Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 [529] 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... 3062
7921
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 29, 2016, 09:23:19 AM »
Verse 970:


அண்ணா மலைஅங் கமரர்பிரான்
    வடிவு போன்று தோன்றுதலும்
கண்ணால் பருகிக் கைதொழுது
    கலந்து போற்றுங் காதலினால்
உண்ணா முலையாள் எனும்பதிகம்
    பாடித் தொண்ட ருடன்போந்து
தெண்ணீர் முடியார் திருவண்ணா
    மலையைச் சென்று சேர்வுற்றார்.


From there, to him Tiruvannaamalai looked like
The very form of the God of gods; with his eyes
He drank in the beatific form and with his hands
He adored it; impelled by a great and melting love
He hymned the decade which began thus:
"Unnaamulai Umaiyaall" Then with the devotees
He arrived at Tiruvannaamalai whose Lord
Wears on His crest the lucid flood.   

Arunachala Siva.

7922
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 29, 2016, 09:17:33 AM »
Verse  969:


ரின் மன்னிய பதிகம்முன்
    பாடிஅத் திருவறை யணிநல்லூர்
வாரின் மல்கிய கொங்கையாள்
    பங்கர்தம் மலைமிசை வலங்கொள்வார்
பாரின் மல்கிய தொண்டர்கள்
    இமையவர் நாடொறும் பணிந்தேத்துங்
காரின் மல்கிய சோலைஅண்
    ணாமலை அன்பர்காட் டிடக்கண்டார்.


Having hymned his eternally glorious decade
On the Lord, the godly child circumambulated the hill
Of Tiruvaraianinalloor where the Lord who is concorporate
With his Consort of beauteous, kacchu-covered breasts, abides;
Thence when the servitorrs pointed out to him
Tiruvannaamalai girt with gardens over which clouds
Sail, and which is daily adored by the great devotees
Of this earth and the Devas too, he beheld it.   


Having hymned his eternally glorious decade
On the Lord, the godly child circumambulated the hill
Of Tiruvaraianinalloor where the Lord who is concorporate
With his Consort of beauteous, kacchu-covered breasts, abides;
Thence when the serviteurs pointed out to him
Tiruvannaamalai girt with gardens over which clouds
Sail, and which is daily adored by the great devotees
Of this earth and the Devas too, he beheld it.   

(Tirumurai 2, Padigam 77)

Arunachala Siva.


7923
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 29, 2016, 09:15:14 AM »
Verse  968:


கோவல் நீடிய வீரட்டம்
அமர்ந்தவர் குரைகழல் பணிந்தேத்தி
ஆவின் ஐந்துகந் தாடுவார்
அறையணி நல்லூரை அணைந்தேத்திப்
மேவு மன்புறு மேன்மையாம்
தன்மையை விளங்கிட அருள்செய்தார்.Bowing at the resounding, ankleted feet of the Lord
Of Koval Veerattam, he proceeded to Araianinalloor
Whose Lord joyously gets Himself bathed in pancha-kavya;
He that hails the Lord in chaste Tamizh, then in grace,
Made manifest the loving loftiness of the servitors
That magnify and hail the glory of the Lord.

Arunachala Siva.

7924
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 29, 2016, 09:12:45 AM »
Verse  967:


சென்ற ணைந்துசிந் தையின்மகிழ்
    விருப்பொடு திகழ்திரு வாமாத்தூர்ப்
பொன்ற யங்குபூங் கொன்றையும்
    வன்னியும் புனைந்தவர் அடிபோற்றிக்
குன்ற வார்சிலை யெனுந்திருப்
    பதிகமெய் குலவிய இசைபாடி
நன்று மின்புறப் பணிந்துசெல்
    வார்திருக் கோவலூர் நகர்சேர்ந்தார்.

Reaching the shrine in love and joy, he hailed the feet
Of the Lord of Tiruvaamaatthoor that wears
The beauteous and golden blooms of konrai
And vanni; he hymned the truthful and tuneful decade
Beginning with the words: "Kunra vaar silai,"
And adored Him, poised in sweet devotion;
Then he came to the city of Tirukkovaloor.


Arunachala Siva.

7925
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 29, 2016, 09:10:16 AM »
Verse 966:

பரவி ஏத்திய திருப்பதி
    கத்திசை பாடினார் பணிந்தங்கு
விரவும் அன்பொடு மகிழ்ந்தினி
    துறைபவர் விமலரை வணங்கிப்போய்
அரவ நீர்ச்சடை அங்கணர்
    தாம்மகிழ்ந் துறைதிரு வாமாத்தூர்
சிரபு ரத்துவந் தருளிய
    திருமறைச் சிறுவர்சென் றணைவுற்றார்.He sang and hailed the Lord in psalms of music;
He adored Him; accompanied with the devotees there
He sojourned; then taking leave of Him after adoring
The pure One, the holy Brahmin-child that hailed
From Sirapuram arrived at Tiruvaamaatthoor
Where the merciful One whose crest holds the serpent
And the flood, willingly abides.

