Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 [540] 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... 2994
8086
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 23, 2016, 10:16:06 AM »
Verse  266:


மந்திரங்க ளானவெலாம் அருளிச் செய்து
    மற்றவற்றின் வைதிகநூற் சடங்கின் வந்த
சிந்தைமயக் குறும்ஐயந் தெளிய எல்லாஞ்
    செழுமறையோர்க் கருளியவர் தெருளும் ஆற்றால்
முந்தைமுதன் மந்திரங்கள் எல்லாந் தோன்றும்
      முதலாகும் முதல்வனார் எழுத்தஞ் சென்பார்
அந்தியினுள் மந்திரம் அஞ்செழுத்து மேயென்
    றஞ்செழுத்தின் திருப்பதிகம் அருளிச் செய்தார்.


He expounded to them, all the Vedic mantras and also
Cleared the doubts which clung to their minds
About the rituals ordained by the Vedas;
Then to bless the great Brahmins with clarity
He taught them that the source whence sprang
All the primal and foremost mantras, was
The First One's Panchaakshara; then the hymned
The divine decade of Panchaakshara; which says:
"The mantra chanted at the confluence of the day
And the night is only the holy Panchaakshara!"


Arunachala Siva.

8087
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 23, 2016, 10:13:23 AM »
Verse  265:


சுருதியா யிரம்ஓதி அங்க மான
    தொல்கலைகள் எடுத்தியம்புந் தோன்ற லாரைப்
பரிதிஆ யிரகோடி விரிந்தால் என்னப்
    பரஞ்சோதி அருள்பெற்ற பான்மை மேன்மை
கருதிஆ தரவோடும் வியப்புற் றேத்துங்
    கலைமறையோர் கவுணியனார் தம்மைக் கண்முன்
வருதியா னப்பொருள்என் றிறைஞ்சித் தாமுன்
    வல்லமறை கேட்டையந் தீர்ந்து வாழ்ந்தார்.   When the godly child thus chanted
The numerous Vedas and also explicated
The six Angas thereof, the Brahmins
Thought of the loftiness of him who was
Blessed with the divine grace of the Lord--
The Supernal Flame whose brilliance
Is like that of the combined blaze of billions
And billions of young suns--; the Brahmins
Endowed with the artful mastery of the Vedas,
Struck with wonder, hailed him in love;
They deemed the scion of the Kauniyas to be
The visible manifestation of their very meditation
And worshipped him; they had all their doubts
Pertaining to the great Vedas, resolved by him,
And thus they flourished.   

Arunachala Siva.

8088
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 23, 2016, 10:10:24 AM »
Verse 264:


ஒருபிறப்பும் எய்தாமை உடையார் தம்மை
    உலகியல்பின் உபநயன முறைமை யாகும்
இருபிறப்பின் நிலைமையினைச் சடங்கு காட்டி
    எய்துவிக்கும் மறைமுனிவ ரெதிரே நின்று
வருதிறத்தின் மறைநான்குந் தந்தோம் என்று
    மந்திரங்கள் மொழிந்தவர்க்கு மதுர வாக்கால்
பொருவிறப்ப ஓதினார் புகலி வந்த
    புண்ணியனார் எண்ணிறந்த புனித வேதம்.


Unto him who was not to be involved
In any birth at all, the Brahmin-saints
In unison with the way of the world, performed
The investiture betokening the second birth;
Standing before him, chanting mantras,
They said: "Om! In keeping with the hoary tradition
We hereby grant you all the four Vedas!"
The holy one of Pukali, in his sweet voice,
Chanted to them the numerous and holy Vedas.

Arunachala Siva.

8089
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 23, 2016, 10:06:28 AM »
Verse  263:


செல்வநெடு மாளிகையில் அமர்ந்து நாளுந்
    திருத்தோணி மிசையாரைச் சென்று தாழ்ந்து
மல்குதிருப் பதிகங்கள் பலவும் பாடி
    மனமகிழ்ந்து போற்றிசைத்து வைகு நாளில்
ஒல்லைமுறை உபநயனப் பருவ மெய்த
    உலகிறந்த சிவஞானம் உணரப் பெற்றார்
தொல்லைமறை விதிச்சடங்கு மறையோர் செய்யத்
    தோலொடுநூல் தாங்கினார் சுரர்கள் போற்ற.


