Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 [547] 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... 2976
8191
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 02, 2016, 08:27:47 AM »
Verse  52:


சிறுமணித்தேர் தொடர்ந்துருட்டிச்
    செழுமணற்சிற் றில்கள்இழைக்கும்
நறுநுதற்பே தையர்மருங்கு
    நடந்தோடி அடர்ந்தழித்தும்
குறுவியர்ப்புத் துளியரும்பக்
    கொழும்பொடியா டியகோல
மறுகிடைப்பே ரொளிபரப்ப
    வந்துவளர்ந் தருளினார்.   

He plied his tintinnabular toy-car;
He frisked and ran; he smote
The tiny and sandy toy-houses built by
The tender girls endowed with fragrant foreheads.
His little frame besmeared with the holy ash
Was filled with drops of sweat.
Thus he grew and diffused luster everywhere.

Arunachala Siva.

8192
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 02, 2016, 08:25:45 AM »
Verse  51:


தாதியர்தங் கைப்பற்றித்
    தளர்நடையின் அசைவொழிந்து
சோதியணி மணிச்சதங்கை
    தொடுத்தவடம் புடைசூழ்ந்த
பாதமலர் நிலம்பொருந்தப்
    பருவமுறை ஆண்டொன்றின்
மீதணைய நடந்தருளி
    விளையாடத் தொடங்கினார்.


He held the hands of his nurses
And learnt to walk straight;
His flower-feet decked with anklets
Filled with tinkling gems
Softly pressed the ground.
As a child barely more than a summer old
He walked with ease and played with grace.   

Arunachala Siva.

8193
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 02, 2016, 08:23:42 AM »
Verse  50:


வளர்பருவ முறையாண்டு
    வருவதன்முன் மலர்வரிவண்
டுளர்கருமென் சுருட்குஞ்சி
    உடனலையச் செந்நின்று
கிளர்ஒலிகிண் கிணியெடுப்பக்
    கீழ்மைநெறிச் சமயங்கள்
தளர்நடையிட் டறத்தாமும்
    தளர்நடையிட் டருளினார்.   Before he grew to be a child one year old
He learnt to stand, and as he stood,
His curly, dark and soft locks decked with flowers
And buzzed by speckled bees, gently swayed;
Then as he slowly plied his unsteady steps
His anklets tinkled.
Thus when he toddled, all the base religions
Toddled, tottered and fell down.

Arunachala Siva.

8194
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 02, 2016, 08:21:45 AM »
Verse  49:


திருநகையால் அழைத்தவர்தம்
    செழுமுகங்கள் மலர்வித்தும்   
வருமகிழ்வு தலைசிறப்ப
    மற்றவர்மேற் செலவுகைத்தும்
உருகிமனங் கரைந்தலைய
    உடன்அணைந்து தழுவியும்முன்
பெருகியஇன் புறஅளித்தார்
    பெரும்புகலிப் பிள்ளையார்.

By his smile he made the visages
Of his callers bloom in joy;
By his touch he caused their joy
To grow more and more;
By his embrace he caused their minds
To melt and get tossed about in delight great.
Thus the child that came to be born
In great Kaazhi steeped them in sheer joy.   

Arunachala Siva.


8195
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 02, 2016, 08:19:09 AM »
Verse  48:


சூழவரும் பெருஞ்சுற்றத்
    தோகையரும் தாதியரும்
காழியர்தஞ் சீராட்டே
    கவுணியர்கற் பகமேஎன்
றேழிசையும் பலகலையும்
    எவ்வுலகும் தனித்தனியே
வாழவரும் அவர்தம்மை
    வருகவரு கெனவழைப்ப.Damsels fair as pea-fowl,
Who formed his kith and kin,
And his nurses, stood encircling him;
They hailed him thus: "O rare wealth
Of those of Kaazhi! O Karpaka
Of the Kauniya clan! We bid you welcome!
Do come to us".
Thus they addressed him who took birth
That the seven-fold music, multifarious arts
And lives in all the worlds might flourish.

Arunachala Siva.

8196
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 02, 2016, 06:55:51 AM »
Verse  47:விதிதவறு படும்வேற்றுச்
    சமயங்க ளிடைவிழுந்து
கதிதவழ இருவிசும்பு
    நிறைந்தகடி வார்கங்கை
நதிதவழுஞ் சடைமுடியார்
    ஞானம்அளித் திடவுரியார்
மதிதவழ்மா ளிகைமுன்றில்
    மருங்குதவழ்ந் தருளினார்.   


