Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 [529] 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... 3190
7921
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:41:24 AM »
Verse  6:


பெருகும்புன லண்ணாமலை பிறைசேர்கடல் நஞ்சைப்
பருகுந்தனை துணிவார்பொடி யணிவாரது பருகிக்
கருகும்மிட றுடையார்கமழ் சடையார்கழல் பரவி
உருகும்மன முடையார்தமக் குறுநோயடை யாவே.


Siva adorns himself with the sacred ash.
The Lord in Aṇṇāmalai, which has rising water.
he dared so much as to drink the poison which rose in the ocean in which the crescent moon was born. Having drunk it, has a black neck as a result of that.
Many diseases will not approach those whose hearts melt, praising the feet of the Lord who has a fragrant matted locks.


Arunachala Siva.


7922
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:37:20 AM »
Verse  5:


மரவஞ்சிலை தரளம்மிகு மணியுந்துவெள் ளருவி
அரவஞ்செய முரவம்படும் அண்ணாமலை யண்ணல்
உரவஞ்சடை யுலவும்புன லுடனாவது மோரார்
குரவங்கமழ் நறுமென்குழல் உமைபுல்குதல் குணமே.

The streams which push in a large measure pearls, Silai (a kind of tree) and common Kadampa make a loud sound; The chief in Aṇṇāmalai,  where the Drum, Muravam, is played without considering that there is water (Ganga) united with him which moves in the strong matted locks. Is it proper for him to embrace Uma who has naturally fragrant tresses of hair in which the bottle flowers spread fragrance?

Arunachala Siva.


7923
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:33:59 AM »
Verse  4:


உதிரும்மயி ரிடுவெண்டலை கலனாவுல கெல்லாம்
எதிரும்பலி யுணலாகவு மெருதேறுவ தல்லால்
முதிருஞ்சடை யிளவெண்பிறை முடிமேல்கொள வடிமேல்
அதிருங்கழ லடிகட்கிடம் அண்ணாமலை யதுவே.


In addition to riding on the Bull to receive the alms which are given unasked for, as food, in the whole world, in the bowl of the white skull left in the cremation ground from which hairs have fallen out. To place on the head in the matted locks which has grown old, a young crescent moon, Aṇṇāmalai is the place for the deity who wears on his leg resounding Kazhal.

Arunachala Siva.
7924
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:30:41 AM »
Verse  3:


பீலிம்மயில் பெடையோடுறை பொழில்சூழ்கழை முத்தம்
சூலிம்மணி தரைமேனிறை சொரியும்விரி சாரல்
ஆலிம்மழை தவழும்பொழி லண்ணாமலை யண்ணல்
காலன்வலி தொலைசேவடி தொழுவாரன புகழே.


The pearl that is produced in the bamboo surrounded by gardens in which the male peacock with its beautiful tail lives with its female. The fame belongs to those who worship the lotus-red foot which destroyed the strength of the Yama (god of death), of the chief in Aṇṇāmalai which has gardens on which the clouds with hails in the expansion slopes where those pearls become mature, shed on the ground.

Arunachala Siva.7925
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:26:59 AM »
Verse  2:


தேமாங்கனி கடுவன்கொள விடுகொம்பொடு தீண்டித்
தூமாமழை துறுகன்மிசை சிறுநுண்டுளி சிதற
ஆமாம்பிணை யணையும்பொழி லண்ணாமலை யண்ணல்
பூமாங்கழல் புனைசேவடி நினைவார்வினை யிலரே.


As the branch beats, when it is released after taking the fruits of sweet mango by the male monkey. As the big and black cloud scatters small and minute drops of rain on the boulders, those who fix their thoughts on the red feet which wear beautiful Kazhal which are like the mango leaf in form, of the god in Aṇṇāmalai which has gardens which the wild cow approaches.

