Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 [550] 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 ... 3172
8236
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 06, 2016, 07:54:59 AM »
Verse  4:


அந்நிலைமைச் சாக்கியர்தம்
    அருங்கலைநூல் ஓதிஅது
தன்னிலையும் புறச்சமயச்
    சார்வுகளும் பொருளல்ல
என்னுமது தெளிந்தீச
    ரருள்கூட ஈறில்சிவ
நன்னெறியே பொருளாவ
    தெனவுணர்வு நாட்டுவார்.


In that state he learnt all the scriptures
Of the Saakhyas; he was clearly convinced that their
Conclusions and the convictions of the other
External religions were not true; by the grace
Of God, he stood poised in Siva-consciounsess,
Fully alive to the truth that the aeviternally good
Path of Saivism was indeed the way of truth.

Arunachala Siva.


8237
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 06, 2016, 07:52:46 AM »
Verse  3:


அந்நாளில் எயிற்காஞ்சி
அணிநகரம் சென்றடைந்து
நல்ஞானம் அடைவதற்குப்
பலவழியும் நாடுவார்
முன்னாகச் சாக்கியர்தாம்
மொழியறத்தின் வழிச்சார்ந்து
மன்னாத பிறப்பறுக்குந் தத்துவத்தின் வழிஉணர்வார்.

He came to the beauteous Kaanchi city girt
With lofty walls; desiring to come by goodly wisdom
He that sought manifold paths, first joined the faith
Of the Saakhyas and studied the ways to end
Transmigration which could not endure for ever.


Arunachala Siva.

8238
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 06, 2016, 07:49:46 AM »
Verse  2:


தாளாளர் திருச்சங்க
    மங்கையினில் தகவுடைய
வேளாளர் குலத்துதித்தார்
    மிக்கபொருள் தெரிந்துணர்ந்து
கேளாகிப் பல்லுயிர்க்கும்
    அருளுடைய ராய்க்கெழுமி
நீளாது பிறந்திறக்கும்
    நிலைஒழிவேன் எனநிற்பார்.


He was born in the lofty clan of Velaalas
In Tirucchangkamangkai abounding in men
Of great endeavor; he conned the truth
And realized it too; friendly by nature
He was compassionate to all lives; he mused thus:
"Without perpetuating the cycle of birth and death
I will be freed from it in this life itself."

Arunachala Siva.

8239
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 06, 2016, 07:46:47 AM »
Sakya Nayanar Puranam:

Verse  1:

அறுசமயத் தலைவராய்
    நின்றவருக் கன்பராய்
மறுசமயச் சாக்கியர்தம்
    வடிவினால் வருந்தொண்டர்
உறுதிவரச் சிவலிங்கங்
    கண்டுவந்து கல்லெறிந்து
மறுவில்சரண் பெற்றதிறம்
    அறிந்தபடி வழுத்துவாம்.



He was a devotee of the Lord of the six faith;
His guise was that of a Saakhya, the adherent
Of an outer faith; he was however convinced
Saivism alone was the true faith; in joy
He pelted stones at Siva Linga and gained
The sacred feet that do away with all flaws;
This will we hail as is known to us.

Arunachala Siva.

8240
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 06, 2016, 07:43:15 AM »
Verse 6:


பணையும் தடமும் புடைசூழும்
    ஒற்றி யூரிற் பாகத்தோர்
துணையுந் தாமும் பிரியாதார்
    தோழத் தம்பி ரானாரை
இணையுங் கொங்கைச் சங்கிலியார்
    எழின்மென் பணைத்தோ ளெய்துவிக்க
அணையு மொருவர் சரணமே
    அரண மாக அடைந்தோமே.


In Otriyoor digit with fields and tanks, the Lord
Concorporate with his inseparable Consort Uma
Made His companion gain in wedding Sangkiliyaar
Of round breasts and soft and bamboo-like arms,
His feet alone are truly our refuge.   

concluded.

Arunachala Siva.

8241
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 06, 2016, 07:40:54 AM »
Verse  5:


துன்றும் புலன்ஐந் துடன்ஆறு தொகுத்த குற்றம்
வென்றிங் கிதுநன் னெறிசேரும் விளக்க மென்றே
வன்றொண்டர் பாதந் தொழுதான சிறப்பு வாய்ப்ப
வென்றும் நிலவுஞ் சிவலோகத்தில் இன்ப முற்றார்.


He triumphed over the five senses and flaws
That are six; firmly convinced that Saivism is
That which lights the way on earth, he adored
The feet of Van-tondar and came to be blessed
By an especial beatitude; thus he reached
Aeviternal Siva-loka and was with bliss blessed.

