Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 [529] 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... 3147
7921
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2016, 07:59:48 AM »
Verse  15:


வேந்தன் அதுகண் டப்பொழுதே
    விழித்து மெய்யில் மயிர் முகிழ்ப்பப்
பூந்தண் கொன்றை வேய்ந்தவரைப்
    போற்றிப் புலரத் தொண்டர்பால்
சார்ந்து புகுந்த படிவிளம்பத்
    தம்பி ரானர் அருள் நினைந்தே
ஏய்ந்த மன்னன் கேட்பஇது
    புகுந்த வண்ணம் இயம்புவார்.When the King woke up from his dream, the hair
On his thrilled body stood erect; he hailed the Lord
Who wears the cool and beauteous Konrai flowers;
When it dawned, he called on the devotee
And narrated to him his dream; when the devotee
Listened to the king, he thought on the grace
Of the Lord and spoke to the king of the happenings:

Arunachala Siva.   

7922
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2016, 07:57:04 AM »
Verse  14:


தண்டி நமக்குக் குளங்கல்லக்
    கண்ட அமணர் தரியாராய்
மிண்டு செய்து பணிவிலக்க
    வெகுண்டான் அவன்பால் நீமேவிக்
கொண்ட குறிப்பால் அவன்கருத்தை
    முடிப்பா யென்று கொளவருளித்
தொண்டர் இடுக்கண் நீங்கஎழுந்
    தருளி னார்அத் தொழிலுவப்பார்."The Samanas who witnessed the deepening
Of Our tank by Tandi, unable to endure it,
Have forcibly prevented him from doing so;
He is therefore extremely wroth; may you call
On him and implement his intent."
The Lord who delights to do away with the misery
Of His devotee, disappeared having ordered
The removal of His devotee?s misery.

Arunachala Siva.

7923
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2016, 07:53:56 AM »
Verse  13:நெஞ்சின் மருவும் கவலையினை
    ஒழிநீ நின்கண் விழித்துஅந்த
வஞ்ச அமணர் தங்கள்கண்
    மறையு மாறு காண்கின்றாய்
அஞ்ச வேண்டா வென்றருளி
    அவர்பால் நீங்கி அவ்விரவே
துஞ்சும் இருளின் அரசன்பாற்
    தோன்றிக் கனவி லருள் புரிவார்.


"Be rid of the misery that pervades your heart;
You will see that whereas your eyes will be able
To see, the sight of the truculent Samanas will vanish;
Fear not." Thus the Lord graced him; that very night
In dense darkness He appeared in the dream
Of the King and graced him thus:


Arunachala Siva.

7924
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2016, 07:51:20 AM »
Verse  12:

பழுது தீர்ப்பார் திருத்தொண்டர்
    பரவி விண்ணப் பஞ்செய்து
தொழுது போந்து மடம்புகுந்து
    தூய பணிசெய் யப்பெறா
தழுது கங்கு லவர்துயிலக்
    கனவி லகில லோகங்கள்
முழுது மளித்த முதல்வனார்
    முன்னின் றருளிச் செய்கின்றார்.


For the extirpation of the blame, the servitor
Having hailed the Lord and appealed to Him,
Adored Him and entered his Matam; disabled
To render his holy service that day, he wept;
When that night he slept, the Primordial Lord
Who guards all the worlds, appeared to him
In his dream and graced him thus:

Arunachala Siva.7925
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2016, 07:48:53 AM »
Verse  11:


வெய்ய தொழிலார் செய்கையின்மேல்
    வெகுண்ட தண்டி யடிகள்தாம்
மைகொள் கண்டர் பூங்கோயில்
    மணிவா யிலின்முன் வந்திறைஞ்சி
ஐய னேஇன்று அமணர்கள்தாம்
    என்னை யவமா னஞ்செய்ய
நைவ தானேன் இதுதீர
    நல்கு மடியேற் கெனவீழ்ந்தார்.


Incensed by the evil act of the violent ones
Tandi Adikal came before the beauteous Poongkoyil
Of the blue-throated Lord and prayed thus:
"O Lord! This day the Samanas put me to shame!
I wilt very much; You must bless me with fulfillment."
Thus he prayed, and fell prostrate
On the ground in adoration.


