Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 [533] 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 ... 3175
7981
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 20, 2016, 06:13:58 AM »
Verse  36:


பாண னார்பத் திரனாரும்
    பைம்பொன் மௌலிச் சேரலனார்
காணக் கொடுத்த நிதியெல்லாம்
    கண்டு மகிழ்வுற் றதிசயித்துப்
பேண எனக்கு வேண்டுவன
    அடியேன் கொள்ளப் பிஞ்ஞகனார்
ஆணை யரசும் அரசுறுப்பும்
    கைக்கொண் டருளும் எனஇறைஞ்ச.Bhaana Bhathra beheld all the riches shown to him
By the Chera, the wearer of a crown wrought
Of ever-fresh gold; struck with wonder
And delight he said: "Let me take what I need;
You must continue to rule with all the insignia; this is
Indeed the command of the Lord-Wearer of the Pigngnakam.

Arunachala Siva.

7982
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 20, 2016, 06:10:06 AM »
Verse  35:


பரந்த நிதியின் பரப்பெல்லாம்
    பாண னார்பத் திரனார்க்கு
நிரந்த தனங்கள் வெவ்வேறு
    நிரைத்துக் காட்டி மற்றிவையும்
உரந்தங் கியவெங் கரிபரிகள்
    முதலாம் உயிருள் ளனதனமும்
புரந்த அரசுங் கொள்ளுமென
    மொழிந்தார் பொறையர் புரவலனார்.

The Chera king showed Bhaana Bhathra all the immense
And multifoliate wealth kept neatly packed,
And said: "Be pleased to accept these, together
With mighty elephants and other living wealth;
Also deign to accept all the realm ruled by me."

Arunachala Siva.


7983
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 20, 2016, 06:07:33 AM »
Verse  34:


சேரர் பெருமான் அருள்செய்யத்
    திருந்து மதிநூல் மந்திரிகள்
சாரு மணிமா ளிகையுள்ளால்
    தனங்கள் எல்லாம் நிறைந்தபெரும்
சீர்கொள் நிதிய மெண்ணிறந்த
    வெல்லாம் பொதிசெய் தாளின்மேல்
பாரில் நெருங்க மிசையேற்றிக்
    கொண்டு வந்து பணிந்தார்கள்.


When thus told by the Chera king, the ministers
Of righteous intellect who were well-versed
In great works, had all the wealth of the beauteous
Palace that possessed great and glorious and endless riches,
Neatly packed in convenient bundles
And had them carried by men before the king;
Then they paid obeisance to him.   

Arunachala Siva.

7984
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 20, 2016, 06:04:48 AM »
Verse  33:


நங்கள் குலமா ளிகையதனுள்
    நலத்தின் மிக்க நிதிக்குவையாய்ப்
பொங்கி நிறைந்த பலவேறு
    வகையிற் பொலிந்த பண்டாரம்
அங்க ணொன்று மொழியாமே
    அடையக் கொண்டு புறப்பட்டுத்
தங்கும் பொதிசெய் தாளின்மேற்
    சமைய வேற்றிக் கொணருமென.


"Pack all the goodly heaps of manifold wealth
Which for ever grow and are kept stored in the various
Treasuries of this, our ancestral palace,
Into convenient packages that they may be
Carried by men, and bring them here;
Let there be nothing left in the treasuries."

Arunachala Siva.


7985
37.  I am not void.  I am not a fool.  I am not at all.  I am transcendent.
Ever Brahman alone am I.  I am not the essence, Sadasiva.

38.  I am not the nose, nor I am the scent.  I am not the symbol. I have none who is dear.  I am not an individual. I am not the essence; nor am I Varuna (god of rain and
water) or the planets. 

39.  Brahman alone am I.  There is no doubt of this.  I have no name and form in the least. I am not the ears.  I am not the sound.  I am not the cardinal directions or the witness.

40.  Neither am I nor are you, nor is the heaven.  I am neither the air nor the witness. I am neither the organ of excretion nor the excretion; neither death nor the witness.

