Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 [529] 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... 3200
7921
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 08:35:26 AM »
Verse  6:


புயல ளப்பில வெனவலை
    புறம்பணை குரம்பை
அயல ளப்பன மீன்விலைப்
    பசும்பொனி னடுக்கல்
வியல ளக்கரில் விடுந்திமில்
    வாழ்நர்கள் கொணர்ந்த
கயல ளப்பன பரத்தியர்
    கருநெடுங் கண்கள்.

Near their small huts where the nets spread
For drying, looked like resting clouds, the new
Gold coins received from the buyers of fishes
Were heaped and measured; the long and dark eyes
Of the fishwives measured and assessed the worth
And price of the Kayal fish brought by the fishermen
Who flourished by plying their fishing boats on the main.

Arunachala Siva.

7922
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 08:32:53 AM »
Verse  5:


அந்நெ டுந்திரு நகர்மருங்
    கலைகடல் விளிம்பில்
பன்னெ டுந்திரை நுரைதவழ்
    பாங்கரின் ஞாங்கர்
மன்னு தொன்மையின் வலைவளத்
    துணவினில் மலிந்த
தன்மை வாழ்குடி மிடைந்தது
    தடநுளைப் பாடி.


Near this vast and beautiful city, at the marge
Of the billowy sea and near unto the places
Where long and foam-crested waves crawl,
Are the dense habitations of fishermen
Who pursue their ancient calling of fishing
With their nets and who flourish well
With the leaping wealth of the tide.

Arunachala Siva.

7923
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 08:30:15 AM »
Verse  4:


நீடு தொல்புகழ் நிலம்பதி
    னெட்டினும் நிறைந்த
பீடு தங்கிய பலபொருள்
    மாந்தர்கள் பெருகிக்
கோடி நீள்தனக் குடியுடன்
    குவலயங் காணும்
ஆடி மண்டலம் போல்வதவ்
    வணிகிளர் மூதூர்.


As there flourish increasingly its people who own
All the glorious and manifold goods which abound
In the hoary and ever-during realms--
Eighteen in number--, and as its rich citizens
Are more than a crore, this beauteous and hoary city
Is like unto a mirror mandala which reflects
(Within it) the whole world.

Arunachala Siva.


7924
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 08:27:31 AM »
Verse  3:


பெருமை யில்செறி பேரொலி
    பிறங்கலின் நிறைந்து
திரும கட்குவாழ் சேர்விட
    மாதலின் யாவும்
தருத லில்கடல் தன்னினும்
    பெரிதெனத் திரைபோல்
கரிப ரித்தொகை மணிதுகில்
    சொரிவதாங் கலத்தால்.


This city is full of glorious sounds; it is
The beloved abode of Lakshmi, the Goddess of Wealth;
It yields all things desires; it looks vaster than
The sea with its waves of elephants, steeds,
Gems and garments and other things thither brought
In barks and barkentines.

Arunachala Siva.   

7925
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 08:25:12 AM »
Verse  2:தாம நித்திலக் கோவைகள்
    சரிந்திடச் சரிந்த
தேம லர்க்குழல் மாதர்பந்
    தாடுதெற் றிகள்சூழ்
காமர் பொற்சுடர் மாளிகைக்
    கருங்கடல் முகந்த
மாமு கிற்குலம் மலையென
    ஏறுவ மருங்கு.


Black clouds that have drunk deep the black sea-waters,
Mistaking for hills the gold-bright and beauteous
Mansions, crawl over their sides; many are the raised
Platforms in those mansions where lasses whose
Rows of chains made of pearls dangle low and whose
Locks decked with honey-laden flowers get loosened,
As they play with a ball.

Arunachala Siva.

7926
Chapter 25:

1:

Ribhu:  I shall speak of the Self which is well known, the illuminator of all the worlds,
of all the forms, ever ready everywhere, solid and great.