Arunachala Siva.


7926
Part Two of Reminscences:

I pray for Grace and Receive Upadesa:

Bhagavan was resting seated.  An opportune moment for conversing with Him in
private,  I narrated to Him to everything  - my childhood, my stint of delivering
discourses in Japa, listening to Vedanta discourses as desired by my father, the period
of my mental turmoil trying to discover spiritual peace, and relief from the turmoil
trying to discover spiritual peace, and relief from turmoil and experiencing Shanti the
moment I heard about Bhagavan, my Vedanta Master's jiva samadhi misadventure --
I blurted out all in my native tongue, Malayalam.  Bhagavan listened smiling all through.  I then asked Him for a way of the muddle in my mind towards mental
quietude.

Bhagavan said, 'Well, you have read Kaivalyam, wherein it is said , If he (the aspirant
comes to see the individual self and its substratum, the Overself, then he becomes
the substratum, i.e, Brahman, and escapes rebirths. Should you know yourself,.
no harm will befall you.  Accordingly, once you know yourself, you will come to no harm.'

I then asked Him how to get this Self Knowledge, and He replied 'First find out
who you are.' 

'How?' I persisted.     

'See from where the thoughts arise.'

'How do I go about it?'

'Turn the mind inwards and merge in your heart', He concluded,
and fall back to His natural, silent peace.  I too sat, silent.  Bhagavan's
compassion filled gaze was fixed on me. That moment, the muddle cleared
and I experienced a mental calm and contentment that I had never before
felt.

contd.

Arunachala Siva.                     

7927
56.  This is joy.  I am Brahman.  This is joy.  I am insentient.  'This' is Brahman -
of this there is no doubt.  This is the truth, this is the truth - again and again.

57. The glory of the 'Self has been thus enunciated. It is rare to come by in all the worlds.  The rare one just by hearing this, becomes Brahman itself.

58.  Those who are burdened by worldly existence; whose support is in peace and
self restraint; who revel in the glory of moon adorned Lord of death ever shining
within, attains quiecence by the words of the Upanishads, the crown of the Vedas.

Thus the chapter twenty, a dialogue between Ribhu and Nidagha entitled 'The topic             the Glory of the Self' in the sixth amsa called Sankara of Sri Siva Rahstyam.

concluded.

Arunachala Siva.

7928
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 10:14:15 AM »
Verse  10:பூதங்கள் ஐந்தாகிப்
    புலனாகிப் பொருளாகிப்
பேதங்கள் அனைத்துமாய்ப்
    பேதமிலாப் பெருமையனைக்
கேதங்கள் கெடுத்தாண்ட
    கிளரொளியை மரகதத்தை
வேதங்கள் தொழுதேத்தும்
    விளங்குதில்லை கண்டேனே.


He became the five elements,
the senses and all else.
He,
the great One who is never different,
animates ane differences in all things.
He did away with my miseries and rules me.
He is the Consort of Her who blazes like Emerald.
I beheld Him in resplendent Thillai Where the four Vedas adore and hail Him

(concluded)

Arunachala Siva.

7929
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 10:11:03 AM »
Verse 9:


பாங்கினொடு பரிசொன்றும்
    அறியாத நாயேனை
ஓங்கியுளத் தொளிவளர
    உலப்பிலா அன்பருளி
வாங்கிவினை மலம்அறுத்து
    வான்கருணை தந்தானை
நான்குமறை பயில்தில்லை
    அம்பலத்தே கண்டேனே.


I,
a cur,
am ignorant of both method and manner;
He blessed me with insatiable love and caused the light of Gnosis soar up in my soul.
From me He pulled out my Karma and cut away my impurities
At Thillai-Ambalam where the four Vedas are chanted,
I beheld Him that blessed me with mercy divine.

Arunachala Siva.


7930
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 10:08:24 AM »
Verse  8:


அளவிலாப் பாவகத்தால்
    அமுக்குண்டிங் கறிவின்றி
விளைவொன்றும் அறியாதே
    வெறுவியனாய்க் கிடப்பேனுக்
களவிலா ஆனந்தம்
    அளித்தென்னை ஆண்டானைக்
களவிலா வானவருந்
    தொழுந்தில்லை கண்டேனே.


