Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 [532] 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... 3195
7966
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 04, 2016, 08:35:07 AM »
Verse  4:மல்லல் ஞாலம் புரக்கின்றார்
    மணிமா மவுலி புனைவதற்குத்
தில்லை வாழந் தணர்தம்மை
    வேண்ட அவருஞ் செம்பியர்தம்
தொல்லை நீடுங் குலமுதலோர்க்
    கன்றிச் சூட்டோம் முடியென்று
நல்கா ராகிச் சேரலன்தன் மலைநா
    டணைய நண்ணுவார்.


For the ruling of the splendorous earth when he beseeched
The Thillai Brahmins to invest him with the great crown
Set with nine-fold gems, they made answer thus: "We invest
Not with crown any, other than the one
That comes from the hoary Chozha dynasty. "Refusing to crown
Him they left for the Malai Naadu of the Chera.

Arunachala Siva.

7967
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 04, 2016, 08:32:01 AM »
Verse 3:


வென்றி வினையின் மீக்கூர
    வேந்தர் முனைகள் பலமுருக்கிச்
சென்று தும்பைத் துறைமுடித்துச்
    செருவில் வாகைத் திறங்கெழுமி
மன்றல் மாலை மிலைந்தவர்தம்
    வளநா டெல்லாங் கவர்ந்துமுடி
ஒன்றும் ஒழிய அரசர்திரு
    வெல்லாம் உடைய ராயினார்.

Engaging himself increasingly in victorious wars
He moved on and on in the battle fronts where
Kings fought; he wore Tumpai flowers, waged wars
And concluded them in success; he wore the fragrant
Garlands of opposing kings; he but lacked a crown;
He owned all other kingly riches.   

Arunachala Siva.

7968
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 04, 2016, 08:29:26 AM »
Verse  2:


அருளின் வலியால் அரசொதுங்க
    அவனி யெல்லாம் அடிப்படுப்பார்
பொருளின் முடிவுங் காண்பரிய
    வகையால் பொலிவித் திகல்சிறக்க
மருளுங் களிறு பாய்புரவி
    மணித்தேர் படைஞர் முதல்மாற்றார்
வெருளுங் கருவி நான்குநிறை
    வீரச் செருக்கின் மேலானார்.


Graced with puissance by the Lord, he caused
All other kings obey him and stand aside in awe;
All the realms came under his rule; he came by
Limitless wealth and glowed in splendor;
He flourished in the pride of the fourfold
Martial possessions, such as victorious tuskers
Which frightened away the foes from the field
Of battle, racing steeds, beautiful cars
And infantry; these scared the hostile kings away.


Arunachala Siva.   

7969
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 04, 2016, 08:27:05 AM »
Kootruva Nayanar Puranam:


Verse  1:


துன்னார் முனைகள் தோள்வலியால்
    வென்று சூலப் படையார்தம்
நன்னா மம்தம் திருநாவில்
    நாளும் நவிலும் நலமிக்கார்
பன்னாள் ஈசர் அடியார்தம்
    பாதம் பரவிப் பணிந்தேத்தி
முன்னா கியநல் திருத்தொண்டில்
    முயன்றார் களந்தை முதல்வனார்.   


Kootruvanaar, the chief of Kalanthai vanquished
All his foes in all the battles by the strength
Of his shoulders; he flourished in the well being
Of changing daily the hallowed name of the Lord
Who wields the trident; for many a day
He hailed and adored the feet of the Lord's devotees
And plied himself in their service.

Arunachala Siva.


7970
22.  Brahman cannot be realized as 'this'' nor as I-ness nor as any type of attitude.
When all doubts are extinguished, that state is 'I am Brahman'.

23.  Certitude too I do not have in the least.  Being thoughtless I am always the un-decaying.  Consciousness am I.  Consciousness am I, Brahman. Consciousness am I,
ever.   

24.  Associated with such contemplation, leaving all doubt, be happy.  Renouncing all
association be unified with the Self always.

25, 26:  I shall tell you what association means.  The conviction 'I am Brahman;
I am the truth; I am the supreme Self; I alone am myself, by myself.

I am not the body, nor the vital airs, nor the pairs of opposites, nor the blemish-less
too'. Such alone is the true association - Sat Sangha.  This alone is without blemish.

