Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 [519] 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... 2972
7771
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 22, 2016, 09:30:17 AM »
Verse  255:


பரமர்தந் திருக்கருப் பறிய லூரினைச்
சிரபுரச் சிறுவர்கை தொழுது செந்தமிழ்
உரையிசை பாடிஅம் மருங்கி னுள்ளவாம்
சுரர்தொழும் பதிகளுந் தொழுது பாடினார்.


The godly child of Sirapuram adored
The Supreme One of Tiru-k-Karuppariyalur
And hymned him in decades of goodly Tamizh;
He also adored at the nearby shrines where
The celestial beings worship the Lord, and sang his psalms   

Arunachala Siva.

7772
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 22, 2016, 09:27:52 AM »
Verse 254:


அப்பதி பணிந்தருந் தமிழ்பு னைந்துதம்
மெய்ப்படு விருப்பொடு மேவு நாள்அரன்
பொற்பதி பலவுமுன் பணிந்து போந்தனர்
பைப்பணி யவர்கருப் பறிய லூரினில்.

As he sojourned there in true and abiding love
He adored the Lord of that shrine, hymning Him
In his rare decades of Tamizh; he also visited
Many a shrine of Hara and adored him;
Then he came to Karuppariyalur, the jewel
Of whose Lord is a snake of poisonous sacs.   

Arunachala Siva.


7773
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 22, 2016, 09:25:25 AM »
Verse  253:


நம்பரை நலந்திகழ் நாரை யூரினில்
கும்பிடும் விருப்பொடு குறுகிக் கூடிய
வம்பலர் செந்தமிழ் மாலை பாடிநின்
றெம்பிரான் கவுணியர் தலைவர் ஏத்தினார்.


Desiring to worship the Lord of goodly Naaraiyoor
He came there borne by love; our lord, the Chief
Of the Kauniyas stood before Him, and hailed Him
In fragrant and blooming chaplets of chaste Tamizh.

Arunachala Siva.

7774
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 22, 2016, 09:22:50 AM »
Verse 252:


சீர்வளர் கோயிலை அணைந்து தேமலர்க்
கார்வளர் கண்டர்தாள் பணிந்து காண்பவர்
பார்புகழ் பதிகங்கள் பாடி நீடுவார்
வார்புகழ்க் கடம்பையும் வணங்கி வாழ்ந்தனர்.


He entered the glorious temple, went round
The shrine and adored the feet of the Lord
Whose throat is blue; beholding Him, he hymned
His decades hailed by the world; then the godly son
Came to Katampoor rich in glory, hailed
The Lord and thus flourished.

Arunachala Siva.

7775
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 22, 2016, 09:20:20 AM »
Verse  251:


மற்றநற் பதிவட தளியின் மேவிய
அற்புதர் அடிபணிந் தலர்ந்த செந்தமிழ்ச்
சொற்றொடை பாடிஅங் ககன்று சூழ்மதில்
பொற்பதி வாழ்கொளி புத்தூர் புக்கனர்.


He adored the feet of the Wondrous One
Enshrined in Vada-thali in that goodly town
And hailed Him in blooming garlands
Of splendorous Tamizh; taking leave of Him
He reached the golden town of Vaazhkoliputthoor
Girt with fort-like walls.   

Arunachala Siva.

7776
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 22, 2016, 09:18:04 AM »
Verse  250:


ஆங்கணி சொல்மலர் மாலை சாத்திஅப்
பாங்குபந் தணைநலூர் பணிந்து பாடிப்போய்த்
தீங்குதீர் மாமறைச் செம்மை அந்தணர்
ஓங்கும்ஓ மாம்புலி யூர்வந் துற்றனர்.


After adoring the Lord with His beauteous garlands
Of Tamizh words, he came to the nearby shrine
Pantanainalloor and humbly hailed its Lord;
Then he reached Omaampuliyur where abide
The holy Brahmins, poised in the great Vedic way,
Which chases all evil away.

Arunachala Siva.

7777
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 22, 2016, 09:15:21 AM »
Verse  249:


இன்னிசை வண்டமிழ் பாடி ஏத்தியே
நன்னெடும் பதியுளோர் நயக்க வைகிய
பின்னர்வெண் பிறையணி வேணிப் பிஞ்ஞகர்
மன்னிய திருப்பனந் தாள்வ ணங்கினார்.


Ha hailed the Lord in his boon-conferring
And musical decade, and sojourned in that town
As desired by its residents; then he left
For Tiruppanandaal whose Lord wears in His matted hair
The Pigngnaka, and adored His feet.


Arunachala Siva.

7778
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 22, 2016, 09:13:02 AM »
Verse  248:


வேதியர் சேய்ஞலூர் விமலர் தங்கழல்
காதலிற் பணிந்தவர் கருணை போற்றுவார்
தாதைதாள் தடிந்தசண் டீசப் பிள்ளையார்
பாதகப் பயன்பெறும் பரிசு பாடினார்.   


In loving devotion he adored the feet of the Pure One
Of Seignaloor where abide the Brahmins;
He hailed and hymned the mercy of the Lord
Who conferred the beatitude of His Son-ship
On Chandesa who cut away his father's feet,
An evil deed fraught with blame indeed.

