Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 [525] 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... 2951
7861
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 31, 2016, 09:05:46 AM »
Verse 33:


அங்கண்விழ விற்பெருகு சண்பையகல் மூதூர்ச்
சங்கபட கங்கருவி தாரைமுத லான
எங்கணும் இயற்றுபவர் இன்றியும் இயம்பும்
மங்கல முழக்கொலி மலிந்தமறு கெல்லாம்.


There in Sanbai of great festivity
Conch and chank, drum and lute,
Bugle and trumpet, of themselves
Resounded when none played them.
Airs, auspicious airs, filled the city.   

Arunachala Siva.

7862
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 31, 2016, 09:02:39 AM »
Verse  32:


பயன்தருவ பஃறருவும் வல்லிகளும் மல்கித்
தயங்குபுன லுந்தெளிவு தண்மையுடன் நண்ணும்
வயங்கொளி விசும்புமலி னங்கழியு மாறா
நயம்புரிவ புள்ளொலிகள் நல்லதிசை யெல்லாம்.The many trees and lianas yielded
Their fruits and flowers;
The muddy waters turned cool and crystalline;
The heavens became bright and pellucid;
The birds warbled their sweet ditties;
Goodness ruled all the directions.

Arunachala Siva.

7863
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 31, 2016, 09:00:24 AM »
Verse  31:


பூதகண நாதர்புவி வாழஅருள் செய்த
நாதனரு ளின்பெருமை கண்டுநலம் உய்ப்பார்
ஓதுமறை யோர்பிறி துரைத்திடினும் ஓவா
வேதமொழி யால்ஒளி விளங்கியெழு மெங்கும்.


Witnessing the gracious act of Siva that caused
The world to flourish, the Chiefs of His Hosts
Engaged themselves in goodly service;
When the Brahmins, the reciters of the Vedas,
Spoke other things, they too emerged as
Ceaseless Vedic mantras.

Arunachala Siva.

7864
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 31, 2016, 08:58:05 AM »
Verse  30:

மேலையிமை யோர்களும் விருப்பொடு கரப்பில்
சோலைமலர் போலமலர் மாமழை சொரிந்தே
ஞாலமிசை வந்துவளர் காழிநகர் மேவும்
சீலமறை யோர்களுடன் ஓமவினை செய்தார்.


The celestial lords in all love and without stint,
Rained on earth the flowers of Paradise;
They came to this world, joined the Brahmins
Of Kaazhi city and with them performed Homas.


Arunachala Siva.

7865
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 31, 2016, 08:54:49 AM »
Verse  29:பூமுகை அவிழ்ந்துமணம் மேவுபொழில் எங்கும்
தேமருவு தாதொடு துதைந்ததிசை யெல்லாம்
தூமருவு சோதிவிரி யத்துகள் அடக்கி
மாமலய மாருதமும் வந்தசையு மன்றே.


The burgeoning blooms filled the gardens
With rare perfume;
The honeyed pollen spread in all directions
And blanketed the light;
Then came gently the southerly from the Potiyil
And sifted dusty pollen, revealing thereby
The lovely rays of pure luster.


Arunachala Siva.

7866
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 31, 2016, 08:52:09 AM »
Verse 28:


சிவனருள் எனப்பெருகு சித்தமகிழ் தன்மை
இவண்இது நமக்குவர எய்தியதென் என்பார்
கவுணியர் குலத்திலொரு காதலன் உதித்தான்
அவன்வரு நிமித்தம்இது என்றதி சயித்தார்.


"How is it that our minds feel a growing gladness
Like unto the waxing grace of Lord Siva?"
To this, others struck with wonder, replied thus:
"This day, a scion of the Kauniya clan is
Taking birth and this, his harbinger."

Arunachala Siva.


7867
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 31, 2016, 08:49:59 AM »
Verse  27:


அப்பொழுது பொற்புறு திருக்கழு மலத்தோர்
எப்பெயரி னோரும்அயல் எய்தும்இடை யின்றி
மெய்ப்படு மயிர்ப்புளகம் மேவியறி யாமே
ஒப்பில்களி கூர்வதொர் உவப்புற உரைப்பார்.   


Then the citizens of beauteous Kazhumalam,
One and all, felt thrilled;
The hair on their bodies, in every pore, stood erect;
Unknown to them a joy possessed them
And they spake thus;

Arunachala Siva.

7868
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 31, 2016, 08:47:04 AM »
Verse  26:அவம்பெருக்கும் புல்லறிவின்
    அமண்முதலாம் பரசமயப்
பவம்பெருக்கும் புரைநெறிகள்
    பாழ்படநல் லூழிதொறும்
தவம்பெருக்குஞ் சண்பையிலே
    தாவில்சரா சரங்கள்எலாம்
சிவம்பெருக்கும் பிள்ளையார்.
    திருஅவதா ரஞ்செய்தார்.Sin-breeding Jainism of sheer folly
And other religions of evil ways which cause
Unending transmigration, were to be blasted;
All lives in all the flawless worlds were to gain SIVAM;
Thus, even thus,
In Sanbai which ever fosters tapas
He, the divine child, made his avatar.