For the downfall of the faiths in their course
As they drifted away from the Vedas,
He was privileged to be blessed with Gnosis
By Him in whose matted hair, the celestial Ganga,
Immense and broad, flows;
He began to crawl gently in the vestibule
Mantled in the rays of the moon.

Arunachala Siva.

8197
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 02, 2016, 06:52:24 AM »
Verse  46:


நாமறியோம் பரசமயம்
    உலகிலெதிர் நாடாது
போமகல என்றங்கை
    தட்டுவதும் புனிதன்பால்
காமருதா ளம்பெறுதற்
    கொத்துவதுங் காட்டுவபோல்
தாமரைச்செங் கைகளினால்
    சப்பாணி கொட்டினார்.   He clapped his hands as if to say: "Get away
From us, you of alien faith! We know you not."
With his roseate hands lotus-like keeping time.
He clapped sappaani*;
It looked as though that he was even then
Practicing with his hands the art of sounding
The cymbals that he would ere long receive
From the Holy One.

(* a kind of child's play where the child clasps both the hands.)

Arunachala Siva.

8198
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 02, 2016, 06:49:55 AM »
Verse  45:


வருமுறைமைப் பருவத்தின்
    வளர்புகலிப் பிள்ளையார்
அருமறைகள் தலையெடுப்ப
    ஆண்டதிரு முடியெடுத்துப்
பெருமழுவர் தொண்டல்லால்
    பிறிதிசையோம் என்பார்போல்
திருமுகமண் டலமசையச்
    செங்கீரை யாடினார்.   


The child of Pukali, in keeping with the parvas
Grew well that the Vedas might flourish;
He lifted his head and played senkeerai
Gently swaying sideways his shapely head
As if saying: "We serve none but Siva who is
Decked with the great battle-axe."   

Arunachala Siva.


8199
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 02, 2016, 06:47:46 AM »
Verse  44:


தாயர்திரு மடித்தலத்தும்
    தயங்குமணித் தவிசினிலும்
தூயசுடர்த் தொட்டிலினும்
    தூங்குமலர்ச் சயனத்தும்
சேயபொருள் திருமறையும்
    தீந்தமிழும் சிறக்கவரு
நாயகனைத் தாலாட்டு
    நலம்பலபா ராட்டினார்.


The child was laid on the lap
Of the nursing matrons, on gem-paved seats,
On the cradle inlaid with gems of purest ray
And again on the bed of flowers:
The hero born to gain fresh honor and glory
For the Vedas and the nectarean Tamizh
That confer on men the true meaning of life.

Arunachala Siva.

8200


There is one way of looking at the mystery of Arunachala. It baffles people, both believers and
non-believers.  And that is true.  There are a lot of particles whose nature and structure
science is yet to be unraveled .  In the Swiss-French border, people are working at 'discovery'
of God's Particle or Higgs Particle, the primary Source, from which the entire universe took its
birth.  This project is called Large Hadron Collider Experiment and they have so far failed.
Stephen Hawking the author of the famous science books [not fiction], like the Brief
History of Time, the illustrious Lucasian Professor of Mathematics in Cambridge, has said that
god's particle can never be found.

Because to search for God outside is a waste because the god is within you.  That
is why Brahma Jnanis have found the universe within them and if they have done it,
why not Arunachala can contain the entire universe, with all its riches and pleasures.
[Arunachala Mahatmyam].

Bhagavan Ramana said that Arunachala is the axis of the earth and there must be some mysterious
hill on the other side of the earth, to balance.  Major Chadwick tried to find out from some
books on geography, but could not succeed.  But now after 50 years, some scientists have found
out one Mount Pacchu, near Peru in South America, which is very powerful religiously
as per the aborigines of that place.  I have written sometime back about the latitude and longitude
details of this Mount Pacchu, in the Forum.

Jnanis words never fail.

Arunachala Siva.   

8201


ALATA SHANTI - can be understood in two different ways.
And that is how Sankara interprets.

FIRE - Thoughts emanating from the mind.
THE BURNING STICK - Mind.

Another way:

FIRE - Thought emanating from the mind.
THE BURNING STICK - Mind.
The QUENCHED FIRE WHERE STICK ALONE REMAINS - the Self.

The Stick is just is.  It has no form, no mind, no thoughts.

Bhagavan Ramana and earlier Sankara said in Vivekachoodamani, that mano-nasam
is moksham.  Staying in thoughtless state permanently is Liberation.

Arunachala Siva.

