Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 [531] 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... 3114
7951
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 15, 2016, 09:13:28 AM »
Verse  192:


அங்கண் அமர்வார் அனேகதங்கா
    வதத்தை யெய்தி யுள்ளணைந்து
செங்கண் விடையார் தமைப்பணிந்து
    தேனெய் புரிந்தென் றெடுத்ததமிழ்
தங்கு மிடமா மெனப்பாடித்
    தாழ்ந்து பிறவுந் தானங்கள்
பொங்கு காத லுடன்போற்றிப்
    புரிந்தப் பதியிற் பொருந்துநாள்.


Aaroorar who sojourned there came to Kacchi
Anekathankaapatham, moved into the temple
And adored the Lord whose mount is the red-eyed Bull;
He hailed the Lord in a decade of Tamizh
Beginning with the words: "Thenaipurinthu"
And affirmed in that decade thus:
"This is where the Lord abides."
Bowing before Him, he moved out and adored
The Lord in swelling love in His other shrines
And continued to sojourn there poised in love.

Arunachala Siva.


7952
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 15, 2016, 09:10:50 AM »
Verse  191:


ஓண காந்தன் தளிமேவும்
    ஒருவர் தம்மை யுரிமையுடன்
பேணி யமைந்த தோழமையால்
    பெருகும் அடிமைத் திறம்பேசிக்
காண மோடு பொன்வேண்டி
    நெய்யும் பாலும் கலைவிளங்கும்
யாணர்ப் பதிகம் எடுத்தேத்தி
    யெண்ணில் நிதிபெற் றினிதிருந்தார்.In his privileged position as the Lord?s own companion
He hailed the Peerless One of Onakaanthan Tali
And there affirmed his boundless servitorship;
Seeking coins and gold from the Lord, he hailed Him
With a scripturaly beauteous decade which
Opened thus: "Neyyum paalum"; blessed with
Immense wealth he sojourned there in joy.

Arunachala Siva.

7953
Verse  2:


எந்தைஎந் தாய்சுற்றம்
    மற்றுமெல்லாம் என்னுடைய
பந்தம் அறுத்தென்னை
    ஆண்டுகொண்ட பாண்டிப்பிரான்
அந்த இடைமருதில்
    ஆனந்தத் தேனிருந்த
பொந்தைப் பரவிநாம்
    பூவல்லி கொய்யாமோ.


He snapped my fetters ? my father,
my mother,
kin and all else.
The Lord of the Pandya realm,
thus,
Redeemed me.
Lo,
let us hail the hole of the bole at Idaimarutu where abides the bliss of Honey,
And gather flower from creepers.

Arunachala Siva.

7954
Tirup Poovalli:

Plucking flowers by girls.

The removal of Maya.


Verse  1:


இணையார் திருவடிஎன்
    தலைமேல் வைத்தலுமே
துணையான சுற்றங்கள்
    அத்தனையுந் துறந்தொழிந்தேன்
அணையார் புனற்றில்லை
    அம்பலத்தே ஆடுகின்ற
புணையாளன் சீர்பாடிப்
    பூவல்லி கொய்யாமோ.
 

What time He placed His sacred feet twain on my head,
That very moment I forsook all my kith and kin whom I deemed as my help.
Singing the glory of Him ? verily a float to cross the sea of transmigration -,
the One that dances In the Ambalam at Thillai which is rich,
in well-guarded pools,
We will gather blossoms from lianas.


Arunachala Siva.

7955
Verse  20:அருந்தவருக் காலின்கீழ்
    அறமுதலா நான்கனையும்
இருந்தவருக் கருளுமது
    எனக்கறிய இயம்பேடீ
அருந்தவருக் கறமுதல்நான்
    கன்றருளிச் செய்திலனேல்
திருந்தவருக் குலகியற்கை
    தெரியாகாண் சாழலோ.

O friend,
seated under the Banyan tree,
He,
In grace,
taught the rare tapaswins the four goals of life commencing from Dharma.
Explain this to me that I may clearly comprehend it.
Had He not,
that day,
in grace,
taught the great tapaswins te four goals of life commencing from Dharma,
They could not have known aright,
the ways ? Phenomenal and noumenal -,
Chaazhalo !

concluded.

