Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 [545] 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 ... 3129
8161
Verse 3:


நாயிற் கடைப்பட்ட
    நம்மையுமோர் பொருட்படுத்துத்
தாயிற் பெரிதுந்
    தயாவுடைய தம்பெருமான்
மாயப் பிறப்பறுத்
    தாண்டானென் வல்வினையின்
வாயிற் பொடியட்டிப்
    பூவல்லி கொய்யாமோ.


He reckoned even us,
worse than dogs,
as worthy.
Our Lord-God whose compassion excels mother's,
Snapped our Maya embodiment,
redeemed us to rule over us.
Come,
let us throw dust into the mouth of my cruel Karma and gather blooms from lianas.


Arunachala Siva.

8162
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 15, 2016, 09:34:55 AM »
Verse  200:

அண்ணல் தொடர்ந்தா வணங்காட்டி
    ஆண்ட நம்பி யெழுந்தருள
எண்ணில் பெருமை ஆதிபுரி
    இறைவ ரடியா ரெதிர்கொள்வார்
வண்ண வீதி வாயில்தொறும்
    வாழை கமுகு தோரணங்கள்
சுண்ண நிறைபொற் குடந்தூப
    தீப மெடுத்துத் தொழவெழுங்கால்.   


Hearing of the arrival of Aaroorar who was claimed
By the Lord that enslaved him through a document,
The devotees of the endlessly glorious Lord of Aadipuri,
Rose up to meet and greet him; at the entrance
Of each street they hung bunches of banana and Areca;
They hung Toranas, carried vessels of gold-dust,
Pots of gold filled with holy water, censers and lamps;
Then they fared forth to receive him.


Arunachala Siva.8163
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 15, 2016, 09:32:27 AM »
Verse 199:


அங்குச் சிலநாள் வைகியபின்
    அருளாற் போந்து பொருவிடையார்
தங்கும் இடங்க ளெனைப்பலவுஞ்
    சார்ந்து தாழ்ந்து தமிழ்பாடிப்
பொங்கு புணரிக் கரைமருங்கு
    புவியுட் சிவலோகம் போலத்
திங்கள் முடியா ரமர்ந்ததிரு
    வொற்றியூரைச் சென்றடைந்தார்.


After his sojourn, blessed with the Lord's leave
He fared forth to the many shrines of the Lord whose mount
Is the martial Bull; there he adored the Lord
And hymned Him in Tamizh; then he arrived
At Tiruvotriyoor, verily the Siva-loka on earth,
Situate near the beach of the swelling sea
Where the crescent-crested Lord abides.

Arunachala Siva.


8164
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 15, 2016, 09:29:55 AM »
Verse  198:


வடமா திரத்துப் பருப்பதமும்
    திருக்கே தார மலையுமுதல்
இடமா அரனார் தாமுவந்த
    வெல்லா மிங்கே இருந்திறைஞ்சி
நடமா டியசே வடியாரை
    நண்ணி னார்போ லுண்ணிறைந்து
திடமாங் கருத்தில் திருப்பதிகம்
    பாடிக் காதல் சிறந்திருந்தார்.   


During his sojourn, he adored from there Sri Sailam,
Tiru-k-Kedaaram and other northern shrines of the Lord;
As if he had beheld in person the dancing feet
Of the Lord in those far off shrines, out leaped
From his lips, firm-fibered and divine decades,
And he reveled in joy.

Arunachala Siva.

8165
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 15, 2016, 09:27:21 AM »
Verse 197:


வணங்கி உள்ளங் களிகூர
    மகிழ்ந்து போற்றி மதுரஇசை   
அணங்கு செண்டா டெனும்பதிகம்
    பாடி யன்பாற் கண்ணப்பர்
மணங்கொள் மலர்ச்சே வடிபணிந்து
    வாழ்ந்து போந்து மன்னுபதி
இணங்கு தொண்ட ருடன்கெழுமி
    இன்புற் றிருக்கும் அந்நாளில்.   He worshipped the Lord and in soulful rapture, melodized
In sweet music a decade that oped thus: "Sentaatum?"
In loving devotion he hailed the fragrant
Lotus-feet of Kannappar and felt blessed; he moved out
And sojourned in that ever-during town
With servitors that were poised in inner harmony.

Arunachala Siva.


