Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 [537] 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... 3200
8041
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 04, 2016, 08:48:59 AM »
Verse  8:


காதற் பெருமைத் தொண்டின்நிலைக்
    கடல்சூழ் வையங் காத்தளித்துக்
கோதங் ககல முயல்களந்தைக்
    கூற்ற னார்தங் கழல்வணங்கி
நாத மறைதந் தளித்தாரை
    நடைநூற் பாவில் நவின்றேத்தும்
போத மருவிப் பொய்யடிமை
    யில்லாப் புலவர் செயல்புகல்வாம்   .

Poised in the loving glory of servitorship he fostered
And ruled over the lives of the sea-girt earth;
His effort was to do away with flaws; we adore
The ankleted feet of Kootruvanaar of Kalanthai
And proceed to narrate the greatness of those
Divinely-enlightened "Poi Adimai Illaatha Pulavar"
Who hail the Lord that fosters the world.
Granting unto it the Naadaa-incarnate Vedas
In works of metrical hymns.

Arunachala Siva.8042
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 04, 2016, 08:46:24 AM »
Verse  7:

அம்பொன் நீடும் அம்பலத்துள்
    ஆரா வமுதத் திருநடஞ்செய்
தம்பி ரானார் புவியின்மகிழ்
    கோயி லெல்லாந் தனித்தனியே
இம்பர் ஞாலங் களிகூர எய்தும்
    பெரும்பூ சனை யியற்றி
உம்பர் மகிழ அரசளித்தே
    யுமையாள் கணவன் அடிசேர்ந்தார்.


He caused the performance of great Pooja in each
And every shrine on earth where abides in joy
The Lord who enacts the insatiable, and nectarean dance
In Tiruvambalam wrought of beauteous gold,
Ruled his realm to the delight of the celestial beings,
And reached the feet of Uma's Consort.

Arunachala Siva.

8043
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 04, 2016, 08:43:27 AM »
Verse 6:


அற்றை நாளில் இரவின்கண்
    அடியேன் தனக்கு முடியாகப்
பெற்ற பேறு மலர்ப்பாதம்
    பெறவே வேண்டும் எனப்பரவும்
பற்று விடாது துயில்வோர்க்குக்
    கனவிற் பாத மலரளிக்க
உற்ற வருளால் அவைதாங்கி யுலக
    மெல்லாந் தனிப் புரந்தார்.

Unto him who ever prayed: "O Lord, I, Your servitor,
Should be graced with the beatific crown
Of Your flower-feet," during that night, in his dream
The Lord crowned him with His flower-feet; these
He bore by His grace and sole reigned the whole earth.   

Arunachala Siva.

8044
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 04, 2016, 08:38:20 AM »
Verse  5:

ஒருமை யுரிமைத் தில்லைவாழந்
    தணர்கள் தம்மில் ஒருகுடியைப்
பெருமை முடியை யருமைபுரி
    காவல் பேணும் படியிருத்தி
இருமை மரபுந் தூயவர்தாம்
    சேரர் நாட்டில் எய்தியபின்
வரும்ஐ யுறவால் மனந்தளர்ந்து
    மன்று ளாடுங் கழல்பணிவார்.


The Thillai-Brahmins who swerve not from
The committed and privileged way, chose
Among them a family and bade them stay there and guard
The glorious crown with great circumspection;
When the Thillai-Brahmins who hailed from the twofold
Lineage and holy--, reached the Chera's country,
Smitten by doubt, Kootruvanaar bowed before
The ankleted feet of the Lord-Dancer of the Ambalam.

Arunachala Siva.

8045
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 04, 2016, 08:35:07 AM »
Verse  4:மல்லல் ஞாலம் புரக்கின்றார்
    மணிமா மவுலி புனைவதற்குத்
தில்லை வாழந் தணர்தம்மை
    வேண்ட அவருஞ் செம்பியர்தம்
தொல்லை நீடுங் குலமுதலோர்க்
    கன்றிச் சூட்டோம் முடியென்று
நல்கா ராகிச் சேரலன்தன் மலைநா
    டணைய நண்ணுவார்.


For the ruling of the splendorous earth when he beseeched
The Thillai Brahmins to invest him with the great crown
Set with nine-fold gems, they made answer thus: "We invest
Not with crown any, other than the one
That comes from the hoary Chozha dynasty. "Refusing to crown
Him they left for the Malai Naadu of the Chera.

