Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 [541] 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 ... 3175
8101
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 14, 2016, 07:55:17 AM »
Verse  63:இனிய மழலைக் கிண்கிணிக்கால்
    இரண்டும் மடியின் புடையிடுக்கிக்
கனிவாய் மைந்தன் கையிரண்டுங்
    கையாற் பிடிக்கக் காதலனும்
நனிநீ டுவகை யுறுகின்றார்
    என்று மகிழ்ந்து நகைசெய்யத்
தனிமா மகனைத் தாதையார்
    கருவி கொண்டு தலையரிவார்.In all swiftness the mother tucked in her lap
The child?s feet decked with chiming kinkinis;
She also held the hands of her child whose lips were
Like unto fruit, with her hands; the beloved child
Finding his parents happy, rejoiced; then the father
Sawed away with an instrument the head
Of the peerlessly great son.   

Arunachala Siva.

8102
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 14, 2016, 07:52:47 AM »
Verse  62:


ஒன்று மனத்தார் இருவர்களும்
    உலகர் அறியா ரெனமறைவில்
சென்று புக்குப் பிள்ளைதனைப்
    பெற்ற தாயார் செழுங்கலங்கள்
நன்று கழுவிக் கொடுசெல்ல
    நல்ல மகனை யெடுத்துலகை
வென்ற தாதை யார்தலையைப்
    பிடிக்க விரைந்து மெய்த்தாயர்.


Those two of integrated minds knowing well
That the men of the world would not construe aright
Their act, moved into a secret place; the mother carried
With her well-washed vessels, the father that had
Conquered and beyond the nature
Of the phenomenal world, held the head of the child.

Arunachala Siva.

8103
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 14, 2016, 07:49:33 AM »
Verse  61:


அச்சம் எய்திக் கறியமுதாம்
    என்னு மதனால் அரும்புதல்வன்
உச்சி மோவார் மார்பின்கண்
    அணைத்தே முத்தந் தாமுண்ணார்
பொச்ச மில்லாத் திருத்தொண்டர்
    புனிதர் தமக்குக் கறியமைக்க
மெச்சு மனத்தார் அடுக்களையின்
    மேவார் வேறு கொண்டணைவார்.


திருத்தொண்டருக்கு ஆக்கும் அமுதுக்கு உதவும் பொருள் என்பதால் அச்சம் கொண்டு அரிய மைந்தனை உச்சிமோவா ராய், மார்பில் அணைத்து முத்தம் தாராராய்க், குற்றம் இல்லாத திருத் தொண்டராம் புனிதரான அடியவருக்குக் கறியை ஆக்குதற்கு விரும் பும் உள்ளத்தால், அடுக்களையில் மேவாராகி வேறு தனியிடத்திலே கொண்டு செல்பவராய்,

Arunachala Siva.


8104
Dear Jyoti,

Talks 92:   ......The One Infinite Unbroken Whole (plenum) becomes aware of
itself as 'I'.  This is its original name. All other names e.g. OM are later growths......,

Talks No. 354: ..... I am that I am.  'I am' is God.  -- not thinking, I am god.
Realize 'I am' and do not think I am.  Know I am God - it is said, and not
'Think I am God.'........

Arunachala Siva.

8105
Dear Jyoti,

The statement of Bhagavan is in Talks.  I shall let you know more details tomorrow.

Arunachala Siva.

8106
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: November 13, 2016, 12:30:35 PM »
Today is Tirumoola Nayanar Liberation Day. 

Aippasi Ashwini Star Day.

I have given the detailed life story of Tirumoola Nayanar in my serial post
on 63 Saiva Saints.

