Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 [518] 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... 3190
7756
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 08:54:43 AM »
Verse  13:


மீன்வி லைப்பெரு குணவினில்
    மிகுபெருஞ் செல்வம்
தான்ம றுத்தலின் உணவின்றி
    அருங்கிளை சாம்பும்
பான்மை பற்றியும் வருந்திலர்
    பட்டமீன் ஒன்று
மான்ம றிக்கரத் தவர்கழற்
    கெனவிட்டு மகிழ்ந்தார்.

He grieved not for the sorrowing of his rare kin
Steeped in hunger as they could not any longer
Come by wealth and edibles secured by sale of fishes;
He dedicated the single fish that was his daily share
To the Lord whose hand sports the antelope,
And lived in joy.

Arunachala Siva.

7757
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 08:51:39 AM »
Verse 12:


வாகு சேர்வலை நாள்ஒன்றில்
    மீனொன்று வரினும்
ஏக நாயகர் தங்கழற்
    கெனவிடும் இயல்பால்
ஆகு நாள்களில் அனேகநாள்
    அடுத்தொரு மீனே
மேக நீர்படி வேலையில்
    படவிட்டு வந்தார்.


Even when the beauteous nets did but secure for him
Only one fish a day, he would, in dedication,   
Throw it back into the sea; thus rolled on many days   
When he threw back daily into the cloud-resting sea   
The only netted fish.

Arunachala Siva.

7758
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 08:49:09 AM »
Verse  11:


முட்டில் மீன்கொலைத் தொழில்வளத்
    தவர்வலை முகந்து
பட்ட மீன்களில் ஒருதலை
    மீன்படுந் தோறும்
நட்ட மாடிய நம்பருக்
    கெனநளிர் முந்நீர்
விட்டு வந்தனர் விடாதஅன்
    புடன்என்றும் விருப்பால்.


He, the devotee, was the chief of the fishermen
Who plied their boats over the lucid, billowy
And resounding main; they threw their nets on (all) sides
And caught the fishes; these they set before
Their chief in endless heaps of highly-priced
Varieties; thus he flourished.

Arunachala Siva.7759
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 08:46:30 AM »
Verse  10:


ஆங்கு அன்பர்தாம் நுளையர்தந்
    தலைவராய் அவர்கள்
ஏங்கு தெண்டிரைக் கடலிடைப்
    பலபட இயக்கிப்
பாங்கு சூழ்வலை வளைத்துமீன்
    படுத்துமுன் குவிக்கும்
ஓங்கு பல்குவை யுலப்பில
    வுடையராய் உயர்வார்.


He, the devotee, was the chief of the fishermen
Who plied their boats over the lucid, billowy
And resounding main; they threw their nets on
(all) sides
And caught the fishes; these they set before
Their chief in endless heaps of highly-priced
Varieties; thus he flourished.

Arunachala Siva.   


7760
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 08:43:46 AM »
Verse  9:


அனைய தாகிய அந்நுளைப்
    பாடியில் அமர்ந்து
மனைவ ளம்பொலி நுளையர்தங்
    குலத்தினில் வந்தார்
புனையி ளம்பிறை முடியவர்
    அடித்தொண்டு புரியும்
வினைவி ளங்கிய அதிபத்தர்
    எனநிகழ் மேலோர்.


In that habitation, from a bountiful family
Of fishermen he came to be born; he applied
Himself devotedly to the service of the Lord who wears
The young crescent on His crest; he was the noble
Athipatthar of glowing servitorship.   

Arunachala Siva.

7761
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 08:41:26 AM »
Verse  8:


வலைநெ டுந்தொடர் வடம்புடை
    வலிப்பவர் ஒலியும்
விலைப கர்ந்துமீன் குவைகொடுப்
    பவர்விளி ஒலியும்
தலைசி றந்தவெள் வளைசொரி
    பவர்தழங் கொலியும்
அலைநெ டுங்கடல் அதிரொலிக்
    கெதிரொலி யனைய.


The noise of those that stretched the long nets
To mend them, the call of the vendors of heaped fishes
To intending buyers and their noisy bargain
As well as the noise of those who shored up white shells
Of great excellence, were like unto the echo
Of the long and billowy and noisy sea.

Arunachala Siva.

7762
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 08:38:44 AM »
Verse  7:


உணங்கல் மீன்கவர் வுறுநசைக்
    குருகுடன் அணைந்த
கணங்கொள் ஓதிமங் கருஞ்சினைப்
    புன்னையங் கானல்
அணங்கு நுண்ணிடை நுளைச்சியர்
    அணிநடைக் கழிந்து
மணங்கொள் கொம்பரின் மருங்குநின்று
    இழியல மருளும்.

The flocks of swans that came thither with storks
That flew there with intent to life away the kippered fish,
Vanquished by the beauteous gait of the women
Endowed with lithe and slender waists,
Flew up and perched on the black branches
Of the fragrant Punnai trees in bewilderment.


Arunachala Siva.

7763
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 08:35:26 AM »
Verse  6:


புயல ளப்பில வெனவலை
    புறம்பணை குரம்பை
அயல ளப்பன மீன்விலைப்
    பசும்பொனி னடுக்கல்
வியல ளக்கரில் விடுந்திமில்
    வாழ்நர்கள் கொணர்ந்த
கயல ளப்பன பரத்தியர்
    கருநெடுங் கண்கள்.

Near their small huts where the nets spread
For drying, looked like resting clouds, the new
Gold coins received from the buyers of fishes
Were heaped and measured; the long and dark eyes
Of the fishwives measured and assessed the worth
And price of the Kayal fish brought by the fishermen
Who flourished by plying their fishing boats on the main.

