Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 [537] 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... 3183
8041
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 22, 2016, 03:48:09 AM »
Verse  3:பொய்யெல்லாம் மெய்யென்று
    புணர்முலையார் போகத்தே
மையலுறக் கடவேனை
    மாளாமே காத்தருளித்
தையலிடங் கொண்டபிரான்
    தன்கழலே சேரும்வண்ணம்
ஐயன்எனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.


Deeming falsity as truth,
I was to have been deluded,
By my union with women of close-set breasts.
Lo,
He saved me,
in grace,
from my spiritual death.
He is the God who is concorporate with His Woman.
He made me reach and gain His ankleted feet alone.
Ha !
Who else can come by what my Sire has blessed me with?

Arunachala Siva.

8042
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 22, 2016, 03:44:29 AM »
Verse  2:


நெறியல்லா நெறிதன்னை
    நெறியாக நினைவேனைச்
சிறுநெறிகள் சேராமே
    திருவருளே சேரும்வண்ணம்
குறியொன்றும் இல்லாத
    கூத்தன்தன் கூத்தையெனக்
கறியும் வண்ணம் அருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே. I deemed the way that is no way as the goodly way;
He prevented my pursuit of the petty ways and made me reach the way of grace divine.
He blessed me to recognize the dance of the Dancer Who is attribute-less.
Ah,
who else will ever gain this?

Arunachala Siva.

8043
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 22, 2016, 03:40:05 AM »
Acho Padigam:

The decade of 'Acho' an exclamatory word.

Not knowing the path of experience of Siva.

Verse 1:


முத்திநெறி அறியாத
    மூர்க்கரொடு முயல்வேனைப்
பத்திநெறி அறிவித்துப்
    பழவினைகள் பாறும்வண்ணஞ்
சித்தமலம் அறுவித்துச்
    சிவமாக்கி எனை ஆண்ட
அத்தன்எனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.


I was mixing closely with the intractable and stubborn ones who knew not the way of Moksha.
He revealed to me The path of devotion which I should pursue.
He so snapped The impurities inherent in my soul,
that my old Karma stood uprooted,
And made me Siva-conscious and rules me.
Ah,
who will come by the gracious way that I was blessed with,
by Siva?

Arunachala Siva.


8044
Chapter 23:

1. Ribhu:  Listen O Nidagha!  I shall explain to you that which is hard to obtain
in all the worlds.  This is Brahman.  The supreme is Brahman; it is only Being
Consciousness Bliss.

2.  The diverse peoples of the world, the diversity due to cause and effect -- anything
other than Brahman is all unreal;  it is only Being Consciousness Bliss.


3. I am Brahman, always Brahman.  I am indeed Brahman alone.  Time is Brahman.
A moment is Brahman.  I am Brahman.  There is no doubt of this.

4.  The Veda is Brahman.  The supreme is Brahman. Truth is Brahman, the higher than the highest.  Hamsa is Brahman.  Hari is Brahman. Siva is Brahman, the
never diminishing consciousness.

5.  All the Upanishads are Brahman.  Homogeneity is Brahman.  I am uniform.
The unborn is Brahman.  The essence is Brahman. Sky is Brahman which is the
beyond the beyond.

6. A tiny moment is Brahman. Mind is Brahman. The single is Brahman, ever joyous.
This is Brahman, the highest Brahman.  Knowledge is Brahman, ever the sacred repetition.
       
7. I am indeed Brahman, the letter 'a'.  The letter 'u' am I.  There is no doubt of this.
The letter 'm' am I, Brahman indeed, the mantra (Aum), Brahman mantra supreme.

8.  I alone am the Brahman syllable 'si'; Brahman syllable 'vaa' only, and the
syllable 'ya' is ever.  I am the five syllable Panchakshara supreme.

contd.,

Arunachala Siva.         


   
 

8045
58. The twice born wise realize Him through the glorifying utterances of Vedas
and other texts, by performing great sacrificial rituals and by consuming only the
food sanctified thus;  by observing sacred vows; by charity; by fasting;  by practicing
the Yogic methods such as Yama, etc, To that fore of Manmatha, the love god, worship
of His Linga is the most pleasing to His heart.  By that alone, Isvara readily bestows
the knowledge that destroys all delusion.

Thus concludes the chapter 22, a dialogue between Ribhu and Nidagaha entitled
Topic of the abandonment of name and form in the sixth amsa called Sankara of
Siva Rahasyam.

concluded.

