Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 [538] 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ... 3060
8056
Verse  7:


வாரா வழியருளி வந்தெனக்கு மாறின்றி
ஆரா அமுதாய் அமைந்தன்றே சீரார்
திருத்தென் பெருந்துறையான் என்சிந்தை மேய
ஒருத்தன் பெருக்கும் ஒளி.The abounding Light of Him,
the unique One that abides in my mind,
the pure and purifying One of glorious Perunthurai,
bestowed on me the way that leads not to re-birth and abides in me as insatiable nectar,
in absolute concord.


contd.,

Arunachala Siva.

8057
23.  One who has no settled notion regarding individual soul, Isvara, the temple, the Vedas, the
Sastras, the I and has no notions such as 'such alone is Brahman' is verily the Videha Mukta.

24.  One whose certitude is 'I', and the world as well are Brahman only.  There is not a whit of the
world separate alone is the Videha Mukta.

25.  One who is void of certitudes 'All this is only consciousness, I am consciousness alone' is the
Videha Mukta. 

26.  One who is ever disposed as consciousness alone, sporting within comfortably seated and inwardly
blissful alone is the Videha Mukta.

27.  Of the form of unlimited Self, subtler than the subtlest, immaculate, transcending even the fourth
state, the supreme bliss - such a one is the Videha Mukta.

28.  One who is without even name, the Self of all, the formless, not an atheist either, whose self is
the supreme Brahman alone is the Videha Mukta.

29. Transcending the fourth state, transcending himself, and transcending even this he is all-being;
equanimous in auspicious and inauspicious times, he alone is the Videha Mutka.

30.  Equipoised in bondage and liberation, the Self of all, the inner Self, the Self of the world, the supreme,
the Self alone - such a one alone is the Videha Mutka.

contd.,

Arunachala Siva.

             

8058
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 19, 2016, 09:45:31 AM »
Verse  866:


ஒன்றுவே றுணர்வு மில்லேன்
    ஒழிவற நிறைந்த கோலம்
மன்றிலான் மறைக ளேத்த
    மானுடர் உய்ய வேண்டி
நின்றுநீ ஆடல் செய்கை
    நினைப்பதே நியம மாகும்
என்றுபூம் புகலி மன்னர்
    இன்தமிழ்ப் பதிகம் பாட."I have no other thought or desire; my sole duty
Is to contemplate for ever the gracious dance
You enact for the deliverance of mankind
At the all-pervasive Tiruambalam hailed by the Vedas."
Thus the Prince of Pukali hymned his divine decade.

Arunachala Siva.

8059
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 19, 2016, 09:42:13 AM »
Verse  865:

கைகளுந் தலைமீ தேறக்
    கண்ணில்ஆ னந்த வெள்ளம்
மெய்யெலாம் பொழிய வேத
    முதல்வரைப் பணிந்து போற்றி
ஐயனே அடிய னேனை
    அஞ்சலென் றருள வல்ல
மெய்யனே என்று வீட
    லாலவாய் விளம்ப லுற்றார்.


His folded hands rose above his head; tears of joy
Bathed his entire person; he bowed before the Primal Lord
Of the Vedas and hailed Him thus: "O Lord, You indeed
Are the True One who were pleased to bless me,
Your servant thus: 'Fear not.'  " Then he hymned
The decade beginning with the words: "Veedalaalavaai"


Arunachala Siva.

8060
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 19, 2016, 09:38:09 AM »
Verse 864:


தென்னவன் தானும் எங்கள்
    செம்பியன் மகளார் தாமும்
நன்னெறி அமைச்ச னாரும்
      ஞானசம் பந்தர் செய்ய
பொன்னடிக் கமலம் போற்றி
    உடன் புகப் புனிதர்கோயில்
தன்னைமுன் வலங்கொண் டுள்ளால்
    சண்பையர் தலைவர் புக்கார்.


