Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 3147
826
Verse  8:


அரிபிரமர் தொழுதேத்தும் அத்தன் தன்னை
    அந்தகனுக் கந்தகனை அளக்க லாகா
எரிபுரியும் இலிங்கபுரா ணத்து ளானை
    எண்ணாகிப் பண்ணா ரெழுத்தா னானைத்
திரிபுரஞ்செற் றொருமூவர்க் கருள்செய் தானைச்
    சிலந்திக்கும் அரசளித்த செல்வன் தன்னை
நரிவிரவு காட்டகத்தி லாட லானை
    நாரையூர் நன்னகரிற் கண்டேன் நானே.


I beheld Him in the holy town of Naaraiyoor who is the Father hailed by Hari and Brahma.
The One who is Death unto Death,
the One of the Ancient pertaining to Linga-- an immeasurable column of fire,
the One that became numbers,
letters and Ragas.
The One that graced the three of burnt Tripura,
the opulent One that made a monarch of the Spider and the One that dances In the crematory frequented by jackals.


Arunachala Siva.

827
Verse  7:

தக்கனது வேள்விகெடச் சாடி னானைத்
    தலைகலனாப் பலியேற்ற தலைவன் தன்னைக்
கொக்கரைசச் சரிவீணைப் பாணி யானைக்
    கோணாகம் பூணாகக் கொண்டான் தன்னை
அக்கினொடும் என்பணிந்த அழகன் தன்னை
    அறுமுகனோ டானைமுகற் கப்பன் தன்னை
நக்கனைவக் கரையானை நள்ளாற் றானை
    நாரையூர் நன்னகரிற் கண்டேன் நானே.I beheld Him in the holy town of Naaraiyoor who smote and did away with Daksha's sacrifice,
the Chief,
In a skull,
received alms,
the One that holds in His hands Kokkarai,
Sacchari and Vina.
The One who wears as jewels the cruel serpent,
the handsome One who is adorned with shells and bones,
the Father of the Tusker-faced and the Six-Visaged.*
the One that is (a) naked (yogi) and the One of Vakkarai and Nallaaru.

(*Ganesa and Subrahmanya).

Arunachala Siva.

828
Verse  6:


பிறவாதும் இறவாதும் பெருகி னானைப்
    பேய்பாட நடமாடும் பித்தன் தன்னை
மறவாத மனத்தகத்து மன்னி னானை
    மலையானைக் கடலானை வனத்து ளானை
உறவானைப் பகையானை உயிரா னானை
    உள்ளானைப் புறத்தானை ஓசை யானை
நறவாரும் பூங்கொன்றை சூடி னானை
    நாரையூர் நன்னகரிற் கண்டேன் நானே.

I beheld Him in the holy town of Naaraiyoor who thrives birth-less and deathless,
the mad One who dances to the singing of ghouls,
the One who abides in the mind that forgets Him not,
The one of mountain,
sea and forest,
the One Who is kin and foe,
the One who is life,
the One who is at once immanent and transcendent,
the One that abides as sound and the One that wears the wreaths of fragrant Konrai flowers.

Arunachala Siva.

829
Verse  5:

புரையுடைய கரியுரிவைப் போர்வை யானைப்
    புரிசடைமேற் புனலடைத்த புனிதன் தன்னை
விரையுடைய வெள்ளெருக்கங் கண்ணி யானை
    வெண்ணீறு செம்மேனி விரவி னானை
வரையுடைய மகள்தவஞ்செய் மணாளன் தன்னை
    வருபிணிநோய் பிரிவிக்கும் மருந்து தன்னை
நரைவிடைநற் கொடியுடைய நாதன் தன்னை
    நாரையூர் நன்னகரிற் கண்டேன் நானே.


I beheld Him in the holy town of Naaraiyoor who is mantled in the hide that covered the dark tusker.
The One that packed into the strands of His matted hair the river.
the One that wears a chaplet of white and fragrant Myrobalan,
the One that bedaubs His ruddy body with white ash,
The One attained by the Mountain's Daughter through tapas,
The One who is the remedy that chases ills and pains away and the lordly One who sports a white Bull in His lovely flag.

