Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 [523] 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... 3158
7831
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 15, 2016, 08:32:21 AM »
Verse  75:


சிந்தை கலங்கிச் சிறுத்தொண்டர்
    மனையா ரோடுந் திகைத்தயரச்
சந்த னத்தா ரெனுந்தாதி
    யார்தாம் அந்தத் தலையிறைச்சி
வந்த தொண்டர் அமுதுசெயும்
    பொழுது நினைக்க வருமென்றே
முந்த வமைத்தேன் கறியமுதென்று
    எடுத்துக் கொடுக்க முகமலர்ந்தார்.


Bewildered Sirutthondar and his wife stood
Sorrowing; then the servant maid Santana said:
"I had also cooked the pate's mutton thinking
That the servitor might think of it when he sat
Down for his meal." When she took it out and gave it
The visages of the couple burgeoned bright.

Arunachala Siva.


7832
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 15, 2016, 08:28:48 AM »
Verse  74:


சொன்ன முறையிற் படுத்தபசுத்
    தொடர்ந்த வுறுப்பெல் லாங்கொண்டு
மன்னு சுவையிற் கறியாக்கி
    மாண அமைத்தீ ரேஎன்ன
அன்ன மனையார் தலையிறைச்சி
    யமுதுக் காகா தெனக்கழித்தோம்
என்ன வதுவுங் கூடநாம்
    உண்ப தென்றா ரிடர்தீர்ப்பார்.


"Have you cooked as I directed you, all the parts
Of the Pasu toothsomely and in splendor?"
Thus questioned, the lady of the house, verily a swan, spake
Thus: "We have not cooked the pate as its mutton would
Not serve as food." Hearing this, He that does away with all troubles,
Said: "That too, we eat".


Arunachala Siva.   

7833
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 15, 2016, 08:25:57 AM »
Verse  73:


பரிசு விளங்கப் பரிகலமும்
    திருத்திப் பாவா டையில்ஏற்றித்
தெரியும் வண்ணஞ் செஞ்சாலிச்
    செழுபோ னகமுங் கறியமுதும்
வரிசை யினின்முன் படைத்தெடுத்து
    மன்னும் பரிக லக்கான்மேல்
விரிவெண் டுகிலின் மிசைவைக்க
    விமலர் பார்த்தங் கருள்செய்வார்.


The leaf in which the food was to be served
Was washed, a white cloth was spread on a tripod;
On the leaf, the toothsome rice and other dishes
Of curry were duly and distinctly served
In all splendor; then the leaf was placed on the tripod
Over which a white and soft cloth had been spread;
Witnessing this the pure and purifying One said:

Arunachala Siva.


7834
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 15, 2016, 08:22:58 AM »
Verse  72:


பனிவெண் திங்கள் சடைவிரித்த
    பயில்பூங் குஞ்சிப் பயிரவராம்
புனிதர் தம்மைப் போனகமும்
    கறியும் படைக்கும் படிபொற்பின்
வனிதை யாருங் கணவரும்முன்
    வணங்கிக் கேட்ப மற்றவர்தாம்
இனிய அன்ன முடன்கறிகள்
    எல்லாம் ஒக்கப் படைக்கவென.Then when the wife and husband beseeched
The Lord Bhairava--the wearer of the moist moon
In His matted hair--, now resplendent
With flower-bedecked crown of hair, as to how
He should be served with rice and curry, He said: "?With goodly rice serve together all the curried dishes."   

Arunachala Siva.

7835
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 15, 2016, 08:20:09 AM »
Verse  71:தூய நீரால் சிறுத்தொண்டர்
    சோதி யார்தங் கழல்விளக்கி
ஆய புனிதப் புனல்தங்கள்
    தலைமேல் ஆரத் தெளித்தின்பம்
மேய இல்லம் எம்மருங்கும்
    வீசி விரைமென் மலர்சாந்தம்
ஏயுந் தூப தீபங்கள்
    முதற்பூ சனைசெய் திறைஞ்சுவார்.Sirutthondar washed with that holy water
The ankleted feet of the Radiant One, sprinkled
The water that had washed the feet, profusely
On their heads and also over every part of the house;
With sandal paste, lamp and lighted camphor,
He performed unto Him Pooja, and waved incense
Before Him; these and other rituals he duly performed.

Arunachala Siva.

