Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 [524] 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 ... 3019
7846
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 25, 2016, 09:33:32 AM »
Verse 611:புகலிகா வலர்தாங் கேட்டுப்
    பொருவிலா அருள்முன் கூர
அகமலர்ந் தவர்கள் தம்மை
    அழையும்என் றருளிச் செய்ய
நகைமுகச் செவ்வி நோக்கி
    நற்றவ மாந்தர் கூவத்
தகவுடை மாந்தர் புக்குத்
    தலையினால் வணங்கி நின்றார்.When the Ruler of Pukali heard this, peerless love
Welled up in him; his face beamed and he graciously said:
"Call them in." Beholding the smiling and grace-abounding
Visage of the godly child, goodly servitors of tapas called them;
The knowledgeable messengers came in and prostrated
At the feet of the godly child, and rose up.   


Arunachala Siva.

7847
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 25, 2016, 09:31:03 AM »
Verse  610:


மற்றவர் சென்று புக்கு
    வளவர்கோன் மகளார் தென்னர்
கொற்றவன் தேவி யாரும்
    குலச்சிறை யாரும் ஏவப்
பொற்கழல் பணிய வந்தோம்
    எனச்சிலர் புறத்து வந்து
சொற்றனர் என்று போற்றித்
    தொழுதுவிண் ணப்பஞ் செய்தார்.
The door-keepers went in, adored the godly child
And humbly him thus: "By the fiat of the daughter
Of the Chozha monarch, the consort of the Pandya king,
And Kulacchiraiyaar, messengers have come
To adore your feet of auric anklets; thus they say,
And are waiting without the Matam."

Arunachala Siva.

7848
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 25, 2016, 09:28:43 AM »
Verse 609:


திருமறைக் காடு நண்ணிச்
    சிரபுர நகரில் வந்த
அருமறைப் பிள்ளையார் தாம்
    அமர்ந்தினி தருளுஞ் செல்வப்
பெருமடத் தணைய வந்து
    பெருகிய விருப்பில் தாங்கள்
வருமுறைத் தன்மை எல்லாம்
    வாயில்கா வலர்க்குச் சொன்னார்.


Reaching Tirumaraikkaadu they came to the great
And opulent Matam where abode the godly son
Of the Vedas rare, that hailed from Sirapuram;
In great love they apprised the door-keepers
Of all the happenings that led to their coming there.

Arunachala Siva.7849
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 25, 2016, 09:26:03 AM »
Verse  608:ஆங்கவர் விடமுன் போந்த
    அறிவுடை மாந்தர் அங்கண்
நீங்கிவண் தமிழ்நாட் டெல்லை
    பிற்பட நெறியின் ஏகி
ஞாங்கர்நீர் நாடும் காடும்
    நதிகளும் கடந்து வந்து
தேங்கமழ் கைதை நெய்தல்
    திருமறைக் காடு சேர்ந்தார்.


Thus ordered, the wise messengers left the city,
Crossed the limits of the bounteous Tamizh country
And passing through well-watered Marudam,
Forests and rivers, arrived at the outskirts
Of Tirumaraikkaadu of the littoral region
Rich in melliferus, fragrant screw-pines.


Arunachala Siva.

7850
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 25, 2016, 09:23:46 AM »
Verse 607:காதலால் மிக்கோர் தாங்கள்
    கைதொழு கருத்தி னாலே
போதவிழ் சோலை வேலிப்
    புகலிகா வலனார் செய்ய
பாதங்கள் பணிமின் என்று
    பரிசன மாக்கள் தம்மை
மாதவஞ் சுருதி செய்த
    மாமறைக் காட்டில் விட்டார்.


Those two of great devotion, desiring to adore
In person the godly child, deputed their messengers thus:
"May you go and adore at the feet of the lord
Of Pukali girt with gardens of blooming flowers
(And apprise him of our plight). "
Thus they sent them to the great Maraikkaadu
Where the Vedas performed, of yore, great ascesis.

Arunachala Siva.

7851
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 25, 2016, 09:21:32 AM »
Verse 606:கேட்டஅப் பொழுதே சிந்தை
    கிளர்ந்தெழு மகிழ்ச்சி பொங்க
நாட்பொழு தலர்ந்த செந்தா
    மரைநகை முகத்த ராகி
வாட்படை அமைச்ச னாரும்
    மங்கையர்க் கரசி யாரும்
சேட்படு புலத்தா ரேனுஞ்
    சென்றடி பணிந்தார் ஒத்தார்.The very moment they heard this, the countenances
Of the minister, the wielder of the sword,
And Mangkayarkkarasi, by reason of the joy
That welled up in them, blossomed like the lotus
That burgeoned fresh that day; they were like the ones
Who sought and adored at the feet of the godly child,
Though in truth, they were far, far away from him.

Arunachala Siva.

