Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 [539] 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 ... 3160
8071
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 05, 2016, 09:04:05 AM »
Verse  4:


மானேர் நோக்கி மணவாளா
    மன்னே நின்சீர் மறப்பித்திவ்
வூனே புகஎன் றனைநூக்கி
    உழலப் பண்ணு வித்திட்டாய்
ஆனால் அடியேன் அறியாமை
    அறிந்து நீயே அருள்செய்து
கோனே கூவிக் கொள்ளும்நாள்
    என்றென் றுன்னைக் கூறுவதே. O Bridegroom of Her whose eyes are like the gazelle's !
O Monarch !
You caused me forget Your glory and made me enter this flesh and wallow in it.
Yet,
O king !
I repeatedly appeal to You thus:
"O for the day,
when,
aware of my -Your servitor's -,
Nescience,
You will be pleased,
In grace,
to call me unto You!"

Arunachala Siva.

8072
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 05, 2016, 09:01:04 AM »
Verse  3:


ஒன்றும் போதா நாயேனை
    உய்யக் கொண்ட நின்கருணை
இன்றே இன்றிப் போய்த்தோதான்
    ஏழை பங்கா எம்கோவே
குன்றே அனைய குற்றங்கள்
    குணமாம் என்றே நீகொண்டால்
என்றான் கெட்ட திரங்கிடாய்
    எண்தோள் முக்கண் எம்மானே. 


Has Your mercy which redeemed me - a feckless dog -,
Vanished this day?
O Sovereign who is concorporate with the tender Woman !
What harm will ensue if You deem hill-like flaws as virtues?
Pity me,
O eight-armed and triple-eyed Lord !

Arunachala Siva.
8073
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 05, 2016, 08:57:35 AM »
Verse 2:


அடியேன் அல்லல் எல்லாம்முன்
    அகல ஆண்டாய் என்றிருந்தேன்
கொடியே ரிடையாள் கூறாஎம்
    கோவே ஆவா என்றருளிச்
செடிசேர் உடலைச் சிதையாத
    தெத்துக் கெங்கள் சிவலோகா
உடையாய் கூவிப் பணிகொள்ளா
    தொறுத்தால் ஒன்றும் போதுமே.


O One whose Half is Her of beautiful liana-like waist !
I was comforted by the thought that You had,
In the past,
done away with my - Your servitor's -,
Troubles and ruled me.
O my Sovereign !
Why did You not grace me with the wondrous splendor,
and shatter my evil-ridden embodiment?
O Our Lord Of Siva-loka !
O Lord-Owner !
If You do not bid me serve You,
but cause me continue my embodiment will it be at all condign punishment for me?

Arunachala Siva.

8074
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 05, 2016, 08:53:42 AM »
Kuzhythai Pathu:

Decade on Melting with Siva's love:

Atma Nivedhanam:

Verse  1:

குழைத்தாற் பண்டைக் கொடுவினைநோய்
    காவாய் உடையாய் கொடுவினையேன்
உழைத்தால் உறுதி யுண்டோதான்
    உமையாள் கணவா எனைஆள்வாய்
பிழைத்தாற் பொறுக்க வேண்டாவோ
    பிறைசேர் சடையாய் முறையோஎன்
றழைத்தால் அருளா தொழிவதே
    அம்மா னேஉன் னடியேற்கே.

O Lord-Owner,
if my hoary and cruel malady of Karma assails me,
You do not save me;
so if I,
the one of evil Karma,
Toil hard,
can I gain salvation at all?
O Consort of Uma !
Be pleased to redeem and rule me.
If I err,
should You not forgive me?
When I call You aloud thus:
"Is this Proper,
O One in whose matted crest the crescent rests!
O God,
should You leave Your servitor,
un-blessed?"


Arunachala Siva.

8075
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 05, 2016, 08:20:41 AM »
Verse  12:


வல்லார்கள் தமைவென்று
    சூதினால் வந்தபொருள்
அல்லாருங் கறைக்கண்டர்
    அடியவர்கள் தமக்காக்கும்
நல்லார்நற் சூதராம்
    மூர்க்கர்கழல் நாம்வணங்கிச்
சொல்லார்சீர்ச் சோமாசி
    மாறர்திறஞ் சொல்லுவாம்.

