Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 [548] 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 ... 3200
8206
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 27, 2016, 07:58:53 AM »
Verse 111:


திருச்சுழியல் இடங்கொண்ட
    செம்பொன்மலைச் சிலையாரைக்
கருச்சுழியின் வீழாமைக்
    காப்பாரைக் கடல்விடத்தின்
இருட்சுழியு மிடற்றாரை
    யிறைஞ்சியெதி ரிதழிமலர்ப்
பருச்சுழியத் துடனூனா
    யுயிரெனும் பாமலர்புனைந்தார்.He prostrated before the Lord of Tirucchuzhi
Who wields a bow of the ruddy, auric mountain
And who forfends beings from falling further
Into the maelstrom of transmigration,
And adorned Him, the Wearer of round chaplets
Of Konrai flowers and whose throat is stained
With the venom churned out of the ocean, with a garland
Of Tamizh verse opening thus: "Oonaai uyir."   

Arunachala Siva.

8207
27. Firm conviction alone is the criterion of verbal knowledge. 
Firm conviction alone is the cause for the wealth of liberation here.

28. The abidance that Brahman alone am I, should be the practice always --
Brahman alone am I.  There is no doubt of this.  Being Consciousness Bliss alone
am I.

29.  'I am of the nature of Self that is Bliss.  Nothing else exists' -
feel thus.  Then renouncing even that abide as the one alone.

30.  Thereupon, forsaking even that ever remain attribute-less. Renouncing even
that the attribute-less-ness, thereafter, one should transcend speech.

31.  Renouncing even the transcendence of speech rest just being consciousness
alone.  Renouncing even that transcendence of the Self, have succor in just Brahman.

32. Renouncing being just consciousness too, to be supported by complete quiescence. Renouncing the complete quiescence also, be of the great quiescence.

33. Renouncing the great quiescence too take refuge in quiescence of mind.  Renouncing the quiescence of mind too, take up the quiescence of jiva.

contd.,

Arunachala Siva.   

           

8208
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 26, 2016, 10:03:39 AM »
Verse  11:

விண்ணிழி கோயில் விரும்பிமேவும் வித்தக மென்கொ லிதென்றுசொல்லிப்
புண்ணிய னைப்புக லிந்நிலாவு பூங்கொடி யோடிருந் தானைப்போற்றி
நண்ணிய கீர்த்தி நலங்கொள்கேள்வி நான்மறை ஞானசம் பந்தன்சொன்ன
பண்ணியல் பாடல்வல் லார்களிந்தப் பாரொடு விண்பரி பாலகரே.Saying in the form of question the reason for the mystery of dwelling with desire in the temple which descended from heaven, having praised Lord Siva who was residing permanently in Pukali with a lady comparable to a beautiful creeper.
Those who are capable of the verses set to music, sung by Jnana Sambandha who knew the four Vedams, had knowledge acquired by listening to words of wisdom and fame that reached him unsought, will be rulers of this earth and heaven.

Padigam concluded.

Arunachala Siva.8209
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 26, 2016, 09:59:47 AM »
Verse  10:


பத்தர்க ணம்பணிந் தேத்தவாய்த்த பான்மைய தன்றியும் பல்சமணும்
புத்தரு நின்றலர் தூற்றவந்தண் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
எத்தவத் தோர்க்குமி லக்காய்நின்ற வெம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
வித்தகர் வாழ்பொழில் சூழ்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.


In addition to being appropriately situated to be worshipped and praised by the group of votaries, many Samaṇas and Buddhists to spread calumny without stopping.
God who stayed permanently in beautiful and cool Pukali.
Our great one who is the object in view for those who perform different kinds of penance! Please tell me; what is the reason for the act of desiring the temple that descended from heaven in Miḻalai which is surrounded by parks and in which people of deep knowledge live?

Arunachala Siva.

8210
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 26, 2016, 09:56:54 AM »
Verse 9:

செறிமுள ரித்தவி சேறியாறுஞ் செற்றதில் வீற்றிருந் தானுமற்றைப்
பொறியர வத்தணை யானுங்காணாப் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
எறிமழு வோடிள மான்கையின்றி யிருந்தபி ரானிது வென்கொல்சொல்லாய்
வெறிகமழ் பூம்பொழில் சூழ்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.


God who is permanent in Pukali, who could not be found out by the one who sat majestically on the lotus of close petals, as his seat, having completely destroyed the group of six bad qualities namely pride, anger, lust, parsimony, over-weening and excessive partiality, and the other Vishnu who is lying on the bed of a cobra which has dots on its hood chief who is without a young deer and a battle-axe thrown on enemies, in your hands! Please tell me; what is the reason of desiring the temple that descended from heaven in Miḻalai surrounded by beautiful parks from which fragrance spreads?


