Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 [552] 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 ... 3024
8266
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 08, 2016, 09:43:30 AM »
Verse 416:


மருங்குளநற் பதிகள்பல
    பணிந்துமா நதிக்கரைபோய்க்
குரங்காடு துறையணைந்து
    குழகனார் குரைகழல்கள்
பெருங்காத லால்பணிந்து
    பேணியஇன் னிசைபெருக
அருங்கலைநூல் திருப்பதிகம்
    அருள்செய்து பரவினார்.


From there he visited the many nearby shrines
And adored thither; he marched on the bank
Of the Kaveri, reached Kurangkaaduthurai,
Adored the ankleted feet of the beauteous Lord
In great love and hymned a divine decade of music
Packed with the wisdom of the rare scriptures.


Arunachala Siva.

8267
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 08, 2016, 09:40:51 AM »
Verse  415:


பரவுறுசெந் தமிழ்ப்பதிகம்
    பாடிஅமர்ந் தப்பதியில்
விரவுவார் திருப்பதிகம்
    பலபாடி வெண்மதியோ
டரவுசடைக் கணிந்தவர்தம்
    தாள்போற்றி ஆர்வத்தால்
உரவுதிருத் தொண்டருடன்
    பணிந்தேத்தி உறையுநாள்.


Hailing the Lord, he sang a decade in splendorous Tamizh;
He sojourned there and hymned many more divine decades;
He adored every day the feet of the Lord who wears
On His matted hair the white crescent and the serpent;
In abounding love he worshipped the Lord
With the divinely puissant devotees and abode there.   


Arunachala Siva.8268
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 08, 2016, 09:38:49 AM »
Verse 414:


அடியவர்கள் எதிர்கொள்ள
    எழுந்தருளி அங்கணைந்து
முடிவில்பரம் பொருளானார்
    முதற்கோயில் முன்னிறைஞ்சிப்
படியில்வலங் கொண்டுதிரு
    முன்பெய்திப் பார்மீது
நெடிதுபணிந் தெழுந்தன்பு
    நிறைகண்ணீர் நிரந்திழிய.


He entered into the temple welcomed by its servitors,
Adored the shrine of the Lord, the Ens that is
Supreme and Infinite, completed the sacred round,
Came before the Lord, prostrated on the floor
Many a time and rose up with tear-filled eyes.

Arunachala Siva.

8269
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 08, 2016, 09:35:07 AM »
Verse  413:ஓங்குதிருப் பதிகம்ஓ
    டேகலன்என் றெடுத்தருளித்
தாங்கரிய பெருமகிழ்ச்சி
    தலைசிறக்குந் தன்மையினால்
ஈங்கெனையா ளுடையபிரான்
    இடைமரு தீதோஎன்று
பாங்குடைய இன்னிசையால்
    பாடிஎழுந் தருளினார்.


He sang the lofty and divine decade that began thus;
"The skull indeed is His
(begging) bowl?"
Great joy, rare to be borne, welled up in him;
He then sang a sweet and fitting decade in which
He asked thus: "Is this, Idaimaruthoor, the shrine
Of the Lord who rules me?" Then he moved in.

Arunachala Siva.
Arunachala Siva.

8270
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 08, 2016, 09:32:07 AM »
Verse 412:


மாநாகம் அருச்சித்த
    மலர்க்கமலத் தாள்வணங்கி
நாணாளும் பரவுவார்
    பிணிதீர்க்கும் நலம்போற்றிப்
பானாறும் மணிவாயர்
    பரமர்திரு விடைமருதில்
பூநாறும் புனற்பொன்னித்
    தடங்கரைபோய்ப் புகுகின்றார்.
He adored the feet of the Lord hailed
By Aadi Sesha, the divine serpent, in his Pooja;
The godly child praised His glory of doing away
With the ills of those who adore Him daily; then
He whose beauteous lips are ever-fragrant
With the Milk , proceeded on the vast bank of the Kaveri
From whose water wafted the scent of flowers,
And came to the Supreme One's Tiruvidaimaruthoor.

Arunachala Siva.   

8271
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 08, 2016, 09:29:26 AM »
Verse  411:


திருநாகேச் சரத்தமர்ந்த
    செங்கனகத் தனிக்குன்றைக்
கருநாகத் துரிபுனைந்த
    கண்ணுதலைச் சென்றிறைஞ்சி
அருஞானச் செந்தமிழின்
    திருப்பதிகம் அருள்செய்து
பெருஞான சம்பந்தர்
    பெருகார்வத் தின்புற்றார்.


