Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 [542] 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 ... 3145
8116
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2016, 08:45:35 AM »
Verse 333:அருகு பெரிய தேவருடன்
    அணைந்து வரும்அவ் விருடிகளும்
மருவு நண்பின் நிதிக்கோனும்
    முதலா யுள்ளோர் மகிழ்ந்தேத்தத்
தெருவும் விசும்பும் நிறைந்துவிரைச்
    செழும்பூ மாரி பொழிந்தலையப்
பொருவி லன்பர் விடுந்தூதுர்
    புனித வீதி யினிற்போத.Joining the great Nandi, the Rishis, Kubera
The friend of Siva, others joyously hailed Him
Heavens showered fragrant and splendorous flowers
Which filled and damasked the divine street;
It was thus the peerless messenger of the devotee
Plied His steps on the holy street.   

Arunachala Siva.

8117
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2016, 08:42:39 AM »
Verse  332:


தேவா சிரியன் முறையிருக்குந்
    தேவ ரெல்லாஞ் சேவித்துப்
போவார் தம்மில் வேண்டுவார்
    போத ஒழிந்தார் புறத்தொழிய
ஓவா அணுக்கச் சேவகத்தில்
    உள்ளோர் பூத கணநாதர்
மூவா முனிவர் யோகிகளின்
    முதலா னார்கள் முன்போக.

Among the Devas who stood waiting in Tevaasiriyam
Seeking boons, some adored Him and accompanied Him,
While the others moved out having adored Him;
Inseparable servitors who ever plied themselves
In intimate servitors, leaders of Siva-Bhoota Hosts,
Never-aging Munis and Yogis walked before Him.


Arunachala Siva.


8118
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2016, 08:39:23 AM »
Verse  331:அண்டர் வாழக் கருணையினால்
    ஆல காலம் அமுதாக
உண்ட நீலக் கோலமிடற்
    றொருவர் இருவர்க் கறிவரியார்
வண்டு வாழும் மலர்க்கூந்தல்
    பரவை யார்மா ளிகைநோக்கித்
தொண்ட னார்தம் துயர்நீக்கத்
    தூத னாராய் எழுந்தருள.

The Lord who ate the Halahala poison as though it were
Nectar, so that celestial beings might thrive,
And so become beauteously blue-throated, --
Even He who is unknown to the Two--, to annul
The misery of the servitor, fared forth
As a messenger to the mansion of Paravaiyaar
In whose flowery locks of hair, chafers abode.


Arunachala Siva.

8119
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:32:37 PM »
Verse  330:

எல்லை யில்லாக் களிப்பின ராய்
    இறைவர் தாளில் வீழ்ந்தெழுந்து
வல்ல பரிசெல் லாந்துதித்து
    வாழ்ந்து நின்ற வன்தொண்டர்
முல்லை முகைவெண் ணகைப்பரவை
    முகில்சேர் மாடத் திடைச்செல்ல
நில்லா தீண்ட எழுந்தருளி
    நீக்கும் புலவி யெனத்தொழுதார்.
Van-tondar grew boundlessly joyous, fell at the feet
Of the Lord, rose up, praised Him in all ways,
Felt beatific, and spake to the Lord thus: " Be pleased
To proceed without delay to the cloud-capped mansion
Of Paravai whose teeth are white Mullai buds,
And rid her bouderie." Thus he prayed to Him.   

Arunachala Siva.8120
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:30:08 PM »
Verse 329:


அன்பு வேண்டும் தம்பெருமான்
    அடியார் வேண்டிற் றேவேண்டி
முன்பு நின்று விண்ணப்பம்
    செய்த நம்பி முகம்நோக்கித்
துன்பம் ஒழிநீ யாம்உனக்கோர்
    தூத னாகி இப்பொழுதே
பொன்செய் மணிப்பூண் பரவைபால்
    போகின் றோம்என் றருள்செய்தார்.   


The Lord who demands nought but love, desiring to do that
Which His devotee sought, facing Aaroorar who
Petitioned to Him standing before Him, said:
"Abolish sorrow; we even now are proceeding to her
Who is adorned with jewels of gold, as your messenger."

