Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 [544] 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... 3071
8146
Verse  4:


என்னணி யார்முலை ஆகம் அளைந்துடன்
இன்புறு மாகாதே
எல்லையில் மாக்கரு ணைக்கடல் இன்றினி
தாடுது மாகாதே
நன்மணி நாதம் முழங்கியென் உள்ளுற
நண்ணுவ தாகாதே
நாதன் அணித்திரு நீற்றினை நித்தலும்
நண்ணுவ தாகாதே
மன்னிய அன்பரில் என்பணி முந்துற
வைகுவ தாகாதே
மாமறை யும்அறி யாமலர்ப் பாதம்
வணங்குது மாகாதே
இன்னியற் செங்கழு நீர்மலர் என்தலை
எய்துவ தாகாதே
என்னை யுடைப்பெரு மான்அருள் ஈசன்
எழுந்தரு ளப்பெறிலே.


If my God who owns me and rules me,
in grace,
deigns to manifest before me:
Will it become impossible for me to hug His body,
pressing my beautiful breasts thereon and enjoy bliss?
Will I be disabled to bathe in joy in the infinite and great sea of mercy,
this day?
Will not the sweet sonic sound so soar up in me that I will,
for sure,
come by it?
Will it not be possible for me to adorn me daily with my Lord-Consort`s comely Holy Ash?
Will not my services to Him,
among them that serve Him perennially be reckoned as the foremost?
Will I be disabled to adore His flower-feet which are beyond the cognition of the Vedas?
Will the sweet and Suaveolent Sengkazhuneer flower cease to bedeck my crown?

contd.,

Arunachala Siva.

8147
55.  One whose experience is the Brahmic Bliss, whose worship of Siva is the Brahmic nectar, who
relishes the Brahmic nectar alone is the Videha Mukta.

56. One whose wedlock is in the essence of Brahmic Bliss whose family is the nectar of Brahman, who
is associated with people in the Brahmic Bliss alone is the Videha Mukta.

57.  Living in the choicest nectar of Brahman, seated in the temple of Brahmic Bliss, one whose constant
repetition is of the Brahmic nectar alone is the Videha Mukta.

58.  The finale of whose body is Brahmic Bliss, whose senses display Brahmic Bliss, whose learning
is full of Brahmic nectar alone is the Videha Mukta.

59.  Intoxicated by the vigor of Brahmic Bliss, suffused with the essence of Brahmic nectar, one who
ever reposes in the Self that is Brahmic alone is the Videha Mukta.

60.  This chapter on liberation from the body is so rare to come by all in the texts.  It has been revealed
to you by me O great Yogi!  Emancipation from the body occurs by listening to this.

61.  Skanda:

I worship Your feet O Lord of the helpless, consort of Uma and wearing the ruler of night, the moon, in the
crown of Your matted locks.  Save me Lord of the Pramatha hosts, who with a spark emanating from the
fiery forehead the love God Manmatha to ashes.

62.  O three eyed Lord, whose body is smeared with the holy ashes!  Let my mind-lotus ever attain association
with Thy eyes by a momentary side glance.  Thereby I shall be able to overcome the vicious cycle of
transmigration full of sorrow deluding the multitudes into bondage, the escape from which is not known
to the Vedas ir ever their crest, the Upanishads.

The chapter 12, a dialogue between Ribhu and Nidagaha, called the 'description of the chapter on liberation
from the body, in the sixth amsa called Sankara in Sri Siva Rahasyam.

contd.,

Arunachala Siva.                     
 

8148
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 09:21:26 AM »
Verse 910:


மற்றவர்கள் நிலைமையையும் புத்த நந்தி
    வாக்கின்போர் ஏற்றவன்தன் தலையும் மெய்யும்
அற்றுவிழ அத்திரவாக் கதனால் அன்பர்
    அறுத்ததுவுங் கண்டஅர னடியார் எல்லாம்
வெற்றிதரும் பிள்ளையார் தமக்குச் சென்று
    விண்ணப்பஞ் செயவெதிர்ந்த விலக்கு நீங்க
உற்றவிதி அதுவேயாம் அரஎன் றெல்லாம்
    ஓதுகென அவ்வொலிவான் உற்ற தன்றே.
The serviteurs of Siva who witnessed the plight
Of the Buddhists and also the head and the trunk
Of Buddha Nandi severed by the mantric weapon
Of words, came before the godly child-- the conferrer
Of triumph--, and humbly narrated
The happenings; thereupon he said: "The Lord
Has ruled even thus to quell the opposing obstruction;
So, may you all chant, 'Hara, Hara!'
Thus bidden they chanted the Lord's name   
And the chanting filled the sky."

Arunachala Siva.

