Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 [526] 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 ... 3113
7876
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 17, 2016, 09:09:18 AM »
Verse 223:


பண்டு கயிலைத் திருமலையில்
    செய்யும் பணியின் பான்மைமனம்
கொண்ட உணர்வு தலைநிற்பக்
    குலவு மலர்மென் கொடியனையார்
வண்டு மருவுந் திருமலர்மென்
    மாலை காலங் களுக்கேற்ப
அண்டர் பெருமான் முடிச்சாத்த
    அமைத்து வணங்கி யமருநாள்.   

As then she became instinct with the consciousness
Of her service in the past at the holy Mount Kailaas,
She, verily a flowery liana, began to ply her hands
In weaving beauteous and soft garlands
Of flowers where chafers lay cradled, befitting the hours
Of the temple-service to adorn the crown
Of the Lord of gods; thus she flourished.

Arunachala Siva.


7877
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 17, 2016, 09:06:19 AM »
Verse 222:


காதல் புரிந்து தவம்புரியுங்
    கன்னி யாரங் கமர்கின்றார்
பூத நாதர் கோயிலினிற்
    காலந் தோறும் புக்கிறைஞ்சி
நீதி முறைமை வழுவாது
    தமக்கு நேர்ந்த பணி செய்யச்
சீத மலர்ப்பூ மண்டபத்துத்
    திரைசூழ் ஒருபாற் சென்றிருந்து.


The virgin who performed tapas in love, abode there;
She adored the Lord of lives at all the hours of Puja;
To perform such acts of divine service as became
Her nature, poised unswervingly in the pious way,
She came to the Mantapam mantled with screens
And rich in cool and nice smelling flowers
And there took her seat in a corner.

Arunachala Siva.

7878
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 17, 2016, 09:03:35 AM »
Verse 221:


யாங்கள் உமக்குப் பணிசெய்ய
    ஈசற் கேற்ற பணிவிரும்பி
ஓங்கு கன்னி மாடத்தில்
    உறைகின் றீரென் றுரைக்கின்றார்
தாங்கற் கரிய கண்கள்நீர்த்
    தாரை ஒழுகத் தரியாதே
ஏங்கு சுற்றத் தொடும்இறைஞ்சிப்
    போனார் எயில்சூழ் தம்பதியில்.


"You will gladly abide here rendering willing service
Pleasing to the Lord; we, on our part, will serve you."
His uncontainable love burst forth, and his eyes
Rained tears: he could not endure separation from her:
With his sorrowing kin, he paid obeisance to her
And left for his city girt with fort-like walls.

Arunachala Siva.

7879
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2016, 02:57:46 PM »
Verse  220:


சென்னி வளர்வெண் பிறையணிந்த
    சிவனார் கோயி லுள்புகுந்து
துன்னுஞ் சுற்றத் தொடும்பணிந்து
    தொல்லைப் பதியோர் இசைவினால்
கன்னி மாட மருங்கமைத்துக்
    கடிசேர் முறைமைக் காப்பியற்றி
மன்னுஞ் செல்வந் தகவகுத்துத்
    தந்தை யார்வந் தடிவணங்கி.   


They entered the temple of Lord Siva whose crown
Sports a white crescent, and with their close kith
And kin adored Him; then with the consent of the dwellers
Of the hoary city they built nearby a kanni-maatam
Girt with immense walls, and watched over by women-guards;
Rich endowments were made for its up-keep;
Then her father fell at her feet and said:

Arunachala Siva.


7880
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2016, 02:55:35 PM »
Verse 219:


பெற்ற தாதை சுற்றத்தார்
    பிறைசேர் முடியார் விதியாலே
மற்றுச் செயலொன் றறியாது
    மங்கை யார்சங் கிலியார் தாம்
சொற்ற வண்ணஞ் செயத்துணிந்து
    துதைந்த செல்வத் தொடும்புரங்கள்
செற்ற சிலையார் திருவொற்றி
    யூரிற் கொண்டு சென்றணைந்தார்.In unison with the grace as ordained by the Lord who is
Crescent-crested, and oblivious of all else,
Her parents and kin resolved to abide
By the words of Sangkiliyaar, and conducted her
To Tiruvotriyoor of the Lord who smote the triple
Hostile cities, carrying with them great wealth.