பாண்டிய மன்னனும், எங்கள் சோழமன்னரின் மகளாரான மங்கையர்க்கரசியாரும், உலகை நன்னெறிப் படுத்தி வருகின்ற குலச்சிறைநாயனாரும் திருஞானசம்பந்தரின் செம்மை யான அழகிய திருவடிகளைப் போற்றியவாறு உட்புக, திருஞானசம் பந்தர், புனிதரான இறைவரின் திருக்கோயிலை வலமாக வந்து உள்ளே சென்றார்.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.
8061
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 19, 2016, 09:35:34 AM »
Verse  863:


ஆலவாய் அண்ணல் கோயில்
    அங்கண்முன் தோன்றக் கண்டு
பாலறா வாயர் மிக்க
    பண்பினால் தொழுது சென்று
மாலுநான் முகனும் போற்ற
    மன்னினார் கோயில் வாயில்
சீலமா தவத்தோர் முன்பு
    சிவிகைநின் றிழிந்து புக்கார்.When the temple of the Lord of Aalavaai was sighted
He whose lips are ever-fragrant with milk,
Duly adored it; before the entrance of the temple
Where for ever abides the Lord, adored
By Vishnu and Brahma, and before the presence
Of great tapaswins who stood thither, he got down
From his palanquin, and moved in.   

Arunachala Siva.

8062
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 19, 2016, 09:33:22 AM »
Verse 862:


எண்ணரும் பெருமைத் தொண்டர்
    யாவரும் மகிழ்ச்சி எய்திப்
புண்ணியப் பிள்ளை யாரைப்
    புகழ்ந்துடன் போற்றிப் போத
மண்ணெலாம் உய்ய வந்த
    வள்ளலார் தம்மைக் கண்டு
கண்ணினாற் பயன்கொண் டார்கள்
    கன்னிநாட் டவர்க ளெல்லாம்.


Servitors of ineffable glory joyously hailed the feet
Of the holy and godly child, and accompanied him;
The dwellers of the Pandya realm came by the fruit
Of their vision, when they beheld him-- the Patron
Of spirituality who came to be born for the redemption
Of the whole earth.

Arunachala Siva.


8063
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 19, 2016, 09:31:06 AM »
Verse  861:


அங்கயற் கண்ணி தன்னோ
    டாலவாய் அமர்ந்த அண்ணல்
பங்கயச் செய்ய பாதம்
    பணிவன்என் றெழுந்து சென்று
பொங்கொளிச் சிவிகை ஏறிப்
    புகலியர் வேந்தர் போந்தார்
மங்கையர்க் கரசி யாரும்
    மன்னனும் போற்றி வந்தார்."I will adore the roseate lotus-feet of the Lord who is
Enshrined at Aalavaai with His Consort Angkayarkkanni."
Thus resolved, the Prince of Pukali rose up, and rode
His palanquin of swelling luster;
Mangkayarkarasiyaar and her consort,
Hailing him came after him.   

Arunachala Siva.

8064
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 19, 2016, 09:28:14 AM »
Verse  860:


மறையவர் வேள்வி செய்ய
    வானவர் மாரி நல்க
இறைவன் நன்னெறியின் ஓங்க
    இகத்தினில் அவனி இன்பம்
குறைவில தெனினும் கூற்றை
    உதைத்தவர் நாமம் கூறி
நிறைகடற் பிறவித் துன்பம்
    நீங்கிடப் பெற்ற தன்றே.The Brahmins performed the Vedic sacrifices;
The celestial beings blessed the earth with rain;
The King stood poised in the lofty and righteous way;
Though life on earth throve in boundless joy,
Yet the lives on earth were even then blessed with deliverance
From the cycle of birth and death which revolves
Like the unbroken succession of oceanic waves,
By reason of the fact that the name of the Lord
Who kicked Death to death, came to be chanted.

Arunachala Siva.


8065
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 19, 2016, 09:24:58 AM »
Verse 859:மீனவற் குயிரை நல்கி
    மெய்ந்நெறி காட்டி மிக்க
ஊனமாஞ் சமணை நீக்கி
    உலகெலாம் உய்யக் கொண்ட
ஞானசம் பந்தர் வாய்மை
    ஞாலத்திற் பெருகி ஓங்கத்
தேனலர் கொன்றை யார்தந்
    திருநெறி நடந்த தன்றே.The godly child not only gave life to the Pandya
But revealed the true way also to him;
He chased away the flawed Samana faith and redeemed
All the world; as Tiru Jnaana Sambandhar's truthful way
Began to thrive in lofty glory, the divine way
Of the Lord who wears a garland of honeyed Konrai blooms,
Came to be firmly established, then and there.   