           

8046
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 22, 2016, 03:05:48 AM »
Verse 70:


அங்கண் அருள்பெற் றெழுவாரைக்
    கொண்டு புறம்போந் தாரூரர்
நங்கை பரவை யார்திருமா
    ளிகையில் நண்ண நன்னுதலார்
பொங்கு விளக்கும் நிறைகுடமும்
    பூமா லைகளும் புகையகிலும்
எங்கும் மடவார் எடுத்தேத்த
    அணைந்து தாமும் எதிர்கொண்டார்.


When he rose up blessed with the grace of the merciful One
Aaroorar moved out of the temple with him
And conducted him to the beauteous mansion of the lady
Paravaiyaar; with women holding bright-rayed lamps,
Pots filled with holy water and garlands
Paravaiyaar came out to the threshold to receive him.   


Arunachala Siva.

8047
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 22, 2016, 03:01:18 AM »
Verse  69:


தேவர் முனிவர் வந்திறைஞ்சுந்
    தெய்வப் பெருமாள் கழல்வணங்கி
மூவர் தமக்கு முதலாகும்
    அவரைத் திருமும் மணிக்கோவை
நாவ லூரர் தம்முன்பு
    நன்மை விளங்கக் கேட்பித்தார்
தாவில் பெருமைச் சேரலனார்
    தம்பி ரானார் தாம்கொண்டார்.

Adoring the ankleted feet of Veethi Vitangkan
Hailed by the Devas and munis, the flawlessly
Glorious Cera King, in the presence of Naavaloorar
Hailed the Lord of the Trinity, in Tirumummanikkovai*
And caused Him hear it for the well-being
Of the world; the Lord-God approvingly heard it.   

(*Canto 11. Padigam 7)


Arunachala Siva. 8048
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 22, 2016, 02:56:05 AM »
Verse  68:சென்று தேவா சிரியனைமுன்
    இறைஞ்சித் திருமா ளிகைவலங்கொண்டு
ஒன்றும் உள்ளத் தொடும்புகுவார்
    .....................................*
உடைய நம்பி முன்னாக
    நின்று தொழுது கண்ணருவி
வீழ நிலத்தின் மிசைவீழ்ந்தே
    என்றும் இனிய தம்பெருமான்.

(*one line is missing in this verse.)


Thus conducted, the king went in and first adored
Devaasiriyan, circumambulated the court and moved on
In integrated consciousness; while Nampi stood
Before him and adored the Lord, standing behind him
The Chera hailed the Lord; from his eyes tears rolled down
To the earth; he fell prostrate on the ground and adored
The feet of his Lord who is for ever sweet.   

Arunachala Siva.

8049
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 22, 2016, 02:50:04 AM »
Verse 67:


ஒருவர் ஒருவ ரிற்கலந்த
    வுணர்வால் இன்ப மொழியுரைத்து
மருவ இனியார் பாற்செய்வ
    தென்னா மென்னு மகிழ்ச்சியினால்
பருவ மழைச்செங் கைபற்றிக்
    கொண்டு பரமர் தாள்பணியத்
தெருவு நீங்கிக் கோயிலினுள்
    புகுந்தார் சேர மான்தோழர்.

As they mingled each into the other, articulating
Joyous words, they happily mused thus: "How are we
To requite the grace of the Lord who showers such joy
When hailed? Cheramaan Thozhar holding the Chera's
Roseate hand, like unto the munificent nimbus
During the season of rain, crossed the street
And moved into the temple to adore the Lord's feet.   

Arunachala Siva.


8050
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 22, 2016, 02:45:34 AM »
Verse 66:

ஆன நிலைமை கண்டதிருத்
    தொண்டர் அளவில் மகிழ்வெய்த
மானச் சேரர் பெருமானார்
    தாமும் வன்றொண் டருங்கலந்த
பான்மை நண்பால் சேரமான்
    தோழர் என்று பார்பரவும்
மேன்மை நாமம் முனைப்பாடி
    வேந்தர்க் காகி விளங்கியதால்.

When the sacred servitors witnessed their beatific
Friendship, they experienced unbounded happiness;
By reason of the divine mingling of the glorious friend--
The Chera with Van-tondar in such friend-ship,
The Prince of Munaippaadi came to be sublimely hailed by the world
As "Cheramaan Thozhar" (the friend of the Chera).


Arunachala Siva.

