Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 [520] 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... 3111
7786
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 09:06:30 AM »
Verse  245:வன்தொண்டர் மனங்களித்து
    வணங்கிஅடி யேன்செய்ய
நின்றகுறை யாதென்ன
    நீயவளை மணம்புணர்தற்
கொன்றியுட னேநிகழ
    ஒருசபத மவள்முன்பு
சென்றுகிடைத் திவ்விரவே
    செய்கவென வருள்செய்தார்.   Van-tondar adored Him with a joyous heart
And queried Him thus: "What is it, O my Lord,
I am called upon to do?" Then the Lord
Spake in grace thus: "To wed her you will have
To affirm solemnly before her that you will ever
Live with her and not part from her; call on her
And this very night swear so before her."


Arunachala Siva.

7787
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 09:04:04 AM »
Verse  244:


வேயனைய தோளியார்
    பால்நின்று மீண்டருளித்
தூயமனம் மகிழ்ந்திருந்த
    தோழனார் பால்அணைந்து
நீஅவளை மணம்புணரும்
    நிலையுரைத்தோம் அதற்கவள்பால்
ஆயதொரு குறைஉன்னால்
    அமைப்பதுள தென்றருள.   


Then returning from her whose shoulder was
Bamboo-like, the Lord came to His companion
Of flawless mind who was reveling in joy,
And said: "I spoke to her of your marriage with her;
For this you have to fulfill a condition."

Arunachala Siva.   


7788
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 09:01:49 AM »
Verse  243:


மற்றவர்தம் உரைகொண்டு
    வன்தொண்டர் நிலைமையினை
ஒற்றிநகர் அமர்ந்தபிரான்
    உணர்ந்தருளி யுரைசெய்வார்
பொற்றொடியா யுனையிகந்து
    போகாமைக் கொருசபதம்
அற்றமுறு நிலைமையினால்
    அவன்செய்வா னெனவருளி.He listened to her words; He, the Lord of Otriyoor,
Considered the state of Von-tondar also;
Then He graciously spake thus: "O beauty bejewelled
In gold, he will in solemn secrecy swear an oath
Affirming his non-parting from you."

Arunachala Siva.   

7789
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 08:59:24 AM »
Verse  242:


பின்னும் பின்னல் முடியார்முன்
    பெருக நாணித் தொழுரைப்பார்
மன்னுந் திருவா ரூரின்கண்
    அவர்தாம் மிகவும் மகிழ்ந்துறைவ
தென்னுந் தன்மை யறிந்தருளும்
    எம்பி ராட்டி திருமுலைதோய்
மின்னும் புரிநூல் அணிமார்பீர்
    என்றார் குன்றா விளக்கனையார்.   


Then in great bashfulness she bowed to the Lord
Of plaited chignon and said: "O Lord whose beauteous chest
Displays the flashing, white, sacred thread
Splendorous with its contact of the divine breasts
Of our Goddess! He is one that joyously resides
For good, in ever-during Tiruvaaroor; be pleased
To grace me bearing this in mind." Thus spake she,
Verily a flawless lamp, for ever bright.

Arunachala Siva.


7790
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 08:57:07 AM »
Verse  241:

எம்பி ரானே நீரருளிச்
    செய்தார்க் குரியேன் யான்இமையோர்
தம்பி ரானே அருள்தலைமேற்
    கொண்டேன் தக்க விதிமணத்தால்
நம்பி யாரூ ரருக்கென்னை
    நல்கி யருளும் பொழுதிமயக்
கொம்பி னாகங் கொண்டீர்க்குக்
    கூறுந் திறமொன் றுளதென்பார்.   


"My Lord, I belong to him whom You grace; O Lord
Of gods! I wear Your grace on my crown; when You deign
To grant me to Nampi Aaroorar in a ceremonial wedding,
O Lord whose frame shares the liana of Himavant
I have a prayer to submit unto You."

Arunachala Siva.   


7791
14.


உரைமாண்ட உள்ளொளி
    உத்தமன்வந் துளம்புகலும்
கரைமாண்ட காமப்
    பெருங்கடலைக் கடத்தலுமே
இரைமாண்ட இந்திரியப்
    பறவை இரிந்தோடத்
துரைமாண்ட வாபாடித்
    தோணோக்க மாடாமோ.When the ineffable inner Light manifesting as the sublime One entered my soul,
I crossed the boundless main of desire.
At this,
the birds - Jnaana and karma indiriyas -,
left without pabulum,
fled away,
On a sudden.
The plethora of superfluity perished.
This we will hail and play Tholl-Nokkam.

(concluded)

Arunachala Siva.

7792
13.


ஏழைத் தொழும்பனேன்
    எத்தனையோ காலமெல்லாம்
பாழுக் கிறைத்தேன்
    பரம்பரனைப் பணியாதே
ஊழிமுதற் சிந்தாத
    நன்மணிவந் தென்பிறவித்
தாழைப் பறித்தவா
    தோணோக்க மாடாமோ. 

I,
the brainless servitor,
have been irrigating the weary waste for many many years,
without serving and adoring the supreme Ens.
Lo,
the Primal Lord of Kalpas ? the goodly and imperishable Ruby ?,
deigned to visit me and pulled out completely the fettering bar of my embodiment.
Thus we will hail and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.


