Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 [525] 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... 3200
7861
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:16:00 AM »
Verse  11:


செக்குநிறை எள்ளாட்டிப்
    பதமறிந்து திலதயிலம்
பக்கமெழ மிகவுழந்தும்
    பாண்டில்வரும் எருதுய்த்தும்
தக்கதொழிற் பெறுங்கூலி
    தாங்கொண்டு தாழாமை
மிக்கதிரு விளக்கிட்டார்
    விழுத்தொண்டு விளக்கிட்டார்.


He filled the press to its capacity with sesame seeds
And plied it; when properly ground he toiled hard
To gather the oil-drenched cakes and squeeze
The oil out of it;  he also plied the bulls that went
Round and round the press; with the wages that he earned
Thus, he caused innumerable lamps to be lit;
Lo, he caused pure servitorship to glow thus,
Even thus, in this world.   

Arunachala Siva.

7862
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:13:20 AM »
Verse  10:


வளமுடையார் பால்எண்ணெய்
    கொடுபோய்மா றிக்கூலி
கொளமுயலும் செய்கையும்மற்
    றவர்கொடா மையின்மாறத்
தளருமனம் உடையவர்தாம்
    சக்கரஎந் திரம்புரியும்
களனில்வரும் பணிசெய்து
    பெறுங்கூலி காதலித்தார்.


When he could not carry and sell the oil of his rich kin
As they refused to supply him with oil any longer, the devotee
Whose mind languished, desired to earn wages by working
As a coolie where they plied the oil-presses.   

Arunachala Siva.

7863
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:10:30 AM »
Verse 9:


திருமலிசெல் வத்துழனி
    தேய்ந்தழிந்த பின்னையுந்தம்
பெருமைநிலைத் திருப்பணியில்
    பேராத பேராளர்
வருமரபில் உள்ளோர்பால்
    எண்ணெய்மா றிக்கொணர்ந்து
தருமியல்பில் கூலியினால்
    தமதுதிருப் பணிசெய்வார்.

Even when his piled-up wealth grew thin and vanished,
The glorious servitor who would not swerve from his
Magnificent and divine servitorship, carried and sold
The oil of his clan-men and with the wages thus earned,
He plied himself in his divine service.   

Arunachala Siva.

7864
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:07:29 AM »
Verse  8:


எண்ணில்திரு விளக்குநெடு
    நாளெல்லாம் எரித்துவரப்
புண்ணியமெய்த் தொண்டர்செயல்
    புலப்படுப்பார் அருளாலே
உண்ணிறையும் பெருஞ்செல்வம்
    உயர்த்தும்வினைச் செயல்ஓவி
மண்ணிலவர் இருவினைபோல்
    மாண்டதுமாட் சிமைத்தாக.

As for many a day he caused countless lamps to burn
Night and day, the Lord desired to make known
The act of the true and holy servitor;
His grace caused him to quit his work through which
Ever-increasing wealth could be earned;  even as his
Two-fold Karma, his wealth also perished.   

Arunachala Siva.


7865
13.  The past, present, the future, delusion and non delusion, equality and inequality
-- all are just non existent, simply non existent. Verily, I alone am.

14.  A moment, a trice and a wink of Brahman, the word 'you' and the word 'that' --
all are just non existent, simply non existent.  Verily, I alone am.

15.  The word 'you' and even the word 'That', and their unification are indeed, I alone.
All are indeed non existent, verily non existent. Indeed I alone am.

16. Bliss, supreme bliss, the complete bliss, the true and the great -- are all indeed
non existent, verily non existent.  Indeed I alone am.

17.  I am Brahman.  This is Brahman, of Brahman is the transcendental syllable.
All are indeed non existent, verily non existent. Indeed I alone am.

18.  Vishnu alone is the supreme Brahman. Siva is Brahman - that I am.  All are indeed non existent, verily non existent.  Indeed I alone am.

19.  The ear is Brahman, the supreme Brahman.  The sound is Brahman; the auspicious word.  All are indeed non existent, verily non existent. Indeed I alone
am.

contd.,

Arunachala Siva.   
             

