Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 [529] 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... 3221
7921
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 11:06:38 AM »
Verse  7:

The palm leaf is missing.

Arunachala Siva.

7922
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 11:01:46 AM »
Verse  6:


சுழிந்தகங்கை தோய்ந்ததிங்கட் டொல்லராநல் லிதழி
சழிந்தசென்னிச் சைவவேடந் தான்நினைந் தைம்புலனும்
அழிந்தசிந்தை யந்தணாளர்க் கறம்பொருளின் பம்வீடு
மொழிந்தவாயான் முக்கணாதி மேயதுமு துகுன்றே.


To the brahmins who had a mind in which the five faculties of the senses have become annihilated, and meditating on the form of Siva as a Saivaite on whose head the fragrant Koṉṟai, old cobra, the crescent moon which is soaked in the Ganga, and the Ganga which has eddies, are thick and close,
Mudhukuṉṟu is the shrine desired by the first cause who has three eyes and who expounded all the four objectives worthy of human pursuit.

Arunachala Siva.


7923
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 10:54:41 AM »
Verse  5:


வழங்குதிங்கள் வன்னிமத்த மாசுணமீ சணவிச்
செழுங்கல்வேந்தன் செல்விகாணத் தேவர்திசை வணங்கத்
தழங்குமொந்தை தக்கைமிக்க பேய்க்கணம்பூ தஞ்சூழ
முழங்குசெந்தீ யேந்தியாடி மேயதுமு துகுன்றே.


Combining on his head a crescent moon that moves in the sky, Indian Mesquit leaves, Datura flowers and cobra to be witnessed by the daughter of the mountain of fertility,
the celestial beings to bow to him in the places where they are,
to be surrounded by the sounding Motai, Takkai (musical instruments), a large number of groups of ghosts and Bhootas,
Mudhukuṉṟu is the shrine desired by Siva who danced holding a red fire which makes a loud noise.


Arunachala Siva.

7924
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 10:51:31 AM »
Verse  4:

பாடுவாருக் கருளுமெந்தை பனிமுதுபௌ வமுந்நீர்
நீடுபாரு முழுதுமோடி யண்டர்நிலை கெடலும்
நாடுதானு மூடுமோடி ஞாலமுநான் முகனும்
ஊடுகாண மூடும்வெள்ளத் துயர்ந்ததுமு துகுன்றே.

Our father who bestows his grace on those who sing his praises,
when the state of the celestial beings began to perish as the water of the cool and old ocean covered the whole of the earth and reached heaven,
ran into the countries and into the spaces between them.
the people of this world and Brahma, to see the intervening spaces between them.
Mudhukuṉṟu rose above the deluge of floods which covered the earth.

Arunachala Siva.


7925
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 10:48:18 AM »
Verse  3:


வாரிமாகம் வைகுதிங்கள் வாளரவஞ் சூடி
நாரிபாக நயந்துபூமேல் நான்முகன்றன் தலையில்
சீரிதாகப் பலிகொள்செல்வன் செற்றலுந்தோன் றியதோர்
மூரிநாகத் துரிவைபோர்த்தான் மேயதுமு துகுன்றே.


Wearing water, a crescent moon, that stays in the sky and a cruel cobra,
desiring as a half a lady,
the Lord who receives with reputation alms in the skull of Brahma of four faces who is seated in a flower,
when he became angry.
Mudhukuṉṟu is the shrine desired by the god who covered himself with the skin of a strong elephant that appeared before him.


Arunachala Siva.

7926
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 10:44:36 AM »
Verse  2:

பற்றுமாகி வானுளோர்க்குப் பல்கதிரோன் மதிபார்
எற்றுநீர்தீக் காலுமேலை விண்ணியமா னனோடு
மற்றுமாதோர் பல்லுயிராய் மாலயனும் மறைகள்
முற்றுமாகி வேறுமானான் மேயதுமு துகுன்றே.Being the support for the celestial beings in heaven,
and being all other things in addition to the sun of many rays, the moon, the earth, the water that dashes against the banks, the fire, the air, the sky above and the performer of sacrifices,
being many living beings.
is Mudhukuṉṟu which is the place desired by Siva, who is himself Vishnu, Brahma, all the Vedams and is different from those things:

Arunachala Siva.