Arunachala Siva.

7881
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2016, 02:51:19 PM »
Verse  218:


பண்ணார் மொழிச்சங் கிலியாரை
    நோக்கிப் பயந்தா ரொடுங்கிளைஞர்
தெண்ணீர் முடியார் திருவொற்றி
    யூரிற் சேர்ந்து செல்கதியும்
கண்ணார் நுதலார் திருவருளால்
    ஆகக் கன்னி மாடத்துத்
தண்ணார் தடஞ்சூ ழந்நகரிற்
    றங்கிப் புரிவீர் தவமென்று.


Addressing Sangkiliyaar whose words were
Tunefully melodious, her parents and others said:
"Reaching Tiruvotriyoor of the Lord in whose crest
The lucid flood courses, be pleased to abide
In a kanni-maatam in that city girt with cool pools,
And perform askesis, poised henceforth
In the grace of the Lord whose forehead sports an eye."

Arunachala Siva.

7882
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2016, 02:48:10 PM »
Verse  217:

அணங்கே யாகும் இவள்செய்கை
    அறிந்தோர் பேச அஞ்சுவரால்
வணங்கும் ஈசர் திறமன்றி
    வார்த்தை யறியாள் மற்றொன்றும்
குணங்க ளிவையா மினியிவள் தான்
    குறித்த படியே ஒற்றிநகர்ப்
பணங்கொ ளரவச் சடையார்தம்
    பாற்கொண் டணைவோம் எனப்பகர்வார்.
Knowledgeable persons would not dare speak
Of her action deeming her a woman divine;
She would ever talk of the greatness of the Lord
Adored of her; she would not speak of aught else;
Such indeed was her righteous conduct;
So they resolved to conduct her to Otriyoor's Lord
Whose matted crown is plaited with a serpent.   


Arunachala Siva.

7883
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2016, 02:45:06 PM »
Verse  216:


தைய லார்சங் கிலியார்தம்
    திறத்துப் பேசத் தகாவார்த்தை
உய்ய வேண்டும் நினைவுடையார்
    உரையா ரென்றங் குலகறியச்
செய்த விதிபோல் இதுநிகழச்
    சிறந்தார்க் குள்ள படிசெப்பி
நையும் உள்ளத் துடன்அஞ்சி
    நங்கை செயலே உடன்படுவார்.   It looked as though that the fated event proclaimed
Clearly to the world thus: "They that mean to thrive
Would not speak words which ill-became great Sangkiliyaar."
So the parents made a clean breast of all the happenings
To the great elders of their clan; with fear-stricken
And languishing heart they now gave assent to her proposal.   

Arunachala Siva.

7884
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2016, 02:41:53 PM »
Verse  215:


தாதை யாரும் அதுகேட்டுத்
    தன்மை விளம்பத் தகாமையினால்
ஏத மெய்தா வகைமொழிந்து
    போக்க அவராங் கெய்தாமுன்
தீதங் கிழைத்தே யிறந்தான்போற்
    செல்ல விடுத்தா ருடன் சென்றான்
மாத ராரைப் பெற்றார்மற்று
    அதனைக் கேட்டு மனமருண்டார்.


The father who listened to them could not reveal
To them the happenings; he so answered them
That they would not be troubled or offended; even before
They could return to him who sent them thither,
Like one assailed by a great evil he died; so too
His messengers; the parents of Sangkiliyaar and others
Who heard of this, were struck with bewilderment.   

Arunachala Siva.

7885
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2016, 02:38:52 PM »
Verse 214:


அந்த மாற்றங் கேட்டவர்தாம்
    அயர்வும் பயமும் அதிசயமும்
வந்த வுள்ளத் தினராகி
    மற்ற மாற்றம் மறைத்தொழுகப்
பந்தம் நீடும் இவர்குலத்து
    நிகராம் ஒருவன் பரிசறியான்
சிந்தை விரும்பி மகட்பேச
    விடுத்தான் சிலருஞ் சென்றிசைத்தார்.


When they heard her words, they were assailed
By bewilderment, fear and wonder; they so conducted
Themselves thereafter that others could not
Know of her changed condition; while so,
From a clan of equal greatness and close to them
In kinship and therefore privileged to seek
Her hand in wedding, a youth, unaware of the happenings,
In great longing, deputed to them some persons to broach marriage;
They came there and discussed matrimony.   

