Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 3200
781
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 20, 2018, 11:14:59 AM »
Verse  8:

தேனை யாடிய கொன்றையி னானைத்
    தேவர் கைதொழுந் தேவர் பிரானை
ஊன மாயின தீர்க்கவல் லானை
    ஒற்றை ஏற்றனை நெற்றிக்கண் ணானைக்
கான வானையின் கொம்பினைப் பீழ்ந்த
    கள்ளப் பிள்ளைக்குங் காண்பரி தாய
வான நாடனை வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேனே.

On what else would I meditate?
Forgetting Siva who wears Koṉṟai flowers which are soaked in honey,
who is the king of the Devas, who worship him with joined hands,
who is capable of removing all defects,
who has a single bull.
who has a frontal eye.
who dwells in heaven and who is difficult to be known to the tricky youth Kaṇṇaṉ who broke the tusk of the elephant in the forest.  (This refers to Kaṇṇaṉ breaking the tusk of Kuvalayāpitam, the state elephant of Kamsaṉ, which came to kill Kaṇṇaṉ.
(This story is found in Bhāgavatam.)
And who is Maṇikkavaṇṇar in Vāzhkoḷiputtūr.
I won't think of anything else on what else would I meditate forgetting?


Arunachala Siva.

782
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 20, 2018, 11:08:42 AM »
Verse  7:


எந்தை யைஎந்தை தந்தை பிரானை
    ஏதமா யவ்விடர் தீர்க்க வல்லானை
முந்தை யாகிய மூவரின் மிக்க
    மூர்த்தி யைமுதல் காண்பரி யானைக்
கந்தின்மிக் ககரி யின்மருப் போடு
    கார கில்கவ ரிம்மயிர் மண்ணி
வந்து வந்திழி வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேனே.

On what else would I meditate?
Forgetting god, who is my father,
who is the chief of the father of my father,
who is able to remove all obstacles which are the cause of sufferings,
who has a body which is superior to the three deities who are older then all others,
whose origin cannot be known, Maṇikkavaṇṇar in Vāzhkoḷiputtūr, where the river Maṇṇi often carries the tusks of elephants which are angry at being tethered to a pillar, black eagle-wood and bushy tails of Tibetan yak, along with the floods.


Arunachala Siva.

783
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 20, 2018, 11:02:39 AM »
Verse 6:

திருவின் நாயக னாகிய மாலுக்
    கருள்கள் செய்திடும் தேவர் பிரானை
உருவி னானைஒன் றாஅறி வொண்ணா
    மூர்த்தி யைவிச யற்கருள் செய்வான்
செருவில் லேந்திஓர் கேழற்பின் சென்று
    செங்கண் வேடனாய் என்னொடும் வந்து
மருவி னான்றனை வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேனே.

On what else would I meditate?
Forgetting, the master of the Devas, who bestowed many times his grace on Vishnu who is the husband of Lakshmi who has a beautiful form, god who has several forms as one cannot definitely fix that this is his form, in order to bestow his grace on Vijayaṉ- Arjuṉaṉ assuming the form of a hunter of red eyes, holding a bow that can be used in fighting, and following a wild boar, and being united even with me, having entered into my mind and the Mānikkavaṇṇar in Vāzhkoḷiputtūr I won't think of anything else.

Arunachala Siva.

784
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 20, 2018, 07:10:38 AM »
Verse  5:


வளைக்கைமுன் கைமலை மங்கை மணாளன்
    மார னாருடல் நீறெழச் செற்றுத்
துளைத்தவங் கத்தொடு தூமலர்க் கொன்றை
    தோலும்நூ லும்துதைந் தவரை மார்பன்
திளைக்குந் தெவ்வர் திரிபுர மூன்றும்
    அவுணர் பெண்டிரும் மக்களும் வேவ
வளைத்த வில்லியை வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேனே.