Arunachala Siva.
7926
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:23:58 AM »
Tiruvannamalai:


Verse 1:


உண்ணாமுலை யுமையாளொடும் உடனாகிய வொருவன்
பெண்ணாகிய பெருமான்மலை திருமாமணி திகழ
மண்ணார்ந்தன வருவித்திரண் மழலைம்முழ வதிரும்
அண்ணாமலை தொழுவார்வினை வழுவாவண்ண மறுமே.


The unequalled god who is united with Uṇṇāmulai Umai, having fixed her in the left half of this body. The mountain which belongs to the Lord who is completely a lady,
the big gems of sapphire to shine the acts, good and bad, of those who worship with joined hands Aṇṇāmalai, where the collection of streams which are full of fertile silt and which make a gentle sound, will be severed from them without fail.

Arunachala Siva.

7927
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 09:02:24 AM »
Verse  170:


உருகியஅன் பொடுகைகள்
    குவித்துவிழுந் துமைபாகம்
மருவியதம் பெருமான்முன்
    வன்றொண்டர் பாடினார்
வெருவுறவே டுவர்பறிக்கும்
    வெஞ்சுரத்தில் எத்துக்கிங்
கருகிருந்தீர் எனக்கொடுகு
    வெஞ்சிலையஞ் சொற்பதிகம்.


Folding his hands he above his head in melting love
Van-tondar fell down prostrate before the Lord concorporate
With Uma, and hymned a decade which opened thus:
"Koduku venjilai." In this decade he questioned Him thus:
"Wherefore do You abide near a wild forest where
Fearsome and waylaying bowmen abound?"

Arunachala Siva.

7928
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 08:59:58 AM »
Verse 169:


அங்கணர்தங் கோயிலினை
    அஞ்சலிகூப் பித்தொழுது
மங்குலுற நீண்டதிரு
    வாயிலினை வந்திறைஞ்சிப்
பொங்குவிருப் புடன்புக்கு
    வலங்கொண்டு புனிதநதி
திங்கள்முடிக் கணிந்தவர்தந்
    திருமுன்பு சென்றணைந்தார்.

Folding his hands he adored the temple of the merciful
One, bowed before the cloud-capped, tall and divine tower
Circumambulated the court in soaring love and came before
The divine presence of the crescent-crested Lord.

Arunachala Siva.

7929
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 08:57:04 AM »
Verse  168:


ஆரூரர் தம்பால்அவ்
    வேடுவர்சென் றணையாதே
நீரூருஞ் செஞ்சடையார்
    அருளினால் நீங்கஅவர்
சேர்ஊராந் திருமுருகன்
    பூண்டியினிற் சென்றெய்திப்
போரூரும் மழவிடையார்
    கோயிலைநா டிப்புக்கார்.

The bowmen came not near Aaroorar; they moved away
By the grace of the Lord in whose ruddy matted hair
The Ganga flows, and reached Tirumurukanpoondi to which
Aaroorar
(later) repaired; seeking the temple
Of the Lord of the young and martial Bull,
Aaroorar came to that town.

Arunachala Siva.


7930
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 08:54:37 AM »
Verse  167:


வில்வாங்கி அலகம்பு
    விசைநாணில் சந்தித்துக்
கொல்வோம்இங் கிட்டுப்போம்
    எனக்கோபத் தாற்குத்தி
எல்லையில்பண் டாரமெலாங்
    கவர்ந்துகொள இரிந்தோடி
அல்லலுடன் பறியுண்டார்
    ஆரூரர் மருங்கணைந்தார்.


They bent their bows and fixed the sharp-headed darts
On the powerful strings and shouted: "Drop your bundles
And quit; otherwise we will slaughter you."
This said, they rifled the earth with their arrows
And seized the limitless wealth; robbed of the wealth
The retinue ran helter-skelter and reached
Aaroorar in great distress.   

Arunachala Siva.

