Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 [525] 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... 2903
7861
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 22, 2016, 09:48:43 AM »
Verse  259:


அல்லார் கண்டத் தண்டர்பிரான்
   அருளால் பெற்ற படிக்காசு
பல்லா றியன்ற வளம்பெருகப்
   பரமன் அடியா ரானார்கள்
எல்லாம் எய்தி உண்கவென
   இரண்டு பொழுதும் பறைநிகழ்த்திச்
சொல்லால் சாற்றிச் சோறிட்டார்
   துயர்கூர் வறுமை தொலைத்திட்டார்.


"By the grace of the Lord of the celestial beings whose throat
Has the tint of the dark night, manifold foison
Grows apace; may all the servitors of the Supreme
Gather here to eat." Thus by beat of tom-tom
They announced twice and fed all; chill penury
Was thus done away with.Arunachala Siva.

7862
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 22, 2016, 09:46:38 AM »
Verse  258:


விண்ணின் றிழிந்த விமானத்தின்
   கிழக்கும் மேற்கும் பீடத்தில்
அண்ணல் புகலி ஆண்டகையார்
   தமக்கும் ஆண்ட அரசினுக்கும்
நண்ணும் நாள்கள் தொறுங்காசு
   படிவைத் தருள நானிலத்தில்
எண்ணில் அடியா ருடன்அமுது
   செய்தங் கிருந்தார் இருவர்களும்.On the eastern and the western pitas of the Vimana
That descended of yore from the heavens,
For the lord-patron of Pukali and for the lord
Of language, He placed a coin of gold as allowance
Everyday; the two could thus with numberless devotees
Partake of food there where they abode.   

Arunachala Siva.

7863
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 22, 2016, 09:43:47 AM »
Verse  257:

கால நிலைமை யால்உங்கள்
   கருத்தில் வாட்ட முறீர்எனினும்
ஏல உம்மை வழிபடுவார்க்
   களிக்க அளிக்கின் றோம்என்று
கோலங் காண எழுந்தருளிக்
   குலவும் பெருமை இருவர்க்கும்
ஞாலம் அறியப் படிக்காசு
   வைத்தார் மிழலை நாயகனார்.

"The plight of times shall not afflict your thought;
Yet to give unto them that adore you, We give you!"
Thus He spake, and, even when they were beholding
The full glory of His form, He disappeared.
Unto each of the glorious two, the Lord of Veezhimizhalai
Granted a gold coin as the daily allowance,
And this was witnessed by the whole world.

Arunachala Siva.


7864
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 22, 2016, 09:40:19 AM »
Verse  256:


வையம் எங்கும் வற்கடமாய்ச்
   செல்ல உலகோர் வருத்தமுற
நையும் நாளில் பிள்ளையார்
   தமக்கும் நாவுக் கரசருக்கும்
கையில் மானும் மழுவுமுடன்
   காணக் கனவில் எழுந்தருளிச்
செய்ய சடையார் திருவீழி
   மிழலை உடையார் அருள்செய்வார்.


When thus the world was involved in a famine
And men languished in misery, unto the godly child*
And Tirunavukkarasar, with His hands displaying
The fawn and the Mazhu, the Lord appeared in their dreams;
The Lord of ruddy matted hair who presides over
Tiruveezhimizhalai spake to them thus:   

(*Saint Tiru Jnana Sambandhar)

Arunachala Siva.

7865The entry of Devarja Mudaliar, dated 1.12.1945, continues with
the same questioner but on another aspect.

Mr. Prasad again asked whether, for controlling breath, the regular 'pranayama'  is not better in which
1:4:2 proportion for breathing in, retention and breathing out is prescribed.  Bhagavan replied: "All
those proportions, sometimes regulated not by counting but by uttering " mantras", etc., are aids for controlling the mind.  That is all. Watching the breath is also one way of 'pranayama'.  Retaining breath
etc., is more violent and may be harmful in some cases, e.g., where there is no proper Guru to
guide the 'sadhak' at every step and stage. But merely watching the breath is easy and involves no risk."