27. Right association is great.  Meditation on Brahman is great. That is the lofty state.
I am that in which all the potencies are pacified.  I am Brahman.  There is no doubt of this.

contd.,

Arunachala Siva.                 

7971
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 12:10:20 PM »
Verse  11:

வீழிம்மிழ லைம்மேவிய விகிர்தன்றனை விரைசேர்
காழிந்நகர் கலைஞானசம் பந்தன்றமிழ் பத்தும்
யாழின்னிசை வல்லார்சொலக் கேட்டாரவ ரெல்லாம்
ஊழின்மலி வினைபோயிட வுயர்வானடை வாரே.


On the god who is different from the world and who dwells in Veezhi Mizhalai, all those who can sing to the accompaniment of Yazh the Tamizh verses composed by Jnana Sambandhan,  who has knowledge of arts and is a native of Sirkazhi of fragrance, will reach the superior heaven as the deeds done in previous births are removed.

Padigam concluded.

Arunachala Siva.


7972
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 12:06:06 PM »
Verse  10:


மசங்கற்சமண் மண்டைக்கையர் குண்டக்குண மிலிகள்
இசங்கும்பிறப் பறுத்தானிடம் இருந்தேன்களித் திரைத்துப்
பசும்பொற்கிளி களிமஞ்ஞைகள் ஒளிகொண்டெழு பகலோன்
விசும்பைப்பொலி விக்கும்பொழில் வீழிம்மிழ லையே.


The abode of Siva, who cut off the birth they may lead to the company of the characterless bow Buddhists who hold an eating bowl in their hands and Jains of perplexed minds, is Veezhi Mizhalai, which has gardens which make the sky in which the sun shines brightly, appear grand by its mirthful peacocks and beautiful green parrots and where the swarms of bees having drunk honey hum noisily.

Arunachala Siva.

7973
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 12:02:26 PM »
Verse  9:

பண்டேழுல குண்டானவை கண்டானுமுன் னறியா
ஒண்டீயுரு வானானுறை கோயின்னிறை பொய்கை
வண்டாமரை மலர்மேன்மட வன்னந்நடை பயில
வெண்டாமரை செந்தாதுதிர் வீழிம்மிழ லையே.

The temple where Siva, who assumed the form of a bright fire, which could not be found out by Vishnu, who swallowed long ago the seven worlds, and Brahma, who created them, is Veezhi Mizhalai, where from the white lotus red colored pollen drops down, when the young swans practice walking on the fertile lotus flowers in the natural tanks full of water.

Arunachala Siva.

7974
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 11:57:56 AM »
Verse  8:

முன்னிற்பவ ரில்லாமுர ணரக்கன்வட கயிலை
தன்னைப்பிடித் தெடுத்தான்முடி தடந்தோளிற வூன்றிப்
பின்னைப்பணிந் தேத்தப்பெரு வாள்பேரொடுங் கொடுத்த
மின்னிற்பொலி சடையானிடம் வீழிம்மிழ லையே.


The Arakkaṉ, Ravanan, who had nobody opposing him in battle standing in front of him;  pressing his toe to crush the big shoulders and heads of the Arakkaṉ who caught hold of the mountain, Kailash, in the north, and lifted it.
Veezhi Mizhalai  is the abode of Siva, who has glittering matted locks, like the lightning, and gave the name of Ravanan and a big sword when afterwards he praised Siva, making obeisance to him.

Arunachala Siva.
7975
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 11:53:01 AM »
Verse  7:

கரத்தான்மலி சிரத்தான்கரி யுரித்தாயதொர் படத்தான்
புரத்தார்பொடி படத்தன்னடி பணிமூவர்கட் கோவா
வரத்தான்மிக வளித்தானிடம் வளர்புன்னைமுத் தரும்பி
விரைத்தாதுபொன் மணியீன்றணி வீழிம்மிழ லையே.

Siva, holds in his palm the skull of Brahma, which occupied it fully, has a cloth with which he covered himself and which was got from flaying an elephant.
When all the other demons in the three cities were burnt and reduced to ashes, the abode of Siva who granted very much his grace without ceasing, to those three who bowed to his feet [without being misled by the guileful teachings of Vishnu to create hatred towards Siva] the thriving mast-wood tree having put forth buds like pearls,
is Veezhi Mizhalai,  which is made beautiful by producing fruits like emeralds and putting forth fragrant pollen resembling gold in color.