Arunachala Siva.

830
Verse  4:


செம்பொன்னை நன்பவளந் திகழும் முத்தைச்
    செழுமணியைத் தொழுமவர்தஞ் சித்தத் தானை
வம்பவிழும் மலர்க்கணைவேள் உலக்க நோக்கி
    மகிழ்ந்தானை மதிற்கச்சி மன்னு கின்ற
கம்பனையெங் கயிலாய மலையான் தன்னைக்
    கழுகினொடு காகுத்தன் கருதி யேத்தும்
நம்பனையெம் பெருமானை நாதன் தன்னை
    நாரையூர் நன்னகரிற் கண்டேன் நானே.


I beheld Him in the holy town of Naaraiyoor who is ruddy gold,
lovely coral,
bright pearl and excellent ruby.
The One that abides in the minds of worshippers,
the One that stared him of fragrant darts to ash,
and grew joyous.
the One that is Kampan of walled Kacchi,
The One of Kailash,
The supremely desirable One that was hailed in love by the Eagle*and Rama,
the One that is God and the One that is the Lord.

(*Jatayu)

Arunachala Siva.

831
Verse  3:


மூவாதி யாவர்க்கும் மூத்தான் தன்னை
    முடியாதே முதல்நடுவு முடிவா னானைத்
தேவாதி தேவர்கட்குந் தேவன் தன்னைத்
    திசைமுகன்றன் சிரமொன்று சிதைத்தான் தன்னை
ஆவாத அடலேறொன் றுடையான் தன்னை
    அடியேற்கு நினைதோறும் அண்ணிக் கின்ற
நாவானை நாவினில்நல் லுரையா னானை
    நாரையூர் நன்னகரிற் கண்டேன் நானே.


I beheld Him in the holy town of Naaraiyoor,
who ages not but is the most ancient of all,
the One that is endless that became the beginning,
the middle and the end,
the One that is the God of godly Devas,
the One that cut off a head of him whose visages face all the directions,
the One whose mount is the wind-swift Bull,
the One who sweetens my tongue whenever I think on Him and the One who is the chanted utterance of tongue.

Arunachala Siva.

832
Verse  2:


பஞ்சுண்ட மெல்லடியாள் பங்கன் தன்னைப்
    பாரொடுநீர் சுடர்படர்காற் றாயி னானை
மஞ்சுண்ட வானாகி வானந் தன்னில்
    மதியாகி மதிசடைமேல் வைத்தான் தன்னை
நெஞ்சுண்டென் நினைவாகி நின்றான் தன்னை
    நெடுங்கடலைக் கடைந்தவர்போய் நீங்க வோங்கும்
நஞ்சுண்டு தேவர்களுக் கமுதீந் தானை
    நாரையூர் நன்னகரிற் கண்டேன் நானே.


I beheld Him in the holy town of Naaraiyoor who shares In His body the Damsel whose soft feet are dyed With red-cotton silk,
the One that is sun and moving wind,
The One that became the sky and the moon in the sky,
The One that sports the moon in His matted crest,
the One that devouring my heart abides as my thought,
the One that ate the venom of the vast sea whose churners fled away,
and the One that bestowed nectar on the Devas.

Arunachala Siva.

833
Padigam on Tiru Naraiyoor:


Verse  1:

சொல்லானைப் பொருளானைச் சுருதி யானைச்
    சுடராழி நெடுமாலுக் கருள் செய்தானை
அல்லானைப் பகலானை அரியான் தன்னை
    அடியார்கட் கெளியானை அரண்மூன் றெய்த
வில்லானைச் சரம்விசயற் கருள்செய் தானை
    வெங்கதிரோன் மாமுனிவர் விரும்பி யேத்தும்
நல்லானைத் தீயாடு நம்பன் தன்னை
    நாரையூர் நன்னகரிற் கண்டேன் நானே.