On what else would I meditate?
Forgetting, the husband of the daughter of the mountain, who wears on her fore-arm bangles, having destroyed the body of Manmatha to be reduced to ash,
who has on his chest which is like the mountain a sacred thread and a piece of deer skin tied to it, pure Koṉṟai flowers and bones in which holes were made to string them together, who bent his bow to burn the three wandering cities which were bent upon giving trouble without ceasing, the three chief enemies, other demons, their ladies and their children, and who is the Manikkavaṇṇar in Vazhkoḷiputtūr I won't think of anything else.


Arunachala Siva.

785
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 20, 2018, 07:05:40 AM »
Verse  4:


தடங்கை யான்மலர் தூய்த்தொழு வாரைத்
    தன்னடிக் கேசெல்லு மாறுவல் லானைப்
படங்கொள்நா கம்மரை யார்த்துகந் தானைப்
    பல்லின்வெள் ளைத்தலை ஊணுடை யானை
நடுங்கஆ னையுரி போர்த்துகந் தானை
    நஞ்சம்உண் டுகண் டங்கறுத் தானை
மடந்தை பாகனை வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேனே.

On what else would I meditate forgetting,
Siva who guides and causes to attain only his feet, devotees who worship him, scattering flowers with their big hands,
who willingly tied in his waist a cobra with a hood,
who has his food in the white skull which formerly had its teeth,
who willingly covered himself with the skin of an elephant, to make Uma tremble with fear,
whose neck became black as he drank the poison,
who has as his half a lady,
and who is the Māṇikkavaṇṇar in Vāzhkoḷiputtūr.
I won't think of anything else.

Arunachala Siva.

786
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 19, 2018, 10:25:31 AM »
Verse  3:


வெந்த நீறுமெய் பூசவல் லானை
    வேத மால்விடை ஏறவல் லானை
அந்தமா திஅறி தற்கரி யானை
    ஆறலைத் தசடை யானைஅம் மானைச்
சிந்தை என்தடு மாற்றறுப் பானைத்
    தேவ தேவன்என் சொல்முனி யாதே
வந்தென்உள் ளம்புகும் வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேனே.

On what else would I meditate?
Forgetting, Siva who besmears his body with well-burnt holy ash,
who is capable of riding on a big bull which is another form of Vēda,
whose beginning and end could not be known by anybody, on whose matted hair the waves of the river Ganga dashes and who is that great person, who completely removed the unsteadiness of my mind, the god superior to other Devas,
without disliking and getting angry with my words, (This refers to Sundarar abusing Siva as Pittaṉ  (=Madcap). at the time of his marriage, when Siva claimed Sundarar as his slave.) and who is the Mānikkavaṇṇar in Vaḻkoḷiputtūr, who came and entered into my mind.

Arunachala Siva.


787
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 19, 2018, 10:18:19 AM »
Verse  2:

படைக்கட் சூலம் பயிலவல் லானைப்
    பாவிப் பார்மனம் பாவிக்கொண் டானைக்
கடைக்கட்பிச் சைக்கிச்சை காதலித் தானைக்
    காமன்ஆ கந்தனைக் கட்டழித் தானைச்
சடைக்கட் கங்கையைத் தாழவைத் தானைத்
    தண்ணீர்மண் ணிக்கரை யானைத்தக் கானை
மடைக்கண்நீ லம்மலர் வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேனே.


What else would I meditate upon?
Forgetting, Siva who is able to wield often the trident among the weapons,
who claimed as his own the minds of those who meditate upon him, fully occupying them, who desired out of his will, begging alms standing at the entrances of houses,
who destroyed the beautiful build of the body of Manmatha, who placed Ganga to stay in his matted hair, who has a temple on the bank of the river, Maṇṇi full of water, who has excellence of every kind.  And who is the Mānikkavaṇṇar in Vāḻkoḷiputtūr where blue Nelumbo flowers blossom, in the sluices through which water flows into the fields. I would not think about anything else.

Arunachala Siva.


788
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 19, 2018, 08:40:52 AM »
Tiru Vazhkoli Puttur:

Verse  1:

தலைக்க லன்தலை மேல்தரித் தானைத்
    தன்னைஎன் னைநினைக் கத்தரு வானைக்
கொலைக்கையா னையுரி போர்த்துகந் தானைக்
    கூற்றுதைத் தகுரை சேர்கழ லானை
அலைத்தசெங் கண்விடை ஏறவல் லானை
    ஆணை யால்அடி யேன்அடி நாயேன்
மலைத்தசெந் நெல்வயல் வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேனே.


