Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 [534] 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... 3195
7996
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 12:01:01 PM »
Verse  11:


வெம்புந்திய கதிரோனொளி விலகும்விரி சாரல்
அம்புந்திமூ வெயிலெய்தவன் அண்ணாமலை யதனைக்
கொம்புந்துவ குயிலாலுவ குளிர்காழியுண் ஞான
சம்பந்தன தமிழ்வல்லவர் அடிபேணுதல் தவமே.


On Aṇṇāmalai which has expansive slopes where the light of the extremely hot sun steps aside and gives way, and which belongs to Siva, who shot the three forts by discharging an arrow. It is equal to penance if one cherishes with love the feet of those who are able to recite the Tamizh verses of Jnana Sambandhan in Sirkzashi where Indian cuckoos sing being an accompaniment to the instrument's horn.

Padigam concluded.

Arunachala Siva.

7997
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:57:32 AM »
Verse  10:


வேர்வந்துற மாசூர்தர வெயினின்றுழல் வாரும்
மார்பம்புதை மலிசீவர மறையாவரு வாரும்
ஆரம்பர்த முரைகொள்ளன்மின் அண்ணாமலை யண்ணல்
கூர்வெண்மழுப் படையானல்ல கழல்சேர்வது குணமே.


உடலில் வியர்வை தோன்றவும் அழுக்கேறவும் வெயிலில் நின்று உழல்வதைத் தவமாகக் கொள்வோராகிய சமணரும், மரவுரியால் மார்பை மிகவும் மறைத்து வருபவர் ஆகிய புத்தரும் போதிய பயிற்சியின்றித் தொடக்க நிலையில் உள்ளவர்கள் ஆதலின், அவர்களுடைய உரைகளைக் கொள்ளாதீர். திருவண்ணாமலையில் உறையும் தலைவனும் கூரிய வெண்மையான மழுவாயுதத்தைக் கைக்கொண்டவனும் ஆகிய சிவபெருமானது நன்மைதரும் திருவடிகளை அடைதலே மேலான குணம்.

(English rendering not available)

Arunachala Siva.

7998
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:52:09 AM »
Verse  9:


விளவார்கனி படநூறிய கடல்வண்ணனும் வேதக்
கிளர்தாமரை மலர்மேலுறை கேடில்புக ழோனும்
அளவாவண மழலாகிய அண்ணாமலை யண்ணல்
தளராமுலை முறுவல்லுமை தலைவன்னடி சரணே.


Vishnu who is blue in color like the sea and killed the demon who stood as a wood apple tree full of delicious fruits, and Brahma who is seated on a bright lotus flower, learnt the Vedam-s and has undying fame.  The god in Aṇṇāmalai who took the form of fire so that both cannot measure his greatness. The feet of the Lord of Uma who has breasts which do not droop and who smiles, is our refuge.
(The anecdote about Vishnu and Brahma is mentioned in the 9th verse of every decade by Sambandhar  but in this decade it has added significance as that story is connected with Aṇṇāmalai. As Uma has not fed any child with her breast milk and did not allow any child suckle them; they did not droop].

Arunachala Siva.

7999
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:48:41 AM »
Verse  8:


ஒளிறூபுலி யதளாடையன் உமையஞ்சுதல் பொருட்டால்
பிளிறூகுரன் மதவாரண வதனம்பிடித் துரித்து
வெளிறூபட விளையாடிய விகிர்தன்னிரா வணனை
அளறூபட வடர்த்தானிடம் அண்ணாமலை யதுவே.


Siva wears a dress made of the shining tiger's skin. Flaying the roaring elephant of must catching hold of its face in order to make Uma seized with fear.
The Lord who is different from the world and played without any seriousness.
The place of the god who pressed down Ravana to become a slough is Aṇṇāmalai.

Arunachala Siva.

8000
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:45:23 AM »
Verse  7:


கரிகாலன குடர்கொள்வன கழுதாடிய காட்டில்
நரியாடிய நகுவெண்டலை யுதையுண்டவை யுருள
எரியாடிய விறைவர்க்கிட மினவண்டிசை முரல
அரியாடிய கண்ணாளொடும் அண்ணாமலை யதுவே.


