Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 [544] 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... 3200
8146
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 29, 2016, 11:47:33 AM »
Verse  7:


கோவண வாடையும் நீறுப்பூச்சுங் கொடுமழு வேந்தலுஞ் செஞ்சடையும்
நாவணப் பாட்டும்நள் ளாறுடைய நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
பூவண மேனி யிளையமாதர் பொன்னும் மணியும் கொழித்தெடுத்து
ஆவண வீதியி லாடுங்கூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.


Our Lord in Naḷḷāṟu who has songs of several rhythmic movements, red matted locks holding a cruel battle-axe and wearing a loin-cloth. What is the reason for dwelling in Ālavāy in Kūṭal where young ladies who have bodies as tender as flowers take by sifting in a winnowing fan gold and precious stones, and play in the bazaar street?
Please tell me.


Arunachala Siva.8147
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 29, 2016, 11:44:18 AM »
Verse  6:


பாகமுந் தேவியை வைத்துக்கொண்டு பைவிரி துத்திப் பரியபேழ்வாய்
நாகமும் பூண்டநள் ளாறுடைய நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
போகமும் நின்னை மனத்துவைத்துப் புண்ணியர் நண்ணும் புணர்வுபூண்ட
ஆகமு டையவர் சேருங்கூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.


Placing the Devi (Umai) on one half, our Lord who is in Naḷḷāṟu and who adorn yourself with a big cobra of large mouth and spots spreading in its hood!
what is the reason for dwelling in Ālavāy in Kūṭal where people who have the mind to be in contact with you, and virtuous people who enjoy all pleasures by meditating on you?  Please tell me.

Arunachala Siva.8148
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 29, 2016, 11:41:16 AM »
Verse  5:


செம்பொன்செய் மாலையும் வாசிகையும் திருந்து புகையும் அவியும்பாட்டும்
நம்பும் பெருமைநள் ளாறுடைய நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
உம்பரும் நாகரு லகந்தானும் ஒலிகடல் சூழ்ந்த வுலகத்தோரும்
அம்புத நால்களால் நீடுங்கூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.Our Lord who dwells in Naḷḷāṟu and who has the greatness of desiring songs, offerings made in sacrificial fire and fragrant incense, a kind of garland worn on the head and a garland of fine gold worn on the chest!  What is the reason for dwelling in Alavāy in Kūtal which become famous by four clouds joining together, and which is worshipped by the residents of the upper world, the serpent world and people of this world surrounded by the roaring sea? Please tell me.

Arunachala Siva.8149
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 29, 2016, 11:37:21 AM »
Verse  4:

பூவினில் வாசம் புனலிற்பொற்புப் புதுவிரைச் சாந்தினில் நாற்றத்தோடு
நாவினிற் பாடல்நள் ளாறுடைய நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
தேவர்கள் தானவர் சித்தர்விச்சா தரர்கணத் தோடுஞ் சிறந்துபொங்கி
ஆவினில் ஐந்துகந் தாட்டுங்கூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.

Our Lord in Naḷḷāṟu who is the songs in the mouth, sweet scent in the new and fragrant sandal and fragrance in flowers! What is the reason for dwelling in Ālavāy in Kūṭal where the heavenly gods, Tāṉavar, Chiṭṭar and Viccātarar become highly elated and bathe you with the five products of the cow? Please tell me.

Arunachala Siva.

8150
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 29, 2016, 11:32:49 AM »
Verse  3:

தண்ணறு மத்தமும் கூவிளமும் வெண்டலை மாலையும் தாங்கியார்க்கும்
நண்ணல ரியநள் ளாறுடைய நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
புண்ணிய வாணரும் மாதவரும் புகுந்துட னேத்தப் புனையிழையார்
அண்ணலின் பாட லெடுக்குங்கூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.

Our Lord in naḷḷāṟu who cannot be easily approached by anybody, bearing on the head white skulls strung together, Bael, and cool, fragrant Datura flowers!
What is the reason for dwelling in Alavāy in Kūṭal where people who have virtuous acts to their credit, and ascetics who have done severe penance enter into the temple and are praising together, when the ladies who adorn themselves with ornaments begin to sing songs of praise about you?
Please tell me.


Arunachala Siva.

