Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 [546] 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 ... 3172
8176
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 08, 2016, 10:11:56 AM »
Verse  9:


விரவிய தீவினை மேலைப் பிறப்புமுந்
    நீர்கடக்கப்
பரவிய அன்பரை என்புருக் கும்பரம்
    பாண்டியனார்
புரவியின் மேல்வரப் புந்திகொ ளப்பட்ட
    பூங்கொடியார்
மரவியன் மேல்கொண்டு தம்மையுந் தாம்அறி
    யார்மறந்தே.


When devotees hail Him to help them cross the sea - formed of triple waters -,
of cruel Karma which causes future birth,
the Supernal Paandya melts their bones.
As He came riding on a charger,
Damsels like unto flowery lianas,
forfeited of their buddhi stood like trees,
their senses rapt,
And wholly oblivious of themselves.

Arunachala Siva.


8177
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 08, 2016, 10:09:12 AM »
Verse  8:


அழிவின்றி நின்றதொர் ஆனந்த வெள்ளத்
    திடையழுத்திக்
கழிவில் கருணையைக் காட்டிக் கடிய
    வினையகற்றிப்
பழமலம் பற்றறுத் தாண்டவன் பாண்டிப்
    பெரும்பதமே
முழுதுல குந்தரு வான்கொடை யேசென்று
    முந்துமினே.

He immersed me in the flood of bliss that endures endless,
linked me with inseparable mercy,
Removed my cruel Karma,
snapped my hoary Aanava mala,
and thus redeemed me and ruled me.
He will confer not only the great lordship over the Paandya Realm but the whole world.
Hasten to gain His gift.


Arunachala Siva.


8178
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 08, 2016, 10:05:51 AM »
Verse  7:


மாயவ னப்பரி மேல்கொண்டு மற்றவர்
    கைக்கொளலும்
போயறும் இப்பிறப் பென்னும் பகைகள்
    புகுந்தவருக்
காய அரும்பெருஞ் சீருடைத் தன்னரு
    ளேஅருளுஞ்
சேய நெடுங்கொடைத் தென்னவன் சேவடி
    சேர்மின்களே.


As He rode on the stallion of gramarye,
others were enchanted by Him.
Unto them that seek Him,
The foes of repetitive births will perish;
to them He gives His own glorious grace - rare,
great and ever-during.
Lo,
reach the salvific feet of the Southerner,
The One of ever-abounding munificence.

Arunachala Siva.

8179
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 08, 2016, 10:01:42 AM »
Verse  6:


ஈண்டிய மாயா இருள்கெட எப்பொரு
    ளும்விளங்கத்
தூண்டிய சோதியை மீனவ னுஞ்சொல்ல
    வல்லன்அல்லன்
வேண்டிய போதே விலக்கிலை வாய்தல்
    விரும்புமின்தாள்
பாண்டிய னார்அருள் செய்கின்ற முத்திப்
    பரிசிதுவே. 


For the death of the deathless darkness dense and for the splendorous revelation of all things,
He induces the light of understanding.
Lo,
even the Paandya whose flag sports the sign of fish is not valiant enough to speak of this.
Lo,
there is no bar to reach Him if the will is strong.
Foster love for His feet.
Thus indeed,
Siva Paandya,
grants the gift of deliverance.

Arunachala Siva.8180
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 08, 2016, 09:58:08 AM »
Verse  5:


காலமுண் டாகவே காதல்செய் துய்ம்மின்
    கருதரிய
ஞாலமுண் டானொடு நான்முகன் வானவர்
    நண்ணரிய
ஆலமுண் டான்எங்கள் பாண்டிப் பிரான்தன்
    அடியவர்க்கு
மூலபண் டாரம் வழங்குகின் றான்வந்து
    முந்துமினே.As the time for salvation abounds,
love Him and stand redeemed.
He is our God of the Paandya realm,
The One who ate the Halaahalaa,
who is inaccessible to the Devas,
the Four-Faced and the inconceivably glorious one that devoured the earth.
He,
the source original of wealth,
gives munificently to His servitors.
Lo,
fore-gather in all celerity.

Arunachala Siva.