As he abode in his great and opulent mansion,
He daily went to the Lord?s shrine of the sacred Ark,
Prostrated before Him and sang many a fitting decade;
As he thus joyously abode, hailing the Lord,
He reached the age when he was to be invested
With the sacred thread; he who was blessed
With Siva Gnaanam--the Transcendental Gnosis--,
Had the hoary Vedic rituals of the investiture
Performed for him by the Brahmins;
He bore on his person the sacred thread knit to a piece
Of deer-skin, hailed by the celestial beings.


Arunachala Siva.

8090
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 23, 2016, 10:03:18 AM »
Verse  262:மறையவர்கள் அடிபோற்றத் தந்தை யாரும்
    மருங்கணைய மாளிகையில்அணையும் போதில்
நிறைகுடமும் மணிவிளக்கும் முதலா யுள்ள
    நீதிமறைக் குலமகளிர் நெருங்கி யேந்த
இறைவர்திரு நீற்றுக்காப் பேந்தி முன்சென்
    றீன்றதா யார்சாத்தி இறைஞ்சி ஏத்த
முறைமையவர்க் கருள்செய்து மடத்தில் புக்கார்
    முதல்வர்பால் மணிமுத்தின் சிவிகை பெற்றார்.
Even as the Brahmins offered obeisance to his feet,
The divine child with his father close by,
Entered his mansion; the righteous women
Of the Brahmin clan holding pots filled with
Holy water, lamps and the like, received him;
The divine mother who gave birth to him came
Before him with the sacred vessel of holy ash,
Adorned him therewith, paid obeisance to him
And praised him; he who was blessed by the Lord
With a beauteous palanquin inlaid with pearls,
Duly graced them all and moved into the Matam.

Arunachala Siva.

8091
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 23, 2016, 10:00:15 AM »
Verse  261:


பரவுதிருப் பதிகஇசை பாடி நீடும்
    பரங்கருணைத் திருவருளின் பரிசு போற்றி
விரவுமலர்க் கண்பனிப்பக் கைகள் கூப்பி
    வீழ்ந்தெழுந்து புறம்போந்து வேத வாய்மைச்
சிரபுரத்துப் பிள்ளையார் செல்லும் போது
    திருநீல கண்டயாழ்ப் பாணர் பின்னே
வரஅவரை வளம்பெருகு மனையிற் போக
    அருள்செய்து தந்திருமா ளிகையின் வந்தார்.


He sang the divinely musical decade
Hailing the Lord's glory; he praised
The nature of the divine grace,
Of the supreme and ever-extending mercy;
With tear-bedewed flower-eyes, folding his hands,
He prostrated, rose up and moved out.
As thus the godly child poised in the Vedic Truth
Moved out, Tirunilakanta Yazh-p-Paanar
Followed him; into his house of foison
He gave him leave to enter, then moved onward
And came to his divine mansion.

Arunachala Siva.

8092
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 23, 2016, 09:57:46 AM »
Verse 260:திங்களணி மணிமாடம் மிடைந்தவீதி
    சென்றணைந்து தெய்வமறைக் கற்பின் மாதர்
மங்கலவாழ்த் திசையிரண்டு மருங்கும் மல்க
    வானவர்நா யகர்கோயில் மருங்கு சார்ந்து
துங்கநிலைக் கோபுரத்தை இறைஞ்சிப் புக்குச்
    சூழ்ந்துதிருத் தோணிமிசை மேவி னார்கள்
தங்கள்திரு முன்புதாழ்ந் தெழுந்து நின்று
    தமிழ்வேதம் பாடினார் தாளம் பெற்றார்.   

He reached the street over the beauteous mansions
Of which the moon rests like a jewel;
Chaste women of the divine Vedic lineage
Stood on both sides and sang auspicious hymns;
He came near the temple of the Lord of the celestial beings,
Adored its golden tower, made his sacred round
And entered the shrine of the Ark where are
Enshrined the Lord and His Consort;
He who was blessed with the divine cymbals
Prostrated before Them, rose up and hymned
The Tamizh Vedas, standing.

