Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 [536] 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 ... 3112
8026
Verse  6:


வைத்த நிதிபெண்டீர்
    மக்கள்குலம் கல்வியென்னும்
பித்த உலகிற்
    பிறப்போ டிறப்பென்னும்
சித்த விகாரக்
    கலக்கந் தெளிவித்த
வித்தகத் தேவற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.

In this mad world where wealth,
women,
siblings,
Clan and learning are blabbered about,
He did Away with transmigration that causes mental Bewilderment,
and conferred on us clarity.
To that God of wondrous Gnosis,
fare forth,
O King-Thumpi and over Him hum.


Arunachala Siva.

8027
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2016, 11:08:15 AM »
Verse  150:


நின்றியூர் மேயாரை
    நேயத்தால் புக்கிறைஞ்சி
ஒன்றியஅன் புள்ளுருகப்
    பாடுவார் உடையஅர
சென்றுமுல கிடர்நீங்கப்
    பாடியஏ ழெழுநூறும்
அன்றுசிறப் பித்தஞ்சொல்
    திருப்பதிகம் அருள்செய்தார்.In love he entered the temple at Tiruninriyoor
And adored the Lord; he began to hail Him in melting love
And devotion; in this divine decade, he celebrated
The glory of God's own Tirunaavukkarasu who hymned
Divine decades--seven times seven hundred in number--,
For doing away with the world's misery.


Arunachala Siva.

8028
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2016, 11:05:41 AM »
Verse 149:


நனிபள்ளி யமர்ந்தபிரான்
    கழல்வணங்கி நற்றமிழின்
புனிதநறுந் தொடைபுனைந்து
    திருச்செம்பொன் பள்ளிமுதல்
பனிமதிசேர் சடையார்தம்
    பதிபலவும் பணிந்துபோய்த்
தனிவிடைமேல் வருவார்தம்
    திருநின்றி யூர்சார்ந்தார்.   


He hailed the ankleted feet of the Lord that in joy
Abides at Nanipalli; he adorned Him with a garland
Of holy and fragrant and goodly Tamizh verse; commencing
From Tirucchemponpalli he adored the Lord
Who wears the cool crescent in His crest
In His many shrines and came to Tiruninriyoor
The peerless mount of whose Lord is the Bull.

Arunachala Siva.

8029
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2016, 11:03:03 AM »
Verse  148:

தேவர்பெரு மான்தன்னைத்
    திருச்சாய்க்காட் டினிற்பணிந்து
பாவலர்செந் தமிழ்மாலைத்
    திருப்பதிகம் பாடிப்போய்
மேவலர்தம் புரமெரித்தார்
    வெண்காடு பணிந்தேத்தி
நாவலர்கா வலரடைந்தார்
    நனிபள்ளித் திருநகரில்.   


He adored the Lord of gods at Tirucchaaikkaadu
And adorned Him with a garland of Tamizh verse; it was
Indeed a divine decade of hymns par excellence; then he came
To Tiruvenkaadu where he hailed and adored the Lord
That burnt the triple hostile cities; thence the chief
Of Naavaloor came to Nanipalli, the town divine.

Arunachala Siva.8030
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2016, 11:00:32 AM »
Verse  147:

வரையோடு நிகர்புரிசை
    வலம்புரத்தார் கழல்வணங்கி
உரையோசைப் பதிகம்எனக்
    கினியோதிப் போய்ச்சங்க
நிரையோடு துமித்தூப
    மணித்தீப நித்திலப்பூந்
திரையோதங் கொண்டிறைஞ்சுந்
    திருச்சாய்க்கா டெய்தினார்.   

Having adored the ankleted feet of the Lord
At Valampuram girt with a hill-like rampart, he hymned
A tuneful decade opening with the words: "Yenakku inee?"
Then he marched on and arrived at Tirucchaaikkaadu
Where the sea with its billowy hands, holds many rows
Of shells for musical instruments, the spray for holy
Fumigation, nine-fold gems for lamps, and pearls
For flowers, and thus performs Pooja unto the Lord.

