Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 [519] 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... 3114
7771
10.


கொந்தண வும்பொழிற் சோலைக்
    கூங்குயி லேயிது கேள்நீ
அந்தண னாகிவந் திங்கே
    அழகிய சேவடி காட்டி
எந்தம ராம்இவன் என்றிங்
    கென்னையும் ஆட்கொண் டருளும்
செந்தழல் போல்திரு மேனித்
    தேவர் பிரான்வரக் கூவாய். 


O Kuyil who pipes from a dense grove rich in bunches of flowers !
Hearken to this.
He came here as a Brahmin,
revealed to me His lovely and salvific feet and saying:
"He is my kin,"
Here redeemed and ruled even me.
He is the God of gods whose frame divine blazes like ruddy flame.
Call Him to come.

Concluded.

Arunachala Siva.


7772
9.

காருடைப் பொன்திகழ் மேனிக்
    கடிபொழில் வாழுங் குயிலே
சீருடைச் செங்கம லத்திற்
    றிகழுரு வாகிய செல்வன்
பாரிடைப் பாதங்கள் காட்டிப்
    பாசம் அறுத்தெனை யாண்ட
ஆருடை அம்பொனின் மேனி
    அமுதினை நீவரக் கூவாய்.


O Kuyil endowed with a black and beautiful body and dwelling in a fragrant grove !
He is the opulent One whose body is like that of a glorious red lotus.
On earth He revealed to me His feet,
snapped my bondage and ruled me.
He is the Nectar whose golden frame sports and Aatthi garland.
You call Him to come.

Arunachala Siva.
7773
8.


வாவிங்கே நீகுயிற் பிள்ளாய்
    மாலொடு நான்முகன் தேடி
ஓவி யவர் உன்னி நிற்ப
    ஒண்டழல் விண்பிளந் தோங்கி
மேவிஅன் றண்டங் கடந்து
    விரிசுட ராய்நின்ற மெய்யன்
தாவி வரும்பரிப் பாகன்
    தாழ்சடை யோன்வரக் கூவாய். O young Kuyil,
come here.
While Vishnu and the four-faced quested after Him,
gave it up and stood lost in Cogitation,
He,
as blazing fire,
smote the sky,
soared up beyond the heavenly worlds,
and as radiant and expanding Light pervaded the spheres.
He is the TRUTH.
Call Him of flowing matted hair,
the One that rode on the galloping charger,
to come.

Arunachala Siva.

7774
7.


உன்னை உகப்பன் குயிலே
    உன்துணைத் தோழியும் ஆவன்
பொன்னை அழித்தநன் மேனிப்
    புகழில் திகழும் அழகன்
மன்னன் பரிமிசை வந்த
    வள்ளல் பெருந்துறை மேய
தென்னவன் சேரலன் சோழன்
    சீர்ப்புயங் கன்வரக் கூவாய்.


O Kuyil,
I will rejoice in you and be your helpful companion.
He who is the comely one of ever-during glory,
Is like the one wrought,
by smelting gold.
He is the Sovereign,
the munificent One who rode on a charger.
He,
the Lord of Perunturai,
is the Paandya,
The Chera and the Chola.
O Kuyil,
call Him - The glorious and snake-bejewelled -,
to come.

Arunachala Siva.7775
6.


இன்பந் தருவன் குயிலே
    ஏழுல கும்முழு தாளி
அன்பன் அமுதளித் தூறும்
    ஆனந்தன் வான்வந்த தேவன்
நன்பொன் மணிச்சுவ டொத்த
    நற்பரி மேல்வரு வானைக்
கொம்பின் மிழற்றுங் குயிலே
    கோகழி நாதனைக் கூவாய் .


O Kuyil,
I will cause you to rejoice.
He is the Ruler of the seven worlds.
He is the abode of Love.
He confers Nectar and springs from within as the blissful One.
He is the Lord of the Empyrean.
He rode on an excellent charger shining like gold inlaid with rubies.
O Kuyil that pipes from a spray,
Call the Lord of Kokazhi to come.


Arunachala Siva.

7776
5.


சுந்தரத் தின்பக் குயிலே
    சூழ்சுடர் ஞாயிறு போல
அந்தரத் தேநின் றிழிந்திங்
    கடியவர் ஆசை அறுப்பான்
முந்தும் நடுவும் முடிவு
    மாகிய மூவ ரறியாச்
சிந்துரச் சேவடி யானைச்
    சேவக னைவரக் கூவாய்.O pretty and delightful Kuyil !
He who is like the Sun encircled by rays radiant,
from the heaven,
came down here to shatter the worldly longings of His devotees.
The Triad Constituting the Beginning,
the Middle and the End,
Do not know Him.
Lo,
the salvific feet of the hero are incarnadine.
Call Him to come.