Arunachala Siva.

8046
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 04, 2016, 08:32:01 AM »
Verse 3:


வென்றி வினையின் மீக்கூர
    வேந்தர் முனைகள் பலமுருக்கிச்
சென்று தும்பைத் துறைமுடித்துச்
    செருவில் வாகைத் திறங்கெழுமி
மன்றல் மாலை மிலைந்தவர்தம்
    வளநா டெல்லாங் கவர்ந்துமுடி
ஒன்றும் ஒழிய அரசர்திரு
    வெல்லாம் உடைய ராயினார்.

Engaging himself increasingly in victorious wars
He moved on and on in the battle fronts where
Kings fought; he wore Tumpai flowers, waged wars
And concluded them in success; he wore the fragrant
Garlands of opposing kings; he but lacked a crown;
He owned all other kingly riches.   

Arunachala Siva.

8047
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 04, 2016, 08:29:26 AM »
Verse  2:


அருளின் வலியால் அரசொதுங்க
    அவனி யெல்லாம் அடிப்படுப்பார்
பொருளின் முடிவுங் காண்பரிய
    வகையால் பொலிவித் திகல்சிறக்க
மருளுங் களிறு பாய்புரவி
    மணித்தேர் படைஞர் முதல்மாற்றார்
வெருளுங் கருவி நான்குநிறை
    வீரச் செருக்கின் மேலானார்.


Graced with puissance by the Lord, he caused
All other kings obey him and stand aside in awe;
All the realms came under his rule; he came by
Limitless wealth and glowed in splendor;
He flourished in the pride of the fourfold
Martial possessions, such as victorious tuskers
Which frightened away the foes from the field
Of battle, racing steeds, beautiful cars
And infantry; these scared the hostile kings away.


Arunachala Siva.   

8048
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 04, 2016, 08:27:05 AM »
Kootruva Nayanar Puranam:


Verse  1:


துன்னார் முனைகள் தோள்வலியால்
    வென்று சூலப் படையார்தம்
நன்னா மம்தம் திருநாவில்
    நாளும் நவிலும் நலமிக்கார்
பன்னாள் ஈசர் அடியார்தம்
    பாதம் பரவிப் பணிந்தேத்தி
முன்னா கியநல் திருத்தொண்டில்
    முயன்றார் களந்தை முதல்வனார்.   


Kootruvanaar, the chief of Kalanthai vanquished
All his foes in all the battles by the strength
Of his shoulders; he flourished in the well being
Of changing daily the hallowed name of the Lord
Who wields the trident; for many a day
He hailed and adored the feet of the Lord's devotees
And plied himself in their service.

Arunachala Siva.


8049
22.  Brahman cannot be realized as 'this'' nor as I-ness nor as any type of attitude.
When all doubts are extinguished, that state is 'I am Brahman'.

23.  Certitude too I do not have in the least.  Being thoughtless I am always the un-decaying.  Consciousness am I.  Consciousness am I, Brahman. Consciousness am I,
ever.   

24.  Associated with such contemplation, leaving all doubt, be happy.  Renouncing all
association be unified with the Self always.

25, 26:  I shall tell you what association means.  The conviction 'I am Brahman;
I am the truth; I am the supreme Self; I alone am myself, by myself.

I am not the body, nor the vital airs, nor the pairs of opposites, nor the blemish-less
too'. Such alone is the true association - Sat Sangha.  This alone is without blemish.

27. Right association is great.  Meditation on Brahman is great. That is the lofty state.
I am that in which all the potencies are pacified.  I am Brahman.  There is no doubt of this.

contd.,

Arunachala Siva.                 

8050
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 12:10:20 PM »
Verse  11:

வீழிம்மிழ லைம்மேவிய விகிர்தன்றனை விரைசேர்
காழிந்நகர் கலைஞானசம் பந்தன்றமிழ் பத்தும்
யாழின்னிசை வல்லார்சொலக் கேட்டாரவ ரெல்லாம்
ஊழின்மலி வினைபோயிட வுயர்வானடை வாரே.


On the god who is different from the world and who dwells in Veezhi Mizhalai, all those who can sing to the accompaniment of Yazh the Tamizh verses composed by Jnana Sambandhan,  who has knowledge of arts and is a native of Sirkazhi of fragrance, will reach the superior heaven as the deeds done in previous births are removed.

Padigam concluded.