I beheld Him in the holy town of Naaraiyoor who is the Word and its import,
who is the Scriptures,
the One that gifted the bright Disc to tall Vishnu,
the One that is Night as well as Day,
the inaccessible One,
the One easy of access unto devotees,
the One that smote with His bow the three walled towns,
the One that gifted Paasupatam to Arjuna,
the One of excellence who is in love,
adored by the fiery Sun and the great Munis and the One who is Supremely desirable and the One that dances in the fire.

Arunachala Siva.

834
Verse 10:


விண்டார் புரமூன் றெரித்தான் கண்டாய்
    விலங்கலில்வல் லரக்கனுட லடர்த்தான் கண்டாய்
தண்டா மரையானும் மாலுந் தேடத்
    தழற்பிழம்பாய் நீண்ட கழலான் கண்டாய்
வண்டார்பூஞ் சோலைவலஞ் சுழியான் கண்டாய்
    மாதேவன் கண்டாய் மறையோ டங்கங்
கொண்டாடு வேதியர்வாழ் கொட்டை யூரிற்
    கோடீச் சரத்துறையுங் கோமான் தானே.


He burnt the triple towns of foes.
At Kailash He crushed the body of the fierce demon.
He is The ankleted One who grew into a long,
long column of fire,
after which the one on the Lotus and Vishnu quested.
He is of Valanjuzhi rich in gardens where chafers hum.
He is the God of gods.
lo,
He is the King of Kodeeccharam at Kottaiyoor where abide Brahmins well-versed in the Vedas and the (six) Angas.

Padigam on Kottaiyur completed.

Arunachala Siva.

835
Verse 9:

தளங்கிளருந் தாமரையா தனத்தான் கண்டாய்
    தசரதன்றன் மகன் அசைவு தவிர்த்தான் கண்டாய்
இளம்பிறையும் முதிர்சடைமேல் வைத்தான் கண்டாய்
    எட்டெட் டிருங்கலையு மானான் கண்டாய்
வளங்கிளர்நீர்ப் பொன்னிவலஞ் சுழியான் கண்டாய்
    மாமுனிகள் தொழுதெழு பொற்கழலான் கண்டாய்
குளங்குளிர்செங் குவளைகிளர் கொட்டை யூரிற்
    கோடீச் சரத்துறையுங் கோமான் தானே.

The petalled lotus is His seat.
He did away with the misery of Dasarata's son.
On His hoary matted crest He wears a young crescent moon.
He became the great arts eight times eight.
He is of Valanjuzhi-upon-Ponni of uberous flood.
His feet-- auric and ankleted--,
are adorned by the great Munis
.lo,
He is the King of Kodeeccharam at Kottaiyoor in whose cool tanks lilies burgeon.


Arunachala Siva.

836
Verse 8:

விரைகமழும் மலர்க்கொன்றைத் தாரான் கண்டாய்
    வேதங்கள் தொழநின்ற நாதன் கண்டாய்
அரையதனிற் புள்ளியத ளுடையான் கண்டாய்
    அழலாடி கண்டாய் அழகன் கண்டாய்
வருதிரைநீர்ப் பொன்னிவலஞ் சுழியான் கண்டாய்
    வஞ்சமனத் தவர்க்கரிய மைந்தன் கண்டாய்
குரவமரும் பொழில்புடைசூழ் கொட்டை யூரிற்
    கோடீச் சரத்துறையுங் கோமான் தானே.

He wears a garland of fragrant Konrai flowers.
He is the Lord adored by the Vedas.
He wears in His waist a dotted hide.
He bathes in the fire.
He is the handsome One of Valanjuzhi-upon-billowy Ponni.
He is the noble One who is not to be beheld by them of deceptive minds.
lo,
He is the King of Kodeeccharam at Kottaiyoor which is girt With groves rich in kuraa trees.

