Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 [527] 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... 3200
7891
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 10, 2016, 08:12:50 AM »
Verse  3:

ஆன அன்பர் தாம்என்றும்
    அரனார் அன்பர்க் கமுதுசெய
மேன்மை விளங்கு போனகமும்
    விரும்பு கறிநெய் தயிர்தீம்பால்
தேனின் இனிய கனிகட்டி
    திருந்த அமுது செய்வித்தே
ஏனை நிதியம் வேண்டுவன
    எல்லாம் இன்ப முறவளிப்பார்.


This devotee would treat the servitors of Lord Hara
To a nectarean and flawless feast of rice,
Toothsome curry varieties, ghee, milk boiled sweet,
Fruits sweeter than honey, lumps of sugar and the like;
He would also give them money and all that they sought.

Arunachala Siva.


7892
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 10, 2016, 08:10:12 AM »
Verse  2:

மற்றப் பதியின் இடைவாழும்
    வணிகர் குலத்து வந்துதித்தார்
கற்றைச் சடையார் கழற்காத
    லுடனே வளர்ந்த கருத்துடையார்
அற்றைக் கன்று தூங்கானை
    மாடத்து அமர்ந்தார் அடித்தொண்டு
பற்றிப் பணிசெய் கலிக்கம்பர்
    என்பார் மற்றோர் பற்றில்லார்.

He came to be born in the mercantile clan that thrived
In that city; love and devotion for the ankleted feet
Of the Lord filled his thought; thus he grew up;
Daily he rendered service to the hallowed feet
Of the Lord who willingly abides in Toongkaanai Maatam;
He was Kalikkampar who was otherwise desire-less.

Arunachala Siva.

7893
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 02:01:47 PM »
Kalik Kamba Nayanar Puranam:

Verse  1:


உரிமை யொழுக்கந் தலைநின்ற
    வுயர்தொல் மரபின் நீடுமனைத்
தரும நெறியால் வாழ்குடிகள்
    தழைத்து வளருந் தன்மையதாய்
வரும்மஞ் சுறையும் மலர்ச்சோலை
    மருங்கு சூழ்ந்த வளம்புறவில்
பெருமை யுலகு பெறவிளங்கும்
    மேல்பால் பெண்ணா கடமூதூர்.


The hoary and world-renowned city of Pennaakatam
Which is in the west, is girt not only with flower-gardens
On whose tops the sailing clouds rest, but also
Fertile fields; here thrived families of great
And ancient clans rooted in their ordained conduct
In increasing domestic felicity.

Arunachala Siva.


7894
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 01:57:11 PM »
Verse  20:


தம்ம றம்புரி மரபினில்
    தகும்பெருந் தொண்டு
மெய்ம்மை யேபுரி அதிபத்தர்
    விளங்குதாள் வணங்கி
மும்மை யாகிய புவனங்கள்
    முறைமையிற் போற்றும்
செம்மை நீதியார் கலிக்கம்பர்
    திருத்தொண்டு பகர்வாம்.


Adoring the resplendent feet of Atipatthar, who
Poised in the vocation of his clan, had rendered
True and great and fitting service, we now
Proceed to indite the great servitorship
Of Kalikkampar established in redemptive piety,
And duly celebrated by all the three worlds.   

Adhi Patha Nayanar Puranam concluded.

Arunachala Siva.

7895
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 01:54:17 PM »
Verse  19:

பஞ்ச நாதமும் எழுந்தன
    அதிபத்தர் பணிந்தே
அஞ்ச லிக்கரம் சிரமிசை
    யணைத்துநின் றவரை
நஞ்சு வாண்மணி மிடற்றவர்
    சிவலோகம் நண்ணித்
தஞ்சி றப்புடை அடியர்பாங்
    குறத்தலை யளித்தார்.


All the five celestial instruments sounded;
Atipatthar fell prostrate on the ground, rose up
And stood folding his hands above his head;  the Lord
Whose beauteous throat shines with the stain
Of poison, blessed him to reach Siva-loka and there abide
In the beauteous and holy company of devotees.