Arunachala Siva.


7777
4.

தேன்பழச் சோலை பயிலுஞ்
    சிறுகுயி லேஇது கேள்நீ
வான்பழித் திம்மண் புகுந்து
    மனிதரை ஆட்கொண்ட வள்ளல்
ஊன்பழித் துள்ளம் புகுந்தென்
    உணர்வது வாய ஒருத்தன்
மான்பழித் தாண்டமென் னோக்கி
    மணாளனை நீவரக் கூவாய்.


O little Kuyil that frequents the groves of meliferous fruitage,
listen to this.
He,
the munificent Lord,
ignoring Heaven,
came down to earth and redeemed men.
Unmindful of my flesh,
He entered me and became my Consciousness.
He is the unique One.
He is the Consort of Her whose soft looks put to shame the antelope's.
Do call Him to come

Arunachala Siva.

7778
3.

நீல உருவிற் குயிலே
    நீள்மணி மாடம் நிலாவும்
கோல அழகிற் றிகழுங்
    கொடிமங்கை உள்ளுறை கோயிற்
சீலம் பெரிதும் இனிய
    திருவுத் தரகோச மங்கை
ஞாலம் விளங்க இருந்த
    நாயக னைவரக் கூவாய். O Kuyil of blue hue !
The liana-like woman who blazes in Her pulchritudinous form,
is enshrined in Uttharakosamangkai which is pure,
exceedingly sweet and divine and is also rich in extensive and gem like mansions.
There abides the Lord-Master that the world may thrive in splendor.
Call Him to come.

Arunachala Siva.7779
2.


ஏர்தரும் ஏழுல கேத்த
    எவ்வுரு வுந்தன் னுருவாம்
ஆர்கலி சூழ்தென் னிலங்கை
    அழகமர் வண்டோ தரிக்குப்
பேரரு ளின்ப மளித்த
    பெருந்துறை மேய பிரானைச்
சீரிய வாயாற் குயிலே
    தென்பாண்டி நாடனைக் கூவாய். 


He is hailed by the seven beautiful worlds;
every form is His own.
He blessed Mandotari,
sought by beauty,
of southern Lanka,
Girt with the ever-resounding sea,
with the bliss of great grace.
The Lord-God ? the One of southern Paandya realm ?,
is entempled in Perunturai.
O kuyil,
with your lovely voice,
call Him to come

Arunachala Siva.

7780
Kuyil  Pathu:

Decade on koel:


Pitying on Atma not yet realized:

1.


கீதம் இனிய குயிலே
    கேட்டியேல் எங்கள் பெருமான்
பாத மிரண்டும் வினவில்
    பாதாள மேழினுக் கப்பால்
சோதி மணிமுடி சொல்லிற்
    சொல்லிறந் துநின்ற தொன்மை
ஆதி குணமொன்று மில்லான
    அந்தமி லான்வரக் கூவாய். 

O dulcet-voiced Kuyil !
If asked where the feet twain Of our Lord,
are,
they are beyond the seven nether worlds if again asked where His effulgent and gem studded crown is,
Lo,
it is of ineffable pre-primordiality.
He is without Beginning,
any specific character or end.
Call Him to come

Arunachala Siva.7781
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 21, 2016, 09:20:03 AM »
Verse 280:அணைந்த தொண்டர்க ளுடன்வல மாக
    அங்கண் நாயகர் கோயில்முன் னெய்திக்
குணங்க ளேத்தியே பரவியஞ் சலியால்
    குவித்த கைதலை மேற்கொண்டு நின்று
வணங்கி நீர்மகிழ் கோயிலு ளீரே
    என்ற வன்தொண்டர்க் கூன்றுகோ லருளி
இணங்கி லாமொழி யால்உளோம் போகீர்
    என்றி யம்பினார் ஏதிலார் போல.


He hymned Him in a decade which opened thus: "Pizhai
Ulana Porutthiduvar"; the chief of Tirunaavaloor girt
With cloud-capped walls, hailed the Lord who is
Joyously concorporate with His Consort abiding in joy
At Venpaakkam sporting the serpent as His jewel.

Arunachala Siva.

