Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 [537] 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... 3060
8041
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 20, 2016, 02:12:14 AM »
Verse  875:


துடியிடையாள் தன்னோடும்
    தோணியில் வீற்றிருந்தபிரான்
அடிவணங்கி அலர்சண்பை
    அதனின்றும்வழிக்கொண்டு
படியின்மிசை மிக்குளவாம்
    பரன்கோயில் பணிந்தேத்தி
வடிநெடுவேல் மீனவன்தன்
    வளநாடு வந்தணைந்தார்.He adored the feet of the Lord enshrined in the Ark
With His Consort whose waist is slender like a hand-drum;
He left Sanbai and marched on hailing and worshipping
At all shrines of the Lord, on his way, and reached
The fecund country of the Pandya--
The wielder of the sharp spear.

Arunachala Siva.

8042
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 20, 2016, 02:09:18 AM »
Verse  874:ஆனபுகழ்த் திருநாவுக்
    கரசர்பால் அவஞ்செய்த
மானமிலா அமணருடன்
    வாதுசெய்து வெல்வதற்கும்
மீனவன்தன் நாடுய்ய
    வெண்ணீறு பெருக்குதற்கும்
போனவர்பாற் புகுந்தபடி
    அறிவனெனப் புறப்படுவார்."I will hear the happenings from him who proceeded
To vanquish, in disputation, the shameless Samanas
Who sinned against glorious Tirunaavukkarasar,
And to redeem the Pandya country by the propagation
Of the way of the holy ash." Thus resolved,
He desired to depart from his city.


Arunachala Siva.

8043
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 20, 2016, 02:06:48 AM »
Verse  873:


செய்தவத்தாற் சிவபாத
    இருதயர்தாம் பெற்றெடுத்த
வைதிகசூ ளாமணியை
    மாதவத்தோர் பெருவாழ்வை
மைதிகழுந் திருமிடற்றார்
    அருள்பெற்ற வான்பொருளை
எய்தியபூம் புகலியிலே
    இருந்தநாள் மிகநினைந்தார்.Sivapaadahrudayar who was residing at beauteous Pukali
Thought on his son-- begotten through tapas,
Verily the crest-jewel of Vaidhikam,
The grand life of the great tapaswins and the celestial treasure--,
Graced by the Lord whose hallowed throat is
Tinctured with the hue of the venom.

Arunachala Siva.

8044
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 20, 2016, 02:04:20 AM »
Verse  872:மீனவன் தேவி யாரும்
    குலச்சிறை யாரும் மிக்க
ஞானசம் பந்தர் பாதம்
    நாள்தொறும் பணிந்து போற்ற
ஆனசண் பையர்கோ னாரும்
    ஆலவாய் அமர்ந்தார் பாதம்
ஊனமர்ந் துருக ஏத்தி
    உளங்களித் துறையும் நாளில்.The consort of the Pandya, and Kulacchiraiyaar
Daily hailed and adored the feet of Jnaana Sambandhar;
The Prince of glorious Sanbai adored
The feet of the Lord of Aalavaai in love that would
Thaw the flesh; thus as he, in great delight abode there?


Arunachala Siva.

8045
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 20, 2016, 02:01:07 AM »
Verse  871:பூழியன் மதுரை யுள்ளார்
    புறத்துளார் அமணர் சேரும்
பாழியும் அருகர் மேவும்
    பள்ளியு மான எல்லாம்   
கீழுறப் பறித்துப் போக்கிக்
    கிளரொளித் தூய்மை செய்தே
வாழியப் பதிக ளெல்லாம்
    மங்கலம் பொலியச் செய்தார்.


பாண்டிய மன்னனின் மதுரை நகரத்து மக்களும், மதுரையின் புறத்துப் பல இடங்களிலும் உள்ளவர்களும், சமணத் துற வியர் தங்கியிருந்த பாழிகளையும், அவர்தம் இறைவர் இடம் கொண்ட பள்ளிகளையும் முழுமையாகக் கீழ்நிலம் காண அகழ்ந்து போக்கி, ஒளி பெருகத் தூய்மை செய்து, வாழ்வுபெறும் அப்பதிகள் எல்லாவற் றிலும் சிவச் சின்னங்களை விளங்கச் செய்தார்கள்.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.

8046
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 19, 2016, 12:46:38 PM »
Verse  870:


திருஇய மகத்தி னுள்ளும்
    திருநீல கண்டப் பாணர்க்
கருளிய திறமும் போற்றி
    அவரொடும் அளவ ளாவித்
தெருளுடைத் தொண்டர் சூழத்
    திருத்தொண்டின் உண்மை நோக்கி
இருள்கெட மண்ணில் வந்தார்
    இனிதமர்ந் திருந்தா ரன்றே.He celebrated the Lord's grace bestowed on
Tiruneelakanta Yaazhp Paanar in his decade
Tiruviyamakam and spent his time happily
Confabulating with him; circled by the devotees
Of clarity and poised in true servitorship
The godly child that came to be born to chase
The murk of the world away, there abode in joy.

Arunachala Siva.

8047
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 19, 2016, 12:44:15 PM »
Verse  869:


நீடுசீர்த் தென்னர் கோனும்
    நேரியன் பாவை யாரும்
மாடுசென் றிறைஞ்சிநோக்கி
    மாளிகை தன்னிற் போகக்
கூடிய மகிழ்ச்சி பொங்கக்
    கும்பிடும் விருப்பி னாலே
நாடியங் கிருந்து தங்கள்
    நாதரைப் பாட லுற்றார்.


The Pandya of ever-during glory and the daughter
Of the Chozha came near the godly child and adored him;
Then they supervised the Matam with a view
To set things straight; this done, back to their palace
They came; in spiraling joy to adore the Lord, the godly child
Willingly abode there and hymned His Lord.   

