Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 [532] 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... 3200
7966
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:07:15 AM »
Tiru Ney Thanam: (nowadays called Thillai Sthanam).

Verse  1:

மையாடிய கண்டன்மலை மகள்பாகம துடையான்
கையாடிய கேடில்கரி யுரிமூடிய வொருவன்
செய்யாடிய குவளைம்மலர் நயனத்தவ ளோடும்
நெய்யாடிய பெருமானிடம் நெய்த்தானமெ னீரே.
Siva,  who has a neck in which there is poison, has on one half the daughter of the mountain. The unequalled one who covered himself with the skin of an elephant of undying fame and whose trunk is swinging.  People of the world!
you simply utter the name, Neyttāṉam which is the abode of the god who bathed in ghee and who is in company with a lady having eyes resembling blue Nelumbo flowers that dance in the fields.

Arunachala Siva.

7967
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 08:36:04 AM »
Verse 34:

கண்டபொழு தேநடுங்கி
    மனங்கலங்கிக் கைதொழுது
கொண்டபெரும் பயத்துடன்
    குறித்தெதிர்சென் றதுகொணர்ந்த
திண்டிறலோன் கைத்தலையிற்
    சடைதெரியப் பார்த்தருளிப்
புண்டரிகத் திருக்கண்ணீர்
    பொழிந்திழியப் புரவலனார்.


Even as he beheld it, he quaked; his mind grew
Bewildered; he folded his hands in adoration;
Borne by the great fear which possessed him, he moved
Toward the head held by the valiant and hardy warrior
And clearly beheld the matted hair;
Tears cascaded from the beauteous lotus-eyes of the king.   

Arunachala Siva.

7968
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 08:33:33 AM »
Verse  33:


மண்ணுக் குயிராம் எனுமன் னவனார்
எண்ணிற் பெருகுந் தலையா வையினும்
நண்ணிக் கொணருந் தலையொன் றில்நடுக்
கண்ணுற் றதொர்புன் சடைகண் டனரே.

The monarch who was the life of the earth,
Among the innumerable severed heads
Brought to his view, beheld on the top of a head
A little braid of matted hair.

Arunachala Siva.

 

7969
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 08:30:52 AM »
Verse  32:


மன்னுங் கருவூர் நகர்வா யிலின்வாய்
முன்வந் தகருந் தலைமொய்க் குவைதான்
மின்னுஞ் சுடர்மா முடிவேல் வளவன்
தன்முன் புகொணர்ந் தனர்தா னையுளோர்.

Before the presence of the spear-wielding Chozha
Of the great and bright-rayed crown,
The warriors brought the heaps of black
And severed heads already kept gathered
At the entrance of the ever-during city of Karur.

Arunachala Siva.

7970
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 08:28:31 AM »
Verse  31:


அரண்முற் றியெறிந் தஅமைச் சர்கள் தாம்
இரணத் தொழில்விட் டெயில்சூழ் கருவூர்
முரணுற் றசிறப் பொடுமுன் னினர்நீள்
தரணித் தலைவன் கழல்சார் வுறவே.


The ministers who besieged and destroyed
The fortresses ceased all their martial activities;
Desiring to come under the shade of the ankleted feet
Of the earth?s king, with all the glory of victory,
They arrived at the city of Karur girt with great walls.

Arunachala Siva.

7971
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 08:25:32 AM »
Verse  30:

அதிகன் படைபோர் பொருதற் றதலைப்
பொதியின் குவையெண் ணிலபோ யினபின்
நிதியின் குவைமங் கையர்நீள் பரிமா
எதிருங் கரிபற் றினர்எண் ணிலரே.

After dispatching the innumerable severed heads
Of Atikan's warriors, the numberless Chozha warriors
Took hold of heaps and heaps of riches, women,
Sturdy steeds and tuskers which would dash forth
In wrath in the field of battle.

Arunachala Siva.7972
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 08:21:42 AM »
Verse  29:


மாறுற் றவிறற் படைவாள் அதிகன்
ஊறுற் றபெரும் படைநூ ழில்படப்
பாறுற் றஎயிற் பதிபற் றறவிட்டு
ஏறுற் றனன்ஓ டியிருஞ் சுரமே.


With the destruction of his great armies--now merely
Heaps of flesh--, the sword-wielding Atikan
Of the (once) strong and hostile army, fled away
From his citadel of utterly breached walls,
And hid himself in a huge jungle.

Arunachala Siva.

7973
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 08:19:02 AM »
Verse  28:


முற்றும் பொருசே னைமுனைத் தலையில்
கல்திண் புரிசைப் பதிகட் டழியப்
பற்றுந் துறைநொச் சிபரிந் துடையச்
சுற்றும் படைவீ ரர்துணித் தனரே.

By the besieging army of the Chozha, the vigil over the city
Girt with a hardy and hilly fortress was destroyed.
Thereupon the besieging warriors forged ahead
And pulled down--ha, pathetic to behold--,
The city's fort and all.

Arunachala Siva.   

7974
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 08:16:30 AM »
Verse  27:


வடிவேல் அதிகன் படைமா ளவரைக்
கடிசூ ழரணக் கணவாய் நிரவிக்
கொடிமா மரில்நீ டுகுறும் பொறையூர்
முடிநே ரியனார் படைமுற் றியதே.