8151
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 29, 2016, 11:26:34 AM »
Verse  2:


திங்களம் போதுஞ் செழும்புனலும் செஞ்சடை மாட்டயல் வைத்துகந்து
நங்கண் மகிழும்நள் ளாறுடைய நம்பெருமானிது வென்கொல்சொல்லாய்
பொங்கிள மென்முலை யார்களோடும் புனமயி லாட நிலாமுளைக்கும்
அங்கழ கச்சுதை மாடக்கூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.

Feeling happy in having placed side by side on the red matted locks fertile water and the crescent moon which is like a bud in an advanced stage. Our Lord in Naḷḷāṟu who rejoices in our company! What is the reason for dwelling in Alavāy in Kūṭal which has beautifully plastered storeys from which white light like moonlight rise, when the peacocks which are found in forest tracts dance with ladies who have soft, young and swelling breasts?

Arunachala Siva.


8152
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 29, 2016, 11:22:47 AM »
Tiru Nallaaru and Tiru Alavai (Madurai):

Verse  1:

பாடக மெல்லடிப் பாவையோடும் படுபிணக் காடிடம் பற்றிநின்று
நாடக மாடும்நள் ளாறுடைய நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
சூடக முன்கை மடந்தைமார்கள் துணைவ ரொடுந்தொழு தேத்திவாழ்த்த
ஆடகமாடம் நெருங்குகூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.Our Lord who is in Naḷḷāṟu and dances in the cremation ground full of corpses, along with a lady wearing in her feet Pāṭakam! What is the reason for dwelling, desiring it, in Ālavāy* in Kūṭal* where golden mansions are close to each other, and where the ladies who wear bracelets, utter benedictions, by praising you and worshipping you with joined hands, along with their husbands?
Please tell me.

(*The names of Madurai)

Arunachala Siva.

8153
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 29, 2016, 08:37:46 AM »
Verse 140:


ஆய செயலின் அதிசயத்தைக்
    கண்டக் கரையில் ஐயாறு
மேய பெருமான் அருள்போற்றி
    வீழ்ந்து தாழ்ந்து மேல்பாற்போய்த்
தூய மதிவாழ்சடையார்தம்
    பதிகள் பிறவுந் தொழுதேத்திச்
சேய கொங்கர் நாடணைந்தார்
    திருவா ரூரர் சேரருடன்.


Marveling much at the miracle, they hailed the grace
Of the Lord of Ariyaaru from the other bank of the river;
They prostrated on the ground in adoration, rose up
And moved westward adoring and hailing the Lord
Who wears the white crescent moon in His matted hair
At His other shrines; thus Tiru Aaroorar reached
The splendorous county of the Kongku with the Chera king.

Arunachala Siva.


8154
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 29, 2016, 08:34:39 AM »
Verse  139:


அங்கண் அரனார் கருணையினை
    ஆற்றா தாற்றித் திளைத்திறைஞ்சித்
தங்கள் பெருமான் திருவருளால்
    தாழ்ந்து மீண்டுந் தடம்பொன்னிப்
பொங்கு நதியின் முன்வந்த
    படியே நடுவு போந்தேறத்
துங்க வரைபோல் நின்றநீர்
    துரந்து தொடரப் பெருகியதால்.

They hailed the compassion of the Merciful One
In love insatiate; plunged as it were, in devotion, they
Adored Him; then they prostrated before their Lord
And blessed with His grace, moved out; they passed
Through the midst of the river as before, and when
They reached the other side, the water that stood
Like a great mountain, began to spread and rush amain.


Arunachala Siva.


8155
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 29, 2016, 08:31:46 AM »
Verse 138:

செஞ்சொல் தமிழ்நா வலர்கோனும்
    சேரர் பிரானும் தம்பெருமான்
எஞ்ச லில்லா நிறைஆற்றின்
    இடையே யளித்த மணல்வழியில்
தஞ்ச முடைய பரிசனமும்
    தாமும் ஏறித் தலைச்சென்று
பஞ்ச நதிவா ணரைப்பணிந்து
    விழுந்தார் எழுந்தார் பரவினார்.


The Prince of Naavaloor--the wielder of redemptive words--,
And the Chera king, with the retinues attached to them,
Fared forth through the flawless sandy passage
Vouchsafed to them by their Lord, and crossed the river;
They came before the Lord of the five rivers
Fell prostrate before Him, rose up and hailed Him.


