Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 [524] 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 ... 3200
7846
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 11, 2016, 10:33:02 AM »
Verse  10:


ஆம்பலதவமுயன் றறவுரைசொல்லு மறிவிலாச்சமணருந் தேரருங்கணிசேர்
நோம்பலதவமறி யாதவர்நொடிந்த மூதுரைகொள்கிலா முதல்வர்தம்மேனிச்
சாம்பலும்பூசிவெண் டலைகலனாகத் தையலாரிடுபலி வையகத்தேற்றுக்
காம்பனதோளியொ டினிதுறைகோயில் கழுமலநினையநம் வினைகரிசறுமே.


The Jains, who preach religious instruction having tried to do penance according to their ability, the cause of all things who does not regard the old sayings of those who do not know the penance of physical and mental strains of the Devas, which should be reckoned with receiving in the world the alms placed by ladies, carrying the white skull as the begging-bowl, and having besmeared his form with sacred ash, when we meditate upon Kazhumalam where he dwells happily with a lady having shoulders like bamboo, our sins and blemishes will become extinct.

Arunachala Siva.


7847
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 11, 2016, 10:28:52 AM »
Verse  9:


விலங்கலொன்றேந்திவன் மழைதடுத்தோனும் வெறிகமழ்தாமரை யோனுமென்றிவர்தம்
பலங்களானேடியு மறிவரிதாய பரிசினன்மருவிநின் றினிதுறைகோயில்
மலங்கிவன்றிரைவரை யெனப்பரந்தெங்கு மறிகடலோங்கிவெள் ளிப்பியுஞ்சுமந்து
கலங்கடன்சரக்கொடு நிரக்கவந்தேறுங் கழுமலநினையநம் வினைகரிசறுமே.


Vishnu who averted destruction from torrential rains by uprooting and holding a mountain and Brahma,  seated in the lotus which spreads its fragrance, the temple in which the god whose nature was difficult to be found out by both of them though they tried to do so by their physical strength. Floating on the rolling sea which has strong waves spreading everywhere like mountain, having been made turbid, carrying white oysters also. When we meditate upon Kazhumalam, where ships enter in a row with their merchandise, our sins and blemishes will become extinct.

Arunachala Siva.

7848
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 11, 2016, 10:24:01 AM »
Verse  8:


புயம்பலவுடையதென் னிலங்கையர்வேந்தன் பொருவரையெடுத்தவன் பொன்முடிதிண்டோள்
பயம்பலபடவடர்த் தருளியபெருமான் பரிவொடுமினிதுறை கோயிலதாகும்
வியன்பலவிண்ணினு மண்ணினுமெங்கும் வேறுவேறுகங்களிற் பெயருளதென்னக்
கயம்பலபடக்கடற் றிரைகரைக்கெற்றுங் கழுமலநினையநம் வினைகரிசறுமே.The strong shoulders and golden crowns of the King of southern Lanka, who had twenty shoulders and who lifted up the mountain which is compared to other mountains, Kazhumalam which is the temple where the god pressed down to be frightened in many ways, resides with desire favorably. Well known as having many names in very many different Aons, everywhere in the earthern worlds and many extensive heaven.  [As there are many universe there are many skies and world.] When we meditate upon Kazhumalam where the waves of the sea dash against the shore to form many pools, our sins and blemishes will become extinct.

Arunachala Siva.

7849
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 11, 2016, 10:17:47 AM »
Verse  7:

கொலைக்கணித்தாவரு கூற்றுதைசெய்தார் குரைகழல்பணிந்தவர்க் கருளியபொருளின்
நிலைக்கணித்தாவர நினையவல்லார்தந் நெடுந்துயர்தவிர்த்தவெந் நிமலருக்கிடமாம்
மலைக்கணித்தாவர வன்றிரைமுரல மதுவிரிபுன்னைகண் முத்தெனவரும்பக்
கலைக்கணங்கானலி னீழலில்வாழுங் கழுமலநினையநம் வினைகரிசறுமே.


God kicked the god of death who came just before impending death (to take the life of Markaṇdeyan) for those who are able to think of the stage when he grants it to those who bow before his feet wearing tinkling anklets. The place which is the abode of our spotless god who removed big sufferings, when the strong waves roar by coming near the artificial hillock which is called Toṇipuram*, when the mastwood trees which open their honey, put forth buds like pearls. When we meditate upon Kazhumalam where the herds of stags live under the shade of the sea-side grove,
our sins and blemishes will become extinct.

(*another name for Sirkazhi/ Kazhumalam)

Arunachala Siva.7850
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 11, 2016, 10:13:36 AM »
Verse  6:

முன்னுயிர்த்தோற்றமு மிறுதியுமாகி முடியுடையமரர்க ளடிபணிந்தேத்தப்
பின்னியசடைமிசைப் பிறைநிறைவித்த பேரருளாளனார் பேணியகோயில்
பொன்னியனறுமலர் புனலொடுதூபஞ் சாந்தமுமேந்திய கையினராகிக்
கன்னியர் நாடொறும் வேடமேபரவுங் கழுமலநினையநம் வினைகரிசறுமே.


