Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 [550] 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 ... 3140
8236
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2016, 09:13:23 AM »
Verse  239:சாருந் தவத்துச் சங்கிலிகேள்
    சால என்பா லன்புடையான்
மேரு வரையின் மேம்பட்ட
    தவத்தான் வெண்ணெய் நல்லூரில்
யாரு மறிய யான்ஆள
    உரியான் உன்னை யெனையிரந்தான்
வார்கொள் முலையாய் நீயவனை
    மணத்தால் அணைவாய் மகிழ்ந்தென்றார்.   

"O Sangkili poised in tapas! Hearken to Me! He has
Indeed great love for me; His tapas is greater than
Even Mount Meru; at Vennainalloor, he was privileged
To be claimed by Me in the presence of all men; of Me
He besceches you; may you whose breasts are cinctured
By a breast-band joyously link yourself to him in wedding."


Arunachala Siva.


8237
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2016, 09:10:24 AM »
Verse  238:தோற்றும் பொழுதிற் சங்கிலியார்
    தொழுது விழுந்து பரவசமாய்
ஆற்ற அன்பு பொங்கியெழுந்
    தடியே னுய்ய எழுந் தருளும்
பேற்றுக் கென்யான் செய்வதெனப்
    பெரிய கருணை பொழிந்தனைய
நீற்றுக் கோல வேதியரும்
    நேர்நின் றருளிச் செய்கின்றார்.   


When the Lord appeared before her, Sangkiliyaar
Adored Him, fell on the ground, felt ecstatic,
Rose up with a flood of delight coursing in her,
And spake thus: "Your slave is blessed with Your visit;
How can I at all requite this?" Then the Lord-Brahmin
Resplendent with the Holy Ash like unto a flood
Of great mercy, graciously spake thus:   

Arunachala Siva.8238
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2016, 09:07:34 AM »
Verse 237:


ஆண்டு கொண்ட அந்தணனார்
    அவருக் கருளிக் கருணையினால்
நீண்ட கங்குல் யாமத்து
    நீங்கி வானில் நிறைமதியந்
தீண்டு கன்னி மாடத்துச்
    சென்று திகழ்சங் கிலியாராம்
தூண்டு சோதி விளக்கனையார்
    தம்பால் கனவில் தோன்றினார்.   


The Lord-Brahmin who rules Van-tondar as His servitor
Having graced him thus, at dead of night came
To the Kanni-maatam on whose wall the full moon rests
And appeared in the dream of glorious Sangkiliyaar, verily
A lamp that induces the glow of bright luster.

Arunachala Siva.


8239
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2016, 09:05:11 AM »
Verse  236:


அன்று வெண்ணெய் நல்லூரில்
    வலிய ஆண்டு கொண்டருளி
ஒன்று மறியா நாயேனுக்
    குறுதி யளித்தீர் உயிர்காக்க
இன்றும் இவளை மணம்புணர்க்க
    ஏன்று நின்றீர் எனப்போற்றி
மன்றல் மலர்ச்சே வடியிணைக்கீழ்
    வணங்கி மகிழ்ந்தார் வன்தொண்டர்.   Hailing the Lord Van-tondar said: "In the past
At Vennainalloor You claimed me -- a nescient cur--,
On Your own accord, graced me with Your servitorship
And thus granted me deliverance; this day you have deigned
To wed me with her to save my life." He fell at the fragrant
Flower-feet of the Lord, and thus flourished.

Arunachala Siva.


8240
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2016, 09:02:06 AM »
Verse  235:உம்ப ருய்ய உலகுய்ய
    ஓல வேலை விடமுண்ட
தம்பி ரானார் வன்தொண்டர்
    தம்பா லெய்திச் சங்கிலியை
இம்ப ருலகில் யாவருக்கும்
    எய்த வொண்ணா இருந்தவத்துக்
கொம்பை உனக்குத் தருகின்றோம்
    கொண்ட கவலை ஒழிகென்ன.


His Lord who ate the poison of the roaring sea to save
The immortals and the mortals, appeared before Van-tonder
And spake thus: "We grant you liana-like Sangkili
Of great tapas who is unattainable by any one
In this world; rid yourself of misery.   "

Arunachala Siva.

8241
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2016, 08:59:31 AM »
Verse  234:மதிவாள் முடியார் மகிழ்கோயிற்
    புறத்தோர் மருங்கு வந்திருப்பக்
கதிரோன் மேலைக் கடல்காண
    மாலைக் கடலைக் கண்டயர்வார்
முதிரா முலையார் தம்மைமணம்
    புணர்க்க வேண்டி முளரிவளை
நிதியா னண்பர் தமக்கருளும்
    நண்பால் நினைந்து நினைந்தழிய.   He abode at a place outside the temple where abides
In joy the Lord who wears the bright crescent;
It was evening and the sun was about to sink
Into the western main; he languished beholding the sea;
Longing to wed her of tender breasts, he thought and thought
On his companionship with the Lord, the Friend
Of Kubera who guards Sankhanidi
And Padmanidi, and sorely languished.

Arunachala Siva.

