Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 [546] 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 ... 3198
8176
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 26, 2016, 09:45:38 AM »
Verse 6:


சங்கொளி யிப்பி சுறாமகரந் தாங்கி நிரந்து தரங்கமேன்மேற்
பொங்கொலி நீர்சுமந் தோங்குசெம்மைப் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
எங்கள்பி ரானிமை யோர்கள்பெம்மா னெம்மிறை யேயிது வென்கொல்சொல்லாய்
வெங்கதிர் தோய்பொழில் சூழ்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.


The Lord who resided permanently in Pukaḻi which, by the water of more and more rising sound of the waves which carries in a row the shark, colorful oysters, and conches, increases in eminence!
our benefactor!
the noble one among devas!
our Lord who stays in everything!
Please tell me; what is the reason for your desiring the temple that descended from heaven in Miḻalai which is surrounded by parks with which the sun comes into contact?


Arunachala Siva.

8177
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 26, 2016, 09:40:57 AM »
Verse  5:


சந்தள றேறுத டங்கொள்கொங்கைத் தையலொ டுந்தள ராதவாய்மைப்
புந்தியி னான்மறை யோர்களேத்தும் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
எந்தமை யாளுடை யீசவெம்மா னெம்மிறை யேயிது வென்கொல்சொல்லாய்
வெந்தவெண் ணீறணிவார்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.


God who stays permanently in Pukali which is worshipped by brahmins who are well-versed in the four Vedam-s, with their minds which do not show slackening from truth on account of having chanted the Vedam-s very often, with a young lady who has broad breasts on which is coated profusely the semi-liquid of sandal paste wealthy one who receives us as your protege for generations from time immemorial!
Our father, Lord! Lord who stays in everything!
Please tell me; what is the reason for the act of desiring to reside in the temple which descended from heaven in Miḻalai which has devotees who smear their bodies with the well burnt white sacred ash?

Arunachala Siva.
8178
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 26, 2016, 09:37:53 AM »
Verse  4:நாகப ணந்திக ழல்குன்மல்கு நன்னுதன் மான்விழி மங்கையோடும்
பூகவ னம்பொழில் சூழ்ந்தவந்தண் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
ஏகபெ ருந்தகை யாயபெம்மா னெம்மிறை யேயிது வென்கொல்சொல்லாய்
மேகமு ரிஞ்செயில் சூழ்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.

God who stays permanently in the beautiful and cool Pukaḻi surrounded by parks and groves of areca-palms, with a young lady who has looks like deer, bright and perfect forehead, and a waist like the hood of the cobra!
the great one who is the person of unique and high dignity!
our Lord! Please tell me; what is the reason for this act of desiring to reside in Miḻalai which has a temple descended from heaven, and surrounded by a wall of enclosure against which clouds rub themselves?

Arunachala Siva.
8179
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 26, 2016, 09:34:16 AM »
Verse  3:


கன்னிய ராடல் கலந்துமிக்க கந்துக வாடை கலந்துதுங்கப்
பொன்னியன் மாட நெருங்குசெல்வப் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
இன்னிசை யாழ்மொழி யாளோர்பாகத் தெம்மிறை யேயிது வென்கொல்சொல்லாய் மின்னிய னுண்ணிடை யார்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.


The god who is permanent in wealthy Pukali where the storeys made of superior gold, are close to each other and where the games of unmarried girls and the rows of houses in streets where they play with balls are combined our Lord who has on one half a lady who speaks words as sweet as the sweet music produced in Yazh.
please tell me what is the reason for this act of desiring to stay in the temple which descended from heaven in Miḻalai where ladies who have a minute waist like lightning are moving in large numbers?

Arunachala Siva.


8180
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 26, 2016, 09:30:43 AM »
Verse  2:


கழன்மல்கு பந்தொடம் மானைமுற்றில் கற்றவர் சிற்றிடைக் கன்னிமார்கள்
பொழின்மல்கு கிள்ளையைச் சொற்பயிற்றும் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
எழின்மல ரோன்சிர மேந்தியுண்டோ ரின்புறு செல்வமி தென்கொல்சொல்லாய்
மிழலையுள் வேதிய ரேத்திவாழ்த்த விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.Young unmarried girls who have a small waist and have learnt the games of playing with moluccabeans, large number of balls, ammāṉai, and small winnows.
The supreme being who stays permanently in Pukali where they train the parrots that abound in parks to speak words!
What is the idea of this wealth of deriving pleasure by eating in the skull of Brahma who is seated in a beautiful lotus, holding it in your hand?
please tell me the reason for desiring the temple which descended from heaven, for the brahmins in Miḻalai to praise and bless you.