Arunachala Siva.

7896
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 01:51:51 PM »
Verse 18:


அகில லோகமும் பொருள்முதற்
    றாம்எனும் அளவில்
புகலு மப்பெரும் பற்றினைப்
    புரையற எறிந்த
இகலில் மெய்த்திருத் தொண்டர்முன்
    இறைவர்தாம் விடைமேல்
முகில்வி சும்பிடை யணைந்தனர்
    பொழிந்தனர் முகைப்பூ.

As a rule all the world runs after wealth;
The truthful servitor flawlessly shook himself
Free of that shackle; before him that thus
Flung away the love of gold, the Lord appeared
On the heavens seated on His Bull;  the Devas
Showered celestial flowers.   

Arunachala Siva.

7897
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 01:48:14 PM »
Verse 17:


என்று மற்றுளோர் இயம்பவும்
    ஏறுசீர்த் தொண்டர்
பொன் திரட்சுடர் நவமணி
    பொலிந்தமீ னுறுப்பால்
ஒன்று மற்றிது என்னையா
    ளுடையவர்க் காகும்
சென்று பொற்கழல் சேர்கெனத்
    திரையொடுந் திரித்தார்.


When thus they told him, the servitor of ever-during
Splendor said:  "this very different fish
With its limbs wrought of gold and ray-clustered
Nine-fold gems is for my Lord who rules me;
Go forth and reach His feet of golden anklets."
So saying he threw it amain into the main.   

Arunachala Siva.

7898
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 01:45:10 PM »
Verse 16:


வாங்கு நீள்வலை அலைகடற்
    கரையில்வந் தேற
ஓங்கு செஞ்சுடர் உதித்தென
    வுலகெலாம் வியப்பத்
தாங்கு பேரொளி தழைத்திடக்
    காண்டலும் எடுத்துப்
பாங்கு நின்றவர் மீன்ஒன்று
    படுத்தனம் என்றார்.


When the long net was drawn from the billowy sea
To the shore, the fish which was caught therein
Dazzled like the rising sun and flashed forth
To the wonderment of the world; witnessing this
The fishermen who stood nearby removed it.
And told him: "We have caught a fish."


Arunachala Siva.

7899
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 01:42:09 PM »
Verse  15:


ஆன நாள்ஒன்றில் அவ்வொரு
    மீனுமங் கொழித்துத்
தூநி றப்பசுங் கனகநற்
    சுடர்நவ மணியால்
மீனு றுப்புற அமைத்துல
    கடங்கலும் விலையாம்
பான்மை அற்புதப் படியதொன்
    றிடுவலைப் படுத்தார்.

One day the Lord made even the single fish
Unavailable; however He caused to fall into a net
A fish whose limbs were wrought of fresh gold
And nine-fold gems of purest luster;
This wondrous fish was worth the whole world.

Arunachala Siva.


7900
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 01:39:01 PM »
Verse 14:


சால நாள்கள்இப் படிவரத்
    தாம்உண வயர்த்துக்
கோல மேனியுந் தளரவுந்
    தந்தொழில் குறையாச்
சீல மேதலை நின்றவர்
    தந்திறந் தெரிந்தே
ஆல முண்டவர் தொண்டர்அன்
    பெனும்அமு துண்பார்.


Many days passed by in this way; he wilted
Without food; his comely body sorely languished;
Yet he was steadfast in his divine servitorship;
Aware of this, the Lord that ate the poison Aalam,
Longed to quaff the nectar of His servitor's love.


Arunachala Siva.

7901
7.  'Existence is Brahman' - is indeed naught.  'Brahman is non existent' - is verily
naught, 'Being and non being' are verily naught,  I am indeed Consciousness alone.

8. All is indeed non existent, verily non existent. 'Being with form' - is non existent,
indeed.  What little there is, is non existent.  I am indeed Consciousness only.