8242
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2016, 08:56:48 AM »
Verse  233:


அண்ண லார்முன் பலவும்அவர்
    அறிய வுணர்த்திப் புறத்தணைந்தே
எண்ண மெல்லாம் உமக்கடிமை
    யாமா றெண்ணும் என்னெஞ்சில்
திண்ண மெல்லா முடைவித்தாள்
    செய்வ தொன்று மறியேன் யான்
தண்ணி லாமின் னொளிர்பவளச்
    சடையீர் அருளும் எனத்தளர்வார்.

Thus he prayed before the Lord and importuned Him;
He moved out of the temple and mused thus: "She has broken
My heart's resoluteness which for ever hovers only
Around thoughts of servitorship to You; I know not what
I should do; O Lord of fulgurant matted hair of coral hue which
Sports a crescent thereon, be pleased to grace me."

Arunachala Siva.


8243
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2016, 08:54:31 AM »
Verse  232:


மங்கை யொருபால் மகிழந்ததுவும்
    அன்றி மணிநீண் முடியின்கண்
கங்கை தன்னைக் கரந்தருளும்
    காதலுடையீர் அடியேனுக்
கிங்கு நுமக்குத் திருமாலை
    தொடுத் தெனுள்ளத் தொடையவிழ்த்த
திங்கள் வதனச் சங்கிலியைத்
    தந்தென் வருத்தந் தீருமென.   "O Lord! Besides happily sharing Uma in Your frame
You love to keep concealed in Your beauteous matted hair
The woman Ganga! Deign to grant to me, Your servitor,
Sangkili -- whose countenance is like that of the moon
And who while binding for You beauteous garlands unbinds
The garland of my heart--, and thus rid me of my misery."

Arunachala Siva.

8244
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2016, 08:52:26 AM »
Verse  231:


மலர்மே லயனும் நெடுமாலும்
    வானும் நிலனுங் கிளைத்தறியா
நிலவு மலருங் திருமுடியும்
    நீடுங் கழலும் உடையாரை
உலக மெல்லாந் தாமுடையார்
    ஆயும் ஒற்றி யூரமர்ந்த
இலகு சோதிப் பரம்பொருளை
    இறைஞ்சி முன்னின் றேத்துவார்.   


Even though Brahma of the Lotus-throne and Vishnu,
The tall one, flew up and burrowed down the earth, they
Could not behold His divine crown or His ever-extending
Ankleted feet; He is the Lord of all the worlds;
Yet He chooses to abide in joy at Otriyoor;
He is the Supreme Ens, the One of effulgence;
Before Him stood Aaroorar and hailed Him thus:


Arunachala Siva.


8245
Verse  20:

ஏகாச மிட்ட இருடிகள் போகாமல்
ஆகாசங் காவலென் றுந்தீபற
அதற் கப்பாலுங் காவலென் றுந்தீபற.He guards from harm the heaven of the mantled Rishis living close to the Surya-mandala.
Fly Unti !
Eke He protects the worlds beyond that heaven.
Fly Unti !

Arunachala Siva.

8246
Verse  19:


தேரை நிறுத்தி மலையெடுத் தான்சிரம்
ஈரைந்தும் இற்றவா றுந்தீபற
இருபதும் இற்றதென் றுந்தீபற.


He stopped his chariot and tried to uproot the Mount (Kailas)
His heads,
two times five,
were crushed fly Unti !
His twenty arms too were crushed.
Fly Unti !

Arunachala Siva.


8247
Verse  18:


நல்ல மலரின்மேல் நான்முக னார்தலை
ஒல்லை யரிந்ததென் றுந்தீபற
உகிரால் அரிந்ததென் றுந்தீபற.


A head of the four-faced whose seat is the goodly flower,*
Was in a trice severed.
Fly Unti !
Say,
it was clipped by a finger-nail and fly Unti !

(*Brahma - seated on lotus)

Arunachala Siva.8248
Verse  17:

பாலக னார்க்கன்று பாற்கடல் ஈந்திட்ட
கோலச் சடையற்கே யுந்தீபற
குமரன்தன் தாதைக்கே உந்தீபற.


To hail the Lord of lovely matted hair,
who,
of yore caused the sea of milk to feed a child,*
fly Unti !
To hail the father of Muruga,
fly Unti !

(*Upamanya)

Arunachala Siva.

8249
Verse  16:


தக்கனார் அன்றே தலையிழந் தார்தக்கன்
மக்களைச் சூழநின் றுந்தீபற
மடிந்தது வேள்வியென் றுந்தீபற.
That very day,
though he was surrounded by this sons,
Daksha lost his head.
So say fly Unti !
"The sacrifice perished."
Affirming this,
fly Unti !

Arunachala Siva.

8250
Verse 15:


சூரிய னார்தொண்டை வாயினிற் பற்களை
வாரி நெரித்தவா றுந்தீபற
மயங்கிற்று வேள்வியென் றுந்தீபற.

The teeth behind the lip ? ruddy as Kovvai ? of Surya* were smashed and scattered.
Fly Unti !
Say how the sacrifice was thwarted and fly Unti !

(*Sun)

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 [550] 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 ... 3140