Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 [547] 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... 3200
8191
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 27, 2016, 10:09:16 AM »
Verse  6:


தளையவிழ் தண்ணிற நீலநெய்தல் தாமரை செங்கழு நீருமெல்லாங்
களையவி ழுங்குழ லார்கடியக் காதலிக் கப்படுங் காட்டுப்பள்ளித்
துளைபயி லுங்குழ லியாழ்முரலத் துன்னிய வின்னிசை யாற்றுதைந்த
அளைபயில் பாம்பரை யார்த்தசெல்வர்க் காட்செய வல்ல லறுக்கலாமே.

The peasant women who have loosened locks of hair remove as weed all the Caṅkaḻunīr (purple Indian water lily) lotus, white Indian water lily and blue Nelumboo flowers which blossom (in the fields), in Kāṭṭuppaḷḷi which is desired by the Lord,
when the Yazh and flute having holes are played to produce a soft music.
The Lord being crowded the intense sweet music, if we do humble service to the Lord who ties cobras which live in ant-hills, one can cut at the root of all sufferings.


Arunachala Siva.8192
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 27, 2016, 10:05:37 AM »
Verse  5:


சலசல சந்தகி லோடுமுந்திச் சந்தன மேகரை சார்த்தியெங்கும்
பலபல வாய்த்தலை யார்த்துமண்டிப் பாய்ந்திழி காவிரிப் பாங்கரின்வாய்க்
கலகல நின்றதி ருங்கழலான் காதலிக் கப்படுங் காட்டுப்பள்ளிச்
சொலவல தொண்டர்க ளேத்தநின்ற சூலம்வல் லான்கழல் சொல்லுவோமே.


Pushing out sandal-wood and eagle-wood trees with the sound of calacala [[calacala is onomatopoeia.]] depositing the sandal-wood on the banks. Moving swiftly roaring everywhere in very many head-sluices of channels. By the side of the river Kaveri which spreads and descends into the sea. In Kāṭṭupaḷḷi which is desired by the Lord wearing tinkling anklets which make a sound resembling kala kala [[kala kala : onomatopoeia]]. We shall praise the feet of the Lord who can wield the trident which stand permanently to be praised by the devotees capable of praising him.

Arunachala Siva.

8193
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 27, 2016, 10:00:28 AM »
Verse  4:


தோலுடை யான்வண்ணப் போர்வையினான் சுண்ண வெண்ணீறு துதைந்திலங்கு
நூலுடை யானிமை யோர்பெருமான் நுண்ணறி வால்வழி பாடுசெய்யுங்
காலுடை யான்கரி தாயகண்டன் காதலிக் கப்படுங் காட்டுப்பள்ளி
மேலுடை யானிமை யாதமுக்கண் மின்னிடை யாளொடும் வேண்டினானே.

The Lord wears a skin on his waist, has a shining blanket of the same,
has a bright sacred thread on the white powder of sacred ash, which has a thick layer.
The Lord of the celestial beings who do not wink, has feet which are worshiped by devotees with acute intellect, has a black neck. He has the third eye which is not ordinarily opened, on the forehead.  He delighted in staying in Kāṭṭuppaḷḷi which he longs for, with a lady who has a waist as minute as lightning.

Arunachala Siva.


8194
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 27, 2016, 09:57:09 AM »
Verse 3:


திரைகளெல் லாமல ருஞ்சுமந்து செழுமணி முத்தொடு பொன்வரன்றிக்
கரைகளெல் லாமணி சேர்ந்துரிஞ்சிக் காவிரி கால்பொரு காட்டுப்பள்ளி
உரைகளெல் லாமுணர் வெய்திநல்ல வுத்தம ராயுயர்ந் தாருலகில்
அரவமெல் லாமரை யார்த்தசெல்வர்க் காட்செய வல்ல லறுக்கலாமே.


In Kāṭṭuppaḷḷi where Kaveri and its channels and all their waves carry all kinds of flowers, scrape big precious stones along with pearls and gold, make the banks beautiful, rubbing with one another and dashing against the banks.
Having learnt all that has to be learnt, those who are good enabled persons in the world, can completely destroy their sufferings if they pay homage to the Lord who has tied all cobras round his waist.

