Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 [527] 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... 3130
7891
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:30:08 PM »
Verse 329:


அன்பு வேண்டும் தம்பெருமான்
    அடியார் வேண்டிற் றேவேண்டி
முன்பு நின்று விண்ணப்பம்
    செய்த நம்பி முகம்நோக்கித்
துன்பம் ஒழிநீ யாம்உனக்கோர்
    தூத னாகி இப்பொழுதே
பொன்செய் மணிப்பூண் பரவைபால்
    போகின் றோம்என் றருள்செய்தார்.   


The Lord who demands nought but love, desiring to do that
Which His devotee sought, facing Aaroorar who
Petitioned to Him standing before Him, said:
"Abolish sorrow; we even now are proceeding to her
Who is adorned with jewels of gold, as your messenger."

Arunachala Siva.7892
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:27:20 PM »
Verse  328:


நாய னீரே நான்உமக்கிங்
    கடியே னாகில் நீர்எனக்குத்
தாயி னல்ல தோழருமாந்
    தம்பி ரானா ரேயாகில்
ஆய வறிவும் இழந்தழிவேன்
    அயர்வு நோக்கி அவ்வளவும்
போயிவ் விரவே பரவையுறு
    புலவி தீர்த்துத் தாருமென."O my Master! If I am truly Your servitor, if You are
Truly my goodly companion, more dear to me
Than even my mother, and if You are truly my Lord God
Behold then my senseless plight and distress, and proceed
To annul, this very night, the bouderie of Paravai".

Arunachala Siva.


7893
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:24:11 PM »
Verse 327:அடியே னங்குத் திருவொற்றி
    யூரில் நீரே யருள்செய்ய
வடிவே லொண்கண் சங்கிலியை
    மணஞ்செய் தணைந்த திறமெல்லாம்
கொடியே ரிடையாள் பரவைதா
    னறிந்து தன்பால் யான்குறுகின்
முடிவே னென்று துணிந்திருந்தா
    ளென்னான் செய்வ தெனமொழிந்து.


"At Tiruvotriyoor, graces by You Yourself
I married Sangkili whose bright eyes are sharp
Like the blade of wrought spear, and lived in joy;
Paravai of willowy waist, coming to know
Of all this, affirms that if I should come
To her, she would give up her ghost; so what shall I do?"

Arunachala Siva.

7894
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:20:58 PM »
Verse  326:


விழுந்து பரவி மிக்கபெரு
    விருப்பி னோடும் எதிர் போற்றி
எழுந்த நண்பர் தமைநோக்கி
    யென்நீ யுற்ற தென்றருளத்
தொழுந்தங் குறையை விளம்புவார்
    யானே தொடங்குந் துரிசிடைப்பட்
டழுந்து மென்னை யின்னமெடுத்
    தாள வேண்டு முமக்கென்று.

Unto the friend who fell at His feet, adored Him
And stood before Him poised in great longing, the Lord said:
"What is it that afflicts you?" Him adoring,
He spake thus: "It is mine own doing
Which proves to be my undoing, and from this
You must lift me up and rule me by Your mercy:"

Arunachala Siva.7895
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:18:37 PM »
Verse 325:


தம்பி ரானார் எழுந்தருளத்
    தாங்கற் கரிய மகிழ்ச்சியினால்
கம்பி யாநின் றவயவங்கள்
    கலந்த புளகம் மயிர்முகிழ்ப்ப
நம்பி யாரூ ரரும்எதிரே
    நளின மலர்க்கை தலைகுவிய
அம்பி காவல் லவர்செய்ய
    அடித்தா மரையின் கீழ்வீழ்ந்தார்.


When thus the Lord was pleased to come there,
In uncontainable delight, his limbs trembled;
The hair on his thrilled body stood erect; the soft
And lotus-like hands of Nampi Aaroorar folded
Above his head, and he fell at the ruddy, lotus-like
Feet of the Lord who shares in His left His Consort.

Arunachala Siva.


7896
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:16:17 PM »
Verse 324:


(Verse 323 not available)


அடியார் இடுக்கண் தரியாதார்
    ஆண்டு கொண்ட தோழர்குறை
முடியா திருக்க வல்லரே
    முற்று மளித்தாள் பொற்றளிர்க்கைத்
தொடியார் தழும்பும் முலைச்சுவடும்
    உடையார் தொண்டர் தாங்காணும்
படியால் அணைந்தார் நெடியோனுங்
    காணா அடிகள் படிதோய.