Arunachala Siva.


8093
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 23, 2016, 09:54:52 AM »
Verse  259:கண்டபொழு தேகைகள் தலைமேற் கொண்டு
    கண்களிப்ப மனங்களிப்பக் காதல் பொங்கித்
தொண்டர்களும் மறையவரும் சென்று சூழ்ந்து
    சொல்லிறந்த மகிழ்ச்சியினால் துதித்த ஓசை
எண்திசையும் நிறைவித்தார் ஆடை வீசி
    இருவிசும்பின் வெளிதூர்த்தார் ஏறு சீர்த்தி
வண்டமிழ்நா யகரும்இழிந் தெதிரே சென்று
    வணங்கியவ ருடன்கூடி மகிழ்ந்து புக்கார் .


When they beheld the divine child, they raised
Their hands above their heads and folded them;
Delighted were their eyes and minds alike;
In soaring love the servitors and the Brahmins
Encircled them; with the uproar of their ineffable joy
They filled the eight directions; they threw up
Their upper garments which mantled the sky;
The lord of ever-growing glory and munificent Tamizh
Stepped out of the litter, paid obeisance
To them, joined them and joyously moved in.

Arunachala Siva.

8094
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 23, 2016, 09:52:19 AM »
Verse 258:


ஆரணங்கள் மதுரவொலி எழுந்து பொங்க
    அரசிலையுந் தருப்பையும்பெய் தணிந்த வாசப்
பூரணகும் பங்கள்நிறை கரகம்ஏந்திப்
    புதுமலரும் நறுந்துகளும் பொரியுந் தூவி
வாரணங்கு முலைஉமையாள் குழைத்த செம்பொன்
    வள்ளத்தில் அமுதுண்ட வள்ள லாரைச்
சீரணங்கு மணிமுத்தின் சிவிகை மீது
    செழுந்தரளக் குடைநிழற் கீழ்ச்சென்று கண்டார்.They chanted the sweet Vedas in a crescendo;
They carried in their hands jars and pots
Filled with fragrant and holy water
And decked with peepul leaves and Kusa grass;
They scattered fresh flowers, fragrant gold-dust
And puffed rice; thus they proceeded, and beheld
In the pearly and beauteous palanquin over which
The parasol wrought of choice pearls was held aloft,
The godly child who was fed with the breast-milk
Of the divine Goddess of exquisite breast-band.

Arunachala Siva.

8095
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 23, 2016, 09:49:35 AM »
Verse 257:


பிள்ளையார் எழுந்தருளக் கேட்ட செல்வப்
    பிரமபுரத் தருமறையோர் பெருகு காதல்
உள்ளமகிழ் சிறந்தோங்கத் தோணி மேவும்
    உமைபாகர் கழல்வணங்கி உவகை கூர
வெள்ளமறை ஒலிபெருகு மறுகு தோறும்
    மிடைமகர தோரணங்கள் கதலி பூகம்
தெள்ளுபுனல் நிறைகுடங்கள் தீப தூபம்
    செழுங்கொடிகள் நிறைத்தெதிர்கொள் சிறப்பிற் செல்வார்.


The Brahmins of opulent Bhiramaapuram
Who heard of the coming of the godly child,
With growing love soaring loftily in their hearts,
Adored the feet of the Lord of the Ark
Who is concorporate with Uma,
And in great joy set about adorning the streets
Where the innumerable Vedas were for ever chanted,
With Makara Toranas, severed plantain trees
And bunches of areca;
Pots filled with pellucid water and lamps
Were placed in rows; they burnt incense
And hoisted aloft many a streamer;
Thus they decked the town to receive him.   

Arunachala Siva.


8096Bhagavan Ramana showed "miserliness" in a noble and instructive
way.  He used to take out the tooth-powder that is kept in paper
pack and and used for the day.  Whenever, He found the tooth-
powder to be in excess, He used to keep refolded into the packet
and use it for the day.