Arunachala Siva.

8195
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 27, 2016, 09:55:36 AM »
Verse  2:


The palm leaf not available.

Arunachala Siva.

8196
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 27, 2016, 09:51:31 AM »
Keezh Tiruk Kattup Palli:

Verse  1:


செய்யரு கேபுனல் பாயவோங்கிச் செங்கயல் பாயச் சிலமலர்த்தேன்
கையரு கேகனி வாழையீன்று கானலெல் லாங்கமழ் காட்டுப்பள்ளிப்
பையரு கேயழல் வாயவைவாய்ப் பாம்பணை யான்பணைத் தோளிபாகம்
மெய்யரு கேயுடை யானையுள்கி விண்டவ ரேறுவர் மேலுலகே.The water flows near the fields.
The red carp fish jumps rising high.
The plantain trees yield fruits within reach of the hand.
In Kāṭṭupaḷḷi where the honey flowing from some flowers spread its fragrance throughout the sea-shore gardens.
Meditating upon the Lord who has on one half of his form a lady with shoulders like bamboo and Vishnu who lies on the bed of serpent of five hoods in which there is poison near the hood. Those who have left their attachments will ascend into the upper world.

Arunachala Siva.

8197
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 27, 2016, 08:22:57 AM »
Verse  120:


பாதாளீச் சரமிறைஞ்சி
    அதன்மருங்கு பலபதியும்
வேதாதி நாதர்கழல்
    வணங்கிமிகு விரைவினுடன்
சூதாருந் துணைமுலையார்
    மணிவாய்க்குத் தோற்றிரவு
சேதாம்பல் வாய்திறக்குந்
    திருவாரூர் சென்றணைந்தார்.


They adored at Paathaaleeccharam and moved on adoring
The feet of the Lord-Author of the Vedas in His
Many shrines, and in all celerity arrived at Tiruvaaroor
Where red Aambals vanquished by the lips of beauteous bells
Endowed with breasts like unto mangoes,
Burgeon (only) during night.   

Arunachala Siva.

8198
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 27, 2016, 08:20:42 AM »
Verse  119:

திருப்புனவா யிற்பதியில்
    அமர்ந்தசிவ னார்மகிழும்
விருப்புடைய கோயில்பல
    பணிந்தருளால் மேவினார்
பொருப்பினொடு கான்அகன்று
    புனற்பொன்னி நாடணைந்து
பருப்பதவார் சிலையார்தம்
    பாம்பணிமா நகர்தன்னில்.   

Adoring the many shrines of Lord Siva of Tiruppunavaayil
On their way, and blessed with the Lord's leave
They crossed hills and jungles, came to the country
Enriched by the waters of the Ponni and arrived
At the great town of Paambani where the Lord who wields
The mountain as His long bow, abides.

Arunachala Siva.8199
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 27, 2016, 08:17:51 AM »
Verse  118:

புனவாயிற் பதியமர்ந்த
    புனிதரா லயம்புக்கு
மனவார்வம் உறச்சித்த
    நீநினைஎன் னொடுஎன்று
வினவான தமிழ்பாடி
    வீழ்ந்திறைஞ்சி யப்பதியில்
சினவானை யுரித்தணிந்தார்
    திருப்பாதந் தொழுதிருந்தார்.


They moved into the shrine of Punavaayil where the Holy one
Willingly abides; possessed by a great desire
Aaroorar hymned a Tamizh decade compact of interrogatives
And beginning with the words:
"Chittha nee ninai ennodu"; they fell down prostrate
On the ground, rose up and sojourned in that town
Hailing the sacred feet of the Lord who, of yore,
Peeled off the hide of the wrathful tusker.   

Arunachala Siva.


8200
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 27, 2016, 08:15:26 AM »
Verse  117:

ஆராத காதலுட
    னப்பதியிற் பணிந்தேத்திச்
சீராருந் திருத்தொண்டர்
    சிலநாளங் கமர்ந்தருளிக்
காராரு மலர்ச்சோலைக்
    கானப்பேர் கடந்தணைந்தார்
போரானேற் றார்கயிலைப்
    பொருப்பர்திருப் புனவாயில்.