8181
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 08, 2016, 09:55:06 AM »
Verse  4:


செறியும் பிறவிக்கு நல்லவர் செல்லன்மின்
    தென்னன்நன்னாட்
டிறைவன் கிளர்கின்ற காலம்இக் காலம்எக்
    காலத்துள்ளும்
அறிவொண் கதிர்வாள் உறைகழித் தானந்த
    மாக்கடவி
எறியும் பிறப்பை எதிர்ந்தார் புரள
    இருநிலத்தே. This is the time when the God of the goodly realm of the Paandya manifests and grants grace.
Now is the time of all times.
Unsheathing His radiant sword of bliss He rides the steed of bliss and so slashes away the embodiment of those that come fronting Him,
that they roll on earth.
Lo,
ye that are dearly attached to binding births,
do not go thither.


Arunachala Siva.

8182
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 08, 2016, 09:51:05 AM »
Verse  3:


நீரின்ப வெள்ளத்துள் நீந்திக் குளிக்கின்ற
    நெஞ்சங்கொண்டீர்
பாரின்ப வெள்ளங் கொளப்பரி மேற்கொண்ட
    பாண்டியனார்
ஓரின்ப வெள்ளத் துருக்கொண்டு தொண்டரை
    உள்ளங்கொண்டார்
பேரின்ப வெள்ளத்துட் பெய்கழ லேசென்று
    பேணுமினே. 


To immerse the whole world in the flood of bliss,
Paandya ? the God -,
rode on a charger.
Assuming this form of a peerless flood of bliss,
He made a conquest of His servitors' hearts.
O ye whose hearts are after the bathing and swimming in the mere water of worldly joy,
fare forth to that Blissful Flood and adore His ankleted feet.

Arunachala Siva.

8183
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 08, 2016, 09:47:13 AM »
Verse  2:


சதுரை மறந்தறி மால்கொள்வர் சார்ந்தவர்
    சாற்றிச்சொன்னோம்
கதிரை மறைத்தன்ன சோதி கழுக்கடை
    கைப்பிடித்துக்
குதிரையின் மேல்வந்து கூடிடு மேற்குடி
    கேடுகண்டீர்
மதுரையர் மன்னன் மறுபிறப் போட
    மறித்திடுமே. When God whose extraordinary effulgence subsumes Sunlight,
holding a trident in His hand,
chooses to come riding a charger,
they that fared forth to behold Him,
will become oblivious of their glory,
Get involved in a frenzy of Gnosis and be rid of their transmigration.
For,
He did away with the rebirth of the Paandya - the ruler of the dwellers of Madurai.
Lo,
we have drummed this news to You

Arunachala Siva.

8184
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 08, 2016, 09:42:52 AM »
Tirup Pandip Pathigam:

The result of Siva-ananda:

Verse  1:

பருவரை மங்கைதன் பங்கரைப் பாண்டியற்
    காரமுதாம்
ஒருவரை ஒன்று மிலாதவ ரைக்கழற்
    போதிறைஞ்சித்
தெரிவர நின்றுருக் கிப்பரி மேற்கொண்ட
    சேவகனார்
ஒருவரை யன்றி உருவறி யாதென்றன்
    உள்ளமதே. 


He is concorporate with the Daughter of the mighty Mountain;
He is the rare Nectar unto the Paandya;
He is the peerless One that has attributes none;
He is the Hero who came riding a charger.
He makes manifest His flower-feet girt with anklets and causes me to melt.
Lo,
my heart Knows no form other than His own.

Arunachala Siva.

 

8185
31.  You are Brahman, the 'I'.  There is no doubt of this.  This is Brahman indeed.
There is no doubt of this.  All is mind. There is no doubt of this.  All is Brahman.
There is no uncertainty in this.

32. As it shines apart from Brahman, it is illusion.  All is illusion from top to bottom.
There is neither body nor the five elements nor the mind, being only illusory.

33.  Not there is the existence of the intellect or the senses.  Nor there is liberation,
being just Brahman. There can be not a moment of uncertainty, because of which
thought is naught.

34.  Know that egoism is unreal; that being so conceit is naught. Nor there is
thought or remembrance and therefore no ageing.  There is no doubt of this.

35. If vital air is there, there is life.  The sense of smell being, smell, there is.
If there be eyes, there are beings. Ears being, hearing exists.

36.  If skin exists, there is the presence of touch. If tongue exists, there is the
ability to taste.  If there is individual, there is life.  If there are feet, there is walking.

37.  If there are hands, there is action.  If there is a creator, there is the possibility
of creation.  If there is something to be protected, there is the protector Vishnu.               
If there is something to be devoured, there is the devourer, Siva.