When the armies of the spear-wielding Atikan
Were slaughtered, the armies of Pukazhcchozhar,
The crowned king, razed to the ground the hilly
Towers and turrets and their passes, and encircled his city
(Once) girt with a great wall whence flags wafted aloft.

Arunachala Siva.

7975
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 08:13:55 AM »
Verse  26:

வரிவிற் கதைசக் கரமுற் கரம்வாள்
சுரிகைப் படைசத் திகழுக் கடைவேல்
எரிமுத் தலைகப் பணம்எல் பயில்கோல்
முரிவுற் றனதுற் றனமொய்க் களமே.


In that field of battle, well-strung bows,
Maces, Mucundis, swords, short spears, javelins
Long spears, fiery tridents, Kappanams
And flashing darts opposed each other, broke
And fell down in pieces.

Arunachala Siva.


7976
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 08:11:54 AM »
Verse  25:


வானி லாவு கருங்கொடி
மேனி லாவு பருந்தினம்
ஏனை நீள்கழு கின்குலம்
ஆன வூணொ டெழுந்தவே.


The black crows that winged the sky,
The vulture-throng that circled above them
And the flock of huge eagles, rose up
With large chunks of flesh--their big fare.

Arunachala Siva.

7977
43. (The Samadhi) associated with sound is Brahman, only.  Brahman is (the samadhi) associated with appearance.  Brahman is indeed the primal quiescence.   That is the intermediary quiescence.

44. Brahman alone is the Void for sure  That said, it is not able to be contemplated.
The absence of body conceit is the quiescence resulting from detachment.

45.  Subsidence with such disposition is the quiescence of liberation while alive.
Endless and all round peacefulness is the quiescence of liberation from body.

46. All of this is spoken for the practicing aspirants, this all comprehensive subject.
Forget all, forget. Renounce, again and again renounce.

47. Void of all thought I abide, verily liberated, forgetting that I do not abide thus
and also forgetting that I shine.

48.  Leave out the attitude 'Consciousness am I'. Forsake the disposition 'only Being am I', cast aside renunciation.  Leave alone meditation.

49.  Relinquishing everything in mind, quickly, let go remembrance also.  Even a speck of remembrance is like a great ocean of transmigration here.

50.  Even a trace of remembrance becomes great grief here. Relative existence is
the great defect and bondage. Mind means a hundred births.

contd.,

Arunachala Siva.             

7978
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 06, 2016, 10:46:13 AM »
Verse  11:


கூனற்பிறை சடைமேன்மிக வுடையான்கொடுங் குன்றைக்
கானற்கழு மலமாநகர் தலைவன்னல கவுணி
ஞானத்துயர் சம்பந்தன நலங்கொள்தமிழ் வல்லார்
ஊனத்தொடு துயர்தீர்ந்துல கேத்தும்மெழி லோரே.


வளைந்த பிறை மதியைச் சடைமுடிமீது அழகு மிகுமாறு அணிந்த சிவபிரானது திருக்கொடுங்குன்றைக் கடற்கரைச் சோலைகளால் சூழப்பட்ட கழுமலமாநகரின் தலைவனும் நல்ல கவுணியர் கோத்திரத்தில் தோன்றியவனுமாகிய ஞானசம்பந்தன் பாடிய தமிழ்மாலைகளை ஓதி வழிபட வல்லவர் தம்மிடமுள்ள குறைபாடுகள் நீங்கித்துன்பங்கள் அகன்று உலகம் போற்றும் புகழுடையோராவர்.

(English translation not available).

Padigam of Tiruk Kodum Kunram completed.


Arunachala Siva.


7979
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 06, 2016, 10:43:17 AM »
Verse  10:


மத்தக்களி றாளிவ்வர வஞ்சிம்மலை தன்னைக்
குத்திப்பெரு முழைதன்னிடை வைகுங்கொடுங் குன்றம்
புத்தரொடு பொல்லாமனச் சமணர்புறங் கூறப்
பத்தர்க்கருள் செய்தானவன் மேயபழ நகரே.

Koṭuṅkuṉṟam where in the caves the frenzied elephants being afraid of the lions stay, piercing the mountain with their tusks. Jains with evil minds to spread slander along with the Buddhists, is the ancient city of Siva who granted his grace to his devoted votaries and dwells with desire.


Arunachala Siva.


7980
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 06, 2016, 10:39:39 AM »
Verse 9:


அறையும்மரி குரலோசையை யஞ்சியடு மானை
குறையும்மன மாகிம்முழை வைகுங்கொடுங் குன்றம்
மறையும்மவை யுடையானென நெடியானென விவர்கள்
இறையும்மறி வொண்ணாதவன் மேயவ்வெழில் நகரே.

Koṭuṅkuṉṟam where in the caves the elephants which are capable of killing, having lost courage by being afraid of the roaring noise of the lions capable of killing their preys by striking them with the forelegs, stay.  It is the beautiful city where both Brahma who is well-versed in the Vetams and the tall Vishnu were not capable of knowing even a little of Siva who dwells there with desire.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 [532] 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... 3200