I the cremation ground where the ghosts which have charred legs and seize the intestines of corpses,  dance.  The white skulls, which seem to laugh and which are kicked by the foxes, roll.  It is Aṇṇāmalai where the swarms of bees hum like music the place of Siva who danced in fire and stays along with a lady in whose eyes there are lines in the white portion.


Arunachala Siva.
 

8001
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:41:24 AM »
Verse  6:


பெருகும்புன லண்ணாமலை பிறைசேர்கடல் நஞ்சைப்
பருகுந்தனை துணிவார்பொடி யணிவாரது பருகிக்
கருகும்மிட றுடையார்கமழ் சடையார்கழல் பரவி
உருகும்மன முடையார்தமக் குறுநோயடை யாவே.


Siva adorns himself with the sacred ash.
The Lord in Aṇṇāmalai, which has rising water.
he dared so much as to drink the poison which rose in the ocean in which the crescent moon was born. Having drunk it, has a black neck as a result of that.
Many diseases will not approach those whose hearts melt, praising the feet of the Lord who has a fragrant matted locks.


Arunachala Siva.


8002
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:37:20 AM »
Verse  5:


மரவஞ்சிலை தரளம்மிகு மணியுந்துவெள் ளருவி
அரவஞ்செய முரவம்படும் அண்ணாமலை யண்ணல்
உரவஞ்சடை யுலவும்புன லுடனாவது மோரார்
குரவங்கமழ் நறுமென்குழல் உமைபுல்குதல் குணமே.

The streams which push in a large measure pearls, Silai (a kind of tree) and common Kadampa make a loud sound; The chief in Aṇṇāmalai,  where the Drum, Muravam, is played without considering that there is water (Ganga) united with him which moves in the strong matted locks. Is it proper for him to embrace Uma who has naturally fragrant tresses of hair in which the bottle flowers spread fragrance?

Arunachala Siva.


8003
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:33:59 AM »
Verse  4:


உதிரும்மயி ரிடுவெண்டலை கலனாவுல கெல்லாம்
எதிரும்பலி யுணலாகவு மெருதேறுவ தல்லால்
முதிருஞ்சடை யிளவெண்பிறை முடிமேல்கொள வடிமேல்
அதிருங்கழ லடிகட்கிடம் அண்ணாமலை யதுவே.


In addition to riding on the Bull to receive the alms which are given unasked for, as food, in the whole world, in the bowl of the white skull left in the cremation ground from which hairs have fallen out. To place on the head in the matted locks which has grown old, a young crescent moon, Aṇṇāmalai is the place for the deity who wears on his leg resounding Kazhal.

Arunachala Siva.
8004
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:30:41 AM »
Verse  3:


பீலிம்மயில் பெடையோடுறை பொழில்சூழ்கழை முத்தம்
சூலிம்மணி தரைமேனிறை சொரியும்விரி சாரல்
ஆலிம்மழை தவழும்பொழி லண்ணாமலை யண்ணல்
காலன்வலி தொலைசேவடி தொழுவாரன புகழே.


The pearl that is produced in the bamboo surrounded by gardens in which the male peacock with its beautiful tail lives with its female. The fame belongs to those who worship the lotus-red foot which destroyed the strength of the Yama (god of death), of the chief in Aṇṇāmalai which has gardens on which the clouds with hails in the expansion slopes where those pearls become mature, shed on the ground.

Arunachala Siva.8005
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:26:59 AM »
Verse  2:


தேமாங்கனி கடுவன்கொள விடுகொம்பொடு தீண்டித்
தூமாமழை துறுகன்மிசை சிறுநுண்டுளி சிதற
ஆமாம்பிணை யணையும்பொழி லண்ணாமலை யண்ணல்
பூமாங்கழல் புனைசேவடி நினைவார்வினை யிலரே.