Arunachala Siva.

8066
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 19, 2016, 09:22:22 AM »
Verse  858:


பூதிமெய்க் கணிந்து வேந்தன்
    புனிதனாய் உய்ந்த போது
நீதியும் வேத நீதி
    யாகியே நிகழ்ந்த தெங்கும்
மேதினி புனித மாக
    வெண்ணீற்றின் விரிந்த சோதி
மாதிரந் தூய்மை செய்ய
    அமணிருள் மாய்ந்த தன்றே.As the King stood redeemed, adorned with the holy ash,
Everywhere niti came to be the Vedic Niti;
The spreading effulgence of the white holy ash
Made the earth holy, purifying all the directions;
The murk that was Jainism, passed away.


Arunachala Siva.   

8067
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 19, 2016, 09:20:18 AM »
Verse  857:


தென்னவன் தனக்கு நீறு
    சிரபுரச் செல்வர் ஈந்தார்
முன்னவன் பணிந்து வாங்கி
    முழுவதும் அணிந்து நின்றான்
மன்னன்நீ றணிந்தான் என்று
    மற்றவண் மதுரை வாழ்வார்
துன்னிநின் றார்கள் எல்லாம்
    தூயநீ றணிந்து கொண்டார்.


The Prince of Sirapuram blessed the Pandya
With the holy ash; he adored the godly child
And daubed on his person the holy ash as ordained,
And stood in splendor; as the King adorned himself
With the holy ash, the dwellers of Madurai
Who stood thronging there bedaubed themselves
With the pure holy ash.


Arunachala Siva.

8068
Verse  6:


பித்தென்னை ஏற்றும் பிறப்பறுக்கும் பேச்சரிதாம்
மத்தமே யாக்கும்வந் தென்மனத்தை அத்தன்
பெருந்துறையான் ஆட்கொண்டு பேரருளால் நோக்கும்
மருந்திறவாப் பேரின்பம் வந்து.


He will madden me with Bhakti;
He will snap my birth.
The Sire,
the One of Perunthurai will rule me and cast on me His looks of great grace.
He is the Nectar Of endless bliss.
He will cause my mind to rejoice In ineffable and frenzied rapture.

contd.,

Arunachala Siva.

8069
Verse  5:


அறையோ அறிவார்க் கனைத்துலகும் ஈன்ற
மறையோனும் மாலும்மால் கொள்ளும் இறையோன்
பெருந்துறையுள் மேய பெருமான் பிரியா
திருந்துறையும் என்நெஞ்சத் தின்று.


I challenge the knowledgeable ones.
The God who Presides over Perunthurai,
the Deity that caused Brahma,
the reciter of the Vedas,
who created all the worlds and Vishnu to get bewildered,
abides for good in my bosom this day and knows no parting from me.

contd.,

Arunachala Siva.

8070
16.  One who is ever determined as being bereft of qualities, devoid of Self, the eternal Self,
the void Self and of a subtle nature, alone is a Videha Mukta.

17. One who is the Universal Self, the Self devoid of the universe, the Self of time, the cause of time;
the Self of gods devoid of gods alone is a Videha Mukta.

18.  One who is the Self as measure, the Self devoid of anything to measure, the Self of the foolish
and bereft of non self, the Self of transcendence, the supreme Self alone is the Videha Mukta.

19.  The Self devoid of insentience everywhere, the inner self of all - the one who is  thus said to
belong to all alone is the Videha Mukta.

20.  One who is divested of all concepts, who is of the nature of Being Consciousness-Bliss alone,
and who does not conclude 'I am established thus'  alone is the Videha Mukta.

21.  One whose conclusion is that all does not exist, That alone exists, Consciousness alone exists,
ever, and that there never is any enlightened, is alone the Videha Mukta.

22.  One who is the supreme Self alone, the embodiment of knowledge only, of the form of Being
alone is a Videha Mukta.         
 
contd.,

Arunachala Siva.   

   

Pages: 1 ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 [538] 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ... 3060