Arunachala Siva.8121
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:27:20 PM »
Verse  328:


நாய னீரே நான்உமக்கிங்
    கடியே னாகில் நீர்எனக்குத்
தாயி னல்ல தோழருமாந்
    தம்பி ரானா ரேயாகில்
ஆய வறிவும் இழந்தழிவேன்
    அயர்வு நோக்கி அவ்வளவும்
போயிவ் விரவே பரவையுறு
    புலவி தீர்த்துத் தாருமென."O my Master! If I am truly Your servitor, if You are
Truly my goodly companion, more dear to me
Than even my mother, and if You are truly my Lord God
Behold then my senseless plight and distress, and proceed
To annul, this very night, the bouderie of Paravai".

Arunachala Siva.


8122
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:24:11 PM »
Verse 327:அடியே னங்குத் திருவொற்றி
    யூரில் நீரே யருள்செய்ய
வடிவே லொண்கண் சங்கிலியை
    மணஞ்செய் தணைந்த திறமெல்லாம்
கொடியே ரிடையாள் பரவைதா
    னறிந்து தன்பால் யான்குறுகின்
முடிவே னென்று துணிந்திருந்தா
    ளென்னான் செய்வ தெனமொழிந்து.


"At Tiruvotriyoor, graces by You Yourself
I married Sangkili whose bright eyes are sharp
Like the blade of wrought spear, and lived in joy;
Paravai of willowy waist, coming to know
Of all this, affirms that if I should come
To her, she would give up her ghost; so what shall I do?"

Arunachala Siva.

8123
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:20:58 PM »
Verse  326:


விழுந்து பரவி மிக்கபெரு
    விருப்பி னோடும் எதிர் போற்றி
எழுந்த நண்பர் தமைநோக்கி
    யென்நீ யுற்ற தென்றருளத்
தொழுந்தங் குறையை விளம்புவார்
    யானே தொடங்குந் துரிசிடைப்பட்
டழுந்து மென்னை யின்னமெடுத்
    தாள வேண்டு முமக்கென்று.

Unto the friend who fell at His feet, adored Him
And stood before Him poised in great longing, the Lord said:
"What is it that afflicts you?" Him adoring,
He spake thus: "It is mine own doing
Which proves to be my undoing, and from this
You must lift me up and rule me by Your mercy:"

Arunachala Siva.8124
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:18:37 PM »
Verse 325:


தம்பி ரானார் எழுந்தருளத்
    தாங்கற் கரிய மகிழ்ச்சியினால்
கம்பி யாநின் றவயவங்கள்
    கலந்த புளகம் மயிர்முகிழ்ப்ப
நம்பி யாரூ ரரும்எதிரே
    நளின மலர்க்கை தலைகுவிய
அம்பி காவல் லவர்செய்ய
    அடித்தா மரையின் கீழ்வீழ்ந்தார்.


When thus the Lord was pleased to come there,
In uncontainable delight, his limbs trembled;
The hair on his thrilled body stood erect; the soft
And lotus-like hands of Nampi Aaroorar folded
Above his head, and he fell at the ruddy, lotus-like
Feet of the Lord who shares in His left His Consort.

Arunachala Siva.


8125
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:16:17 PM »
Verse 324:


(Verse 323 not available)


அடியார் இடுக்கண் தரியாதார்
    ஆண்டு கொண்ட தோழர்குறை
முடியா திருக்க வல்லரே
    முற்று மளித்தாள் பொற்றளிர்க்கைத்
தொடியார் தழும்பும் முலைச்சுவடும்
    உடையார் தொண்டர் தாங்காணும்
படியால் அணைந்தார் நெடியோனுங்
    காணா அடிகள் படிதோய.


Can the Lord who cannot bear to behold the misery
Of His devotees keep aloof without implementing
The wish if His companion whom He rules? The Lord who wears
The marks of the breasts and the bangles of gold
Worn by the Mother of the universe, came thither
Planting on earth His feet unknown to Vishnu
And Brahma, and Aaroorar beheld Him.


Arunachala Siva.

8126
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:12:50 PM »
Verse 322:

அருகு சூழ்ந்தார் துயின்றுதிரு
    அத்த யாமம் பணிமடங்கிப்
பெருகு புவனஞ் சலிப்பின்றிப்
    பேயும் உறங்கும் பிறங்கிருள்வாய்
முருகு விரியு மலர்க்கொன்றை
    முடிமேல் அரவும் இளமதியுஞ்
செருகு மொருவர் தோழர்தனி
    வருந்தி இருந்து சிந்திப்பார்.