Arunachala Siva.

8048
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 19, 2016, 12:41:33 PM »
Verse  868:


சீருடைப் பிள்ளை யாரும்
    சிறப்புடை அடியா ரோடும்
காரினிற் பொலிந்த கண்டத்
    திறைவர்தாள் வணங்கிக் காதல்
ஆரருள் பெற்றுப் போற்றி
    அங்குநின் றரிது நீங்கி
ஏரியல் மடத்தின் உள்ளால்
    இனிதெழுந் தருளிப் புக்கார்.


The godly child of glory adored the feet of the Lord--
Whose throat glows with the dark hue of the cloud--,
Along with the devotees, and was blessed with His
Rare grace; he hailed Him again and moved out reluctantly.
Then he came to the beauteous Matam and moved in.

Arunachala Siva.

8049
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 19, 2016, 12:38:30 PM »
Verse  867:தென்னவன் பணிந்து நின்று
    திருவால வாயில் மேவும்
மன்னனே அமணர் தங்கள்
    மாயையால் மயங்கி யாதும்
உன்னையான் அறிந்தி லேனை
    உறுபிணி தீர்த்தாட் கொள்ள
இன்னருட் பிள்ளை யாரைத்
    தந்தனை இறைவ என்றான்.The Pandya prostrated on the floor, before the Lord,
Rose up and prayed thus: "O Lord enshrined in Tiruvaalavaai!
Bewildered by the spell cast by the Samanas
I could not know You; to cure me of my aliment
And redeem me, O Lord you blessed me
With the godly child whose form is that of sweet grace."

Arunachala Siva.

8050
Verse  11:


இன்பம் பெருக்கி இருளகற்றி எஞ்ஞான்றுந்
துன்பந் தொடர்வறுத்துச் சோதியாய் அன்பமைத்துச்
சீரார் பெருந்துறையான் என்னுடைய சிந்தையே
ஊராகக் கொண்டான் உவந்து.

The One of glorious Perunthurai is the Light that severs the continuum of misery that is birth.
He removes the murk of nescience,
causes the abounding of aeviternal bliss and blesses me with Bhakti.
Lo,
He willingly abides in my mind as His beloved place.


concluded.

Arunachala Siva.

8051
Verse  10:


இருந்தென்னை ஆண்டான் இணையடியே சிந்தித்
திருந்திரந்து கொள்நெஞ்சே எல்லாந் தருங்காண்
பெருந்துறையின் மேய பெருங்கருணை யாளன்
மருந்துருவாய் என்மனத்தே வந்து.The One of immense compassion abiding at Perunthurai came and abode in my mind
In His nectarean Form,
and rules me.
O heart,
Ever contemplate His feet twain and seek from Him whatever you need.
Lo,
He will give you all.

contd.,

Arunachala Siva.

8052
Verse  9:


மூவரும் முப்பத்து மூவரும் மற்றொழிந்த
தேவருங் காணாச் சிவபெருமான் மாவேறி
வையகத்தே வந்திழிந்த வார்கழல்கள் வந்திக்க
மெய்யகத்தே இன்பம் மிகும்.


God Siva is not seen by the Trinity,
the thirty-three and the other Devas too.
He rode on a steed and descended down on earth.
Bliss will abound in the embodied soul,
when the Feet -- fastened with long anklets -,
Of the Lord are hailed and adored.


contd.,

Arunachala Siva.

8053
Verse 8:


யாவர்க்கும் மேலாம் அளவிலாச் சீருடையான்
யாவர்க்குங் கீழாம் அடியேனை யாவரும்
பெற்றறியா இன்பத்துள் வைத்தாய்க்கென் எம்பெருமான்
மற்றறியேன் செய்யும் வகை.


O God !
You,
of infinite glory,
are superior to all;
I,
the servitor,
am the lowest of all.
Lo,
You placed Me in such bliss which none had come by.
O Our God !
I know not how to requite You at all.

contd.,


Arunachala Siva.

8054
Verse  7:


வாரா வழியருளி வந்தெனக்கு மாறின்றி
ஆரா அமுதாய் அமைந்தன்றே சீரார்
திருத்தென் பெருந்துறையான் என்சிந்தை மேய
ஒருத்தன் பெருக்கும் ஒளி.The abounding Light of Him,
the unique One that abides in my mind,
the pure and purifying One of glorious Perunthurai,
bestowed on me the way that leads not to re-birth and abides in me as insatiable nectar,
in absolute concord.


contd.,

Arunachala Siva.

8055
23.  One who has no settled notion regarding individual soul, Isvara, the temple, the Vedas, the
Sastras, the I and has no notions such as 'such alone is Brahman' is verily the Videha Mukta.

24.  One whose certitude is 'I', and the world as well are Brahman only.  There is not a whit of the
world separate alone is the Videha Mukta.

25.  One who is void of certitudes 'All this is only consciousness, I am consciousness alone' is the
Videha Mukta. 

26.  One who is ever disposed as consciousness alone, sporting within comfortably seated and inwardly
blissful alone is the Videha Mukta.

27.  Of the form of unlimited Self, subtler than the subtlest, immaculate, transcending even the fourth
state, the supreme bliss - such a one is the Videha Mukta.

28.  One who is without even name, the Self of all, the formless, not an atheist either, whose self is
the supreme Brahman alone is the Videha Mukta.

29. Transcending the fourth state, transcending himself, and transcending even this he is all-being;
equanimous in auspicious and inauspicious times, he alone is the Videha Mutka.

30.  Equipoised in bondage and liberation, the Self of all, the inner Self, the Self of the world, the supreme,
the Self alone - such a one alone is the Videha Mutka.

contd.,

Arunachala Siva.

             

Pages: 1 ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 [537] 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... 3060