2:  'That Brahman am I, there is no doubt of this' - be rooted in this certitude, eh!
Consciousness am I.  Consciousness am I.  Being the wonder, I alone am.

3. I am the God and limit of words.  Consciousness alone is mind and the Beyond.
Consciousness alone is the 'I', the supreme Brahman.  Consciousness alone is the state of all.

4.  This gross body is Consciousness alone.  The subtle body is only Consciousness indeed.  Consciousness alone is the instrument.  That I am.  The body is indeed Consciousness only.

5.  The undivided mode of mind, the best, the intermediary, the lowest, the bodiless
and I are Consciousness only.  The subtle body is indeed Consciousness alone.

6.  Consciousness alone is the cause.  That I am. The dullard is Consciousness alone.
I am Consciousness devoid of any attitude.  The blemish-less is only Consciousness.

contd.,

Arunachala Siva.           

7927
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 08, 2016, 11:35:39 AM »
Verse  11:


பொந்தின்னிடைத் தேனூறிய பொழில்சூழ்புள மங்கை
அந்தண்புனல் வருகாவிரி யாலந்துறை யானைக்
கந்தம்மலி கமழ்காழியுட் கலைஞானசம் பந்தன்
சந்தம்மலி பாடல்சொலி யாடத்தவ மாமே.

In Puḷḷamaṅkai surrounded by gardens where honey flows in the holes of trees,
about Hara, in Alantuṟai on the bank of the Kaveri in which beautiful and cool floods arrive, dancing while reciting the songs which have a rhythmic movement and done by Jnana Sampantaṉ, who has knowledge of arts and who is a native of Sirkazhi, whose fame has spread everywhere and where there is abundant fragrance.
is penance itself.

Padigam at Tirup Pulla Mangai concluded.

Arunachala Siva.7928
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 08, 2016, 11:31:59 AM »
Verse  10:


நீதியறி யாதாரமண் கையரொடு மண்டைப்
போதியவ ரோதும்முரை கொள்ளார்புள மங்கை
ஆதியவர் கோயில்திரு வாலந்துறை தொழுமின்
சாதிம்மிகு வானோர்தொழு தன்மைபெற லாமே.


Devotees!  Do not heed the words spoken by Buddhists who have a begging bowl, and low Jains who do not know right conduct.  People of this world!
worship the temple Alantuṟai in Pullamaṅkai the place of Siva, who existed even before everything came into existence, you can acquire the greatness of being worshipped by the Devas, thirty-three in number, of different groups.

Arunachala Siva.

7929
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 08, 2016, 11:28:20 AM »
Verse 9:செறியார்தரு வெள்ளைத்திரு நீற்றின்றிரு முண்டப்
பொறியார்தரு புரிநூல்வரை மார்பன்புள மங்கை
வெறியார்தரு கமலத்தயன் மாலுந்தனை நாடி
அறியாவகை நின்றானிடம் ஆலந்துறை யதுவே.


Siva has on his forehead Saiva mark of thick white holy ash drawn in three horizontal lines has a chest on which there are sacred thread of three strands, and three lines, is Alantuṟai, the place of Siva, who stood as a column of fire that could not be known by Brahma, who is seated in a fragrant lotus, and Vishnu in Puḷḷamaṅkai.

Arunachala Siva.

7930
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 08, 2016, 11:23:50 AM »
Verse  8:


இலங்கைமனன் முடிதோளிற வெழிலார்திரு விரலால்
விலங்கல்லிடை யடர்த்தானிடம் வேதம்பயின் றேத்திப்
புலன்கள்தமை வென்றார்புக ழவர்வாழ்புள மங்கை
அலங்கல்மலி சடையானிடம் ஆலந்துறை யதுவே.


The place of Siva, who pressed down under the mountain by his beautiful holy toe to crush the heads and shoulders of the King of Lanka, in Puḷḷamaṅkai where famous people and those who have conquered the five senses by praising Siva, chanting the Vedas without ceasing, live.  It is Alaṉṭuṟai which is the shrine of Siva whose matted locks, has garlands which profusely adorn it.

