Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 [551] 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ... 3090
8251
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 06, 2016, 11:12:45 AM »
Verse  1033:


இன்ன தன்மையிற் பிள்ளையார்
      இருந்தனர் இப்பால்
பன்னு தொல்புகழ்த் திருமயி
    லாபுரிப் பதியில்
மன்னு சீர்ப்பெரு வணிகர்தந்
    தோன்றலார் திறத்து
முன்னம் எய்திய தொன்றினை
    நிகழ்ந்தவா மொழிவாம்.


Thus the godly child abode there.
We will now narrate an event as it happened to the scion
Of the ever-during and glorious mercantile clan
Of the celebrated Tirumayilaapuri.   


Arunachala Siva.

8252
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 06, 2016, 11:10:13 AM »
Verse  1032:


பொற்றிரள்கள் போற்புரிந்த சடையார் தம்பால்
    பொங்கியெழுங் காதல்மிகப் பொழிந்து விம்மிப்
பற்றியெழும் மயிர்ப்புளகம் எங்கு மாகிப்
    பரந்திழியுங் கண்ணருவி பாய நின்று
சொல்திகழுந் திருப்பதிகம் பாடி ஏத்தித்
    தொழுதுபுறத் தணைந்தருளித் தொண்ட ரொடும்
ஒற்றிநகர் காதலித்தங் கினிது றைந்தார்
    உலகுய்ய வுலவாத ஞானம் உண்டார்.His loving devotion for the Lord of matted hair---
Verily braids of gold--, soared up; the hair
On his thrilled body stood erect; tears cascaded
From his eyes; he adorned the Lord
With a divine garland of verse, and moved out
After hailing and adoring Him;
Accompanied with the devotees, the partaker of Gnosis,
The deliverer of the world, abode
In love in the city of Otriyoor.

Arunachala Siva.

8253
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 06, 2016, 11:07:17 AM »
Verse  1031:


மிக்கதிருத் தொண்டர்தொழு தணையத் தாமும்
    தொழுதிழிந்து விடையவனென் றெடுத்துப் பாடி
மைக்குலவு கண்டத்தார் மகிழுங் கோயில்
    மன்னுதிருக் கோபுரத்து வந்து தாழ்ந்து
தக்கதிருக் கடைக்காப்புச் சாற்றித் தேவர்
    தம்பெருமான் திருவாயி லூடு சென்று
புக்கருளி வலங்கொண்டு புனிதர் முன்பு
    போற்றெடுத்துப் படியின்மேற் பொருந்த வீழ்ந்தார்.


As the great throng of servitors came adoring him
He paid them obeisance in return, and stepped out
Of his litter; then he sang the decade beginning
With the word: "Vitaiyavan"; he came to the ever-during
Tower of the temple where the blue-throated Lord
Willingly abides, and prostrated before it;
He concluded the decade and sealed it with
His benediction; he moved into the shrine
Of the God of gods, circumambulated it,
Came before the Holy One and there prayed
And prostrated on the floor in adoration.


Arunachala Siva.

8254
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 05, 2016, 12:11:25 PM »
10.கூற்றைவென் றாங்கைவர் கோக்களை யும்வென்
    றிருந்தழகால்
வீற்றிருந் தான்பெருந் தேவியுந் தானும்ஓர்
    மீனவன்பால்
ஏற்றுவந் தாருயிர் உண்ட திறல்ஒற்றைச்
    சேவகனே
தேற்றமி லாதவர் சேவடி சிக்கெனச்
    சேர்மின்களே


Having conquered Death and the five of kings ? The senses -,
He with His great Consort sat Wondrously in splendor.
He is the valiant and peerless Hero ? who,
for the sake of the Pandya whose flag Sports the signum of fish,
did away with the lives of his foes.
O ye of wavering mind !
Fare forth and hold fast His salvific feet.

(Competed.)

Arunachala Siva.

8255
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 05, 2016, 12:08:52 PM »
9.


