Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 [534] 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... 3200
7996
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 06, 2016, 08:33:44 AM »
Verse  17:


ஆங்கவன்யார் என்றருள
    அதிகன்அவன் அணித்தாக
ஓங்கெயில்சூழ் மலையரணத்
    துள்ளுறைவான் எனவுரைப்ப
ஈங்குநுமக் கெதிர்நிற்கும்
    அரணுளதோ படையெழுந்தப்
பாங்கரணந் துகளாகப்
    பற்றறுப்பீர் எனப்பகர்ந்தார்.


When he asked them; "Who is he?", they said:
"He is Atikan that abides nearby in his place girt
With a lofty hill of fortress." Thereupon the king said:
"Is there a fortress impregnable even unto you?
Go, wage a war and pulverize his fortress and Palladium."

Arunachala Siva.

7997
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 06, 2016, 08:31:10 AM »
Verse  16:


விளங்குதிரு மதிக்குடைக்கீழ்
    வீற்றிருந்து பாரளிக்கும்
துளங்கொளிநீண் முடியார்க்குத்
    தொன்முறைமை நெறியமைச்சர்
அளந்ததிறை முறைகொணரா
    அரசனுளன் ஒருவனென
உளங்கொள்ளும் வகையுரைப்ப
    வுறுவியப்பால் முறுவலிப்பார்.Unto the King of a long and bright crown that ruled
The earth, enthroned under the radiant and rich
And moon-like umbrella, the ministers well-versed
In the ancient laws, customs and usages, said:
"There is still a prince who has not paid the tribute
Due to you." Hearing this the king smiled his wonder.

Arunachala Siva.

7998
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 06, 2016, 08:29:48 AM »
Verse  15:


சென்றுசிவ காமியார்
    கொணர்திருப்பள் ளித்தாமம்
அன்றுசித றுங்களிற்றை
    அறஎறித்து பாகரையுங்
கொன்றஎறி பத்தர்எதிர்
    என்னையுங்கொன் றருளுமென
வென்றிவடி வாள்கொடுத்துத்
    திருத்தொண்டில் மிகச்சிறந்தார்.One day, his royal elephant plucked the flowers intended
For Pooja and brought by Sivakaami Aandaar,
And scattered them; when Yeri Patthar killed the tusker
And its mahouts, the king saying:
' (This is not enough;)
Be pleased to kill me too," gave his victorious sword
Of steel, and even thus thrived in divine servitorship.

Arunachala Siva.

7999
35.  The Self alone is, not another being.  Mind is the Self alone.  The Self alone shines as thought.  The Self alone shines as a kind of memory.

36.  The Self alone shines as thought; the Self alone ever as anger. Similarly,
listening is the Self alone and so is reflection of the Self only.

37.  Commencement is the Self, ever.  Conclusion is the Self alone.  The Self alone shines ever as the equal.  The Self alone is the unexpected fruit.

38.  The Self alone is like the praise.  The supreme Self alone is the account.  That which is embarked upon as wish is Brahman.  That which is initiated as wish is the supreme.

39.  The desire of the beyond is Brahman.  The potency of desire is Consciousness alone.  The power of desire-less-ness is the Self only.  The power of the desire of the
Beyond is undiminishing.

40.  The supreme Self is the sovereign.  The objects are of the supreme Self.  The
relationship is indeed the supreme Self. The purpose is the supreme Self.

41.  Brahman alone is the supreme association.  The fruits of action are associated
with Brahman.  Brahman alone shines as the product of delusion.  Pairs of opposites
are but Brahman, nothing else.

42. 'All is Brahman' -- such certitude is the bestower of instant liberation.  It abides as the quiescence associated with oscillation.  Verily, it the ripple-less quiescence.

contd.,

Arunachala Siva.       

8000
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 05, 2016, 10:46:32 AM »
Verse  11:விளங்கும்பிறை சடைமேலுடை விகிர்தன்விய லூரைத்
தளங்கொண்டதொர் புகலித்தகு தமிழ்ஞானசம் பந்தன்
துளங்கில்தமிழ் பரவித்தொழு மடியாரவ ரென்றும்
விளங்கும்புக ழதனோடுயர் விண்ணும்முடை யாரே.