8202
(3.8):


கேட்டாரும் அறியாதான் கேடொன் றில்லான்
    கிளையிலான் கேளாதே எல்லாங் கேட்டான்
நாட்டார்கள் விழித்திருப்ப ஞாலத் துள்ளே
    நாயினுக்குத் தவிசிட்டு நாயி னேற்கே
காட்டா தனவெல்லாங் காட்டிப் பின்னுங்
    கேளா தனவெல்லாங் கேட்பித் தென்னை
மீட்டேயும் பிறவாமற் காத்தாட் கொண்டான்
    எம்பெருமான் செய்திட்ட விச்சை தானே.They that have heard of Him know Him not;
He is flawless;
He is kin-less;
He heard all things Without listening;
to the open-eyed wonderment Of countrymen,
in this world,
He assigned A seat of honor to a dog;
unto me a cur,
He revealed things unrevealed and caused me To hear things heretofore unheard;
He forfended My re-birth by saving and ruling me.
This indeed is the marvel wrought by my Lord-God.

Arunachala Siva.

8203
(3.7)

தனியனேன் பெரும்பிறவிப் பௌவத் தெவ்வத்
    தடந்திரையால் எற்றுண்டு பற்றொன் றின்றிக்
கனியைநேர் துவர்வாயார் என்னுங் காலாற்
    கலக்குண்டு காமவான் சுறவின் வாய்ப்பட்
டினியென்னே உய்யுமா றென்றென் றெண்ணி
    அஞ்செழுத்தின் புணைபிடித்துக் கிடக்கின் றேனை
முனைவனே முதல் அந்தம் இல்லா மல்லற்
    கரைகாட்டி ஆட்கொண்டாய் மூர்க்க னேற்கே.All alone,
I was tossed about by the huge and cruel Billows of the vast ocean of birth with nought To support me;
swirled by the wind ? the women Of coral-like lips of fruitage -,
I was caught By the jaws of the shark of mighty lust.
I thought and thought:
``How at all can I gain Deliverance?
`` Then I caught hold of the Raft ? The Mystic five  letters.
Unto me in such a plight,
O Primal Lord,
You showed the uberous shore Which is beginning-less and endless.
It is thus,
Even thus,
You redeemed and ruled me ? the intractable one.

Arunachala Siva.

8204
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 01, 2016, 11:17:21 AM »
Verse  40:40: வாள்-நுதல் கண்ணியை, விண்ணவர் யாவரும் வந்து இறைஞ்சிப்
பேணுதற்கு எண்ணிய எம்பெருமாட்டியை, பேதை நெஞ்சில்
காணுதற்கு அண்ணியள் அல்லாத கன்னியை, காணும்--அன்பு
பூணுதற்கு எண்ணிய எண்ணம் அன்றோ, முன் செய் புண்ணியமே.

ஒளி பொருந்திய நெற்றியுடையவள் அபிராமி! தேவர்களும் வணங்க வேண்டும் என்ற நினைப்பை உண்டு பண்ணக்கூடியவள்! அறியாமை நிறைந்த நெஞ்சுடையார்க்கு எளிதில் புலப்படாதவள். என்றும் கன்னியானவள். இப்படிப்பட்டவளை நான் அண்டிக் கொண்டு வணங்க எண்ணினேன். இதுவே நான் முற்பிறவிகளில் செய்த புண்ணியமாகும்.

Abhirami has got a shining forehead.  Even devas want to worship her.  She is not easily accessible to those
who have got ignorance in their minds. She is ever a spinster. I wanted to pray to Her. Even this itself
is the merit of mine that accrued from my previous births.

contd.,

Arunachala Siva. 

8205
Irrespective of this, however, the main point is that scriptural  statements cannot be taken out of context.
The whole section in which a statement occurs must be read before drawing any conclusion.  Sankara
gives the example of the 'sheath' model used in the Taittiriya Upanishad.  Here a statement is made that
the sheath made of the vital force Pranamya Kosa, is the Atman.   This, of course, is non sense.  But the
next verse says that, all well actually, Atman is not this sheath but the mental sheath, Manomaya Kosa.
No, it is not!  And so on.  The entire section has to be read together to get the whole story.

Then Gaudapada makes the point, mentioned above, that we should never accept what is unreasonable;
we always have to analyze the whole and apply reason.  When a scriptural text makes a statement regarding
the creation of elements, people etc., but later makes another statement to the effect that there is really no
creation, then we have to conclude that the 'creation'  to which it referred initially is only an apparent one.
An apparent creation is equivalent to no creation at all.  There is no denying that we see a seemingly separate
world but it is a Mithya world, being only name and form of Brahman.

contd.,

Arunachala Siva.           

Pages: 1 ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 [547] 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... 2976