Can the Lord who cannot bear to behold the misery
Of His devotees keep aloof without implementing
The wish if His companion whom He rules? The Lord who wears
The marks of the breasts and the bangles of gold
Worn by the Mother of the universe, came thither
Planting on earth His feet unknown to Vishnu
And Brahma, and Aaroorar beheld Him.


Arunachala Siva.

7897
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:12:50 PM »
Verse 322:

அருகு சூழ்ந்தார் துயின்றுதிரு
    அத்த யாமம் பணிமடங்கிப்
பெருகு புவனஞ் சலிப்பின்றிப்
    பேயும் உறங்கும் பிறங்கிருள்வாய்
முருகு விரியு மலர்க்கொன்றை
    முடிமேல் அரவும் இளமதியுஞ்
செருகு மொருவர் தோழர்தனி
    வருந்தி இருந்து சிந்திப்பார்.


Those that were near him slumbered;
Tiruvatthayaamam-service was over; men on earth
Ceased to walk; it was the densest part of the night
When even ghosts would sleep; it was then the companion
Of the Lord who wears on His matted hair the fragrantly
Blooming Konrai flowers, serpent and crescent,
Sat alone, sunk in despair, and mused thus:

Arunachala Siva.7898
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:07:13 PM »
Verse  321:


போந்து புகுந்த படியெல்லாம்
    பூந்தண் பழன முனைப்பாடி
வேந்தர் தமக்கு விளம்புதலும்
    வெருவுற் றயர்வார் துயர்வேலை
நீந்தும் புணையாந் துணைகாணார்
    நிகழ்ந்த சிந்தா குலம்நெஞ்சில்
காந்த அழிந்து தோய்ந்தெழார்
    கங்குல் இடையா மக்கடலுள்.வெளிப்போந்த பெரியவர்கள், அங்கு நிகழ்ந்தன வற்றை மலர்கள் நிறைந்த குளிர்ந்த வயல்களை உடைய திருமுனைப் பாடி நாட்டின் தலைவராய நம்பிகளுக்கு எடுத்துச் சொல்லுதலும், அது கேட்ட அவர் அஞ்சி அயர்ச்சி கொள்வாராய்த் தம்மிடத்துக் கொண்ட கவலைக் கடற்குக் கரைகாணும் துணையைக் காணாராய்ப் பெருந் துன்பத்தால் மனமழிந்து, சோர்ந்து, அன்றைய இரவின் இடையாம மாய கடலில் அழுந்தி நிற்பாராயினர்.

(Eng trans. not available.)

Arunachala Siva.


7899
By now a few months had gone by since my stay at Pudupalayam. I decided to return home and continue
my practice back there, so took leave of the Swami.  Back home, observing silence, I practiced rigorously
but could make no progress.  I continued in a state of limbo for a couple of years, losing my earlier poise,
but not gaining any new ground.  While so, my Guru after taking a tour of several places in Tamizh Nadu,
now returned. In his entourage came some wealthy, influential persons, with them the Gounder of Pudupalayam
too.  The Swami now made pronouncement that he shall enter into Jeevasmadhi on a particular month a year
from hence.  He added that these wealthy folk had come to erect, in advance, a cave like tomb at the
proposed samadhi site.

The building of a large tomb was afoot, at a site three miles from my village.  The Swami, obtaining my
father's permission, took me to be with him.  There he declared that I was his prime disciple and that after
his Jeevasmadhi, I would succeed at the head of his mutt.  I was put off by this ostentation and publicity
mongering.  My mind was restless.  A few months passed and I could no longer stand it.  In anguish,
I blurted out to the Swami, 'So much time has gone but I am unable to experience Self Realization.
Are there no realized souls living today, like the the great sages of yore  who had lived during the ancient
time of the Yoga Vasishtam?'

contd.,

Arunachala Siva.     
       

7900
Verse  10:


தந்ததுன் றன்னைக் கொண்டதென் றன்னைச்
    சங்கரா ஆர்கொலோ சதுரர்
அந்தமொன் றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன்
    யாதுநீ பெற்றதொன் றென்பால்
சிந்தையே கோயில் கொண்டஎம் பெருமான்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
எந்தையே ஈசா உடலிடங் கொண்டாய்
    யான்இதற் கிலன்ஓர்கைம் மாறே.


It is Yourself You gave to me and received from me,
mine O Sankara !
Who is the cleverer one?
From You I received unending Bliss.
What did You receive from me at all?
My God,
who made my mind Your temple !
O Siva abiding at sacred Perunturai !
O my Father !
O Lord-God !
You abide in my body.
How can I requite You for this?