8051
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 22, 2016, 02:42:27 AM »
Verse 65:


முன்பு பணிந்த பெருமாளைத்
    தாமும் பணிந்து முகந்தெடுத்தே
அன்பு பெருகத் தழுவவிரைந்
    தவரும் ஆர்வத் தொடுதழுவ
இன்ப வெள்ளத் திடைநீந்தி
    ஏற மாட்டா தலைவார்போல்
என்பும் உருக வுயிரொன்றி
    யுடம்பும் ஒன்றாம் எனஇசைந்தார்.


He too adored the king that adored him falling
On the ground, and lifted him up; in swelling love
When he embraced the king, the king also hugged him
Close; they were like unto those immersed in a flood
Of bliss, and unable to reach the shore;
Their very bones melted and their two lives
Came to be fused with each other; it looked
As though that the two share but a single body.

Arunachala Siva.

8052
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 22, 2016, 02:38:06 AM »
Verse  64:

வந்து சேரர் பெருமானார்
    மன்னும் திருவா ரூர்எய்த
அந்த ணாளர் பெருமானும்
    அரசர் பெருமான் வரப்பெற்றுச்
சிந்தை மகிழ எதிர்கொண்டு
    சென்று கிடைத்தார் சேரலனார்
சந்த விரைத்தார் வன்றொண்டர்
    முன்பு விருப்பி னுடன்தாழ்ந்தார்.


When the Chera king arrived at ever-during Tiruvaaroor,
Glad of the arrival of the Chera Lord, the lord
Of Brahmins, Nampi Aaroorar, fared forth to meet
And greet him; the Chera, in great longing, was
The first to adore Van-tondar of fragrant garland.

Arunachala Siva.


8053
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 22, 2016, 02:34:54 AM »
Verse  63:


நம்பி தாமும் அந்நாள்போய்
    நாகைக் காரோ ணம்பாடி
அம்பொன் மணிப்பூண் நவமணிகள்
    ஆடை சாந்தம் அடற்பரிமா
பைம்பொற் சுரிகை முதலான
    பெற்று மற்றும் பலபதியில்
தம்பி ரானைப் பணிந்தேத்தித்
    திருவா ரூரில் சார்ந்திருந்தார்.

Having hailed Naakai Kaaronam, Nambi Aaroorar
Had then returned to Tiruvaaroor, blessed with jewels
Wrought of gold and nine-fold gems,
Fragrant paste, strong steeds, a tsurugi wrought of fine gold
And the like; thus he returned to Tiruvaaroor
Hailing the many shrines on his way.


Arunachala Siva.


8054
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 22, 2016, 02:31:23 AM »
Verse 62:

வழியில் குழியில் செழுவயலில்
    மதகில் மலர்வா விகளில்மடுச்
சுழியில் தரளந் திரைசொரியுந்
    துறைநீர்ப் பொன்னி கடந்தேறி
விழியில் திகழுந் திருநுதலார்
    விரும்பும் இடங்கள் இறைஞ்சியுகக்
கழிவில் பெருவெள் ளமுங்கொள்ளாக்
    கழனி யாரூர் கண்ணுற்றார்.


Crossing the Ponni which with its waves, tosses pearls
Into the watery pathways, pits, fecund fields,
Tanks teaming in flowers and eddies of deep waters,
He reached the southern bank; he marched on,
Adoring on his way the shrines where
The brow-eyed Lord willingly abides, and came
To behold Tiruvaaror girt with fields,
The aeviternal city which would not be washed away
Even by the great deluge at the end of the ages.


Arunachala Siva.


8055
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 22, 2016, 02:28:07 AM »
Verse  61:

அறிவின் எல்லை யாயதிருத்
    தில்லை யெல்லை யமர்ந்திறைஞ்சிப்
பிறிவி லாத திருவடியைப்
    பெருகும் உள்ளத் தினிற்பெற்றுச்
செறியு ஞான போனகர்வந்து
    அருளும் புகலி சென்றிறைஞ்சி
மறிசேர் கரத்தார் கோயில்பல
    வணங்கி மகிழ்ந்து வழிக்கொள்வார்.


He adored the borne of divine Thillai which is
Truly the very limit of wisdom, and blessed
With a growing love for the sacred feet
Of the Lord ever established inseparably in his heart,
He proceeded to Pukazhi, the holy place
Of the avatar of him who was blessed with perfect wisdom,
And adored it; on he proceeded adoring joyously at the many
Shrines of the Lord who sports an antelope in His hand.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 [537] 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... 3183