41.  I am not the genitals nor the pleasure thereof.  I am not the god Prajapati.
All is Brahman.  There is no doubt of this.  All is indeed Brahman.

42.  I am not the mind or the thought; nor am I the moon or the witness. I am not the sense of intellect or Brahma.  I am not of a definite form.

43. I am not the ego or Rudra; neither am I the conceit or the witness.  I am not the
mind.  I am neither Vasudeva, the supporter, nor am I this Isvara.

44.  I am not the waking consciousness, Visva, or the waking state.  I have no gross body anywhere.  I am not the individual reflection nor am I of the transaction.

45.  I am not the Lord in the highest sense. I am not the inert sheath of food.
I am not the sheath of vital air.  I am not the sheath of mind.

46. I am not the sheath of intellect.  I am not the sheath of bliss. Brahman alone
am I.  There is no doubt of this.  I have no name and form at all.

contd.,

Arunachala Siva.                     

7986
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 19, 2016, 09:54:47 AM »
Verse  7:


பேசும் பொருளுக் கிலக்கிதமாம் பேச்சிறந்த
மாசின் மணியின் மணிவார்த்தை பேசிப்
பெருந்துறையே என்று பிறப்பறுத்தேன் நல்ல
மருந்தினடி என்மனத்தே வைத்து.

He is the import of speech and its ideal goal;
He who is ineffable is the flawless Gem;
I speak of Him in ruby like utterances.
Establishing His feet who is the efficacious catholicon in my mind and hailing His Perunthurai,
I had my birth snapped for ever.

concluded.

Arunachala Siva.

7987
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 19, 2016, 09:51:00 AM »
Verse  6:


காணுங் கரணங்கள் எல்லாம்பே ரின்பமெனப்
பேணும் அடியார் பிறப்பகலக் - காணும்
பெரியானை நெஞ்சே பெருந்துறையில் என்றும்
பிரியானை வாயாரப் பேசு.

He is the lofty One who,
to do away,
once for all,
With the birth-cycle of His devotees,
endowed them with Siva-Karanas which they foster as the very forms of bliss.
He never parts from Perunthurai.
O heart,
hail Him with full-throated ease.

Arunachala Siva.

7988
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 19, 2016, 09:48:19 AM »
Verse  5:

நண்ணிப் பெருந்துறையை நம்மிடர்கள் போயகல
எண்ணி எழுகோ கழிக்கரசைப் பண்ணின்
மொழியாளோ டுத்தர கோசமங்கை மன்னிக்
கழியா திருந்தவனைக் காண்.Resolved to do away with our troubles,
He repaired to Perunturai;
He is the King Of Kokazhi;
Eke He abides for ever at Uttharakosamangkai with Her of tunefully melodious words.
Do behold Him.

Arunachala Siva.

7989
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 19, 2016, 09:44:19 AM »
Verse  4:

வாழ்ந்தார்கள் ஆவாரும் வல்வினையை மாய்ப்பாருந்
தாழ்ந்துலகம் ஏத்தத் தகுவாருஞ் சூழ்ந்தமரர்
சென்றிறைஞ்சி ஏத்தும் திருவார் பெருந்துறையை
நன்றிறைஞ்சி ஏத்தும் நமர்.

They that truly live their lives,
they that do away with the fierce karma and they that merit the humble adoration of the world hail sumptuously the Grace-abounding Perunthurai to which the supernals repair in their strength,
circumambulate,
pay obeisance and hail.
It is these who are our people.

Arunachala Siva.


7990
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 19, 2016, 09:41:43 AM »
Verse  3:


காட்டகத்து வேடன் கடலில் வலைவாணன்
நாட்டிற் பரிபாகன் நம்வினையை வீட்டி
அருளும் பெருந்துறையான் அங்கமல பாதம்
மருளுங் கெடநெஞ்சே வாழ்த்து.

He is a Hunter in the jungle,
in the sea A Piscator and in the Paandya land a Horseman.
He is of Perunthurai who annuls our karma and grants grace to us.
O heart,
hail His beautiful and lotus-like feet to annihilate bewilderment.