Arunachala Siva.

7926
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 29, 2016, 09:07:41 AM »
Verse 965:


ஆதி தேவர்அங் கமர்ந்தவீ
    ரட்டானஞ் சென்றணை பவர்முன்னே
பூதம் பாடநின் றாடுவார்
    திருநடம் புலப்படும் படிகாட்ட
வேத பாரகர் பணிந்துமெய்
    உணர்வுடன் உருகிய விருப்போடும்
கோதி லாஇசை குலவுகுண்
    டைக்குறட் பூதம்என் றெடுத்துஏத்தி.To him who was hastening to reach Veerattam
Where is enshrined the Primal Lord, the Lord revealed
His sacred dance attended by the singing Bhoothas;
The Brahmin-child well versed in the Vedas bowed
In obeisance; in truthful consciousness and melting love
He hymned a flawless and musical decade beginning
With the words: "Kuntai-k-kurall Bhootham."


Arunachala Siva.

7927
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 29, 2016, 09:05:18 AM »
Verse  964:வக்க ரைப்பெரு மான்தனை
    வணங்கிஅங் கமருநாள் அருளாலே
செக்கர் வேணியார் இரும்பைமா
    காளமும் சென்றுதாழ்ந் துடன்மீண்டு
மிக்க சீர்வளர் அதிகைவீ
    ரட்டமும் மேவுவார் தம்முன்பு
தொக்க மெய்த்திருத் தொண்டர்வந்
    தெதிர்கொளத் தொழுதெழுந் தணைவுற்றார்.

He adored the Lord of Tiruvakkarai and sojourned there;
Thence he came to Irumpaimaakaalam where abides
The Lord whose hue is like the ruddy sky, adored the Lord
And anon returned; then cheerfully received by great throngs
Of devotees at the outskirts, he came toward the Lord?s shrine
Of Atikai Veerattam of glorious and manifold wealth,
Adoring Him as he moved on.

Arunachala Siva.


7928
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 29, 2016, 09:02:15 AM »
Verse 963:


கன்னி மாவனங் காப்பென
    இருந்தவர் கழலிணை பணிந்தங்கு
முன்ன மாமுடக் கால்முயற்
    கருள்செய்த வண்ணமும் மொழிந்தேத்தி
மன்னு வார்பொழில் திருவடு
    கூரினை வந்தெய்தி வணங்கிப்போய்ப்
பின்னு வார்சடை யார்திரு
    வக்கரை பிள்ளையார் அணைவுற்றார்.

He adored the feet of the Lord Protector of the great
Kanni-Maavanam and hymned a decad in which he unfolded
How the Lord was pleased to grace
(Mangana) muni
Cursed to become a hare with bent feet;
He came to Tiruvadukoor girt with long
Stretches of gardens, and there adored the Lord;
Then he came to Tiruvakkarai of the Lord of plaited hair.

Arunachala Siva.

7929
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 29, 2016, 08:58:54 AM »
Verse 962:


செல்வம் மல்கிய தில்லைமூ
    தூரினில் திருநடம் பணிந்தேத்திப்
பல்பெ ருந்தொண்ட ரெதிர்கொளப்
    பரமர்தந் திருத்தினை நகர்பாடி
அல்கு தொண்டர்கள் தம்முடன்
    திருமாணி குழியினை அணைந்தேத்தி
மல்கு வார்சடை யார்திருப்
    பாதிரிப் புலியூரை வந்துற்றார்.

செல்வம் நிறைந்த `தில்லை' என்ற பழம் பெரும் பதியில் இறைவரின் திருக்கூத்தை வணங்கிப் போற்றிப் பெருந் தொண்டர்கள் பலரும் வரவேற்கச் சென்று, இறைவரின் `திருத்தினை' நகரை அடைந்து பாடிச்சென்று, அத்தொண்டர்களுடன் `திருமாணி குழியினை' அடைந்து போற்றி, செறிந்து பொருந்திய நீண்ட சடையை உடைய இறைவரின் `திருப்பாதிரிப்புலியூரை' வந்து அடைந்தார்.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.7930
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 29, 2016, 08:56:37 AM »
Verse  961:


அப்பர் நீர்இனி இங்கொழிந்
    தருமறை அங்கிவேட் டன்போடுந்
துப்பு நேர்சடை யார்தமைப்
    பரவியே தொழுதிரு மெனச்சொல்லி
மெய்ப்பெருந் தொண்டர் மீள்பவர்
    தமக்கெலாம் விடைகொடுத் தருளிப்போய்
ஒப்பி லாதவர் தமைவழி
    யிடைப்பணிந் துருகுமன் பொடுசெல்வார்.