Arunachala Siva.

7931
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 08, 2016, 11:20:15 AM »
Verse  7:


முடியார்தரு சடைமேன்முளை யிளவெண்மதி சூடிப்
பொடியாடிய திருமேனியர் பொழில்சூழ்புள மங்கைக்
கடியார்மலர் புனல்கொண்டுதன் கழலேதொழு தேத்தும்
அடியார்தமக் கினியானிடம் ஆலந்துறை யதுவே.

Having worn a crescent moon that is like a sprout on the matted locks, which is coiled into a crown, Siva has a holy form on which is smeared holy ash.
In his Puḷḷamaṅkai surrounded by gardens, Alantuṟai is the place of Siva, who is the delightful companion to the devotees who praise and worship him with joined hands exclusively his feet with water and fragrant flowers.

Arunachala Siva.7932
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 08, 2016, 11:16:56 AM »
Verse  6:


மன்னானவ னுலகிற்கொரு மழையானவன் பிழையில்
பொன்னானவன் முதலானவன் பொழில்சூழ்புள மங்கை
என்னானவ னிசையானவ னிளஞாயிறின் சோதி
அன்னானவ னுறையும்மிடம் ஆலந்துறை யதுவே.


Siva is the without impurities and the cause of all things.  He is my master in Puḷḷamaṅkai surrounded by gardens, is in the form of music, is Alantuṟai, the place where Siva who is as brilliant as the luster of the rising sun.


Arunachala Siva.

7933
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 08, 2016, 11:13:38 AM »
Verse  5:


மெய்த்தன்னுறும் வினைதீர்வகை தொழுமின்செழு மலரின்
கொத்தின்னொடு சந்தாரகில் கொணர்காவிரிக் கரைமேல்
பொத்தின்னிடை யாந்தைபல பாடும்புள மங்கை
அத்தன்நமை யாள்வானிடம் ஆலந்துறை யதுவே.

In Puḷḷamaṅkai where in the hollows of trees owls are making noise and which is on the bank of the Kāveri which brings rare eagle-wood, sandal wood together with bunches of fertile flowers, father; who admits us as his protege, is the shrine of Alantuṟai.  Worship (that shrine) so as to remove the Karmams which is the cause of being born again.

Arunachala Siva.

7934
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 08, 2016, 11:09:24 AM »
Verse  4:


தணியார்மதி யரவின்னொடு வைத்தானிட மொய்த்தெம்
பணியாயவ னடியார்தொழு தேத்தும்புள மங்கை
மணியார்தரு கனகம்மவை வயிரத்திர ளோடும்
அணியார்மண லணைகாவிரி யாலந்துறை யதுவே.


The place of Siva who placed a cool crescent along with the cobra in Puḷḷamaṅkai where the devotees crowd and praise and worship with joined hands, belonging to Siva, who is the proper person to cause our service to become prominent.
is Alantuṟai where the Kaveri reaches with the beautiful sand, collection of diamond-pieces combining with gold and other precious stones.

Arunachala Siva.7935
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 08, 2016, 11:05:09 AM »
Verse  3:


கறையார்மிட றுடையான்கமழ் கொன்றைச்சடை முடிமேல்
பொறையார்தரு கங்கைப்புன லுடையான்புள மங்கைச்
சிறையார்தரு களிவண்டறை பொழில்சூழ்திரு வாலந்
துறையானவ னறையார்கழல் தொழுமின்துதி செய்தே.


Siva, has a neck in which there is poison, has on his matted locks coiled into a crown on which are worn fragrant Koṉṟai flowers, the weight of the water of Gaṅga.
in Puḷḷamaṅkai.  Devotees!  praise and worship the feet which has fragrance of flowers, of Siva in Alantuṟai surrounded by gardens where intoxicated bees with wings, hum loudly.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 [529] 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... 3200