Arunachala Siva.
8156
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 29, 2016, 08:27:47 AM »
Verse  137:


நம்பி பாதஞ் சேரமான்
    பெருமாள் பணிய நாவலூர்ச்
செம்பொன் முந்நூன் மணிமார்பர்
    சேரர் பெருமான் எதிர்வணங்கி
உம்பர் நாதர் உமக்களித்த
    தன்றோ என்ன வுடன்மகிழ்ந்து
தம்பி ரானைப் போற்றிசைத்துத்
    தடங்கா வேரி நடுவணைந்தார்.


Cheramaan Perumaan fell at the feet of Aaroorar,
And Navaloorar, the wearer of golden sacred thread on his
Beauteous chest, reciprocating the obeisance, said:
"Behold the grace of the Lord vouchsafed to you!"
In joy they hailed the Lord and moved into the midst
Of the vast Kaveri.

Arunachala Siva.   

8157
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 29, 2016, 08:24:42 AM »
Verse 136:


விண்ணின் முட்டும் பெருக்காறு
    மேல்பாற் பளிக்கு வெற்பென்ன
நண்ணி நிற்கக் கீழ்பால்நீர்
    வடிந்த நடுவு நல்லவழி
பண்ணிக் குளிர்ந்த மணற்பரப்பக்
    கண்ட தொண்டர் பயில்மாரி
கண்ணிற் பொழிந்து மயிர்ப்புளகங்
    கலக்கக் கைஅஞ் சலிகுவித்தார்.

The flooding river that swelled sky-high, stood firmly
Like a crystal hill on the west; on the east where
The water had drained, the parted and goodly way,
Made soft with the spread of cool sand, was revealed:
The serviteurs that beheld this, rained tears from their eyes;
The hair on their thrilled bodies stood erect;
Folding their hands above their heads they adored the Lord.

Arunachala Siva.

8158
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 29, 2016, 08:21:49 AM »
Verse  135:


மன்றில் நிறைந்து நடமாட
    வல்லார் தொல்லை ஐயாற்றில்
கன்று தடையுண் டெதிரழைக்கக்
    கதறிக் கனைக்கும் புனிற்றாப்போல்
ஒன்று முணர்வால் சராசரங்கள்
    எல்லாங் கேட்க வோலமென
நின்று மொழிந்தார் பொன்னிமா
    நதியு நீங்கி நெறிகாட்ட.In hoary Tiruvaiyaaru, the Lord that dances pervasively
In the Ambalam, abides; invoking Him, Aaroorar cried: "Olam!"
The cry that emanated from his integrated consciousness,
The cry that was like unto the mother-cow?s which heard
The call of its calf that stood prevented from reaching it,
Was heard by all beings -- animate and inanimate--;
At this, the river parted and revealed a passage.

Arunachala Siva.

8159
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 29, 2016, 08:18:24 AM »
Verse 134:

பரவும் பரிசொன் றெடுத்தருளிப்
    பாடுந் திருப்பாட் டின்முடிவில்
அரவம் புனைவார் தமைஐயா
    றுடைய வடிக ளோவென்று
விரவும் வேட்கை யுடனழைத்து
    விளங்கும் பெருமைத் திருப்பதிகம்
நிரவு மிசையில் வன்றொண்டர்
    நின்று தொழுது பாடுதலும்.His divine decade opened thus." "Paravum parisu."
At the end of each verse, in great impassioned love
He addressed the Lord that wears the serpent, thus;
"Aiyaaru Udaiya Adikalo!" It was thus Van-tondar stood
There and adoringly melodized his divine decade.

Arunachala Siva.

8160
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 29, 2016, 08:15:40 AM »
Verse  133:


ஆறு பெருகி இருகரையும்
    பொருது விசும்பில் எழுவதுபோல்
வேறு நாவாய் ஓடங்கள்
    மீது செல்லா வகைமிகைப்ப
நீறு விளங்குந் திருமேனி
    நிருத்தர் பாதம் பணிந்தன்பின்
ஆறு நெறியாச் செலவுரியார்
    தரியா தழைத்துப் பாடுவார்.

The river was in spate; its swelling water clashed
Against both the banks and rose up in the sky
Defying the plying of bark or boat; adoring the feet
Of the Lord-Dancer whose divine frame is besmeared
With the holy ash, Aaroorar who was privileged
To pass through any path, unable to contain himself,
Began to hymn the Lord.   

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 [544] 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... 3200