Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 [540] 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... 3200
8086
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 09:02:24 AM »
Verse  170:


உருகியஅன் பொடுகைகள்
    குவித்துவிழுந் துமைபாகம்
மருவியதம் பெருமான்முன்
    வன்றொண்டர் பாடினார்
வெருவுறவே டுவர்பறிக்கும்
    வெஞ்சுரத்தில் எத்துக்கிங்
கருகிருந்தீர் எனக்கொடுகு
    வெஞ்சிலையஞ் சொற்பதிகம்.


Folding his hands he above his head in melting love
Van-tondar fell down prostrate before the Lord concorporate
With Uma, and hymned a decade which opened thus:
"Koduku venjilai." In this decade he questioned Him thus:
"Wherefore do You abide near a wild forest where
Fearsome and waylaying bowmen abound?"

Arunachala Siva.

8087
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 08:59:58 AM »
Verse 169:


அங்கணர்தங் கோயிலினை
    அஞ்சலிகூப் பித்தொழுது
மங்குலுற நீண்டதிரு
    வாயிலினை வந்திறைஞ்சிப்
பொங்குவிருப் புடன்புக்கு
    வலங்கொண்டு புனிதநதி
திங்கள்முடிக் கணிந்தவர்தந்
    திருமுன்பு சென்றணைந்தார்.

Folding his hands he adored the temple of the merciful
One, bowed before the cloud-capped, tall and divine tower
Circumambulated the court in soaring love and came before
The divine presence of the crescent-crested Lord.

Arunachala Siva.

8088
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 08:57:04 AM »
Verse  168:


ஆரூரர் தம்பால்அவ்
    வேடுவர்சென் றணையாதே
நீரூருஞ் செஞ்சடையார்
    அருளினால் நீங்கஅவர்
சேர்ஊராந் திருமுருகன்
    பூண்டியினிற் சென்றெய்திப்
போரூரும் மழவிடையார்
    கோயிலைநா டிப்புக்கார்.

The bowmen came not near Aaroorar; they moved away
By the grace of the Lord in whose ruddy matted hair
The Ganga flows, and reached Tirumurukanpoondi to which
Aaroorar
(later) repaired; seeking the temple
Of the Lord of the young and martial Bull,
Aaroorar came to that town.

Arunachala Siva.


8089
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 08:54:37 AM »
Verse  167:


வில்வாங்கி அலகம்பு
    விசைநாணில் சந்தித்துக்
கொல்வோம்இங் கிட்டுப்போம்
    எனக்கோபத் தாற்குத்தி
எல்லையில்பண் டாரமெலாங்
    கவர்ந்துகொள இரிந்தோடி
அல்லலுடன் பறியுண்டார்
    ஆரூரர் மருங்கணைந்தார்.


They bent their bows and fixed the sharp-headed darts
On the powerful strings and shouted: "Drop your bundles
And quit; otherwise we will slaughter you."
This said, they rifled the earth with their arrows
And seized the limitless wealth; robbed of the wealth
The retinue ran helter-skelter and reached
Aaroorar in great distress.   

Arunachala Siva.

8090
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 08:51:39 AM »
Verse  166:

வென்றிமிகு பூதங்கள்
    வேடர்வடி வாய்ச்சென்று
வன்றொண்டர் பண்டாரங்
    கவரஅருள் வைத்தருள
அன்றினார் புரமெரித்தார்
    அருளால்வேட் டுவப்படையாய்ச்
சென்றவர்தாம் வரும்வழியில்
    இருபாலும் செயிர்த்தெழுந்து.


The Lord willed that His victorious Bootha-Hosts,
In the guise of bowmen, should seize the wealth brought
By Van-tondar; so by the grace of the Lord who burnt the triple
Hostile cities, the Bhootha Hosts lay in ambush on both sides
Of the way through which he was to come and wrathfully
Sprang up, as an army of bowmen.

Arunachala Siva.   8091
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 08:48:34 AM »
Verse  165:


திருமுருகன் பூண்டிஅயல்
    செல்கின்ற போழ்தின்கண்
பொருவிடையார் நம்பிக்குத்
    தாமேபொன் கொடுப்பதலால்
ஒருவர்கொடுப் பக்கொள்ள
    ஒண்ணாமைக் கதுவாங்கி
பெருகருளால் தாங்கொடுக்கப்
    பெறுவதற்கோ அதுஅறியோம்.


"It is We who should give gold to Nampi; We will not
Suffer him accept it from any one else; so We will
Seize it and give it back to him in abounding grace."
Did the Lord-Rider of the martial Bull think so?
We know not His intent.
When Aaroorar came near Tirumurukanpoondi.


Arunachala Siva.   


8092
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 08:46:08 AM »
Verse  164:


ஆரூரர் அவர்தமக்கு
    விடையருளி அங்ககன்று
காரூரும் மலைநாடு
    கடந்தருளிக் கற்சுரமும்
நீரூருங் கான்யாறு
    நெடுங்கானும் பலகழியச்
சீரூருந் திருமுருகன்
    பூண்டிவழிச் செல்கின்றார்.

Having given him leave, Aaroorar left the city;
Crossing the cloud-capped Malai Naadu, numberless
Stony wildernesses, jungle-rivers flooding with water
And long stretches of forests, he arrived at the way
Leading to Tirumurukanpoondi of ever-abiding glory.

Arunachala Siva.

