Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 [526] 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 ... 3200
7876
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 10, 2016, 09:51:24 AM »
Verse 8:

This verse is lost.

Arunachala Siva.

7877
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 10, 2016, 09:48:11 AM »
Verse 7:


பற்றியொரு தலைகையினி லேந்திப்பலி தேரும்
பெற்றியது வாகித்திரி தேவர்பெரு மானார்
சுற்றியொரு வேங்கையத ளோடும்பிறை சூடும்
நெற்றியொரு கண்ணார்நின்றி யூரின்னிலை யாரே.


Assuming a form for begging alms and holding tightly a skull in his hand, the great Lord of the Devas who wanders for that.  The god with a frontal eye, who adorns himself with a crescent, besides tying round his waist the skin of a tiger, is staying permanently in Niṉṟiyūr.

Arunachala Siva.


7878
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 10, 2016, 09:45:28 AM »
Verse 6:


மூரன்முறு வல்வெண்ணகை யுடையாளொரு பாகம்
சாரன்மதி யதனோடுடன் சலவஞ்சடை வைத்த
வீரன்மலி யழகார்பொழில் மிடையுந்திரு நின்றி
யூரன்கழ லல்லாதென துள்ளம்முண ராதே.

Having as a half a lady of smiling white teeth, the hero who placed water(of Gangai) on his matted hair along with the crescent on one side, resides cheerfully.
My mind will not know anything except the feet of the god in Niṉṟiyūr where beautiful gardens are growing densely.

Arunachala Siva.7879
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 10, 2016, 09:42:37 AM »
Verse  5:


குழலின்னிசை வண்டின்னிசை கண்டுகுயில் கூவும்
நிழலின்னெழில் தாழ்ந்தபொழில் சூழ்ந்தநின்றி யூரில்
அழலின்வல னங்கையது வேந்தியன லாடும்
கழலின்னொலி யாடும்புரி கடவுள்களை கண்ணே.

Hearing the music of the flute and the humming of the bees, in Niṉṟiyūr surrounded by gardens where the beautiful shadows interspersed with spots of light are found and where the Indian cuckoo sings. The god who is loved and dances to make the anklets sound, holding a red-hot iron which has flames burning clock-wise and dances in the fire at the end of the world, is our support.


Arunachala Siva.


7880
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 10, 2016, 09:39:26 AM »
Verse  4:


பூண்டவ்வரை மார்பிற்புரி நூலன்விரி கொன்றை
ஈண்டவ்வத னோடும்மொரு பாலம்மதி யதனைத்
தீண்டும்பொழில் சூழ்ந்ததிரு நின்றியது தன்னில்
ஆண்டகழல் தொழலல்லது அறியாரவ ரறிவே.


He has a beautiful sacred thread of three strands on his chest which can be compared to a mountain.  The blossomed Koṉṟai flowers are dense along with the sacred thread.
Unless the devotees worship the feet of the god which can accept them into their grace, in Niṉṟiyūr surrounded by gardens which seem to touch the milk-white moon.
those devotees cannot know god with the help of their own knowledge, which is defective. Unless god himself grants spiritual vision or inward illumination one cannot see god.

Arunachala Siva.

7881
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 10, 2016, 09:35:29 AM »
Verse  3:

பறையின்னொலி சங்கின்னொலி பாங்காரவு மார
அறையும்மொலி யெங்கும்மவை யறிவாரவர் தன்மை
நிறையும்புனல் சடைமேலுடை யடிகள்நின்றி யூரில்
உறையும்மிறை யல்லதென துள்ளம் உணராதே.

The sound of drums, the sound produced in Conches, is full on all sides.
Those devotees who know other sounds produced everywhere, from instruments beaten with a stick.  My mind will not know any other thing except the nature of the god who dwells in Niṉṟiyūr and who has on his matted hair water (of Ganga) which is full.

Arunachala Siva.


7882
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 10, 2016, 09:32:12 AM »
Verse  2:

அச்சம்மிலர் பாவம்மிலர் கேடும்மில ரடியார்
நிச்சம்முறு நோயும்மிலர் தாமுந்நின்றி யூரில்
நச்சம்மிட றுடையார்நறுங் கொன்றைநயந் தாளும்
பச்சம்முடை யடிகள்திருப் பாதம்பணி வாரே.Devotees, who bow to the holy feet of the god who has affection to admit people who offer fragrant Koṉṟai flowers, himself having desired it, who is in Niṉṟiyūr and has stationed in his neck poison. They have nothing to fear. They have no sins. They
have no destruction which is the result of sins do not have acute sufferings also, daily.


Arunachala Siva.


7883
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 10, 2016, 08:36:31 AM »
Kaliya Nayanar Puranam:

Verse  1:


பேருலகில் ஓங்குபுகழ்ப்
    பெருந்தொண்டை நன்னாட்டு
நீருலவுஞ் சடைக்கற்றை
    நிருத்தர்திருப் பதியாகும்
காருலவு மலர்ச்சோலைக்
    கன்னிமதில் புடைசூழ்ந்து
தேருலவு நெடுவீதி
    சிறந்ததிரு வொற்றியூர்.

It is a beauteous city dear to the Lord Dancer
In whose matted hair the Ganga flows;  it is in the great
Tondai Naadu renowned in this vast world;  it is girt
With impregnable fort-like walls surrounded by cloud-capped
Flower-gardens; it is great Tiruvotriyoor,
In whose long streets the cars ply.

Arunachala Siva.