7852
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 25, 2016, 09:19:40 AM »
Verse  605:இந்நெறி யொழுகு கின்றார்
    ஏழுல குய்ய வந்த
மன்னிய புகலி வேந்தர்
    வைதிக வாய்மைச் சைவச்
செந்நெறி விளக்கு கின்றார்
    திருமறைக் காடு சேர்ந்த
நன்னிலை கன்னி நாட்டு
    நல்வினைப் பயத்தாற் கேட்டார்.They that lived thus heard of the sojourn
At Tirumaraikkaadu of the Prince of Pukali
Who was born for the deliverance of the seven worlds
And who illumined the excellent way of Saivism
Of Vedic truth; this news reached them as a result
Of the goodly deeds wrought by the Paandya realm.

Arunachala Siva.

7853
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 25, 2016, 09:17:29 AM »
Verse  604:


ஆங்கவர் தாங்கள் அங்கண்
    அரும்பெறல் தமிழ்நா டுற்ற
தீங்கினுக் களவு தேற்றாச்
    சிந்தையிற் பரிவு கொண்டே
ஓங்கிய சைவ வாய்மை
    ஒழுக்கத்தில் நின்ற தன்மை
பூங்கழற் செழியன் முன்பு
    புலப்படா வகைகொண் டுய்த்தார்.


For the evil that befell the Tamizh country
Of rare and peerless excellence, those two great souls
Grieved immeasurably; they so conducted
Themselves poised in the lofty and truthful
Saivite way, that it would by no means, be known
To the Paandya King bedecked with beauteous anklets.

Arunachala Siva.7854
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 25, 2016, 09:14:52 AM »
Verse  603:


வரிசிலைத் தென்ன வன்தான்
    உய்தற்கு வளவர் கோமான்
திருவுயிர்த் தருளுஞ் செல்வப்
    பாண்டிமா தேவி யாரும்
குரைகழல் அமைச்ச னாராங்
    குலச்சிறை யாரும் என்னும்
இருவர்தம் பாங்கு மன்றிச்
    சைவம்அங் கெய்தா தாக.

In that country Saivism ceased to be but for
The Chozha's auspicious daughter Paandimaadevi
Who lived for the redemption of her husband--
The Paandya King who wields a well-strung bow--,
And Kulacchiraiyaar, his minister,
The wearer of the resounding heroic anklet.


Arunachala Siva.   


7855
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 25, 2016, 09:12:24 AM »
Verse  602:


பறிமயிர்த் தலையும் பாயும்
    பீலியும் தடுக்கும் மேனிச்
செறியுமுக் குடையு மாகித்
    திரிபவ ரெங்கு மாகி
அறியும்அச் சமய நூலின்
    அளவினில் அடங்கிச் சைவ
நெறியினிற் சித்தஞ் செல்லா
    நிலைமையில் நிகழுங் காலை.

With their pates of plucked hair, holding
Mats--large and small--, with the emblem
Of "Mukkudai" inscribed on their bodies,
The Samana-preceptors roamed everywhere;
The citizens adhered to the tenets of Jainism
As propounded in its texts and as comprehended
By them; their minds were not drawn towards
The Saivite way; thus they lived.

Arunachala Siva.

7856Mr. C. asks if the Jnani dreams. (Date of this entry is not known).

Bhagavan:  Yes. He does dream.  But he knows it to be a dream,
in the same way as he knows the waking state to be a dream.
You may call them dream No. 1 and dream No. 2  The Jnani being
established in the 4th state - Turiya, the Supreme Reality - he
dedatchedly witnesses the three other states - waking, dreaming
and dreamless deep sleep -- as pictures superimposed on it.

Mr. C. then asks about desires.
      "Does a Jnani have sankalpas (desires)?

Bhagavan:  The main qualities of the ordinary mind are tamas
and rajas (sloth and excitement). Hence it is full of egoistic
desires and weaknesses.  But the Jnani's mind is Suddha-Sattva
(pure harmony) and form-less, functioning in the subtle vijnananamayakosa,
(the sheath of knowledge), through which he keeps contact with the world.  His desires
are therefore also  sattvic.

(on the same day)

A visitor asks Sri Maharshi whether desire does not destroy Jnana.

Bhagavan:  The desires of a Jnani are external to him like other
objects and cannot taint him.

Visitor:  The Puranas say that Jnanis warred against Jnanis.
  How is it that?

Bhagavan:  Yes. Sri Krishna fought against Bhishma.  The Jnanis
view all as Brahman, yet they fight!

(Source:  Guru Ramana, S.S. Cohen)

Arunachala Siva. 

7857
Sunday, December 27th, 2009:


The Asramam President, Sri V.S. Ramanan graciously sits down with me after breakfast.  He inquires
about my family and parents.  Through him I learnt that December 31st  is Full Moon + Lunar Eclipse
+ Ardra Darsanam day and January 1st is Bhagavan's Jayanti.  He tells me that this kind of synchrony
of events is extremely rare.  I am thrilled at this blessing.  It is always a joy to converse with him
and Smt. Susila Mami.

I climbed to Skandasramam today.  The weather is cool even in the afternoon and there is always a
refreshing breeze that is very pleasant indeed. The physical exercise is quite beneficial and I always
return to the US in better health after visiting Sri Ramanasramam.

