Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 [540] 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... 3159
8086
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 04, 2016, 10:07:34 AM »
Verse 3:


அருளா ரமுதப் பெருங்கடல்வாய்
    அடியா ரெல்லாம் புக்கழுந்த
இருளார் ஆக்கை இதுபொறுத்தே
    எய்த்தேன் கண்டாய் எம்மானே
மருளார் மனத்தோர் உன்மத்தன்
    வருமால் என்றிங் கெனைக்கண்டார்
வெருளா வண்ணம் மெய்யன்பை
    உடையாய் பெறநான் வேண்டுமே. 


Whilst all the favored servitors entered and got immersed in the great and nectarean and grace-abounding sea,
Bearing this,
my murk-ridden body,
I wilted alas !
O my God !
Let not those that behold me feel scared thinking thus:
"Here comes the befuddled one who is mightily mad.
"O my Owner !
I must receive from You true love that leads to my deliverance."

Arunachala Siva.

8087
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 04, 2016, 10:04:42 AM »
Verse 2:

அடியார் சிலர்உன் அருள்பெற்றார்
    ஆர்வங் கூர யான்அவமே
முடையார் பிணத்தின் முடிவின்றி
    முனிவால் அடியேன் மூக்கின்றேன்
கடியேனுடைய கடுவினையைக்
    களைந்துன் கருணைக் கடல்பொங்க
உடையாய் அடியேன் உள்ளத்தே
    ஓவா துருக அருளாயே. 

A few servitors were the recipients of Your grace,
thanks to their abounding love.
Alas,
I,
Your servitor,
merely exist endlessly,
in my foul-smelling carcass of a body,
Nourishing odium and growing old.
O Owner !
Be pleased to annul my - the hard one's -,
fierce Karma.
May You,
in grace,
so bless me that the sea of Your Mercy should swell and swell in my soul causing me to melt for You constantly.

Arunachala Siva.


8088
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 04, 2016, 10:01:48 AM »
Prarthanaip Pathu.

The decade on Prarthana (prayer):


Sadha Mukti:

The ever in the state of liberation:

Verse 1:


கலந்து நின்னடியா ரோடன்று
    வாளா களித்தி ருந்தேன்
புலர்ந்து போன காலங்கள்
    புகுந்து நின்ற திடர்பின்னாள்
உலர்ந்து போனேன் உடையானே
    உலவா இன்பச் சுடர்காண்பான்
அலந்து போனேன் அருள்செய்யாய்
    ஆர்வங் கூர அடியேற்கே. 

That day when I was redeemed by You I merely mingled with Your servitors,
experiencing empty joy.
Then time rolled on.
In the succeeding days,
troubles barged in and took hold of me.
O my Owner,
I wilted;
I languished for the vision of Your sweet and fade-less Light.
So bless me that my love for You abounds evermore.


Arunachala Siva.

8089
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2016, 09:56:00 AM »
Verse  26:கண்ணின் மணிக ளவையின்றிக்
கயிறு தடவிக் குளந்தொட்ட
எண்ணில் பெருமைத் திருத்தொண்டர்
பாத மிறைஞ்சி யிடர்நீங்கி
விண்ணில் வாழ்வார் தாம்வேண்டப்
புரங்கள் வெகுண்டார் வேற்காட்டூர்
உண்ணி லாவும் புகழ்த்தொண்டர் மூர்க்கர் செய்கை யுரைக்கின்றாம்.


Having hailed the feet of the sacred servitor
Of inconceivable glory who though un-endowed
With the light of his eyes, yet excavated a tank,
With the aid of rope fastened to pegs, we now
Proceed to history of the deeds of Moorkkar,
A glorious devotee of ever-increasing inward greatness,
Of Tiruverkaattoor the Lord of which at the request
Of the celestial beings, smote the triple hostile citadels.

concluded.

Arunachala Siva.8090
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2016, 09:52:59 AM »
Verse  25:


மன்னன் வணங்கிப் போயினபின்
    மாலு மயனும் அறியாத
பொன்னங் கழல்கள் போற்றிசைத்துப்
    புரிந்த பணியுங் குறைமுடித்தே
உன்னும் மனத்தால் அஞ்செழுத்தும்
    ஓதி வழுவா தொழுகியே
மின்னுஞ் சடையார் அடிநீழல்
    மிக்க சிறப்பின் மேவினார்.

