Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 [549] 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... 3089
8221
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:27:38 AM »
Verse  1050:


ஆய நாள்களில் அமண்பயில்
    பாண்டிநா டதனைத்
தூய ஞானமுண் டருளிய
    தோன்றலார் அணைந்து
மாய வல்லமண் கையரை
    வாதில்வென் றதுவும்
மேய வெப்பிடர் மீனவன்
    மேலொழித் ததுவும்.

During this time, he heard of the visit
Of the holy child, the partaker of pure Gnosis,
To the Pandya realm under the Samanas' domination,
Of his victory over the base Samanas in disputation,
Of his curing the Pandya's distressing fever,

Arunachala Siva.8222
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:24:31 AM »
Verse  1049:


தந்தை யாரும்அத் தளிரிளம்
    கொம்பனாள் தகைமை
இந்த வையகத் தின்மையால்
    இன்புறு களிப்பு
வந்த சிந்தையின் மகிழ்ந்துமற்
    றிவள்மணம் பெறுவான்
அந்த மில்லென தருநிதிக்
    குரியனென்று அறைந்தார்.   


Her Father was immensely pleased and his heart
Reveled in joy when he discovered the truth
That there was, in the entire world, none to match
Her excellence who was like unto a tender branch
Of fragrant shoots; then he announced thus:
'He that weds her gets all my limitless wealth.'

Arunachala Siva.

8223
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:22:11 AM »
Verse  1048:


பொற்றொ டிச்சிறு மகளிர்
    ஆயத்தொடும் புணர்ந்து
சிற்றில் முற்றவும் இழைத்துட
    னடுந்தொழிற் சிறுசோ
றுற்ற உண்டிகள் பயின்றொளி
    மணியூசல் ஆடி
மற்றும்இன்புறு வண்டலாட்
    டயர்வுடன் வளர.

She built toy-houses of sand joining the company
Of tender girls decked with jewels of gold;
She played the game of cooking small rice and toothsome
Dishes, and banqueting; she played on the swing
Decked with lustrous gems and she also
Indulged in the gladsome games of 'vantal'
And thus flourished.   

Arunachala Siva.


8224
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:19:16 AM »
Verse  1047:


அழகின் முன்னிளம் பதமென
    அணிவிளக் கென்ன
விழவு கொண்டெழும் பேதைய
    ருடன்விளை யாட்டில்
கழலொடு அம்மனை கந்துகம்
    என்றுமற் றினைய
மழலை மென்கிளிக் குலமென
    மனையிடை ஆடி.


She-- a bud of beauty and an ornate lamp of luster--,
Played with tender girls that frisked in jubilee;
With 'Kazhal', 'Ammaanai' and ball, she sported indoors
With her mates warbling soft, like prattling parakeets.


Arunachala Siva.

8225
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:16:43 AM »
Verse  1046:


தளரும் மின்னின்அங் குரமெனத்
    தமனியக் கொடியின்
வளரி ளந்தளிர்க் கிளையென
    மணிகிள ரொளியின்
அளவி லஞ்சுடர்க் கொழுந்தென
    அணைவுறும் பருவத்
திளவ னப்பிணை யனையவர்க்
    ஏழுயாண் டெய்த.


Like a little lightning that sprouts and sways,
Like a soft-leaved spray of an auric liana,
Like the luster and glow of rubies-- a legion, she grew,
In form a lovely cygnet, to be seven summers old.   

Arunachala Siva.

8226
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:14:36 AM »
Verse  1045:திங்கள் தோறுமுன் செய்யும்அத்
    திருவளர் சிறப்பின்
மங்க லம்புரி நல்வினை
    மாட்சியிற் பெருக
அங்கண் மாநகர் அமைத்திட
    ஆண்டெதி ரணைந்து
தங்கு பேரொளிச் சீறடி
    தளர்நடை பயில.