Arunachala Siva.

7956
Verse  19:அம்பரமாம் புள்ளித்தோல்
    ஆலாலம் ஆரமுதம்
எம்பெருமான் உண்டசதுர்
    எனக்கறிய இயம்பேடீ
எம்பெருமான் ஏதுடுத்தங்
    கேதமுது செய்திடினும்
தம்பெருமை தானறியாத்
    தன்மையன்காண் சாழலோ. 


O friend,
His clothing is a spotted hide;
The Halaahalaa is His nectarean victuals.
Tell me that I may clearly know of this,
His crafty consuming.
Whatever our God may wear or eat as His food,
Know that He is the One who is unaware of His own greatness,
Chaazhalo !


Arunachala Siva.

7957
Verse  18:


சலமுடைய சலந்தரன்றன்
    உடல்தடிந்த நல்லாழி
நலமுடைய நாரணற்கன்
    றருளியவா றென்னேடீ
நலமுடைய நாரணன்தன்
    நயனம்இடந் தரனடிக்கீழ்
அலராக இடஆழி
    அருளினன்காண் சாழலோ.


O  friend,
of yore He slit the body of puissant Jalandara with a sprocket wheel.
What made Him gift it graciously to Naarayana blessed with weal?
As Naarayana blessed with weal gouged an eye of his and offered it as a flower in his worship,
At the feet of Hara,
He in grace gifted it,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.


7958
Verse  17:


அம்பலத்தே கூத்தாடி
    அமுது செயப் பலிதிரியும்
நம்பனையுந் தேவனென்று
    நண்ணுமது என்னேடீ
நம்பனையும் ஆமாகேள்
    நான்மறைகள் தாமறியா
எம்பெருமான் ஈசாவென்
    றேத்தினகாண் சாழலோ. 


O friend,
He dances in the Ambalam and roams about begging alms.
How is it that even He is to be,
in love,
Approached as God Himself?
Listen how He is the supremely desirable One.
The four Vedas know Him not;
they but hail Him Thus:
"O our Lord,
our God !"
Chaazhalo !


Arunachala Siva.

7959
Verse  16:


நன்றாக நால்வர்க்கு
    நான்மறையின் உட்பொருளை
அன்றாலின் கீழிருந்தங்
    கறமுரைத்தான் காணேடீ
அன்றாலின் கீழிருந்தங்
    கறமுரைத்தான் ஆயிடினும்
கொன்றான்காண் புரமூன்றுங்
    கூட்டோடே சாழலோ.

O friend,
seated under the Banyan tree,
He,
that day,
There expounded well the inner meaning and the dharmic content of the Vedas to the Four.
Though that day,
seated under the Banyan tree,
He expounded the dharmic content,
He did,
altogether annihilate the three citadels,
Chaazhalo !


Arunachala Siva.

7960
31.  The Self alone is the Supreme Brahman.  I am the Self alone - there is no doubt of this.
The Self alone is the supreme abode.  The Self alone is the supreme Self.

32.  The Self alone is the form of the individual soul.  The Self alone is the embodiment of Isvara.
The Self alone is the Blissful Hari, (Vishnu).  The Self alone is verily oneself.

33.  The Self alone is a mass of bliss.  The Self alone is this happiness always.  The Self alone is the ever-
pure Self.  The Self is indeed the world and the supreme.

34.  The Self alone is the Self of five elements.  The Self alone is the light of the Self.  The Self alone is ever,
not another.  The Self alone is the undiminishing and the Supreme.

35. The Self indeed is the Self that illumines the Self.  The Self alone is the un-diminishing, sovereign Lord.
The Self alone is the knowledge of Brahman.  The Self alone is I, and, indeed you too.

36.  The Self alone is supreme bliss.  I am the Self full of the world. I am the Self alone. illuminator of the world. I am naught else but the Self.

37.  The Self alone is the bath for the Self. The Self alone is the incantation of the Self.  The Self alone
is the joy of the Self.  The Self alone is the beloved of the Self, ever.

contd.,

Arunachala Siva.                   

