Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 [533] 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 ... 3146
7981
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 01, 2016, 07:49:47 AM »
Verse  9:


காவிரிநீர்ப் பெருந் தீர்த்தங்
    கலந்தாடிக் கடந்தேறி
ஆவின்அருங் கன்றுறையும்
    ஆவடுதண் டுறையணைந்து
சேவில்வரும் பசுபதியார்
    செழுங்கோயில் வலம்வந்து
மேவுபெருங் காதலினால்
    பணிந்தங்கு விருப்புறுவார்.


He bathed in the great water of the Kaveri and pursued
His course on its bank; he came to Tiruvaavaduthurai
Where Uma performed tapas in the form of a calf;
He circumambulated the splendorous shrine of Lord Pasupati
Who rides the Bull, and in great love adored Him;
He longed to sojourn there.   

Arunachala Siva.


7982
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 01, 2016, 07:47:05 AM »
Verse  8:


தடநிலைமா ளிகைப்புலியூர்
    தன்னிலுறைந் திறைஞ்சிப்போய்
அடல்விடையின் மேல்வருவா
    ரமுதுசெய வஞ்சாதே
விடமளித்த தெனக்கருதி
    மேதினிக்கு வளநிறைத்தே
கடல்வயிறு நிறையாத
    காவிரியின் கரையணைந்தார்.


At the end of his sojourn at Puliyoor rich in mansions
Of bright and lofty thresholds, he adored the Lord
And left the city; then he came to the bank of the Kaveri
Which endowed its regions with plenty, but would
Not feed the maw of the sea, thinking
That it was not afraid to feed the Lord-Rider
Of the martial Bull, with venom.   

Arunachala Siva.

7983
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 01, 2016, 07:44:37 AM »
Verse  7:


எவ்வுலகும் உய்யவெடுத்
    தாடியசே வடியாரைச்
செவ்வியஅன் புறவணங்கிச்
    சிந்தைகளி வரத்திளைத்து
வவ்வியமெய் யுணர்வின்கண்
    வருமானந் தக்கூத்தை
அவ்வியல்பில் கும்பிட்டங்
    காராமை அமர்ந்திருந்தார்.


He adored the Lord's roscate foot
Uplifted for the deliverance of all the worlds, in fitting love;
Delight welled up in his heart; he witnessed the dance
Of bliss in his inner and godly consciousness,
And adoring the Lord in that felicity he abode there,
Unable to part from it.   

Arunachala Siva.


7984
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 01, 2016, 07:42:32 AM »
Verse  6:நற்பதியங் கமர்யோக
    முனிவர்களை நயந்துபோய்க்
கற்புரிசைத் திருவதிகை
    கலந்திறைஞ்சிக் கறைக்கண்டர்
அற்புதக்கூத் தாடுகின்ற
    அம்பலஞ்சூழ் திருவீதிப்
பொற்பதியாம் பெரும்பற்றப்
    புலியூரில் வந்தணைந்தார்.


He accompanied with Siva-yogis in love in that godly city;
He then came to Tiruvatikai girt with a rocky rampart
And there adored the Lord; then he came
To the golden city of Perumpatra-p-Puliyoor
Whose street girdles the Tiruvambalam where
The blue-throated Lord enacts His wondrous dance.   

Arunachala Siva.


7985
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 01, 2016, 07:40:00 AM »
Verse  5:


நீடுதிருக் காளத்தி
    நிலவுதா ணுவைவணங்கி
ஆடுதிரு வரங்கான
    ஆலவனந் தொழுதேத்தித்
தேடும்இரு வர்க்கரியார்
    திருஏகாம் பரம்பணிந்து
மாடுயர்மா மதிற்காஞ்சி
    வளநகரின் வைகினார்.

He adored the abiding Sthaanu at ever-during
Tirukkaalatthi; he then came to Tiruvaalangkaadu--,
One of the five courts--, where the Lord enacts
His dance, and adored there; then at Tiruvekaamparam
He adored the Lord unknowable to the questing two;
He sojourned in Kaanchi, the city of foison which is
Girt with great and lofty walls.

Arunachala Siva.


7986
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 01, 2016, 07:36:27 AM »
Verse  4:


கங்கைநீள் துறையாடிக்
    கருத்துறைநீள் கடலேற்றும்
அங்கணர்தாம் மகிழ்ந்தருளும்
    அவிமுத்தம் பணிந்தேத்தி
மங்குல்வளர் வரைவிந்த
    மன்னுபருப் பதம்இறைஞ்சித்
திங்களணி சடையர்திருக்
    காளத்தி மலைசேர்ந்தார்.