On what else would I meditate.
Forgetting the god who bore on his head an ornament garland of skulls,
who gave him to me to meditate upon, who rejoiced having covered himself with the skin of an elephant which can kill enemies with its trunk. He who wears jingling anklets on his leg as a mark of having kicked the god of death to die. He who can ride upon a red-eyed bull which can inflict suffering upon those who oppose it, according to his command.  I who became his slave, and who am the dog lying at his feet.
I would not meditate upon anything else but him who is the Māṇikkavaṇṇar in Vāḻkoḷiputtūr which is surrounded by fields of paddy crops which have ears of corn at their tops.

Arunachala Siva.

789
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 19, 2018, 08:34:21 AM »
Verse 11:


பேரோ ராயிர மும்முடை யானைப்
    பேசி னாற்பெரி தும்மினி யானை
நீரூர் வார்சடை நின்மலன் றன்னை
    நீடூர் நின்றுகந் திட்டபி ரானை
ஆரூ ரன்னடி காண்பதற் கன்பாய்
    ஆத ரித்தழைத் திட்டஇம் மாலை
பாரூ ரும்பர வித்தொழ வல்லார்
    பத்த ராய்முத்தி தாம்பெறு வாரே.


Siva who has one thousand names,
who is very sweet if we speak about him,
who is blemish-less and on whose long matted hair the water of Ganga moves slowly as if it is crawling as its force was restrained, the master who desired to reside in Nīṭūr, with love to see and worship his feet, Arūraṉ Sundaraṉ, with this garland of verses with which he invited with love all people.  Those who are able to praise and worship in all the places in this world, will become his devotees and attain eternal bliss at the end of this life.

Padigam on Tiru Nitur completed.

Arunachala Siva.

790
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 19, 2018, 07:13:02 AM »
Verse  10:

அல்ல லுள்ளன தீர்த்திடு வானை
    அடைந்த வர்க்கமு தாயிடு வானைக்
கொல்லை வல்லர வம்மசைத் தானைக்
    கோல மார்கரி யின்னுரி யானை
நல்ல வர்க்கணி யானவன் றன்னை
    நானுங் காதல்செய் கின்றபி ரானை
எல்லி மல்லிகை யேகமழ் நீடூர்
    ஏத்தி நாம்பணி யாவிட லாமே.


Can we leave without worshipping.? Praising Nīṭūr where in, the night blossomed jasmines flowers spread much their fragrance.  Siva who removes completely all suffering that exist, who is as sweet as nectar to those who approached him,
who has tied the strong cobras capable of killing, who covers himself with the skin of a beautiful elephant, who is near at hand to good people, master whom I too love.

Arunachala Siva.

791
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 19, 2018, 07:07:46 AM »
Verse  9:

கண்ட முங்கறுத் திட்டபி ரானைக்
    காணப் பேணு மவர்க்கெளியானைத்
தொண்ட ரைப்பெரி தும்முகப் பானைத்
    துன்ப முந்துறந் தின்பினி யானைப்
பண்டை வல்வினை கள்கெடுப் பானைப்
    பாக மாமதி யானவன் றன்னைக்
கெண்டை வாளை கிளர்புனல் நீடூர்க்
    கேண்மை யாற்பணி யாவிட லாமே.

Can we leave without worshipping. Because of intimacy between us as master and slave in Nīṭūr where in the water keṇṭai, a fresh-water fish names barbus and scabbard, jump and leap.  The master who made his neck black while all other parts are red, who is easily accessible to those who desire to have his vision.  Who desires, greatly devotees who perform service to him.  Who is sweet and grants happiness which is not mixed with sorrow. Who destroys the irresistible karmas coming from time immemorial and who gave asylum to the crescent moon which is a segment of the moon.  We shall not do that. We shall go and worship him there.

Arunachala Siva.