Arunachala Siva.


8031
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2016, 10:57:59 AM »
Verse 146:திருவீரட் டானத்துத்
    தேவர்பிரான் சினக்கூற்றின்
பொருவீரந் தொலைத்தகழல்
    பணிந்துபொடி யார்மேனி
மருவீரத் தமிழ்மாலை
    புனைந்தேத்தி மலைவளைத்த
பெருவீரர் வலம்புரத்துப்
    பெருகார்வத் தொடுஞ்சென்றார்.   


He adored the ankleted feet of the Lord of gods
Of Tiruveerattaanam who smote the martial valor
Of wrathful Death, and adored Him with a garland
Of Tamizh verse fraught with heroic splendor;
The decad opened thus: "Potiyaar Meni"; then in great
And ardent love he fared forth to Valampuram
Of the Great One who bent Mount Meru into a bow.

Arunachala Siva.


8032
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2016, 10:55:22 AM »
Verse  145:அங்கணரைப் பணிந்தேத்தி
    அருளினால் தொழுதுபோய்
மங்குலணி மணிமாடத்
    திருக்கடவூர் வந்தெய்தித்
திங்கள்வளர் முடியார்தந்
    திருமயா னமும்பணிந்து
பொங்குமிசைப் பதிகம்மரு
    வார்கொன்றை யெனப்போற்றி.   He hailed and adored the Merciful One and blessed
With His leave, moved out worshipping Him; thence he came
To Tirukkadavur rich in beautiful and cloud-capped
Mansions; he also adored at Tirumayaanam
Of the Lord who wears in His crest the crescent moon
And hymned Him in a decade of swelling music
Which opened thus: "Maruvaar Konrai."

Arunachala Siva.

8033
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2016, 10:53:18 AM »
Verse  144:


விண்தடவு கோபுரத்தைப்
    பணிந்துகர மேல்குவித்துக்
கொண்டுபுகுந் தண்ணலார்
    கோயிலினை வலஞ்செய்து
மண்டியபே ரன்பினொடு
    மன்னுதிரு நள்ளாறர்
புண்டரிகச் சேவடிக்கீழ்ப்
    பொருந்தநில மிசைப்பணிந்தார்.   

He bowed before the tower that scaled the sky,
Folded his hands above his head in adoration, moved in,
Circumambulated the shrine of the great One
And in abounding love prostrated on the ground,
Before the roseate and lotus-like feet
Of the aeviternal Lord of Nallaaru.

Arunachala Siva.


8034
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2016, 10:50:59 AM »
Verse  143:


பரிசனமும் உடன்போதப்
    பாங்கமைந்த பதிகள்தொறும்
கரியுரிவை புனைந்தார்தம்
    கழல்தொழுது மகிழ்ந்தேத்தித்
துரிசறுநற் பெருந்தொண்டர்
    நள்ளாறு தொழுவதற்குப்
புரிவுறுமெய்த் திருத்தொண்டர்
    எதிர்கொள்ளப் புக்கணைந்தார்.


Accompanied by his retinue, he came to the nearby
Shrines of the Lord who is mantled in the hide
Of the tusker, and, in rapturous adoration, hailed
His feet; then the flawless servitor, desiring to adore
At Nallaaru, visited that town, well-received
By its true devotees ever-established in divine service.

Arunachala Siva.


8035
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2016, 10:48:48 AM »
Verse 142:


இன்புற்றங் கமர்நாளில்
    ஈறிலரு மறைபரவும்
வன்புற்றில் அரவணிந்த
    மன்னவனா ரருள்பெற்றே
அன்புற்ற காதலுடன்
    அளவிறந்த பிறபதியும்
பொன்புற்கென் றிடவொளிருஞ்
    சடையாரைத் தொழப்போவார்.As he thus abode there in joy, blessed
With the leave of the King ever hailed by the rare
And boundless Vedas and who for His jewel
Wears the fierce serpent of the ant-hill,
He was borne by loving devotion; he readied himself
To fare forth to adore in His many shrines the Lord
Before the splendor of whose luminous matted hair
Even the luster of gold is to be deemed dark.