8149
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 09:18:10 AM »
Verse 909:


ஏறுயர்த்தார் சைவநெறி ஆணை உய்க்க
    எதிர்விலக்கும் இடையூற்றை எறிந்து நீக்கும்
மாறில்வலி மந்திரமாம் அசனி போல
    வாய்மைஉரைத் திருத்தொண்டர் வாக்கி னாலே
வேறுமொழிப் போர் ஏற்பான் வந்த புத்தன்
    மேனியையும் தலையினையும் வெவ்வே றாகக்
கூறுபட நூறியிடப் புத்தர் கூட்டம்
    குலைந்தோடி விழுந்துவெருக் கொண்ட தன்றே.When the command of the Lord whose banner
Sports the Bull was thus pronounced,
Like the great thunder, the peer-less puissant
Mantric weapon--impossible to for-fend--,
Which annihilates all troubles that beset the way
Of Saivism, by reason of the truth-laden
Pronouncement of the divine servitor,
Rent asunder the head from the body of Buddha Nandi,
The hair-splitting logo-machist that came thither;
Witnessing this the Buddhist crowds, struck with fear,
Ran helter-skelter and quailed.   

Arunachala Siva.

8150
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 09:15:14 AM »
Verse 908:


வருமிடத்தில் அழகிதாம் நமக்கு வாதில்
    மற்றிவர்தம் பொருள்நிலைமை மறாத வண்ணம்
பொருமிடத்தில் அறிகின்றோம் புத்த நந்தி
    பொய்ம்மேற்கோள் எனப்புகலி வேந்தர் கூற
அருமுறைசொல் திருப்பதிகம் எழுது மன்பர்
    ஆளுடைய பிள்ளையார் திருவாக் காலே
உருமிடித்து விழப்புத்தன் உத்த மாங்கம்
    உருண்டுவீழ் கெனப்பொறா உரைமுன் விட்டார்."Becoming indeed is this intervention; we will
Expose truly the pseudo-religion,
And the certitude that is said to be behind
Their faith, contrary to truth." When thus
The Prince of Pukali spake, the devotee and
Amanuensis of his divine decades, by reason
Of the mandate of the Son ruled by the Lord,
Burst out thus with the un-containable utterance:
"May the head of Buddha Nandi roll down
Slashed by thunder winged with lightning."

Arunachala Siva.

8151
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 09:12:51 AM »
Verse  907:புத்தரினம் புடைசூழப் புத்த நந்தி
    பொருவில்ஞா னப்புனிதர் திருமுன் பூதும்
மெய்த்தவிறற் சின்னங்கள் விலக்குங் காலை
    வெகுண்டெழுந்த திருத்தொண்டர் வெறுத்து நோக்கி
இத்தகைய செயற்கிவரைத் தடிதல் செய்யா
    திதுபொறுக்கில் தங்கணிலை ஏற்ப ரென்று
முத்துநிரைச் சிவிகையின் மேல் மணியை வந்து
    முறைபணிந்து புகுந்தபடி மொழிந்து நின்றார்.

As thus Buddha Nandi accompanied with his throng,
Averted the flourish of the truly triumphant instruments
Heralding the arrival of the holy one
Of peerless wisdom, the angered devotees cast looks
Of contempt on him; convinced that if these
Be not punished, but merely endured, they would all the more
Revel in their evil, they came before the Ruby enthroned
In the palanquin inlaid with rows of pearls, duly paid
Obeisance to him and narrated the true happenings.   

Arunachala Siva.

8152
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 09:10:09 AM »
Verse  906:


மற்றவர்கள் வெவ்வுரையும் பிள்ளை யார்முன்
    வருசின்னப் பெருகொலியும் மன்னுந் தொண்டர்
பொற்புடைய ஆர்ப்பொலியுஞ் செவியினூடு
    புடைத்தநா ராசமெனப் புக்க போது
செற்றமிகு முள்ளத்துப் புத்த நந்தி
    செயிர்த் தெழுந்து தேரர்குழாஞ் சூழச்சென்று
வெற்றிபுனை சின்னங்கள் வாதி லெம்மை
    வென்றன்றோ பிடிப்பதென வெகுண்டு சொன்னான்.


Their cruel report on the one hand and the swelling flourish
Of Cinnams that proclaimed the arrival of the godly child
On the other, simultaneously smote his ears
As though hot and sharp and smelted iron
Flowed there-into; Buddha Nandi of flawed
And hateful heart, rose up in wrath, and circled
By the crowd of Buddhists, came before the servitors
And roared in wrath, thus: "It is only after vanquishing me
In disputation, you can blare your triumphant instruments."

Arunachala Siva.