விரவிய தீவினை மேலைப் பிறப்புமுந்
    நீர்கடக்கப்
பரவிய அன்பரை என்புருக் கும்பரம்
    பாண்டியனார்
புரவியின் மேல்வரப் புந்திகொ ளப்பட்ட
    பூங்கொடியார்
மரவியன் மேல்கொண்டு தம்மையுந் தாம்அறி
    யார்மறந்தே.


When devotees hail Him to help them cross the sea ? Formed of triple waters -,
of cruel Karma which causes future birth,
the Supernal Pandya melts their bones.
As He came riding on a charger,
Damsels like unto flowery lianas,
forfeited of their buddhi stood like trees,
their senses rapt,
And wholly oblivious of themselves.

Arunachala Siva.


8256
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 05, 2016, 12:06:21 PM »
8.

அழிவின்றி நின்றதொர் ஆனந்த வெள்ளத்
    திடையழுத்திக்
கழிவில் கருணையைக் காட்டிக் கடிய
    வினையகற்றிப்
பழமலம் பற்றறுத் தாண்டவன் பாண்டிப்
    பெரும்பதமே
முழுதுல குந்தரு வான்கொடை யேசென்று
    முந்துமினே.He immersed me in the flood of bliss that ensures Endless,
linked me with inseparable mercy,
Removed my cruel Karma,
snapped my hoary Aanava mala,
and thus redeemed me and ruled me.
He will confer not only the great lordship over the Paandya Realm But the whole world.
Hasten to gain His gift.


Arunachala Siva.

8257
14.  I alone am the peaceful Self.  I alone am the permanent.  Bliss is the supreme measure.
This, which is visible, is nothing at all.

15. I alone am omnipresent.   I alone am the well established.  Bliss is the supreme measure.
This, which is visible, is nothing at all.

16.  I alone am the individual Self.  I alone am the beyond the beyond.  Bliss is the supreme measure.
This, which is visible is nothing at all.

17. I alone am the import of the sacred utterances.  I alone am Sankara, the bestower of auspiciousness.
Bliss is the supreme measure.  This, which is visible, is nothing at all.

18.  I alone am the impossible goal.  I alone am the illuminator.  Bliss is the supreme goal.  This,
which is visible, is nothing at all.

19.  I alone am me, me only.  I alone am myself, my own Self.  I am the highest Bliss.  I am indeed
consciousness.

20. I alone am the pure Self.  I alone am full of truth.  I alone am the void Self. i alone am the all-
reaching.

contd.,

Arunachala Siva. 
             

8258
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 05, 2016, 09:45:53 AM »
Verse 1030:


திருவேற்கா டமர்ந்தசெழுஞ் சுடர்பொற் கோயில்
    சென்றணைந்து பணிந்துதிருப் பதிகம்பாடி
வருவேற்று மனத்தவுணர் புரங்கள் செற்றார்
    வலிதாயம் வந்தெய் திவணங்கிப் போற்றி
உருவேற்றார் அமர்ந்துறையும் ஓத வேலை
    ஒற்றியூர் கைதொழச்சென் றுற்றபோது
பொருவேட்கை தருவாழ்வு பெற்ற தொண்டர்
    பெரும்பதியோர் எதிர்கொள்ளப் பேணி வந்தார்.


He entered the beauteous temple of Tiruverkaadu
Where abides the Lord of ruddy splendor, and hailed
And hymned Him; then he came to Valithaayam
And adored its Lord who destroyed the triple cities
Of the demon-foes and hymned Him in a decade;
When he moved onward to adore the Lord-Rider.
Of the beautiful Bull in His Otriyoor, and arrived
At its outskirts, devotees blessed with everlasting life
And dwellers of that great town, came forth to greet him.

Arunachla Siva.

8259
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 05, 2016, 09:42:54 AM »
Verse 1029:


மன்னுபுகழ்த் திருத்தொண்டர் குழாத்தி னோடும்
    மறைவாழ வந்தவர்தாம் மலையுங் கானும்
முன்னணைந்த பதிபிறவும் கடந்து போந்து
    முதல்வனார் உறைபதிகள் பலவும் போற்றிப்
பன்மணிகள் பொன்வரன்றி அகிலுஞ் சாந்தும்
    பொருதலைக்கும் பாலிவட கரையில் நீடு
சென்னிமதி யணிவார்தந் திருவேற் காடு
    சென்றணைந்தார் திருஞான முண்ட செல்வர்.

