Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 [539] 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 ... 2904
8071
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 11, 2016, 08:50:51 AM »
Verse  143:

உம்பர்தங் கோனை உடைய
   பிரானைஉள் புக்கிறைஞ்சி
நம்புறும் அன்பின் நயப்புறு
   காதலி னால்திளைத்தே
எம்பெரு மான்தனை ஏழையேன்
   நான்பண் டிகழ்ந்ததென்று
தம்பரி வால்திருத் தாண்டகச்
   செந்தமிழ் சாற்றிவாழ்ந்தார்.He moved into the shrine of the Lord of the celestial beings
Who claimed and ruled him, and he adored Him;
He was immersed in the bliss born of trusted love
And devotion deep; thinking his past he hymned thus:
"O poor me, to have jeered at my Lord in the past!"
He sang Tandakas in exquisite Tamizh and thus flourished.   


Arunachala Siva.

8072
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: April 11, 2016, 07:30:56 AM »

We are all Awareness.  It is the vasanas, which are like clouds, that obstructs its revealing.
The vasanas are carried from the previous births and it appear right from the moment
the child is born.  It looks for mother's breast for milk!  People without vasanas are always
Awareness.  There is one Nammazhwar in Sri Vaishnavism.  He was born under a tamarind
tree.  He is ayonija, born not through a mother's womb.  He therefore cared for nothing.
He just consumed air and lived! He is called Sadagopa, for the same reason.

Arunachala Siva.

8073
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: April 11, 2016, 07:28:42 AM »

By any of those curious squirks of history, there is a connection between the ancient philosophy
of India and a group of American citizens of the mid 19th century, who came to be known as
Boston Brahmins!  Among this distinguished clan were two individuals who more than any others
resonated to the call of India and wrote exceptional works that made a deep impact on the generations
that followed.  These were Ralph Waldo Emerson and Henry David Thoreau.  Particularly the latter's
work WALDEN is still read today for its common sense and wonderful descriptions of nature.
He wrote this masterpiece, staying as a guest to Emerson, during his short life of 43 years.
Thoreau's short article On the Duty of Civil Disobedience, inspired Mahatma Gandhi and later
Martin Luther King.

People, particularly Westerners who had felt that one must 'do something', often asked
Bhagavan Ramana, what He was doing to 'help' the world.  Bhagavan always smiled and asked:
"Who is there, other than oneself in this dream world?"  If the questioner could not grasp this
statement, He would come down to their level and say in effect:  "How do you know I am not helping?"
Bhagavan Ramana's very Presence was sufficient to influence anyone in he world, whose mind and
heart is open, to a higher realm of understanding.  Spiritual truths are not inhibited by time and space
as anyone who has come into contact with Bhagavan Ramana's grace today knows. 

Bhagavan may have been a historical figure but it would be foolish to think that it all ended in
April 1950, when His physical body died.  If anything, His influence has only grown with the
passing years and particularly in the last two decades, when His face and words are so readily
available in innumerable books and on the world wide web.

There was the special charisma which Bhagavan naturally displayed for how many stories have
we read or heard about someone who was utterly transformed by one piercing look from His eyes!  [ Balakrishna Menon, later Swami Chinmayananda had said that His one piercing look was enough to 'understand' everything, and all his six years of spiritual training in Uttara Kasi later, were only repetitions!].

For many when they first read something by Bhagavan Ramana, are struck by the truthfulness of the statements.  They are self evident and resonate deep in the heart far away from the crowded world of explanations, in which our normal mind indulges.

With Thoreau, there is a similar timbre in his descriptions of nature and observations about
human nature. These simple words, by a man who was admired by a small circle of contemporaries
who were nonetheless puzzled by his lack of seeming purpose, have come down to us today as
treasures which we reflect on and which nourish us.

(Source: Editorial, Mountain Path, July-Sep 2008)

Arunachala Siva.

8074


In deep sleep, in spiritual trance (samadhi), when fainting, when a desired object is obtained, or
when evil befalls an object considered undesirable, the mind turns inwards and enjoys that Bliss
of Atman. Thus wandering astray forsaking the Self, and returning to it again and again is the
interminable and wearisome lot of the mind.

Arunachala Siva.

8075
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: April 10, 2016, 12:31:27 PM »
Verse  23:


23: கொள்ளேன், மனத்தில் நின் கோலம் அல்லாது, அன்பர் கூட்டந்தன்னை
விள்ளேன், பரசமயம் விரும்பேன், வியன் மூவுலகுக்கு
உள்ளே, அனைத்தினுக்கும் புறம்பே, உள்ளத்தே விளைந்த
கள்ளே, களிக்குங்களியே, அளிய என் கண்மணியே.