He bathed in the long ford of the Ganga and adored
The Merciful One who abides in joy in Varanasi,
The Lord who helps lives reach the shore of birth-less-ness:
He then adored at cloud-capped Vindya, at sempiternal
Sir Sailam and he then came to the Tirukkaalatthi-Hill
Where abides the crescent-crested Lord.


Arunachala Siva.

7987
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 01, 2016, 07:34:11 AM »
Verse  3:


மன்னுதிருக் கேதாரம்
    வழிபட்டு மாமுனிவர்
பன்னுபுகழ்ப் பசுபதிநே
    பாளத்தைப் பணிந்தேத்தித்
துன்னுசடைச் சங்கரனார்
    ஏற்றதூ நீர்க்கங்கை
அன்னமலி யகன்றுறைநீர்
    அருங்கரையின் மருங்கணைந்தார்.He adored at aeviternal Kedaaram, and the great saint
Came to the celebrated Pasupati Nepal where he hailed
And worshipped the Lord; then he came to the shore
Of the broad ford where swans teemed in the Ganga
Of pure water which Lord Siva received in His matted hair.   

Arunachala Siva.


7988
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 01, 2016, 07:31:25 AM »
Verse  2:

மற்றவர்தாம் அணிமாதி
    வருஞ்சித்தி பெற்றுடையார்
கொற்றவனார் திருக்கயிலை
    மலைநின்றுங் குறுமுனிபால்
உற்றதொரு கேண்மையினால்
    உடன்சிலநாள் உறைவதற்கு
நற்றமிழின் பொதியமலை
    நண்ணுதற்கு வழிக்கொண்டார்.


He came by all the rare eight occult powers beginning
With Animaa; desiring to sojourn with saint Agastya,
Privileged by claims of intimacy, he through the sky,
Fared forth from the Lord's divine Kailaas towards
The Potiyil-Hill of goodly Tamizh.

Arunachala Siva.   7989
Around nine that night the train puffed into Tiruvannamalai station.  No lights were
burning and only from conversation of passengers I knew which station it was.
I watched if anyone was alighting from train.  A  person opposite descended into
darkness and I followed suit. It now came as a revelation to me that missing the
morning train was itself an outcome of Bhagavan's grace!  Had I taken the train,
I could not have disembarked at Tiruvannamalai in broad day light. I simply
followed the other passenger not knowing where he was heading. Nor had I any
idea the distance I covered following him.

At last, my 'guide'  stopped when he came by a mantapam (road side resting halls,
open on the sides, built to provide shelter to travellers in transit). With his towel,
he whisked the floor clean of dust and lay down to sleep.  I too followed suit
and instantly fell blissfully asleep.  Two days without food and overcome by
exhaustion, I was thrilled at having arrived at my destination. When I awoke,
it was about 5 am.  There was no sign of my 'guide'.  Ahead stood the Hill
Arunachala, in full view.

Recalling to mind the letters of Ramakrishna Swami, the friend whom I had
earlier dispatched here, which described landmarks to reach Bhagavan's
Asramam.  I reached the foot of the Hill immediately  behind the Arunchaleswara
temple. There I saw steps leading up the Hill, but at three different spots.
They left me puzzled. Taking a chance, I ventured up the steps on the right side.
A little way up I could see a building and approached it.  There I saw a person,
(the well known Jadai Swami) attired in ochre with tresses of hair reaching down
to the floor.  Having seen Bhagavan's photograph before, I knew that this man
was not he and bolted back from down the steps.  I believed at that time  that
ascetics wearing long tresses would throw curses at you when disturbed.
I now took the flight of steps in the middle.  A little way up I came across
a tank (the Paadairtham) and saw two people standing by its bank (later I that
two were Tambiran Swami and Kamakshi, Mudaliar Patti's son and daughter in
law).

contd.,

Arunachala Siva. 

7990
34.  I am indeed Brahman, 'That'.  Brahman indeed am I,  Lord of the universe.
Brahman indeed am I without reflection.  Brahman indeed am I, the affliction-less.

35.  Brahman indeed am I, the space of consciousness. Brahman indeed am I, the gap-less. Brahman indeed am I, the great joy.  Brahman indeed am I, Self, ever.

36.  Brahman indeed am I, the end-less Self.  Brahman indeed am I, the supremely
silent and divested of all stories.

37.  Brahman indeed am I; 'this' is unreal. Brahman indeed am I; the world is
naught.  Brahman indeed am I, the body I am not.   Brahman indeed am I, the
great non-dual.

38.  Brahman alone shines as the mind. Brahman alone is Siva, ever.  Brahman
alone shines as intellect. Brahman, indeed, is the fruit by itself.