When the king paid obeisance to him and went away.
Tandi Atikal hailed and adored the golden feet
Of the Lord unknowable to Vishnu and Brahma;
Then he pursued his interrupted service
And brought it to a successful close; he chanted
The Panchaakshara with all his mind and was
Poised in this way; eventually he became merged
With the feet of the Lord of fulgurant matted hair.

Arunachala Siva.

8091
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2016, 09:50:26 AM »
Verse  24:


அன்ன வண்ணம் ஆரூரில்
    அமணர் கலக்கங் கண்டவர்தாம்
சொன்ன வண்ண மேஅவரை
    ஓடத் தொடர்ந்து துரந்ததற்பின்
பன்னும் பாழி பள்ளிகளும்
    பறித்துக் குளஞ்சூழ் கரைபடுத்து
மன்ன னவனும் மனமகிழ்ந்து
    வந்து தொண்டர் அடிபணிந்தான்.The king that witnessed the commotion
Of the Samanas at Aaroor, had them chased away
According to their plighted word; he then had
The encroaching Matams and schools
Razed to the ground, and retrieved the former extent
Of the bank of the tank; then in great delight
The king called on the devotee and fell at his feet.   

Arunachala Siva.


8092
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2016, 09:46:56 AM »
Verse  23:

பீலி தடவிக் காணாது
    பெயர்வார் நின்று பேதுறுவார்
காலி னோடு கைமுறியக்
    கல்மேல் இடறி வீழ்வார்கள்
சால நெருங்கி எதிரெதிரே
    தம்மில் தாமே முட்டிடுவார்
மாலு மனமும் அழிந்தோடி
    வழிக ளறியார் மயங்குவார்.Not finding their peacock-feather-bunches
They would proceed without them; they would
Ere long, stand bewildered; a few would trip
Over stones and suffer fracture of arms and legs;
They would march on, in dense throngs, but would
Hit against each other; their minds would wilt
And break and they would languish unable
To perceive their path.

Arunachala Siva.


8093
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2016, 09:43:28 AM »
Verse  22:

குழியில் விழுவார் நிலைதளர்வார்
    கோலும் இல்லை எனவுரைப்பரார்
வழியீ தென்று தூறடைவார்
    மாண்டோம் என்பார் மதிகெட்டீர்
அழியும் பொருளை வழிபட்டுஇங்கு
    அழிந்தோம் என்பார் அரசனுக்குப்
பழியீ தாமோ என்றுரைப்பார்
    பாய்க ளிழப்பார் பறிதலையர்.Down they fell in pits and puddles; they languished;
A few of them said: "Lo, we do not even have a stick
To walk with." A few fell over bushes saying,
"This indeed is our way!" A few said: "Lo, we are dead."
Some of them would blame their own men, saying:
"As we banked on that which was perishable,
We perish here". A few would question thus:
"Is the king to be blamed?" Those that in the past
Plucked from their pates the hair, would not lose
Their mats that served for their clothing.

Arunachala Siva.8094
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2016, 09:40:31 AM »
Verse  21:


தண்டி யடிகள் தம்முடனே
ஒட்டிக் கெட்ட சமண்குண்டர்
அண்டர் போற்றுந் திருவாரூர்
நின்றும் அகன்று போய்க்கழியக்
கண்ட அமணர் தமையெங்கும்
காணா வண்ணந் துரக்கவென
மண்டி வயவர் சாடுதலும் கண்கள் காணார் மனங்கலங்கி.


"The base Samanas who bet and lost against
Tandi Atikal, shall forthwith quit Tiruvaaroor
Hailed by the celestial beings, if henceforth they are
Seen here, they shall be driven out of sight."
Thereupon the warriors in throngs smote them;
The eyeless Samanas wilted, bewildered.

Arunachala Siva.8095
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2016, 08:17:15 AM »
Verse  20:


தொழுது புனல்மேல் எழுந்தொண்டர்
    தூய மலர்க்கண் பெற்றெழுந்தார்
பொழுது தெரியா வகையிமையோர்
    பொழிந்தார் செழுந்தண் பூமாரி
இழுதை அமணர் விழித்தேகண்
    ணிழந்து தடுமா றக்கண்டு
பழுது செய்த அமண்கெட்ட
    தென்று மன்னன் பகர்கின்றான்.

The devotee who surfaced up the water adoring the Lord
Was blessed with pure and flower-like eyes;
The celestial beings rained ethereal flowers, which as they
Blanketed the sun, made it difficult to tell the time;
Though wide-eyed, the brainless Samanas had lost
Their sight; they began to toddle; witnessing this,
The king was convinced that Jainism which did evil,
Perished; then he spake thus.