Arunachala Siva.


8181
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 26, 2016, 09:27:01 AM »
Tirup Pugali and Tiru Veezhi Mizhalai:

Verse  1:

மைம்மரு பூங்குழற் கற்றைதுற்ற வாணுதன் மான்விழி மங்கையோடும்
பொய்ம்மொழி யாமறை யோர்களேத்தப் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
எம்மிறை யேயிமை யாதமுக்க ணீசவெ னேசவி தென்கொல்சொல்லாய்
மெய்ம்மொழி நான்மறை யோர்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.


The supreme being who is permanent in Pukali along with the young maid who has looks like the deer, bright forehead and dense collections of black tresses of hair, to be praised by the brahmins who never utter falsehood!
our Lord! God who has three eyes that do not wink!
one who has love towards me!
what is the reason for your desiring to remain in the temple which descended from heaven in Miḻalai where the brahmins who are versed in all the four Vedam-s which contain truthful words, are in great numbers. please tell me;

Arunachala Siva.8182
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2016, 08:03:18 AM »
Verse 110:


திருஇரா மேச்சரத்துச்
    செழும்பவளச் சுடர்க்கொழுந்தைப்
பரிவினால் தொழுதகன்று
    பரமர்பதி பிறபணிந்து
பெருவிமா னத்திமையோர்
    வணங்குபெருந் திருச்சுழியல்
மருவினார் வன்றொண்டர்
    மலைவேந்த ருடன்கூட.


Having adored in great longing the Lord
Of Tiruviraamecchuram, verily a glowing shoot
Of ruddy coral splendor, he moved and marched on
Adoring the Supreme One in His many shrines;
With the Cera King of Malai Naadu Van-tondar then came
To great Tirucchuzhiyal* adored by the Devas
Who would arrive there in great aerial cars to hail the Lord.

(* Bhagavan's birth place.)

Arunachala Siva.


   

8183
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2016, 08:00:31 AM »
Verse  109:
மன்னும்இரா மேச்சரத்து
    மாமணியை முன்வணங்கிப்
பன்னுதமிழ்த் தொடைசாத்திப்
    பயில்கின்றார் பாம்பணிந்த
சென்னியர்மா தோட்டத்துத்
    திருக்கேதீச் சரஞ்சார்ந்து
சொன்மலர்மா லைகள்சாத்தித்
    தூரத்தே தொழுதமர்ந்தார்.


He adored the Great Ruby of aeviternal Rameswaram
And adored Him with a worshipful garland of Tamizh verse
And sojourned in that town; invoking the Lord
Of Tiru-k-Kedceccharam of Maa Thottam (in Sri Lanka)
Who wears as jewels in His crown the serpents,
He hailed Him in a garland of choice Tamizh verse,
Adored Him standing as it were from this side
Of the shore, at a great distance, and sojourned there.   

Arunachala Siva.

8184
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2016, 07:57:55 AM »
Verse  108:

நெல்வேலி நீற்றழகர்
    தமைப்பணிந்து பாடிநிகழ்
பல்வேறு பதிபிறவும்
    பணிந்தன்பால் வந்தணைந்தார்
வில்வேட ராய்வென்றி
    விசயன்எதிர் பன்றிப்பின்
செல்வேத முதல்வரமர்
    திருவிரா மேச்சரத்து.

He adored Neetru Azhakar at Nelveli and hymned Him;
He moved on adoring at the many shrines and reached
Tiruviraamecchuram where abides the Lord, the Primordial
Lord of the Vedas, who in the guise of a bowman went
After a boar, of yore, adore victorious Arjuna.

Arunachala Siva.8185
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2016, 07:55:05 AM »
Verse  107:


குற்றாலத் தினிதமர்ந்த
    கூத்தர்குரை கழல்வணங்கிச்
சொல்தாம மலர்புனைந்து
    குறும்பலாத் தொழுதிப்பால்
முற்றாவெண் மதிமுடியார்
    பதிபணிந்து மூவெயில்கள்
செற்றார்மன் னியசெல்வத்
    திருநெல்வே லியையணைந்தார்.