In that beauteous town, they performed every month
The divinely glorious and auspicious rites for the growing
Well-being of the babe; the child mantled in radiance
Was now one summer old, and began to toddle with her little feet.


Arunachala Siva.

8227
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:12:06 AM »
Verse  1044:


யாவ ரும்பெரு மகிழ்ச்சியால்
    இன்புறப் பயந்த
பாவை நல்லுறுப் பணிகிளர்
    பண்பெலாம் நோக்கிப்
பூவி னாள்என வருதலின்
    பூம்பாவை யென்றே
மேவு நாமமும் விளம்பினர்
    புவியின்மேல் விளங்க.Observing the beauteous characteristics immanent
In the limbs of the child-- a lovely doll, born to gladden all--,
They christened her "Poompaavai" as like the goddess
On Lotus, she took birth on earth; they gave that name
That it might shine with lofty glory, in this world.

Arunachala Siva.


8228
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:09:58 AM »
Verse  1043:


சூத நல்வினை மங்கலத்
    தொழில்முறை தொடங்கி
வேத நீதியின் விதியுளி
    வழாவகை விரித்த
சாத கத்தொடு சடங்குகள்
    தசதினம் செல்லக்
காதல் மேவிய சிறப்பினில்
    கடிவிழா அயர்ந்தார்.

He duly inaugurated the hierurgies attending
The birth of a child and flawlessly performed
The casting of horoscope and other rites on the days
Ordained, in consonance with the Vedic rules,
During the ten-day period,
In loving and glorious and festal splendor.

Arunachala Siva.   


8229
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:07:24 AM »
Verse 1042:

ஆறு சூடிய முடியினார்
    அடியவர்க் கன்பால்
ஈறி லாதபூ சனைகள்யா
    வையுமிகச் செய்து
மாறி லாமறை யவர்க்குவேண்
    டினவெலாம் அளித்துப்
பேறு மற்றிதுவே எனும்படி
    பெருங்களி சிறந்தார்.


In love he did all the poojas-- great and endless--,
To the servitors of the river-crested Lord; he gifted
To the Brahmins all that they desired. "This is indeed
A beatitude." Thus he thought and was steeped
In joy great.   

Arunachala Siva.


8230
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:02:14 AM »
Verse  1041:


நல்ல நாள்பெற ஓரையில்
    நலம்மிக வுதிப்பப்
பல்பெ ருங்கிளை யுடன்பெரு
    வணிகர்பார் முழுதும்
எல்லை யில்தன முகந்துகொண்
    டியாவரும் உவப்ப
மல்ல லாவண மறுகிடைப்
    பொழிந்துளம் மகிழ்ந்தார்.


At her birth on an auspicious day, the hour too
Was good laden with weal; the great merchant, surrounded
By his vast and multi-foliate kin, took with him
Wealth limitless, and in the street where trade flourished,
To the delectation of all, he poured it all and felt happy.


Arunachala Siva.

8231
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 06, 2016, 11:57:59 AM »
2.


விடைவிடா துகந்த விண்ணவர் கோவே
    வினையனே னுடையமெய்ப் பொருளே
முடைவிடா தடியேன் மூத்தற மண்ணாய்
    முழுப்புழுக் குரம்பையிற் கிடந்து
கடைபடா வண்ணம் காத்தெனை ஆண்ட
    கடவுளே கருணைமா கடலே
இடைவிடா துன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே. 


O Sovereign of the supreme beings who delights to ride,
For ever,
on the Bull!
O my true Ens who am bound by Karma !
O God that saved me from debasement,
From getting despicably old,
eventually becoming muck and mud,
by abiding in the foul-sticking and wholly-worm-infested body,
and ruled me !
O vast Sea of Grace !
I caught You and hold You in my unremitting and firm grip.
How can You move away at all?

Arunachala Siva.8232
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 06, 2016, 11:55:02 AM »
Pitithia Pathu:


This decade explains the saint catching Siva.

This describes the merger with Siva, which is liberation.

