Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 [525] 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... 3072
7861
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 14, 2016, 10:56:34 AM »
Verse 1117:


பான்மையால் வணிகரும் பாவை தன்மணம்
ஏனையோர்க் கிசைகிலேன் என்று கொண்டுபோய்
வானுயர் கன்னிமா டத்து வைத்தனர்
தேனமர் கோதையும் சிவத்தை மேவினாள்.The pious and righteous merchant mused thus:
"I will not suffer to wed Poompaavai to any one else."
He took her to the sky-high Kanni-maatam;
She, the wearer of the garland, where chafers abide
Embedded in its flowers, reached Sivam
(in due time)

Arunachala Siva.

7862
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 14, 2016, 10:53:58 AM »
Verse 1116:


தெள்ளுநீ தியின்முறை கேட்ட சீர்கிளை
வெள்ளமும் வணிகரும் வேட்கை நீத்திடப்
பள்ளநீர்ச் செலவெனப் பரமர் கோயிலின்
உள்ளெழுந் தருளினார் உடைய பிள்ளையார்.


Sivanesar and his glorious and great kin that heard
The lucid exposition of righteous conduct, gave up
Their desire; fast like a down-flowing current
The godly child moved into the temple of the Supreme One.

Arunachala Siva.

7863
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 14, 2016, 10:51:48 AM »
Verse  1115:


வணிகருஞ் சுற்றமும் மயங்கிப் பிள்ளையார்
அணிமல ரடியில்வீழ்ந் தரற்ற ஆங்கவர்
தணிவில்நீள் பெருந்துயர் தணிய வேதநூல்
துணிவினை யருள்செய்தார் தூய வாய்மையார்.


Hearing him the merchant and his kin
Stood bewildered; they fell at the feet of the godly
Child and cried; to pacify their great distress
He that was an incarnation of the Holy Truth
Graced them with the import of the Vedic injunctions.

Arunachala Siva.

7864
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 14, 2016, 10:49:30 AM »
Verse 1114:


மற்றவர் தமக்குவண் புகலி வாணர்நீர்
பெற்றபெண் விடத்தினால் வீந்த பின்னையான்
கற்றைவார் சடையவர் கருணை காண்வர
உற்பவிப் பித்தலால் உரைத காதென.Thereupon the munificent lord of Sanbai spake to him
Thus; "Your daughter died of snake-bite;
By the grace of the Lord of dense matted hair
I have caused her to get reborn; so compliance
With your request is not possible.

7865
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 14, 2016, 10:46:49 AM »
Verse  1113:


பெருகிய அருள்பெறும் வணிகர் பிள்ளையார்
மருவுதா மரையடி வணங்கிப் போற்றிநின்
றருமையால் அடியனேன் பெற்ற பாவையைத்
திருமணம் புணர்ந்தருள் செய்யும் என்றலும்.

Then the merchant, the recipient of soaring grace
Adored the lotus-feet of the godly child and said;
"May you be pleased to wed this, verily a doll--,
The daughter rare of your servitor--, and thus grace us.?

Arunachala Siva.

7866
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 14, 2016, 10:44:03 AM »
Verse 1112:


சீர்கெழு சிவநேசர் தம்மை முன்னமே
கார்கெழு சோலைசூழ் காழி மன்னவர்
ஏர்கெழு சிறப்பில்நும் மகளைக் கொண்டினிப்
பார்கெழு மனையினிற் படர்மின் என்றலும்.


The Prince of Kaazhi girt with cloud-capped gardens
Spake to glorious Sivanesar thus: "May you take
Your daughter of resplendent beauty to your
World-famous mansion of lofty greatness.

Arunachala Siva.
    

7867
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 14, 2016, 10:41:14 AM »
Verse  1111:


அணங்கினும் மேம்படும் அன்னம் அன்னவள்
பணம்புரி யரவரைப் பரமர் முன்பணிந்
திணங்கிய முகில்மதில் சண்பை யேந்தலை
வணங்கியே நின்றனள் மண்ணு ளோர்தொழ.


Swan-like Poompaavai, more beauteous than Lakshmi,
Bowed before the Lord that wears in His waist
The five-headed serpent,
(at the temple-entrance)
And hailed by the world, adored the lord of Sanbai
And stood there.

Arunachala Siva.

7868
The king said:'You are an enlightened  person who has a higher goal and it would not be right on my part
to restrict you to material affairs.  However, I request you to continue go guide me in carrying out my duties
as a king in the right manner.' Thayumanavar then served as a Philosopher guide to the king. After the
demise of the king, the queen, Rani Meenakshi, ascended the throne,  but she turned out to be a pleasure
seeking woman who made it difficult for Thayumanavar to continue in the court. It pained him to see
rival forces manoevring, to take over power. Disgusted by these events, Thaumanavar resigned from his
office and moved away from Trisirapuram.  He remembered the words of advice given by his guru
and remained in silence most of the time.  Gradually, the state of silence transformed him into a realized
being, ever in a state of Self awareness.  He started composing hymns  expressing of Self Realization.

contd.,

Arunachala Siva.           

7869
13. The secretive is indeed Brahman alone, and the exterior is Brahman alone.  The External is indeed
Brahman alone.  All is indeed Brahman alone.

14.  Brahman alone is 'waters are That'; the state of the beginning  and end of the world.  Brahman
alone is the beginning and end of the world.  All is indeed Brahman alone.