This method is indeed easy, and can be joined to any form of sadhana, that one is engaged in. 
The breath is not controlled but merely watched with acute attention.  Its movement should at
all time remain natural and controllable.  It is helpful at first to center one's attention without stress
on any area, where the movement of the breath is physically palpable or noticeable.  The attention
of the mind with alert awareness on the movement of the breath satisfies the mind's life-sustaining
urge to circulate through movement. 

Thus we watch and pray with calm but steady concentration.  The place of our origin, that forgotten
Abode of the Self, is Self-revealing. Becoming truly still, and calling on God with patient perseverance,
we will enter and experience:

"The Way, the Truth and the Light."

Arunachala Siva.

7866We are all Awareness.  It is the vasanas, which are like clouds, that obstructs its revealing.
The vasanas are carried from the previous births and it appear right from the moment
the child is born.  It looks for mother's breast for milk!  People without vasanas are always Awareness.
There is one Nammazhwar in Sri Vaishnavism.  He was born under a tamarind tree.  He is ayonija,
born not through a mother's womb.  He  therefore cared for nothing.  He just consumed air and lived!
He is called Sadagopa, for the same reason.

Arunachala Siva.

7867
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: April 21, 2016, 03:59:22 PM »
Today is the wedding day of Sundareswarar and Meenakshi.  The pictures of the wedding are available
in TV and also in whatisapp.

Arunachala Siva. 

7868
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: April 21, 2016, 03:57:30 PM »
No. Excepting that she is shown as mother of Tiru Jnana Sambandhar, there is no story in Periya Puranam.

Arunachala Siva.

7869
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: April 21, 2016, 02:14:45 PM »
Today is the liberation day of Isai Jnaniyar, the Mother of Tiru Jnana Sambandhar.  As mother of the great
Siva Jnani, she also attained liberation.

The day is Chitrai month Chirtai star day.

Arunachala Siva.   

7870
Quietly insistent, these dedicated contemplatives  -- often martyrs for their faith -- have  urgently spoken
out for everyone of good will whenever they have touched the true light within themselves in profound
reflection and in all simplicity.  They have ever upheld the perennial philosophy, expressing the essential
goodness and wisdom at the heart of all the great world religions.  In so doing they have provided a reassuringly sane and balanced response to the barbaric atrocities seen throughout history and now witnessed to our consternation in our own day.

Faith is hardly amenable to reason, but even so what you notice around you depends on how you look.
When we view things deeply with the eyes of love and in the light of faith, you will find signs of great goodness
breaking through on all sides - clear evidence of a merciful background, which is the invisible foundation of all
all activity, whether wholesome or pernicious. 

Silent and ignored, because it can only be intuitively known and defies scientific scrutiny, still this ground of
being endures in the midst of both cynical disbelief and unquenchable hope.  This deepest truth insists even in the midst of both cynical disbelief and unquenchable hope.  This deepest truth insists even in the midst of
the heedless destruction of war -- pain too terrible to contemplate -- but it can only be realized then in the
obscure darkness of a faith unadorned by the niceties of creed or ritual and lit up simply by love.

contd.,

Arunachala Siva. 
       
 

7871
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: April 21, 2016, 11:25:35 AM »
Verse  34:


34: வந்தே சரணம் புகும் அடியாருக்கு, வானுலகம்
தந்தே பரிவொடு தான் போய் இருக்கும்--சதுர்முகமும்,
பைந் தேன் அலங்கல் பரு மணி ஆகமும், பாகமும், பொற்
செந் தேன் மலரும், அலர் கதிர் ஞாயிறும், திங்களுமே.

தாயே! அபிராமி, நீ நான்முகங்களையுடைய பிரம்மனின் படைப்புத் தொழிலில் இருக்கின்றாய்! பசுமையான தேன் கலந்த துபள மாலையையும், நவமணி மாலைகளையும் அணிந்த மார்பினனாகிய திருமாலின் மார்பில் இருக்கின்றாய்! சிவபெருமானின் இடப்பாகத்திலும், பொன் தாமரை மலரிலும், விரிந்த கதிர்களுடைய சூரியனிடத்திலும், சந்திரனிடத்தும் தங்கியிருக்கின்றாய். உன்னைச் சரணமென்று வந்தடையும் பக்தர்களைத் துயரங்களிலிருந்து நீக்கி, வானுலக வாழ்வைக் கொடுப்பவள் நீயே.

