Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 [539] 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 ... 3139
8071
Verse  4:முழுமுத லேஐம் புலனுக்கும்
    மூவர்க்கும் என் றனக்கும்
வழிமுத லேநின் பழவடி யார்திரள்
    வான்குழுமிக்
கெழுமுத லேயருள் தந்திருக்க
    இரங்குங் கொல்லோஎன்
றழுமது வேயன்றி மற்றென்
    செய்கேன் பொன்னம் பலத்தரைசே.O Source Absolute!
You are the source of guidance to,
not only the five of senses but to the Trinity also.
You are indeed the source granting grace to Your thickly-thronging hereditary servitors.
Seeking Your mercy that will poise me in grace and peace,
I but weep and cry.
What else can I do?
O King of Ponnambalam !


Arunachala Siva.

8072
Verse  3:


உகந்தா னேஅன் புடைஅடிமைக்
    குருகா உள்ளத் துணர்விலியேன்
சகந்தான் அறிய முறையிட்டால்
    தக்க வாறன் றென்னாரோ
மகந்தான் செய்து வழிவந்தார்
    வாழ வாழ்ந்தாய் அடியேற்குன்
முகந்தான் தாரா விடின்முடிவேன்
    பொன்னம் பலத்தெம் முழுமுதலே.

O Ens Absolute enshrined in Ponnambalam!
You are delighted by the willing servitude of Your loving Devotees.
I,
the unfeeling one,
know not to melt in devotion.
So,
with the world as witness,
if I make a complaint,
will they not say:
"This does not become You.
" You are pleased to cause them thrive who perform Yagas and are poised in the righteous way.
O Lord,
if I am not blessed with a Darshan of Your visage,
I will perish,
for sure.

Arunachala Siva.

8073
Verse  2:முன்னின் றாண்டாய் எனைமுன்னம்
    யானும் அதுவே முயல்வுற்றுப்
பின்னின் றேவல் செய்கின்றேன்
    பிற்பட் டொழிந்தேன் பெம்மானே
என்னின் றருளி வரநின்று
    போந்தி டென்னா விடில்அடியார்
உன்னின் றிவனார் என்னாரோ
    பொன்னம் பலக்கூத் துகந்தானே.O God who delights to dance in Ponnambalam !
You manifested Yourself before me and ruled me.
I also endeavored to merit it by obeying Your behests.
O God,
I had,
alas,
lagged behind.
If abiding in me in abounding grace,
You do not question me thus:
"Wherefore are you so?
" And say:
"Come along!
"will not devotees standing in Your Presence ask you:
"Who may this person be?


Arunachala Siva.

8074
Koil Mootha Tirup Padigam:

The elder decade on Koil (Chidambaram):

The ancient Sadkaryam:


1.


உடையாள் உன்றன் நடுவிருக்கும்
    உடையாள் நடுவுள் நீயிருத்தி
அடியேன் நடுவுள் இருவீரும்
    இருப்ப தானால் அடியேன்உன்
அடியார் நடுவு ளிருக்கும்அரு
    ளைப் புரியாய்பொன் னம்பலத்தெம்
முடியா முதலே என்கருத்து
    முடியும் வண்ணம் முன்னின்றே.


The Goddess who owns all,
dwells in the very center of Your self;
You dwell in the very center of Her self.
If it is true that You Two be pleased to dwell centered in me,
then deign to so grace me that I ? Your servitor ?,
Should dwell in the midst of Your devotees.
O Primal Ens of Ponnambalam that knows no end be pleased to fructify this ? my wish and prayer.

Arunachala Siva.


 

8075
43.  Inquire into the mind ever and be of the certitude 'I am Brahman'.  I am Brahman - there is no
doubt about this.  Such a silent abidance is Japa (repetition of Mantra.)

44.  All is Brahman, nothing else exists.  All is full of knowledge - this is penance.  There is nothing as
'oneself alone'.  Of the form of the all-transcending am I.

45.  I transcend speech. Repetition of words aloud is futile.  This is the highest significance of the mind.
Such distinctions are not for me.

46.  All the beings are corpses.  Everything put together is a corpse.  The world is unreal.  The universe
is all unreal.

47.  The existence of a thing apart is not true.  Speech being unreal has no existence. Existence is of the form
of the unreal.  Brahman alone is ever by itself.