On Viyalur of the god who is different from the world and who has a shining crescent moon on his matted locks.  Devotees who worship god reciting the Tamizh verses which do not know being shaken from their greatness, and composed by Jnana Sambandhan, of excellent Tamizh, who is a native of Pukali which has the pride of place among the shrines, have thriving fame in addition to occupying superior heaven.


Tiruviyalur Padigam completed.

Arunachala Siva.

8001
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 05, 2016, 10:41:42 AM »
Verse  10:


தடுக்காலுடன் மறைப்பாரவர் தவர்சீவர மூடிப்
பிடக்கேயுரை செய்வாரொடு பேணார்நமர் பெரியோர்
கடல்சேர்தரு விடமுண்டமு தமரர்க்கருள் செய்த
விடைசேர்தரு கொடியானிடம் விரிநீர்விய லூரே.

Great people who are our religionists will have nothing to do with the Jains who cover their bodies with mats made from palm-leaves and ascetics (Buddhists) who cover their bodies with a golden colored robe called Sivaram, and expound the Piṭakam [Piṭakam has been corrupted into Piṭakku. They are of three kinds: Sutra Piṭakam, Vinaya Piṭakam, Apidamma Piṭakam.].  Viyalur of expansive is the place of the god who has the form of a bull on his flag and who gave the nectar to the immortals, himself drinking the poison that rose in the ocean.

Arunachala Siva.


8002
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 05, 2016, 10:38:46 AM »
Verse  9:

வளம்பட்டலர் மலர்மேலயன் மாலும்மொரு வகையால்
அளம்பட்டறி வொண்ணாவகை யழலாகிய வண்ணல்
உளம்பட்டெழு தழற்றூணதன் நடுவேயொரு வுருவம்
விளம்பட்டருள் செய்தானிடம் விரிநீர்விய லூரே.


The god assumed the form of fire which could not be known by Brahma who is seated on a flower which is very fertile and by Vishnu, in spite of their strenuous efforts.
Viyalūr of expansive where is the place of the god who appeared before them in a form in the midst of a pillar of fire, as they two felt broken-hearted.

Arunachala Siva.

8003
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 05, 2016, 10:34:52 AM »
Verse  8:

பொருவாரெனக் கெதிராரெனப் பொருப்பையெடுத் தான்றன்
கருமால்வரை கரந்தோளுரங் கதிர்நீண்முடி நெரிந்து
சிரமாயின கதறச்செறி கழல்சேர்திரு வடியின்
விரலாலடர் வித்தானிடம் விரிநீர்விய லூரே.

Ravana's heads made a roaring noise, and also his high and shining crowns. His chest, shoulders and hands big and strong like the black hills were all crushed when he lifted up the mountain, thinking proudly 'who can oppose me in battle?'. Siva had him pressed down by the toe of his holy feet which wore tight fitting anklets.

Arunachala Siva.


8004
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 05, 2016, 10:30:36 AM »
Verse  7:மானார்அர வுடையானிர வுடையான்பகல் நட்டம்
ஊனார்தரு முயிரானுயர் விசையான்விளை பொருள்கள்
தானாகிய தலைவன்னென நினைவாரவ ரிடமாம்
மேனாடிய விண்ணோர்தொழும் விரிநீர்விய லூரே.


Siva has a deer and fully adorns himself with cobras. He has the act of begging alms,
dances in the day. He is the life pervading the bodies of all beings. He is the Lord who is all things in all living beings which think highly about themselves due to egoism born out of the limited knowledge of the soul.  The place of Siva who is meditated upon as the chief who is the produce got from the earth. It is Viyalūr of extensive water where the inhabitants of heaven who always enjoy the fruits of their virtuous acts, worship him.

Arunachala Siva.

8005
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 05, 2016, 10:27:15 AM »
Verse 6:


வசைவிற்கொடு வருவேடுவ னவனாய்நிலை யறிவான்
திசையுற்றவர் காணச்செரு மலைவானிலை யவனை
அசையப்பொரு தசையாவண மவனுக்குயர் படைகள்
விசையற்கருள் செய்தானிடம் விரிநீர்விய லூரே.

