Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 [520] 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... 3189
7786
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 03:20:05 PM »
Verse  38:


அம்மாற்றங் கேட்டழியும்
    அமைச்சரையும் இடரகற்றிக்
கைம்மாற்றுஞ் செயல்தாமே
    கடனாற்றுங் கருத்துடையார்
செம்மார்க்கந் தலைநின்று
    செந்தீமுன் வளர்ப்பித்துப்
பொய்ம்மாற்றுந் திருநீற்றுப்
    புனைகோலத் தினிற்பொலிந்தார்.


He consoled the ministers who stood bewildered,
Hearing his words; the king who himself devised
His expiation, standing firm in the redemptive way,
Had the ruddy fire reared before him; then he decked
Himself with the holy ash that would quell the false way;
He stood wondrously resplendent.   

Arunachala Siva.

7787
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 03:17:22 PM »
Verse  37:


என்றருளிச் செய்தருளி
    இதற்கிசையும் படிதுணிவார்
நின்றநெறி யமைச்சர்க்கு
    நீள்நிலங்காத் தரசளித்து
மன்றில்நடம் புரிவார்தம்
    வழித்தொண்டின் வழிநிற்ப
வென்றிமுடி என்குமரன்
    தனைப்புனைவீர் எனவிதித்தார்.He resolved to expiate
(his sin), and accordingly addressed
His ministers who ever stood by his word and the Holy Writ;
To reign in this vast earth and foster it, and to stand
Firmly established in the traditional servitorship
Of the Lord-Dancer of the Ambalam, you will invest
My son with the victorious crown." Thus he bade them.

Arunachala Siva.

7788
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 03:14:26 PM »
Verse 36:தார்தாங்கிக் கடன்முடித்த
    சடைதாங்குந் திருமுடியார்
நீர்தாங்குஞ் சடைப்பெருமான்
    நெறிதாங்கண் டவரானார்
சீர்தாங்கும் இவர்வேணிச்
    சிரந்தாங்கி வரக்கண்டும்
பார் தாங்க இருந்தேனோ
    பழிதாங்கு வேன்என்றார்.

"This person with matted hair wearing the garland
That became the war, did his duly to his king; he was
Poised in the divine way of the Lord of matted hair
Which sports the Ganga; even after beholding his severed
Head of matted hair mantled in glory, brought
To me, do I live to bear the burden of the earth?
Am I not the bearer of blame?" Thus he spake.

Arunachala Siva.


7789
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 03:11:30 PM »
Verse 35:


முரசுடைத்திண் படைகொடுபோய்
    முதலமைச்சர் முனைமுருக்கி
உரைசிறக்கும் புகழ்வென்றி
    ஒன்றொழிய வொன்றாமல்
திரைசரித்த கடலுலகில்
    திருநீற்றி நெறிபுரந்தியான்
அரசளித்த படிசால
    அழகிதென அழிந்தயர்வார்.


Then he burst out thus: "My eminent ministers
Led strong armies to the beat of martial drums,
Destroyed the foes and annexed glorious victory
Celebrated by others; but behold my beauteous reign
Of fostering the way of the Holy Ash in this world
Girt with billowy main!" He wilted, he languished sore.

Arunachala Siva.

7790
51.  The knot of heart is the accumulated Karma of horrendous sins such as killing
a Brahmin etc.,  Only remembrance alone but naught else, is the cause of bondage and release here.

52.  This chapter of 'I am Brahman' destroys all sorrows; causes the subsidence of all worlds, confers instantaneous liberation, always.  Just by listening to this one becomes Brahman oneself.

53.  By devotion and steady meditation on the feet of Siva, worshipped by the lotus
eyed Hari, the mind overcomes its own intrinsic nature of endless vacillation in a myriad ways and becomes emancipated.  Such a one of great virtues and abiding devotion, renouncing all the trivial thought, achieves exalted peace and experiences
the love of Siva, the ocean of compassion. 

Thus concludes chapter twenty four, a dialogue between Ribhu and Nidagha, entitled
'The topic of establishing 'I am Brahman', in the sixth amsa called Sankara in Sri
Siva Rahasyam.

concluded.

Arunachala Siva.   
     

7791
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:46:34 AM »
Verse  11:


தலமல்கிய புனற்காழியுட் டமிழ்ஞானசம் பந்தன்
நிலமல்கிய புகழான்மிகு நெய்த்தானனை நிகரில்
பலமல்கிய பாடல்லிவை பத்தும்மிக வல்லார்
சிலமல்கிய செல்வன்னடி சேர்வர்சிவ கதியே.


On Siva, in Neyttāṉam which is eminent by the fame which has spread throughout the world, Jnana Sambandhaṉ, having knowledge of Tamizh in Sirkazhi, having abundant water, and famous among the shrines. Those who are very capable of reciting all these ten verses, which have matchless and increasing benefit, will reach the twin feet of Siva of increasing wealth as an auspicious refuge.

Padigam on Tiru Nei Thanam concluded.

Arunachala Siva.
7792
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:43:40 AM »
Verse  10:


மத்தம்மலி சித்தத்திறை மதியில்லவர் சமணர்
புத்தரவர் சொன்னம்மொழி பொருளாநினை யேன்மின்
நித்தம்பயில் நிமலன்னுறை நெய்த்தானம தேத்தும்
சித்தம் முடை யடியாருடல் செறுநோயடை யாவே.

Do not think the words spoken by Jains and Bhuttar (Buddhists) who do not have any idea of god in their minds of excessive bewilderment, as having any sense.
Diseases which torment will not get near the bodies of devotees who have the mind to praise Neyttāṉam where the spotless one who always dances, dwells.

Arunachala Siva.