Arunachala Siva.

7779
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 22, 2016, 09:10:49 AM »
Verse  247:


வெங்குரு வேந்தரும் விளங்கு கோயிலைப்
பொங்கிய விருப்பினால் புடைவ லங்கொடு
செங்கைகள் சென்னிமேற் குவித்துச் சென்றுபுக்
கங்கணர் முன்புற அணைந்து தாழ்ந்தனர்.

The Prince of Vengkuru in swelling joy
Circumambulated the spledrous shrine;
Holding his roseate hands above his head
He moved into the presence of the Merciful One
And prostrated before Him.

Arunachala Siva.

7780Sadhu Natananda writes:-

Air which is formless, resides in boundless Space and contains one
with it.  Similarly, pure conscious power (Chitsakti) pervades the
perfect supreme Space (Parakasa) in an undifferentiated manner.
{This is called Nada and Bindu}.  In the case of air, two different
aspects, dynamic and static exist.  Similarly, in consciousness there
are also two different powers, parted and whole.  These two are
known respectively as 'mind with form' and 'mind without form'.

MIND WITH FORM is present in the ignorant.  THE MIND WITHOUT FORM is present in
is a spurious form.  It is conscious of adjuncts and manifests sankalpas.

Sankalpas exist because of attachment.  The mind without form,
which is undivided power of Consciousness, is the true nature of
Consciousness.  The mind without form which shines as the Supreme Self in a
Jivanmukta, is free from adjuncts and consequently has the form of Mauna.  Since it
is free from attachment, there is no place in it for Sankalpas. 

Some thoughts do occasionally arise in Jnanis on account of their response to their
environment.  However, such thoughts do not attach to their minds.  Like seeds that
cannot sprout after they have been roasted, these thoughts do not lead to rebirth.

(Source:  Sri Ramana Darsanam, Sri Ramanasramam. Truvannamalai.)

Arunachala Siva.     

7781
Major Chadwick (Sadhu Arunachala) writes as random thoughts:

I realize that I have only to strive sincerely and I, too can reach
that value of peace, where there is no more sorrow or trouble, just
because the objective world of sorrow and trouble has entirely
ceased to exist.

I see him sitting in the Hall completely detached, entirely unmoved, by the happenings
which seem so momentous to me, his face wreathed in the loveliest of smiles, and an
expression of serenity and beauty on it which it is impossible to describe, or even believe
unless you have seen it for yourself.  And this is an eternal source of hope and encouragement
for me.  No books written in the past, no stories of former saints can convey this same message;
after all there is always the chance that they may have been frauds.  But THIS is absolutely
genuine and I am unable to doubt any longer even if I want to.  And I suppose, that is why
people come here and stay.  Here we are on the bed-rock of certainty in an ever-changing and
uncertain world.  Nothing can shake our faith, in this as long as we have the living presence here
before us. Methods do not matter, attainment does not matter.  Questions disappear, for one
gradually begins to realize that there is nothing, nothing but Him.

"But did'not Maharshi once write some Hymns to Arunachala?", you may ask. 
"How do you explain this if there is nothing?"

I can't.  It is one of those delightful inconsistencies that one must expect to find among Jnanis.
He says there is nothing and yet writes hymns to God.  But you surely don't expect a Jnani
to be cut to your pattern, do you?  Who are you to be able to say whether a thing is consistent
or inconsistent?  Yours is such a narrow, relative point of view, while his is the Absolute, Universal
point of view.  There can be no comparison.  Anyhow ask him, I can't explain it.  But then I don't
much want to.  The Hymns are beautiful and he wrote them. Surely that is enough!

"But just one more question.  Why did he move, why did he move to Arunachala (from Madurai)?

I can't say, but if you were to ask him he would probably say he has never gone anywhere.
He is where he always was.  Not a very satisfactory answer from our point of view. But from his,
the only one.  He would also probably say that there is only one point of view, the others do not
exist, and leave you to work it out for yourself.  The fact is undoubtedly that for US, he did come
and we are now celebrating his arrival.  And, truly, Tiruvannamalai has been blessed by His
Presence, and all of us who have had the good fortune to sit at His feet.  I doubt if we realize
how lucky we are.

One is inclined to get used to things and take them for granted.  That is the nature of the ego.
 But there is no taking Bhagavan for granted, He is always surprisingly different, and that is one
of the great wonders of His Presence.

But, gentle reader, these are only random thoughts.  I am not trying to interpret Bhagavan for
you or explain His philosophy.  That is far beyond me. 

The only person who can write about Bhagavan is the person who really knows Him, and that
only person who really knows Him is Bhagavan Himself.  And it is perfectly certain that Bhagavan
will never write about himself.

You say:  "If there is nothing, why write?"

Yes, why?  The whole thing can be summed up in four words: 

                         THERE IS NOTHING. BE! 

When one understands those four words, one understands everything including Bhagavan Himself.

Then, there is no more to say.

(Source:  Arunachala's Ramana.,  Boundless Ocean of Grace, Volume 6. Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai.)

Arunachala Siva.   

