Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 [544] 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... 3139
8146
6.


இன்பந் தருவன் குயிலே
    ஏழுல கும்முழு தாளி
அன்பன் அமுதளித் தூறும்
    ஆனந்தன் வான்வந்த தேவன்
நன்பொன் மணிச்சுவ டொத்த
    நற்பரி மேல்வரு வானைக்
கொம்பின் மிழற்றுங் குயிலே
    கோகழி நாதனைக் கூவாய் .


O Kuyil,
I will cause you to rejoice.
He is the Ruler of the seven worlds.
He is the abode of Love.
He confers Nectar and springs from within as the blissful One.
He is the Lord of the Empyrean.
He rode on an excellent charger shining like gold inlaid with rubies.
O Kuyil that pipes from a spray,
Call the Lord of Kokazhi to come.


Arunachala Siva.

8147
5.


சுந்தரத் தின்பக் குயிலே
    சூழ்சுடர் ஞாயிறு போல
அந்தரத் தேநின் றிழிந்திங்
    கடியவர் ஆசை அறுப்பான்
முந்தும் நடுவும் முடிவு
    மாகிய மூவ ரறியாச்
சிந்துரச் சேவடி யானைச்
    சேவக னைவரக் கூவாய்.O pretty and delightful Kuyil !
He who is like the Sun encircled by rays radiant,
from the heaven,
came down here to shatter the worldly longings of His devotees.
The Triad Constituting the Beginning,
the Middle and the End,
Do not know Him.
Lo,
the salvific feet of the hero are incarnadine.
Call Him to come.

Arunachala Siva.


8148
4.

தேன்பழச் சோலை பயிலுஞ்
    சிறுகுயி லேஇது கேள்நீ
வான்பழித் திம்மண் புகுந்து
    மனிதரை ஆட்கொண்ட வள்ளல்
ஊன்பழித் துள்ளம் புகுந்தென்
    உணர்வது வாய ஒருத்தன்
மான்பழித் தாண்டமென் னோக்கி
    மணாளனை நீவரக் கூவாய்.


O little Kuyil that frequents the groves of meliferous fruitage,
listen to this.
He,
the munificent Lord,
ignoring Heaven,
came down to earth and redeemed men.
Unmindful of my flesh,
He entered me and became my Consciousness.
He is the unique One.
He is the Consort of Her whose soft looks put to shame the antelope's.
Do call Him to come

Arunachala Siva.

8149
3.

நீல உருவிற் குயிலே
    நீள்மணி மாடம் நிலாவும்
கோல அழகிற் றிகழுங்
    கொடிமங்கை உள்ளுறை கோயிற்
சீலம் பெரிதும் இனிய
    திருவுத் தரகோச மங்கை
ஞாலம் விளங்க இருந்த
    நாயக னைவரக் கூவாய். O Kuyil of blue hue !
The liana-like woman who blazes in Her pulchritudinous form,
is enshrined in Uttharakosamangkai which is pure,
exceedingly sweet and divine and is also rich in extensive and gem like mansions.
There abides the Lord-Master that the world may thrive in splendor.
Call Him to come.

Arunachala Siva.8150
2.


ஏர்தரும் ஏழுல கேத்த
    எவ்வுரு வுந்தன் னுருவாம்
ஆர்கலி சூழ்தென் னிலங்கை
    அழகமர் வண்டோ தரிக்குப்
பேரரு ளின்ப மளித்த
    பெருந்துறை மேய பிரானைச்
சீரிய வாயாற் குயிலே
    தென்பாண்டி நாடனைக் கூவாய். 


He is hailed by the seven beautiful worlds;
every form is His own.
He blessed Mandotari,
sought by beauty,
of southern Lanka,
Girt with the ever-resounding sea,
with the bliss of great grace.
The Lord-God ? the One of southern Paandya realm ?,
is entempled in Perunturai.
O kuyil,
with your lovely voice,
call Him to come

Arunachala Siva.

8151
Kuyil  Pathu:

Decade on koel:


Pitying on Atma not yet realized:

1.


கீதம் இனிய குயிலே
    கேட்டியேல் எங்கள் பெருமான்
பாத மிரண்டும் வினவில்
    பாதாள மேழினுக் கப்பால்
சோதி மணிமுடி சொல்லிற்
    சொல்லிறந் துநின்ற தொன்மை
ஆதி குணமொன்று மில்லான
    அந்தமி லான்வரக் கூவாய். 