அபிராமித் தாயே! நின்னுடைய கோலமில்லாத வேறொரு தெய்வத்தை மனத்தில் கொள்ளேன். நின்னுடைய அடியார்கள் கூட்டத்தைப் பகைத்துக் கொள்ள மாட்டேன். உன்னையன்றி பிற சமயங்களை விரும்ப மாட்டேன். மூன்றுலகங்கட்கு (மண், விண், பாதாளம்) உள்ளேயும், யாவற்றினுக்கும் வெளியேயும் நிறைந்திருப்பவளே! எம்முடைய உள்ளத்திலே ஆனந்தக் களிப்பை உண்டாக்கும் கள்ளே! ஆனந்தத்திற்கு ஆனந்தமானவளே! எளியேனாகிய எனக்கும் அருள் பாலித்த என் கண்மணி போன்றவளே!

O Mother Abhirami!  I shall not keep any other god in my mind.  I shall not go against Your servitors!
I shall not like any other religions.  You are present fully in the three worlds, earth, sky and underworld,
and You are also fully present outside these worlds. You are the nectar which gives
Ananda in my mind.  You are the Anandam of Anandam!  You have given Your Arul and You are the
pupil of my eye.

contd.,

Arunachala Siva.   

8076
257.  Let God forms as well as the forms of the world appear so long as one does not realize the Self.
When the Self is realized, to whom are these forms real?

258.  If in the Heart of the State of Being the Self is won by persistence (in the Quest) by the exclusion
of thoughts, then the Sky of Pure Consciousness will shine alone, without anything else (subject or object).

259.  The ego (seer) is unreal;  this world of objects seen is also unreal; the mind that is aware of the two
is also unreal;  only the Sky of Pure Consciousness remains over (in Self Realization) as real.

260.  I shall declare the essence of the teaching, as given in all the Upanishads: when by the death of the
ego, the Self is realized to be the same as that Supreme Consciousness, there remains over only the Self
who is Pure Consciousness.

Guru Ramana Vachana Mala - completed.

Arunachala Siva.             

8077
Bhagavan never enjoined any exclusive or rigorous do's and don'ts  (Vidhi nishedha karma) and nor
did He condemn any of the traditional sadhanas which the seeker was already pursuing. Right from the
beginning, He exhorts us to wake up from the delusion of samsara and bondage by constantly inquiring
as to 'who' is bound and suffering, and 'who is seeking liberation.  The astonishing consistency in Bhagavan's
life and teaching can be appreciated best by seeing that His very first work Nan Yar? opens with these words
and His last composition Ekanma Panchakam also reiterates the same teaching, with an added twist that even
self inquiry is part of His sleep of ignorance -- though it helps one to wake up, just as the sight of a
ferocious line in a nightmare jolts the dreamer into waking state.

contd.,

Arunachala Siva.         

8078
In the first sentence of this passage the verb that I translated as 'shine' is Spuri, and in the third sentence
I translated Vichari as 'investigate', vilanguvadu as 'it that shines' and spurippu as 'fresh clarity' (though
I could alternatively translated as 'shining' or 'fresh shining'). Spurippu is a verbal noun, and is the Tamizh
equivalent of the Sanskrit verbal noun Sphuranam, but though Bhagavan does not actually use the Sanskrit
word Sphurana in Vichara Sanghraham, in most English translations of it the Tamizh word Spurippu has
been translated rather unhelpfully as Sphurana, which for most readers is just replacing one unfamiliar word
with another, without actually explaining its meaning in clear English terms.

The fact that Bhagavan says here 'or vidha spurippu', which means 'a kind of spurippu or sphuranam when used by Him has a range of referents rather than a single specific one, because if its referent did not vary according to the exact context in which He used it, it would have been superfluous for him to say a 'kind of'
('or vidha') in this context.  The particular kind of spurippu that he refers to here is the partial kind of self
awareness that we newly experience during our practice of Atma Vichara, and hence He says in Section
2 (in a passage that we will consider in the final installment of this article) that it is not itself the Vastu
(the real substance that we actually are) but is only a precursor of the complete and perfect experience   
of it.

contd.,

Arunachala Siva.             

8079
Bhagavan said:

'If the Self were to be reached, it would mean that the Self is not here and now, but that it should be got
anew.  What is got afresh will also be lost.  So it will be impermanent.  What is not permanent is not worth
striving for.  So I say, the Self is not reached. You are the Self.  You are already That. The fact is that
you are ignorant of your blissful state.  Ignorance supervenes and draws a veil over the pure Bliss.
Attempts are directed only to remove this ignorance, which consists in wrong knowledge.  The wrong
knowledge consists in the false identification of the Self with the body, the mind,  etc., This false identity
must go and there remains the Self. (Talks 251).

The essence of Bhagavan's teaching which He persistently declared, again and again, is, 'You are That,
here and now.'  To the person who objects, 'But is not my search proof of my having become lost?' the
reply comes, 'No, it only shows that you believe you are lost.'  For, what are you in search of?  How can
you find that which you already are?  A sage once said, 'Let me tell you a simple fact.  If you set aside
your ego for a moment, you will realize that you, the traveler, are that which you are seeking.  Everything
is within you.'  (Talks 359).

contd.,

Arunachala Siva.                       