Adoring the resounding ankleted feet of the Lord-Dancer
Who willingly and joyously abides at Kutraalam,
He hymned a garland of verse and hailed Him;
He adored at Kurumpalaa; then he marched on
Worshipping at the shrines of the Lord who wears
A tender crescent on His crown, and arrived at opulent
And ever-during Tirunelveli where abides the Lord
Who, of yore, burnt the triple hostile cities.   

Arunachala Siva.

8186
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2016, 07:52:39 AM »
Verse 106:


இருபெருவேந் தரும்இயல்பின்
    மீண்டதற்பின் எழுந்தருளும்
பொருவருஞ்சீர் வன்றொண்டர்
    புகழ்ச்சேர ருடன்புனிதர்
மருவியதா னம்பலவும்
    பணிந்துபோய் மலைச்சாரல்
குருமணிகள் வெயிலெறிக்கும்
    குற்றாலஞ் சென்றடைந்தார்.When the two great kings returned to Madurai,
Van-tondar of peerless glory and the renowned Chera
Moved onward adoring at the many shrines of the Holy One
And arrived at the slopes of Kutraalam
Where bright gems glowed with sunny splendor.

Arunachala Siva.   

8187
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2016, 07:49:56 AM »
Verse  105:


அந்நாட்டுத் திருப்பதிகள்
    பலவும்அணைந்து இறைஞ்சமலை
நன்னாட்டு வேந்தருடன்
    நம்பிதாம் எழுந்தருள
மின்னாட்டும் பன்மணிப்பூண்
    வேந்தர்இரு வருமீள்வார்
தென்னாட்டு வேண்டுவன
    செய்தமைப்பார் தமைவிடுத்தார்.When Nampi Aaroorar fared forth to adore the nearby shrines
With the goodly Chera of Malai Naadu, the two Great kings resplendent with jewels wrought of bright gems,
Desired to return to Madurai; they ordered a retinue
To accompany them to render unto them all needed service
During their pilgrimage in the Paandya realm.

Arunachala Siva.

8188
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2016, 07:47:13 AM »
Verse  104:


இறைவர்திருத் தொண்டுபுரி
    யருமையினை இருநிலத்து
முறைபுரியும் முதல்வேந்தர்
    மூவர்களும் கேட்டஞ்சி
மறைமுந்நூல் மணிமார்பின்
    வன்றொண்டர் தமைப்பணிந்தார்
நிறைதவத்தோர் அப்பாலும்
    நிருத்தர்பதி தொழநினைந்தார்.


The three great monarchs that ruled this vast earth
Hearing of the formidability attendant upon the servitorship
Of the Lord, grew scared; they adored Van-Tondar
Whose beauteous chest displayed the sacred thread worn in unison
With the rules of the Vedas; Aaroorar of perfect
Tapas further desired to adore the Lord-Dancer
In His many shrines.


Arunachala Siva.

8189
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2016, 07:44:11 AM »
Verse  103:


கோத்திட்டை எனஎடுத்துக்
    கோதில்திருப் பதிகவிசை
மூர்த்தியார் தமைவணங்கி
    முக்கோக்கள் தம்முன்பே
ஏத்தியவண் டமிழ்மாலை
    இன்னிசைபா டிப்பரவிச்
சாத்தினார் சங்கரனார்
    தங்குதிருப் பரங்குன்றில்.


He hailed the Lord with a flawless and musical decade
Which began thus: "Kotthittai." In the presence
Of the three sovereigns, he melodized the bountiful decade
And adorned the Lord with a garland of verse
In Tiru-p-Parangkunram where Lord Sankara abides.   

Arunachala Siva.

8190
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2016, 07:41:10 AM »
Verse 102:


பரமர்திருப் பரங்குன்றில்
    சென்றுபார்த் திபரோடும்
புரமெரித்தார் கோயில்வலங்
    கொண்டுபுகுந் துள்ளிறைஞ்சிச்
சிரமலிமா லைச்சடையார்
    திருவடிக்கீழ் ஆட்செய்யும்
அருமைநினைந் தஞ்சுதும்என்
    றாரூரர் பாடுவார்.


With the three kings he came to Tiru-p-Perungkunru
Of the Supreme One, and circumambulated the shrine of the Lord
Who burnt the hostile cities; he moved in and adored
The Lord; contemplating the formidable nature of servitorship
Under the sacred feet of the Lord of matted hair
Who wears a garland of skulls Aaroorar sang:  "We are scared."

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 [546] 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 ... 3198