O dulcet-voiced Kuyil !
If asked where the feet twain Of our Lord,
are,
they are beyond the seven nether worlds if again asked where His effulgent and gem studded crown is,
Lo,
it is of ineffable pre-primordiality.
He is without Beginning,
any specific character or end.
Call Him to come

Arunachala Siva.8152
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 21, 2016, 09:20:03 AM »
Verse 280:அணைந்த தொண்டர்க ளுடன்வல மாக
    அங்கண் நாயகர் கோயில்முன் னெய்திக்
குணங்க ளேத்தியே பரவியஞ் சலியால்
    குவித்த கைதலை மேற்கொண்டு நின்று
வணங்கி நீர்மகிழ் கோயிலு ளீரே
    என்ற வன்தொண்டர்க் கூன்றுகோ லருளி
இணங்கி லாமொழி யால்உளோம் போகீர்
    என்றி யம்பினார் ஏதிலார் போல.


He hymned Him in a decade which opened thus: "Pizhai
Ulana Porutthiduvar"; the chief of Tirunaavaloor girt
With cloud-capped walls, hailed the Lord who is
Joyously concorporate with His Consort abiding in joy
At Venpaakkam sporting the serpent as His jewel.

Arunachala Siva.

8153
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 21, 2016, 09:16:58 AM »
Verse  279:


அணைந்த தொண்டர்க ளுடன்வல மாக
    அங்கண் நாயகர் கோயில்முன் னெய்திக்
குணங்க ளேத்தியே பரவியஞ் சலியால்
    குவித்த கைதலை மேற்கொண்டு நின்று
வணங்கி நீர்மகிழ் கோயிலு ளீரே
    என்ற வன்தொண்டர்க் கூன்றுகோ லருளி
இணங்கி லாமொழி யால்உளோம் போகீர்
    என்றி யம்பினார் ஏதிலார் போல.Accompanied with the devotees he circumambulated
The shrine and came before the sanctum sanctorum
Of the merciful Lord and praised His virtues; he hailed
And adored Him; folding his hands above his head
He worshipped Him and then addressed Him thus:
"Are You present in this temple where You abide
In joy?" To Van-tondar that questioned Him thus
The Lord gave a stick to walk with
And with indifferent words, thus replied him:
"We are very much here; You had better proceed."
Thus spake the Lord as though He were a stranger.

Arunachala Siva.

8154
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 21, 2016, 09:14:27 AM »
Verse  278:


தொண்டை மானுக்கன் றருள்கொடுத் தருளுந்
    தொல்லை வண்புகழ் முல்லை நாயகரைக்
கொண்ட வெந்துயர் களைகெனப் பரவிக்
    குறித்த காதலின் நெறிக்கொள வருவார்
வண்டுலா மலர்ச் சோலைகள் சூழ்ந்து
    மாட மாளிகை நீடுவெண் பாக்கம்
கண்ட தொண்டர்கள் எதிர்கொள வணங்கி
    காயும்நா கத்தர் கோயிலை யடைந்தார்.   

Unto the hoary, glorious and munificent Lord
Of Mullaivaayil who in the past graced Tondaimaan,
He prayed thus: "Deign to extirpate my cruel misery."
Having thus hailed Him, he who marched onward, poised
In his great desire, came to Venpaakkam, rich
In mansions and great houses, and girt with flowery
Gardens where the bees hummed in joy; when servitors
Came forth to receive him, he paid obeisance
To them and moved into the temple of the Lord, who,
Of yore, peeled off the hide of the irate tusker.


Arunachala Siva.

8155
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 21, 2016, 09:11:38 AM »
Verse  277:


அங்கு நாதர்செய் அருளது வாக
    அங்கை கூப்பியா ரூர்தொழ நினைந்தே
பொங்கு காதன்மீ ளாநிலை மையினால்
    போது வார்வழி காட்டமுன் போந்து
திங்கள் வேணியார் திருமுல்லை வாயில்
    சென்றி றைஞ்சிநீ டிய திருப் பதிகம்
சங்கிலிக் காகஎன் கண்களை மறைத்தீர்
    என்று சாற்றிய தன்மையிற் பாடி.

When that happened to be the grace of the Lord
He folded his beauteous hands above his head and adored
Him; borne by a soaring love to adore at Aaroor,
He resolved not to return
to Otriyoor led by them
That came with him, he came to Tirumullaivaayil
Of the Lord who wears the crescent in His matted hair,
Moved into the temple, and hymned a glorious
And divine decade in which he hailed Him thus: "For the sake
Of Sangkili, You caused my eyes to become blind."