48.  The Vedas and their limbs are unreal.  The conclusions of the scriptures are unreal.  This listening
is verily unreal.  Contemplation on that is unreal.

contd.,

Arunachala Siva.

8076
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 24, 2016, 09:17:34 AM »
Verse  310:


பூத முதல்வர் புற்றிடங்கொண்
    டிருந்த புனிதர் வன்தொண்டர்
காதல் புரிவே தனைக்கிரங்கிக்
    கருணைத் திருநோக் களித்தருளிக்
சீத மலர்க்கண் கொடுத்தருளச்
    செவ்வே விழித்து முகமலர்ந்து
பாத மலர்கள் மேற்பணிந்து
    வீழ்ந்தார் உள்ளம் பரவசமாய்.


The Lord of Hosts-- the Holy One enshrined in the Ant- Hill--,
Deigned to grace Van-Tondar for his loving devotion
And suffering; when He cast His gracious looks on him
And endowed him with sight in his cool and flower-like eye
His heart grew ecstatic and he fell
At the flower-feet of the Lord.   

Arunachala Siva.

8077
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 24, 2016, 09:15:09 AM »
Verse  309:மீளா வடிமை எனவெடுத்து   
    மிக்க தேவர் குலமெல்லம்
மாளா மேநஞ் சுண்டருளி
    மன்னி யிருந்த பெருமானைத்
தாளா தரிக்கும் மெய்யடியார்
    தமக்கா மிடர்நீர் தரியீரென்
ஆளாந் திருத்தோ ழமைத்திறத்தால்
    அஞ்சொற் பதிகம் பாடினார்.

His decade opened thus: "Meelaa adimai:" he hymned
This decade compact of comely and charming words
As the devotee and hallowed companion of the Lord,
And hailed the aeviternal Lord who was pleased to eat
The poison to forefend the death of the celestial orders
And prayed to Him thus: "Will you suffer Your true devotees
Who foster Your feet with love, to endure misery?"

Arunachala Siva.   


8078
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 24, 2016, 09:12:27 AM »
Verse  308:


திருநாவ லூர்மன்னர்
    திருவாரூர் வீற்றிருந்த
பெருமானைத் திருமூலட்
    டானஞ்சேர் பிஞ்ஞகனைப்
பருகாஇன் னமுதத்தைக்
    கண்களாற் பருகுதற்கு
மருவார்வத் துடன்மற்றைக்
    கண்தாரீ ரெனவணங்கி.
To drink with eyes the Nectar not to be tasted
With lips, -- the Lord that is enshrined in Tiruvaaroor,
The Wearer of Pigngnakam enshrined in Tirumoolattaanam--,
In fitting love and devotion, the Prince of Naavaloor
Hailed the Lord and beseeched Him thus:
"Be pleased to give me the other eye".   

Arunachala Siva.

8079
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 24, 2016, 09:09:33 AM »
Verse  307:


வீழ்ந்தெழுந்து கைதொழுது
    முன்னின்று விம்மியே
வாழ்ந்தமலர்க் கண்ணொன்றால்
    ஆராமல் மனமழிவார்
ஆழ்ந்ததுயர்க் கடலிடைநின்
    றடியேனை யெடுத்தருளித்
தாழ்ந்தகருத் தினைநிரப்பிக்
    கண்தாரும் எனத்தாழ்ந்தார்.

He rose up; folding his hands in adoration
He stood before the Lord and burst into sobs;
He wilted not content with the restoration of sight
To one flower-soft eye only; thus he prayed to the Lord;
"Be pleased to retrieve me, Your servitor
From the deep sea of misery; grant me my desire
And bless me with the
other eye."


Arunachala Siva.

.

8080
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 24, 2016, 09:07:31 AM »
Verse  306:

சீர்பெருகுந் திருத்தேவா
    சிரியன்முன் சென்றிறைஞ்சிக்
கார்விரவு கோபுரத்தைக்
    கைதொழுதே உட்புகுந்து
தார்பெருகு பூங்கோயில்
    தனைவணங்கிச் சார்ந்தணைவார்
ஆர்வமிகு பெருங்காத
    லால்அவனி மேல்வீழ்ந்தார்.