7793
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:39:43 AM »
Verse 9:


கோலம்முடி நெடுமாலொடு கொய்தாமரை யானும்
சீலம்மறி வரிதாயொளி திகழ்வாயநெய்த் தானம்
காலம்பெற மலர்நீரவை தூவித்தொழு தேத்தும்
ஞாலம்புக ழடியாருடல் உறுநோய்நலி யாவே.


The tall Vishnu who wears a beautiful crown and Brahma who is seated in a lotus flower which is plucked. Diseases which not reach the bodies of devotees who are praised by the people of this world and, who, early in their lives, scatter flowers and sprinkle water, who worship with joined hands praise Neyttāṉam where the light of easy accessibility was difficult to be known by those two persons, will not inflict pain.

Arunachala Siva.

7794
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:32:25 AM »
Verse  8:


அறையார்கட லிலங்கைக்கிறை யணிசேர்கயி லாயம்
இறையாரமு னெடுத்தானிரு பதுதோளிற வூன்றி
நிறையார்புனல் நெய்த்தானன்நல் நிகழ்சேவடி பரவக்
கறையார்கதிர் வாளீந்தவர் கழலேத்துதல் கதியே.


The King of Lanka,  surrounded by the roaring sea, pressing down to crush the twenty shoulders of Ravaṇaṉ who lifted the beautiful Kailash with his hands, when he raised the good and red feet of the god in Neyttāṉam which has abundant water, praising the feet of the God who gave a sword having the name of moon is the way to deliverance from future births. (That sword is called Chandirakasam.)

Arunachala Siva.
7795
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:29:06 AM »
Verse 7:


நிழலார்வயல் கமழ்சோலைகள் நிறைகின்றநெய்த் தானத்
தழலானவ னனலங்கையில் ஏந்தியழ காய
கழலானடி நாளுங்கழ லாதேவிட லின்றித்
தொழலாரவர் நாளுந்துய ரின்றித்தொழு வாரே.


Siva, who has the form of fire in Neyttāṉam which is full of fragrant gardens and cool fields, and who holds in the palm fire.  Those who worship unintermittently without running away from the feet of the god who wears beautiful anklets, will worship him always without suffering.

Arunachala Siva.


7796
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:25:26 AM »
Verse  6:

விடையார் கொடி யுடையவ்வணல் வீந்தார்வெளை யெலும்பும்
உடையார்நறு மாலைசடை யுடையாரவர் மேய
புடையேபுனல் பாயும்வயல் பொழில்சூழ்ந்தநெய்த் தானம்
அடையாதவ ரென்றும்அம ருலகம்அடை யாரே.


The god who has a flag on which the form of a bull is drawn, who has the white skeletons of those who died. Those who have not reached Neyttāṉam surrounded by gardens and fields into which water flows everywhere and which is desired by the god who has on his matted locks, fragment garlands, will not reach the heaven of the celestial beings.

Arunachala Siva.

7797
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:21:52 AM »
Verse  5:

நுகராரமொ டேலம்மணி செம்பொன்னுரை யுந்திப்
பகராவரு புனல்காவிரி பரவிப்பணிந் தேத்தும்
நிகரான்மண லிடுதண்கரை நிகழ்வாயநெய்த் தான
நகரானடி யேத்தந்நமை நடலையடை யாவே.

Pushing foam, pure gold, precious stones, cardamon and sandal-wood which is one of the things for enjoyment, Siva with splendor who is praised and bowed by the Kaviri of floods which is supplies to fields. The sufferings will not reach us if we praise the feet of Siva in the city of Neyttāṉam which is on the cool bank where sand is deposited.

Arunachala Siva.7798
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:18:07 AM »
Verse  4:


சுடுநீறணி யண்ணல்சுடர் சூலம்மன லேந்தி
நடுநள்ளிருள் நடமாடிய நம்பன்னுறை யிடமாம்
கடுவாளிள வரவாடுமிழ் கடனஞ்சம துண்டான்
நெடுவாளைகள் குதிகொள்ளுயர் நெய்த்தானமெ னீரே.


The chief who besmears himself with well-burnt holy ash, holding a trident that burns brightly, and fire, the place of the god who danced in the dense darkness of midnight.
Siva who drank the poison which was spat out by the cruel and shining young dancing cobra, Vāsuki) in the ocean. People of this world!  simply utter the name of Neyttāṉam where the long scabbard fish leap.

Arunachala Siva.
 

7799
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:14:14 AM »
Verse 3:


பேயாயின பாடப்பெரு நடமாடிய பெருமான்
வேயாயின தோளிக்கொரு பாகம்மிக வுடையான்
தாயாகிய வுலகங்களை நிலைபேறுசெய் தலைவன்
நேயாடிய பெருமானிடம் நெய்த்தானமெ னீரே.


The god who performed the big dance when numbers of ghosts were singing,
the one who gave one half to a lady whose shoulders are like bamboos.
The chief who placed the worlds on a firm basis in order to become their mother. People of the world! Utter simply the word Neyttāṉam which is the place of the god who bathed in ghee.

Arunachala Siva.7800
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:10:40 AM »
Verse  2:


பறையும்பழி பாவம்படு துயரம் பலதீரும்
பிறையும்புன லரவும்படு சடையெம்பெரு மானூர்
அறையும்புனல் வருகாவிரி யலைசேர்வட கரைமேல்
நிறையும்புனை மடவார்பயில் நெய்த்தானமெ னீரே.


All slander, sins, and suffering will go away. People of the world,  utter simply Neyttāṉam, which is the place of our god who places on his matted hairs, a crescent
moon,  water and a cobra, where ladies, who adorn themselves by the firm adherence to a life of chastity, and which is on the northern bank of the Kaviri
of waves and water that dashes on the banks.


Arunachala Siva.Pages: 1 ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 [520] 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... 3189