8093
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 08:43:19 AM »
Verse  163:


மற்றவற்றின் பரப்பெல்லாம்
    வன்றொண்டர் பரிசனத்தின்
முற்படவே செலவிட்டு
    முனைப்பாடித் திருநாடர்
பொற்பதங்கள் பணிந்தவரைத்
    தொழுதெடுத்துப் புனையலங்கல்
வெற்பியர்தோ ளுறத்தழுவி
    விடையளித்தார் வன்றொண்டர்.Van-tondar had all the immense wealth carried
By his retinue and bade them proceed ahead of him;
The divine lord of Munaippaadi paid obeisance
To the Chera who had fallen at his golden feet,
Adoringly lifted him up, embraced close the garlanded
And hill-like shoulders of the king and gave him
Leave to abide there.

Arunachala Siva.

8094
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 08:40:48 AM »
Verse  162:


ஆங்கவரும் அன்றுவரை
    ஆயமா கியதனங்கள்
ஓங்கியபொன் நவமணிகள்
    ஒளிர்மணிப்பூண் துகில்வருக்கம்
ஞாங்கர்நிறை விரையுறுப்பு
    வருக்கமுதல் நலஞ்சிறப்பத்
தாங்குபொதி வினைஞர்மேல்
    தலம்மலியக் கொண்டணைந்தார்.


Thus commanded, the ministers had all the heaps
Of riches, highly-priced gold, nine-fold gems, jewels
Set with dazzling gems, varieties of vestment,
Rich aromatics and the like, collected till that day,
Packed in goodly and convenient bundles and had them
Brought through carriers, and filled the palace.


Arunachala Siva.

8095
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 08:37:48 AM »
Verse 161:


மற்றவரும் பணிந்திசைந்தே
    மந்திரிகள் தமையழைத்துப்
பொற்புநிறை தொன்னகரில்
    இற்றைக்கு முன்புகுந்த
நற்பெரும்பண் டாரநா
    னாவருக்க மானவெலாம்
பற்பலவாம் ஆளின்மிசை
    ஏற்றிவரப் பண்ணும்என.

He then bowed his assent to Aaroorar; he sent
For his ministers and commanded them thus: "Have all
The manifold wealth which has till today accumulated
In the great and goodly treasury of this beauteous
And hoary city packed in bundles and have them Brought here, borne by many men."

Arunachala Siva.   

8096
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: December 01, 2016, 11:48:50 AM »
Today is the Liberation Day of Moorka Nayanar:


Karthikai Month and Moola Star Day.

The life story of Moorka Nayanar has already been given by me in my serial post
of 63 Saiva Saints.  Members can please go through the serial post on 63 Saiva
Saints to know the full life history of the Nayanmar.

Arunachala Siva.8097
8.  I am bereft if time and timelessness.  I am devoid of Self and non self.  I am without
any gain or unachieved and such.  I am the all round void and unconsumable.

9.  I am verily myself.  I am indeed the beyond and without beyond.  I am permanent.
I am without goal. I am the Self, not the all full.

10.  I am indeed from the expression 'et cetera'.  Neither am I the 'this is the first'.
I am freed from the phrases such as 'and so on';  bereft of all I am the invincible.

11.  I am gap-less. I am the past. I am the present. I am without existence.  I am without aim or attributes. Devoid of action, I am the quickly moving.

12.  I am devoid of forms of space and such.  I am of the form of space and the unswerving.  I am the innermost awareness.  I am devoid of the innermost.

13.  I am of the nature of all philosophies and devoid of all defects. I am never the liberated.  I am the never bound.

contd.,

Arunachala Siva.         

8098
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 01, 2016, 11:28:25 AM »
Verse  11:


வேதத்தொலி யானும்மிகு வேணுபுரந் தன்னைப்
பாதத்தினின் மனம்வைத்தெழு பந்தன்றன பாடல்
ஏதத்தினை யில்லாவிவை பத்தும்மிசை வல்லார்
கேதத்தினை யில்லார்சிவ கெதியைப்பெறு வாரே.

The songs of Pantaṉ, who rises from sleep fixing his mind on the feet of the Lord, composed in praise of Veṇupuram which is great by the sound of Vedam also,
those who are able to recite all these ten verses which are without any fault.
will not know any sorrow; will attain eternal bliss.

Padigam concluded.

Arunachala Siva.


 

8099
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 01, 2016, 11:24:45 AM »
Verse  10:


மாசேறிய வுடலாரமண் குழுக்கள்ளொடு தேரர்
தேசேறிய பாதம்வணங் காமைத்தெரி யானூர்
தூசேறிய வல்குற்றுடி யிடையார்துணை முலையார்
வீசேறிய புருவத்தவர் வேணுபுர மதுவே.

Along with the groups of Jains who have in their bodies accumulated dirt and Buddhists, the shrine of the Lord who could not be known to those two as they cannot worship the feet of increasing brightness. It is that Veṇupuram, where the women who dress in fine cloth, have a waist comparable to the middle of the Tuṭi, breasts which are equal to each other and eye-brows that are raised in the forehead and thrown as a weapon on men.

Arunachala Siva.

8100
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 01, 2016, 11:20:56 AM »
Verse  9:


வயமுண்டவ மாலும்மடி காணாதல மாக்கும்
பயனாகிய பிரமன்படு தலையேந்திய பரனூர்
கயமேவிய சங்கந்தரு கழிவிட்டுயர் செந்நெல்
வியன்மேவிவந் துறங்கும்பொழில் வேணுபுர மதுவே.


The supreme god whose feet could not be seen even by that Vishnu, who swallowed the world, and therefore become confused in mind. The shrine of the supreme god who holds in his hand the skull of Brahma who was full of fear. It is that Veṇupuram surrounded by gardens, where the conch that is in the deep tank leaves the back water where it is produced and, reaching the broad field where superior red paddy is grown, sleeps.


Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 [540] 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... 3200