Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 [527] 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... 2993
7891
Verse  9.9:


பணிவார் பிணிதீர்த் தருளிப் பழைய
    அடியார்க்குன்
அணியார் பாதங் கொடுத்தி அதுவும்
    அரிதென்றால்
திணியார் மூங்கி லனையேன் வினையைப்
    பொடியாக்கித்
தணியார் பாதம்வந்தொல்லை தாராய் பொய்தீர்
    மெய்யானே.

Curing the embodied malady of them that adore You,
You bless old and tied servitors with Your Beatific feet.
If that is not possible,
in my case,
O True Ens that annuls falsity,
be pleased to pulverize the Karma of mine ? the one who is like the hard and stubborn bamboo,
and bless me with Your cool and serene feet,
in all celerity.


contd.,

Arunachala Siva.

7892
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 03, 2016, 11:09:43 AM »
Verse 51:


51: அரணம் பொருள் என்று, அருள் ஒன்று இலாத அசுரர் தங்கள்
முரண் அன்று அழிய முனிந்த பெம்மானும், முகுந்தனுமே,
சரணம் சரணம் என நின்ற நாயகி தன் அடியார்,
மரணம் பிறவி இரண்டும் எய்தார், இந்த வையகத்தே.

திரிபுரத்தை நிலையென்று நினைத்த, தன்மையற்ற அசுரர்களை அழித்த சிவபெருமானும், திருமாலும் வணங்கக்கூடிய அபிராமியே! அன்னையே! உன்னையே சரணம் சரணம் என்று அண்டிய அடியார்களின் மரண பயத்தை ஒழிப்பாய்! அது மட்டுமல்ல; அவர்களைப் பொய்மையான இந்த உலக வாழ்வினின்றும் விடுவிப்பாய் (பிறப்பறுப்பாய்), பெருநிலை தருவாய்!

The demons were thinking that Tripura is permanent and not to be destroyed.  Siva vanquished Tripura.
He and Vishnu pray to You, Abhirami!  O Mother!  You will vanquish the fear of death in those devotees,
who pray to You, 'Surrender, Surrender'.  You will also take them away from this false worldly life,
and grant Moksha without any further birth!

contd.,

Arunachala Siva.

7893
8.  Mind stuff (thoughts) is undivided unitary essence. Pleasure is undivided unitary essence.  Knowledge
is undivided unitary essence.  The inconsumable is undivided unitary essence.

9.  The permanent is undivided unitary essence. The beyond is undivided unitary essence.  The
infinitesimal is undivided unitary essence.  I am from undivided unitary essence.

10.  Existence is undivided unitary essence.  Non existence is verily undivided unitary essence.
The other is from undivided unitary essence. The transcendent is from undivided unitary essence.

11. The gross is from undivided unitary essence.  People are undivided unitary essence.  The subtle
is undivided essence.  The pair is undivided unitary essence.

12.  Non existence is undivided unitary essence.  Strength is undivided unitary essence.  The all
pervading is from undivided unitary essence.  The infinitesimal is undivided unitary essence.

13. Non existence is undivided unitary essence.  You are from undivided unitary essence.  Verily
the undivided unitary essence alone is.  'This' is from undivided unitary essence.

14.  Knowledge is from undivided essence.  The existing is undivided unitary essence.  The merged
is undivided unitary essence.  Father is undivided unitary essence.   

15.  Devotees are undivided unitary essence.  Husband is undivided unitary essence.  Mother is
undivided unitary essence.  The sovereign Lord is undivided unitary essence. 

contd.,

Arunachala Siva.

7894

458: He, who, not knowing that the body is in the Self, and so believes that He, the Self, is in the body,
is the same as the one who thinks that the screen, which is the support of the pictures, is in the pictures.

459:  Is the jewel separate from the gold?  Is the body separate from the Self?  The ignorant one
believes that his body is himself; the Sage knows only the Real Self as the Self.

460:  Since the Primal Guru Himself taught this beginningless Self only by Silence, who is there
that can  teach that Self by speech?

461:  Even though the Truth of the Self has been stated in many ways, it remains untold, because
it can be known only by actual Experience.  That Experiential Awareness of the Self is prevented by
the mind, due to the firmly established conviction, 'I am the body', for the aspirant to Deliverance.

462:  By listening in this way alone, those minds which have been purified from worldly       
attachments, at once get firmly established in the Natural State, as the Real Self.  But others
need to go through some excellent process for the extinction of the ego sense.