(Bhagavan Sri Ramana used to like this verse very much.)

concluded.

Arunachala Siva.
7901
Verse 9:


சோதியாய்த் தோன்றும் உருவமே அருவாம்
    ஒருவனே சொல்லுதற் கரிய
ஆதியே நடுவே அந்தமே பந்தம்
    அறுக்கும் ஆனந்தமா கடலே
தீதிலா நன்மைத் திருவருட் குன்றே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
யாதுநீ போவதோர் வகையெனக் கருளாய்
    வந்துநின் இணையடி தந்தே. O Splendor manifesting in form !
O One formless !
O ineffable Origin,
Middle and End !
O One like unto the sea of Bliss,
who snaps bondage !
O Holy Hill of Grace abounding in un-flawed weal !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
Wherefore do You leave me?
Bless me with the peerless way and confer on me Your feet twain!


Arunachala Siva.

7902
Verse 8:


பார்பதம் அண்டம் அனைத்துமாய் முளைத்துப்
    பரந்ததோர் படரொளிப் பரப்பே
நீருறு தீயே நினைவதேல் அரிய
    நின்மலா நின்னருள் வெள்ளச்
சீருறு சிந்தை எழுந்ததோர் தேனே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
யாருற வெனக்கிங் கார்அய லுள்ளார்
    ஆனந்த மாக்குமென் சோதீ.


It is You who germinated and grew as the earth,
The heaven and all other universes,
and stand as the one unique expanse of pervading Light !
You are the fire, taste in water !
O Blemishless beyond the pale of thought !
O Honey unique that surges up from the sublime mind of Your devotees - soused in the flood of
Your sweet grace !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
O my Light that transforms me into Bliss !
Who is here my kin and who is not?

Arunachala Siva.
 
7903
Verse  7:


இன்றெனக் கருளி இருள்கடிந் துள்ளத்
    தெழுகின்ற ஞாயிறே போன்று
நின்றநின் தன்மை நினைப்பற நினைந்தேன்
    நீயலால் பிறிதுமற் றின்மை
சென்றுசென் றணுவாய்த் தேய்ந்துதேய்ந் தொன்றாம்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
ஒன்றும் நீ யல்லை அன்றியொன் றில்லை
    யாருன்னை அறியகிற் பாரே.


This day,
gracing me,
You chased away my murk,
Poised in my soul like the rising sun.
On this - Your inhering nature and there being nothing else but Yourself ?,
I thought and thought till thought itself ceased.
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
Coming closer and closer to You and in the process,
Wearing away again and again,
I was reduced to my atomic self removed of all else and got merged with You.
You are not aught in the universe;
Yet there is nothing save You.
Who can know You at all?


Arunachala Siva.

7904
Verse  6:


இரந்திரந் துருக என்மனத் துள்ளே
    எழுகின்ற சோதியே இமையோர்
சிரந்தனிற் பொலியுங் கமலச்சே வடியாய்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
நிரந்தஆ காயம் நீர்நிலம் தீகால்
    ஆய்அவை அல்லையாய் ஆங்கே
கரந்ததோர் உருவே களித்தனன் உன்னைக்
    கண்ணுறக் கண்டுகொண் டின்றே. 


As I yearn and yearn for Your grace and melt,
You,
the Light,
are rising from my mind !
Your salvific and lotus-feet blaze on the crowns of the celestial beings !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
You are the ubiquitous Ether,
water,
earth,
fire and air !
You are none of these !
Yet in these Your form remains recondite.
This day,
I stand rejoicing,
as my eyes feast on You.

Arunachala Siva.

7905
Verse 5:குறைவிலா நிறைவே கோதிலா அமுதே
    ஈறிலாக் கொழுஞ்சுடர்க் குன்றே
மறையுமாய் மறையின் பொருளுமாய் வந்தென்
    மனத்திடை மன்னிய மன்னே
சிறைபெறா நீர்போல் சிந்தைவாய்ப் பாயுந்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
இறைவனே நீயென் உடலிடங் கொண்டாய்
    இனியுன்னை யென்னிரக் கேனே. O never-diminishing plenitude !
O flawless Nectar !
O endless and prosperous Hill of Effulgence !
O King that,
for ever,
abides in my mind as the Vedas and their import!
O Siva of sacred Perunturai like unto the dam-bursting flood that gushes into the mind !
O God !
You are entempled in my body !
What will I henceforth beg of You?


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 [527] 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... 3130