Those that were near him slumbered;
Tiruvatthayaamam-service was over; men on earth
Ceased to walk; it was the densest part of the night
When even ghosts would sleep; it was then the companion
Of the Lord who wears on His matted hair the fragrantly
Blooming Konrai flowers, serpent and crescent,
Sat alone, sunk in despair, and mused thus:

Arunachala Siva.8127
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:07:13 PM »
Verse  321:


போந்து புகுந்த படியெல்லாம்
    பூந்தண் பழன முனைப்பாடி
வேந்தர் தமக்கு விளம்புதலும்
    வெருவுற் றயர்வார் துயர்வேலை
நீந்தும் புணையாந் துணைகாணார்
    நிகழ்ந்த சிந்தா குலம்நெஞ்சில்
காந்த அழிந்து தோய்ந்தெழார்
    கங்குல் இடையா மக்கடலுள்.வெளிப்போந்த பெரியவர்கள், அங்கு நிகழ்ந்தன வற்றை மலர்கள் நிறைந்த குளிர்ந்த வயல்களை உடைய திருமுனைப் பாடி நாட்டின் தலைவராய நம்பிகளுக்கு எடுத்துச் சொல்லுதலும், அது கேட்ட அவர் அஞ்சி அயர்ச்சி கொள்வாராய்த் தம்மிடத்துக் கொண்ட கவலைக் கடற்குக் கரைகாணும் துணையைக் காணாராய்ப் பெருந் துன்பத்தால் மனமழிந்து, சோர்ந்து, அன்றைய இரவின் இடையாம மாய கடலில் அழுந்தி நிற்பாராயினர்.

(Eng trans. not available.)

Arunachala Siva.


8128
By now a few months had gone by since my stay at Pudupalayam. I decided to return home and continue
my practice back there, so took leave of the Swami.  Back home, observing silence, I practiced rigorously
but could make no progress.  I continued in a state of limbo for a couple of years, losing my earlier poise,
but not gaining any new ground.  While so, my Guru after taking a tour of several places in Tamizh Nadu,
now returned. In his entourage came some wealthy, influential persons, with them the Gounder of Pudupalayam
too.  The Swami now made pronouncement that he shall enter into Jeevasmadhi on a particular month a year
from hence.  He added that these wealthy folk had come to erect, in advance, a cave like tomb at the
proposed samadhi site.

The building of a large tomb was afoot, at a site three miles from my village.  The Swami, obtaining my
father's permission, took me to be with him.  There he declared that I was his prime disciple and that after
his Jeevasmadhi, I would succeed at the head of his mutt.  I was put off by this ostentation and publicity
mongering.  My mind was restless.  A few months passed and I could no longer stand it.  In anguish,
I blurted out to the Swami, 'So much time has gone but I am unable to experience Self Realization.
Are there no realized souls living today, like the the great sages of yore  who had lived during the ancient
time of the Yoga Vasishtam?'

contd.,

Arunachala Siva.     
       

8129
Verse  10:


தந்ததுன் றன்னைக் கொண்டதென் றன்னைச்
    சங்கரா ஆர்கொலோ சதுரர்
அந்தமொன் றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன்
    யாதுநீ பெற்றதொன் றென்பால்
சிந்தையே கோயில் கொண்டஎம் பெருமான்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
எந்தையே ஈசா உடலிடங் கொண்டாய்
    யான்இதற் கிலன்ஓர்கைம் மாறே.


It is Yourself You gave to me and received from me,
mine O Sankara !
Who is the cleverer one?
From You I received unending Bliss.
What did You receive from me at all?
My God,
who made my mind Your temple !
O Siva abiding at sacred Perunturai !
O my Father !
O Lord-God !
You abide in my body.
How can I requite You for this?

(Bhagavan Sri Ramana used to like this verse very much.)

concluded.

Arunachala Siva.
8130
Verse 9:


சோதியாய்த் தோன்றும் உருவமே அருவாம்
    ஒருவனே சொல்லுதற் கரிய
ஆதியே நடுவே அந்தமே பந்தம்
    அறுக்கும் ஆனந்தமா கடலே
தீதிலா நன்மைத் திருவருட் குன்றே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
யாதுநீ போவதோர் வகையெனக் கருளாய்
    வந்துநின் இணையடி தந்தே. O Splendor manifesting in form !
O One formless !
O ineffable Origin,
Middle and End !
O One like unto the sea of Bliss,
who snaps bondage !
O Holy Hill of Grace abounding in un-flawed weal !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
Wherefore do You leave me?
Bless me with the peerless way and confer on me Your feet twain!


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 [542] 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 ... 3145