7782
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 21, 2016, 09:16:58 AM »
Verse  279:


அணைந்த தொண்டர்க ளுடன்வல மாக
    அங்கண் நாயகர் கோயில்முன் னெய்திக்
குணங்க ளேத்தியே பரவியஞ் சலியால்
    குவித்த கைதலை மேற்கொண்டு நின்று
வணங்கி நீர்மகிழ் கோயிலு ளீரே
    என்ற வன்தொண்டர்க் கூன்றுகோ லருளி
இணங்கி லாமொழி யால்உளோம் போகீர்
    என்றி யம்பினார் ஏதிலார் போல.Accompanied with the devotees he circumambulated
The shrine and came before the sanctum sanctorum
Of the merciful Lord and praised His virtues; he hailed
And adored Him; folding his hands above his head
He worshipped Him and then addressed Him thus:
"Are You present in this temple where You abide
In joy?" To Van-tondar that questioned Him thus
The Lord gave a stick to walk with
And with indifferent words, thus replied him:
"We are very much here; You had better proceed."
Thus spake the Lord as though He were a stranger.

Arunachala Siva.

7783
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 21, 2016, 09:14:27 AM »
Verse  278:


தொண்டை மானுக்கன் றருள்கொடுத் தருளுந்
    தொல்லை வண்புகழ் முல்லை நாயகரைக்
கொண்ட வெந்துயர் களைகெனப் பரவிக்
    குறித்த காதலின் நெறிக்கொள வருவார்
வண்டுலா மலர்ச் சோலைகள் சூழ்ந்து
    மாட மாளிகை நீடுவெண் பாக்கம்
கண்ட தொண்டர்கள் எதிர்கொள வணங்கி
    காயும்நா கத்தர் கோயிலை யடைந்தார்.   

Unto the hoary, glorious and munificent Lord
Of Mullaivaayil who in the past graced Tondaimaan,
He prayed thus: "Deign to extirpate my cruel misery."
Having thus hailed Him, he who marched onward, poised
In his great desire, came to Venpaakkam, rich
In mansions and great houses, and girt with flowery
Gardens where the bees hummed in joy; when servitors
Came forth to receive him, he paid obeisance
To them and moved into the temple of the Lord, who,
Of yore, peeled off the hide of the irate tusker.


Arunachala Siva.

7784
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 21, 2016, 09:11:38 AM »
Verse  277:


அங்கு நாதர்செய் அருளது வாக
    அங்கை கூப்பியா ரூர்தொழ நினைந்தே
பொங்கு காதன்மீ ளாநிலை மையினால்
    போது வார்வழி காட்டமுன் போந்து
திங்கள் வேணியார் திருமுல்லை வாயில்
    சென்றி றைஞ்சிநீ டிய திருப் பதிகம்
சங்கிலிக் காகஎன் கண்களை மறைத்தீர்
    என்று சாற்றிய தன்மையிற் பாடி.

When that happened to be the grace of the Lord
He folded his beauteous hands above his head and adored
Him; borne by a soaring love to adore at Aaroor,
He resolved not to return
to Otriyoor led by them
That came with him, he came to Tirumullaivaayil
Of the Lord who wears the crescent in His matted hair,
Moved into the temple, and hymned a glorious
And divine decade in which he hailed Him thus: "For the sake
Of Sangkili, You caused my eyes to become blind."

Arunachala Siva.


7785
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 21, 2016, 09:08:52 AM »
Verse  276:அழுக்கு மெய்கொடென் றெடுத்தசொற் பதிகம்
    ஆதி நீள்புரி யண்ணலை யோதி
வழுத்து நெஞ்சொடு தாழ்ந்துநின் றுரைப்பார்
    மாதொர் பாகனார் மலர்ப்பதம் உன்னி
இழுக்கு நீக்கிட வேண்டும்என் றிரந்தே
    எய்து வெந்துயர்க் கையற வினுக்கும்
பழிக்கும் வெள்கிநல் லிசைகொடு பரவிப்
    பணிந்து சாலவும் பலபல நினைவார்.


With an adoring heart he fell prostrate on the ground
And hailed the Lord of ever-during Aadipuri
In a decade of verse which opened thus:
"Azhukku meikodu." Contemplating the flower soft feet
Of the Lord whose half is His Consort, he prayed
To Him thus: "You should abolish this flaw." He was
Ashamed of his cruel and helpless plight and stigma;
He hailed the Lord in mellifluous melody, and Him
Adored; then he thought of many, many things.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 [519] 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... 3114