7961
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2016, 09:06:24 AM »
Verse  190:


சீரார் காஞ்சி மன்னுதிருக்
    காமக் கோட்டம் சென்றிறைஞ்சி
நீரார் சடையா ரமர்ந்தருளும்
    நீடு திருமேற் றளிமேவி
ஆரா அன்பிற் பணிந்தேத்து
    மளவில்நுந்தா வொண்சுடராம்
பாரார் பெருமைத் திருப்பதிகம்
    பாடி மகிழ்ந்து பரவினார்.He came to aeviternal Kaama-k-kottam of glorious Kaanchi
And adored the Lord; he visited Kacchi Metrali
Of the Lord in whose matted hair the Ganga courses,
And in swelling and boundless love, hailed and adored
The Lord; he adorned Him with a divine decade whose glory
Fills the world and which opens thus: "Nuntha von sutaraam."


Arunachala Siva.

7962
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2016, 09:03:53 AM »
Verse  189:


வீழ்ந்து போற்றிப் பரவசமாய்
    விம்மி யெழுந்து மெய்யன்பால்
வாழ்ந்த சிந்தை யுடன்பாடி
    மாறா விருப்பிற் புறம்போந்து
சூழ்ந்த தொண்ட ருடன்மருவும்
    நாளில் தொல்லைக் கச்சிநகர்த்
தாழ்ந்த சடையா ராலயங்கள்
    பலவுஞ் சார்ந்து வணங்குவார்.   Having prostrated at the hallowed feet he rose up
In thrilled ecstasy; with true love and a mind poised
In beatitude, hymned the Lord; then in unabated love
He moved out and sojourned in that city
With the devotees; during these days he visited the many shrines
At Kaanchi where abides the Lord of dangling matted hair.

Arunachala Siva.

7963
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2016, 09:00:51 AM »
Verse  188:கைகள் கூப்பி முன்னணைவார்
    கம்பை யாறு பெருகிவர
ஐயர் தமக்கு மிகஅஞ்சி
    ஆரத் தழுவிக் கொண்டிருந்த
மையு லாவுங் கருநெடுங்கண்
    மலையா ளென்றும் வழிபடுபூஞ்
செய்ய கமலச் சேவடிக்கீழ்த்
    திருந்து காத லுடன் வீழ்ந்தார்.   


When the Kampai rushed amain in spate,
Scared of the Great One's safety, Himavant's Daughter
Of large and dark eyes painted with colyrium,
Embraced Him closely; She always offered Pooja
To His redemptive and roseate lotus-feet;
Aaroorar who came towards the Lord, fell
At these very feet in fitting and great devotion.

Arunachala Siva.

7964
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2016, 08:58:08 AM »
Verse  187:ஆழிநெடுமா லயன்முதலாம்
    அமரர் நெருங்கு கோபுரமுன்
பூமி யுறமண் மிசைமேனி
    பொருந்த வணங்கிப் புகுந்தருளிச்
சூழு மணிமா ளிகைபலவுந்
    தொழுது வணங்கி வலங்கொண்டு
வாழி மணிபபொற் கோயிலினுள்
    வந்தார் அணுக்க வன்தொண்டர்.   


Before the tower where throng the tall Vishnu who sports
The disc, Brahma and other celestial beings, he prostrated
On the ground, and sacred dust mantled him; up he rose, moved in,
And made his sacred circuit, adoring the sub-shrines;
Beatific Van-Tondar, the intimate servitor of the Lord,
Then moved into the sanctum of Tiruvekampar.

Arunachala Siva.7965
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2016, 08:55:55 AM »
Verse  186:


ஆண்ட நம்பி யெதிர்கொண்ட
    அடியார் வணங்க எதிர்வணங்கி
நீண்ட மதிற்கோ புரங்கடந்து
    நிறைமா ளிகைவீ தியிற்போந்து
பூண்ட காதல் வாழ்த்தினுடன்
    புனைமங் கலதூ ரியம்ஒலிப்ப
ஈண்டு தொண்டர் பெருகுதிரு
    ஏகாம் பரஞ்சென் றெய்தினார்.   


When the devotees adored him, Nampi Aarorar ruled
By the Lord, paid obeisance to them; he crossed
The towered entrance and entered the street rich in rows
Of huge mansions; auspicious instruments of music
Were resounded, in love; thus he reached Tiruvekampam
Accompanied with the surging crowds of servitors.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 [531] 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... 3114