As the branch beats, when it is released after taking the fruits of sweet mango by the male monkey. As the big and black cloud scatters small and minute drops of rain on the boulders, those who fix their thoughts on the red feet which wear beautiful Kazhal which are like the mango leaf in form, of the god in Aṇṇāmalai which has gardens which the wild cow approaches.

Arunachala Siva.
8006
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:23:58 AM »
Tiruvannamalai:


Verse 1:


உண்ணாமுலை யுமையாளொடும் உடனாகிய வொருவன்
பெண்ணாகிய பெருமான்மலை திருமாமணி திகழ
மண்ணார்ந்தன வருவித்திரண் மழலைம்முழ வதிரும்
அண்ணாமலை தொழுவார்வினை வழுவாவண்ண மறுமே.


The unequalled god who is united with Uṇṇāmulai Umai, having fixed her in the left half of this body. The mountain which belongs to the Lord who is completely a lady,
the big gems of sapphire to shine the acts, good and bad, of those who worship with joined hands Aṇṇāmalai, where the collection of streams which are full of fertile silt and which make a gentle sound, will be severed from them without fail.

Arunachala Siva.

8007
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 09:02:24 AM »
Verse  170:


உருகியஅன் பொடுகைகள்
    குவித்துவிழுந் துமைபாகம்
மருவியதம் பெருமான்முன்
    வன்றொண்டர் பாடினார்
வெருவுறவே டுவர்பறிக்கும்
    வெஞ்சுரத்தில் எத்துக்கிங்
கருகிருந்தீர் எனக்கொடுகு
    வெஞ்சிலையஞ் சொற்பதிகம்.


Folding his hands he above his head in melting love
Van-tondar fell down prostrate before the Lord concorporate
With Uma, and hymned a decade which opened thus:
"Koduku venjilai." In this decade he questioned Him thus:
"Wherefore do You abide near a wild forest where
Fearsome and waylaying bowmen abound?"

Arunachala Siva.

8008
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 08:59:58 AM »
Verse 169:


அங்கணர்தங் கோயிலினை
    அஞ்சலிகூப் பித்தொழுது
மங்குலுற நீண்டதிரு
    வாயிலினை வந்திறைஞ்சிப்
பொங்குவிருப் புடன்புக்கு
    வலங்கொண்டு புனிதநதி
திங்கள்முடிக் கணிந்தவர்தந்
    திருமுன்பு சென்றணைந்தார்.

Folding his hands he adored the temple of the merciful
One, bowed before the cloud-capped, tall and divine tower
Circumambulated the court in soaring love and came before
The divine presence of the crescent-crested Lord.

Arunachala Siva.

8009
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 08:57:04 AM »
Verse  168:


ஆரூரர் தம்பால்அவ்
    வேடுவர்சென் றணையாதே
நீரூருஞ் செஞ்சடையார்
    அருளினால் நீங்கஅவர்
சேர்ஊராந் திருமுருகன்
    பூண்டியினிற் சென்றெய்திப்
போரூரும் மழவிடையார்
    கோயிலைநா டிப்புக்கார்.

The bowmen came not near Aaroorar; they moved away
By the grace of the Lord in whose ruddy matted hair
The Ganga flows, and reached Tirumurukanpoondi to which
Aaroorar
(later) repaired; seeking the temple
Of the Lord of the young and martial Bull,
Aaroorar came to that town.

Arunachala Siva.


8010
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 08:54:37 AM »
Verse  167:


வில்வாங்கி அலகம்பு
    விசைநாணில் சந்தித்துக்
கொல்வோம்இங் கிட்டுப்போம்
    எனக்கோபத் தாற்குத்தி
எல்லையில்பண் டாரமெலாங்
    கவர்ந்துகொள இரிந்தோடி
அல்லலுடன் பறியுண்டார்
    ஆரூரர் மருங்கணைந்தார்.


They bent their bows and fixed the sharp-headed darts
On the powerful strings and shouted: "Drop your bundles
And quit; otherwise we will slaughter you."
This said, they rifled the earth with their arrows
And seized the limitless wealth; robbed of the wealth
The retinue ran helter-skelter and reached
Aaroorar in great distress.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 [534] 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... 3195