Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 3018
796
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 09, 2018, 10:21:28 AM »
Verse  5:

வைத்த பொருணமக் காமென்று சொல்லி மனத்தடைத்துச்
சித்த மொருக்கிச் சிவாய நமவென் றிருக்கினல்லால்
மொய்த்த கதிர்மதி போல்வா ரவர்பா திரிப்புலியூர்
அத்த னருள்பெற லாமோ வறிவிலாப் பேதைநெஞ்சே.


My ignorant mind which has no intelligence! Be always uttering Sivaya Namah:
controlling the determinate faculty, placing securely in the mind telling it that it is the wealth that has been set apart for us.  If you are not like that, is it possible to receive the grace of the master who is in Tiruppātirippuliyūr where Brahmins, who are as lustrous as the sun and moon and live crowded.

Arunachala Siva.


797
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 09, 2018, 10:16:58 AM »
Verse  4:


மாயமெல் லாமுற்ற விட்டிரு ணீங்க மலைமகட்கே
நேயநிலாவ விருந்தா னவன்றன் றிருவடிக்கே
தேயமெல் லாநின் றிறைஞ்சுந் திருப்பாதிரிப்புலியூர்
மேயநல் லான்மலர்ப் பாதமென் சிந்தையு ணின்றனவே.

As the spiritual impurity known as Maya, leaves completely and the Ego leaves us,
the feet which are like the lotus flower, of the god who dwells with desire in Tiruppātirippuliyūr, where all the people of this country bow their heads to the holy feet of Siva who remains for his love towards the daughter of the mountain being fixed.  He stays in my mind permanently.


Arunachala Siva.

798
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 09, 2018, 10:11:20 AM »
Verse  3:


விடையான் விரும்பியென் னுள்ளத் திருந்தா னினிநமக்கிங்
கடையா வவல மருவினை சாரா நமனையஞ்சோம்
புடையார் கமலத் தயன்போல் பவர்பா திரிப்புலியூர்
உடையா னடிய ரடியடி யோங்கட் கரியதுண்டே.


Siva who has a bull is seated in my heart desiring it.  Sufferings will not reach us hereafter. Irresistible acts will not come near us. We will not be afraid of the god of death, we will not be afraid of death.  Is there anything which is difficult to attain to us, who are the slaves of the feet of the devotees of Siva in Tiruppātirippuliyūr, where Brahmins who are as famous as Brahma, who came into existence from the navel of Vishnu, which is a part of the body, live prosperously.

Arunachala Siva.


799
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 09, 2018, 10:03:55 AM »
Verse 2:


பற்றாய் நினைந்திடப் போதுநெஞ் சேயிந்தப் பாரைமுற்றும்
சுற்றா யலைகடன் மூடினுங் கண்டேன் புகனமக்கு
உற்றா னுமையவட் கன்பன் றிருப்பா திரிப்புலியூர்
முற்றா முளைமதிக் கண்ணியி னான்றன மொய்கழலே.

My mind!  I found out a refuge to us, if the moving ocean which girts this world on all sides, covers the earth at the time of destruction,  Siva is our relation,  he is the husband of Uma, it is the feet wearing tight fitting anklets of the god who wears a chaplet of a crescent moon in Tiruppātirippuliyūr. Proceed to meditate on them as our support.

Arunachala Siva.


800
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 08, 2018, 04:49:52 PM »
Tirup Patiripuliyur: (Cuddalore)

Verse  1:

ஈன்றாளு மாயெனக் கெந்தையு மாயுடன் றோன்றினராய்
மூன்றா யுலகம் படைத்துகந் தான்மனத் துள்ளிருக்க
ஏன்றா னிமையவர்க் கன்பன் றிருப்பா திரிப்புலியூர்த்
தோன்றாத் துணையா யிருந்தனன் றன்னடி யோங்களுக்கே.


Siva who felt joy in creating the three worlds, being my mother, my father and children of the same parents, he condescended to be seated in my mind.
He has affection towards the celestial beings, who do not wink. to us who are his devotees he was an unseen companion in Tiruppātirippuliyūr.