 

7927
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 10:38:38 AM »
Tiru Mudhu Kunram:

Verse  1:


தேவராயு மசுரராயுஞ் சித்தர்செழு மறைசேர்
நாவராயும் நண்ணுபாரும் விண்ணெரிகால் நீரும்
மேவராய விரைமலரோன் செங்கண்மால் ஈசனென்னும்
மூவராய முதலொருவன் மேயதுமு துகுன்றே.


Being himself the devas,
being the demons,
being persons who have acquired eight kinds of mystic powers.
being the brahmins who always chant the excellent Vedas,
being the earth in which all beings live,
the sky, the fire, the air, the water,
who pervades them.
and Brahman who is seated in a fragrant flower,
Mutukuṉṟu is the shrine desired by the unequalled one who is the first cause and who is also Vishnu, red eyes and Eesan (Rudran),

Arunachala Siva.
 

7928
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 26, 2016, 08:26:00 AM »
Verse 42:


வானக் கங்கை நதிபொதிந்த
    மல்கு சடையார் வழிபாட்டுத்
தூநற் சிறப்பின் அர்ச்சனையாம்
    தொண்டு புரிவார் தமக்கொருநாள்
தேனக் கலர்ந்த கொன்றையினார்
    ஆடற் சிலம்பின் ஒலி முன்போல்
மானப் பூசை முடிவின்கண்
    கேளா தொழிய மதிமயங்கி.He that performed daily the holy and pious Pooja to the Lord
In whose crest the celestial Ganga flows, could not,
One day at the end of his glorious Pooja hear the wonted
Anklet-sound of the Dancer Lord, the Wearer
Of melliferous Konrai-garlands; he was bewildered.

Arunachala Siva.

7929
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 26, 2016, 08:22:44 AM »
Verse 40:


அளவில் பெருமை அகிலயோ
    னிகளும் கழறிற் றறிந்தவற்றின்
உளமன் னியமெய் யுறுதுயர்கள்
    ஒன்று மொழியா வகையகற்றிக்
களவு கொலைகள் முதலான
    கடிந்து கழறிற் றறிவார்தாம்
வளவர் பெருமா னுடன்செழியர்
    மகிழும் கலப்பில் வைகு நாள்.


Conning all that was uttered by the beings
Of glorious and endless genesis in the world,
Kazharitru Arivaar did away with all their troubles,
Internal and external; he quelled larceny
Murder and the like; thus Kazharitru Arivaar abode
In perfect concord with the Chozha king and the Pandya.

Arunachala Siva.

7930
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 26, 2016, 08:20:02 AM »
Verse 39:


வான வரம்பர் குலம்பெருக்கும்
    மன்ன னாரும் அறித்தேகிக்
கூனல் இளவெண் பிறைக்கண்ணி
    முடியா ரடிமை கொண்டருளும்
பான்மை யருளின் பெருமையினை
    நினைந்து பலகாற் பணிந்தேத்தி
மேன்மை விளங்கு மாளிகைமண்
    டபத்துள் அரசு வீற்றிருந்தார்.


The king by whom thrives the Chera dynasty, thinking
Again and again on the way of the Lord that wears
A curved crescent in His crest, in gracing
His devotees, hailed and adored Him many a time,
And plied himself in kingly duties in the lofty durbar.


Arunachala Siva.

7931
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 26, 2016, 08:17:23 AM »
Verse  38:பண்பு பெருகும் பெருமாளும்
    பாண னார்பத் திரனார்பின்
கண்கள் பொழிந்த காதல்நீர்
    வழியக் கையால் தொழுதணைய
நண்பு சிறக்கு மவர் தம்மை
    நகரின் புறத்து விடைகொண்டு
திண்பொற் புரிசைத் திருமதுரை
    புக்கார் திருந்தும் இசைப்பாணர்.