Arunachala Siva.


7976
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 11:47:56 AM »
Verse  6:


கல்லானிழற் கீழாயிடர் காவாயென வானோர்
எல்லாமொரு தேராயயன் மறைபூட்டிநின் றுய்ப்ப
வல்வாயெரி காற்றீர்க்கரி கோல்வாசுகி நாண்கல்
வில்லாலெயி லெய்தானிடம் வீழிம்மிழ லையே.


Praying Siva, who is under the shade of a variety of banyan tree, called Kallal!
protect us from suffering! When all the celestial beings transformed themselves into a chariot, when Ayaṉ (Brahma) harnessed the Vedams as horses and drove it, standing in his seat, the abode of one who shot an arrow with the mountain converted into a bow which had Vasuki, as its bow-string, Vishnu as arrow, feathers fixed in the arrow being the wind, and fire which is quickly ignited, is Veezhi Mizhalai.


Arunachala Siva.

7977
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 11:43:16 AM »
Verse  5:


ஆயாதன சமயம்பல வறியாதவன் நெறியின்
தாயானவ னுயிர்கட்குமுன் தலையானவன் மறைமுத்
தீயானவன் சிவனெம்மிறை செல்வத்திரு வாரூர்
மேயானவ னுறையும்மிடம் வீழிம்மிழ லையே.


Siva, who could not be known by many religions which did not research by means of correct knowledge and personal experience to know the truth as it is. The source of the several religions which try to realize god. He is the chief of the living beings from time immemorial is the three fires mentioned in the Vedam [Akarvanīyam, Kārukappattiyam, and Takkiṇākkiṉi] who has the name of Siva; our master who dwells in Tiruvarur of great wealth, his abode is Veezhi Mizhalai.

Arunachala Siva.


7978
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 11:39:14 AM »
Verse  4:


பண்ணும்பத மேழும்பல வோசைத்தமி ழவையும்
உண்ணின்றதொர் சுவையும்முறு தாளத்தொலி பலவும்
மண்ணும்புன லுயிரும்வரு காற்றுஞ்சுடர் மூன்றும்
விண்ணும்முழு தானானிடம் வீழிம்மிழ லையே.


Being the art of music and the diatonic seven scales and the Tamizh language of Valliṉam, Melliṉam and Iṭaiyiṉam sounds the sweetness of the music which is enjoyed by the mind when it is properly sung, the sound of the measures of time accompanying music. The place of Siva who is completely the earth, water, living beings,  blowing wind, the three lights [sun, moon and fire] and the space.
is Veezhi Mizhalai.


Arunachala Siva.

7979
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 11:36:20 AM »
Verse  3:


வம்மின்னடி யீர்நாண்மல ரிட்டுத்தொழு துய்ய
உம்மன்பினொ டெம்மன்புசெய் தீசன்னுறை கோயில்
மும்மென்றிசை முரல்வண்டுகள் கெண்டித்திசை யெங்கும்
விம்மும்பொழில் சூழ்தண்வயல் வீழிம்மிழ லையே.Devotees! Please come to save yourselves by scattering flowers that blossomed at day-break, to worship him. The temple where Siva dwells to bestow on him your love as well as ours is Veezhi Mizhalai which has cool fields and is surrounded by gardens in all places where the bees which hum like the sound mum and work into the flowers.

Arunachala Siva.7980
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 11:27:20 AM »
Verse  2:


ஈறாய்முத லொன்றாயிரு பெண்ணாண்குண மூன்றாய்
மாறாமறை நான்காய்வரு பூதம்மவை யைந்தாய்
ஆறார்சுவை யேழோசையொ டெட்டுத்திசை தானாய்
வேறாயுட னானானிடம் வீழிம்மிழ லையே.


Being the end of all movable and immovable things that are absorbed into him at the end of the world, and being the sole thing from which all things that have been absorbed come into existence at the time of creation.  And being the TWO as male and female, the being the THREE, as three types of characters,  namely SATTVAM,  RAJAS  and TAMAS, being the FOUR VEDAMS at are not contradictory to each other.
being the FIVE elements that are born out of the sensations, being the SIX kinds of flavors,  being the SEVEN notes of the diatonic scale, and the EIGHT directions,
the place of Sivan who is separate from them and at the same time pervading them.
is Veezhi Mizhalai.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 [532] 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... 3195