Arunachala Siva.
7991
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 19, 2016, 09:38:19 AM »
Verse  2:உள்ள மலமூன்றும் மாய உகுபெருந்தேன்
வெள்ளந் தரும்பரியின் மேல்வந்த வள்ளல்
மருவும் பெருந்துறையை வாழ்த்துமின்கள் வாழ்த்தக்
கருவுங் கெடும்பிறவிக் காடு.He is the most munificent One who,
to quell the three eternal impurities and to souse the soul in the flood of honey-like bliss,
came riding a charger.
Hail and adore Perunthurai where He is entempled.
If you do so,
your forest-like birth will perish - root and all.

Arunachala Siva.

7992
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 19, 2016, 09:35:17 AM »
Pandaaya Nan Marai:

The doubtless state of Siva Anubhavam:\

Verse 1:


பண்டாய நான்மறையும் பாலணுகா மாலயனுங்
கண்டாரு மில்லைக் கடையேனைத் தொண்டாகக்
கொண்டருளுங் கோகழிஎங் கோமாற்கு நெஞ்சமே
உண்டாமோ கைம்மா றுரை.

The four ancient Vedas cannot go near Him;
Vishnu And Brahma have not even seen Him.
The King Of Kokazhi holds me - the base one -,
as His servitor And rules me.
O heart,
say:
"Can I ever requite Him?"

Arunachala Siva.

7993
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 19, 2016, 07:55:56 AM »
Verse 32:


பரிவில் போற்றித் திருமுகத்தைப்
    பலகால் தொழுது படியெடுக்க
உரிய வகையா லெடுத்தோதி
    யும்பர் பெருமா னருள்போற்றி
விரிபொற் சுடர்மா ளிகைபுக்கு
    மேவும் உரிமைச் சுற்றமெலாம்
பெரிது விரைவிற் கொடுபோந்து
    பேணும் அமைச்சர்க் கருள்செய்வார்.


He adored in love the divine palm-leaf again
And yet again; removing it from its container
Reverentially, he studied it; he hailed the glory
Of the Lord of the celestial beings;  then he moved
Into the bright palace, and had his kin summoned promptly;
Then he addressed the fostering ministers thus:

Arunachala Siva.

7994
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 19, 2016, 07:51:41 AM »
Verse  31:


அடியேன் பொருளாத் திருமுகங்கொண்
    டணைந்த தென்ன அவர் தாமும்
கொடிசேர் விடையார் திருமுகங்கைக்
    கொடுத்து வணங்கக் கொற்றவனார்
முடிமேற் கொண்டு கூத்தாடி
    மொழியுங் குழறிப் பொழிகண்ணீர்
பொடியார் மார்பிற் பரந்துவிழப்
    புவிமேற் பலகால் வீழ்ந்தெழுந்தார்.


The king exclaimed; "Ha, deeming even me worthy,
You have come with the divine palm-leaf!"
When Bhaana Bhathra gave him the palm-leaf and paid
Obeisance to him, the king bore it on his crown,
And danced; his speech became incoherent;
Tears flooded down his chest smeared with the holy ash;
He prostrated on the ground, many a time.

Arunachala Siva.   

7995
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 19, 2016, 07:49:05 AM »
Verse  30:கேட்ட பொழுதே கைதலைமேல்
    கொண்டு கிளர்ந்த பேரன்பால்
நாட்டம் பொழிநீர் வழிந்திழிய
    எழுந்து நடுக்கம் மிகவெய்தி
ஓட்டத் தம்பொன் மாளிகையின்
    புறத்தி லுருகுஞ் சிந்தையுடன்
பாட்டின் தலைமைப் பாணனார்
    பாதம் பலகாற் பணிகின்றார்.


Even as he heard of his arrival, the king folded
His hands above his head; love in him welled up;
Tears cascading from his eyes flowed down; up he rose
And trembled very much; with a melting mind
He moved out of his palace decked with lovely gold;
He fell at the feet of Bhaana Bhathrar,
The master of music, times without number.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 [533] 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 ... 3175