Arunachala Siva.


8156
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 21, 2016, 09:08:52 AM »
Verse  276:அழுக்கு மெய்கொடென் றெடுத்தசொற் பதிகம்
    ஆதி நீள்புரி யண்ணலை யோதி
வழுத்து நெஞ்சொடு தாழ்ந்துநின் றுரைப்பார்
    மாதொர் பாகனார் மலர்ப்பதம் உன்னி
இழுக்கு நீக்கிட வேண்டும்என் றிரந்தே
    எய்து வெந்துயர்க் கையற வினுக்கும்
பழிக்கும் வெள்கிநல் லிசைகொடு பரவிப்
    பணிந்து சாலவும் பலபல நினைவார்.


With an adoring heart he fell prostrate on the ground
And hailed the Lord of ever-during Aadipuri
In a decade of verse which opened thus:
"Azhukku meikodu." Contemplating the flower soft feet
Of the Lord whose half is His Consort, he prayed
To Him thus: "You should abolish this flaw." He was
Ashamed of his cruel and helpless plight and stigma;
He hailed the Lord in mellifluous melody, and Him
Adored; then he thought of many, many things.

Arunachala Siva.

8157
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 21, 2016, 09:06:34 AM »
Verse  275:


செய்வதனை யறியாது
    திகைத்தருளி நெடிதுயிர்ப்பார்
மைவிரவு கண்ணார்பால்
    சூளுறவு மறுத்ததனால்
இவ்வினைவந் தெய்தியதாம்
    எனநினைந்தெம் பெருமானை
வெவ்வியஇத் துயர்நீங்கப்
    பாடுவேன் எனநினைந்து.He did not know what he could do; he was bewildered;
He heaved long sighs of distress; he thought
Thus: "This is the result of my transgression
Of my plighted word to her whose eyes are touched
With collyrium." Then he mused thus:
"I will hail my Lord in numbers to rid me
Of this misery that has come to me."

Arunachala Siva.   

8158
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 21, 2016, 09:03:15 AM »
Verse  274:


பின்னொருநாள் திருவாரூர்
    தனைப்பெருக நினைந்தருளி
உன்னஇனி யார்கோயில்
    புகுந்திறைஞ்சி ஒற்றிநகர்
தன்னையக லப்புக்கார்
    தாஞ்செய்த சபதத்தால்
முன்னடிகள் தோன்றாது
    கண்மறைய மூர்ச்சித்தார்.


Then, one day, thinking very much on Tiruvaaroor, he entered,
The temple of His who is sweet to think on,
And adored Him; as he moved out leaving Otriyoor
By reason of his oath, the light of his eyes grew extinct;
He could not see the treading ground; he swooned.   

Arunachala Siva.

8159
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 21, 2016, 09:00:52 AM »
Verse  273:


மின்னொளிர்செஞ் சடையானை
    வேதமுத லானானை
மன்னுபுகழ்த் திருவாரூர்
    மகிழ்ந்தானை மிகநினைந்து
பன்னியசொற் பத்திமையும்
    அடிமையையுங் கைவிடுவான்
என்னுமிசைத் திருப்பதிகம்
    எடுத்தியம்பி யிரங்கினார்.


Much, very much, did he think on the Lord enshrined
In Poongkoyil, the Lord who is the Author
Of the Vedas, the Lord who abides in joy in Tiruvaaroor,
And hailed Him in a divine and musical decade of lofty verses
Which opened thus: "Patthimaiyum atimaiyaiyum?"

Arunachala Siva.   

8160
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 21, 2016, 08:58:42 AM »
Verse  272:

பூங்கோயில் அமர்ந்தாரைப்
    புற்றிடங்கொண் டிருந்தாரை
நீங்காத காதலினால்
    நினைந்தாரை நினைவாரைப்
பாங்காகத் தாமுன்பு
    பணியவரும் பயனுணர்வார்
ஈங்குநான் மறந்தேனென்
    றேசறவால் மிகவழிவார்.

He abides in joy in Poongkoyil; He is enshrined
In the Ant-Hill; He thinks on them that thinks on Him
In unforgetful and loving devotion: of adoration unto him
Aaroorar grew conscious, as the fruit of his regular
And proper worship in the past; exclaiming:
"Lo, here did I clean forget Him,"
He wallowed exceedingly in misery.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 [544] 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... 3139