Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 [523] 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... 2903
7831
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 23, 2016, 09:24:31 AM »
Verse  270:


அன்பர் ஈட்டங் களிசிறப்ப
   ஆண்ட அரசும் சிவக்கன்றும்
இன்ப வெள்ளத் திடைமூழ்கி
   எழுந்துள் புகுந்து தம்பெருமான்
முன்பு பணிந்து போற்றிசைத்துப்
   பரவி மொழிமா லைகள்பாடி
என்பு கரைய உள்ளுருகி
   இறைஞ்சி அரிதிற் புறத்தணைந்தார்.


To the great delight of devotee-throngs,
The servitor ruled by the Lord and the cub of Siva,
Immersed in the flood of joy, moved into the presence
Of their Lord and bowed before Him; they hailed
And hymned Him in garlands of melodious verse;
Their minds and even their bonds melted;
They worshipped Him and moved out reluctantly.   

Arunachala Siva.

7832
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 23, 2016, 09:22:10 AM »
Verse  269:


வேத வனத்தின் மெய்ப்பொருளின்
   அருளால் விளங்கு மணிக்கதவங்
காதல் அன்பர் முன்புதிருக்
   காப்பு நீங்கக் கலைமொழிக்கு
நாதர் ஞான முனிவருடன்
   தொழுது விழுந்தார் ஞாலத்துள்
ஓத ஒலியின் மிக்கெழுந்த
   தும்பர் ஆர்ப்பும் மறையொலியும்.


By the grace of the True Ens abiding at the woodland of the Vedas
The gemmed doors lustrous oped wide before them,
The loving devotees; the lord of language and scriptures
Along with the Muni of Gnosis, adored Him and fell
Prostrate on the ground; the reboation of the celestial beings
And the Vedas far exceeded the roar of the seas of the world.

Arunachala Siva.

7833
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 23, 2016, 09:18:35 AM »
Verse  268:உண்ணீர் மையினால் பிள்ளையார்
   உரைசெய் தருள அதனாலே
பண்ணி னேரு மொழியாள்என்
   றெடுத்துப் பாடப் பயன்துய்ப்பான்
தெண்ணீர் அணிந்தார் திருக்காப்பு
   நீக்கத் தாழ்க்கத் திருக்கடைக்காப்
பெண்ணீர் இரக்கம் ஒன்றில்லீர்
   என்று பாடி இறைஞ்சுதலும்.


Prompted alike by his inner love and the gracious words
Of the godly child, sang the hymn beginning
With the words 'Panni neru Mozhiyal'.*
The Lord, the wearer of the pellucid Ganga desiring
To hearken to the sweets of the whole of the decade
Played the cunctator; at the close of the decade
When he sang thus: "You consider not; You are without mercy!"   


(*Padigam 5, Decade  10)

Arunachala Siva.

7834
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 23, 2016, 09:15:06 AM »
Verse  267:


ஆங்கப் பரிசை அறிந்தருளி
   ஆழித் தோணி புரத்தரசர்
ஓங்கு வேதம் அருச்சனைசெய்
   உம்பர் பிரானை உள்புக்குத்
தேங்கா திருவோம் நேர்இறைஞ்சத்
   திருமுன் கதவந் திருக்காப்பு
நீங்கப் பாடும் அப்பரென
   நீடுந் திருநா வுக்கரசர்.


Hearing of this, the prince of Tonipuram said:
"O father, be pleased to hymn and unbar the doors
Of the Lord of gods unto whom the lofty and sublime Vedas
Offered Pooja, that we two may without let,
Straight proceed to worship Him." Thus told,
Glorious Tirunavukkarasar.....

Arunachala Siva.

7835


n 1945, there was in the Asramam, a small, sickly, lame, puppy that we feared would die at any moment.  But under Bhagavan's
constant care, he not only recovered health but began to eat
iddlies [rice-cakes] daily with so much relish that Bhagavan
nicknamed him Iddli Swami.  Relating this incident, I wrote
on June 15, 1945, a Telugu verse meaning:

"O Ramana, you once [as Lord Krishna] straightened
and beautfied the hunchback woman of your abounding
Grace. So now you have reared this little lame puppy to
a fine Iddli Swami. How wonderful!"

