Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 [531] 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... 3139
7951
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 28, 2016, 01:14:36 PM »
Verse 376:


முன்துயில் உணர்ந்து சூழ்ந்த
    பரிசனம் மருங்கு மொய்ப்ப
மின்திகழ் பொலம்பூ மாரி
    விண்ணவர் பொழிந்து வாழ்த்த
மன்றல்செய் மதுர சீத
    சீகரங் கொண்டு மந்தத்
தென்றலும் எதிர்கொண் டெய்துஞ்
    சேவகம் முன்பு காட்ட.


His retinue which already woke up from its slumber
Came densely encircling him; the Devas showered
Bright, beauteous and ethereal blooms, and hailed him;
Southerly wafted gently bearing with it fragrant,
Cool and soft spray and thus made delectable his way.

Arunachala Siva.


7952
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 28, 2016, 01:11:57 PM »
Verse 375:


தம்பிரா னார்பின் சென்று
    தாழ்ந்தெழுந் தருளால் மீள்வார்
எம்பிரான் வல்ல வாறென்
    எய்திய மகிழ்ச்சி யோடும்
வம்பலர் குழலார் செம்பொன்
    மாளிகை வாயில் நோக்கி
நம்பியா ரூரர் காதல்
    நயந்தெழுந் தருளும் போது.He followed the Lord a few feet, prostrated
Before Him, rose up and returned blessed with His leave;
He praised Him thus: "My Lord is omnivaliant!"
In great delight when Nampi Aaroorar fared
Forth towards the threshold of the golden mansion
Of her of perfumed locks.

Arunachala Siva.7953
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 28, 2016, 01:09:35 PM »
Verse  374:


என்றடி வீழும் நண்பர்தம்
    அன்புக் கெளிவந்தார்
சென்றணை நீஅச் சேயிழை
    பாலென் றருள்செய்து
வென்றுயர் சேமேல் வீதி
    விடங்கப் பெருமாள் தம்
பொன்றிகழ் வாயிற் கோயில்
    புகுந்தார் புவிவாழ.When Aaroorar fell at His feet, the Lord that is
Easy of access to His friend, bade him thus:
"You may now go back to the bejewelled beauty."
This said, for the flourishing of the world
The Lord Veethi Vitangka mounted His sublime
And victorious Bull and entered the temple
Whose entrance-threshold is decked with gold.

Arunachala Siva.

7954
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 28, 2016, 01:00:57 PM »
Verse  373:


நந்தி பிரானார் வந்தருள்
    செய்ய நலமெய்தும்
சிந்தையு ளார்வங் கூர்களி
    யெய்தித் திகழ்கின்றார்
பந்தமும் வீடும் தீரருள்
    செய்யும் படிசெய்தீர்
எந்தைபி ரானே என்னினி
    யென்பால் இடரென்றார்.

When the Lord known as Nandi graced him thus,
Delightful ardor welled up in his heart full of well-being:
Then he spake to the Lord thus: "O Lord, You indeed
Are the granter of bondage and release befitting lives;
O my Lord-Father, can aught grieve me henceforth?"

Arunachala Siva.

7955
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 28, 2016, 12:57:41 PM »
Verse  372:

எம்பெரு மானீர் என்னுயிர்
    காவா திடர்செய்யும்
கொம்பனை யாள்பால் என்கொடு
    வந்தீர் குறையென்னத்
தம்பெரு மானும் தாழ்குழல்   
    செற்றந் தணிவித்தோம்
நம்பி யினிப்போய் மற்றவள்
    தன்பால் நணுகென்ன.   


"Oh my Lord, from her who is liana-like and who
Without fostering my life grieves me so sore,
What woeful tidings do You carry for me?" he asked.
Thereupon his Lord told him thus: "We have assuaged
The wrath of her who has a flowing locks of hair:  O Nampi.
You can now go forth to rejoin her."


Arunachala Siva.