8153
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 09:07:25 AM »
Verse  905:


புல்லறிவிற் சாக்கியர்கள் அறிந்தார் கூடிப்
    புகலியர்தம் புரவலனார் புகுந்து தங்கள்
எல்லையினில் எழுந்தருளும் பொழுது தொண்டர்
    எடுத்தஆர்ப் பொலியாலும் எதிர்முன் சென்று
மல்கியெழுந் திருச்சின்ன ஒலிக ளாலும்
    மனங்கொண்ட பொறாமையினால் மருண்டு தங்கள்
கல்வியினில் மேம்பட்ட புத்த நந்தி
    முதலான தேரர்க்குங் கனன்று சொன்னார்.

The harebrained Saakyas thereupon fore-gathered.
When the Prince of Pukali arrived
At the outskirts of their town, by reason
Of the loud resounding caused by the servitors
And the soaring flourish of the divine trumpets,
Possessed by envy, they grew bewildered; then,
They made and angry report to their very learned leader
Buddha Nandi and other Buddhists.   

Arunachala Siva.

8154
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 09:04:23 AM »
Verse  904:


சீர்நிலவு திருத்தெளிச்சே ரியினைச் சேர்ந்து
    சிவபெருமான் தனைப்பரவிச் செல்லும் போது
சார்வறியாச் சாக்கியர்தம் போதி மங்கை
    சார்தலும்மற் றதுஅறிந்த சைவ ரெல்லாம்
ஆர்கலியின் கிளர்ச்சியெனச் சங்கு தாரை
    அளவிறந்த பல்லியங்கள் முழக்கி ஆர்த்துப்
பார்குலவு தனிக்காளஞ் சின்ன மெல்லாம்
    பரசமய கோளரிவந் தான்என் றூத.


He came to Tirutthelicchery of abiding renown
And adored Lord Siva and marched on;
When he came near unto Bhothi Mangkai
Of Saakyas who knew not the righteous way,
The Saivites who came to know of his arrival
Raised a polyphonic symphony like unto the oceanic roar,
With Conches, Taarais and other instruments galore
Unique Kaalams and Cinnams blared, and to the world
Announced his advent thus:
"Behold him, the Parasamaya Kolari!"

Arunachala Siva.

8155
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 09:01:18 AM »
Verse  903:


தென்னவர்கோன் முன்அமணர் செய்த வாதில்
    தீயின்கண் இடுமேடு பச்சை யாக்கி
என்னுள்ளத் துணையாகி ஆல வாயில்
    அமர்ந்திருந்த வாறென்கொல் எந்தாய் என்று
பன்னுதமிழ்த் தொடைசாத்திப் பரவிப் போந்து
    பண்பினிய தொண்டருடன் அங்கு வைகி
மன்னுபுகழ்ப் பதிபிறவும் வணங்கச் சண்பை
    வள்ளலார் நள்ளாறு வணங்கிச் செல்வார்.


He praised the Lord thus: "In the contest
With the Samanas before the Pandya, you caused
The leaf that I dropped into the fire to shine
With fresh resplendence! You are my soul?s aid
And it is You who abide at Aalavaai!
O my Father-Mother!" Then he hymned a garland
Of Tamizh verse and moved out of the temple;
He sojourned there with the servitors who were
Poised in devotion sweet; then desiring to adore
The many shrines, the Patron of Sanbai adored
The Lord of Nallaaru and was blessed with His leave.   

Arunachala Siva.

8156
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 08:59:01 AM »
Verse  902:


நீடுதிருத் தொண்டர்புடை சூழ அங்கண்
    நித்திலயா னத்திடைநின் றிழிந்து சென்று
பீடுடைய திருவாயில் பணிந்து புக்குப்
    பிறையணிந்த சென்னியார் மன்னுங் கோயில்
மாடுவலங் கொண்டுள்ளால் மகிழ்ந்து புக்கு
    மலர்க்கரங்கள் குவித்திறைஞ்சி வள்ள லாரைப்
பாடகமெல் லடியெடுத்துப் பாடி நின்று
    பரவினார்கண்ணருவி பரந்து பாய.Circled by the holy servitors of lasting renown
He stepped out of his pearly palanquin,
Adored the glorious entrance-tower and moved in;
He circumambulated the ever-during shrine
Of the crescent-crested Lord in joy that welled up
In him; he moved in, folding his flower hands,
Adored the Lord of munificence, and hymned
Him in a decade beginning with the words:
"Paataka melladi". Thus he hailed the Lord,
As tears cascaded from his eyes.   

Arunachala Siva.