Cheramaan Perumaan of ever-increasing piety, folding
His hands above his head, followed Bhaana Bhathra,
As his eyes rained tears of joy.
Taking leave of his great friend at the outskirts
Of the city, the master of perfect music,
Bhaana Bhathra proceeded onward, reached beauteous
Madurai girt with strong and gold-bedecked
Fortress, and entered the city.   

Arunachala Siva.


7932
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 26, 2016, 08:14:34 AM »
Verse 37:


இறைவ ராணை மறுப்பதனுக்கு
    அஞ்சி யிசைந்தார் இகல்வேந்தர்
நிறையு நிதியின் பரப்பையெல்லாம்
    நிலத்தை நெளிய வுடன்கொண்டே
உறைமும் மதத்துக் களிறுபரி
    யுள்ளிட் டனவேண் டுவகொண்டோர்
பிறைவெண் கோட்டு களிற்றுமேல்
    கொண்டு போந்தார் பெரும்பாணர்.The puissant king consented to this as he durst not
Defy the behest of the Lord; the great Paanar
Took with him immense wealth under the weight of which
The earth writhed; of the musty tuskers and steeds he took
With him those he needed; then he fared forth riding
And elephant whose white tusks were like the crescent moon.

Arunachala Siva.7933
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 26, 2016, 08:11:06 AM »
Verse  36:


பாண னார்பத் திரனாரும்
    பைம்பொன் மௌலிச் சேரலனார்
காணக் கொடுத்த நிதியெல்லாம்
    கண்டு மகிழ்வுற் றதிசயித்துப்
பேண எனக்கு வேண்டுவன
    அடியேன் கொள்ளப் பிஞ்ஞகனார்
ஆணை யரசும் அரசுறுப்பும்
    கைக்கொண் டருளும் எனஇறைஞ்ச.


Bhaana Bhathra beheld all the riches shown to him
By the Chera, the wearer of a crown wrought
Of ever-fresh gold;  struck with wonder
And delight he said: "Let me take what I need;
You must continue to rule with all the insignia; this is
Indeed the command of the Lord-Wearer of the Pigngnakam.   

Arunachala Siva.


7934
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 26, 2016, 08:08:10 AM »
Verse  35:


பரந்த நிதியின் பரப்பெல்லாம்
    பாண னார்பத் திரனார்க்கு
நிரந்த தனங்கள் வெவ்வேறு
    நிரைத்துக் காட்டி மற்றிவையும்
உரந்தங் கியவெங் கரிபரிகள்
    முதலாம் உயிருள் ளனதனமும்
புரந்த அரசுங் கொள்ளுமென
    மொழிந்தார் பொறையர் புரவலனார்.


The Chera king showed Bhaana Bhathra all the immense
And multifoliate wealth kept neatly packed,
And said: "Be pleased to accept these, together
With mighty elephants and other living wealth;
Also deign to accept all the realm ruled by me."


Arunachala Siva.

7935
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 26, 2016, 08:05:35 AM »
Verse  34:சேரர் பெருமான் அருள்செய்யத்
    திருந்து மதிநூல் மந்திரிகள்
சாரு மணிமா ளிகையுள்ளால்
    தனங்கள் எல்லாம் நிறைந்தபெரும்
சீர்கொள் நிதிய மெண்ணிறந்த
    வெல்லாம் பொதிசெய் தாளின்மேல்
பாரில் நெருங்க மிசையேற்றிக்
    கொண்டு வந்து பணிந்தார்கள்.


When thus told by the Chera king, the ministers
Of righteous intellect who were well-versed
In great works, had all the wealth of the beauteous
Palace that possessed great and glorious and endless riches,
Neatly packed in convenient bundles
And had them carried by men before the king;
Then they paid obeisance to him.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 [529] 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... 3221