7782
We are meant to be walking, breathing, talking form of the entire universe, each one of us with the vastness
of a solar system or a galaxy!  We have not even suspected of the great glory and beauty that we can
project into the world.  The universal being is meant to come to the front and awaken through us,
seeing with our eyes, feeling our hearts and thinking with our minds, remembering its journey from the
stars to the Earth and through the entire domain of nature of this planet. 

Our true humanity, therefore, does not reside our mere humanity.  Our humanness is a reflection of a
Cosmic Person who pervades the entire world.  Our true humanity resides in this Cosmic Human Being
who cares for the entire universe as his own self.  Our highest potential is not merely the scientific or
social advancement of our species, but making our species the matrix for the universal being in its
advent on Earth.

To realize this higher potential we must give up the arrogance of our species that has not only harmed
our planet but also crippled our own inner creativity and awareness.  We must honor that same
conscious being in all nature from the stars to rocks, planets and animals.  We must see our Self in all
beings in the Self as the Upanishads said so eloquently thousands of years ago:

He who sees the Self in all beings and all beings in the Self henceforth has no fear.

Where can there be any delusion or sorrow in whom all beings have become himself, for the
knowing one who sees only unity?  (Isa Upanishad 6-7.)

We must recognize the human face in the Sun, Moon, mountains and clouds.  We must greet the
Sun as our Father and Earth as our Mother, with all the plants and animals as our brothers and
sisters.  We must recognize that whatever we look at also looks back at us with our own eyes,
which are the eyes of our soul and the eyes of the God.  Can you see your own face in every form
of nature?  It is only then that you will really see and all eyes will be yours.

concluded.

Arunachala Siva.       
         

7783
(6.6):இழித்தனன் என்னை யானே
    எம்பிரான் போற்றி போற்றி
பழித்திலேன் உன்னை என்னை
    ஆளுடைப் பாதம் போற்றி
பிழைத்தவை பொறுக்கை எல்லாம்
    பெரியவர் கடமை போற்றி
ஒழித்திடிவ் வாழ்வு போற்றி
    உம்பர்நாட் டெம்பி ரானே.


My Lord-God,
I abhor myself,
praise be !
praise be !
I blame You not.
The Feet that rule me,
praise be !
It is the duty of the great to forgive faults;
praise be !
O Our Lord of the heavenly world,
Cause this life to perish;
praise be !


Arunachala Siva.

7784
(6.5):


சங்கரா போற்றி மற்றோர்
    சரணிலேன் போற்றி கோலப்
பொங்கரா அல்குற் செவ்வாய்
    வெண்ணகைக் கரிய வாட்கண்
மங்கையோர் பங்க போற்றி
    மால்விடை யூர்தி போற்றி
இங்கிவாழ் வாற்ற கில்லேன்
    எம்பிரான் இழித்திட் டேனே.


O Sankara,
praise be !
I have no other Refuge,
praise be !
O One incorporate with the Lass whose splendorous fore-lap is like the hood of a wrathful cobra,
whose lips are ruddy whose teeth are white and whose eyes are dark and dazzling,
praise be !
O One whose mount Is the immense Bull,
praise be !

Arunachala Siva.
O Our Load-God,
I can endure here this life no more;
I abhor it.

7785
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 21, 2016, 12:01:14 PM »
Verse  59:


59: தஞ்சம் பிறிது இல்லை ஈது அல்லது, என்று உன் தவநெறிக்கே
நெஞ்சம் பயில நினைக்கின்றிலேன், ஒற்றை நீள்சிலையும்
அஞ்சு அம்பும் இக்கு அலராகி நின்றாய்: அறியார் எனினும்
பஞ்சு அஞ்சு மெல் அடியார், அடியார் பெற்ற பாலரையே.

அபிராமித் தாயே! நீண்ட கரும்பு வில்லையும், ஐவகை மலர் அம்புகளையும் கொண்டவளே! உன்னைத் தவிர வேறொரு புகலிடம் இல்லையென்று தெரிந்தும், உன்னுடைய தவநெறிகளைப் பயிலாமலும், நெஞ்சத்தில் நினையாமலும் இருக்கின்றேன். அதற்காக நீ என்னைத் தண்டிக்கக் கூடாது. புறக்கணிக்காமல் எனக்கு அருள் பாலிக்க வேண்டும். உலகத்திலுள்ள பேதைகளாகிய பஞ்சும் நாணக்கூடிய மெல்லிய அடிகளை உடைய பெண்கள் தாங்கள் பெற்ற குழந்தைகளைத் தண்டிக்க மாட்டார்கள் அல்லவா? அதே போன்றே நீயும் எனக்கு அருள வேண்டும்.

O Mother Abhirami!  You have the sugar cane as your arrow, and five different flowers as the arrows.
Though I know that there is no refuge other than you, I have not followed the ways of tapas, nor do
I think of them.  You should not punish me for that sake. You should grant me your Grace. The women
who are having feet as tender as the cotton, will not punish their children.  In the same way, you should
also not punish me but grace me for ever.

contd.,

Arunachala Siva.   

Pages: 1 ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 [519] 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... 2972