He that was born for the flourishing of the Vedas,
Surrounded by holy servitors of everlasting glory,
Crossed hills, forests and towns where he had
Adored before; he also crossed other towns and shrines
Hailing and adoring the Lord; eventually the opulent one
That had partaken of ambrosial Gnosis, arrived
At the crescent-crested Lord's shrine
Of Tiruverkaadu on the northern bank of the river Paali
That flowed rolling in its current many a gem
And gold, eagle-wood and sandalwood and other trees.

Arunachala Siva.

8260
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 05, 2016, 09:39:22 AM »
Verse  1028:


தென்திசையில் கயிலையெனும்திருக்காளத்தி
    போற்றிஇனி தமர்கின்றார் திரைசூழ் வேலை
ஒன்றுதிரு வொற்றியூர் உறைவார் தம்மை
    இறைஞ்சுவது திருவுள்ளத் துன்னி அங்கண்
இன்தமிழின் விரகரருள் பெற்று மீள்வார்
    எந்தையா ரிணையடியென் மனத்த வென்று
பொன்தரளங் கொழித்திழி பொன் முகலிகூடப்
    புனைந்ததிருப் பதிகஇசை போற்றிப் போந்தார்.


He adored the Lord abiding at Tirukkaalatthi
Hailed as the Kailash of the South; he was impelled
By a desire to adore the Lord of Tiruvotriyoor
Situate near the beach of the billowy sea;
The Adept of Tamizh dulcet, blessed with the Lord's leave
Hymned melodiously a decade in which he declared
Thus: "Entaiyaar inaiyati en manattha."
In this decade he hailed Ponmukhali which flowed, rolling
In its current gold and pearl; thus singing he moved on.


Arunachala Siva.

8261
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 05, 2016, 09:36:31 AM »
Verse  1027:


கூற்றுதைத்தார் மகிழ்ந்தகோ கரணம் பாடிக்
    குலவுதிருப் பருப்பதத்தின் கொள்கை பாடி
ஏற்றிமிசை வருவார்இந் திரன்றன் நீல
    பருப்பதமும் பாடிமகிழ்ந்து இறைவர் தானம்
போற்றியசொன் மலர்மாலை பிறவும் பாடிப்
    புகலியர்தம் பெருந்தகையார் புனித மாகும்
நீற்றின்அணி கோலத்துத் தொண்டர் சூழ
    நெடிதுமகிழ்ந் தப்பதியில் நிலவு கின்றார்.

He gladly hymned of Gokarnam where abides in joy.
The Lord who kicked Death to death; he sang
The glory of spiritually lovely Tirupparuppatham;
He hailed in a decade Indraneela Paruppatham
Whose Lord is the Rider of the Bull; he also composed
Several garlands in verse, celebrating the famous shrines
Of the Lord; thus the great one of Pukali in great joy
Abode at that town accompanied with the servitors
That glowed resplendent with the holy ash.   

Arunachala Siva.

8262
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 05, 2016, 09:33:19 AM »
Verse  1026:


அங்கண்வட திசைமேலுங் குடக்கின் மேலும்
    அருந்தமிழின் வழக்கங்கு நிகழா தாகத்
திங்கள்புனை முடியார்தந் தானந் தோறுஞ்
    சென்றுதமிழ் இசைபாடுஞ் செய்கை போல
மங்கையுடன் வானவர்கள் போற்றி சைப்ப
    வீற்றிருந்தார் வடகயிலை வணங்கிப் பாடிச்
செங்கமல மலர்வாவித் திருக்கே தாரம்
    தொழுதுதிருப் பதிகஇசை திருந்தப் பாடி.