He proceeded first to Tiru-th-Tevaasiriyan
Of soaring glory; and adored it; then he adored
The cloud-capped tower, folding his hands, moved in
And hailed the Poong Koyil decked with many garlands;
Then he prostrated on the ground
In great love and devotion of abiding ardor.

Arunachala Siva.
8081
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 24, 2016, 09:04:24 AM »
Verse  305:


ஆதிதிரு அன்பரெதிர்
    அணையஅவர் முகநோக்கிக்
கோதிலிசை யாற்குருகு
    பாயவெனக் கோத்தெடுத்தே
ஏதிலார் போல்வினவி
    ஏசறவால் திருப்பதிகம்
காதல்புரி கைக்கிளையாற்
    பாடியே கலந்தணைவார்.


As he beheld the servitors of the Primal Lord
Coming before him, he sang, facing them, a decade which
Opened thus "Kuruku paaya"; through this decade that he
Sang in flawless and tuneful melody, as though he were
A stranger, he interrogated the servitors; he melodized
It in Kaikkilai on account of his sorrow;
Thus singing he moved on with them.

Arunachala Siva.

8082
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 24, 2016, 09:02:27 AM »
Verse  304:ஆறணியுஞ் சடையாரைத்
    தொழுதுபுறம் போந்தங்கண்
வேறிருந்து திருத்தொண்டர்
    விரவுவா ருடன்கூடி
ஏறுயர்த்தார் திருமூலட்
    டானத்துள் இடைதெரிந்து
மாறில்திரு அத்தயா
    மத்திறைஞ்ச வந்தணைந்தார்.


Having adored the river-crested Lord, he moved out
And abode at a different place; with the devotees
He came near Tirumoolattaanam of the Lord whose
Banner Sports the Bull, knowing the time to be propitious
For adoration during the Atthayaama service.   

Arunachala Siva.

8083
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 24, 2016, 08:57:31 AM »
Verse  303:


பொங்குதிருத் தொண்டருடன்
    உள்ளணைந்து புக்கிறைஞ்சி
துங்கவிசைத் திருப்பதிகம்
    தூவாயா என்றெடுத்தே
இங்கெமது துயர்களைந்து
    கண்காணக் காட்டாயென்
றங்கணர்தம் முன்னின்று
    பாடியருந் தமிழ்புனைந்தார்.


He moved into the temple of Paravai-unn-mandali
Accompanied with the swelling devotee- throng;
He adored the Lord and hailed Him in a sublime
And tuneful decad which opened thus: "Thoovaayaa";
In that decade he prayed thus: "Remove our sorrows
And bless us with the light of eye to behold."
Thus he sang his rich and rare Tamlzh verse
Before the Merciful One.

Arunachala Siva.

8084
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 24, 2016, 08:55:40 AM »
Verse  302:


அன்றுதிரு நோக்கொன்றால்
    ஆரக்கண் டின்புறார்
நின்றுநில மிசைவீழ்ந்து
    நெடிதுயிர்த்து நேரிறைஞ்சி
வன்தொண்டர் திருவாரூர்
    மயங்குமா லையிற்புகுந்து
துன்றுசடைத் தூவாயார்
    தமைமுன்னந் தொழவணைந்தார்.


Though he beheld it with all his heart, his joy
Was not complete as he beheld it with one eye only;
He fell flat on the ground, heaved deep sighs, rose up
And straight adored it; Van-Tondar, entered Tiruvaaroor
At dusk and moved into the temple of the Lord
Of holy lips and dense matted hair, to adore Him.

Arunachala Siva.


8085
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 24, 2016, 08:52:50 AM »
Verse  301:


பண்ணிறைந்த தமிழ்பாடிப்
    பரமர்திரு வருள்மறவா
தெண்ணிறைந்த தொண்டருடன்
    பணிந்தங்கண் உறைந்தேகி
உண்ணிறைந்த பதிபிறவும்
    உடையவர்தாள் வணங்கிப்போய்க்
கண்ணிறைந்த திருவாரூர்
    முன்தோன்றக் காண்கின்றார்.


Having sung tunefully the Tamizh decades he sojourned
There with the servitors that always think on Him,
Unforgetful of the divine grace of the supreme Lord,
And hailed Him; then he visited the many shrines
Where the Lord who pervades his heart, abides,
And adored Him; then he moved on and soon beheld
Before him Tiruvaroor filling his whole ken.   


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 [539] 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 ... 3139