792
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 18, 2018, 10:21:52 AM »
Verse  8:

மாய மாய மனங்கெடுப் பானை
    மனத்து ளேமதி யாயிருப் பானைக்
காய மாயமு மாக்குவிப் பானைக்
    காற்று மாய்க்கன லாய்க்கழிப் பானை
ஓயு மாறுறு நோய்புணர்ப் பானை
    ஒல்லை வல்வினை கள்கெடுப் பானை
வேய்கொள் தோளுமை பாகனை நீடூர்
    வேந்த னைப்பணி யாவிட லாமே.


Can we leave without worshipping?
Siva who is one with the mind which hankers after transient objects, and is the intelligence that follows it, and is the knowledge within the mind, and destroying the actions of the mind and focuses it on god, being himself the elements of air and fire created the bodies which is the product of the five elements, who destroys them after the life comes to an end, who unites the fruits of Karma in the bodies to make the souls suffer.  He who destroys the irresistible Karmas, very quickly.
The king in Nīṭūr who has on his half Uma, having shoulders like bamboos as his help for performing these acts.  We shall not do that.  We shall go and worship him there.

Arunachala Siva.
793
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 18, 2018, 10:16:42 AM »
Verse  7:


விட்டி லங்கெரி யார்கையி னானை
    வீடி லாத வியன்புக ழானைக்
கட்டு வாங்கந் தரித்தபி ரானைக்
    காதி லார்கன கக்குழை யானை
விட்டி லங்குபுரி நூலுடை யானை
    வீந்த வர்தலை யோடுகை யானைக்
கட்டி யின்கரும் போங்கிய நீடூர்க்
    கண்டு நாம்பணி யாவிட லாமே.

Can we leave without worshipping?  The one who has on his hand shining fire with branches of flames, who has fame spread for and wide and never becomes extinct, the chief who holds a battle-axe, who wears in the ear a men's ear-ring made of gold,
who had a sacred thread of three strends which shines brightly, emitting raw light.
who holds the skull of those who have died.  Having seen him in Nīṭūr where the sugar-cane crop from which jaggery is obtained grows tall, we shall not do that.
We shall go and worship him there.

Arunachala Siva.


794
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 18, 2018, 10:09:18 AM »
Verse  6:


காடி லாடிய கண்ணுத லானைக்
    கால னைக்கடிந் திட்டபி ரானைப்
பாடியா டும்பரி சேபுரிந் தானைப்
    பற்றி னோடுசுற் றம்மொழிப் பானைத்
தேடி மாலயன் காண்பரி யானைச்
    சித்த முந்தெளி வார்க்கெளி யானைக்
கோடி தேவர்கள் கும்பிடு நீடூர்க்
    கூத்த னைப்பணி யாவிட லாமே.Can we leave without worshipping?
Siva with a frontal eye who danced in the cremation ground,
the master who destroyed Yama, god of death, who likes to sing and dance,
who removes attachments and relations.  Ho could not be seen by Vishnu and Brahma though they searched for him.  He, the one who is easily accessible to those who have clear minds, the dancer in Nīṭur who is worshipped by joined hands by crores of Devas.  We will not do that. We shall go there and worship him.

Arunachala Siva.

795
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 18, 2018, 06:57:49 AM »
Verse  5:


குற்ற மொன்றடி யாரில ரானாற்
    கூடு மாறுத னைக்கொடுப் பானைக்
கற்ற கல்வியி லும்மினி யானைக்
    காணப் பேணு மவர்க்கெளி யானை
முற்ற அஞ்சுந் துறந்திருப் பானை
    மூவ ரின்முத லாயவன் றன்னைச்
சுற்று நீர்வயல் சூழ்திரு நீடூர்த்
    தோன்ற லைப்பணி யாவிட லாமே.


Can we leave without worshipping?
If the devotees are without even a small blemish,
Siva who grants bliss which they are fit to attain, who is sweeter than the education I have learnt, who is easily accessible to those who desire to have his vision,
who is without attachment having completely controlled the five senses,
who is the chief among the trio of Brahma, Vishnu and Rudra, and the chief who is in Tirunīṭūr surrounded by fields fed by water all round.  We should not do that,
we will go there and worship him.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 3200