Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 3200
796
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 18, 2018, 06:52:59 AM »
Verse 4:


தோடு காதிடு தூநெறி யானைத்
    தோற்ற முந்துறப் பாயவன் றன்னைப்
பாடு மாமறை பாடவல் லானைப்
    பைம்பொ ழிற்குயில் கூவிட மாடே
ஆடு மாமயில் அன்னமொ டாட
    அலைபு னற்கழ னித்திரு நீடூர்
வேட னாயபி ரானவன் றன்னை
    விரும்பி நாம்பணி யாவிட லாமே.

Can we leave without worshipping?
Siva who is the pure path and who wears in his ear a women's ear-ring,
who is birth and death to all living beings one who is the author of the big Vedas which can be sung set to music. When the Indian cuckoo sings in the verdant garden,
the big peacock to which dance in natural, dances along with the swan nearby.
Having desired the master who took the form of a hunter, in Tirunīṭūr which has fields in which water in always moving.

Arunachala Siva.

797
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 17, 2018, 07:11:51 AM »
Verse  3:


கொல்லு மூவிலை வேலுடை யானைக்
    கொடிய காலனை யுங்குமைத் தானை
நல்ல வாநெறி காட்டுவிப் பானை
    நாளு நாமுகக் கின்றபி ரானை
அல்ல லில்லரு ளேபுரி வானை
    ஆடு நீர்வயல் சூழ்புனல் நீடூர்க்
கொல்லை வெள்ளெரு தேறவல் லானைக்
    கூறி நாம்பணி யாவிட லாமே.

Can we leave without worshipping?
Siva who has a trident of three blades, which is capable of killing.
He who destroyed even the cruel Yama. god of death, who shows through other people the paths that are good. (The paths very according to the aptitudes of devotees; so the plural is used.) The master whom we desire daily,
who bestows always with desire his grace, which is without suffering.
Uttering the names of him who rides on a white bull which belongs to the forest tract, in Nīṭūr surrounded by water and fields of water which is moved by the wind?

Arunachala Siva.

798
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 17, 2018, 07:06:36 AM »
Verse  2:

துன்னு வார்சடைத் தூமதி யானைத்
    துயக்கு றாவகை தோன்றுவிப் பானைப்
பன்னு நான்மறை பாடவல் லானைப்
    பார்த்த னுக்கருள் செய்தபி ரானை
என்னை இன்னருள் எய்துவிப் பானை
    ஏதி லார்தமக் கேதிலன் றன்னைப்
புன்னை மாதவி போதலர் நீடூர்ப்
    புனித னைப்பணி யாவிட லாமே.


Can we leave without worshipping?
Siva who has on his crowded and long matted hair a pure white crescent moon,
who shows the right path to save oneself, without getting bewildered.
Who is the author of the four Vedas, which are chanted by superior people.
The chief who granted Pasupatām to Arjuṉaṉ,  who is the cause for my obtaining his benign grace. Who keeps away from those who keep away from him.
He who is the pure one in Nīṭūr where the buds of mast wood tree and the creeper of the common delight of the woods Kurukkatti blossom?
We should not do that. Therefore we shall go there and worship him.

Arunachala Siva.


799
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 16, 2018, 01:03:03 PM »
Tiru Nitur:

Verse 1:

ஊர்வ தோர்விடை ஒன்றுடை யானை
    ஒண்ணு தற்றனிக் கண்ணுத லானைக்
கார தார்கறை மாமிடற் றானைக்
    கருத லார்புரம் மூன்றெரித் தானை
நீரில் வாளைவ ரால்குதி கொள்ளும்
    நிறைபு னற்கழ னிச்செல்வ நீடூர்ப்
பாரு ளார்பர வித்தொழ நின்ற
    பரம னைப்பணி யாவிட லாமே.


Can we leave without worshipping?
Siva who has one peerless bull as his mount.
Who is peerless and has a bright forehead who has a great neck in which there is the black poison, who burnt the three cities of enemies, in wealthy Nīṭūr where, in the fields where water is full, the scabbard and Murrel-fish that live in water leap,
and who is the supreme god who dwells to be praised and worshipped with joined hands by the people of this world?  We must not do that, therefore we shall go there and worship him.

Arunachala Siva.

800
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 16, 2018, 12:54:32 PM »
Verse  10:

கம்ப மால்களிற் றின்னுரி யானைக்
    காமற் காய்ந்ததோர் கண்ணுடை யானைச்
செம்பொ னேயொக்குந் திருவுரு வானைச்
    செழும்பொ ழில்திருப் புன்கூரு ளானை
உம்ப ராளியை உமையவள் கோனை
    ஊரன் வன்றொண்டன் உள்ளத் தாலுகந்
தன்பி னாற்சொன்ன அருந்தமி ழைந்தோ
    டைந்தும் வல்லவர் அருவினை யிலரே.