7956
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 28, 2016, 12:54:54 PM »
Verse 371:


அந்நிலை மைக்கண் மன்மதன்
    வாளிக் கழிவார்தம்
மன்னுயிர் நல்குந் தம்பெரு
    மானார் வந்தெய்த
முன்னெதிர் சென்றே மூவுல
    குஞ்சென் றடையுந்தாள்
சென்னியில் வைத்தென் சொல்லுவ
    ரென்றே தெளியாதார்.Just then, unto him that languished by the flowery darts
Of Manmata, the Lord who would confer on him
The ever-during life, came; Aaroorar greeted Him
And wore as it were on his crown His feet-- the Palladium for
The triple worlds; yet he was not sure
Of what the Lord would be pleased to observe.

Arunachala Siva.

7957
Along with some others I went in search of him and discovered him under a tree
in a nearby grove.  He was rattled and visibly in distress.  He said that it was not
his intention to dupe the public.  He has duped himself with the conviction that he would
bury himself in Jeevasamadhi.  'Now the untoward has happened' he said ruefully.
He said he was now proceeding on a visit to Samiar Gounder of Pudupalayam after
which he would go on a pilgrimage to Palani, and return after dust settled down.
'You all go back to your respective homes. We shall meet later on', he told us.

He advised me to continue with my listening to Vedanta teachings and practicing
meditation.  He departed early the following morning.  Thus ended the misadventure
of the Jeevasamadhi of Elapulli Kuppandi Swami.  Though the Swami's attempts at
pre-planned interment ended in a fiasco, it was from him that I came to know
of Bhagavan Ramana's spiritual stature.  I am thus indebted to Kuppandi Swami for the opportunity of reaching out to Bhagavan and basking in spiritual bliss.

Miraculous Coincidences During My Trip to Tiruvannamalai:

My parents were happy to have me back home.  A couple of days passed but
my thoughts were ever fixed on reaching Tiruvannamalai. The wherewithal to undertake the trip was still a question when my father called me all of a sudden
and queried, 'Do you owe money to anyone, expenses incurred for boarding,
during your stay with the Swami?'  Well, that was it!  I lied saying that some
amount was due. At once he handed me five rupees and asked me to settle the due.
Thus came the resources to undertake my longed trip!

Arunachala Siva.                 

7958
Verse  10:


வெஞ்சே லனைய கண்ணார்தம்
    வெகுளி வலையில் அகப்பட்டு
நைஞ்சேன் நாயேன் ஞானச்சுடரே
    நானோர் துணைகாணேன்
பஞ்சே ரடியாள் பாகத் தொருவா
    பவளத் திருவாயால்
அஞ்சேல் என்ன ஆசைப்பட்டேன்
    கண்டாய் அம்மானே.O peerless One who is concorporate with Her the soles of whose lovely feet are dyed with the red silk-cotton !
O Effulgence of Gnosis !
Caught in the net of the bouderie resulting from the simulated anger of women whose lovely eyes are like the carp,
I languish and find help none.
O Lord-God !
For the assuring words from Your coral-line lips:
"Fear not!"
I long and yearn.

concluded.

Arunachala Siva.


 

7959
Verse  9:


செடியா ராக்கைத் திறமற வீசிச்
    சிவபுர நகர்புக்குக்
கடியார் சோதி கண்டு கொண்டென்
    கண்ணிணை களிகூரப்
படிதா னில்லாப் பரம்பர னேஉன்
    பழஅடி யார்கூட்டம்
அடியேன் காண ஆசைப் பட்டேன்
    கண்டாய் அம்மானே.


O Supreme Ens beyond compare !
Having done away,
Once for all,
with this flawed embodiment,
I should enter the city of Sivapuram,
behold the protecting Light with my eyes twain thrilled and be accompanied with the assembly of Your hoary servitors.
O Lord-God !
To gain this I long and yearn.


Arunachala Siva.

7960
Verse  8:


கையால் தொழுதுன் கழற்சே வடிகள்
    கழுமத் தழுவிக்கொண்
டெய்யா தென்றன் தலைமேல் வைத்தெம்
    பெருமான் பெருமானென்
றையா என்றன் வாயா லரற்றி
    அழல்சேர் மெழுகொப்ப
ஐயாற் றரசே ஆசைப் பட்டேன்
    கண்டாய் அம்மானே.

O King of Aiyaru !
O great and comely One !
Lo,
to adore You with hands,
to hold fast to Your salvific and ankleted feet uninterruptedly and ever keep them on my crown,
and with full-throated Voice,
call You "O God !
O Our God !
O Sire !
O Lord-God!"
And melt like wax in fire,
I long and yearn.

