Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 2994
781
Verse  7:


வாக்கினா லின்பு ரைத்து வாழ்கிலார் தம்மை யெல்லாம்
போக்கினாற் புடைத்த வர்கள் உயிர்தனை யுண்டு மாறான்
தேக்குநீர் செய்த கோயி றிருவிரா மேச்சு ரத்தை
நோக்கினால் வணங்கு வார்க ணோய்வினை நுணுகு மன்றே.


Speaking pleasant and good words in their speech, attacking all the demons, who were not able to lead a good life, with weapons that took out their lives, destroying their lives.  The diseases and acts of those who look at by the physical and mental eyes, Tiru Rameswaram, the temple established by Vishnu, in the dam across the sea, will be shattered to pieces.

Arunachala Siva.

782
Verse  6:

ஆர்வல நம்மின் மிக்கா ரென்றவவ் வரக்கர் கூடிப்
போர்வலஞ் செய்து மிக்குப் பொருதவர் தம்மை வீட்டித்
தேர்வலஞ் செற்ற மால்செய் திருவிரா மேச்சு ரத்தைச்
சேர்மட நெஞ்ச மேநீ செஞ்சடை யெந்தை பாலே.


My ignorant mind! The demons who thought, "who are those that are superior to us in strength",  joining together, as they fought a severe battle.  Killing those who attacked him in multitude, in Tiru Rameswarm, which was established by Vishnu who destroyed the strength of the charioteers, you reach the side of our father who has a red matted locks.

Arunachala Siva.
783
Verse 5:

வீரமிக் கெயிறு காட்டி விண்ணுற நீண்ட ரக்கன்
கூரமிக் கவனைச் சென்று கொன்றுடன் கடற்ப டுத்துத்
தீரமிக் கானி ருந்த திருவிரா மேச்சு ரத்தைக்
கோரமிக் கார்த வத்தாற் கூடுவார் குறிப்பு ளாரே.

Being excessively valorous, showing his deformed and curved teeth, killing the demon  who was as tall as to touch the sky and who was exceedingly cruel, having gone to his place, and having sunk his body in the sea, those who have performed severe penance, and reach Tiru Rameswaram, where Raman of excessive valor stayed, will get their intentions fulfilled.

Arunachala Siva.
784
Verse  4:

குன்றுபோற் றோளு டைய குணமிலா வரக்கர் தம்மைக்
கொன்றுபோ ராழி யம்மால் வேட்கையாற் செய்த கோயில்
நன்றுபோ னெஞ்ச மேநீ நன்மையை யறிதி யாயில்
சென்றுநீ தொழுதுய் கண்டாய் திருவிரா மேச்சு ரம்மே.

Having killed the demons, who had shoulders as strong as hills and had no good qualities, save yourself by going to Tiru Rameswaram, which was established by his desire to remove the sin of killing the demons, by the beautiful Vishnu, who had a disc used in war, and by worshiping it with joined hands.  My mind which appears to be good!  If you know what is good to you.

Arunachala Siva.

785
Verse 3:


கடலிடை மலைக டம்மா லடைத்துமால் கரும முற்றித்
திடலிடைச் செய்த கோயிற் றிருவிரா மேச்சு ரத்தைத்
தொடலிடை வைத்து நாவிற் சுழல்கின்றேன் தூய்மை யின்றி
உடலிடை நின்றும் பேரா வைவராட் டுண்டு நானே.


Blocking the sea with mountains, rocks, Vishnu after having finished the destruction of demons, I am distressed in my mind, keeping in my speech having contact with Sri Rameswaram,  established in the raised ground.  Without purity, being tossed by the five senses which are in my body and never leave it.

Arunachala Siva.


786
Verse  2:


முற்றின நாள்க ளென்று முடிப்பதே கார ண ( ம் ) மாய்
உற்றவன் போர்க ளாலே யுணர்விலா வரக்கர் தம்மைச்
செற்றமால் செய்த கோயி றிருவிரா மேச்சு ரத்தைப்
பற்றிநீ பரவு நெஞ்சே படர்சடை யீசன் பாலே.


Having as a refuge Tiru Rameswaram, which was established by Vishnu who destroyed the demons, who had no intelligence, by severe wars which were the reason for destroying them, as their days came to an end. My mind!  You pray to the Lord of the universe who has  spreading matted locks. 

Arunachala Siva.

787
Tiru Rameswaram:

Verse  1:


பாசமுங் கழிக்க கில்லா வரக்கரைப் படுத்துத் தக்க
வாசமிக் கலர்கள் கொண்டு மதியினான் மால்செய் கோயில்
நேசமிக் கன்பி னாலே நினைமினீர் நின்று நாளும்
தேசமிக் கானி ருந்த திருவிரா மேச்சு ரம்மே.

Having destroyed the demon, who were not able to remove even the attachments,
the temple established by Vishnu whose incarnation is Raman, by his spiritual knowledge and worshiped by him with suitable flowers of excellent fragrance.
People of this world!  You daily meditate upon Sri Rameswaram, where Siva who is the effulgent light stays, for a long time, with love born out of excessive affections.

Arunachala Siva.


788
Verse  10:

பொருகட லிலங்கை மன்ன னுடல்கெடப் பொருத்தி நல்ல
கருகிய கண்டத் தானைக் கதிரிளங் கொழுந்து சூடும்
பெருகிய சடையி னானைப் பெருவேளூர் பேணி னானை
உருகிய வடிய ரேத்து முள்ளத்தா லுள்கு வேனே.