8166
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 15, 2016, 09:24:50 AM »
Verse  196:

தடுக்க லாகாப் பெருங்காதல்
    தலைநின் றருளுங் கண்ணப்பர்
இடுக்கண் களைந்தாட் கொண்டருளும்
    இறைவர் மகிழ்ந்த காளத்தி
அடுக்கல் சேர அணைந்துபணிந்
    தருளா லேறி அன்பாறு
மடுப்பத் திருமுன் சென்றெய்தி
    மலைமேல் மருந்தை வணங்கினார்.   

He came to the foot of the hill of Kaalatthi where
The Lord who dispelled the distress of Kannappar who was poised
In immense and irreppressible love, and ruled him,
Abides in great joy; he prostrated before the hill
And ascended it, blessed with the Lord?s grace;
Immersed in flooding love he reached His presence
And adored Him, the Remedy enshrined in the Hill.


Arunachala Siva.
8167
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 15, 2016, 09:22:49 AM »
Verse  195:


மன்னு திருமாற் பேறணைந்து
    வணங்கிப் பரவித் திருவல்லம்
தன்னுள் எய்தி இறைஞ்சிப்போய்ச்
    சாரும் மேல்பாற் சடைக்கற்றைப்
பின்னல் முடியா ரிடம்பலவும்
    பேணி வணங்கிப் பெருந்தொண்டர்
சென்னி முகில்தோய் தடங்குவட்டுத்
    திருக்கா ளத்தி மலைசேர்ந்தார்.Reaching Tirumaalperu he hailed and adored the Lord;
He came to Tiruvallam and adored Him; westward he marched
Adoring at many shrines the Lord who wears a crown
Of plaited matted hair; then the great servitor reached
The hill of Tirukkaalatthi whose great peaks are cloud-capped.


Arunachala Siva.

8168
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 15, 2016, 09:20:25 AM »
Verse  194:செல்வ மல்கு திருப்பனங்காட்
    டூரிற் செம்பொற் செழுஞ்சுடரை
அல்லல் அறுக்கும் அருமருந்தை
    வணங்கி யன்பு பொழிகண்ணீர்
மல்கநின்று விடையின்மேல்
    வருவார் எனும்வண் டமிழ்ப்பதிகம்
நல்ல இசையி னுடன்பாடிப்
    போந்து புறம்பு நண்ணுவார்.


At prosperous Tiruppanangkaattoor he adored
The splendorous flame of ruddy gold--the Lord
Who is verily the Remedy for all ills--, and with tear-filled
Eyes, he hailed Him in a bountiful decade opening thus:
"Vitaiyin mel Varuvaar." He sang the decade tunefully,
And moved out of the shrine.


Arunachala Siva.

8169
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 15, 2016, 09:17:08 AM »
Verse  193:


பாட இசையும் பணியினால்
    பாவை தழுவக் குழைகம்பர்
ஆடல் மருவுஞ் சேவடிகள்
    பரவிப் பிரியா தமர்கின்றார்
நீட மூதூர்ப் புறத்திறைவர்
    நிலவும் பதிகள் தொழவிருப்பால்
மாட நெருங்கு வன்பார்த்தான்
    பனங்காட் டூரில் வந்தடைந்தார்.

He served the Lord by hymning Him in sacred songs;
He sojourned there unable to part from the holy feet
Of the Lord-Dancer who grew lithe when Uma embraced Him;
Then desiring to adore at the many shrines situate
Beyond Kaanchi and hail Him in hymns, he fared forth and arrived
At Vanpaartthanpanangkaattoor of great mansions.

Arunachala Siva.

   

8170
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 15, 2016, 09:13:28 AM »
Verse  192:


அங்கண் அமர்வார் அனேகதங்கா
    வதத்தை யெய்தி யுள்ளணைந்து
செங்கண் விடையார் தமைப்பணிந்து
    தேனெய் புரிந்தென் றெடுத்ததமிழ்
தங்கு மிடமா மெனப்பாடித்
    தாழ்ந்து பிறவுந் தானங்கள்
பொங்கு காத லுடன்போற்றிப்
    புரிந்தப் பதியிற் பொருந்துநாள்.