Arunachala Siva.

7869
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 31, 2016, 08:44:29 AM »
Verse  25:


தாளுடைய படைப்பென்னுந்
    தொழில்தன்மை தலைமைபெற
நாளுடைய நிகழ்காலம்
    எதிர்கால நவைநீங்க
வாளுடைய மணிவீதி
    வளர்காழிப் பதிவாழ
ஆளுடைய திருத்தோணி
    அமர்ந்தபிரான் அருள்பெருக.


Creation the first of the
(five) acts
Came to be reckoned as the chiefest;
Time--past, present and future--,
Stood cured of its flaw;
Ever-glorious and bright Kaazhi city
With its gem-paved streets gained eternality;
The grace of the Lord of Tonipuram
Began to pour all the more.   

Arunachala Siva.

7870
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 31, 2016, 08:42:16 AM »
Verse  24:


திசையனைத்தின் பெருமையெலாம்
    தென்றிசையே வென்றேற
மிசையுலகும் பிறவுலகும்
    மேதினியே தனிவெல்ல
அசைவில்செழுந் தமிழ்வழக்கே
    அயல்வழக்கின் துறைவெல்ல
இசைமுழுதும் மெய்யறிவும்
    இடங்கொள்ளும் நிலைபெருக.   


The South vanquished all other directions
And its fame began to soar aloft;
The earth conquered the Heaven and all other worlds;
The imperishable ways of the opulent Tamizh
Triumphed over all other ways which were alien;
In the modes and music of Tamizh
True wisdom sat enthroned;

Arunachala Siva.


7871

Who meditates on Guru's Feet,
The flawless flame of pure awareness,
Gains from grace supreme the gift
Of pure awareness, clarity
Of mind that ends all sorrow.

- Guru Vachaka Kovai 305.

Arunachala Siva.   

7872

To annihilate recurrent vasanas
And bring to being knowledge free
From dread delusion and desire,
know that the mantra true is but
Devotion to the Guru's Feet.

- Guru Vachaka Kovai - 308.

Arunachala Siva.

7873


In my sight 'I' only am
And 'you' are not.  In your sight
'You' only are and 'I' am not.
In the sight of the Self the Self alone
Exists and nothing else.
In truth I, you and all are nothing
But the Self.

-  Guru Vachaka Kovai - 1245.

Arunachala Siva.

7874
3(4):


பேசிற்றாம் ஈசனே எந்தாய் எந்தை
    பெருமானே என்றென்றே பேசிப் பேசிப்
பூசிற்றாம் திருநீறே நிறையப் பூசிப்
    போற்றியெம் பெருமானே என்று பின்றா
நேசத்தாற் பிறப்பிறப்பைக் கடந்தார் தம்மை
    ஆண்டானே அவாவெள்ளக் கள்வ னேனை
மாசற்ற மணிக்குன்றே எந்தாய் அந்தோ
    என்னைநீ ஆட்கொண்ட வண்ணந் தானே.O One that rules them spoke,
if ever they chose To speak of You,
as ``Lord,
Mother,
Father and God`` And adorned themselves,
if ever they chose to adorn,
With the holy ash aplenty,
Ever hailing You as ``Our Lord`` And thus transcended the cycle of birth and death By their never-lagging love.
O flawless Hill of Ruby !
O my Father-Mother !
Alas,
strange indeed is the manner by which You have claimed and ruled me ? a poacher ever Buffeted by the flooding current of guileful passion.

Arunachala Siva.

7875
3(3):


ஆயநான் மறையவனும் நீயே யாதல்
    அறிந்தியான் யாவரினுங் கடைய னாய
நாயினேன் ஆதலையும் நோக்கிக் கண்டு
    நாதனே நானுனக்கோர் அன்பன் என்பேன்
ஆயினேன் ஆதலால் ஆண்டு கொண்டாய்
    அடியார்தாம் இல்லையே அன்றி மற்றோர்
பேயனேன் இதுதான்நின் பெருமை யன்றே
    எம்பெருமான் என்சொல்லிப் பேசு கேனே.You are the One expounded by the four Vedas;
I am The one ? the lowest among all;
well aware of these,
I ? the cur -,
would say:
``O Lord-Master !
I had become A Loving devotee unto You.
`` Therefore I stand ruled By You.
Peradventure,
You chose me ? verily a ghoul -,
As You have no other devotees;
this is indeed Your greatness !
O Lord-God !
How can I Speak of You and with what words?

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 [525] 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... 2951