9.  Harmony and opposition, and denunciation in the beginning, middle or end -
all being only of the form of Consciousness, are only I, verily awareness alone.

10.  All that is ordinary, real and unreal, cause, effect, and agent - all are indeed
non existent, simply non existent.  Verily I alone am.

11.  Impurity, purity, non duality, duality, the one and the many -- all are indeed
non existent,  Verily, I alone am.

12. The unreal and the real, what are not pairs of opposites, what are pairs of opposites and that which is higher than the supreme -- all are just non existent.
Verily, I alone am.

Arunachala Siva.
 
           

7902
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 09, 2016, 11:02:25 AM »
Tiru Ninriyur:


Verse  1:

சூலம்படை சுண்ணப்பொடி சாந்தஞ்சுடு நீறு
பாலம்மதி பவளச்சடை முடிமேலது பண்டைக்
காலன்வலி காலின்னொடு போக்கிக்கடி கமழும்
நீலம்மலர்ப் பொய்கைநின்றி யூரின்னிலை யோர்க்கே.

Having destroyed the strength of the old Yama by his leg, to the god who stays permanently in Ninriyur which has natural tanks in which fragrant blue Nelumbo flowers grow.  Trident is the weapon. Well burnt holy ash is the toilet powder and sandal-wood paste. The crescent moon, which is as white as milk is on the matted hair coiled into a crown.

Arinachala Siva.

7903
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 09, 2016, 10:56:02 AM »
Verse  11:கொடியார்நெடு மாடக்குன்ற ளூரிற்கரைக் கோல
இடியார்கட லடிவீழ்தரு மிடும்பாவனத் திறையை
அடியாயுமந் தணர்காழியுள் அணிஞானசம் பந்தன்
படியாற்சொன்ன பாடல்சொலப் பறையும் வினை தானே.


About the Lord in Iṭumpavanam where the sea falls at the feet of the Lord and strikes against the beautiful shore in Kuṉṟaḷur, which has tall storeys in which flags are flying.
to recite the songs which were composed according to the aptitude of the people by beautiful Jnana Sampandhan, who resides in Sirkazhi, where Brahmins always think of the pleasure derived from meditating on the feet of Siva.  The acts of those people will disappear.

Padigam on Tiru Idumba Vanam completed.

Arunachala Siva.


7904
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 09, 2016, 10:52:11 AM »
Verse  10:


தடுக்கையுட னிடுக்கித்தலை பறித்துச்சமண் நடப்பார்
உடுக்கைபல துவர்க்கூறைகள் உடம்பிட்டுழல் வாரும்
மடுக்கண்மலர் வயல்சேர்செந்நெல் மலிநீர்மலர்க் கரைமேல்
இடுக்கண்பல களைவானிடம் இடும்பாவன மிதுவே.


Those who follow Samaṇas, plucking the hairs on the head and taking a mat under their armpit, and the Buddhists who put on their bodies many dresses as robes soaked in red ochre (to indulge in slander),  Iṭumpāvanam which is on the banks which have plenty of water and deep tanks and extensive fields in which red Variety of paddy is grown.  This is Iṭumpavanam, the place of Siva, who weeds out many sufferings to his devotees.

Arunachala Siva.

7905
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 09, 2016, 10:48:03 AM »
Verse  9:


பொருளார்தரு மறையோர்புகழ் விருத்தர்பொலிமலிசீர்த்
தெருளார்தரு சிந்தையொடு சந்தம்மலர்பலதூய்
மருளார்தரு மாயன்னயன் காணார்மயலெய்த
இருளார்தரு கண்டர்க்கிடம் இடும்பாவன மிதுவே.


The Brahmins who studied the Vedas, full of abstruse meanings and those who have excessive fame, scattering beautiful flowers, with a clear mind, by which they shine and have great renown (worship Siva). Vishnu and Brahma, who have great ignorance to be bewildered as they could not obtain vision of Siva.  This is Iṭumpavanam which is the place for Siva, who has a very dark neck.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 [527] 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... 3200