At that time when all things are destroyed, having become the cause for the creation which unites the souls with the bodies and the end which separates them.
To be worshipped by the immortals wearing crowns, the temple desired by the god of abundant grace who made the crescent moon his entwined matted hair, to become full in size. Holding in their hands yellow fragrant flowers like gold, water, incense and sandal-paste, when we meditate upon Kazhumalam, where unmarried girls daily worship the form of the god. Our sins and blemishes will become extinct.

Arunachala Siva.

7851
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 11, 2016, 10:08:48 AM »
Verse  5:ஊரெதிர்ந்திடுபலி தலைகலனாக வுண்பவர்விண்பொலிந் திலங்கியவுருவர்
பாரெதிர்ந்தடிதொழ விரைதருமார்பிற் படவரவாமையக் கணிந்தவர்க்கிடமாம்
நீரெதிர்ந்திழிமணி நித்திலமுத்த நிரைசுரிசங்கமொ டொண்மணிவரன்றிக்
காரெதிர்ந்தோதம்வன் றிரைகரைக்கெற்றுங் கழுமலநினையநம் வினைகரிசறுமே.


He who eats the alms which is given welcomed by the people of the villages, using the skull as the eating plate. He has a brilliant form which is as extensive as the sky.
Kazhumalam which is the abode of the god who adorned himself with Chank beads, the shell of the tortoise, a hooded cobra in the fragrant chest, to make the people of this world to worship his feet, submitting to them. Having scraped off lustrous precious stones along with spiraling Conches of several rows with pearls inside them, and pearls which descend down floating upon the water. When we meditate upon Kaḻumalam where the strong waves of the sea which has on it clouds, dashes upon the shore. Our sins and blemishes will become extinct.

Arunachala Siva.

7852
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 11, 2016, 10:03:18 AM »
Verse  4:


எரியொருகரத்தின ரிமையவர்க்கிறைவ ரேறுகந்தேறுவர் நீறுமெய்பூசித்
திரிதருமியல்பின ரயலவர்புரங்க டீயெழவிழித்தனர் வேய்புரைதோளி
வரிதருகண்ணிணை மடவரலஞ்ச மஞ்சுறநிமிர்ந்ததோர் வடிவொடும்வந்த
கரியுரிமருவிய வடிகளுக்கிடமாங் கழுமலநினையநம் வினைகரிசறுமே.

He has fire on one hand. He is the master of the Devas who do not wink.
He rides on a bull with joy. He has the nature of wandering besmearing his person with the sacred ash. He opened his frontal eye to set fire to the cities of the enemies.
If we meditate upon Kazhumalam, the abode of the god who covers his person with the skin of an elephant which came upon him with a tall form so as to reach the sky, to frighten the lady who had shoulders like bamboos, and two eyes with lines in them.
our sins and blemishes will become extinct.

Arunachala Siva.

7853
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 11, 2016, 09:56:27 AM »
Verse  3:

எண்ணிடையொன்றின ரிரண்டினருருவ மெரியிடைமூன்றினர் நான்மறையாளர்
மண்ணிடையைந்தின ராறினரங்கம் வகுத்தனரேழிசை யெட்டிருங்கலைசேர்
பண்ணிடையொன்பது முணர்ந்தவர்பத்தர் பாடிநின்றடிதொழ மதனனைவெகுண்ட
கண்ணிடைக்கனலினர் கருதியகோயில் கழுமலநினையநம் வினைகரிசறுமே.


When god is formless in the mind he is one when he assumes a form he has the two forms of Siva and Sakti.  He is the subtle elements of sound, touch and form in the fire [This may mean this way also: he is the three sacrificial fires; Akavaṉīyam, Kārukapattiyan and Dhakshiṇakkini.].  He is the five subtle elements of sound, touch form, taste and odor.  He is the six Aṅkam of the Vedam.  He created the seven notes. He has knowledge of the nine things in melodies which are united with eight kinds of arts.
[The meaning of this line is not clear.] If we meditate upon Kazhumalam of the god who burnt, out of anger, with the fire in the frontal eye Cupid, for the devotees to worship his feet, singing his praise, our sins will become extinct.

Arunachala Siva.


7854
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 11, 2016, 09:51:38 AM »
Verse  2:


கொண்டலுநீலமும் புரைதிருமிடறர் கொடுமுடியுறைபவர் படுதலைக்கையர்
பண்டலரயன்சிர மரிந்தவர்பொருந்தும் படர்சடையடிகளார் பதியதனயலே
வண்டலும்வங்கமுஞ் சங்கமுஞ்சுறவு மறிகடற்றிரைகொணர்ந் தெற்றியகரைமேற்
கண்டலுங்கைதையு நெய்தலுங்குலவுங் கழுமலநினையநம் வினைகரிசறுமே.God who has a beautiful neck resembling the sable cloud and blue Nelumbo flower,
he resides in Koṭumuṭi holds in his hand a skull which is without life. He cut off the head of Brahma, in the lotus flower, in the distant past. The place where the deity who has a spreading matted hair, resides, by its side, on the shore against which the sea of rolling waves brings silt, boats, Conches and sharks, dashes.
Our sins and blemishes will become extinct if we think of Kazhumalam where white mangrove, fragrant screw-pine and white Indian water-lily plants are thriving.