Arunachala Siva.


8051
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 12:06:06 PM »
Verse  10:


மசங்கற்சமண் மண்டைக்கையர் குண்டக்குண மிலிகள்
இசங்கும்பிறப் பறுத்தானிடம் இருந்தேன்களித் திரைத்துப்
பசும்பொற்கிளி களிமஞ்ஞைகள் ஒளிகொண்டெழு பகலோன்
விசும்பைப்பொலி விக்கும்பொழில் வீழிம்மிழ லையே.


The abode of Siva, who cut off the birth they may lead to the company of the characterless bow Buddhists who hold an eating bowl in their hands and Jains of perplexed minds, is Veezhi Mizhalai, which has gardens which make the sky in which the sun shines brightly, appear grand by its mirthful peacocks and beautiful green parrots and where the swarms of bees having drunk honey hum noisily.

Arunachala Siva.

8052
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 12:02:26 PM »
Verse  9:

பண்டேழுல குண்டானவை கண்டானுமுன் னறியா
ஒண்டீயுரு வானானுறை கோயின்னிறை பொய்கை
வண்டாமரை மலர்மேன்மட வன்னந்நடை பயில
வெண்டாமரை செந்தாதுதிர் வீழிம்மிழ லையே.

The temple where Siva, who assumed the form of a bright fire, which could not be found out by Vishnu, who swallowed long ago the seven worlds, and Brahma, who created them, is Veezhi Mizhalai, where from the white lotus red colored pollen drops down, when the young swans practice walking on the fertile lotus flowers in the natural tanks full of water.

Arunachala Siva.

8053
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 11:57:56 AM »
Verse  8:

முன்னிற்பவ ரில்லாமுர ணரக்கன்வட கயிலை
தன்னைப்பிடித் தெடுத்தான்முடி தடந்தோளிற வூன்றிப்
பின்னைப்பணிந் தேத்தப்பெரு வாள்பேரொடுங் கொடுத்த
மின்னிற்பொலி சடையானிடம் வீழிம்மிழ லையே.


The Arakkaṉ, Ravanan, who had nobody opposing him in battle standing in front of him;  pressing his toe to crush the big shoulders and heads of the Arakkaṉ who caught hold of the mountain, Kailash, in the north, and lifted it.
Veezhi Mizhalai  is the abode of Siva, who has glittering matted locks, like the lightning, and gave the name of Ravanan and a big sword when afterwards he praised Siva, making obeisance to him.

Arunachala Siva.
8054
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 11:53:01 AM »
Verse  7:

கரத்தான்மலி சிரத்தான்கரி யுரித்தாயதொர் படத்தான்
புரத்தார்பொடி படத்தன்னடி பணிமூவர்கட் கோவா
வரத்தான்மிக வளித்தானிடம் வளர்புன்னைமுத் தரும்பி
விரைத்தாதுபொன் மணியீன்றணி வீழிம்மிழ லையே.

Siva, holds in his palm the skull of Brahma, which occupied it fully, has a cloth with which he covered himself and which was got from flaying an elephant.
When all the other demons in the three cities were burnt and reduced to ashes, the abode of Siva who granted very much his grace without ceasing, to those three who bowed to his feet [without being misled by the guileful teachings of Vishnu to create hatred towards Siva] the thriving mast-wood tree having put forth buds like pearls,
is Veezhi Mizhalai,  which is made beautiful by producing fruits like emeralds and putting forth fragrant pollen resembling gold in color.

Arunachala Siva.


8055
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 11:47:56 AM »
Verse  6:


கல்லானிழற் கீழாயிடர் காவாயென வானோர்
எல்லாமொரு தேராயயன் மறைபூட்டிநின் றுய்ப்ப
வல்வாயெரி காற்றீர்க்கரி கோல்வாசுகி நாண்கல்
வில்லாலெயி லெய்தானிடம் வீழிம்மிழ லையே.


Praying Siva, who is under the shade of a variety of banyan tree, called Kallal!
protect us from suffering! When all the celestial beings transformed themselves into a chariot, when Ayaṉ (Brahma) harnessed the Vedams as horses and drove it, standing in his seat, the abode of one who shot an arrow with the mountain converted into a bow which had Vasuki, as its bow-string, Vishnu as arrow, feathers fixed in the arrow being the wind, and fire which is quickly ignited, is Veezhi Mizhalai.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 [537] 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... 3200