Arunachala Siva.

801
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 08, 2018, 11:07:34 AM »
Verse  10:

மண்டி மலையை யெடுத்துமத் தாக்கியவ் வாசுகியைத்
தண்டி யமரர் கடைந்த கடல்விடங் கண்டருளி
உண்ட பிரானஞ் சொளித்த பிரானஞ்சி யோடிநண்ணக்
கண்ட பிரானல்ல னோகண்டி யூரண்ட வானவனே.

Using as the churning staff removing the mountain having collected themselves together, seeing the poison that rose in the ocean which was churned by the immortals by attaching that Vāsuki, by winding it round the churning staff, the master consumed the poison. The master who concealed it, is he not the master who is in Kaṇṭiyur and who saw to it that the poison ran out of fear and reach him as its refuge?


Padigam on Tiruk Kantiyur Veerasthanam concluded.

Arunachala Siva.


802
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 08, 2018, 10:59:06 AM »
Verse  9:

மாய்ந்தன தீவினை மங்கின நோய்கண் மறுகிவிழத்
தேய்ந்தன பாவஞ் செறுக்ககில் லாநம்மைச் செற்றநங்கைக்
காய்ந்த பிரான்கண்டி யூரெம் பிரானங்க மாறினையும்
ஆய்ந்த பிரானல்ல னோவடி யேனையாட் கொண்டவனே.

All evil karmas have vanished.  Diseases have become diminished. Sins have lessened, to become bewildered they do not have the power to afflict us.  the master destroyed Cupid by being angry with him. Our master in Kaṇṭiyūr  is Siva, who accepted me as his servant, he is the master who researched the six Ankams.

Arunachala Siva.

803
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 08, 2018, 10:54:45 AM »
Verse  8:

அட்டு மொலிநீ ரணிமதி யும்மல ரானவெல்லாம்
இட்டுப் பொதியுஞ் சடைமுடி யானிண்டை மாலையங்கைக்
கட்டு மரவது தானுடை யான்கண்டி யூரிருந்த
கொட்டும் பறையுடைக் கூத்தனை யாமண்டர் கூறுவதே.


Siva who has matted locks, coiled into a crown into which are placed and concealed many flowers, beautiful crescent moon, and flowing and roaring water.  He has a cobra which is wound round the beautiful hand like the garland of circlet which is worn on the head. We and Devas speak about the dancer who has a drum beaten to measure time, and who is in Kaṇṭiyūr.

Arunachala Siva.


804
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 08, 2018, 10:49:03 AM »
Verse  7:

அட்டது காலனை யாய்ந்தது வேதமா றங்கமன்று
சுட்டது காமனைக் கண்ணத னாலே தொடர்ந்தெரியக்
கட்டவை மூன்று மெரித்த பிரான்கண்டி யூரிருந்த
குட்டமுன் வேதப் படையனை யாமண்டர் கூறுவதே.


Siva killed the god of death. He made research into Vedas and six Ankams in the distant past.  He burnt Manmatha, with his frontal eye to be burning continuously.
The master who burnt the three forts that were built.  We and the Devas speak about Siva in Kaṇṭiyūr, who has a weapon of Vedas which is as vast as the ocean.

Arunachala Siva.

805
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 08, 2018, 10:44:06 AM »
Verse  6:


போர்ப்பனை யானை யுரித்த பிரான்பொறி வாயரவம்
சேர்ப்பது வானத் திரைகடல் சூழுல கம்மிதனைக்
காப்பது காரண மாகக் கொண் டான்கண்டி யூரிருந்த
கூர்ப்புடை யொள்வாண் மழுவனை யாமண்டர் கூறுவதே.


The master who flayed an elephant, which has a trunk of the Palmyra tree, and which is used in warfare. He tied the cobra, which has spots in order to protect. The world which is surrounded by the ocean whose roaring noise reaches the sky, we and Devas speak about the god who is in Kaṇṭiyūr, and who has a sharp and very bright battle-axe.

