தெடுத்
தும்பர்ஓங்கு கோபுரத்தின்
    முன்னிறைஞ்சி உள்ளணைந்
தம்பொன்மா ளிகைப்புறத்தில்
    அன்பரோடு சூழவந்Beholdiing the temple-entrance of Lord Kampa Vaanar,
He folded his hands above his head in adoration;
He bowed before the temple-tower that rose up into the sky;
He moved in and circumambulated the beauteous court
With the devotees; then the godly child that came to be born
For the deliverance of the world, prayed fervently to the Lord.   

Arunachala Siva.


8294
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 01, 2016, 10:41:51 AM »
Verse  992:


இன்னவண்ணம் யாவரும்
    இன்பமெய்த எய்துவார்
பின்னுவார் சடைமுடிப்
    பிரான்மகிழ்ந்த கோயில்கள்
முன்னுறப் பணிந்துபோய்
    மொய்வரைத் திருமகள்
மன்னுபூ சனைமகிழ்ந்த
    மன்னர்கோயில் முன்னினார்.

Thus, to the rejoicing of all, the godly child moved on, bowing
At all the shrines of the Lord whose crown is wrought
Of matted and plaited hair; eventually he came before
The royal temple of Him who was pleased with the aeviternal Pooja
Of the divine Daughter of the Monarch of mountainsArunachala Siva.

8295
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 01, 2016, 10:35:14 AM »
Verse  991:


வியல்நெடுந் தெருவினூடு
    மிக்கதொண்டர் ஆர்ப்பெழக்
கயல்நெடுங்கண் மாதரும்
    காதல்நீடு மாந்தரும்
புயல்பொழிந்த தாமெனப்
    பூவினொடு பொற்சுணம்
இயலுமாறு வாழ்த்தெடுத்
    திருமருங்கும் வீசினார்.


From the spacious streets up-rose the joyous din
Of the thronging devotees; carp-eyed women
And men of devotion rained on either side
Of the streets, flowers mixed with gold dust,
And hailed him with apt auspicious words.

Arunachaala Siva
Pages: 1 ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 [553] 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 ... 3089