Arunachala Siva.
8211
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 26, 2016, 09:53:01 AM »
Verse  8:


இலங்கையர் வேந்தெழில் வாய்த்ததிண்டோள் இற்றல றவ்விர லொற்றியைந்து
புலங்களைக் கட்டவர் போற்றவந்தண் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
இலங்கெரி யேந்திநின் றெல்லியாடு மெம்மிறை யேயிது வென்கொல்சொல்லாய்
விலங்கலொண் மாளிகை சூழ்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.
Having pressed gently with the toes to make the king of the inhabitants of Lanka, to weep aloud as his beautiful and strong shoulders were split and severed.
To be praised by those who weeded out the desires of the five senses,
God who resided permanently in Pukali!
Our master who dances at night holding a bright fire!please tell me; what is the reason for your desiring the temple which descended from heaven in Miḻalai, surrounded by shining mansions which are like mountains.

Arunachala Siva.8212
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 26, 2016, 09:49:13 AM »
Verse  7:


காமனெ ரிப்பிழம் பாகநோக்கிக் காம்பன தோளியொ டுங்கலந்து
பூமரு நான்முகன் போல்வரேத்தப் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
ஈமவ னத்தெரி யாட்டுகந்த வெம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
வீமரு தண்பொழில் சூழ்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.Having burnt Manmatha to become a mass of fire by gazing at him (with the eye on the forehead), being united with a lady who has shoulders like bamboo.
The god who stayed in Pukali permanently to be praised by the brahmins who are comparable to Brahma of four faces seated in the lotus!
Our eminent one who danced gladly in the fire in the cremation ground.
Please tell me; what is the reason for this act of desiring the temple which descended from heaven in Miḻalai which is surrounded by cool parks of many flowers.

Arunachala Siva.

[God who burnt Cupid is united with a lady, the god who danced in a none too pleasant place as the creamation ground is fond of Miḻalai which is surrounded by parks]

8213
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 26, 2016, 09:45:38 AM »
Verse 6:


சங்கொளி யிப்பி சுறாமகரந் தாங்கி நிரந்து தரங்கமேன்மேற்
பொங்கொலி நீர்சுமந் தோங்குசெம்மைப் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
எங்கள்பி ரானிமை யோர்கள்பெம்மா னெம்மிறை யேயிது வென்கொல்சொல்லாய்
வெங்கதிர் தோய்பொழில் சூழ்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.


The Lord who resided permanently in Pukaḻi which, by the water of more and more rising sound of the waves which carries in a row the shark, colorful oysters, and conches, increases in eminence!
our benefactor!
the noble one among devas!
our Lord who stays in everything!
Please tell me; what is the reason for your desiring the temple that descended from heaven in Miḻalai which is surrounded by parks with which the sun comes into contact?


Arunachala Siva.

8214
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 26, 2016, 09:40:57 AM »
Verse  5:


சந்தள றேறுத டங்கொள்கொங்கைத் தையலொ டுந்தள ராதவாய்மைப்
புந்தியி னான்மறை யோர்களேத்தும் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
எந்தமை யாளுடை யீசவெம்மா னெம்மிறை யேயிது வென்கொல்சொல்லாய்
வெந்தவெண் ணீறணிவார்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.


God who stays permanently in Pukali which is worshipped by brahmins who are well-versed in the four Vedam-s, with their minds which do not show slackening from truth on account of having chanted the Vedam-s very often, with a young lady who has broad breasts on which is coated profusely the semi-liquid of sandal paste wealthy one who receives us as your protege for generations from time immemorial!
Our father, Lord! Lord who stays in everything!
Please tell me; what is the reason for the act of desiring to reside in the temple which descended from heaven in Miḻalai which has devotees who smear their bodies with the well burnt white sacred ash?

Arunachala Siva.
8215
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 26, 2016, 09:37:53 AM »
Verse  4:நாகப ணந்திக ழல்குன்மல்கு நன்னுதன் மான்விழி மங்கையோடும்
பூகவ னம்பொழில் சூழ்ந்தவந்தண் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
ஏகபெ ருந்தகை யாயபெம்மா னெம்மிறை யேயிது வென்கொல்சொல்லாய்
மேகமு ரிஞ்செயில் சூழ்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.

God who stays permanently in the beautiful and cool Pukaḻi surrounded by parks and groves of areca-palms, with a young lady who has looks like deer, bright and perfect forehead, and a waist like the hood of the cobra!
the great one who is the person of unique and high dignity!
our Lord! Please tell me; what is the reason for this act of desiring to reside in Miḻalai which has a temple descended from heaven, and surrounded by a wall of enclosure against which clouds rub themselves?