8080
Benediction:

Verse  520:

Now, looking unto his disciples who had attained the blissfulness of Samadhi and had awakened
for ever in the consciousness of the Self, the great Master with his heart full of joy, addressed these
words to him:

Verse 521:

This world is nothing but Brahman, because Brahman is the only Reality.  See this always with your
spiritual eye, with unruffled mind, and in all circumstances.  What is there to be seen by the eyes
except only the objects of sight?  In like manner, to him who knows Brahman, what is there -
wherever his intellect may play -- except the Reality?

Verse 522:

Who is there that would like to give up the enjoyment of the Supreme Blissfulness and be satisfied  with 
emptiness?  When the full moon is shining in the sky to gladden the hearts of all,who cares to see a
picture of the moon?

Verse 523:

By the thought of things unreal, there is no happiness whatever, nor the cessation of pain.
Therefore, by the thought of that One, indivisible Bliss, live in the Eternal by being constantly watchful
of the Atman.

Verse 524:

Seeing your own Self everywhere -- knowing thine own Self to be one everywhere -- enjoy
blissfulness in the Self and so pass your time, O great Soul!           

contd.,

Arunachala Siva.

8081
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 10, 2016, 09:44:07 AM »
Verse 142:


இவ்வண்ணம் போல எனைப்பல
   மாக்கள் இயம்பியேத்த
மெய்வண்ண நீற்றொளி மேவும்
   குழாங்கள் விரவிச்செல்ல
அவ்வண்ணம் நண்ணிய அன்பரும்
    வந்தெய்தி அம்பவளச்
செவ்வண்ணர் கோயில் திருவீரட்
   டானத்தைச் சேர்ந்தனரே.


Thus hailed by innumerable men and women
He fared forth with the holy company of devotees
From whom blazed the luster of the holy ash;
Then the servitor came to Tiruveerattanam
Where abides the Lord whose hue is ruddy as coral.   


Arunachala Siva.

8082
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 10, 2016, 09:41:21 AM »
Verse  141:


கண்டார்கள் கைதலை மேற்குவித்
   திந்தக் கருணைகண்டால்
மிண்டாய செய்கை அமண்கையர்
   தீங்கு விளைக்கச்செற்றம்
உண்டா யினவண்ணம் எவ்வண்ணம்
   என்றுரைப் பார்கள்பின்னுந்
தொண்டாண்டு கொண்ட பிரானைத்
   தொழுது துதித்தனரே.


Beholders raised their hands above their heads
In adoration, and said: "Having beheld this
Incarnation of compassion, how could the Jains
Of prideful evil deeds, be incensed to harm him?"
They adored the Lord who claimed his servitorship.   

Arunachala Siva.

8083
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 10, 2016, 09:37:43 AM »
Verse  140:


தூயவெண் ணீறு துதைந்தபொன்
   மேனியுந் தாழ்வடமும்
நாயகன் சேவடி தைவருஞ்
   சிந்தையும் நைந்துருகிப்
பாய்வதுபோல் அன்புநீர் பொழிகண்ணும்
   பதிகச் செஞ்சொல்
மேயசெவ் வாயும் உடையார்
   புகுந்தனர் வீதியுள்ளே.

His golden frame was smeared with the holy ash,
Pure and white; garlands of rudraksha dangled
From his person; his mind was ever engaged
In the service of gently pressing the Lord's roseate feet;
Melting love gushing forth rained as tears from his eyes;
His crimson lips hymned the words of decades
Surcharged with redemptive grace; such was he
That stepped into the street.   

Arunachala Siva.


8084
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 10, 2016, 09:35:25 AM »
Verse  139:


மன்னிய அன்பின் வளநகர்
   மாந்தர் வயங்கிழையார்
இன்னிய நாதமும் ஏழிசை
   ஓசையும் எங்கும்விம்மப்
பொன்னியல் சுண்ணமும் பூவும்
   பொரிகளுந் தூவியெங்குந்
தொன்னக ரின்புறஞ் சூழ்ந்தெதிர்
   கொண்டனர் தொண்டரையே.


The citizens of the prosperous city abounding in abiding love
And their women decked with choice jewels, caused
The flourish of trumpets and drums; vocal music seven-fold
Pervaded everywhere; gold-dust, fresh flowers and puffed rice
Were mixed and strewn; then the dwellers of the city
Came to its outskirts, circled the servitor and received him.

Arunachala Siva.   

8085
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 10, 2016, 09:33:27 AM »
Verse 138:


மணிநெடுந் தோரணம் வண்குலைப்
   பூகம் மடற்கதலி
இணையுற நாட்டி எழுநிலைக்
   கோபுரந் தெற்றியெங்குந்
தணிவில் பெருகொளித் தாமங்கள்
   நாற்றிச்செஞ் சாந்துநீவி
அணிநகர் முன்னை அணிமேல்
   அணிசெய் தலங்கரித்தார்.Broad and beauteous festoons, rich bunches of areca
And plantains of long leaves, they planted fittingly;
They dangled fresh and flawless and ever-bright
Garlands on towers and turrets and pials; they coated red
The floor of the earth before each house and the pials too;
Thus they made the beauteous city even more beauteous.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 [539] 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 ... 2904