Aaroorar who sojourned there came to Kacchi
Anekathankaapatham, moved into the temple
And adored the Lord whose mount is the red-eyed Bull;
He hailed the Lord in a decade of Tamizh
Beginning with the words: "Thenaipurinthu"
And affirmed in that decade thus:
"This is where the Lord abides."
Bowing before Him, he moved out and adored
The Lord in swelling love in His other shrines
And continued to sojourn there poised in love.

Arunachala Siva.


8171
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 15, 2016, 09:10:50 AM »
Verse  191:


ஓண காந்தன் தளிமேவும்
    ஒருவர் தம்மை யுரிமையுடன்
பேணி யமைந்த தோழமையால்
    பெருகும் அடிமைத் திறம்பேசிக்
காண மோடு பொன்வேண்டி
    நெய்யும் பாலும் கலைவிளங்கும்
யாணர்ப் பதிகம் எடுத்தேத்தி
    யெண்ணில் நிதிபெற் றினிதிருந்தார்.In his privileged position as the Lord?s own companion
He hailed the Peerless One of Onakaanthan Tali
And there affirmed his boundless servitorship;
Seeking coins and gold from the Lord, he hailed Him
With a scripturaly beauteous decade which
Opened thus: "Neyyum paalum"; blessed with
Immense wealth he sojourned there in joy.

Arunachala Siva.

8172
Verse  2:


எந்தைஎந் தாய்சுற்றம்
    மற்றுமெல்லாம் என்னுடைய
பந்தம் அறுத்தென்னை
    ஆண்டுகொண்ட பாண்டிப்பிரான்
அந்த இடைமருதில்
    ஆனந்தத் தேனிருந்த
பொந்தைப் பரவிநாம்
    பூவல்லி கொய்யாமோ.


He snapped my fetters ? my father,
my mother,
kin and all else.
The Lord of the Pandya realm,
thus,
Redeemed me.
Lo,
let us hail the hole of the bole at Idaimarutu where abides the bliss of Honey,
And gather flower from creepers.

Arunachala Siva.

8173
Tirup Poovalli:

Plucking flowers by girls.

The removal of Maya.


Verse  1:


இணையார் திருவடிஎன்
    தலைமேல் வைத்தலுமே
துணையான சுற்றங்கள்
    அத்தனையுந் துறந்தொழிந்தேன்
அணையார் புனற்றில்லை
    அம்பலத்தே ஆடுகின்ற
புணையாளன் சீர்பாடிப்
    பூவல்லி கொய்யாமோ.
 

What time He placed His sacred feet twain on my head,
That very moment I forsook all my kith and kin whom I deemed as my help.
Singing the glory of Him ? verily a float to cross the sea of transmigration -,
the One that dances In the Ambalam at Thillai which is rich,
in well-guarded pools,
We will gather blossoms from lianas.


Arunachala Siva.

8174
Verse  20:அருந்தவருக் காலின்கீழ்
    அறமுதலா நான்கனையும்
இருந்தவருக் கருளுமது
    எனக்கறிய இயம்பேடீ
அருந்தவருக் கறமுதல்நான்
    கன்றருளிச் செய்திலனேல்
திருந்தவருக் குலகியற்கை
    தெரியாகாண் சாழலோ.

O friend,
seated under the Banyan tree,
He,
In grace,
taught the rare tapaswins the four goals of life commencing from Dharma.
Explain this to me that I may clearly comprehend it.
Had He not,
that day,
in grace,
taught the great tapaswins te four goals of life commencing from Dharma,
They could not have known aright,
the ways ? Phenomenal and noumenal -,
Chaazhalo !

concluded.

Arunachala Siva.

8175
Verse  19:அம்பரமாம் புள்ளித்தோல்
    ஆலாலம் ஆரமுதம்
எம்பெருமான் உண்டசதுர்
    எனக்கறிய இயம்பேடீ
எம்பெருமான் ஏதுடுத்தங்
    கேதமுது செய்திடினும்
தம்பெருமை தானறியாத்
    தன்மையன்காண் சாழலோ. 


O friend,
His clothing is a spotted hide;
The Halaahalaa is His nectarean victuals.
Tell me that I may clearly know of this,
His crafty consuming.
Whatever our God may wear or eat as His food,
Know that He is the One who is unaware of His own greatness,
Chaazhalo !


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 [545] 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 ... 3129