Arunachala Siva.


7886
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2016, 02:35:54 PM »
Verse 213:


என்று தம்மை ஈன்றெடுத்தார்
    வினவ மறைவிட் டியம்புவார்
இன்றென் திறத்து நீர்மொழிந்த
    திதுஎன் பரிசுக் கிசையாது
வென்றி விடையா ரருள் செய்தார்
    ஒருவர்க் குரியேன் யானினிமேல்
சென்று திருவொற்றி யூரணைந்து
    சிவனார் அருளிற் செல்வனென.Then thus her parents questioned her
She spake to them frankly without any concealment:
"What this day, you spake of me ill-befits my state;
I belong to him who is graced by the Lord-Rider
Of the victorious Bull; I will even now
Fare forth to Tiruvotriyoor and establish myself
In the grace of Lord Siva."

Arunachala Siva.   

7887
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2016, 02:33:11 PM »
Verse  212:

பாங்கு நின்ற தந்தையார்
    தாயார் பதைத்துப் பரிந்தெடுத்தே
ஏங்கும் உள்ளத் தினராகி
    இவளுக் கென்னோ உற்றதெனத்
தாங்கிச் சீத விரைப்பனிநீர்
    தெளித்துத் தைவந் ததுநீங்க
வாங்கு சிலைநன் னுதலாரை
    வந்த துனக்கிங் கென்னென்றார்.   


The parents who stood nearby were greatly agitated;
They lifted her up tenderly in love; anxious at heart
They thought thus; "What has become of her?"
Closely embracing her, they sprinkled on her
Cool and fragrant water, stroked her gently,
Revived her and spake to her whose lovely forehead
Was like unto a bow, thus: "What has befallen you?"

Arunachala Siva.7888
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2016, 02:30:22 PM »
Verse 211:


தாய ரோடும் தந்தையார்
    பேசக் கேட்ட சங்கிலியார்
ஏயும் மாற்றம் அன்றிதுஎம்
    பெருமா னீசன் திருவருளே
மேய வொருவர்க் குரிய தியான்
    வேறென் விளையும் எனவெருவுற்று
ஆய வுணர்வு மயங்கிமிக
    அயர்ந்தே அவனி மிசைவிழுந்தார்.


Sangkiliyaar who heard her parents so speak, thought thus:
"These words befit me not; I belong to him who is
Wholly blessed by my Lord; I know not of the result,
Their wholly different thought will lead to." Stricken
With fear she fell down on earth in a swoon.

Arunachala Siva.

7889
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: October 16, 2016, 12:23:06 PM »
Today is the Liberation Day of Rudra Pasupathi Naynanar.  He chanted Rudram standing on water in a tank
of obtained liberation in the feet of Siva.

Piurattasi - Aswini Star day.

I have written in detail about the life story of Rudra Pasupathi Nayanar already in the serial post on 63
Saiva Saints.  The members are requested to go through the same.     

Arunachala Siva.

7890
I was sent to the tinnai-school of my village,  (Tinnai school is the one where in the olden days,
the students were taught on the open raised veranda of the house of teacher.) when I was nearing six
where, to some extent, I managed to learn to read my vernacular Malayalam and to write it on palm leaves.
From my seventh year on, my father used to take me with him daily to bathe in the village pond.  There
I would see Vedic Brahmins bathing in the adjacent ghats (the pond's shoreline earmarked into exclusive
bathing segments for the various social groups of the village), chanting mantras while standing waist deep
in water.  Their sight kindled in me a keen desire to do it like them.

The desire persisted and soon turned into an obsession when one night Lord Siva appeared in a dream.
With matted tresses of hair, body smeared all over with sacred ash, wearing a sting of Rudraksha beads.
He pronounced the Panchakshari (the five syllabled na-ma-si-va-ya mantra) in my ears, three times
in succession.  On waking up, however, I was unable to recall the syllables, being too young to remember
it.  The whole of the next day I felt grieved, as though I lost a treasure that I had obtained.  I went to
bed that night overcome by disappointment and longing.  The Lord again came that night in my dream                     
and repeated the Mantra!  This time I listened with attention and, from then on, I took up ceaseless mental
chanting of the Panchakshari Mantra.

contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 [526] 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 ... 3113