In order to know the real position having assumed the form of a hunter with a bow bent for discharging arrows, and in order to fight to be witnessed by the people in the four quarters, one who was doing penance standing on one leg, Viyalūr of expansive water is the place for Siva, who gave to Vijayaṉ, superior weapons so that he may stand firm in the war, having fought with him to make him exhausted.

Arunachala Siva.


8006
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 05, 2016, 10:24:09 AM »
Verse 5:


எண்ணார்தரு பயனாயய னவனாய்மிகு கலையாய்ப்
பண்ணார்தரு மறையாயுயர் பொருளாயிறை யவனாய்க்
கண்ணார்தரு முருவாகிய கடவுள்ளிட மெனலாம்
விண்ணோரொடு மண்ணோர்தொழும் விரிநீர்விய லூரே.


He is the fruit of meditation. He assumes the form of Brahma while creating the world. He manifests Himself as many forms of arts. He is the embodiment of Vedas with its sweet music. He is the most excellent object in the world. He is the leader of all. He is quite handsome and so pleases everyone's eyes. Him the Devas and the people worship at Viyalur.

Arunachala Siva.

8007
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 05, 2016, 10:20:32 AM »
Verse  4:

அடைவாகிய வடியார்தொழ வலரோன்றலை யதனில்
மடவாரிடு பலிவந்துண லுடையானவ னிடமாம்
கடையார்தர வகிலார்கழை முத்தம்நிரை சிந்தி
மிடையார்பொழில் புடைசூழ்தரு விரிநீர்விய லூரே.


To be worshipped by devotees who have become such in the proper manner,
the place of the god who has the habit of eating the alms which were given by the wives of the sages of Tarukavanam, in the skull of Brahma, who is seated in a  lotus.
It is Viyalūr of expansive water, which is surrounded on all sides by gardens which are dense and scatter eagle-wood, pearls found profusely in bamboos in a row so that the women of the last caste can gather them.

Arunachala Siva.

8008
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 05, 2016, 10:17:12 AM »
Verse  3:


செம்மென்சடை யவைதாழ்வுற மடவார்மனை தோறும்
பெய்ம்மின்பலி யெனநின்றிசை பகர்வாரவ ரிடமாம்
உம்மென்றெழு மருவித்திரள் வரைபற்றிட வுரைமேல்
விம்மும்பொழில் கெழுவும்வயல் விரிநீர்விய லூரே.


The place of the god who sings songs standing in every entrance of the ladies saying give me alms when red and soft matted locks are loose and hanging low.
Viyalūr of expansive water which has fields and gardens whose fame is ever increasing as the collection of streams which produce a sound 'um', the hills being the catchment area.

Arunachala Siva.

8009
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 05, 2016, 10:12:09 AM »
Verse  2:


ஏறார்தரு மொருவன்பல வுருவன்னிலை யானான்
ஆறார்தரு சடையன்அனல் உருவன்புரி வுடையான்
மாறார்புர மெரியச்சிலை வளைவித்தவன் மடவாள்
வீறார்தர நின்றானிடம் விரிநீர்விய லூரே.


To unequaled one who rides on a bull, has many forms (He assumes the forms which his devotees desire).  He is the cause for all other things to exist till their alloted
span of life, without himself having no destruction. He has on his matted locks, a river.  His form is fire.  He has affection towards his devotees. He bent the bow to set fire to the cities of enemies. Viyalūr of expensive water is the place of god who is enjoying the distinctive excellence of the lady.

Arunachala Siva.

8010
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 05, 2016, 10:08:54 AM »
Tiru Viyalur:

Verse  1:

குரவங்கமழ் நறுமென்குழல் அரிவையவள் வெருவப்
பொருவெங்கரி படவென்றதன் உரிவையுட லணிவோன்
அரவும்மலை புனலும்மிள மதியும்நகு தலையும்
விரவுஞ்சடை யடிகட்கிடம் விரிநீர்விய லூரே.

One who covers his body with the skin of a cruel elephant that can fight, having defeated won it to make it die, to make the lady with excellent soft tresses of hair on which bottle flowers spread their fragrance, Viyalūr of expansive water is the place for the god on whose matted locks, cobra, moving water, young crescent moon and laughing skull are mingling.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 [534] 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... 3200