He used to take less than a spoon of oil before bath, rubbed it
on His head and also throughout His body and then go for bath.
Kunju Swami wondered:  How can that little oil spread out to the
head and whole body?

Once Bhagavan Ramana was seen in the kitchen store, picking up,
every seed of mustard that had carelessly been thrown on the floor,
cleaned it with His towel and then placed them in the tin kept
for that purpose!  He did the same thing with rice grains when
supplies were downloaded from a lorry in gunny bags, (I think during
one of the Jayanti celebrations),  and a few rice grains had fallen
from the holes in the gunny bags. 

He told Viswantatha Swami, who was wondering at this strenous
act of picking rice grains:  "Do not think I am miserly.  These are
all Arunachala's property.  I am supposed to protect every bit of them!"

I bow to that Ati-varnsrami.

Arunachala Siva.

8097Narayana Seva or Maheswara Puja (as Saivites call it) mean only giving food, clothing and shelter
to the needy and if possible, the medicines for the sick.  These come under dharmas.  Kamakshi
in Kanchipuram is said to have done 32 types of dharmas to get the appreciation of Siva for
obtaining half-his-body and remain as concorpoate in Arunachala. 

But I think "social reforms" are different.  Like removing casteism,
untouchabilty, widow-remarriage in India, etc., etc.,  Bhagavan
Ramana and Kanchi Chandrasekara to my knowledge, never
went for any social reforms as such.

Arunachala Siva.

8098

Effort and effortlessness:

Again Bhagavan Ramana answers this point in Upadesa Manjari,
as told to Natananda.  In Chapter II - on Abhyasa, He says like this:

Natananda:  Is the state of 'being still' a state involving effort or
effortless?

Bhagavan:  It is not an effortless state of indolence.  All mundane
activities which are ordinarily called effort, are performed with the
aid of a portion of the mind and with frequent breaks.  But the act
of communion withthe Self (Atma Vyavahara) or remaining still
inwardly is an intense activity which is performed with the entire
mind and without break.

Maya (delusion or ignorance) which cannot be destroyed by any other act,is completely destroyed by this intense activity which is called Silence (Mauna).

Arunachala Siva.   

8099
(6.8):ஒருவனே போற்றி ஒப்பில்
    அப்பனே போற்றி வானோர்
குருவனே போற்றி எங்கள்
    கோமளக் கொழுந்து போற்றி
வருகஎன் றென்னை நின்பால்
    வாங்கிட வேண்டும் போற்றி
தருகநின் பாதம் போற்றி
    தமியனேன் தனிமை தீர்த்தே.


பலவாகத் தோன்றும் பொழுதும் நீ ஒருவன்தான் இருக்கிறாய். உயிர்கள் அனைத்துக்கும் நீ சிறந்த தந்தையாய் இருக் கிறாய். தேவர்களுக்கெல்லாம் நீ மூத்தவன். உயிர்கள் உள்ளத்தில் நீ நித்திய திருவுருவத்தில் இருக்கிறாய். உனக்கும் எனக்கும் உள்ள உறவை நீ உறுதிப்படுத்து. என்னை உன் மயம் ஆக்குக. எனது உயிர் போதத்தை அகற்றி விடு. உனது மகிமையை நினைந்து நான் உன்னையே போற்றுகிறேன்.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.

8100
(6.7):எம்பிரான் போற்றி வானத்
    தவரவர் ஏறு போற்றி
கொம்பரார் மருங்குல் மங்கை
    கூறவெண் ணீற போற்றி
செம்பிரான் போற்றி தில்லைத்
    திருச்சிற்றம் பலவ போற்றி
உம்பரா போற்றி என்னை
    ஆளுடை ஒருவ போற்றி.


O our Lord-God ,
praise be !
O the Lion among the celestial beings,
Praise be !
O one concorporate with Her whose waist Is a liana,
praise be !
O One adorned with the white ash,
Praise be !
O salvific Lord,
praise be !
O Lord of Tirucchitrambalam at Thillai,
praise be !
O Heavenly One,
praise be !
O peerless One Who has me as His servitor,
praise be !


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 [540] 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... 2994