463:  'One should seek the Self, who is Pure and free from sorrow within the Heart, by Resolve
to know Him, and thereby aim at Peace', -- so the ancient Revelation, and the Guru, describe the
Direct Path for the Experience of the Truth of the Real Self.

464:  The 'Resolve to Know', mentioned here, is the intention to win Experience of one's own Self;
only by such intention can the aspirant turn his mind inwards in this Quest of one's own Self.

contd.,

Arunachala Siva.       
   

7895
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 03, 2016, 10:31:18 AM »
Verse  366:


மன்றலங் கழனிசூழ் திருநலூர் மறைவலோர்
துன்றுமங் கலவினைத் துழனியால் எதிர்கொளப்
பொன்தயங் கொளிமணிச் சிவிகையிற் பொலிவுறச்
சென்றணைந் தருளினார் சிரபுரச் செம்மலார்.


The Brahmins well-versed in the Vedas, of Tirunalloor
Rich in beautiful and fragrant fields, duly received
The godly child auspiciously and in uproarious joy;
The lord of Sirapuram riding the pearly palanquin
Of golden luster in great splendor, reached the town.


Arunachala Siva.

7896
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 03, 2016, 10:26:28 AM »
Verse 365:


காவின்மேல் முகிலெழுங் கமழ்நறும் புறவுபோய்
வாவிநீ டலவன்வாழ் பெடையுடன் மலர்நறும்
பூவின்மேல் விழைவுறும் புகலியார் தலைவனார்
சேவின்மேல் அண்ணலார் திருநலூர் நண்ணினார்.


In love he prostrated at the golden feet of the Lord
Whose hand displays a fawn and who presides over
The everlasting shrine, and rose up; he adorned
The Lord with a garland of musical Tamizh,
And fared forth to Siva's shrine at Celoor
And Paalaitthurai where he adored Him,
And then traveled onward.


Arunachala Siva.

7897
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 03, 2016, 10:24:08 AM »
Verse  364:


மன்னும்அக் கோயில்சேர் மான்மறிக் கையர்தம்
பொன்னடித் தலம்உறப் புரிவொடுந் தொழுதெழுந்
தின்னிசைத் தமிழ்புனைந் திறைவர்சே லூருடன்
பன்னுபா லைத்துறைப் பதிபணிந் தேகினார்.In love he prostrated at the golden feet of the Lord
Whose hand displays a fawn and who presides over
The everlasting shrine, and rose up; he adorned
The Lord with a garland of musical Tamizh,
And fared forth to Siva?s shrine at Celoor
And Paalaitthurai where he adored Him,
And then traveled onward.

Arunachala Siva.

7898
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 03, 2016, 10:21:22 AM »
Verse  363:


தலைவர்தம் சக்கரப் பள்ளிதன் னிடையகன்
றலைபுனற் பணைகளின் அருகுபோய் அருமறைப்
புலனுறும் சிந்தையார் புள்ளமங் கைப்பதி
குலவும் ஆலந்துறைக் கோயிலைக் குறுகினார்.


He left the Lord?s Chakkarappalli and proceeded
Along the feilds rich in water and wavelets;
He whose intellect was full of the wisdom of the Vedas
Reached the shrine of splendorous Aalanthurai
At Pullamangkai.   


Arunachala Siva.

7899
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 03, 2016, 10:18:48 AM »
Verse 362:சக்கரப் பள்ளியார் தந்தனிக் கோயிலுள்
புக்கருத் தியினுடன் புனைமலர்த் தாள்பணிந்
தக்கரைப் பரமர்பால் அன்புறும் பரிவுகூர்
மிக்கசொல் தமிழினால் வேதமும் பாடினார்.


He entered the hallowed temple of the Lord
Of Chakkarappalli and adored his bedecked
Flower-feet in love; he hymned in Tamizh
Of excelling words the very Vedas and thus hailed
In loving devotion the Lord whose waist is
Cinctured with beads of Rudraaksha.


Arunachala Siva.


7900
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 03, 2016, 10:16:02 AM »
Verse  361:


மொய்தருஞ் சோலைசூழ் முளரிமுள் ளடவிபோய்
மெய்தரும் பரிவிலான் வேள்வியைப் பாழ்படச்
செய்தசங் கரர்திருச் சக்கரப் பள்ளிமுன்
பெய்தவந் தருளினார் இயலிசைத் தலைவனார்.


He proceeded through the plain girt with gardens
And digit with many a tank where teemed a forest
Of lotuses of thorny roots.
He, the Lord of Verse and Music came to Chakkarappalli
Of Lord Sankara who laid waste
The sacrifice of the one without true devotion.