We adore the ankleted feet of Moorkkar, the great
Gambler and devotee great, who with the proceeds
Of his gambling won against gamblers,
Fed the devotees of the blue-throated Lord,
And now proceed to celebrate the greatness
Of Somaasi Maarar of scriptural glory.


concluded.

Arunachala Siva.

8076
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 05, 2016, 08:18:13 AM »
Verse  11:

நாதன்தன் அடியார்க்கு
    நல்லடிசில் நாடோறும்
ஆதரவி னால்அமுது
    செய்வித்தங் கருளாலே
ஏதங்கள் போயகல
    இவ்வுலகை விட்டதற்பின்
பூதங்கள் இசைபாட
    வாடுவார் புரம்புக்கார்.In love would he daily treat the Lord's devotees
To sumptuous food; by reason of such gracious act
Freed of flaws, when he quit this world, he entered
And abode at the world where Siva dances
As the circling Bhootas sing melodiously.

Arunachala Siva.


8077
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 05, 2016, 08:14:28 AM »
Verse  10:

சூதினில்வென் றெய்துபொருள்
    துரிசற்ற நல்லுணர்வில்
தீதகல அமுதாக்கு
    வார்கொள்ளத் தாந்தீண்டார்
காதலுடன் அடியார்கள்
    அமுதுசெயக் கடைப்பந்தி
ஏதமிலா வகைதாமும்
    அமுதுசெய்தங் கிருக்குநாள்.


By reason of his flawless consciousness he would cause
The cooks straight take away the gains of gambling;
He would not touch them with his hands;
Thus would he cure them of their blemish; then
He would feast all loving devotees, batch after batch;
He would eat only in the last batch without giving
Any room for flaw or fault; thus he thrived.


Arunachala Siva.
8078
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 05, 2016, 08:11:33 AM »
Verse 9:


முற்சூது தாந்தோற்று
    முதற்பணையம் அவர்கொள்ளப்
பிற்சூது பலமுறையும்
    வென்றுபெரும் பொருளாக்கிச்
சொற்சூதுதான் மறுத்தாரைச்
    சுரிகையுரு விக்குத்தி
நற்சூதர் மூர்க்கரெனும்
    பெயர்பெற்றார் நானிலத்தில்.


He would lose in the initial play and make his rival
Gain money; but in all subsequent play
He would repeatedly win and come by great money;
He would stab them with his sword that tried to cheat
Him with deceptive words; thus he, the good gambler,
Came to be known as Moorkkar in this fourfold world.

Arunachala Siva.

8079
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 05, 2016, 08:08:54 AM »
Verse  8:


இருளாரும் மணிகண்டர்
    அடியார்க்கின் னமுதளிக்கப்
பொருளாயம் எய்துதற்குப்
    புகழ்க்குடந்தை அம்பலத்தே
உருளாயச் சூதாடி
    யுறுபொருள்வென் றனநம்பர்
அருளாக வேகொண்டங்
    கமுதுசெய்வித் தின்புறுவார்.


For the purpose of feeding the devotees
Of the blue-throated Lord and to gain therefor
The wherewithal, in famous Kudanthai's gaming houses,
He threw the rolling dice and came by money;
He deemed all the lucre to be the Lord's own grace,
Fed His devotees and felt happy.


Arunachala Siva.

8080
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 05, 2016, 08:06:09 AM »
Verse  7:

பெற்றம் ஏறிப் பலிக்குவரும்
    பெருமான் அமருந் தானங்கள்
உற்றன் அன்பாற் சென்றெய்
    உருகு முள்ளத் தொடும்பணிந்து
கற்ற சூதால் நியதியாங்
    கடனு முடித்தே கருதாரூர்
செற்ற சிலையார் திருக்குடந்தை
    யடைந்தார் வந்து சிலநாளில்.