39.  Brahman alone always shines as the form. That itself is Brahman; of this,
there can be no doubt.   Brahman alone shines as time.  Brahman alone takes
the form of everything.

40.  Brahman alone shines as the sentient.  Brahman alone shines by itself like
the insentient.  Brahman alone is everything as Om. Brahman alone is of the form
of Om.

41. Sound Brahman is Brahman alone. There is no difference or no non-dual.
It is the truth. There is no an iota apart from Brahman.   

contd.,

Arunachala Siva.

7991
Verse  10:

பழுதில்தொல் புகழாள் பங்கநீ யல்லால்
    பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய்
செழுமதி அணிந்தாய் சிவபுரத் தரசே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
தொழுவனோ பிறரைத் துதிப்பனோ எனக்கோர்
    துணையென நினைவனோ சொல்லாய்
மழவிடை யானே வாழ்கிலேன் கண்டாய்
    வருகஎன் றருள்புரி யாயே.I have support none other than You who are concorporate with Her of flawless and hoary glory !
You wear splendor of a crescent moon,
O Sovereign of Sivapuram !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
Pray,
tell me,
if I would ever adore,
hail or think,
As my help,
any one else?
O rider of the young bull,
I will not live henceforth.
Pray,
bid me,
In grace,
to come unto You.

concluded.

Arunachala Siva.

7992
Verse  9:


பாவநா சாஉன் பாதமே யல்லால்
    பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய்
தேவர்தந் தேவே சிவபுரத் தரசே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
மூவுல குருவ இருவர்கீழ் மேலாய்
    முழங்கழ லாய்நிமிர்ந் தானே
மாவுரி யானே வாழ்கிலேன் கண்டாய்
    வருகஎன் றருள்புரி யாயே. 


I have support none other than Your feet,
O annihilator of Sin !
O God of Devas !
O Sovereign of Sivapuram
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
To behold You,
when the Two burrowed down and flew up,
You waxed as roaring fire,
penetrating and beyond the three worlds.
O One mantled In the elephant's hide!
I will not live here henceforth.
Pray,
bid me,
in grace,
to come unto You.


Arunachala Siva.7993
Verse  8:


பந்தணை விரலாள் பங்கநீ யல்லால்
    பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய்
செந்தழல் போல்வாய் சிவபுரத் தரசே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
அந்தமில் அமுதே அரும்பெரும் பொருளே
    ஆரமு தேஅடி யேனை
வந்துய ஆண்டாய் வாழ்கிலேன் கண்டாய்
    வருகஎன் றருள்புரி யாயே. 


I have support none other than You who are concorporate With Her whose fingers sport a ball !
O One like ruddy flame !
O Sovereign of Sivapuram !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
O limitless Nectar !
O rare and great Ens !
O ever-abounding Ambrosia !
You deigned to come down to redeem me.
I will not live hereafter.
Pray,
bid me,
in grace,
to come unto You.


Arunachala Siva.
7994
Verse  7:


பரிதிவாழ் ஒளியாய் பாதமே யல்லால்
    பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய்
திருவுயர் கோலச் சிவபுரத் தரசே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
கருணையே நோக்கிக் கசிந்துளம் உருகிக்
    கலந்துநான் வாழுமா றறியா
மருளனேன் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய்
    வருகஎன் றருள்புரி யாயே. I have support none other than the feet of the One Who is the Light of the sun and causes it to thrive !
O Sovereign of Sivapuram of ever-crescent and divine beauty !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
I am he,
the befuddled one that knows not the way to live,
mingling with You and looking up to Your mercy in melting love that oozes forth !
Lo,
I will not henceforth live on earth.
Pray,
bid me,
in grace,
to come unto You.


Arunachala Siva.

7995
Verse  6:


பஞ்சின்மெல் லடியாள் பங்கநீ யல்லால்
    பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய்
செஞ்செவே ஆண்டாய் சிவபுரத் தரசே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
அஞ்சினேன் நாயேன் ஆண்டுநீ அளித்த
    அருளினை மருளினால் மறந்த
வஞ்சனேன் இங்கு வாழ்கிலேன் கண்டாய்
    வருகஎன் றருள்புரி யாயே.


I have support none other than You who are concorporate with Her,
the soles of whose feet are softer than silk-cotton!
O Sovereign of Sivapuram who ruled me so beautifully !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
Owing to my befuddlement,
I,
a dog,
clean forgot the grace gifted to me by You who redeemed and ruled me.
I now quake in dread.
Lo,
I,
The deceptious one,
will not live here henceforth.
Pray,
bid me,
in grace,
to come unto You.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 [533] 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 ... 3146