Arunachala Siva.
8216
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 26, 2016, 09:34:16 AM »
Verse  3:


கன்னிய ராடல் கலந்துமிக்க கந்துக வாடை கலந்துதுங்கப்
பொன்னியன் மாட நெருங்குசெல்வப் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
இன்னிசை யாழ்மொழி யாளோர்பாகத் தெம்மிறை யேயிது வென்கொல்சொல்லாய் மின்னிய னுண்ணிடை யார்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.


The god who is permanent in wealthy Pukali where the storeys made of superior gold, are close to each other and where the games of unmarried girls and the rows of houses in streets where they play with balls are combined our Lord who has on one half a lady who speaks words as sweet as the sweet music produced in Yazh.
please tell me what is the reason for this act of desiring to stay in the temple which descended from heaven in Miḻalai where ladies who have a minute waist like lightning are moving in large numbers?

Arunachala Siva.


8217
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 26, 2016, 09:30:43 AM »
Verse  2:


கழன்மல்கு பந்தொடம் மானைமுற்றில் கற்றவர் சிற்றிடைக் கன்னிமார்கள்
பொழின்மல்கு கிள்ளையைச் சொற்பயிற்றும் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
எழின்மல ரோன்சிர மேந்தியுண்டோ ரின்புறு செல்வமி தென்கொல்சொல்லாய்
மிழலையுள் வேதிய ரேத்திவாழ்த்த விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.Young unmarried girls who have a small waist and have learnt the games of playing with moluccabeans, large number of balls, ammāṉai, and small winnows.
The supreme being who stays permanently in Pukali where they train the parrots that abound in parks to speak words!
What is the idea of this wealth of deriving pleasure by eating in the skull of Brahma who is seated in a beautiful lotus, holding it in your hand?
please tell me the reason for desiring the temple which descended from heaven, for the brahmins in Miḻalai to praise and bless you.

Arunachala Siva.


8218
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 26, 2016, 09:27:01 AM »
Tirup Pugali and Tiru Veezhi Mizhalai:

Verse  1:

மைம்மரு பூங்குழற் கற்றைதுற்ற வாணுதன் மான்விழி மங்கையோடும்
பொய்ம்மொழி யாமறை யோர்களேத்தப் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
எம்மிறை யேயிமை யாதமுக்க ணீசவெ னேசவி தென்கொல்சொல்லாய்
மெய்ம்மொழி நான்மறை யோர்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.


The supreme being who is permanent in Pukali along with the young maid who has looks like the deer, bright forehead and dense collections of black tresses of hair, to be praised by the brahmins who never utter falsehood!
our Lord! God who has three eyes that do not wink!
one who has love towards me!
what is the reason for your desiring to remain in the temple which descended from heaven in Miḻalai where the brahmins who are versed in all the four Vedam-s which contain truthful words, are in great numbers. please tell me;

Arunachala Siva.8219
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2016, 08:03:18 AM »
Verse 110:


திருஇரா மேச்சரத்துச்
    செழும்பவளச் சுடர்க்கொழுந்தைப்
பரிவினால் தொழுதகன்று
    பரமர்பதி பிறபணிந்து
பெருவிமா னத்திமையோர்
    வணங்குபெருந் திருச்சுழியல்
மருவினார் வன்றொண்டர்
    மலைவேந்த ருடன்கூட.


Having adored in great longing the Lord
Of Tiruviraamecchuram, verily a glowing shoot
Of ruddy coral splendor, he moved and marched on
Adoring the Supreme One in His many shrines;
With the Cera King of Malai Naadu Van-tondar then came
To great Tirucchuzhiyal* adored by the Devas
Who would arrive there in great aerial cars to hail the Lord.

(* Bhagavan's birth place.)

Arunachala Siva.


   

8220
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2016, 08:00:31 AM »
Verse  109:
மன்னும்இரா மேச்சரத்து
    மாமணியை முன்வணங்கிப்
பன்னுதமிழ்த் தொடைசாத்திப்
    பயில்கின்றார் பாம்பணிந்த
சென்னியர்மா தோட்டத்துத்
    திருக்கேதீச் சரஞ்சார்ந்து
சொன்மலர்மா லைகள்சாத்தித்
    தூரத்தே தொழுதமர்ந்தார்.


He adored the Great Ruby of aeviternal Rameswaram
And adored Him with a worshipful garland of Tamizh verse
And sojourned in that town; invoking the Lord
Of Tiru-k-Kedceccharam of Maa Thottam (in Sri Lanka)
Who wears as jewels in His crown the serpents,
He hailed Him in a garland of choice Tamizh verse,
Adored Him standing as it were from this side
Of the shore, at a great distance, and sojourned there.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 [548] 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 ... 3200