Arunachala Siva. 8107
Six years went by in this manner, with Palani Swami attending to Bhagavan
in this unique bond of loyal affinity.  Now more people joined as resident
devotees at Virupaksha. The food that was fetched from the aforesaid alms-
house was not sufficient for all.  Therefore it was decided to go begging for food
in the town streets. But they would not do it in the usual manner of standing
in wait in front of houses after calling out food food. Instead they would saunter
at a slow pace chanting the devotional hymns of Adi Sankara.  Those who wished
to offer them food would fetch it and fill their bowls.  Soon, other mendicants
began to imitate this mode of begging, going early singing the same hymns and
receiving the food earmarked by donors for Bhagavan's devotees.  When the early
birds thus deprived them of their ration of food, Perumal Swami and Palani Swami
thought of a way out.  They requested Bhagavan to compose a  poem which would
be their signature song, and so Bhagavan composed Arunchala Akshara Mana
Malai.  Later, Mother Azhagammal too came and joined Bhagavan as 'resident
devotee', and devotees began joining in increasing numbers.

contd.,

Arunachala Siva.   
     

8108
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 13, 2016, 10:24:20 AM »
10.


செறியும் இப்பிறப் பிறப்பிவை நினையாது
    செறிகுழ லார்செய்யுங்
கிறியுங் கீழ்மையுங் கெண்டையங் கண்களும்
    உன்னியே கிடப்பேனை
இறைவன் எம்பிரான் எல்லையில் லாததன்
    இணைமலர்க் கழல்காட்டி
அறிவு தந்தெனை ஆண்டுகொண் டருளிய
    அற்புதம் அறியேனே.


Regardless of the recurring cycle of birth and death,
I lay contemplating the tricks and wanton wiles of the carp-eyed women of dense and dark tresses.
The Lord,
our God,
revealed to me His flowery and ankleted feet that know no delay,
Blessed me with Pati-Jnaanam and rules me in grace.
Lo,
I am not valiant to comprehend this trick !


concluded.


Arunachala Siva.8109
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 13, 2016, 10:19:59 AM »
9.


பொச்சை யானஇப் பிறவியிற் கிடந்துநான்
    புழுத்தலை நாய்போல
இச்சை யாயின ஏழையர்க் கேசெய்தங்
    கிணங்கியே திரிவேனை
இச்ச கத்தரி அயனுமெட் டாததன்
    விரைமலர்க் கழல்காட்டி
அச்சன் என்னையும் ஆண்டுகொண் டருளிய
    அற்புதம் அறியேனே.


Living on this earth - a pathless wood - I roamed about like a dog with a worm-infested pate.
To please the women with whom I found my life agreeable,
I did deeds and circumigrated.
He revealed to me His fragrant and flower feet unreachable by Vishnu and Brahma on this earth.
The Sire redeemed even me and ruled me in grace.
Lo,
I am not valiant to understand this trick !


Arunachala Siva.

8110
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 13, 2016, 10:15:03 AM »
8.


ஊச லாட்டுமிவ் வுடலுயி ராயின
    இருவினை அறுத்தென்னை
ஓசை யாலுணர் வார்க்குணர் வரியவன்
    உணர்வுதந் தொளியாக்கிப்
பாச மானவை பற்றறுத் துயர்ந்ததன்
    பரம்பெருங் கருணையால்
ஆசை தீர்த்தடி யாரடிக் கூட்டிய
    அற்புதம் அறியேனே. 


He is not to be known by them who resort to the sound of uttered words or books.
He blessed me with The light of Gnosis and clear consciousness.
He snapped my twofold Karma by which life and body are swung as in a swing.
He annulled my nexus with them all - the three impurities -,
and by His great and lofty and supernal Mercy,
extirpated desire and placed me at the Feet of His servitors.
Lo,
I am not valiant to comprehend this logistics !

Arunachala Siva.

8111
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 13, 2016, 10:11:59 AM »
7.


இப்பி றப்பினில் இணைமலர் கொய்துநான்
    இயல்பொடஞ் செழுத்தோதித்
தப்பி லாதுபொற் கழல்களுக் கிடாதுநான்
    தடமுலை யார்தங்கள்
மைப்பு லாங்கண்ணால் ஏறுண்டு கிடப்பேனை
    மலரடி யிணைகாட்டி
அப்பன் என்னைவந் தாண்டுகொண் டருளிய
    அற்புதம் அறியேனே. In this birth,
I did not gather choice flowers,
chant,
As ordained,
the mystic five letters and strew them at the auric and ankleted feet.
I but lay overwhelmed by the collyrium-touched eyes of women with buxom breasts.
Unto me,
my Sire came,
Revealed His flower feet twain and redeemed me and rules me.
Lo,
I am not valiant to comprehend this miracle.