Arunachala Siva.837
Verse  7:

அணவரியான் கண்டாய் அமலன் கண்டாய்
    அவிநாசி கண்டாயண் டத்தான் கண்டாய்
பணமணிமா நாக முடையான் கண்டாய்
    பண்டரங்கன் கண்டாய் பகவன் கண்டாய்
மணல்வருநீர்ப் பொன்னிவலஞ் சுழியான் கண்டாய்
    மாதவற்கும் நான்முகற்கும் வரதன் கண்டாய்
குணமுடைநல் லடியார்வாழ் கொட்டை யூரிற்
    கோடீச் சரத்துறையுங் கோமான் தானே.


He is inaccessible.
He is the pure One.
He is deathless.
He is of the empyrean.
He wears the great serpent of rubied hood.
He enacts the dance height Paandarangkam.
He is Bhagawan.
He is of Valanjuzhi-upon-Ponni of fertile sand and water.
He is the bestower of boons to the Four-faced and Vishnu.
He is the King of Kodeeccharam at Kottaiyoor where lofty and virtuous servitors abide.

Arunachala Siva.

838
Verse  6:


சண்டனைநல் லண்டர்தொழச் செய்தான் கண்டாய்
    சதாசிவன் கண்டாய்சங் கரன்றான் கண்டாய்
தொண்டர்பலர் தொழுதேத்துங் கழலான் கண்டாய்
    சுடரொளியாய்த் தொடர்வரிதாய் நின்றான் [ கண்டாய்
மண்டுபுனல் பொன்னிவலஞ்சுழியான் கண்டாய்
    மாமுனிவர் தம்முடைய மருந்து கண்டாய்
கொண்டல்தவழ் கொடிமாடக் கொட்டை யூரிற்
    கோடீச் சரத்துறையும் கோமான் தானே.

839
Verse  5:


அக்கரவம் அரைக்கசைத்த அம்மான் கண்டாய்
    அருமறைக ளாறங்க மானான் கண்டாய்
தக்கனது பெருவேள்வி தகர்த்தான் கண்டாய்
    சதாசிவன்காண் சலந்தரனைப் பிளந்தான் [ கண்டாய்
மைக்கொண்மயிற் றழைகொண்டு வருநீர்ப் பொன்னி
    வலஞ்சுழியான் கண்டாய் மழுவன் கண்டாய்
கொக்கமரும் வயல்புடைசூழ் கொட்டை யூரிற்
    கோடீச் சரத்துறையுங் கோமான் தானே.

He made the goodly Devas adore Chandikeswara.
He is Sadasiva.
He is Sankara.
He is the One whose ankleted feet are adored and hailed by the many servitors.
He is the bright flame that is inaccessible.
He is of Valanjuzhi-upon-Ponni of abundant waters.
Unto great Munis He is the medicine.
He is the King of Kodeeccharam at Kottaiyoor on whose cloud-capped mansions streamers waft in the wind.

Arunachala Siva.840
Verse  4:


பொடியாடு மேனிப் புனிதன் கண்டாய்
    புட்பாகற் காழி கொடுத்தான் கண்டாய்
இடியார் கடுமுழக்கே றூர்ந்தான் கண்டாய்
    எண்டிசைக்கும் விளக்காகி நின்றான் கண்டாய்
மடலார் திரைபுரளுங் காவிரி வாய்
    வலஞ்சுழியின் மேவிய மைந்தன் கண்டாய்
கொடியாடு நெடுமாடக் கொட்டை யூரிற்
    கோடீச் சரத்துறையுங் கோமான் தானே.

Lo,
He is the holy One bedaubed with the ash.
He gifted the Disc to him whose mount is the Bird.
His mount Is the Bull that rumbles like the fierce thunder.
He is the Lamp of the eight directions.
He is the noble One of Valanjuzhi-upon-billowy Kaveri that flows flower-laden.
He is the King of Kodeeccharam at Kottaiyoor rich in lofty mansions decked with streamers.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 3147