Arunachala Siva.
 

806
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 08, 2018, 10:37:36 AM »
Verse 5:


பற்றியொ ரானை யுரித்தபி ரான்பவ ளத்திரள்போல்
முற்று மணிந்ததொர் நீறுடை யான்முன்ன மேகொடுத்த
கற்றங் குடையவன் றானறி யான்கண்டி யூரிருந்த
குற்றமில் வேத முடையானை யாமண்டர் கூறுவதே.


The master who flayed on elephant catching hold of it,  he has holy ash over the whole of the body which is red like coral.  He has a dress soaked in red ochre which was given to him in ages gone by.  Even, he does not know when he got it.
The celestial beings talk about Siva, who revealed the defect-less Vedas and who is in Kaṇṭiyur.

Arunachala Siva.

807
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 08, 2018, 10:32:45 AM »
Verse 4:

முடியின்முற் றாததொன் றில்லையெல் லாமுடன் றானுடையான்
கொடியுமுற் றவ்விடை யேறியோர் கூற்றொரு பாலுடையான்
கடியமுற் றவ்வினை நோய்களை வான்கண்டி யூரிருந்தான்
அடியுமுற் றார்தொண்ட ரில்லைகண் டீரண்ட வானவரே.


There is nothing that cannot be accomplished if one tries. Siva has everything within himself. Riding on a bull which is drawn on the flag also, he has Uma, on one half.
He will weed out completely the irresistible karmas, and diseases. His devotees reached the feet of Siva who is in Kaṇṭiyūr. The celestial beings dwelling in heaven do not have that good fortune.

Arunachala Siva.

808
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 08, 2018, 08:18:04 AM »
Verse  3:


பண்டங் கறுத்ததோர் கையுடை யான்படைத் தான்றலையை
உண்டங் கறுத்தது மூரொடு நாடவை தானறியும்
கண்டங் கறுத்த மிடறுடை யான்கண்டி யூரிருந்த
தொண்டர் பிரானைக்கண் டீரண்ட வாணர் தொழுகின்றதே.

Siva cut off the hand of the Fire god in the distant past at the sacrifice of Dakshan.
There is a story of his having cut off the head of the creator. Village and countries know these.  He has a black neck!  The residents of heaven worship the master of devotees in Kaṇtiyūr.

Arunachala Siva.

809
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 08, 2018, 08:13:40 AM »
Verse  2:


வான மதியமும் வாளர வும்புன லோடுசடைத்
தான மதுவென வைத்துழல் வான்றழல் போலுருவன்
கான மறியொன்று கையுடை யான்கண்டி யூரிருந்த
ஊனமில் வேத முடையனை நாமடி யுள்குவதே.


Siva wanders, placing at their place in his matted locks, the moon that is in the "sky", the cruel cobra and the water of Ganga. He has a form as bright as fire. He has on his hand a deer that lives in the forest, we esteem the feet of the god who has Vedas without any defect, and who is in Kaṇṭiyūr.

Arunachala Siva.

810
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:45:22 AM »
Tiruk Kantiyur Veerasthanam:

Verse  1:

வானவர் தானவர் வைகன் மலர்கொணர்ந் திட்டிறைஞ்சித்
தானவர் மால்பிர மன்னறி யாத தகைமையினான்
ஆனவ னாதிபு ராணனன் றோடிய பன்றியெய்த
கானவ னைக்கண்டி யூரண்ட வாணர் தொழுகின்றதே.

Worshiping daily Siva, by placing flowers which the celestial beings and people of this world who are famous by their munificence, with flowers brought by them, Siva who has the greatness of not being known to demons, Vishnu and Brahma, one who has a bull, the very old primordial one, what a wonder the inhabitants of heaven worship in Kaṇtiyūr, the hunter who spot an arrow at the pig which ran to kill Arjuna, in the distant past!

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 3018