Arunachala Siva.

7764
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 08:32:53 AM »
Verse  5:


அந்நெ டுந்திரு நகர்மருங்
    கலைகடல் விளிம்பில்
பன்னெ டுந்திரை நுரைதவழ்
    பாங்கரின் ஞாங்கர்
மன்னு தொன்மையின் வலைவளத்
    துணவினில் மலிந்த
தன்மை வாழ்குடி மிடைந்தது
    தடநுளைப் பாடி.


Near this vast and beautiful city, at the marge
Of the billowy sea and near unto the places
Where long and foam-crested waves crawl,
Are the dense habitations of fishermen
Who pursue their ancient calling of fishing
With their nets and who flourish well
With the leaping wealth of the tide.

Arunachala Siva.

7765
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 08:30:15 AM »
Verse  4:


நீடு தொல்புகழ் நிலம்பதி
    னெட்டினும் நிறைந்த
பீடு தங்கிய பலபொருள்
    மாந்தர்கள் பெருகிக்
கோடி நீள்தனக் குடியுடன்
    குவலயங் காணும்
ஆடி மண்டலம் போல்வதவ்
    வணிகிளர் மூதூர்.


As there flourish increasingly its people who own
All the glorious and manifold goods which abound
In the hoary and ever-during realms--
Eighteen in number--, and as its rich citizens
Are more than a crore, this beauteous and hoary city
Is like unto a mirror mandala which reflects
(Within it) the whole world.

Arunachala Siva.


7766
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 08:27:31 AM »
Verse  3:


பெருமை யில்செறி பேரொலி
    பிறங்கலின் நிறைந்து
திரும கட்குவாழ் சேர்விட
    மாதலின் யாவும்
தருத லில்கடல் தன்னினும்
    பெரிதெனத் திரைபோல்
கரிப ரித்தொகை மணிதுகில்
    சொரிவதாங் கலத்தால்.


This city is full of glorious sounds; it is
The beloved abode of Lakshmi, the Goddess of Wealth;
It yields all things desires; it looks vaster than
The sea with its waves of elephants, steeds,
Gems and garments and other things thither brought
In barks and barkentines.

Arunachala Siva.   

7767
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 08:25:12 AM »
Verse  2:தாம நித்திலக் கோவைகள்
    சரிந்திடச் சரிந்த
தேம லர்க்குழல் மாதர்பந்
    தாடுதெற் றிகள்சூழ்
காமர் பொற்சுடர் மாளிகைக்
    கருங்கடல் முகந்த
மாமு கிற்குலம் மலையென
    ஏறுவ மருங்கு.


Black clouds that have drunk deep the black sea-waters,
Mistaking for hills the gold-bright and beauteous
Mansions, crawl over their sides; many are the raised
Platforms in those mansions where lasses whose
Rows of chains made of pearls dangle low and whose
Locks decked with honey-laden flowers get loosened,
As they play with a ball.

Arunachala Siva.

7768
Chapter 25:

1:

Ribhu:  I shall speak of the Self which is well known, the illuminator of all the worlds,
of all the forms, ever ready everywhere, solid and great.

2:  'That Brahman am I, there is no doubt of this' - be rooted in this certitude, eh!
Consciousness am I.  Consciousness am I.  Being the wonder, I alone am.

3. I am the God and limit of words.  Consciousness alone is mind and the Beyond.
Consciousness alone is the 'I', the supreme Brahman.  Consciousness alone is the state of all.

4.  This gross body is Consciousness alone.  The subtle body is only Consciousness indeed.  Consciousness alone is the instrument.  That I am.  The body is indeed Consciousness only.

5.  The undivided mode of mind, the best, the intermediary, the lowest, the bodiless
and I are Consciousness only.  The subtle body is indeed Consciousness alone.

6.  Consciousness alone is the cause.  That I am. The dullard is Consciousness alone.
I am Consciousness devoid of any attitude.  The blemish-less is only Consciousness.

contd.,

Arunachala Siva.           

7769
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 08, 2016, 11:35:39 AM »
Verse  11:


பொந்தின்னிடைத் தேனூறிய பொழில்சூழ்புள மங்கை
அந்தண்புனல் வருகாவிரி யாலந்துறை யானைக்
கந்தம்மலி கமழ்காழியுட் கலைஞானசம் பந்தன்
சந்தம்மலி பாடல்சொலி யாடத்தவ மாமே.

In Puḷḷamaṅkai surrounded by gardens where honey flows in the holes of trees,
about Hara, in Alantuṟai on the bank of the Kaveri in which beautiful and cool floods arrive, dancing while reciting the songs which have a rhythmic movement and done by Jnana Sampantaṉ, who has knowledge of arts and who is a native of Sirkazhi, whose fame has spread everywhere and where there is abundant fragrance.
is penance itself.

Padigam at Tirup Pulla Mangai concluded.

Arunachala Siva.7770
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 08, 2016, 11:31:59 AM »
Verse  10:


நீதியறி யாதாரமண் கையரொடு மண்டைப்
போதியவ ரோதும்முரை கொள்ளார்புள மங்கை
ஆதியவர் கோயில்திரு வாலந்துறை தொழுமின்
சாதிம்மிகு வானோர்தொழு தன்மைபெற லாமே.


Devotees!  Do not heed the words spoken by Buddhists who have a begging bowl, and low Jains who do not know right conduct.  People of this world!
worship the temple Alantuṟai in Pullamaṅkai the place of Siva, who existed even before everything came into existence, you can acquire the greatness of being worshipped by the Devas, thirty-three in number, of different groups.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 [518] 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... 3190