Fixing his toe to destroy the body of the king of Lanka, which is dashed by the waves as if they are fighting with the shore, Siva who has a beautiful black neck who has an expanded matted locks, on which he wears a young crescent moon, who desired Peruvēḷūr as his abode, I shall meditate on him with that mind of the devotees of melting heart which is their quality.

Padigam on Tirup Peruvelur completed.

Arunachala Siva.

789
Verse  9:

விரிவிலா வறிவி னார்கள் வேறொரு சமயஞ் செய்து
எரிவினாற் சொன்னா ரேனு மெம்பிராற் கேற்ற தாகும்
பரிவினாற் பெரியோ ரேத்தும் பெருவேளூர் பற்றி னானை
மருவிநான் வாழ்த்தி யுய்யும் வகையது நினைக்கின் றேனே.


Narrow-minded people who do not possess broad vision, though fabricated a different religion and preached it out of jealousy, it will be proper thing for our Lord. Being united, wish Siva who adheres to Peruvēḷūr which is praised by great men with love.
I think of redeeming myself by praising him.

Arunachala Siva.


790
Verse  8:

முண்டமே தாங்கி னானை முற்றிய ஞானத் தானை
வண்டுலாங் கொன்றை மாலை வளர்மதிக் கண்ணி யானைப்
பிண்டமே யாயி னானைப் பெருவேளூர் பேணி னானை
அண்டமா மாதி யானை யறியுமா றறிகி லேனே.


Siva who has an ornament of skulls, (It may also mean Siva who holds a skull as a begging bowl who is the form of mature spiritual wisdom.), who has a garland of Koṉṟai on which bees move about and a chaplet of thriving crescent moon, who is the body of all living beings, who desired Peruvēḷūr as his abode, the first cause who is also the worlds,  I am incapable of making him know me individually.

Arunachala Siva.

791
Verse  7:

சித்தராய் வந்து தன்னைத் திருவடி வணங்கு வார்கள்
முத்தனை மூர்த்தி யாய முதல்வனை முழுது மாய
பித்தனைப் பிறரு மேத்தப் பெருவேளூர் பேணி னானை
மெத்தநே யவனை நாளும் விரும்புமா றறிகி லேனே.


Siva who grants salvation to those who worship his feet coming to him and who have acquired eight kinds of mystic powers, the chief who has a visible form, who has completely mania for his devotees, who desired Peruvēḷūr as his abode to be praised by people who are not accustomed to praise him, I am incapable of making Siva desire me daily, who loves in an abundant measure all beings.

Arunachala Siva.


792
Verse  6:


கச்சைசேர் நாகத் தானைக் கடல்விடங் கண்டத் தானைக்
கச்சியே கம்பன் றன்னைக் கனலெரி யாடு வானைப்
பிச்சைசேர்ந் துழல்வி னானைப் பெருவேளூர் பேணி னானை
இச்சைசேர்ந் தமர நானு மிறைஞ்சுமா றிறைஞ்சு வேனே.


Siva who ties a cobra as a belt, who has poison that rose in the ocean, in his neck,
who is in the temple Ekampam in Kanchi, who dances in the blazing fire, who wanders to collect alms, who desired to stay in Peruvēlūr,  to be without birth and death having devotion as qualification for that, I shall pay homage to him in the proper manner.

Arunachala Siva.

793
Verse  5:


ஓடைசேர் நெற்றி யானை யுரிவையை மூடி னானை
வீடதே காட்டு வானை வேதநான் காயி னானைப்
பேடைசேர் புறவ நீங்காப் பெருவேளூர் பேணி னானைக்
கூடநான் வல்ல மாற்றங் குறுகுமா றறிகி லேனே.


Siva who wears a gold plate on his forehead, who covered himself with a skin of an elephant, shows the path to eternal bliss. He has himself, become the four Vedas,
desired as his abode Peruvēlūr, which the pigeons united with their females do not leave. I am incapable of being united with him and approaching him with proper words which are capable of conveying my wish to him.

Arunachala Siva.
794
Verse  4:

மைஞ்ஞவில் கண்டன் றன்னை வலங்கையின் மழுவொன் றேந்திக்
கைஞ்ஞவின் மானி னோடுங் கனலெரி யாடி னானைப்
பிஞ்ஞகன் றன்னை யந்தண் பெருவேளூர் பேணி னானைப்
பொய்ஞ்ஞெக நினைய மாட்டாப் பொறியிலா வறிவி லேனே.

Siva who has a neck in which poison always stays, holding a battle axe in the right hand, who adorns his head with peacock feathers, who desired to stay in beautiful and cool Peruvēḷūr, I do not possess the good fortune and knowledge to think of him for all my lies to slip off.

Arunachala Siva.


795
Verse  3:

குறவிதோண் மணந்த செல்வக் குமரவே டாதை யென்றும்
நறவிள நறுமென் கூந்த னங்கையோர் பாகத் தானைப்
பிறவியை மாற்று வானைப் பெருவேளூர் பேணி னானை
உறவினால் வல்ல னாகி யுணருமா றுணர்த்து வேனே.

The father of indulgent Kumaravel, who embraced the shoulders of Kuravi: (kuṟatti i.e.
Vaḷḷi,) who has always as a half a lady of distinction with tresses of hair on which she wears fragrant leaves of Bael, who removes being born again who desired Peruvēḷūr as his abode, as I am capable of approaching him thinking of him without ceasing.
I shall cause Siva to understand me in the proper way I am capable of.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 2994