Arunachala Siva.

8036
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2016, 10:46:26 AM »
Verse  141:


பண்ணிறையும் வகைபாறு
    தாங்கியென வெடுத்தருளி
உண்ணிறையும் மனக்களிப்பால்
    உறுபுளகம் மயிர்முகிழ்ப்பக்
கண்ணிறையும் புனல்பொழியக்
    கரையிகந்த ஆனந்தம்
எண்ணிறைந்த படிதோன்ற
    ஏத்திமதிழ்ந் தின்புற்றார்.   
His tuneful decad of perfect melody, opened thus:
"Paaru thaangki"; his mind was filled with delight;
The hair on his thrilled body stood erect; verily,
A flood cascaded from his tear-filled eyes;
Boundless bliss which inly pervaded, became manifest;
Thus he prayed and thus he reveled in joy.


Arunachala Siva.   

8037
Verse  5:


அத்தேவர் தேவர்
    அவர்தேவர் என்றிங்ஙன்
பொய்த்தேவு பேசிப்
    புலம்புகின்ற பூதலத்தே
பத்தேதும் இல்லாதென்
    பற்றறநான் பற்றிநின்ற
மெய்த்தேவர் தேவற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.
"That God is the God;
his God is the God."
thus they speak of pseudo-gods and rave.
In such a world,
All desire-less and to do away my attachment,
I hold fast the true God of gods.
O King-Thumpi,
fare forth to Him and hum.

Arunachala Siva.

8038
Verse 4:


கண்ணப்பன் ஒப்பதோர்
    அன்பின்மை கண்டபின்
என்னப்பன் என்னொப்பில்
    என்னையும் ஆட் கொண்டருளி
வண்ணப் பணித்தென்னை
    வாவென்ற வான்கருணைச்
சுண்ணப்பொன் நீற்றற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


He found not in me,
who in love-less -ness,
is peerless  love that can match the unmatched love of Kannappan's.
Yet,
He my Father,
enslaved and ruled me;
In loving kindness,
He bade me thus:
"Come hither!"
O King-Thumpi,
fare forth to Him who wears the Holy Ash as His lovely fragrant dust of gold,
and thrum.

Arunachala Siva.

8039
Verse  3:


தினைத்தனை உள்ளதோர்
    பூவினில்தேன் உண்ணாதே
நினைத்தொறுங் காண்தொறும்
    பேசுந்தொறும் எப்போதும்
அனைத்தெலும் புள்நெக
    ஆனந்தத் தேன்சொரியுங்
குனிப்புடை யானுக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


Do not sip honey from a flower,
which in size,
is like a millet seed.
Whenever thought of,
beheld or spoken of,
He the dancing-Lord,
for ever,
causes all the bones to melt inly and pours the honey of Bliss.
To Him,
O King-Thumpi,
fare forth,
And over His feet buzz.

Arunachala Siva.

8040
Verse  2:


நானார்என் உள்ளமார் ஞானங்க
    ளாரென்னை யாரறிவார்
வானோர் பிரானென்னை
    ஆண்டிலனேல் மதிமயங்கி
ஊனா ருடைதலையில்
    உண்பலிதேர் அம்பலவன்
தேனார் கமலமே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.Had not the god of the devas,
in a state of intellectual befuddlement,
enslaved and ruled me,
Who would I be,
what indeed would be my mind,
Of what avail would be my intellectual attainments and who would know me at all?
He,
the Lord of Ambalam,
Seeks alms to eat,
in a skull to which flesh is still sticking.
O King-Tumpi fare forth to His feet like unto the meliferus lotus and over them ring.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 [536] 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 ... 3112