7836
An Attempt at Initiation:

Once a pundit, a scholar of the Sastras from Sankara Mutt at Sringeri came to
Bhagavan at Virupaksha, having known that Bhagavan did not have a guru,
and was not formally initiated into Sannyasa. Palani Swami had at that time
gone down to the choultry to fetch food. So, the visitor had the opportunity to speak
privately with Bhagavan.  The pandit launched an hour long harangue on the indispensability of a guru for every spiritual aspirant and the imperative of receiving
initiation from the guru and the need to comply with the norms of tradition.  He recounted the lives of avatars like Sri Rama, Sri Krishna, and Adi Sankara, who had all reached the pinnacle of spiritual heights and did have the gurus who formally
initiated them into spiritual discipline, adding that Bhagavan himself was the rarest
of rare among realized souls.  Then, with palms joined in salutation and with utmost
deference he petitioned, 'Swami!  You are a Brahmin, need to take Sannyasa as enjoined by tradition.  You know all and I need not remind you of it. I shall
enroll you into our guru parampara.  Permit me to make the necessary arrangements
for a formal initiation.  If you are dis inclined to wear ochre robes, do wear an ochre
kaupina at least.'  Bhagavan listened but kept silent.  The pundit left, saying that he
was going to the town and would return at three in the afternoon.

contd.,

Arunachala Siva.                       

7837
9-12:  I am Brahman.  There is no doubt of this.  I am indeed the highest Guru.
I am tranquil.  I am pure.  I am indeed different from the qualities; transcending
the qualities; transcending the humanity; transcending the supreme; transcending
the mind; transcending feeling; transcending the mind;  transcending the Vedas;
surpassing the learned; surpassing the body and such, and the states of waking,
dream, and deep sleep; surpassing the unmanifest and transcendent -- such alone is the certitude of knowledge. Renouncing by and by and leaving everything one should be like a mute.

13-14:  The quiescent Brahman, the supreme Brahman, the eternal Brahman is oneself. Even an atom of glory of such a Jnani is distinctly clear.  Even Hari and Hara
or Brahma or the celestial beings cannot describe it even in hundreds of crores
of Kalapas of time.

15-16:  The knowledge 'I am Brahman' is hard to find in the three words. It is hard
to serve the feet, or converse with or even to just have a look at such great ones
of right discrimination abiding in Brahman alone.  If by chance one has a bath
in the waters sanctified by the touch of such ones, one becomes Brahman oneself.

contd.,

Arunachala Siva.       
         

7838
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 14, 2016, 09:56:47 AM »
Verse  10:


முத்த னைமுதற் சோதியை முக்கண்
    அப்ப னைமுதல் வித்தினைச்
சித்த னைச்சிவ லோக னைத்திரு
    நாமம் பாடித் திரிதரும்
பத்தர் காள்இங்கே வம்மின் நீர்உங்கள்
    பாசந் தீரப் பணிமினோ
சித்த மார்தருஞ் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னித் திகழுமே. 

O ye devotees that hymn and hail the sacred names of Him ? the Ever-Free,
the Primal Light,
the triple-eyed Sire,
the Primal Seed,
the Siddha,
the One of Sivaloka -,
And go about ecstasy,
chanting His sacred names,
Come here and so adore Him that your bondage gets extirpated.
Lo,
at the salvific feet that pervade full our mind,
Our head rests in sempiternal splendor.

concluded.

Arunachala Siva.
7839
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 14, 2016, 09:53:40 AM »
Verse  9:வம்ப னாய்த்திரி வேனை வாவென்று
    வல்வி னைப்பகை மாய்த்திடும்
உம்ப ரான்உல கூடறுத்தப்
    புறத்த னாய்நின்ற எம்பிரான்
அன்ப ரானவர்க் கருளி மெய்யடி
    யார்கட் கின்பந் தழைத்திடுஞ்
செம்பொன் மாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னித் திகழுமே.

He is of the Empyrean who bids me,
a wastrel,
to come to Him and kills the foe of fierce Karma.
He is Our God that penetrated all the worlds and abides in the Beyond.
He blesses His loving devotees and causes the happiness of true servitors to thrive.
At the great,
flowery,
salvific red-hued and auric Feet,
our head rests in sempiternal splendor.


Arunachala Siva.

7840
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 14, 2016, 09:49:57 AM »
Verse  8:


புழுவி னாற்பொதிந் திடுகு ரம்பையிற்
    பொய்த னையொழி வித்திடும்
எழில்கொள் சோதியெம் ஈசன் எம்பிரான்
    என்னுடை யப்பன் என்றென்று
தொழுத கையின ராகித் தூய்மலர்க்
    கண்கள் நீர்மல்குந் தொண்டர்க்கு
வழுவிலாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னி மலருமே. "He is the beautiful Flame that does away with the falsity abiding in the worm-infested Nest of a body;
He is our Lord-God,
our Deity and my own Sire."
Thus He is repeatedly hailed by His servitors who adore Him with folded hands,
whilst their flowery and pure eyes remain tear-bedewed.
His are the flowery and salvific feet which fail not His servitors;
at such feet our head burgeons in sempiternal splendor.