7793
12.


பிரமன் அரியென்
    றிருவருந்தம் பேதைமையால்
பரமம் யாம்பரம்
    என்றவர்கள் பதைப்பொடுங்க
அரனார் அழலுருவாய்
    அங்கே அளவிறந்து
பரமாகி நின்றவா
    தோணோக்க மாடாமோ.The two,
Brahma and Vishnu,
in their folly,
vied with Each other and severally asseverated thus:
"We are God !
We are God."
To set at nought Their strife,
Lord Siva there manifested as a boundless column of fire and proved His transcendental Godhead.
This,
we will hail and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.

7794
11.


காமன் உடலுயிர்
    காலன்பல் காய்கதிரோன்
நாமகள் நாசிசிரம்
    பிரமன் கரம்எரியைச்
சோமன் கலைதலை
    தக்கனையும் எச்சனையும்
தூய்மைகள் செய்தவா
    தோணோக்க மாடாமோ.He caused Manmata to lose his body;
Yama,
his life;
Surya,
his teeth;
Saraswati,
her nose;
Brahma,
a head;
Agni,
his hands;
Chandra,
his digits,
and Daksha and Yeccha,
their heads.
It is thus he cleansed them of their sins.
This we will hail and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.

7795
10.

பங்கயம் ஆயிரம்
    பூவினிலோர் பூக்குறையத்
தங்கண் இடந்தரன்
    சேவடிமேல் சாத்தலுமே
சங்கரன் எம்பிரான்
    சக்கரம்மாற் கருளியவா
றெங்கும் பரவிநாம்
    தோணோக்க மாடாமோ.When out of a thousand lotus-flowers,
one was missing,
Vishnu gouged an eye of his and placed it worshipfully on Siva's salvific feet,
our Lord Sankara ? the conferrer of weal ?,
graciously gifted to him the Disc.
Let us hail this wherever we are and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.

7796
9.


எண்ணுடை மூவர்
    இராக்கதர்கள் எரிபிழைத்துக்
கண்ணுதல் எந்தை
    கடைத்தலைமுன் நின்றதற்பின்
எண்ணிலி இந்திரர்
    எத்தனையோ பிரமர்களும்
மண்மிசை மால்பலர்
    மாண்டனர்காண் தோணோக்கம்.

The three renowned Asuras escaped the conflagration and became Siva's portal-guards.
Lo,
since then,
Countless Indiras,
numberless Brahmas and many an earth-devouring Vishnu had perished.
We will hail this and play Tholl-Nokkam.


Arunachala Siva.

7797
8.

மானம் அழிந்தோம்
    மதிமறந்தோம் மங்கைநல்லீர்
வானந் தொழுந்தென்னன்
    வார்கழலே நினைந்தடியோம்
ஆனந்தக் கூத்தன்
    அருள்பெறில்நாம் அவ்வணமே
ஆனந்த மாகிநின்
    றாடாமோ தோணோக்கம்.

O ye goodly lasses,
we have lost our sense of shame;
Our power of ratiocination is now become a blank.
Solely contemplating the feet fastened with long anklets of the Southerner who is adored by the supernals,
If we,
His servitors,
come by the grace of the blissful Dancer,
We too,
to become that very bliss,
will hail Him and play Tholl-Nokkam.


Arunachala Siva.

7798
7.


தீதில்லை மாணி
    சிவகருமஞ் சிதைத்தானைச்
சாதியும் வேதியன்
    தாதைதனைத் தாளிரண்டுஞ்
சேதிப்ப ஈசன்
    திருவருளால் தேவர்தொழப்
பாதகமே சோறு
    பற்றினவா தோணோக்கம்.The unflawed bachelor axed away both the feet of him who disrupted the Siva-puja,
though the evil one was a Brahmin and his own father to boot.
Thus,
Even thus,
by the grace of Grace,
he gained The beautitude par excellence,
to the adoration of Devas though what he did was blameworthy.
This we will hail and play Tholl-Nokkam !

Arunachala Siva.

7799
6.


புத்தன் முதலாய
    புல்லறிவிற் பல்சமயம்
தத்தம் மதங்களில்
    தட்டுளுப்புப் பட்டுநிற்கச்
சித்தஞ் சிவமாக்கிச்
    செய்தனவே தவமாக்கும்
அத்தன் கருணையினால்
    தோணோக்க மாடாமோ.

While many brainlessly adhere to Buddhism and faiths like unto it and stand perplexed,
Siva pervaded my mind suffusing it with divinity.
Lo,
our Father,
In His infinite mercy,
turned all my acts into tapas.
We will hail this and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.

7800
5.


நிலம்நீர் நெருப்புயிர்
    நீள்விசும்பு நிலாப்பகலோன்
புலனாய மைந்தனோ
    டெண்வகையாய்ப் புணர்ந்து நின்றான்
உலகே ழெனத்திசை
    பத்தெனத்தான் ஒருவனுமே
பலவாகி நின்றவா
    தோணோக்க மாடாமோ.He is the God who is one only;
He pervades earth,
Water,
fire,
life-giving air,
extensive ether,
Chandra,
Surya and discerning soul.
He stands as the Many :
the seven worlds,
the ten directions and all else.
These we will hail and play Tholl-Nokkam.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 [520] 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... 3111