38.  All is Brahman. There is no doubt of this.  All is indeed Brahman alone.
If there is something to be worshipped then there is worship.  If there is something
to be illumined, there is the illuminator Siva.

contd.,

Arunachala Siva.       

8186
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 08, 2016, 08:17:39 AM »
Verse  10:


உம்முடைய நிலைமையினை
    அறியாமை கொண்டுய்த்தீர்
எம்முடைய மனக்கருத்துக்
    கினிதாக விசைந்துஉமது
மெய்ம்மைபுரி செயல்விளங்க
   வேண்டியவா றேசரித்துச்
செம்மைநெறித் திருத்தொண்டு
    செய்யுமென விடைகொடுத்தான்.


"You discharged your duty without ever revealing
Your true state of servitorship; now be pleased
To consent to what my mind declares:
Be firmly poised in your true state so that it may
Grow resplendent, and perform your sacred,
Redemptive and grace-abounding servitorship."
He also gave him leave to depart at once.

Arunachala Siva.

8187
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 08, 2016, 08:14:04 AM »
Verse 9:


இறைஞ்சுதலும் முன்னிறைஞ்சி
    என்னுரிமைத் தொழிற்கடுத்த
திறம்புரிவேன் அதற்கென்னோ
    தீங்கென்ன ஆங்கவர்க்கு
நிறைந்தநிதிக் குவைகளுடன்
    நீடுவிருத் திகளளித்தே
அறம்புரிசெங் கோலரசன்
    அஞ்சலிசெய் துரைக்கின்றான்.

Ever before the king adored him thus, he paid
Obeisance to him and said: "I display
Such skill as befits my privileged stewardship
In war; can aught of evil from this ensue?"
Thereupon, the king that wields a righteous scepter,
Conferring on him heaps of riches and also
Tax-free endowments, adored him and said:   


Arunachala Siva.


8188
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 08, 2016, 08:10:43 AM »
Verse  8:


தம்பெருமான் திருத்தொண்டர்
    எனக்கேட்ட தார்வேந்தன்
உம்பர்பிரான் அடியாரை
    உணராதே கெட்டொழிந்தேன்
வெம்புகொடும் போர்முனையில்
    விட்டிருந்தேன் எனவெருவுற்று
எம்பெருமான் இதுபொறுக்க
    வேண்டுமென இறைஞ்சினான்.When the garlanded king heard that he was a sacred
Servitor of his Lord, he said: "Woe is me that did
Not know him to be a devotee of the Lord of Devas!"
I plied him, alas, to give battle in the fierce war-front;
Quaking with fear, the king entreated Paranjyoti
Thus: "O my lord, forgive my sin."

Arunachala Siva.

8189
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 08, 2016, 08:07:57 AM »
Verse  7:


கதிர்முடிமன் னனுமிவர்தங்
    களிற்றுரிமை யாண்மையினை
அதிசயித்துப் புகழ்ந்துரைப்ப
    அறிந்தவமைச் சர்களுரைப்பார்
மதியணிந்தார் திருத்தொண்டு
    வாய்த்தவலி யுடைமையினால்
எதிரிவருக் கிவ்வுலகி
    லில்லையென வெடுத்துரைத்தார்.   

When the king of the bright-rayed crown witnessed
In wonder his peerless capacity to lead the elephantry
And praised him, the knowledgeable ministers said:
"He is blessed with the puissance of servitorship
To the crescent-crested Lord; there is none his peer
In this whole world."

Arunachala Siva.

8190
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 08, 2016, 08:04:47 AM »
Verse  6:


மன்னவற்குத் தண்டுபோய்
    வடபுலத்து வாதாவித்
தொன்னகரம் துகளாகத்
    துளைநெடுங்கை வரையுகைத்துப்
பன்மணியும் நிதிக்குவையும்
    பகட்டினமும் பரித்தொகையும்
இன்னனஎண் ணிலகவர்ந்தே
    இகலரசன் முன்கொணர்ந்தார்.   


For his king he led an army to the north and razed
To the ground the hoary city Vaataapi in a battle;
He led his hill-like elephants of great trunks
And won the war; he captured and returned with heaps
Of gems and riches, herds of tuskers and also
Horses and such-like innumerable trophies of war;
These he brought before his royal liege.   


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 [546] 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 ... 3172