7931
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 08:51:39 AM »
Verse  166:

வென்றிமிகு பூதங்கள்
    வேடர்வடி வாய்ச்சென்று
வன்றொண்டர் பண்டாரங்
    கவரஅருள் வைத்தருள
அன்றினார் புரமெரித்தார்
    அருளால்வேட் டுவப்படையாய்ச்
சென்றவர்தாம் வரும்வழியில்
    இருபாலும் செயிர்த்தெழுந்து.


The Lord willed that His victorious Bootha-Hosts,
In the guise of bowmen, should seize the wealth brought
By Van-tondar; so by the grace of the Lord who burnt the triple
Hostile cities, the Bhootha Hosts lay in ambush on both sides
Of the way through which he was to come and wrathfully
Sprang up, as an army of bowmen.

Arunachala Siva.   7932
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 08:48:34 AM »
Verse  165:


திருமுருகன் பூண்டிஅயல்
    செல்கின்ற போழ்தின்கண்
பொருவிடையார் நம்பிக்குத்
    தாமேபொன் கொடுப்பதலால்
ஒருவர்கொடுப் பக்கொள்ள
    ஒண்ணாமைக் கதுவாங்கி
பெருகருளால் தாங்கொடுக்கப்
    பெறுவதற்கோ அதுஅறியோம்.


"It is We who should give gold to Nampi; We will not
Suffer him accept it from any one else; so We will
Seize it and give it back to him in abounding grace."
Did the Lord-Rider of the martial Bull think so?
We know not His intent.
When Aaroorar came near Tirumurukanpoondi.


Arunachala Siva.   


7933
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 08:46:08 AM »
Verse  164:


ஆரூரர் அவர்தமக்கு
    விடையருளி அங்ககன்று
காரூரும் மலைநாடு
    கடந்தருளிக் கற்சுரமும்
நீரூருங் கான்யாறு
    நெடுங்கானும் பலகழியச்
சீரூருந் திருமுருகன்
    பூண்டிவழிச் செல்கின்றார்.

Having given him leave, Aaroorar left the city;
Crossing the cloud-capped Malai Naadu, numberless
Stony wildernesses, jungle-rivers flooding with water
And long stretches of forests, he arrived at the way
Leading to Tirumurukanpoondi of ever-abiding glory.

Arunachala Siva.

7934
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 08:43:19 AM »
Verse  163:


மற்றவற்றின் பரப்பெல்லாம்
    வன்றொண்டர் பரிசனத்தின்
முற்படவே செலவிட்டு
    முனைப்பாடித் திருநாடர்
பொற்பதங்கள் பணிந்தவரைத்
    தொழுதெடுத்துப் புனையலங்கல்
வெற்பியர்தோ ளுறத்தழுவி
    விடையளித்தார் வன்றொண்டர்.Van-tondar had all the immense wealth carried
By his retinue and bade them proceed ahead of him;
The divine lord of Munaippaadi paid obeisance
To the Chera who had fallen at his golden feet,
Adoringly lifted him up, embraced close the garlanded
And hill-like shoulders of the king and gave him
Leave to abide there.

Arunachala Siva.

7935
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 08:40:48 AM »
Verse  162:


ஆங்கவரும் அன்றுவரை
    ஆயமா கியதனங்கள்
ஓங்கியபொன் நவமணிகள்
    ஒளிர்மணிப்பூண் துகில்வருக்கம்
ஞாங்கர்நிறை விரையுறுப்பு
    வருக்கமுதல் நலஞ்சிறப்பத்
தாங்குபொதி வினைஞர்மேல்
    தலம்மலியக் கொண்டணைந்தார்.


Thus commanded, the ministers had all the heaps
Of riches, highly-priced gold, nine-fold gems, jewels
Set with dazzling gems, varieties of vestment,
Rich aromatics and the like, collected till that day,
Packed in goodly and convenient bundles and had them
Brought through carriers, and filled the palace.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 [529] 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... 3190