On Siva, who covers himself with a skin of a male elephant which is chained to a pillar, who has a frontal eye with which he burnt Manmatha, who has a holy person which can be compared to gold only and to nothing also, he who is in Tiruppuṉkūr which has fertile gardens, who rules over the immortals of the upper world,
who is husband of Uma. Ooraṉ who has another name of Vaṉṟoṇṭaṉ feeling glad at heart, (The reason for being called is mentioned in Periya Puraṇam, Taṭuttāṭkoṇṭa Purāṇam, 70.)  those who are capable of singing out of love the ten verses done in Tamiḻ of rare meanings,  will not have the karmas from which it is very difficult to extricate oneself, it is definite. 


Padigam on Tirup_Punkur completed.

Arunachala Siva.

801
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 16, 2018, 12:50:01 PM »
Verse  9:


அறிவி னால்மிக்க அறுவகைச் சமயத்
    தவ்வவர்க் கங்கே ஆரருள் புரிந்து
எறியு மாகடல் இலங்கையர் கோனைத்
    துலங்க மால்வரைக் கீழடர்த் திட்டுக்
குறிகொள் பாடலின் இன்னிசை கேட்டுக்
    கோல வாளொடு நாளது கொடுத்த
செறிவு கண்டுநின் திருவடி யடைந்தேன்
    செழும்பொ ழில்திருப் புன்கூரு ளானே.


Siva in Tiruppuṉkur which has fertile gardens!
In those six systems of religion which are eminent by their acute intelligence,
you bestowed the grace on those who follow those religions according to their aptitudes.  You pressed down under the big mountain the King of the inhabitants of Lanka, surrounded by the big ocean with raging waves, in order that he may regain his intelligence which was confused. You listened to the sweet music of the songs which he sang with the intention of saving himself.  On knowing the bountiful grace by which you granted him a beautiful sword and a long span of life, I approached your holy feet. Please accept me.

Arunachala Siva.

802
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 16, 2018, 12:41:23 PM »
Verse 8:

மூவெயில் செற்ற ஞான்றுய்ந்த மூவரில்
    இருவர் நின்திருக் கோயிலின் வாய்தல்
காவ லாளர்என் றேவிய பின்னை
    ஒருவன் நீகரி காடரங் காக
மானை நோக்கியோர் மாநடம் மகிழ
    மணிமு ழாமுழக் கவருள் செய்த
தேவ தேவநின் திருவடி யடைந்தேன்
    செழும்பொ ழில்திருப் புன்கூரு ளானே.


Siva who is in Tiruppuṉkūr which has fertile gardens!
When you destroyed the three forts, among the three, who escaped from destruction after you appointed two of them to be sentinels at the entrance of your temple.
When you performed the great dance to be witnessed with joy by Uma who had looks like the deer.  In the arena of scorched cremation ground,  the supreme god above all other Devas, who bestowed your grace to play on the beautiful Muzhavu, on the other one!  I approached your holy feet. Please accept me.

Arunachala Siva.

803
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 16, 2018, 12:36:13 PM »
Verse 7:


போர்த்த நீள்செவி யாளர்அந் தணர்க்குப்
    பொழில்கொளால் நிழற் கீழறம் புரிந்து
பார்த்த னுக்கன்று பாசுப தங்கொடுத்
    தருளி னாய்பண்டு பகீரதன் வேண்ட
ஆர்த்து வந்திழி யும்புனற் கங்கை
    நங்கை யாளைநின் சடைமிசைக் கரந்த
தீர்த்த னேநின்றன் திருவடி யடைந்தேன்
    செழும்பொ ழில்திருப் புன்கூரு ளானே.


Siva who is in Tiruppuṉkur which has fertile gardens!
As Bhagirata requested you long ago,
Ganga, the lady who was in the form of water, who descended down form heaven with a roaring noise, the pure one who concealed her in your matted hair!
Expounding Dharma sitting under the shade of a banyan tree which was as extensive as a garden though a single tree, to the sages who had big ears which had packed many truths, you gave Pāsupatam to Arjuna on that distant day.
Having known all these stories I approached your holy feet.  Please accept me.

Arunachala Siva.