Arunachala Siva.


8096
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2016, 08:13:46 AM »
Verse  19:ஏய்ந்த வடிமை சிவனுக்கியான்
    என்னில் இன்றென் கண்பெற்று
வேந்த னெதிரே திருவாரூர்
    விரவுஞ் சமணர் கண்ணிழப்பார்
ஆய்ந்த பொருளுஞ் சிவபதமே
    யாவ தென்றே அஞ்செழுத்தை
வாய்ந்த தொண்டர் எடுத்தோதி
    மணிநீர் வாவி மூழ்கினார்.


"If I be a fitting servitor unto Siva. while I
Gain my sight in the king's presence, the Samanas
Of Tiruvaaroor will lose theirs; I hereby affirm
That the end of ends is the mystic five letter of Siva."
Thus saying and chanting the Panchaakshara
The servitor plunged into the beauteous tank.

Arunachala Siva.

8097
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2016, 08:10:13 AM »
Verse  18:


அருகர் தம்மை அரசனும்அங்
    கழைத்துக் கேட்க அதற்கிசைந்தார்
மருவுந் தொண்டர் முன்போக
    மன்னன் பின்போய் மலர்வாவி
அருகு நின்று விறல்தண்டி
    யடிகள் தம்மை முகநோக்கிப்
பெருகுந் தவத்தீர் கண்ணருளாற்
    பெறுமா காட்டும் எனப்பெரியோர்.

The king sent for the Samanas and inquired
Into the matter; they admitted the facts;
The servitor walked before them and the king
That came after him stopped beside the flowery tank
And addressed the heroic servitor thus: "O you
Of ever-increasing tapas! Be pleased to demonstrate
The gift of vision to yourself by the grace
Of the Lord." Thus told, the great one said:

Arunachala Siva.


8098
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2016, 08:06:39 AM »
Verse 17:

அந்த னான வுனக்கறிவும்
    இல்லை யென்றா ரியானதனுக்
கெந்தை பெருமா னருளால்யான்
    விழிக்கி லென்செய் வீரென்ன
இந்த வூரில் இருக்கிலோம்
    என்றே ஒட்டி னார்இதுமேல்
வந்த வாறு கண்டிந்த
    வழக்கை முடிப்ப தெனமொழிந்தார்.


"They told me that I, a blind man, was also
Brainless." I riposted and said: "If by the grace
Of my Lord I come by sight, what will you do?"
Then they wagered thus: "In that case, we will not
Abide in this city." This is indeed what had
Happened; it is for you to adjudge."

Arunachala Siva.8099
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2016, 08:03:00 AM »
Verse  16:


மன்ன கேள்யான் மழவிடையார்
    மகிழுந் தீர்த்தக் குளங்கல்லத்
துன்னும் அமணர் அங்கணைந்தீ
    தறமன் றென்று பலசொல்லிப்
பின்னுங் கயிறு தடவுதற்கியான்
    பிணித்த தறிக ளவைவாங்கி
என்னை வலிசெய் தியான்கல்லுங்
    கொட்டைப் பறித்தா என்றியம்பி.

"O king, listen to me! When I tried to deepen
The tank of the Lord whose mount is the young Bull,
The Samanas came there in their strength and said:
"This is not piety!" They also spoke many harsh words
And uprooted the pegs over which I had fastened
The rope to feel my way; they also snatched
From me the basket that I kept for carrying
The earth." He subjoined and said:

Arunachala Siva.

8100
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2016, 07:59:48 AM »
Verse  15:


வேந்தன் அதுகண் டப்பொழுதே
    விழித்து மெய்யில் மயிர் முகிழ்ப்பப்
பூந்தண் கொன்றை வேய்ந்தவரைப்
    போற்றிப் புலரத் தொண்டர்பால்
சார்ந்து புகுந்த படிவிளம்பத்
    தம்பி ரானர் அருள் நினைந்தே
ஏய்ந்த மன்னன் கேட்பஇது
    புகுந்த வண்ணம் இயம்புவார்.When the King woke up from his dream, the hair
On his thrilled body stood erect; he hailed the Lord
Who wears the cool and beauteous Konrai flowers;
When it dawned, he called on the devotee
And narrated to him his dream; when the devotee
Listened to the king, he thought on the grace
Of the Lord and spoke to the king of the happenings:

Arunachala Siva.   

Pages: 1 ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 [540] 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... 3159