Arunachala Siva.

7901
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 03, 2016, 10:13:13 AM »
Verse 360:


பாடி நின்று பரவிப் பணிந்துபோய்
ஆடும் அங்கணர் கோயில்அங் குள்ளன
மாடு சென்று வணங்கி மகிழ்ந்தனர்
நீடு சண்பை நிறைபுகழ் வேதியர்.


He hymned Him; he praised Him; he bowed before Him;
Then he moved out and adored the Lord-Dancer,
The Merciful One, in all the shrines in that region.
The Brahmin of Brahmins of consummate glory
From Sanbai, the eternal, reveled in joy.

Arunachala Siva.   

7902
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 03, 2016, 10:10:33 AM »
Verse 359:


வெண்ணி மேய விடையவர் கோயிலை
நண்ணி நாடிய காதலில் நாள்மதிக்
கண்ணி யார்தங் கழலிணை போற்றியே
பண்ணில் நீடும் பதிகமும் பாடினார்.


He sang the whole of the musical decade-- the great
And inditable Veda--, and hailed the Primal One,
And prostrated before Him; then he moved out
And came to Tiruvenni, the town glorious
And flawless, and girt with gardens.

Arunachala Siva.


7903
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 03, 2016, 10:07:53 AM »
Verse 358:எழுது மாமறை யாம்பதி கத்திசை
முழுதும் பாடி முதல்வரைப் போற்றிமுன்
தொழுது போந்துவந் தெய்தினார் சோலைசூழ்
பழுதில் சீர்த்திரு வெண்ணிப் பதியினில்.He sang the whole of the musical decade-- the great
And inditable Veda--, and hailed the Primal One,
And prostrated before Him; then he moved out
And came to Tiruvenni, the town glorious
And flawless, and girt with gardens.


Arunachala Siva.7904
While we are simply sitting without any work, we get bored. But we are not bored when you
simply sleep, where there is also no work!  We like sometimes, even sleeping for 10 hours
or even more.  Why are we not bored about sleep?  Doing nothing, no entertainment, nothing
to talk, nothing to think, but still we like sleep.  So even this boredom is a mysterious phenomenon.

However, this shows our innate divinity.  Somewhere in the deep level of our personality lies
the knowledge, that we are beyond time and space and WE LOVE TO BE BEYOND TIME AND SPACE.
Only when we are limited by time, we get frustrated and we want somehow to consume the time.
That is why we get bored.  We do not know the technique of eating time-space
stuff and be finished with it.  We do it regularly in sleep. And we are not conscious of time and
space in sleep.

So,if we could swallow time and space, the name and form, the very universe, it will be the most
reliishing food. Never we shall be hungry again.  All other foods will only satisfy us temporarily.
But people who were in Sahaja Samadhi like Bhagavan Ramana, were ever satisfied.  Time and
Space were not for them.

The Vedas say that the Brahma Jnani has consumed the time and space like a pickle with his food!

Arunachala Siva.     

7905
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 02, 2016, 03:40:59 PM »
A short obituary in Saranagati July-Sept. issue:


Graham Boyd:  1949-2016:

Born in Leeds on 13th July 1949, Graham came to the Ashram in the mid-1990s and began work
on archival photo negatives. Self-trained in sound and electrical engineering, Graham was instrumental
in introducing computers to Ashram and he designed the Ashram's first two websites way back when
website-designing was still quite new. In his youth while working odd jobs, Graham struggled to find
inner peace amidst the entanglements of modern life. But in the early 1980s when he came across
Mouni Sadhu?s In Days of Great Peace, his life 'changed overnight' and he began to call himself a
devotee of Bhagavan Sri Ramana. Graham was untiring in his service to the Ashram and among his many projects were recording the Ashram Tamizh Parayanam, digitizing English publications, filming and
editing the biography on Bhagavan's life in the documentary entitled Eternal Light and other video
project on Arunachala Giripradakshina. His contribution in establishing the Archives was invaluable.
It was Graham who initiated the restoration of archival photographs of Sri Bhagavan that devotees
the world over enjoy today. Ever a friend of the poor, he quietly helped the needy.

Diagnosed with bone cancer in November 2015 and having undergone treatment in Chennai,
Graham was blessed to be able to live out his final days in Tiruvannamalai where he merged at
the feet of Arunachala on 16th June 2016 in the presence of friends and his daughter, Candice
Faqir of Scarborough.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 [527] 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... 2993