The great Tiru Jnaanasambandhar adored
The Lord of Tirunaakeccharam who is verily
A peerless Mountain of ruddy gold,
The brow-eyed Lord who wears the hide
Of the dark tusker, and hailed Him
In a divine decade of splendorous Tamizh,
Rich in rare wisdom.

Arunachala Siva.

8272
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 08, 2016, 09:27:08 AM »
Verse 410:


கண்ணாரும் அருமணியைக்
    காரோணத் தாரமுதை
நண்ணாதார் புரமெரித்த
    நான்மறையின் பொருளானைப்
பண்ணார்ந்த திருப்பதிகம்
    பணிந்தேத்திப் பிறபதியும்
எண்ணார்ந்த சீரடியா
    ருடன்பணிவுற் றெழுந்தருளி.


He hymned in a tuneful and divine decade
The Lord who is the very pupil of the eye,
The nectar of Kudanthaikkaaronam,
The Lord who burnt the triple hostile cities
And who is the inner meaning of the four Vedas.
He visited the other shrines too,
With innumerable devotees and moved onward.

Arunachala Siva.

8273
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 08, 2016, 09:24:42 AM »
Verse  409:


பூமருவும் கங்கைமுதல்
    புனிதமாம் பெருந்தீர்த்தம்
மாமகந்தான் ஆடுதற்கு
    வந்துவழி படுங்கோயில்
தூமருவு மலர்க்கையால்
    தொழுதுவலங் கொண்டணைந்து
காமர்கெட நுதல்விழித்தார்
    கழல்பணிந்து கண்களித்தார்.


He adored with his flower-hands the temple where
During Mahamakam all the great and holy rivers
Right from the flower-laden Ganga, thither arrive
For their purificatory bath; he circumambulated
The shrine and bowed at the feet of the Lord
Who oped His third eye and caused Kaama to perish;
His eyes feasted on the Lord?s feet.   

Arunachala Siva.

8274
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 08, 2016, 09:22:37 AM »
Verse  408:


வந்தணைந்து திருக்கீழ்க்கோட்
    டத்திருந்த வான்பொருளைச்
சிந்தைமகிழ் வுறவணங்கித்
    திருத்தொண்ட ருடன்செல்வார்
அந்தணர்கள் புடைசூழ்ந்து
    போற்றிசைப்ப அவரோடும்
கந்தமலர்ப் பொழில்சூழ்ந்த
    காரோணஞ் சென்றடைந்தார்.


He reached the shrine and adored the Celestial One
In the holy Keezhkkottam in heart-felt joy;
Then with the devotees he moved out; holy Brahmins
Encircled him and chanted his praise;
With them all, he reached Tirukkaaronam
Girt with gardens of sweet-smelling flowers.


Arunachala Siva.8275
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 08, 2016, 09:19:35 AM »
Verse 407:


திருஞான சம்பந்தர்
    திருக்குடமூக் கினைச்சேர
வருவார்தம் பெருமானை
    வண்டமிழின் திருப்பதிகம்
உருகாநின் றுளமகிழக்
    குடமூக்கை உகந்திருந்த
பெருமான்எம் இறையென்று
    பெருகிசையால் பரவினார்.

Tiru Jnaanasambandhar, as he neared Tirukkudamookku
In melting love and joy that welled up from within,
Hailed the Lord in harmonious and musical numbers thus:
"Our Lord is He who is happily enthroned in Kudamookku."


Arunachala Siva.

8276

In the ancient days, a formal Brahma Jnana Guru was considered essential.  Rama chose
Vasishta to obtain this Brahma Jnana.  In case of Arjuna, the BG was said primarily to
do away with anatma jnana and to enable him to go all out for war since all bodies perish
one day.  Arjuna himself forgot this teaching later and one evening, he asks Krishna to tell
all that once again.  Krishna smiled and said, You did not forget it. It is within your Heart.
And it will come back to your help at the appropriate time.  Krishna left the world and Arjuna
became nervous and helpless.  At that time, he remembered Krishna's words.  In BG, it is said,
that one should go to a self realized Jnani to obtain Brahma Jnana.  I also do not know the
exact verse.  I shall post it soon.  The story of Arjuna asking for Brahma Jnana, years later than
war comes in Mukti Skanda the last chapter of Srimad Bhagavatam.