Arunachala Siva.

7961
Verse  7:


பாரோர் விண்ணோர் பரவி யேத்தும்
    பரனே பரஞ்சோதீ
வாராய் வாரா உலகந் தந்து
    வந்தாட் கொள்வானே
பேரா யிரமும் பரவித் திரிந்தெம்
    பெருமான் எனஏத்த
ஆரா அமுதே ஆசைப் பட்டேன்
    கண்டாய் அம்மானே.

O Supreme Ens !
O Empyrean Light,
adored and hailed by dwellers of earth and heaven !
Do come to bless me with the world of bliss from which its dweller returns not,
and rule me.
O Nectar insatiable,
my Lord-God,
To chant Your thousand names,
And go about hailing You as "Our God" I long and yearn.


Arunachala Siva.

7962
Verse 6:


எய்த்தேன் நாயேன் இனியிங்கிருக்க
    கில்லேன் இவ்வாழ்க்கை
வைத்தாய் வாங்காய் வானோர் அறியா
    மலர்ச்சே வடியானே
முத்தா உன்தன் முகவொளி நோக்கி
    முறுவல் நகைகாண
அத்தா சால ஆசைப் பட்டேன்
    கண்டாய் அம்மானே.


I,
the cur,
am wearied;
I will not here abide henceforth;
You gave me this life;
take it back.
O One whose flowery and salvific feet are unknown to the celestials beings !
O One Ever-free !
O Father !
O Lord-God !
To behold the light of Your countenance and Your charming smile,
I long and yearn.

Arunachala Siva.


7963
Verse  5:


அளிபுண் ணகத்துப் புறந்தோல் மூடி
    அடியே னுடையாக்கை
புளியம் பழமொத் திருந்தேன் இருந்தும்
    விடையாய் பொடியாடீ
எளிவந் தென்னை ஆண்டு கொண்ட
    என்னா ரமுதேயோ
அளியன் என்ன ஆசைப் பட்டேன்
    கண்டாய் அம்மானே. 

The outer skin of my body envelops the inner festering sores.
I am like the tamarind fruit.
Yet in condescending grace You have enslaved me,
O Rider of the Bull !
O One bedaubed with The Holy Ash !
O rare Elixir !
I long and yearn to be reckoned by You as one meriting pity.

Arunachala Siva.

7964
Verse  4:


மிடைந்தெலும் பூத்தைமிக் கழுக்கூறல்
    வீறிலி நடைக்கூடந்
தொடர்ந்தெனை நலியத் துயருறு கின்றேன்
    சோத்தம்எம் பெருமானே
உடைந்துநைந் துருகி உன்னொளி நோக்கி
    உன்திரு மலர்ப்பாதம்
அடைந்துநின் றிடுவான் ஆசைப்பட்டேன்
    கண்டாய் அம்மானே.

Hail to You,
our Lord-God !
This worthless body - A mobile hut -,
close-knit with bones,
Abounding in filth and soaked in dirty mucus,
For ever,
has its hold on me;
I grieve sore.
It must shatter and I must melt and ooze out in love,
to behold Your light.
To reach Your sacred and flower-feet thus,
And be poised in Your presence,
I long and yearn.

Arunachala Siva.


7965
Verse 3:


சீவார்ந் தீமொய்த் தழுக்கொடு திரியுஞ்
    சிறுகுடி லிதுசிதையக்
கூவாய் கோவே கூத்தா காத்தாட்
    கொள்ளுங் குருமணியே
தேவா தேவர்க் கரியானே சிவனே
    சிறிதென் முகநோக்கி
ஆவா என்ன ஆசைப் பட்டேன்
    கண்டாய் அம்மானே.


This body is a mobile little hut of filth whence pus exudes and over which swarming flies rest.
Call me to You so that it will perish.
O King !
O Dancer !
O Gem of a guru who fosters and rules !
O Deity !
O God inaccessible to gods !
O Siva !
May You,
A trifle,
look at me and say:
"Oh,
come to Me."
It is for this I long and yearn.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 [531] 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... 3139