Adoring the Lord in that shrine in love insatiate,
The glorious servitors sojourned there and then
Left Kaanapper rich in cloud-capped flower-gardens
And arrived at Tiruppunavaayil presided over by the Lord
Of the martial Bull and of Mount Kailaas.

Arunachala Siva.   


8201
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 27, 2016, 08:13:05 AM »
Verse  116:


மன்னுதிருக் கானப்பேர்
    வளம்பதியில் வந்தெய்திச்
சென்னிவளர் மதியணிந்தார்
    செழுங்கோயில் வலங்கொண்டு
முன்னிறைஞ்சி யுள்ளணைந்து
    முதல்வர்சே வடிதாழ்ந்து
பன்னுசெழுந் தமிழ்மாலை
    பாடினார் பரவினார்.

He reached the aeviternal and bountiful city
Of Tirukkaanapper, circumambulated the splendorous temple
Of the crescent-crested Lord, adored its tower, moved in,
Fell at the roseate feet of the Primal Lord and hailed
Him in a decade of splendorous and choice Tamizh verse.

Arunachala Siva.

8202
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 27, 2016, 08:09:48 AM »
Verse  115:


காளையார் தமைக்கண்டு
    தொழப்பெறுவ தென்றென்று
தாளைநா ளும்பரவத்
    தருவார்பாற் சார்கின்றார்
ஆளைநீ ளிடைக்காண
    வஞ்சியநீர் நாயயலே
வாளைபாய் நுழைப்பழன
    முனைப்பாடி வளநாடர்.


The Lord of Munaippadi in whose miry fields
Vaalai fish leaped beside the otter that stood
Away from men afraid to behold them,
Singing: "Oh for the day when I will be blessed
To behold the Lord who is the Bull!" moved on
Toward the presence of the Lord that would vouchsafe
His sacred feet to the devotee for his daily hailing.

Arunachala Siva.   

8203
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 27, 2016, 08:07:14 AM »
Verse  114:


கண்டருளும் படிகழறிற்
    றறிவார்க்கு மொழிந்தருளிப்
புண்டரிகப் புனற்சுழியல்
    புனிதர்கழல் வணங்கிப்போய்
அண்டர்பிரான் திருக்கானப்
    பேரணைவார் ஆரூரர்
தொண்டரடித் தொழலும்எனுஞ்
    சொற்பதிகத் தொடைபுனைவார்.

He disclosed to Kazharitru Arivaar the vision
With which he was blessed; then adoring the feet
Of the Holy One of Suzhiyal rich in tanks where
Lotuses flourished, Aaroorar proceeded to Tirukkaanapper
To adorn the Lord with the garland of verse
Opening thus: "Thondar Adi-th-thozhalum."

Arunachala Siva.   


8204
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 27, 2016, 08:04:42 AM »
Verse 113:கானப்பேர் யாம்இருப்ப
    தெனக்கழறிக் கங்கையெனும்
வானப்பே ராறுலவும்
    மாமுடியார் தாம்அகல
ஞானப்பே ராளர்உணர்ந்
    ததிசயித்து நாகமுடன்
ஏனப்பே ரெயிறணிந்தார்
    அருளிருந்த பரிசென்பார்.


The Lord said: "We abide at Kaanapper."
Then the Lord in whose crest the divine Ganga flows
Disappeared. Aaroorar endowed with great and gracious
Gnosis, marveled at it and exclaimed: "Thus is indeed
The grace of the Lord who wears the snake
And the tusk of the great boar."

Arunachala Siva.

8205
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 27, 2016, 08:01:49 AM »
Verse  112:


அங்கணரைப் பணிந்துறையும்
    ஆரூரர்க் கவ்வூரில்
கங்குலிடைக் கனவின்கண்
    காளையாந் திருவடிவால்
செங்கையினிற் பொற்செண்டுந்
    திருமுடியிற் சுழியமுடன்
எங்குமிலாத் திருவேடம்
    என்புருக முன்காட்டி.

Unto Aaroorar who sojourned there adoring
The Merciful One, the Lord appeared in a dream
During night in the beauteous form of the Bull,
Wielding a Chendu of gold in His hand; a Suzhiyam
Adorned His beauteous head; His form divine, not to be
Seen anywhere else, melted his very bones.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 [547] 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... 3200