Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 [549] 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... 2977
8221
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 01, 2016, 09:25:40 AM »
Verse  42:


பெருமலை பயந்தகொடி பேணுமுலை யின்பால்
அருமறை குழைத்தமுது செய்தருளு வாரைத்
தரும் இறைவி யார்பரமர் தாள்பரவும் அன்பே
திருமுலை சுரந்தமுது செய்தருளு வித்தார்.Unto him who was to be fed with the breast-milk
Mixed with the rare scriptural wisdom
By the liana-like Daughter of Himavant,
His mother gave suck in grace; this was indeed
The sweet milk of devotion
For the hallowed feet of the Lord.   

Arunachala Siva.

8222
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 01, 2016, 09:23:37 AM »
Verse  41:நாமகர ணத்தழகு நாள்பெற நிறுத்திச்
சேமவுத யப்பரிதி யில்திகழ் பிரானைத்
தாமரை மிசைத்தனி முதற்குழவி யென்னத்
தூமணி நிரைத்தணிசெய் தொட்டில்அமர் வித்தார்.


The day proper for christening the child was duly fixed;
The goodly babe shone like the young rising sun
That does good to the whole world;
Very like the Infant-God laid on lotus
He was laid in a cradle with gems inlaid.

Arunachala Siva.

8223
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 01, 2016, 09:21:25 AM »
Verse 40:


ஆயபல செய்தொழில்கள் அன்றுமுதல் விண்ணோர்
நாயகன் அருட்பெருமை கூறுநலம் எய்தத்
தூயதிரு மாமறை தொடர்ந்தநடை நூலின்
மேயவிதி ஐயிரு தினத்தினும் விளைத்தார்.


These various deeds they performed
For the greater glory of Lord of the Devas
As ordained in the holy Vedas and other scriptures,
For ten days since the child was born.

Arunachala Siva.

8224
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 01, 2016, 09:18:47 AM »
Verse 39:


ஐயவி யுடன்பல அமைத்தபுகை யாலும்
நெய்யகில் நறுங்குறை நிறைத்தபுகை யாலும்
வெய்யதழல் ஆகுதி விழுப்புகையி னாலும்
தெய்வமணம் நாறவரு செய்தொழில் விளைப்பார்.By the smoke that issued from the burning
Of white mustard and incense,
By the smoke that wafted from the burning
Of eagle-wood and fragrant ghee
And by the holy smoke that wafted
From the sacrificial pits fed with oblations
And by such other fumigation they caused the spreading
Of divine fragrance everywhere.

Arunachala Siva.

8225
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 01, 2016, 09:16:44 AM »
Verse 38:


செம்பொன்முத லானபல தானவினை செய்வார்
நம்பர்அடி யார்அமுது செய்யநலம் உய்ப்பார்
வம்பலர் நறுந்தொடையல் வண்டொடு தொடுப்பார்
நிம்பமுத லானகடி நீடுவினை செய்வார்.   .


Gifts of rufescent gold and the like were made;
The feast of Siva?s devotees was arranged;
They wove the fresh-blown flowers into garlands
Where beetles lay cradled;
Margosa leaves were strung and stuck up as mascot;
They also performed other protective acts.

Arunachala Siva.

8226
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 01, 2016, 09:14:37 AM »
Verse  37:சுண்ணமொடு தண்மலர் துதைந்ததுகள் வீசி   
உண்ணிறை விருப்பினுடன் ஓகையுரை செய்வார்
வெண்முளைய பாலிகைகள் வேதிதொறும் வைப்பார்
புண்ணிய நறும்புனல்கொள் பொற்குடம் நிரைப்பார்.


They scattered everywhere gold-dust
Mixed with cool and suaveolent pollen
And in joy announced the divine birth;
They arranged paalikais whence sprouted white
The grains, in pavilions;
They filled the rows of golden pots
With fragrant and holy water.

Arunachala Siva.

8227
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 01, 2016, 09:12:00 AM »
Verse 36:


மாமறை விழுக்குல மடந்தையர்கள் தம்மில்
தாமுறு மகிழ்ச்சியொடு சாயல்மயி லென்னத்
தூமணி விளக்கொடு சுடர்க்குழைகள் மின்னக்
காமர்திரு மாளிகை கவின்பொலிவு செய்வார்.The Brahmin-women poised in piety
Felt immensely delighted;
In mien they were like the pea-fowl;
Their ear-pendants and other jewelery dazzled;
They carried with them beauteous lamps
That burned with pure luster;
They decked the mansion which glowed
With greater beauty.

Arunachala Siva.

8228
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 01, 2016, 09:09:24 AM »
Verse 35:


காதல்புரி சிந்தைமகி ழக்களி சிறப்பார்
மீதணியும் நெய்யணி விழாவொடு திளைப்பார்
சூதநிகழ் மங்கல வினைத்துழனி பொங்கச்
சாதக முறைப்பல சடங்குவினை செய்வார்.
His mind full of love was steeped in great joy;
He reveled in the festive holy bath
In exceeding joy;
In keeping with the birth of the divine child
Deeds were done in auspicious manner
The casting of horoscope and other acts
Were also duly performed.   


