Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 [538] 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ... 3175
8056
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:26:58 AM »
Verse  2:


காலை யெழும்பல் கலையின்ஒலி
    களிற்றுக் கன்று வடிக்கும்ஒலி
சோலை யெழுமென் சுரும்பின்ஒலி
    துரகச் செருக்காற் சுலவும்ஒலி
பாலை விபஞ்சி பயிலும்ஒலி
    பாட லாடல் முழவின்ஒலி
வேலை ஒலியை விழுங்கியெழ
    விளங்கி யோங்கும் வியப்பினதால்.

The chanting of the Vedas and the scriptures in the morn,
The trumpeting of elephant calves, the soft humming
Of bees in the gardens, the neighing of prideful steeds,
The strumming of Paalai and Vipanji yaazhs, the sound
Of drums during dancing accompanied by singing:
These drown the roar of the sea and rise up
In wondrous splendor.

Arunachala Siva.   

8057
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:23:56 AM »
Kazharitu Arivar Nayanar Puranam:

Verse  1:


மாவீற் றிருந்த பெருஞ்சிறப்பின்
    மன்னுந் தொன்மை மலைநாட்டுப்
பாவீற் றிருந்த பல்புகழில்
    பயிலு மியல்பிற் பழம்பதிதான்
சேவீற் றிருந்தார் திருவஞ்சைக்
    களமும் நிலவிச் சேரர்குலக்
கோவீற் றிருந்து முறைபுரியுங்
    குலக்கோ மூதூர் கொடுங்கோளூர்.


In the hoary and aeviternal Malai-Naadu, glowing
With the greatness of the Goddess of Wealth,
Is a city of the Chera dynasty of manifold glory,
Flourishing with citizens poised in ancient
And traditional culture, and extolled by majestic
Tamil numbers; it is the great and ancient
Capital city called Kodungkoloor of the sceptered Chera kings,
Endowed with Tiruvanjaikkalam
Presided over by the Lord-Rider of the Bull.   

Arunachala Siva.

8058
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:19:54 AM »
Verse  88:


ஆறு முடிமேல் அணிந்தவருக்
    அடியா ரென்று கறியமுதா
ஊறி லாத தனிப்புதல்வன்
    தன்னை யரிந்தங் கமுதூட்டப்
பேறு பெற்றார் சேவடிகள்
    தலைமேற் கொண்டு பிறவுயிர்கள்
வேறு கழறிற் றறிவார் தம்
    பெருமை தொழுது விளம்புவாம்.We wear on our crown the redemptive feet of him
Who was blessed with the boon of cutting
And cooking his flawless son, as nectarean food
And curry for the servitor of the Lord who sports
The river in His crest, and with their aid
We proceed to adore and narrate the glory of Kazharitru
Arivaar who conned whatever
(other) beings uttered.

concluded.

Arunachala Siva.

8059
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:17:27 AM »
Verse 87:

கொன்றை வேணி யார் தாமும்
    பாகங் கொண்ட குலக்கொடியும்
வென்றி நெடுவேல் மைந்தரும்தம்
    விரைப்பூங் கமலச் சேவடிக்கீழ்
நின்ற தொண்டர் மனைவியார்
    நீடு மகனார் தாதியார்
என்றும் பிரியா தேயிறைஞ்சி
    யிருக்க வுடன்கொண் டேகினார்.The Lord who wears Konrai blooms on His matted hair,
Uma, His consort who is concorporate with Him
And Their son of long and triumphal spear
Translated to Siva-loka, the standing devotee, his wife
And child and also the servant-maid, there to abide
For ever without parting, under Their fragrant
And roseate and lotus-like feet.   

Arunachala Siva.


8060
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:14:31 AM »
Verse  86:


அன்பின் வென்ற தொண்டரவர்க்கு
    அமைந்த மனைவி யார்மைந்தர்
முன்பு தோன்றும் பெருவாழ்வை
    முழுதுங் கண்டு பரவசமாய்
என்பு மனமுங் கரைந்துருக
    விழுந்தார் எழுந்தார் ஏத்தினார்
பின்பு பரமர் தகுதியினால்
    பெரியோ ரவருக் கருள்புரிவார்.

The devotee who won by his love, his fitting wife
And child, beheld before them the Great Life; total they
Beheld, and were steeped in rapture; their minds
And bones melting, they fell down; up they rose;
They hailed Him; then the Lord would grace the great ones
Befitting their respective greatness.

Arunachala Siva.