15. Being and non being are Brahman only.  I am only Brahman -  there is no doubt of this.  Whatever
is the least there is,  is Brahman only.  All indeed is Brahman only.

16.  Waking state is all Brahman only.  I am the supreme Brahman only.  Truth and existence are
Brahman only.  Brahman alone is the said to be the fourth state.

17. Being is Brahman, Brahman alone.  Regard for the Guru is Brahman alone.  The noble attitude
of the disciple is Brahman alone.

18. The before and the after are Brahman only.  The complete and the ancient is Brahman alone.
The direct presence is Brahman alone.  All is indeed Brahman alone.

19.  Being Consciousness Bliss is Brahman, Brahman is the perfect, the ancient.  The direct presence
is Brahman alone.  All is indeed Brahman alone.

contd.,

Arunachala Siva.             

7870
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 13, 2016, 09:59:48 AM »
Verse 1110:


இன்னணம் விளங்கிய ஏர்கொள் சாயலாள்
தன்னைமுன் கண்ணுறக் கண்ட தாதையார்
பொன்னணி மாளிகைப் புகலி வேந்தர்தாள்
சென்னியிற் பொருந்தமுன் சென்று வீழ்ந்தனர்.


When the father beheld his daughter of such mien
And beauty appear before him, he straight prostrated
On the ground with his head resting on the feet
Of the Prince of Pukali-digit with-golden mansions.

Arunachala Siva.7871
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 13, 2016, 09:55:41 AM »
Verse  1109:

எண்ணில்ஆண் டெய்தும் வேதாப்
    படைத்தவள் எழிலின் வெள்ளம்
நண்ணுநான் முகத்தால் கண்டான்
    அவளினும் நல்லாள் தன்பால்
புண்ணியப் பதினா றாண்டு
    பேர்பெறும் புகலி வேந்தர்
கண்ணுதல் கருணை வெள்ளம்
    ஆயிர முகத்தாற் கண்டார்.


Brahma of countless age created Tilotthama
And beheld her beauty with the eyes in his four visages;
The Prince of Pukali, a holy lad, sixteen years old,
Beheld with a thousand eyes Poompaavai--
A far, far superior beauty--,
As the very flood of the blue-throated Lord's mercy.

Arunachala Siva.


7872
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 13, 2016, 09:52:48 AM »
Verse  1108:


கற்பகம் ஈன்ற செவ்விக்
    காமரு பவளச் சோதிப்
பொற்றிரள் வயிரப் பத்திப்
    பூந்துணர் மலர்ந்த போலும்
நற்பதம் பொலிவு காட்ட
    ஞாலமும் விசும்பும் எல்லாம்
அற்புதம் எய்தத் தோன்றி
    அழகினுக் கணியாய் நின்றாள்.


Her comely feet revealed the beauty flashed
By the coral-hued bunches of auric Karpaka flowers
Linked with diamonds; she stood a wonder of splendor
Adorning beauty itself, and the like of her was not to be
Met with on earth or heaven or all the other worlds.

Arunachala Siva.

7873
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 13, 2016, 09:49:57 AM »
Verse 1107:


பூவலர் நறுமென் கூந்தல்
    பொற்கொடி கணைக்கால் காமன்
ஆவநா ழிகையே போலும்
    அழகினின் மேன்மை எய்த
மேவிய செம்பொன் தட்டின்
    வனப்பினை மீதிட் டென்றும்
ஓவியர்க் கெழுத ஒண்ணாப்
    பரட்டொளி ஒளிர்வுற் றோங்க.


The shank of her from whose soft hair
Fragrant flowers burgeoned, was like the quiver
Of Kaama, and was of great beauty; her heels excelled
The glory of the scale?s pans wrought of ruddy gold; these
Blazed with a magnificence defying brush and canvas.

Arunachala Siva.

7874
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 13, 2016, 09:46:05 AM »
Verse 1106:


வரிமயில் அனைய சாயல்
    மங்கைபொற் குறங்கின் மாமை
கரியிளம் பிடிக்கை வென்று
    கதலிமென் தண்டு காட்டத்
தெரிவுறு மவர்க்கு மென்மைச்
    செழுமுழந் தாளின் செவ்வி
புரிவுறு பொற்பந் தென்னப்
    பொலிந்தொளி விளங்கிப் பொங்க.


The beauteous thigh of her whose mien was like
The peafowl's, excelled the shapely trunk of the young
She-elephant and was soft, smooth and tender
Like the banana-stem; her soft and rubineous knee-caps
Glowed like splendorous balls wrought of gold.

Arunachala Siva.


7875
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 13, 2016, 09:41:59 AM »
Verse 1105:


பிணியவிழ் மலர்மென் கூந்தல்
    பெண்ணமு தனையாள் செம்பொன்
அணிவளர் அல்குல் தங்கள்
    அரவுசெய் பிழையால் அஞ்சி
மணிகிளர் காஞ்சி சூழ்ந்து
    வனப்புடை அல்கு லாகிப்
பணியுல காளும் சேடன்
    பணம்விரித் தடைதல் காட்ட.


It looked as if that Aadisesha scared of the act
Of a kin of his that stung her, turned himself
Into a pulchritudinous private part decked
With Kaanchi, the jewel set with eight rows of rubies,
And reared aloft his hood; such was the fore-lap
Of Poompaavai decked with jewels of ruddy gold--
An ambrosial damozel among damsels,
Of soft tresses adorned with blown flowers.   

(This is a repetition of the previous verse)

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 [525] 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... 3072