804
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 16, 2018, 07:14:02 AM »
Verse 6:

இயக்கர் கின்னரர் ஞமனொடு வருணன்
    இயங்கு தீவளி ஞாயிறு திங்கள்
மயக்க மில்புலி வானரம் நாகம்
    வசுக்கள் வானவர் தானவ ரெல்லாம்
அயர்ப்பொன் றின்றிநின் திருவடி யதனை
    யர்ச்சித் தார்பெறும் ஆரருள் கண்டு
திகைப்பொன் றின்றிநின் திருவடி யடைந்தேன்
    செழும்பொ ழில்திருப் புன்கூரு ளானே.

Siva in Tiruppuṉkur of fertile gardens!
Yakshar, Kiṉṉarar, (These also belong to the eighteen groups of celestial beings), Yama, the god of death, Varuṇa,  the Lord of all kinds of water, the god of fire and the god of air which is always moving, the sun, the moon all the Devas, Demons, Celestial beings, Vasus, (they are eight in number,) serpents, monkeys and tiger which were without mental delusion, without forgetting you even for a moment having come to know the abundant grace they received from you, by worshipping your holy feet with flowers uttering your names, I reached your holy feet without being perplexed.

Arunachala Siva.


805
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 16, 2018, 07:08:48 AM »
Verse  5:


கோல மால்வரை மத்தென நாட்டிக்
    கோள ரவுசுற் றிக்கடைந் தெழுந்த
ஆல நஞ்சுகண் டவர்மிக இரிய
    அமரர் கட்கருள் புரிவது கருதி
நீல மார்கடல் விடந்தனை யுண்டு
    கண்டத் தேவைத்த பித்தநீ செய்த
சீலங் கண்டுநின் திருவடி யடைந்தேன்
    செழும்பொ ழில்திருப் புன்கூரு ளானே.

The immortals fixed the beautiful and big mountain as a churning rod.
When they ran in a disorderly manner as the poison by name Alam, rose instead of nectar which they wished for, by winding round the mountain, a death dealing serpent as a rope and approached you for protection. Thinking of bestowing your grace on them, having drunk the poison of the blue ocean, O Siva! Who stationed it your neck?
(Pittaṉ=madcap, is one of the names of Siva.)  I approached your holy feet knowing your nature of easy accessibility. Please accept me.

Arunachala Siva.

806
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 15, 2018, 08:29:01 AM »
Verse  4:நற்ற மிழ்வல்ல ஞானசம் பந்தன்
    நாவினுக் கரையன் நாளைப்போ வானும்
கற்ற சூதன்நற் சாக்கியன் சிலந்தி
    கண்ணப் பன்கணம் புல்லன்என் றிவர்கள்
குற்றஞ் செய்யினுங் குணமெனக் கருதுங்
    கொள்கை கண்டுநின் குரைகழ லடைந்தேன்
பொற்றி ரள்மணிக் கமலங்கள் மலரும்
    பொய்கை சூழ்திருப் புன்கூரு ளானே.


God who is in Tiruppuṉkūr surrounded by natural tank in which beautiful lotus flowers which resemble gold blossom abundantly!
J?āṉasampantaṉ well versed in chaste Tamiḻ, Tirunāvukkarayaṉ, Nāḷaippōvāṉ,  (Nandaṉār got this name as he was daily saying I shall go to Thillai tomorrow!)
Moorkka Nāyaṉār who was skilled in gambling, (This Nāyaṉār got the name as he was a very skillful gambler and fed devotees of Siva from the income derived from gambling. He got the name of Moorkkar also as he stabbed people who denied paying him his dues and tried to deceive him, the good Sakkiyaṉ, the spider, Kaṇṇappa Nāyaṉār, Kaṇampulla Nāyaṉār This Nāyaṉar got this name as he burnt lamps using kaṇampul, a variety of grass, as wick in Tiruppulicharam, a temple in Chidambaram ,where the sage with feet like tiger worshipped god though the above mentioned people committed acts of moral blemish, knowing that you took them as acts deserving merit,  approached your feet wearing jingling anklets. Please accept me. Jnaṉacampandhaṉ did not prevent Pāṇdyaṉ from impaling the Jains. Tirunāvukkarasu embraced Jainism, and was negligent about the grace of Siva.  (Nālaippōvār tried to enter into Thillai and into the temple against the usual custom of depressed classes who were prohibited from doing so in those days.) Sūtaṉ earned money by gambling.
Sēkkiyar pelted Sivalingam with stones.  Spider which became Kocheṇkatochōzhaṉ in the next birth wove a web above the Sivalingam, with its saliva.  Kaṇṇappaṉ placed his leg wearing sandals on the Sivalingam and poured water on it which he had in his mouth and was mixed with the saliva, and offered meat which he tasted by putting it into his mouth to test whether it was well roasted. Kaṇampullaṉ burnt his hair as wick, which is prohibited from being committed within the temple.
These people had no blemish in their minds and committed those acts out of love or grace ordinary folk cannot understand their intention.  But you understood their intention and bestowed your grace on them. God who is in Tiruppuṉkūr of fertile gardens!