Arunachala Siva.


8112
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 13, 2016, 10:08:29 AM »
6.வணங்கும் இப்பிறப் பிறப்பிவை நினையாது
    மங்கையர் தம்மோடும்
பிணைந்து வாயிதழ்ப் பெருவெள்ளத் தழுந்திநான்
    பித்தனாய்த் திரிவேனைக்
குணங்க ளுங்குறி களுமிலாக் குணக்கடல்
    கோமளத் தொடுங்கூடி
அணைந்து வந்தெனை ஆண்டுகொண் டருளிய
    அற்புதம் அறியேனே. 


Unmindful of the cycle of birth and death,
I had union with women,
and immersed in their great labial and salival flood rejoiced,
and roamed about like a mad man.
He is a sea of Gunas compact of Sat,
Chit and Ananda !
He is without Gunas of Satvam,
Rajas And Tamas.
He is without attributes.
Even He,
Came to me with Her of divine beauty and ruled me.
Lo,
I am not valiant to comprehend this miracle.

Arunachala Siva.

8113
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 13, 2016, 10:05:08 AM »
5.


மாடுஞ் சுற்றமும் மற்றுள போகமும்
    மங்கையர் தம்மோடுங்
கூடி அங்குள குணங்களால் ஏறுண்டு
    குலாவியே திரிவேனை
வீடுதந் தென்றன் வெந்தொழில் வீட்டிட
    மென்மலர்க் கழல்காட்டி
ஆடு வித்தென தகம்புகுந் தாண்டதோர்
    அற்புதம் அறியேனே.


Linked with riches,
kin,
pleasures galore and damsels,
I roamed about rejoicing overwhelmed by their influence.
To manumit me from these and to annul my evil deeds,
our God revealed to me His soft and flowery feet.
Entering my being,
He causes me to dance.
Lo,
I am not valiant to understand this miracle.


Arunachala Siva.


8114
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 13, 2016, 10:01:19 AM »
4.

பொருந்தும் இப்பிறப் பிறப்பிவை நினையாது
    பொய்களே புகன்றுபோய்க்
கருங்கு ழல்லினார் கண்களால் ஏறுண்டு
    கலங்கியே கிடப்பேனைத்
திருந்து சேவடிச் சிலம்பவை சிலம்பிடத்
    திருவொடும் அகலாதே
அருந்து ணைவனாய் ஆண்டுகொண் டருளிய
    அற்புதம் அறியேனே. 

Not considering the misery resulting from the onslaught of this birth and death,
I roam about uttering lies.
I lie befuddled,
attacked by the javelins - the eyes of lasses whose locks are dark.
Our God whose salvific feet are fittingly girt with tinkling anklets,
came with His inseparable Consort as my friend in need,
redeemed me and ruled me.
Lo,
I am not valiant to understand this miracle.

Arunachala Siva.
8115
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 13, 2016, 09:56:05 AM »
3.

நடித்து மண்ணிடைப் பொய்யினைப் பலசெய்து
    நானென தெனும்மாயக்
கடித்த வாயிலே நின்றுமுன் வினைமிகக்
    கழறியே திரிவேனைப்
பிடித்து முன்னின்றப் பெருமறை தேடிய
    அரும்பொருள் அடியேனை
அடித்த டித்துவக் காரமுன் தீற்றிய
    அற்புதம் அறியேனே.


On earth I play-act and commit many an act of falsification.
As from that part of me where the snake of delusion of I-ness and My-ness stung,
the venom of my past Karma gushes forth increasingly,
I roam about lamenting aloud.
Our Lord - the Rare Ens -,
not easily secured by the great Vedas' quest,
came before me,
caught hold of me and by repeated force dinned into me the supernal sweetness.
Lo,
I can not this miracle.


Arunachala Siva.Pages: 1 ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 [541] 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 ... 3175