"O father, do not accompany us; be pleased to abide
Here to foster the sacrificial fire and hail the Lord
Whose matted hair is coral-hued." He then gave
Leave to the great and true devotees who desired
To abide there, to so abide, and proceeded
Onward, adoring the peerless Lord in His shrines
On his way, in melting love.

Arunachala Siva.

7931

From the entry dated 6th Jan 1946, of Devaraja Mudaliar
in his book Day by Day.

In the afternoon, there were Lakshman Sarma and me along
with others.  ... We talked about astrology and I asked Bhagavan
about His view on astrology.  He said: "It is all right.  Why not?
If one accepts the theory of karma, one will have to accept
the theory of astrology and horoscope also.  After this, S. Rao
went on to say how mere dust of the feet of men like Bhagavan,
how a look from them, can burn away all our sins etc.,  There
are propitiatory pujas etc., can modify the destiny only to a
small extent and what is destined to happen will happen.
Satsangh is exceptionally a definite cure.  Then, the talk
came to Reality in Forty Verses, Supplement and the five
stanzas regarding satsangh.  I (Devaraja Mudaliar) then asked
Him about these stanzas.  Bhagavan said:  "I have translated
the verses, as I found them in Sanskrit.  Don't ask me!"

(Source: As indicated above)

Arunachala Siva.

7932

On 9th Jan 1946, one Mr. P. Banerjee asked Bhagavan:
"What is the difference between Jivanmukti and Videhamukti?"

Bhagavan:  There is no difference.  For those who ask, it
is said:  A Jnani with body is a Jivanmukta and he attains
Videhamuki when he drops off the body.  But this difference
is only for the onlooker, not for the Jnani.

[Ribhu Gita, English translation, The Song of Ribhu gives
a detailed chart as an appendix about these states, again
from the onlooker's point of view.]

Arunachala Siva.

7933
6.


வெந்துவிழும் உடற்பிறவி
    மெய்யென்று வினைபெருக்கிக்
கொந்துகுழல் கோல்வளையார்
    குவிமுலைமேல் வீழ்வேனைப்
பந்தமறுத் தெனையாண்டு
    பரிசறஎன் துரிசுமறுத்
தந்தமெனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.


I deemed as true and abiding the embodiment which,
Baked by passion,
falls down dead,
and I did deeds galore.
I was ever prone to fall upon the buxom and tapering breasts of damsels whose hands wore bangles of shell and whose tresses bunches of flowers.
He broke my fetters,
redeemed me,
Ruled me,
did away with my parviscient knowledge and all the resultant impressions.
Lo,
who can ever gain the gracious gift which the One who is the end blessed me with?

Arunachala Siva.

7934

5.

பஞ்சாய அடிமடவார்
    கடைக்கண்ணால் இடர்ப்பட்டு
நெஞ்சாய துயர்கூர
    நிற்பேன் உன்அருள்பெற்றேன்
உய்ஞ்சேன்நான் உடையானே
    அடியேனை வருகஎன்
றஞ்சேல்என் றருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.


Troubled and assailed by the side-long glances of bashful belles the soles of whose feet are soft like silk-cotton,
I would have remained with a heart of ever-abounding Misery.
Lo,
I received Your grace.
I stand redeemed.
O Lord-Owner,
You bade me,
Your servitor,
come to You Saying:
"Fear not."
Ah,
who can gain such blessing with which He graced me?

Arunachala Siva.

7935
31.  Being contended within oneself, filling oneself by oneself, render oneself to ashes.  There is truly
nothing besides the Self.

32. Oneself is one's joy, one's Self is the adorable to one.  One's Self alone is worth knowing.  Verily,
there is nothing besides the Self.

33.  The Self alone is to be heard.  Let the Self alone be that which you hear.  Seek the Self always.
Worship the Self ever.

34.  Hail the Self always.  Rule yourself.  Long for the Self always.  There is nothing besides the Self.

35.  The earth is only the Self.  This water is Self alone.  This Light is only the Self.  Besides the Self
there is nothing.

36.  This air is only the Self.  This sky is the Self alone.  This egoism if the Self alone.  There is nothing
besides the Self.

37.  This thought stuff is the Self alone.  This mind is the Self aloe.  This intellect is the Self alone.
There is nothing besides the Self.

38.  This body is only the Self.  This quality is only the Self.  This knowledge is only the Self.
Besides the Self there is nothing.

39.  This Mantra is only the Self.  This Japa (repetition of the mantra) is only the Self.  This world is only
the Self.  There is nothing besides the Self. 
               

contd.,

Arunachala Siva.

   

Pages: 1 ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 [529] 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... 3062