Arunachala Siva.


7855
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:32:23 AM »
Verse  17:


தேவர்பிரான் திருவிளக்குச்
    செயல்முட்ட மிடறரிந்து
மேவரிய வினைமுடித்தார்
    கழல்வணங்கி வியனுலகில்
யாவரெனாது அரனடியார்
    தமையிகழ்ந்து பேசினரை
நாவரியுஞ் சத்தியார்
    திருத்தொண்டின் நலமுரைப்பாம்.


Adoring the feet him who, when his divine service
Of lighting lamps to the Lord of gods, came to an end,
Cut away his throat--an act of rare greatness--,
We proceed to indite the goodly glory of the divine
Servitorship of Satthiyaar that would,
In this vast world, slice away the tongues of those--
Whoever they be--, that slander the servitors of Hara.

Kaliya Nayanar Puranam concluded.


Arunachala Siva.7856
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:29:37 AM »
Verse  16:


மற்றவர்தம் முன்னாக
    மழவிடைமேல் எழுந்தருள
உற்றவூ றதுநீங்கி
    ஒளிவிளங்க வுச்சியின்மேல்
பற்றியஞ் சலியினராய்
    நின்றவரைப் பரமர்தாம்
பொற்புடைய சிவபுரியில்
    பொலிந்திருக்க அருள்புரிந்தார்.   


When the Lord appeared before him on His
Ever-young Bull, his wound healed and he
Glowed in splendor;  as he stood folding
His hands above his head, the supreme Lord
Blessed him to reach the beauteous Siva-loka
To abide there in aeviternal resplendence.

Arunachala Siva.

7857
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:26:54 AM »
Verse  15:


திருவிளக்குத் திரியிட்டங்கு
    அகல்பரப்பிச் செயல்நிரம்ப
ஒருவியஎண் ணெய்க்குஈடா
    உடல்உதிரங் கொடுநிறைக்கக்
கருவியினால் மிடறரிய
    அக்கையைக் கண்ணுதலார்
பெருகுதிருக் கருணையுடன்
    நேர்வந்து பிடித்தருளி.


He placed the lamps in rows and set the wicks,
To fill them all with his blood instead
Of the unavailable oil; he began to saw away
With a weapon his throat;  thereupon the Lord
Whose eyes are three, in increasing and great mercy
Materialized before him and caught hold of his hand.

Arunachala Siva.7858
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:24:00 AM »
Verse  14:


பணிகொள்ளும் படம்பக்க
    நாயகர்தங் கோயிலினுள்
அணிகொள்ளுந் திருவிளக்குப்
    பணிமாறும் அமையத்தில்
மணிவண்ணச் சுடர்விளக்கு
    மாளில்யான் மாள்வனெனத்
துணிவுள்ளங் கொளநினைந்தவ்
    வினைமுடிக்கத் தொடங்குவார்.

In the shrine of Patam Pakka Naathar whose servitor
He was, at the time when he was normally
To commence his service of lighting lamps,
He mused thus:  "If the lighting of gem-bright lamps
Should cease, I too should cease to breathe."
Thus resolved, he commenced to do the deed.

Arunachala Siva.


7859
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:21:22 AM »
Verse  13:


மனமகிழ்ந்து மனைவியார்
    தமைக்கொண்டு வளநகரில்
தனமளிப்பார் தமையெங்கும்
    கிடையாமல் தளர்வெய்திச்
சினவிடையார் திருக்கோயில்
    திருவிளக்குப் பணிமுட்டக்
கனவினும்முன் பறியாதார்
    கையறவால் எய்தினார்.

In joy he conducted his wife into the beautiful city
To sell her;  but no one came forward to buy her;
He wilted;  he who would not even dream of the cessation
Of his service of lighting lamps in the divine
Shrine of the Lord of the irate Bull,
Came to the temple, utterly undone.   

Arunachala Siva.


7860
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:18:37 AM »
Verse  12:


அப்பணியால் வரும்பேறும்
    அவ்வினைஞர் பலருளராய்
எப்பரிசுங் கிடையாத
    வகைமுட்ட இடருழந்தே
ஒப்பில்மனை விற்றெரிக்கு
    முறுபொருளும் மாண்டதற்பின்
செப்பருஞ்சீர் மனையாரை
    விற்பதற்குத் தேடுவார்.


Even the income obtained from such work ceased to be,
As there were many competing coolies; so he languished
Sorely;  he sold his peerless house and continued his service;
When the money thus derived came to an end,
He thought of selling his ineffably glorious wife.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 [524] 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 ... 3200