Arunachala Siva.

 

8242
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 06, 2016, 07:38:26 AM »
Verse  4:

சீருந் திருவும் பொலியுந்திரு வாரூர் எய்தி
ஆரந் திகழ்மார்பின் அணுக்கவன் தொண்டர்க் கன்பால்
சாரும் பெருநண்பு சிறப்ப அடைந்து தங்கிப்
பாரும் விசும்பும் பணியும்பதம் பற்றி யுள்ளார்.


He reached Tiruvaaroor of great glory and wealth,
Gained the celebrated friendship of Van-tondar,
The devotee who wore garlands on his chest
And was close to the Lord in his servitorship,
And abode with him holding as his sole prop
Van-Tondar's feet, hailed by heaven and earth.

Arunachala Siva.

8243
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 06, 2016, 07:35:00 AM »
Verse  3:


எத்தன் மையரா யினும்ஈசனுக் கன்பர் என்றால்
அத்தன் மையர் தாம்நமையாள்பவர் என்று கொள்வார்
சித்தந் தெளியச் சிவன்அஞ்செழுத் தோது வாய்மை
நித்தம் நியமம் எனப்போற்றும் நெறியில் நின்றார்.


"What though their nature be, if yet they be
The servitors of the Lord, they would, as of right,
Be entitled to rule us!" Such was his conviction.
"The daily duty is to chant in truth the Panchaakshara of
Siva for the clarification of the mind-heart."
He stood poised in this, his way.   


Arunachala Siva.

8244
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 06, 2016, 07:31:00 AM »
Verse  2:

யாழின் மொழியாள் தனிப்பாகரைப் போற்றும் யாகம்
ஊழின் முறைமை வழுவாதுல கங்க ளான
ஏழும் உவப்பப் புரிந்தின்புறச் செய்த பேற்றால்
வாழுந் திறம்ஈசர் மலர்க்கழல் வாழ்த்தல் என்பார்.

He was convinced that beatitude flowed out
Of the performance of the Yajna for the Lord--
Concorporate with His Consort whose speech is
Tuneful like the Yaazh--
In the way befitting the rules of the scriptures,
And without deviation, for the delight of all the seven worlds,
And that everlasting life is attained
By hailing the flower-feet of the Lord.

Arunachala Siva.







8245
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 06, 2016, 07:28:51 AM »
Somasi Mara Nayanar Puranam:

Verse  1:


சூதம் பயிலும் பொழில்அம்பரில் தூய வாய்மை
வேதம் பயிலும் மறையாளர் குலத்தின் மேலோர்
ஏதம் புரியும் எயில்செற்றவர்க் கன்பர் வந்தால்
பாதம் பணிந்தா ரமுதூட்டுநற் பண்பின் மிக்கார்.

In Tiruambar rich in gardens where mangoes thrive,
He hailed from the clan of the holy practitioners
Of the Vedas; he was lofty in his disposition; if devotees
Of the Lord who burnt the triple hostile citadels
Came to him, he would fall at their feet
And treat them to sumptuous feast.   

Arunachala Siva.



8246
8.  There is no past, no future.  Brahman stays constant.  I am consciousness.
The insentient is insignificant.  The destruction of the body is only consciousness.

9.  Wherever there be the mind even in the least, I, of the Self, annihilate the mind.
That which is truth, knowledge and infinity is not falsehood, insentience or painful.

10.  The Self is truth and infinite.  The Self is body only -- of this there is no doubt.
Whatever news is heard that is all unreal.  I alone am the light of the lights.

11.  Even the numeration one is unreal.  Brahman alone is real, ever I am.  Indeed
everything is unreal, being an emanation from the Supreme always.

12. Though devoid of all limbs, being eternal, I am the Supreme alone.  All that is
seen is naught for me in the least.  I say this because I am consciousness.

13.  I have no anger whatsoever.  I say this because I am consciousness.  There is
nothing whatsoever to be denoted as 'this' -- nothing at all.

14.  I am the attribute-less Brahman, being taught by the wise Guru.  Relative
knowledge is Brahman with attributes.  I am knowledge personified.

contd.,

Arunachala Siva.
       

8247
The Glory of the Presence:


I remain inundated in the bliss of Bhagavan's presence.  Eighteen days went by 
in this bliss.  Bhagavan's potent presence kept me in abidance in the very core of
my heart.  An idea struck me"  'Well!  I am now stabilized in this state.  Here in
Tiruvannamalai, my mental composure is disrupted by the chores of daily routine.
Whereas if I return home, I could sit uninturrupted in meditative stillness for days
on end,'  I was nagged by a feeling of guilt at being a guru's guest, regularly eating
here without doing any work in return.  I discussed the matter with Ramakrishna
Swami and he agreed with me.  So both of us saluted Bhagavan by way of leave
taking and He gave me a silent nod.  We resolved to remain at home in isolation,
absorbed in samadhi, talk to no one when talked to, and never attempt to meet
each other. With these resolutions we reached our respective homes. 