O Mother Abhirami!  You are the One who is the four faced Brahma and do the act of creation.  You are
the One who is on the chest of Vishnu, who wears the green tulsi garlands and garlands of nine precious
gems!  You are also in the Sun with spreading rays and also in Moon.  You are the One who removes the
sufferings of devotees who came to Your feet, seeking surrender, and also gives them the Heaven.

contd.,

Arunachala Siva.
       

7872
Arunachala / Re: Chithra pornami 2016 started at tiruvannamalai
« on: April 21, 2016, 11:19:38 AM »
Yes. Chitra Pournami is quite famous in Tiruvannamalai and also in all the temples of Siva in Tamizh Nadu.

Arunachala Siva.

7873
Once I observed a Muslim talking to Bhagavan. I imagined he was having a talk on religious and philosophical
matters.  After he left Bhagavan told me, 'You are sorely troubled as you have debts. I have', he added
laughingly, 'a debt of Rs 500 because I have bought some soaps, mirrors etc., in shops, besides grocery
in provision stores!'

I learned that the previous Sarvadhikari (Manager) of the Asramam had contracted all these debts.  I was
greatly distressed to hear.  So I went to Madras and told a rich bhakta of the state of affairs. He came to
Tiruvannamalai, scolded the shop keepers for having on credit things to a man who proposed to act for the
Asramam, and settled the claims by paying Rs. 250.

Once when Bhagavan and I were conversing, Bhagavan told me the following:  'There was once a Saint to
whom crowds used to go under the impression he had wonderful powers. He used to tell hem he had no
such powers and that therefore they need not come and disturb him.  Observing this, one bhakta took it
upon himself to explain to all who came there, 'this Saint has no powers.  You need not come here.'
This pleased the Saint. He fell for this subtle form of flattery.  Some have been freed.  Some have a desiire
for fame.  Silarukku Peerasai; Silarukku per aasai. Some people are greedy; some cover fame.

contd.,

Arunachala Siva.         

7874
11.  Because of ignorance, the Self is believed to be limited to the body, enjoying and suffering, bound
by bonds of desire to the world, ignorant and distinct from the Supreme Being.  Really the Self is identical
with Him, not the other.

12. Hence the world-wandering of the self is just a myth. But this can be verified only in the mind-free
State.  'Apart from the mind there is no bondage to life in the world.' (Viveka Chudamani).

13. As one seeing the false snake fails to see the real rope, so, seeing the world -- wherein are included
Personal God and the individual soul  -- does not see the Real Self as He really is, i.e. as the Supreme
Reality (Brahman).

14.  The Self will remain concealed so long as the world taken as real.  It will cease to be so taken,
when the mind is once for all extinguished; hence one must strive for extinguishing the mind.

contd.,

Arunachala Siva.   
 

7875
Verse  571:

(I will show you an example).  This bondage or liberation -- both of them are false, the qualities of the
intelect.  Fools attribute them to the Atman, as we impute to the sun the covering of the eyes by the clouds;
because the Atman is One without a second -- unattached, uniform, unconscious, unchangeable.

Verse  572:

'This exists' or 'This does not exist'  are the two qualities of the intellect.  Really, they do not exist
in the Atman, which is beyond them both.

Verse  573:

Therefore, these two -- bondage and freedom -- are both in Maya and not in the Atman, which is part-less,
action-less, quiet, free from impurities, spotless, without defect, and stainless.  How can there be any
imagination in Him who is non dual, supreme, and universal like the sky?

Verse 574:

There is no birth nor death, neither bondage nor aspirant, neither one who desirous of liberation nor one
liberated.  This is the ultimate Truth.

contd.,

Arunachala Siva.
             

Pages: 1 ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 [525] 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... 2903