1.

உம்பர்கட் கரசே ஒழிவற நிறைந்த
    யோகமே ஊற்றையேன் றனக்கு
வம்பெனப் பழுத்தென் குடிமுழு தாண்டு
    வாழ்வற வாழ்வித்த மருந்தே
செம்பொருட் டுணிவே சீருடைக் கழலே
    செல்வமே சிவபெரு மானே
எம்பொருட் டுன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.


O Sovereign of the supreme beings !
O all-pervasive Ubiquity !
O Nectar who blessed me ? the foul and filthy one -,
Materializing as a fresh and novel fruit,
And redeemed and ruled my entire clan !
O Elixir that did away with my mundane life And conferred on me everlasting life !
O Certitude of the salvific scriptures !
O One Bedecked with glorious and ankleted feet !
O Opulence !
O Lord Siva !
For our salvation,
I caught You and hold You fast.
Can You move away at all?

Arunachala Siva.

8233
21.  I alone am the Vedanta,  the pinnacle of knowledge.  I alone am the consciousness supreme.

22. I alone am the consciousness only.  I alone am full of awareness.  Being consciousness I am
nothing else in the least.  I am devoid of anything exterior.

23.  I am nothing at all.  I am the Self that is Brahman.  I am not anything else.  I am the supreme.
I am eternal, pure and free ever contented and stainless.

24. Bliss, the transcendental bliss.  Nothing else, not at all.  Nothing whatsoever, nothing at all.
Beyond the supreme there is nothing at all.

25. All this world is only the Self. All that is mind born is verily the Self.  All this happiness is only
the Self.  This world is the Self alone.

26.  Everything is Brahman, only consciousness. I am  Brahman alone.  Bliss is the highest measure.
This visible thing is nothing at all.

27.  All that is seen is the supreme Brahman.  That which is seen is ever non existent.  Brahman
alone is all thought.  Nothing whatsoever but Brahman is the supreme.  Bliss is the supreme
measure.  This, which is visible, is nothing at all.

28. Brahman is indeed Brahman, of the form of awareness.  This world is full of consciousness,
consciousness alone.  The whole world is unreal.  The phenomenal world is all unreal.

29.'I alone am' is indeed unreal. 'You are alone'  is indeed unreal. The modes of mind are unreal.
Attributes and their absence are unreal indeed.

30.  The whole of earth is indeed is unreal. Water is always unreal indeed.  Indeed the world and sky
are unreal.  Light is ever unreal indeed.

Arunachala Siva.   
   

8234
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 06, 2016, 11:30:21 AM »
Verse  1040:


அரிய நீர்மையில் அருந்தவம்
    புரிந்தரன் அடியார்க்கு
உரிய அர்ச்சனை யுலப்பில
    செய்தஅந் நலத்தால்
கரிய வாங்குழன் மனைவியார்
    வயிறெனுங் கமலத்
துரிய பூமக ளெனவொரு
    பெண்கொடி யுதித்தாள்.


He wrought rare askesis; he performed limitless Puja
To the devotees of Siva; by such hierurgies
Of excellence, his wife of dark hair and lotus-like belly,
Gave birth to a lovely liana, Lakshmi-like.   

Arunachala Siva.

8235
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 06, 2016, 11:27:30 AM »
Verse  1039:


நிகழும் மாங்கவர் நிதிப்பெருங்
    கிழவனின் மேலாய்த்
திகழும் நீடிய திருவினிற்
    சிறந்துள ராகிப்
புகழும் மேன்மையில் உலகினில்
    பொலிந்துளா ரெனினும்
மகவி லாமையின்ம கிழ்மனை
    வாழ்க்கையின் மருண்டு.


Though he flourished more splendorosly than Kubera
With his interminable wealth excelling Kubera's,
And though he shone in this world with glorious loftiness
His childless domestic life was joyless; he was bewildered.


Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 [549] 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... 3089