Arunachala Siva.

8229
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 01, 2016, 09:07:22 AM »
Verse  34:


இரும்புவனம் இத்தகைமை எய்தஅவர் தம்மைத்
தருங்குல மறைத்தலைவர் தம்பவன முன்றில்
பெருங்களி வியப்பொடு பிரான்அருளி னாலே
அருந்திரு மகப்பெற வணைந்தஅணி செய்வார்.


Like Kaazhi the entire world rejoiced;
The father of the divine child --
The Chief of the Brahmin clan --,
By the grace of the Lord,
Began to perform such rites
Befitting the birth of the child,
In great delight and wonder.

Arunachala Siva.


8230

The Pure Mind or Suddha Manas, is the Suddha Sattva.  The impure mind, comes to a person
even while in mother's womb, due to vasanas, the carry bag, that is brought with the jiva
from its previous birth.  The abidance in the Self is nothing but pure sattva, the suddha sattva.
Here, the mind has no role, even if it is there.  Mano-nasam, the word used by Bhagavan Ramana
in Who am I? may mean extinction of mind or even extinction of thoughts, which come about only
when the mature seeker gets that with the grace of god or guru.

The impurities come to a mind, through vasanas, under three categories.  The first is Ego. 
This is the most potent one. The second is Kanma in Tamizh or Karma.  The third is maya
or Mother's play with the jivas.  The seeker upon maturity can overcome the second and third.
 But the first, is the most difficult to conquer.  This ego, or Anava in Tamizh, if conquered,
the Jiva becomes the Self.  Complete Non-duality!

Mind conquest is the most arduous task.  Saint Ramalinga Swamigal says:  "Show me the religion
that can teach me, to kill the mind.  And that is my religion."

Bhagavan Ramana had conquered the second and third even during His previous births.
Or, if you consider Him as an avatara, these were not there at all.  But the ego, was there.
And He easily conquered that with 15 minutes death experience in Madurai.  He became the
Self even at Madurai in August 1896.  He had to come to Arunachala on 1st September 1896,
only to display His state for other's benefits, for 54 years.

Arunachala Siva.


8231


Om Suddha tattvasandhanadvaa pasusattih Namah:

Om, By contemplation of the Pure Principle of the Surpeme Reality,
the yogi is freed from bondage.

Bhagavan Ramana arrived at Tiruvannamalai on the morning of
1st September 1896.  He went straight into the Temple of
Arunachaleswara.  It was a Tuesday, around 11 am.  Inside
the temple, providentially, there were practically none.  He went
to the shrine of Siva, Arunachaleswara and embraced the Lingam,
happily.  There union is complete.  He came out of the temple.
One barber asked Him whether He could have a tonsure.  He
agreed.  After that, He tore His dhoti and made a codpiece.
He wore the codpiece and threw away the remaining dhoti.  He
did not keep a portion for an alternate dhoti!  Total freedom
from bondage.  He threw away the sweetmeats into the temple
tank. It was given by Muthukrishna Bhagavatar's sister, the previous day.
He did not keep the packet for His lunch.  Where is the worry about lunch and dinner? 
Total freedom from bondage, the freedom that passeth understanding!  Everything is
Arunachaleswara's burden.  Not His.  He threw away the remaining money also.  He did not
keep something for afternoon coffee and snacks.  Where is the need?  Total freedom from
bondage. All freedom, nothing but freedom.  Ever free like Sivam, the Self.

Bhagavan Ramana attained this state even at Madurai in August 1896.  But it was a mystery,
a secret.  No one knew about it. It was made known to the world by Him, much later.  These
happenings in Tiruvannamalai were only to tell the world about His state of Supreme Realization. 

He was ever in that natural state.  Om Naisargiga Mahatapase Namah:  One who was ever in natural state, through His tapas, penance!  (108 Holy Names of Bhagavan Ramana Maharshi)

Arunachala Siva.

8232
(3.6):


சிந்தனைநின் றனக்காக்கி நாயி னேன்றன்
    கண்ணிணைநின் திருப்பாதப் போதுக் காக்கி
வந்தனையும் அம்மலர்க்கே யாக்கி வாக்குன்
    மணிவார்த்தைக் காக்கிஐம் புலன்கள் ஆர
வந்தனை ஆட் கொண்டுள்ளே புகுந்த விச்சை
    மாலமுதப் பெருங்கடலே மலையே உன்னைத்
தந்தனை செந் தாமரைக்கா டனைய மேனித்
    தனிச்சுடரே இரண்டுமிலித் தனிய னேற்கே. You made me dedicate my thought to You solely;
You made me,  a mere cur-,
to behold only Your sacred and flowery feet;
you made me adore Your flower-feet alone;
You transformed my words Into rubied words which hail You only;
You manifested before me and made my pentad of senses dwell on You alone;
it is thus You made me Your servitor and wrought Your gramarye of entering into me,
O mighty ocean Of maddening Nectar,
O Mountain of compassion !
You gifted unto me Yourself,
even unto me Who is neither this nor that Sat-Asat,
O unique Radiance whose form blazes Like a forest of red lotuses !