7866
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 10, 2016, 01:53:40 PM »
Verse 7:


எல்லையில்பல் கோடிதனத்
    திறைவராய் இப்படித்தாம்
செல்வநெறிப் பயனறிந்து
    திருவொற்றி யூரமர்ந்த
கொல்லைமழ விடையார்தம்
    கோயிலின்உள் ளும்புறம்பும்
அல்லும்நெடும் பகலுமிடும்
    திருவிளக்கின் அணிவிளைத்தார்.

He was the lord of manifold and countless wealth;
He knew how to put his wealth to its use;
Within and without the shrine of the Lord
Of Tiruvotriyoor whose mount is the young Bull,
During night and livelong day he arranged
To keep lit rows and rows of beauteous lamps.


Arunachala Siva.

7867
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 10, 2016, 01:51:00 PM »
Verse  6:


அக்குலத்தின் செய்தவத்தால்
    அவனிமிசை அவதரித்தார்
மிக்கபெருஞ் செல்வத்து
    மீக்கூர விளங்கினார்
தக்கபுகழ்க் கலியனார்
    எனும்நாமந் தலைநின்றார்
முக்கண்இறை வர்க்குஉரிமைத்
    திருத்தொண்டின் நெறிமுயல்வார்.


He made his avatar by reason of the tapas wrought
By his clan; he was lofty with great wealth endowed;
He flourished in well-merited glory; he was called
Kaliyanaar who was ever poised in his servitorship
To the triple-eyed Lord.

Arunachala Siva.

7868
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 10, 2016, 01:48:15 PM »
Verse 5:


எயிலணையும் முகில்முழக்கும்
    எறிதிரைவே லையின்முழக்கும்
பயில்தருபல் லியமுழக்கும்
    முறைதெரியாப் பதியதனுள்
வெயில்அணிபல் மணிமுதலாம்
    விழுப்பொருளா வனவிளக்கும்
தயிலவினைத் தொழின்மரபில்
    சக்கரப்பா டித்தெருவு.   

The rumble of the clouds nearing the great walls,
The roar of the billowy main and the melodious sound
Of the many musical instruments thither merged irretrievably;
The street of the oil-vendors who ply the oil-presses
Was bright with gems and things pure.


Arunachala Siva.

7869
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 10, 2016, 01:44:15 PM »
Verse  4:


கெழுமலர்மா தவிபுன்னை
    கிளைஞாழல் தளையவிழும்
கொழுமுகைய சண்பகங்கள்
    குளிர்செருந்தி வளர்கைதை
முழுமணமே முந்நீரும்
    கமழமலர் முருகுயிர்க்கும்
செழுநிலவின் துகளனைய
    மணற்பரப்புந் திருப்பரப்பு.


There teemed Kurukkatthis rich in blooms, Punnais,
Branches of Kunkuma trees, Shanbaka trees whose rich
Buds lavishly burgeoned, cool Ceruntis, and growing
Fragrant screw-pines;  each of them perfumed the air
With the scent of its flowers;  even the breeze from the main
Was loaded with incense;  there the white stretches of sand looked
As though they were wrought of the dust of moon-rays.

Arunachala Siva.

7870
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 10, 2016, 01:40:31 PM »
Verse  3:


பன்னுதிருப் பதிகஇசைப்
    பாட்டுஓவா மண்டபங்கள்
அன்னநடை மடவார்கள்
    ஆட்டு ஓவா அணியரங்கு
பன்முறைதூ ரியமுழங்கும்
    விழவுஓவா பயில்வீதி
செந்நெல்லடி சிற்பிறங்கல்
    உணவுஓவா திருமடங்கள்.

In its Mantapams, the divine hymns (in decades) were ever
Melodized;  in the theaters, the lasses whose gait was
Swan-like, for ever danced;  the crowded streets
Were always full of festivities linked to the orchestration
Of music; the sacred Matams were ever full
Of hills of cooked samba rice.

Arunachala Siva.