Arunachala Siva.   

8277

No books can give us self knowledge as a Jnana Guru's silent gazing does. 

This incidentally gives some answers on Sakshu Diksha. 

Many saint poets used to address Siva as Eye.  It is nothing but
seeking Siva's gaze.  Muruganar has sung a decad titled Tiru KaN
Nokkam, in Sri Ramana Sannidhi Murai, describing Bhagavan's
powerful eyes.  The eyes of the Guru looks at your eyes and then
enters the mind to cleanse it up.  The gaze is a long cleaning duster,
like we use in our homes, but more powerful and potent.

Arunachala Siva.

8278
Verse  10.10:பாட வேண்டும்நான் போற்றி நின்னையே
    பாடி நைந்துநைந் துருகி நெக்குநெக்
காட வேண்டும்நான் போற்றி அம்பலத்
    தாடு நின்கழற் போது நாயினேன்
கூட வேண்டும்நான் போற்றி இப்புழுக்
    கூடு நீக்கெனைப் போற்றி பொய்யெலாம்
வீடவேண்டும்நான் போற்றி வீடுதந்
    தருளு போற்றிநின் மெய்யர் மெய்யனே.


Sing I should; praise be ! Singing of You and getting softened and more softened,
I should melt and melt and dance ecstatically;
praise be !
I, the cur, should join Your flower-feet when,
In the Ambalam, they dance; praise be ! Deign to do away with this,
my worm-ridden body, Praise be ! I must give up totally all falsehood;
Praise be ! O True One unto Your true ones Be pleased to grant me deliverance !

(The 10th decade Anandateetham is completed.)

(Tiru Sadhakam completed.)
 

Arunachala Siva.

8279
Verse  10.9:

மன்ன எம்பிரான் வருக என்னெனை
    மாலும் நான்முகத் தொருவன் யாரினும்
முன்ன எம்பிரான் வருக என்னெனை
    முழுதும் யாவையும் இறுதி யுற்றநாள்
பின்ன எம்பிரான் வருக என்னெனைப்
    பெய்க ழற்கண்அன் பாயென் நாவினாற்
பன்ன எம்பிரான் வருக என்னெனைப்
    பாவ நாசநின் சீர்கள் பாடவே.


O my Lord and King,
bid me come to You;
O One more ancient than Vishnu,
the Four-faced one and all others,
bid me come to You.
When all things meet with their total absorption
You, who alone remain thereafter,
bid me come to You.
O my Lord-God with my tongue,
and in love,
I sing of Your feet ? well fastened with anklets.
Do bid me come to you,
O Queller of sins,
That I may hymn Your glories.

contd.,

Arunachala Siva.

8280
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 07, 2016, 12:06:54 PM »
Verse  55:55: மின் ஆயிரம் ஒரு மெய் வடிவு ஆகி விளங்குகின்றது
அன்னாள், அகம் மகிழ் ஆனந்தவல்லி, அருமறைக்கு
முன்னாய், நடு எங்கும் ஆய், முடிவு ஆய முதல்விதன்னை
உன்னாது ஒழியினும், உன்னினும், வேண்டுவது ஒன்று இல்லையே.

அபிராமி! நீ ஆயிரம் மின்னல்கள் சேர்ந்தாற் போன்ற வடிவுடையவள்! தன்னுடைய அடியவர்களுக்கு அகமகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஆனந்த வல்லி! அருமையான வேதத்திற்கு தொடக்கமாகவும் நடுவாகவும், முடிவாகவும் விளங்கும் முதற் பொருளானவள்! உன்னை மானிடர் நினையாது விட்டாலும், நினைத்திருந்தாலும், அதனால் உனக்கு ஆகக்கூடிய பொருள் ஒன்றும் இல்லையே!

O Abhirami!  You are  having form like that of  thousand  lightnings.  You are having a form of Bliss,
and appear like a creeper. You are the beginning, middle and end of the Vedas.  You are the First
Principle.  Whether human beings think of You or not, there is nothing lost for You. 

contd.,

Arunachala Siva.     

Pages: 1 ... 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 [552] 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 ... 3024