As Tamizh held no sway over the regions to the north
And the west of that realm, he would not go
Thither; even as he hymned the Lord in all His shrines
(In Tamizh Nadu) that he visited, he hailed
And hymned from there the Lord of Kailash
Enshrined with His Consort in the north, adored
By the ethereal lords; he also hailed and hymned
In a divine decade Tirukketaaram girt with tanks of red lotuses.   

Arunachala Siva.

8263
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 05, 2016, 09:30:27 AM »
Verse 1025:


யாவர்களும் அறிவரிய இறைவன் றன்னை
    ஏழுலகும் உடையானை யெண்ணி லாத
தேவர்கள்தம் பெருமானைத் திருக்கா ளத்தி
    மலையின்மிசை வீற்றிருந்த செய்ய தேனைப்
பூவலரும் பொழில்புடைசூழ் சண்பை யாளும்
    புரவலனார் காலங்கள் தோறும் புக்குப்
பாவலர்கொண் டடிபோற்றிப் பருகி யார்ந்து
    பண்பினிய திருப்பதியிற் பயிலும் நாளில்.


The Prince and Patron of Sanbai girt with gardens
Rich in flowers, during all the hours of Pooja,
Hymned and adored the Lord-- who is not to be
Comprehended by any one, the Lord who owns all
The seven worlds, the Lord who is the God of countless Devas,
The Lord who is the Honey of Piety--, enshrined
In Tirukkaalatthi; he hailed His beauty and drank in
His majesty as thus throve in the town
Of splendid, spiritual culture.   

Arunachala Siva.

8264
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 05, 2016, 09:27:17 AM »
Verse 1024:


பங்கயக்கண் ணருவிநீர் பாய நின்று
    பரவும்இசைத் திருப்பதிகம் பாடி யாடித்
தங்குபெருங் களிகாதல் தகைந்து தட்பத்
    தம்பெருமான் கழல்போற்றுந் தன்மைநீட
அங்கரிதிற் புறம்போந்தங் கயன்மால் போற்ற
    அரியார்தந் திருமலைக்கீ ழணைந்தி றைஞ்சிப்
பொங்குதிருத் தொண்டர்மடங் காட்ட அங்குப்
    புக்கருளி இனிதமர்ந்தார் புகலி வேந்தர்.From his lotus-eyes cascaded tears; he stood there
And sang a divine decade that for ever fosters
The Lord's glory; the great love and joy that abode
In him, as it were, tethered him there; so he stood
There poised in the beatitude of adoration
For a long time; then he moved out to the foot
Of the hill of Kaalatthi where abides the Lord
Unknowable to Vishnu and Brahma, and adored Him;
Then he proceeded to the holy Matam which the servitors
Pointed out to him and there the Price of Pukali stayed, in joy.   

Arunachala Siva.

8265
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 05, 2016, 09:24:50 AM »
Verse 1023:


உள்ளத்தில் தெளிகின்ற அன்பின் மெய்ம்மை
    யுருவினையும் அவ்வன்பி னுள்ளே மன்னும்
வெள்ளச்செஞ் சடைக்கற்றை நெற்றிச் செங்கண்
    விமலரையும் உடன்கண்ட விருப்பும் பொங்கிப்
பள்ளத்தில் இழிபுனல்போல் பரந்து செல்லப்
    பைம்பொன்மலை வல்லிபரிந் தளித்த செம்பொன்
வள்ளத்தில் ஞானஆ ரமுத முண்டார்
    மகிழ்ந்தெழுந்து பலமுறையும் வணங்கு கின்றார்.

As he beheld simultaneously in one and the same place
In his mind-heart the clear form of true Love
And the Holy Lord of ruddy matted hair where
Courses the Ganga--the Lord with an eye of fire
In His forehead--, enshrined in that love,
His loving devotion which grew more and more
Began to pervade quick like a flood that flows
Amain downward; the partaker of nectarean Gnosis
That was fed to him from a cup of ruddy gold
By the liana-like Daughter of Himavant--the King
Of auric mountain--again and yet again
Fell prostrate on the floor in ecstatic adoration.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 [551] 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ... 3090