He came to the shrines whose Lord-Rider of the Bull goes
Abegging, and in love, he adored the Lord, with a melting heart;
With the income from his art of gambling, he performed daily
His service and thus marched on, to arrive
At Tirukkudanthai in a few days, where the Lord
That smote the hostile cities with the bow, abides.

Arunachala Siva.

8081
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 05, 2016, 08:03:20 AM »
Verse 6:


அங்கண் அவ்வூர் தமக்கொருபற்று
    அடியார் தங்கட் கமுதாக்க
எங்குங் காணா வகைதோன்ற
    இலம்பா டெய்தி யிருந்தயர்வார்
தங்கும் வகையால் தாமுன்பு
    கற்ற தன்மை நற்சூதால்
பொங்கு பொருளாக் கவுமங்குப்
    பொருவா ரின்மை யினிற்போவார்.


Then came the days when he was possessed of nothing
To feed the devotees; he grew indigent and wilted;
He tried to earn by dicing, which fine art he had
Mastered in the past; however there was none in that town
Who would come forward to play;
so he left that town.


Arunachala Siva.

8082
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 05, 2016, 08:00:38 AM »
Verse 5:


இன்ன செயலின் ஒழுகுநாள்
    அடியார் மிகவும் எழுந்தருள
முன்ன முடைமை யானபொருள்
    முழுதும் மாள அடிமையுடன்
மன்னு காணி யானநிலம்
    மற்று முள்ள திறம்விற்றே
அன்னம் அளித்து மேன்மேலும்
    ஆரா மனத்தா ராயினார்.While he thrived thus, as many devotees flocked to him,
All his possessions were sold and spent
On feeding; he also sold domains to which slaves
Were permanently attached, and movables too
And continued to feed the devotees;
His mind in this respect knew no contentment.

Arunachala Siva.

8083
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 05, 2016, 07:58:05 AM »
Verse 4:


தூய அடிசில் நெய்கன்னல்
    சுவையின் கறிக ளவையமைத்து
மேய வடியார் தமைப்போற்றி
    விருப்பால் அமுது செய்வித்தே
ஆய பொருளும் அவர்வேண்டும்
    படியால் உதவி அன்புமிக
ஏயு மாறு நாடோறும்
    இனைய பணிசெய் தின்புற்றார்.He would prepare pure rice, ghee, sweets and savory
Curries, welcome the devotees that sought him,
Praise them, feast them in great love, give them all
What they sought and thus thrived
In such sweet service, every day.

Arunachala Siva.

8084
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 05, 2016, 07:55:52 AM »
Verse 3:


கோதின் மரபில் பிறந்துவளர்ந்
    தறிவு கொண்ட நாள்தொடங்கி
ஆதி முதல்வர் திருநீற்றின்
    அடைவே பொருளென் றறிந்தரனார்
காத லடியார்க் கமுதாக்கி
    அமுது செய்யக் கண்டுண்ணும்
நீதி முறைமை வழுவாத
    நியதி பூண்ட நிலைமையார்.


Hailing from the race of flawless tradition, he grew up,
And from his age of discretion he became
Aware of the truth that the way of the holy ash
Of the Primal Lord alone invests life with meaning.
He prepared food for the loving devotees; he would
Feast them and then alone would take his food;
This became his unswerving way of life.8085
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 05, 2016, 07:53:18 AM »
Verse  2:


செம்பொற் புரிசைத் திருவேற்கா
    டமர்ந்த செய்ய சடைக்கற்றை
நம்பர்க் கும்பர்க் கமுதளித்து
    நஞ்சை யமுது செய்தவருக்
கிம்பர்த் தலத்தில் வழியடிமை
    யென்றுங் குன்றா வியல்பில்வரும்
தம்பற் றுடைய நிலைவேளாண்
    குலத்தல் தலைமை சார்ந்துள்ளார்.


Unto the Lord of ruddy matted hair who, in grace,
Gave the nectar for the celestial beings to drink, whilst
He Himself ate the venom, and who in joy abides
At Tiruverkaadu girt with fort-like walls decked with
Ruddy gold, a Velaala-clan on this earth owed
Traditional allegiance and never once swerved
From its loyalty; he was indeed its chief.   

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 [539] 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 ... 3160