8157
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 08:56:11 AM »
Verse  901:


போற்றிசைத்துப் புறம்போந்தங் குறையும் நாளில்
    பூழியன்முன் புன்சமயத் தமணர் தம்மோ
டேற்றபெரு வாதின்கண் எரியின் வேவாப்
    பதிகமுடை இறையவரை இறைஞ்ச வேண்டி
ஆற்றவும்அங் கருள்பெற்றுப் போந்து முன்னம்
    அணைந்தபதி களும்இறைஞ்சி அன்பர் சூழ
நாற்றிசையும் பரவுதிரு நள்ளா றெய்தி
    நாடுடைநா யகர்கோயில் நண்ணினாரே.


He moved out of the temple and sojourned
In that town; he then desired with all his heart
To worship the Lord of the divine decade,
The inscribed leaf of which when thrown into the fire
Before the Pandya during the great contest
With the Samanas of base faith, burned not, (but coruscated);
So taking leave of the Lord after a fervent worship,
He fared forth adoring again at the shrines
Where he had hailed the Lord earlier;
Accompanied with the holy devotees he reached
Nallaaru hailed in all the four directions,
And came to the temple of Naadudai Naayakar

Arunachala Siva.

8158


There is another verse, benedictory.  Bhagavan
Ramana is like what?  He is like a large deep ocean of milk.
All the worldly activities around Him are like little waves on
the ocean's shore. Aparasatchit sukavari......  He is non-moving,
deep delving, calm, waveless ocean of milk.  Ocean of Sat
Chit Ananda.  Ananda is His nature.  Chit, Self Knowledge is
His Power.  He is the One, Sat, without the second.  The entire
world, people running around with all sorts of egoistic problems,
challenges, doubts, fears, unstable happiness, miseries, anger and
hate --- are like waves.  Without bothering about the waves,
if one goes into the ocean, he can dive deep into that Paramananda Sagara.

Arunachala Siva.

8159
Verse  3:


பந்த விகார குணங்கள் பறிந்து
மறிந்திடு மாகாதே
பாவனை யாய கருத்தினில் வந்த
பராவமு தாகாதே
அந்த மிலாத அகண்டமும் நம்முள்
அகப்படு மாகாதே
ஆதி முதற்பர மாய பரஞ்சுடர்
அண்ணுவ தாகாதே
செந்துவர் வாய்மட வாரிட ரானவை
சிந்திடு மாகாதே
சேலன கண்கள் அவன்திரு மேனி
திளைப்பன ஆகாதே
இந்திர ஞால இடர்ப்பிற வித்துயர்
ஏகுவ தாகாதே
என்னுடை நாயக னாகிய ஈசன்
எதிர்ப்படு மாயிடிலே.Should my Master and Lord-God manifest before me:
Will not the contrariety of Gunas issuing from the nexus of Pasam, remain uprooted and perish?
Will not the supreme Ens surge up as Nectar in my contemplative meditation?
Will not the infinite macrocosm abide in our microcosm?
Will not the Primal,
Supernal and Empyrean Light become accessible to us?
Will not the troubles that spring from women whose lips are coralline,
be shattered into smithereens?
Will carp-like eyes cease to feast on His divine frame and thrive?
Will not the Gramarye ? the cause of troubles life`s misery -,
depart for good?

contd.,

Arunachala Siva.

8160
Verse  2:


ஒன்றினொ டொன் றுமோரைந்தி னொடைந்தும்
உயிர்ப்பறு மாகாதே
உன்னடி யார்அடி யார்அடி யோமென
உய்ந்தன வாகாதே
கன்றை நினைந்தெழு தாயென வந்த
கணக்கது வாகாதே
காரண மாகு மனாதி குணங்கள்
கருத்துறு மாகாதே
நன்றிது தீதென வந்த நடுக்கம்
நடந்தன ஆகாதே
நாமுமெ லாம்அடி யாருட னேசெல
நண்ணுது மாகாதே
என்றுமென் அன்பு நிறைந்த பராவமு
தெய்துவ தாகாதே
ஏறுடை யான்எனை ஆளுடை நாயகன்
என்னுள் புகுந்திடிலே.


Should the Rider of the Bull,
the Lord who holds me as His slave,
enter my being :
Will not the snapping of animation of life and body,
of five senses and five sense-organs occur?
Will we not affirm that we are the servitors of the servitors of Your servitors and stand redeemed?
Will not His advent like unto the cow`s that rises up thinking of its calf,
take place?
Will the three Gunas that cause mind and other faculties abide in thought?
Will not the virtues of the Beginning-less One ? the cause of all -,
abide in the soul?
Will not the quaking which results from the analysis of good and bad,
come to an end?
Will the accompanying of us all,
with the liberated devotees become impossible?
Will my reaching the supernal Nectar for which I am filled full with love become infructuous?

contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 [544] 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... 3071