There is a very nice sannyasi from either Kerala or Palakkad who lives at Skandasramam and frequently
gives walking sticks to struggling climbers.  Every morning at 8 am. he performs Puja to Bhagavan at
Skandasramam to the tune of the most melodious and vibrationally powerful chant one can hear.  It is an
intense experience to lose oneself in the waves of sound as he performs his worship.

Walking back to the Asramam, I cannot help wondering how anyone could possibly conceive any other
way to spend their vacation time than coming to Arunachala, then I smile as I realize that most of my
relatives would probably think the reverse about me.  Such is the wonder of His leela.

I run into acquaintance, one Mr. C.S.Bedi from Chandigarh.  He too shares the same inexplicable connection
to Arunachala as me.  "Most of my friends cannot comprehend what I do at this place for 15 days,
or why I would come here.",  he says laughing a bit self consciously.

"What can I tell them, when I do not understand how this place holds me captive.  Who can understand
the joy of this place without first losing themselves?"

He knows the inner pradakshina path very well having done it many times, and we laugh like children
on a secret adventure as we make plans to walk it at night.

contd.,

Arunachala Siva.

             

7858
Verse  36:பொதும்புறு தீப்போற் புகைந்தெரி யப்புலன்
    தீக்கதுவ
வெதும்புறு வேனை விடுதிகண் டாய்விரை
    யார்நறவந்
ததும்புமந் தாரத்தில் தாரம் பயின்றுமந்
    தம்முரல்வண்
டதும்புங் கொழுந்தேன் அவிர்சடை வார்யி
    தடலரைசே.


In Your glowing matted hair damasked with rich and melliferous Mandaara flowers,
so full of fragrance,
The chafers practice Taaram,
opulent in strong musical notes,
And then switch on to notes of soft melody.
O puissant King of the Empyrean !
Like fire invading the bole and burning it,
my senses burn and smoke;
I get fried by such fire.
Will You forsake me?

contd.,

Arunachala Siva.

7859
Verse 35:


பரம்பர னேநின் பழஅடி யாரொடும்
    என்படிறு
விரும்பர னேவிட் டிடுதிகண் டாய்மென்
    முயற்கறையின்
அரும்பர நேர்வைத் தணிந்தாய் பிறவிஐ
    வாயரவம்
பொரும்பெ ருமான்வினை யேன்மனம் அஞ்சிப்
    பொதும்புறவே.


O Ens Entium !
Even as You are pleased with the service of Your old servitors,
O Hara !
You are equally pleased With my deceptious service too.
O One that wears the shoot of a soft crescent impressed with the figure of a hare,
and a snake,
each facing the other !
The five-headed adder of embodiment so attacks me that the terrified mind of mine which is Karma-ridden,
Seeks refuge in the trouble-ridden thicket.
Will You forsake me?

contd.,

Arunachala Siva.

7860
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 24, 2016, 10:52:57 AM »
Verse 77:77: பயிரவி, பஞ்சமி, பாசாங்குசை, பஞ்ச பாணி, வஞ்சர்
உயிர் அவி உண்ணும் உயர் சண்டி, காளி, ஒளிரும் கலா
வயிரவி, மண்டலி, மாலினி, சூலி, வராகி--என்றே
செயிர் அவி நான்மறை சேர் திருநாமங்கள் செப்புவரே.

ஏ, அபிராமி! உன்னை, பைரவர் வணங்கக்கூடிய பைரவி; பஞ்சமி; பாசத்தையும், அங்குசத்தையும் உடைய பாசாங்குசை; ஐவகை மலர் அம்புகளையுடைய பஞ்சபாணி; வஞ்சகரின் உயிரை மாய்த்து, அவர்கள் இரத்தத்தைக் குடிக்கின்ற மேலான சண்டி; மகா காளி; ஒளிவீசும் கலை பொருந்திய வயிரவி, சூரிய, சந்திர மண்டலத்திலுள்ளோர்க்கு மண்டலி; சூலத்தையுடைய சூலி; உலகளந்த வராகி என்றெல்லாம் அடியார் பல்வேறு நாமங்களைச் சொல்லி வணங்குவர். குற்றமற்ற வேதங்களிலும், நின் திரு நாமங்கள் இவ்வாறு கூறப்படுகின்றன. அதையே அடியார்கள் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி வாழ்த்தி வணங்கி வழிபடுகின்றனர்.

O Abhirami!  Bhairavas pray to You as Bhairavi.  You are also Panchami. You are also the Pasankusai,
with pasam and ankusam. You have got five flowers as five arrows, and thus called Pasankusai.
You are also Chandi who drinks the blood of the wicked, after killing them.  You are also Maha Kali.
You are also Bhairvai with shining forms.  You are the Mandali for those who stay in Soorya and
Chandra lokas.  You are Chooli, with choolam on Your hand.  You are also Vaarahi who feed the whole
world. The devotees say these names and pray to You. In  the blemishless Vedas too, this great names
are said.  The devotees also say these names and pray to You.

contd.,

Arunachala Siva.   

Pages: 1 ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 [524] 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 ... 3019