My people, who had been worried of my whereabouts, were very happy to see me
back.  As decided earlier, my friend and I stayed in our homes, keeping silence.
My folks did not mind my silence, delighted as they were to have me back home.
Some days went by thus.  The meditative poise which I had experienced in Bhagavan's proximity steadily declined and then was totally gone.  I then realized
my foolhardiness.  I could neither come to terms with my disenchantment not give
vent to it by telling someone. During the period of dilemma Ramakrishna Swami
called on me one night.  What a coincidence!  He too was sailing in the same boat,
he said. We had counsel between ourselves.  We felt ashamed at our haughtiness of
assuming to have attained that exalted state, which, in days of yore, people could
attain only after dwelling in jungle hermitages for many years, living close to spiritual                 
masters and through intense efforts on their own part.  In retrospect, I regretted
my conceit in dragging out with me Ramakrishna Swami too who had found tranquility in Bhagavan's proximity.  We now understood the power of our Bhagavan's
physical presence.  We realized that to remain anymore at home would be of no avail,
and that the only thing to be done was to seek refuge again at Bhagavan's feet.
Fixing a date of departure thence, my friend returned home.  I conveyed my decision
to my parents.  Shocked and least prepared for it, they did all they could to persuade
me to remain home, but I was firm in my resolve. I tried to placate them saying that our of the the four or five children of theirs, it would be a matter of pride for them
if one of their offsprings takes to spirituality and that they in fact would lose nothing
by my going away.  This time I did not want to run away unannounced.  I would go
only with the blessings of my elders.  Besides, I assured them that I would ever be in
Tiruvannamalai with Bhagavan, and that they were welcome at any time to visit
me and likewise, I too shall visit them.  After such reasoning, I put their minds at rest
and took leave of them.

contd.,

Arunachala Siva.             

8248
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 05, 2016, 09:23:31 AM »
Verse  10:


அழகே புரிந்திட் டடிநாயேன்
    அரற்று கின்றேன் உடையானே
திகழா நின்ற திருமேனி
    காட்டி என்னைப் பணிகொண்டாய்
புகழே பெரிய பதம்எனக்குப்
    புராண நீதந் தருளாதே
குழகா கோல மறையோனே
    கோனே என்னைக் குழைத்தாயே. 


Having wrought beauty less things,
I cry hoarse.
O Owner !
You revealed Your resplendently divine form unto me and made me serve You.
Without conferring on me the great and glorious beatitude,
O perfect One,
O sempiternal Youth,
O Brahmin beautiful,
O King,
You have vexed me sore.

concluded.

Arunachala Siva.

8249
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 05, 2016, 09:20:42 AM »
Verse 9:



கண்ணார் நுதலோய் கழலிணைகள்
    கண்டேன் கண்கள் களிகூர
எண்ணாதிரவும் பகலும்நா
    னவையே எண்ணும் அதுவல்லால்
மண்மேல் யாக்கை விடுமாறும்
    வந்துன் கழற்கே புகுமாறும்
அண்ணா எண்ணக் கடவேனோ
    அடிமை சால அழகுடைத்தே.


O One whose forehead sports an eye !
I beheld the pair Of Your ankleted feet,
my eyes feeling ecstatic.
I think not of aught else;
I think of them only,
by day as well as night.
Barring this,
will I think of the way of passing away on earth,
or of the way of reaching Your ankleted feet?
Ha,
very beautiful indeed is my servitude unto You !

Arunachala Siva.

8250
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 05, 2016, 09:17:15 AM »
Verse 8:


நாயிற் கடையாம் நாயேனை
    நயந்து நீயே ஆட்கொண்டாய்
மாயப் பிறவி உன்வசமே
    வைத்திட் டிருக்கும் அதுவன்றி
ஆயக் கடவேன் நானோதான்
    என்ன தோஇங் கதிகாரம்
காயத் திடுவாய் உன்னுடைய
    கழற்கீழ் வைப்பாய் கண்ணுதலே.


You Yourself,
in love,
redeemed and ruled me - the basest among dogs.
I should merely place in Your charge my illusive,
embodied life.
Am I competent to reason out things?
O One who sports an eye in the forehead !
You may confer on me embodiment or keep me under Your ankleted feet.
Your will prevails.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 [550] 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 ... 3172