Subbaramayya also composed couple of verses reading as under:

1. "Seeing you caress peacocks, squirrels, cows, dogs
and monkeys and children with such tender Grace, anyone
must melt to his bonds. O Ramana!"

2. "So many birds and animals coming to you, have attained
deliverance.  Likewise do bless us with Grace this human
animal that has sought refuge at your feet, O Ramana!"

(Source: Arunachala's Ramana, Boundless Ocean of Grace,
Volume 5. Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai.)

Arunachala Siva.

7836When Bhagavan Ramana was on the Hill, serpents
and peacocks used to remain quiet, friendly to each other
in His Presence.  Panthers which came to tanks and ponds
to drink water, finished their work and went away without
harming anyone.

Arunachala Siva.

7837
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: April 22, 2016, 04:06:11 PM »
Today is the liberation day of Tiruk Kurippu Thonda Nayanar.  He was a washer man to whom
Siva came to hand over his old codpiece, which disappeared!  I have already covered the history
of Tiruk Kurippu Thondar in my first round of stories on 63 Saiva Saints.   

Date of liberation - Chitrai month, Swathi star day.


Arunachala Siva.

7838
Difficult as it is to accept as a basis for a realistic world view, nevertheless the background peace in the unseen
ever remains untouched by vicious hatred, cruelty or oppression.  In the manifest world on the other hand,
things are ever changing -- constantly in flux  - governed it seems by an increasingly dangerous volatility.
Here, in the challenging foreground of daily life, where we all need to function, one crisis follows another.
There is precious little time left to attend to the root of suffering, which is ignorance of the way things truly
are in reality.

Nobody - whosoever they may be and whatever their station in life -- is spared the fleeting pleasures
and intermittent discomfort of physical embodiment.  Modern living imposes a level of stress inconceivable
to previous generations and our intransigent human nature does much to enhance our woes.

Yet in just the same manner as night follows day, so alert intelligence flows naturally from healthy living.
We should never forget how much has been achieved with skill and unselfish dedication in the field of human
endeavor.  Nevertheless we can hardly deny the fact that some aspects of normal, contemporary
living -- currently regarded as acceptable and harmless enough -- are in fact totally unsustainable and even
perverse because they are contrary to our best interests.  Perhaps it is simply a denial of the straight facts
of our human predicament through lack of clear seeing that is coming us most dear.

contd.,

Arunachala Siva.     

7839
Dear atmavichar,

I do not know Chitra Pournami is the birth day of Hanuman.  Thanks for the information.  However,
I do say Hanuman slokas everyday.

Arunachala Siva.

7840
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: April 22, 2016, 01:33:32 PM »
Verse  35:


35: திங்கட் பகவின் மணம் நாறும் சீறடி சென்னி வைக்க
எங்கட்கு ஒரு தவம் எய்தியவா, எண் இறந்த விண்ணோர்--
தங்கட்கும் இந்தத் தவம் எய்துமோ?- தரங்கக் கடலுள்
வெங் கண் பணி அணைமேல் துயில்கூரும் விழுப்பொருளே.

அன்னையே! அபிராமியே! திருப்பாற்கடலிற் சிவந்த கண்களையுடை பாம்புப் படுக்கையில் வைஷ்ணவி என்னும் பெயரால் அறிதுயில் அமர்ந்தவளே! பிறைச் சந்திரனின் மணம் பொருந்திய அழகிய பாதங்களை எம்மேல் வைக்க நாங்கள் செய்த தவம்தான் என்னவோ! விண்ணுலகத் தேவர்களுக்கும் இந்தப் பாக்கியம் கிட்டுமோ!

O Mother!  O Abhirami!  You stay in Milky Ocean on the bed of serpent, with red eyes, with sleepless sleep,
ari thuyil.  (Mahavishnu).  You keep Your two legs with smell of a crescent moon on my head!  We must have
done a lot of tapas to have this fortune!  Even the devas of the heaven will not have this great fortune!

contd.,

Arunachala Siva.   

7841
15 and 16:  He who, seeking the Self -- concealed, as shown above, by the mind by projecting on him
the illusory world appearance -- becomes firmly established in the True State as that Self, thus uncovering
that Self and dissolving the mind, the Ignorance and the whole world to Him, will enjoy his own true Self,
which is without Samsara, not covered by the vehicles, identical with Brahman, alone and without a second.