7884
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 10, 2016, 08:32:54 AM »
Verse  10:

ஓத மலிநீர் விடமுண்டார்
    அடியார் வேடம் என்றுணரா
மாத ரார்கை தடிந்தகலிக்
    கம்பர் மலர்ச்சே வடிவணங்கிப்
பூத நாதர் திருத்தொண்டு
    புரிந்து புவனங் களிற்பொலிந்த
காதல் அன்பர் கலிநீதி
    யார்தம் பெருமை கட்டுரைப்பாம்.Adoring the flower-feet of Kalikkampar who cut away
The hand of his wife who could not con the habit
Of the devotee of the Lord that ate the poison
Churned out of the roaring waters of the main,
We proceed to hymn the glory of Kali Nitiyaar
Who divinely served the Lord of the Bhootas
And whose splendorous servitorship shines
In all the worlds.

Kalik Kamba Nayanar Puranam concluded.

Arunachala Siva.


7885
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 10, 2016, 08:29:55 AM »
Verse  9:


விளக்கி அமுது செய்வதற்கு
    வேண்டு வனதா மேசெய்து
துளக்கில் சிந்தை யுடன்தொண்டர்
    தம்மை அமுது செய்வித்தார்
அளப்பில் பெருமை யவர்பின்னு
    மடுத்த தொண்டின் வழிநின்று
களத்தி னஞ்ச மணிந்தவர்தா
    ணிழற்கீ ழடியா ருடன்கலந்தார்.   

Having washed his feet, he himself did all the acts
Needed for feeding, and with an unflinching mind
He fed the devotees; he of endless glory, poised in his
Chosen way of servitorship, flourished;
Thus, even thus, he reached the divine shade
Of the feet of the blue-throated Lord, thither
To abide aeviternally in the company of devotees.   


Arunachala Siva.

7886
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 10, 2016, 08:26:50 AM »
Verse  8:


வெறித்த கொன்றை முடியார்தம்
    அடியார் இவர்முன் மேவுநிலை
குறித்து வெள்கி நீர்வாரா
    தொழிந்தாள் என்று மனங்கொண்டு
மறித்து நோக்கார் வடிவாளை
    வாங்கிக் கரகம் வாங்கிக்கை
தறித்துக் கரக நீரெடுத்துத்
    தாமே அவர்தாள் விளக்கினார்.

"He is indeed a servitor of the Lord who wears
Fragrant Konrai flowers; thinking of his past status,
And feeling abashed, she would not pour water."
Thus convinced, he would not look at her again;
He unsheathed his sword, seized the pot from her
And cut away her hand; he himself poured
The water from the pot and washed his feet.   

Arunachala Siva.


7887
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 10, 2016, 08:24:02 AM »
Verse  7:


கையால் அவர்தம் அடிபிடிக்கக்
    காதல் மனையார் முன்பேவல்
செய்யா தகன்ற தமர்போலும்
    என்று தேரும் பொழுதுமலர்
மொய்யார் வாசக் கரகநீர்
    வார்க்க முட்ட முதல்தொண்டர்
மையார் கூந்தல் மனையாரைப்
    பார்த்து மனத்துட் கருதுவார்.


When Kalikkampar held his feet, his wife thought thus:
"This was the man who refused to serve (us)."
As she delayed to pour the water from the pot full
The first among servitors, looked at his wife
Of dark tresses of hair and mused thus:

Arunachala Siva.   


7888
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 10, 2016, 08:20:07 AM »
Verse  6:முன்பு தமக்குத் தொழில்செய்யும்
    தமராய் ஏவல் முனிந்துபோய்
என்பும் அரவும் அணிந்தபிரான்
    அடியா ராகி அங்கெய்தும்
அன்ப ருடனே திருவேடந்
    தாங்கி யணைந்தா ரொருவர்தாம்
பின்பு வந்து தோன்றஅவர்
    பாதம் விளக்கும் பெருந்தகையார்.

When this sacred washing was going on, a former
Servant of Kalikkampar who had in wrath abandoned
His service, came there; he had become a servitor
Of the Lord who wears as jewels bones and snakes;
He came there in the habit of a devotee with others;
When he came before the magnanimous host.
He was about to wash his feet (also).   

Arunachala Siva.

7889
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 10, 2016, 08:17:37 AM »
Verse  5:


திருந்து மனையார் மனையெல்லாம்
    திகழ விளக்கிப் போனகமும்
பொருந்து சுவையில் கறியமுதும்
    புனிதத் தண்ணீ ருடன்மற்றும்
அருந்தும் இயல்பில் உள்ளனவும்
    அமைத்துக் கரக நீரளிக்க
விரும்பு கணவர் பெருந்தவர்தாள்
    எல்லாம் விளக்கும் பொழுதின்கண்.


His wife had already washed the house bright
And cooked rice and dishes of toothsome curry;
She had secured pure water for drinking, besides making
All excellent arrangements in connection
With the feeding of the devotees; as she poured
Water from a pot, her husband, the loving servitor,
Washed the feet of the great men of tapas.

Arunachala Siva.


7890
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 10, 2016, 08:15:21 AM »
Verse  4:

அன்ன வகையால் திருத்தொண்டு
    புரியும் நாளில் அங்கொருநாள்
மன்னு மனையில் அமுதுசெய
    வந்த தொண்டர் தமையெல்லாம்
தொன்மை முறையே அமுதுசெயத்
    தொடங்கு விப்பார் அவர்தம்மை
முன்னர் அழைத்துத் திருவடிகள்
    எல்லாம் விளக்க முயல்கின்றார்.


As he plied himself in such servitorship, one day,
When the devotees had assembled in his ever-during
House to get fed, in accordance with the holy
And hoary practice, he requested them to permit him
To wash their sacred feet before he would feed them all
Sumptuously; he desired to perform this preliminary ritual.   

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 [526] 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 ... 3200