I lay sunk by thoughts numberless;
also was I,
the feckless one,
Addle-brained and oblivious of consequences.
On me He conferred endless bliss and ruled me.
I beheld Him at Thillai where great celestials beings adore.

Arunachala Siva.


 

7931
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 10:04:32 AM »
Verse  7:


பத்திமையும் பரிசுமிலாப்
    பசுபாசம் அறுத்தருளிப்
பித்தன்இவன் எனஎன்னை
    ஆக்குவித்துப் பேராமே
சித்தமெனுந் திண்கயிற்றால்
    திருப்பாதங் கட்டுவித்த
வித்தகனார் விளையாடல்
    விளங்குதில்லை கண்டேனே.


He cured me of my world knowledge and snapped the rope of impurities
He caused others to refer to me as one without devotion or deportment.
Then,
with the strong rope of His mind,
He tethered me to His Holy Feet,
ineluctably.
Lo,
I beheld this,
the adept's Divine sport at resplendent Thillai.

Arunachala Siva.


7932
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 10:01:37 AM »
Verse 6:


பிறவிதனை அறமாற்றிப்
    பிணிமூப்பென் றிவையிரண்டும்
உறவினொடும் ஒழியச்சென்
    றுலகுடைய ஒருமுதலைச்
செறிபொழில்சூழ் தில்லைநகர்த்
    திருச்சிற்றம் பலம்மன்னி
மறையவரும் வானவரும்
    வணங்கிடநான் கண்டேனே.

He completely transmuted my body;
did away with both my malady and my proclivity to age,
and severed my nexus with my kith and kin.
He is the peerless First One who owns the worlds.
Lo,
when I reached the sacred Chitrambalam at Thillai girt with dense groves,
I had His darshan who was adored by the Brahmins and the celestials beings.

Arunachala Siva.


7933
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 09:58:03 AM »
Verse 5:

சாதிகுலம் பிறப்பென்னுஞ்
    சுழிப்பட்டுத் தடுமாறும்
ஆதமிலி நாயேனை
    அல்லலறுத் தாட்கொண்டு
பேதைகுணம் பிறருருவம்
    யானெனதென் னுரைமாய்த்துக்
கோதில்அமு தானானைக்
    குலாவுதில்லை கண்டேனே.I was like a hapless dog that,
caught up in the maelstrom of caste,
clan and birth,
stood bewildered.
He did away with my misery,
redeemed and ruled me.
He quelled my nescience,
My cognition of the forms of others,
and my prattling of 'I' and 'mine',
Lo,
at love-abounding Thillai,
I had a darshan of Him - the One that is flawless and nectarean !

Arunachala Siva.

7934
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 09:54:26 AM »
Verse  4:


கல்லாத புல்லறிவிற்
    கடைப்பட்ட நாயேனை
வல்லாள னாய்வந்து
    வனப்பெய்தி யிருக்கும்வண்ணம்
பல்லோருங் காணஎன்றன்
    பசுபாசம் அறுத்தானை
எல்லோரும் இறைஞ்சுதில்லை
    அம்பலத்தே கண்டேனே.I was like a base dog,
brainless and ill-versed in learning;
He,
the competent One blessed me with spiritual beauty.
Even as a good many witnessed,
He annulled my Pasu-Paasa Jaanam.
Lo,
at Thillai Ambalam where all worship,
I was blessed with His darshan.

Arunachala Siva.

7935
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 09:51:31 AM »
Verse 3:உருத்தெரியாக் காலத்தே
    உள்புகுந்தென் உளம்மன்னிக்
கருத்திருத்தி ஊன்புக்குக்
    கருணையினால் ஆண்டு கொண்ட
திருத்துருத்தி மேயானைத்
    தித்திக்குஞ் சிவபதத்தை
அருத்தியினால் நாயடியேன்
    அணிகொள்தில்லை கண்டேனே.

Even when I was an amorphous foetus,
He entered me,
Abode for good in my body and soul,
blessed me with Gnosis and,
by His great mercy,
redeemed and ruled me.
He is of Tirutthurutthi and His is the love and ever-sweet beatitude of bliss.
Lo,
in abounding love,
I,
a cur-like servitor,
Had His darshan at beautiful Thillai.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 [529] 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... 3147