Arunachala Siva.

7841
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 14, 2016, 09:47:15 AM »
Verse  7:


பிறவி யென்னுமிக் கடலை நீந்தத்தன்
    பேர ருள்தந் தருளினான்
அறவை யென்றடி யார்கள் தங்க
    ளருட்கு ழாம்புக விட்டுநல்
உறவு செய்தெனை உய்யக் கொண்ட
    பிரான்தன் உண்மைப் பெருக்கமாம்
திறமை காட்டிய சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னித் திகழுமே.

To swim and cross this sea called birth,
He blessed me with His great grace.
I was the hapless and helpless one.
So,
He caused me enter the holy assembly of His servitors,
Gain their goodly kinship and thus redeemed me.
Lo,
the Lord revealed to me the truth-abounding prowess of His salvific feet at which our head rests In sempiternal splendor !

Arunachala Siva.


7842
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 14, 2016, 09:43:05 AM »
Verse  6:


சித்த மேபுகுந் தெம்மை யாட்கொண்டு
    தீவி னைகெடுத் துய்யலாம்
பத்தி தந்துதன் பொற்க ழற்கணே
    பன்ம லர்கொய்து சேர்த்தலும்
முத்தி தந்திந்த மூவு லகுக்கும்
    அப்பு றத்தெமை வைத்திடு
மத்தன் மாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னி மலருமே. 


He entered our mind,
ruled us and did away with our cruel Karma.
He bestowed on us devotion, that leads to salvation.
Plucking many flowers,
If we strew them at His golden and ankleted feet He will confer Moksha and place us beyond the three worlds.
At the great,
flowery and salvific feet Of Him who is adorned with Datura flowers,
Our head rests in sempiternal splendor


Arunachala Siva.

7843
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 14, 2016, 09:39:24 AM »
Verse  5:


மாய வாழ்க்கையை மெய்யென் றெண்ணி
    மதித்தி டாவகை நல்கினான்
வேய தோளுமை பங்கன் எங்கள்
    திருப் பெருந்துறை மேவினான்
காயத் துள்ளமு தூற ஊறநீ
    கண்டு கொள்ளென்று காட்டிய
சேய மாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னித் திகழுமே.
He blessed me with the perception to disown as false the life that is delusive;
He is concorporate With Uma whose arms are bamboo-like;
He chose to abide at our sacred Perunthurai.
He bade me thus:
"Discover for yourself as nectar wells up and up in your body."
This said,
He showed Me His great,
rubicund,
flowery and salvific feet at which our head rests in sempiternal splendor !

Arunachala Siva.

7844
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 14, 2016, 09:36:19 AM »
Verse  4:


பத்தர் சூழப் பராபரன்
    பாரில் வந்துபார்ப் பானெனச்
சித்தர் சூழச் சிவபிரான்
    தில்லை மூதூர் நடஞ்செய்வான்
எத்த னாகிவந் தில்பு குந்தெமை
    ஆளுங் கொண்டெம் பணிகொள்வான்
வைத்த மாமலர்ச் சேவடிக்கண் நம்
    சென்னி மன்னி மலருமே.Encircled by devotes,
the One who is Ens Entium came to earth as a Brahmin.
He is God Siva Who surrounded by Siddhas,
dances in the hoary city of Thillai.
He,
the trickster,
entered our homes,
Enslaved us and made us serve Him.
At the great,
Flowery and salvific feet which He placed on our crown,
Our head rests in sempiternal splendor !

Arunachala Siva.

7845
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 14, 2016, 09:31:38 AM »
Verse  3:


நங்கை மீரெனை நோக்கு மின்நங்கள்
    நாதன் நம்பணி கொண்டவன்
தெங்கு சோலைகள் சூழ்பெ ருந்துறை
    மேய சேவகன் நாயகன்
மங்கை மார்கையில் வளையுங் கொண்டெம்
    உயிருங் கொண்டெம் பணிகொள்வான்
பொங்கு மாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னிப் பொலியுமே.

Behold me,
you young women !
He is our Consort;
He makes us serve Him;
He is the Hero,
the Lord abiding at Perunthurai cinctured by coconut-groves.
He is our Master.
He weans the bangles of damsels away from their hands,
Draws to Him our souls and claims our service.
At His grace-abounding,
great,
flowery and salvific Feet,
our head rests in sempiternal splendor.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 [523] 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... 3158