8061
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:11:28 AM »
Verse  85:


தனிவெள் விடைமேல் நெடுவிசும்பில்
    தலைவர் பூத கணநாதர்
முனிவ ரமரர் விஞ்சையர்கள்
    முதலா யுள்ளோர் போற்றிசைப்ப
இனிய கறியுந் திருவமுதும்
    அமைத்தார் காண எழுந்தருளிப்
பனிவெண் திங்கள் முடிதுளங்கப்
    பரந்த கருணை நோக்களித்தார்.


The Lord hailed by the Bhoota-hosts, Munis, Devas
And Vidyadharas, was so enthroned on His
Peerless mount, the white Bull, as could be beheld by them
That cooked for Him toothsome curry and nectarean food;
With his crown of moist and white moon gently nodding,
The Lord cast his look of great mercy on them.


Arunachala Siva.

8062
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:08:44 AM »
Verse  84:

செய்ய மேனிக் கருங்குஞ்சிச்
    செழுங்கஞ் சுகத்துப் பயிரவர்யாம்
உய்ய அமுது செய்யாதே
    ஒளித்த தெங்கே யெனத்தேடி
மையல் கொண்டு புறத்தணைய
    மறைந்த அவர்தாம் மலைபயந்த
தைய லோடுஞ் சரவணத்துத்
    தனய ரோடுந் தாமணைவார்.


He mused thus: "Where is he hiding himself,
The roseate-hued, black-haired Bhairavar
Of splendorous vestment, without eating?"
He searched for Him and came out in quest of Him;
Then the vanished Bhairavar with the liana-like
Daughter of Himavant and their son
That grew up in Saravana, appeared before him.

Arunachala Siva.


8063
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:05:49 AM »
Verse 83:வந்த மகனைக் கடிதிற்கொண்
    டமுது செய்விப் பான்வந்தார்
முந்த வேஅப் பயிரவராம்
    முதல்வர் அங்கண் மறைந்தருளச்
சிந்தை கலங்கிக் காணாது
    திகைத்தார் வீழ்ந்தார் தெருமந்தார்
வெந்த இறைச்சிக் கறியமுதுங்
    கலத்திற் காணார் வெருவுற்றார்.

He rushed with his son to feed the servitor;
Before he could go there, the Primordial Lord
Who came there as a Bhairavar had vanished;
Unable to find Him, he stood bewildered; he fell
Down; he felt confounded; neither could he
Find there the cooked meat, curry and rice
On the served leaf; he was astonished.

Arunachala Siva.8064
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:03:10 AM »
Verse  82:


பரம ரருளாற் பள்ளியினின்
    றோடி வருவான் போல்வந்த
தரமில் வனப்பிற் றனிப்புதல்வன்
    தன்னை யெடுத்துத் தழுவித்தம்
கரமுன் னணைத்துக் கணவனார்
    கையிற் கொடுப்பக் களிகூர்ந்தார்
புரமூன் றெரித்தார் திருத்தொண்டர்
    உண்ணப் பெற்றோ மெனும்பொலிவால்.


Then by the grace of the supreme Lord, came he running
From the school as if in answer to the call;
The mother hugged the peerless child of non-pareil
Beauty with her hands, and delivered
Him into the hands of her husband; he grew
Exceedingly glad, convinced that, by the grace
Of the Lord that burnt the triple hostile cities,
He was blessed to feed the divine servitor.

Arunachala Siva.

8065
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:00:01 AM »
Verse 81:


வையம் நிகழுஞ் சிறுத்தொண்டர்
    மைந்தா வருவா யெனவழைத்தார்
தைய லாருந் தலைவர்பணி
    தலைநிற் பாராய்த் தாமழைப்பார்
செய்ய மணியே சீராளா
    வாராய் சிவனா ரடியார்யாம்
உய்யும் வகையால் உடன்உண்ண
    அழைக்கின் றார்என்று ஓலமிட.   


Sirutthondar whose glory fills the world,
Called out thus: "O son, come!" The woman too,
Established in her duty for her lord, called out
Thus: "O my splendorous ruby! Seeraala come
For us to gain deliverance by his eating here!
The servitor of Siva calls you to eat with him:
Come!" Thus, even thus, she cried aloud.

Arunachala Siva.