Arunachala Siva.

807
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 15, 2018, 07:07:22 AM »
Verse  3:


ஏத நன்னிலம் ஈரறு வேலி
    ஏயர் கோன்உற்ற இரும்பிணி தவிர்த்துக்
கோத னங்களின் பால்கறந் தாட்டக்
    கோல வெண்மணற் சிவன்றன்மேற் சென்ற
தாதை தாளற எறிந்த சண்டிக்குன்
    சடைமி சைமலர் அருள்செயக் கண்டு
பூத வாளிநின் பொன்னடி யடைந்தேன்
    பூம்பொ ழில்திருப் புன்கூரு ளானே.


The chief who holds away over the Bhutas!
God who is Tiruppuṉkūr having beautiful gardens!
Having heard that you cured Eyar Kōṉ of his big disease which afflicted him, and he donated twelve Vēlis of land,
when you were bathed in the milk just milked from the cows which are considered as wealth. The feet of the father who went angrily on the Sivalingam which was improvised by heaping beautiful sand, to be severed from the body.
To Chaṇṭi who cut them off,
and also knowing that you adorned gave the flowers which were on your matted hair I approached your golden feet.  Please accept me.


Arunachala Siva.808
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 15, 2018, 07:02:55 AM »
Verse  2:

வையக முற்று மாமழை மறந்து
    வயலில் நீரிலை மாநிலந் தருகோம்
உய்யக் கொள்கமற் றெங்களை யென்ன
    ஒளிகொள் வெண்முகி லாய்ப்பரந் தெங்கும்
பெய்யு மாமழைப் பெருவெள்ளந் தவிர்த்துப்
    பெயர்த்தும் பன்னிரு வேலிகொண் டருளும்
செய்கை கண்டுநின் திருவடி யடைந்தேன்
    செழும்பொ ழில்திருப் புன்கூரு ளானே.

See 1st verse for meaning.
The copious rains having failed throughout the world;
There is no water in the fields;
We will offer you many lands when the people of Tiruppuṉkūr implored you by saying, "Take it into your mind to save us from drought. The bright white clouds that spread everywhere having turned into sable clouds and having stopped the enormous floods caused by the pouring of excessive rains everywhere knowing your act of receiving again twelve Vēlis of land."
I approached your holy feet;
Please accept me.

Arunachala Siva.


809
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 14, 2018, 08:45:04 AM »
Tirup Punkur:

Verse  1:

அந்த ணாளனுன் னடைக்கலம் புகுத
    அவனைக் காப்பது காரண மாக
வந்த காலன்றன் ஆருயி ரதனை
    வவ்வி னாய்க்குன்றன் வன்மைகண் டடியேன்
எந்தை நீயெனை நமன்தமர் நலியில்
    இவன்மற் றென்னடி யானென விலக்கும்
சிந்தையால் வந்துன் திருவடி யடைந்தேன்
    செழும்பொ ழில்திருப் புன்கூரு ளானே.


God in Tirup Puṉkūr which has fertile gardens!  When the Brahmin, Mārkantēyaṉ sought refuge in you, in order to save him from death, I who am a holy slave to you. who snatched away the precious life of the Yama, god of death who come to take away his life.  Knowing about your strength, my father!
Coming to you with the idea that if the servants of the god of death afflict me, you will prevent it by saying, "he is my devotee!" I approached your holy feet;
Please accept me.

Arunachala Siva.

810
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 14, 2018, 08:40:07 AM »
Verse  10:


ஓதம் வந்துல வுங்கரை தன்மேல்
    ஒற்றி யூருறை செல்வனை நாளும்
ஞாலந் தான்பர வப்படு கின்ற
    நான்ம றைஅங்க மோதிய நாவன்
சீலந் தான்பெரி தும்மிக வல்ல
    சிறுவன் வன்றொண்டன் ஊரன் உரைத்த
பாடல் பத்திவை வல்லவர் தாம்போய்ப்
    பரக திதிண்ணம் நண்ணுவர் தாமே.

On the god who dwells in Otṟiyūr, on the shore where the waves come and move to and fro.  The one who learnt by heart the four Vedas and the six Aṅgam-s which are highly praised by the people of this world always.  Those who are able to recite these ten verses composed by Ārūraṉ, Vaṉtoṇṭaṉ and the youth who is very capable of treading the path of right conduct, will enter into a higher state of existence.
It is definite.

Padigam on Tiru Otriyur completed.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 3200