7871
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 10, 2016, 01:37:24 PM »
Verse 2:

பீடுகெழு பெருந்தெருவும்
    புத்தருடன் பீலிஅமண்
வேடமுடை யவர்பொருள்போல்
    ஆகாச வெளிமறைக்கும்
ஆடிகொடி மணிநெடுமா
    ளிகைநிரைகள் அலைகமுகின்
காடனைய கடல்படப்பை
    யெனவிளங்குங் கவின்காட்டும்.

Its glorious and vast streets with their rows
Of beauteous mansions from whose tops wafted fluttering
Flags covering the sky, suggested,
Like the Buddhists and the peacock-feather holding Jains
The non-existence of space; these resembled
The waving Areca-gardens; the nearby sea was
Like unto beautiful gardens full of crops.

Arunachala Siva.


7872
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 10, 2016, 10:04:28 AM »
Tiruk Kazhumalam:  (Sirkazhi):

Verse  1:

பிறையணி படர்சடை முடியிடை பெருகிய புனலுடை யவனிறை
இறையணி வளையிணை முலையவள் இணைவன தெழிலுடை யிடவகை
கறையணி பொழினிறை வயலணி கழுமல மமர்கன லுருவினன்
நறையணி மலர்நறு விரைபுல்கு நலமலி கழல்தொழன் மருவுமே.

The god has water (of Ganga) swelling in the matted hair coiled into a crown on which he wears a crescent, he who pervades all things. The place of great beauty of the god who is intimately united with a lady whose breasts are comparable only to each other and who wears bangles on the forearm. He who has a form of fire, who is in Kazhumalam which is made beautiful by dark parks and fields full of crops.
People of this world!, meditate upon worshipping the feet of the Lord which abounds in granting bliss and have in them the good fragrance of flowers with honey.

Arunachala Siva.

7873
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 10, 2016, 09:58:49 AM »
Verse  11:

குன்றம்மது வெடுத்தானுடல் தோளுந்நெரி வாக
நின்றங்கொரு விரலாலுற வைத்தானின்றி யூரை
நன்றார்தரு புகலித்தமிழ் ஞானம்மிகு பந்தன்
குன்றாத்தமிழ் சொல்லக்குறை வின்றிநிறை புகழே.


The body and the shoulders (of that Ravana) who lifted the mountain to be crushed.
praising Niṉṟiyūr of the god who fixed firmly one toe, standing. If one says the Tamizh verses whose fame does not diminish, composed by Jnana Sambandhan well-versed in Tamizh, a native of Pukali which abounds in good things. His fame will be filling the earth without decreasing at any time. [The story of Ravaṇaṉ which should be in the eight stanza is mentioned in the last one, contrary to his usual arrangement.]

Arunachala Siva.


7874
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 10, 2016, 09:55:37 AM »
Verse  10:

நெறியில்வரு பேராவகை நினையாநினை வொன்றை
அறிவில்சமண் ஆதருரை கேட்டும்மய ராதே
நெறியில்லவர் குறிகள்நினை யாதேநின்றி யூரில்
மறியேந்திய கையானடி வாழ்த்தும்மது வாழ்த்தே.


Without getting confused on hearing the words of the ignorant, Jains, who could not understand the one thing which is meditated upon, losing one's identity without forgetting and not changing from it, which has come down to us as the preceptor showed spiritual path from time immemorial.  Unmindful of the symbols of those people who have no right paths of their own, that praise is really worth the name, which extols the feet of the Lord who holds in his hand a young deer, in Niṉṟiyūr.

Arunachala Siva.7875
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 10, 2016, 09:52:35 AM »
Verse 9:


நல்லம்மலர் மேலானொடு ஞாலம்மது வுண்டான்
அல்லரென வாவரென நின்றும்மறி வரிய
நெல்லின்பொழில் சூழ்ந்தநின்றி யூரின்னிலை யாரெம்
செல்வரடி யல்லாதென சிந்தையுண ராதே.

One who could not be known by Brahma, seated in a fertile (lotus)flower and Vishnu who swallowed all the worlds, who were so proud as to fight to decide who was the chief and who was not, the Lord who is permanent in Niṉṟiyūr surrounded by vast stretch of paddy fields, and who is our wealth, my mind will not know any other thing except his feet as worthy of worship.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 [525] 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... 3200