8066
Within a quarter hour of his departure, an elderly man came up huffing and puffing.
'My train, due to arrive at 8 am. came only at ten.  I have not had my bath yet nor
could I perform Sandhya Vandanam. Let me keep this bundle of mine here.  Keep an
eye on till I return from my bath.'  So saying, he went out hurriedly. Bhagavan said to
Himself, 'This person seems to be a first time visitor.  Yet his face is familiar.  People
who know me would not ask me to look after their luggage.'  Puzzled thus, He glanced at the bundle.  It contained a couple of dhotis, and a few books at top them, tied up into a bundle by means of a towel. Bhagavan felt an impulse to pick up the books and browse through.  Normally disinclined to touch or handle what belonged to others, He could not resist a compulsive feeling now to go through their contents..

He undid the bundle and glanced at the volume kept top most.  It happened to be
the Sanskrit work, Arunachala Mahatmyam. Bhagavan had till now seen only
Arunachala Puranam, its Tamizh translation.  With interest quickened, He opened
the book at random.  After copying two verses from the open page on a bit of paper,
He replaced the volume and retied the bundle. By now Palani Swami too, who had gone to fetch food, returned. Bhagavan had His meal but now He found the bundle
missing.  He inquired Palani Swami of its whereabouts, who replied that he had not seen any bundle. Nor did the old man seem to have come again after going out.
The disappearance of the bundle from within the confines of the small cell was a mystery.

contd.,

Arunachala Siva.     
     

8067
17.  All is illusory. Of this there is no doubt.  All is, indeed, Brahman alone.  This topic
is said to be the summary of all schools of philosophy.

18. The person who attains Brahman by the study of this with earnest devotion is a rare
one. I say to you, all is Brahman, not something else.  All the world is a myth.

19-20:  Brahman alone is of the form of the world. Brahman alone is the supreme
state.  I alone am the supreme Brahman, devoid of even this 'I', the consciousness
purged of everything; the awareness bereft of everything; the peaceful Self denuded
of everything; the personification of auspiciousness.

21. I am Brahman, the supreme Brahman.  'This' is not real, not mine, not mine.
The past or future are not for me. No castes for me.  There is no doubt of this.

22. Brahman alone am I. The paltry is not for me.  I am Brahman, the paramount
penance.  All this is the form of Brahman, of the nature of painless Brahman.       

contd.,

Arunachala Siva.

8068
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: November 15, 2016, 10:27:36 AM »
Today is the Liberation Day of Idangazhi Nayanar:

Aippasi Kritthika Day.

I have given the life history of this Nayanamar in the 63 Saiva Saints.
Please go through them to know the full life story of Idangazhi Nayanar.

Arunachala Siva.

8069
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 15, 2016, 10:18:06 AM »
Verse  10:


அங்கணன் எங்கள் அமரர் பெம்மான்
    அடியார்க் கமுதன் அவனி வந்த
எங்கள் பிரான்இரும் பாசந் தீர
    இகபர மாயதோர் இன்ப மெய்தச்
சங்கங் கவர்ந்துவண் சாத்தி னோடுஞ்
    சதுரன் பெருந்துறை ஆளி அன்று
மங்கையர் மல்கும் மதுரை சேர்ந்த
    வகையறி வார்எம் பிரானா வாரே.Beautiful are His eyes;
He who is ours is the God of the immortals;
He is the Elixir to His devotees;
He,
our God,
deigned to descend down on earth.
To annihilate the puissant paasam,
to cause them come by the peerless joy here and hereafter,
He,
the Strategist,
the Ruler of Perunthurai,
That day,
followed by a strong throng,
reached Madurai teeming with women and weaned away their bangles.*
They that know of this,
His way,
Are indeed our divine masters.

(*This story comes in Tiruvilayadal Puranam.)

concluded.

Arunachala Siva.

8070
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 15, 2016, 10:15:14 AM »
Verse 9:


தூவெள்ளை நீறணி எம்பெருமான்
    சோதிமகேந்திர நாதன்வந்து
தேவர் தொழும்பதம் வைத்த ஈசன்
    தென்னன் பெருந்துறை ஆளி அன்று
காதல் பெருகக் கருணை காட்டித்
    தன்கழல் காட்டிக் கசிந்துருகக்
கேதங் கெடுத்தென்னை ஆண்டருளுங்
    கிடப்பறி வார்எம் பிரானா வாரே.

He is our God who is adorned with the pure and white Holy Ash;
He is the Lord of the coruscating Mount Mahendra;
He,
the Lord-God,
came down and placed on His servitors His feet that are adored by the Devas;
He,
the Southerner,
the Ruler of Perunthurai,
that day,
Revealed to me His mercy as well as His ankleted feet that caused me to love Him evermore and melt.
Lo,
He did away with my troubles and rules me.
They that comprehend this,
His divine will,
Are indeed our divine masters.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 [538] 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ... 3175