17:  Or if one, from fear of the flood of births and deaths, takes refuge in God, then ignorance will cease
by His Grace alone, and then he will become established in the true state of the Self.


18. The wise call by the name 'self surrender' the offering of oneself to God through the devotion.
Hence the seeker of deliverance must practice Devotion to God, which is described as nine fold, consisting
of listening and the rest.

19. That State, wherein one remains immovable in one's true nature (as the Real Self) is (itself called)
Right Awareness, Deliverance and the Natural State.  He that dwells immovably in that Supreme State,
free from delusion, is the Awakened One (Prarabdha).

20.  The Sage who has attained that Supreme State is Free, even though his body survives, (because)
he does not look upon it as himself nor as belonging to himself.  Therefore that Sage is really bodiless.               

contd.,

Arunachala Siva.
 

7842
Once when I came to Skandasramam from Madurai,  I saw a monkey who came there with a host of monkeys
behind, went to Bhagavan, sat on His lap, embraced Him, grinned and appeared as if it was telling Him
something. Then Bhagavan turned to me and said, 'He is telling me he has been crowned king by the monkeys
today.  Look at these monkeys sitting on the parapet wall.  This one is his royal queen.  The next one is queen
No. 2.  The next one is his commander in chief.  The next are his army!'  There were about hundred of these
monkeys and they created a big row, climbing and jumping from tree to tree and  breaking branches in  their
jubilation.  Bhagavan stroked the head of the King fondly saying, 'The lame boy has had his coronation.
He came to me to tell me the grand news.'  He then told me, 'When I was at Virupaksha Cave, this monkey,
a small one then, was badly bitten by the monkeys and left behind.  He fell down at my feet with many bite
wounds on his person.  I took pity on him, attended to his wounds and tended him for a time.  It then struck
me he may one day become a king of the monkeys.  That has happened now.  Ordinarily a monkey touched
by men will not be taken back into the  monkey fold.'

contd.,

Arunachala Siva.           

7843
Verse  575:

I have shown you today the secret of the highest decision of all the scriptures and my own realization.
This is the supreme and most mysterious indeed.  Thou, too, must speak this unto one who is desirous
of liberation, convinced that he has fulfilled all his duties and is bereft of all defects   -- whose mind has
become free from all desires.

Verse 576:

Hearing this word of the Master and bowing down to him with all reverence, with his permission and
blessing, the disciple departed, free from all bondage.

Verse 577:

And the Master too, with his mind always merged in the ocean of bliss, went away in order to purify
the world.

contd.,

Arunachala Siva.
     
 

7844
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 22, 2016, 10:08:08 AM »
Verse  266:


தொல்லை வேதந் திருக்காப்புச்
   செய்த வாயில் தொடர்வகற்ற
வல்ல அன்பர் அணையாமை
   மருங்கோர் வாயில் வழியெய்தி
அல்லல் தீர்ப்பார் தமையருச்சிப்
   பார்கள் தொழுவா ராம்படிகண்
டெல்லை யில்லாப் பெரும்புகழார்
   இதனை அங்குக் கேட்டறிந்தார்.As none competent to open the door locked
By the hoary Vedas had, till then, come there,
Devotees performed Pooja for the lord and adored Him,
The annihilator of troubles, passing through
A threshold nearby; they of endless glory great
Witnessed this and were also informed of this
By those who were there present.

Arunachala Siva.

7845
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 22, 2016, 10:05:46 AM »
Verse  265:


பரவை ஓதக் கழிக்கானற்
   பாங்கு நெருங்கும் அப்பதியில்
அரவச் சடைஅந் தணனாரை
   அகில மறைகள் அர்ச்சனைசெய்
துரவக் கதவந் திருக்காப்புச்
   செய்த அந்நாள் முதல்இந்நாள்
வரையும் அடைத்தே நிற்கின்ற
   மணிநீள் வாயில் வணங்குவார்.


In that shrine near the backwaters of the sea
The universal Vedas performed Pooja for the Lord-Brahmin
On whose matted hair snakes do dance,
And securely barred the strong doors of the shrine;
From that day till this day the doors remained closed;
They adored those doors, immense and beauteous.   


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 [523] 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... 2903