Arunachala Siva.

8233
3(5)வண்ணந்தான் சேயதன்று வெளிதே யன்ற
    நேகன்ஏகன் அணுஅணுவில் இறந்தாய் என்றங்
கெண்ணந்தான் தடுமாறி இமையோர் கூட்டம்
    எய்துமா றறியாத எந்தாய் உன்றன்
வண்ணந்தா னதுகாட்டி வடிவு காட்டி
    மலர்க்கழல்க ளவைகாட்டி வழியற் றேனைத்
திண்ணந்தான் பிறவாமற் காத்தாட் கொண்டாய்
    எம்பெருமான் என்சொல்லிச் சிந்திக் கேனே.


Your hue is not red;
it is not white;
You are the Many;
You are the One,
the Atom,
the One that transcends The Atom.
It is thus the celestial throngs hail You Befuddled and know not the way to reach You.
O my Mother-Father !
You revealed to me Your form,
Your beauty and Your flowery,
ankleted feet !
Thus have You saved hapless me,
for sure,
From transmigration,
and ruled me.
O my Lord-God,
how can I speak or think of You?

Arunachala Siva.

8234
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: May 31, 2016, 11:06:36 AM »
Verse  39:39: ஆளுகைக்கு, உன்தன் அடித்தாமரைகள் உண்டு, அந்தகன்பால்
மீளுகைக்கு, உன்தன் விழியின் கடை உண்டு, மேல் இவற்றின்
மூளுகைக்கு, என் குறை, நின் குறையே அன்று,-முப்புரங்கள்.
மாளுகைக்கு, அம்பு தொடுத்த வில்லான், பங்கில் வாணுதலே.

அபிராமி! நின் திருவடித் தாமரைகள் இருக்கின்றன. அவற்றிற்கு என்னை ஆளும் அருள் உண்டு. உன்னுடைய கடைக்கண் கருணையுண்டு. ஆகையால் எமனிடத்திலிருந்து எனக்கு மீட்சியுண்டு. நான் உன்னை முயன்று வணங்கினால் பயன் உண்டு. வணங்காவிடின் அது என் குறையே; உன் குறையன்று. அழகிய நெற்றியை உடையவளே! முப்புரத்தை அழிக்க வில்லையும் அம்பையும் எடுத்த சிவபெருமானின் இடப்பாகத்தில் அமர்ந்தவளே! அபிராமியே!

Abhirami!  Your twin feet which are like lotuses are there to rule over me.  Your corner of eyes shower
grace on me.  Therefore, there is escape for me from Yama. If I take pains to pray to You, there is always
a fruit of liberation for me. If I do not pray to You, it is only my fault and not Yours.  O with broad forehead!
You occupy the left form of Siva who took the bow and arrow to vanquish the Tripura.

contd.,

Arunachala Siva.   

8235
In addition to the original Tamizh compositions and the anthologies he compiled, Tattuvaraya also
translated Brahma Gita and Isvara Gita from Sanskrit into Tamizh.

Despite this prolific literary output, it is fair to assume that Tattuvaraya regarded as his greatest accomplishment
the state that was bestowed on him by his Guru Sorupananda:

What if the world praises me henceforth or reviles me?  What if Lakshmi, the goddess of wealth, remains close
to me or separate from me?  What if the body assuredly exists without ever decaying or perishes?  Will
there be any gain or loss to me on account of them, I who have worn perfectly on my head the twin feet
of the immaculate Soruapananda?  (Jnana Vinodan Kalambagam verse 99).

The passing of both Sorupananda and Tattuvarya is described in the traditional story of their lives:

Sorupananda started to wander aimlessly, leaving Tattuvaraya behind.  Tattuvaraya followed him.
When Sorupananda reached the sea shore, the waters separated to let him enter.  However, when
Tattuvaraya tried to do the same and follows him, the sea did not part.

Tattuvaraya stood on the shore, crying loudly, like a calf separated from its mother.  He searched for his
Guru in all directions.  Finally, Sorupananda appeared to give him ( a final) darshan before shining as
Akanda Paripurna Satchitananda (the undivided transcendent fullness, being consciousness and bliss).

In the context of what follows, this is the author's way of saying that Sorupananda took Mahasamadhi.

After performing his Guru's Samadhi rites, Tattuvaraya was constantly thinking of Sorupananda.
Either through the supreme love he felt for him, or through his inability to bear the separation, or
because of the understanding that there was nothing for him to do apart from his Guru, he attained
immediately Mahasamadhi.

Tattuvaraya's Samadhi shine is located at Irumbudur, which lies between Vriddhachalam and Chidambaram.

concluded.

Arunachala Siva.                 

Pages: 1 ... 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 [549] 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... 2977