Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 [518] 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... 2907
7756
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 02, 2016, 09:40:57 AM »
Verse  360:அப்பு றம்புரள் கின்ற நீளிடை
   அங்கம் எங்கும் மரைந்திடச்
செப்ப ருங்கயி லைச்சி லம்படி
   சிந்தை சென்றுறு மாதலால்
மெய்ப்பு றத்தில் உறுப்ப ழிந்தபின்
   மெல்ல உந்து முயற்சியுந்
தப்பு றச்செய லின்றி அந்நெறி
   தங்கி னார்தமி ழாளியார்.Thus he rolled on the long way; his entire body wasted away;
Mount Kailash; he could do nought else as he could
No longer move slowly or gently as all the limbs
Of his body had withered away; so the leonine servitor
Of Tamizh, lay on his way, undone.

Arunachala Siva.   

7757
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 02, 2016, 09:38:31 AM »
Verse  359:


மார்ப முந்தசை நைந்து சிந்தி
   வரிந்த என்பு முரிந்திட
நேர்வ ருங்குறி நின்ற சிந்தையின்
   நேசம் ஈசனை நேடுநீடு
ஆர்வம் அங்குயிர் கொண்டு கைக்கும்
   உடம்ப டங்கவும் ஊன்கெடச்
சேர்வ ரும்பழு வம்பு ரண்டு
   புரண்டு சென்றனர் செம்மையோர்.The flesh on his chest wore away; the bones thereof
Were cracked and thrown out of joint; his whole body
Was a total wreck; yet impelled by the arodor of life
Sustained by a heart firm poised in its coveted ideal
And the enduring love that ached for the darshan
Of the Lord, the godly devotee
Rolled and rolled on his way in that forest wild.

Arunachala Siva.

7758
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 02, 2016, 09:36:38 AM »
Verse  358:


கைக ளும்மணி பந்த சைந்துற
   வேக ரைந்து சிதைந்தபின்
மெய்க லந்தெழு சிந்தை அன்பின்
   விருப்பு மீமிசை பொங்கிட
மொய்க டுங்கனல் வெம்ப ரற்புகை
   மூளு மத்த முயங்கியே
மைகொள் கண்டர்தம் அன்பர் செல்ல
   வருந்தி உந்தினர் மார்பினால்.His hands and wrists, disjointed, withered and wasted away,
Yet the great desire bred by his loving heart poised in truth
Grew more and more; the servitor of the blue-throated Lord
Prone on the dense gravel fiery whence smoke rose aloft,
Pushed his way with the aid of his chest.   

Arunachala Siva.

7759
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 02, 2016, 09:34:19 AM »
Verse 357:


இங்ங னம்இர வும்ப கற்பொழு
   தும்ம ருஞ்சுரம் எய்துவார்
பங்க யம்புரை தாள்ப ரட்டள
   வும்ப சைத்தசை தேயவும்
மங்கை பங்கர்தம் வெள்ளி மால்வரை
   வைத்த சிந்தை மறப்பரோ
தங்க ரங்க ளிரண்டு மேகொடு
   தாவி ஏகுதல் மேவினார்.


He thus marched on, night and day, through the wild
Wilderness and his lotus-feet up to ankles withered away;
Yet, would he detach himself from his thought fixed
On the argent mount where abides Ammai-Appar?
He leaped onward with the sole help of his hands twain.

Arunachala Siva.

7760
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 02, 2016, 09:32:03 AM »
Verse  356:வெங்க திர்ப்பக லக்க டத்திடை
   வெய்ய வன்கதிர் கைபரந்
தெங்கு மிக்கபி ளப்பி னாகர்தம்
   எல்லை புக்கெரி கின்றன
பொங்க ழல்தெறு பாலை வெந்நிழல்
   புக்க சூழல் புகும்பகல்
செங்க திர்க்கனல் போலும் அத்திசை
   திண்மை மெய்த்தவர் நண்ணினார்.


In the forest, during mid-day fierce, the sun
Smote cruelly; its rays spread everywhere and the ground
Was full of fissures through which fire blazed
Even down to the bourne of the Naka-loka; the rays
Of the sun that invaded the hot shades in the fissures
Of the fiery and destructive wilderness, were thus
Flaming hot; yet he that was poised
In true, steadfast tapas marched on.   


Arunachala Siva.

7761
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 02, 2016, 09:29:53 AM »
Verse  355:


ஆய வாரிரு ளின்கண் ஏகுமவ்
   அன்பர் தம்மைஅ ணைந்துமுன்
தீய வாயவி லங்கு வன்தொழில்
   செய்ய அஞ்சின நஞ்சுகால்
வாய நாகம ணிப்ப ணங்கொள்வி
   ளக்கெ டுத்தன வந்துகால்
தோய வானவ ராயி னுந்தனி
   துன்ன ருஞ்சுரம் முன்னினார்.When the loving one thus marched on, braving
The night, even wild beasts were afraid to come
Near him to cause him harm; cobras that would
Venom spit, held on their hoods gems for lamps;
He went through the forest in which even Devas
Would not venture to set foot as lone travelers.

Arunachala Siva.

7762
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 02, 2016, 09:27:52 AM »
Verse  354:


மாக மீதுவ ளர்ந்த கானக
   மாகி எங்கும் மனித்தரால்
போக லாநெறி யன்றி யும்புரி
   கின்ற காதல் பொலிந்தெழச்
சாக மூலப லங்கள் துய்ப்பன
   வுந்த விர்ந்து தனித்துநேர்
ஏகி னாரிர வும்பெ ருங்கயி
   லைக்கு லக்கிரி எய்துவார்.The trees in the woods swept the very heavens; they were
Pathless woods inaccessible to men; yet as constant love
Was welling up in him, abjuring food even in the form
Of leaves, fresh or dried, tubers and fruits,
All alone he fared forth towards the huge mountain
Of the peerless Kailash; on he marched during night also.   

Arunachala Siva.

7763
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 02, 2016, 09:26:00 AM »
Verse  353:


அன்ன நாடுக டந்து கங்கை
   அணைந்து சென்று வலங்கொளும்
மின்னு வேணியர் வார ணாசி
   விருப்பி னோடு பணிந்துடன்
பின்ன ணைந்தவர் தம்மை அங்கண்
   ஒழிந்து கங்கை கடந்துபோய்
மன்னு காதல்செய் நாவின் மன்னவர்
   வந்து கற்சுரம் முந்தினார்.


He crossed it and reached Varanasi, circled by the Ganga;
There he adored the Lord whose matted hair
Flashes like lightning; he left there
All the devotees that followed him;
Departing from the bank of the Ganga, the great
Lover of God -- the lord of language --, moved onward
And reached the sylvan range of hills.

Arunachala Siva.


7764
Why do thoughts of many objects arise in the mind even when there is no contact with external objects?

All such thoughts are due latent tendencies (purva samskaras).  They appear only to the individual consciousness
which has forgotten its natural state of stillness, pure being, and become externalized.  Whenever particular
things are perceived, the inquiry 'Who is it that sees them?' should be made; they will then disappear at
once.

Sri Ramana Maharshi - Spiritual Instruction, Chapter II.

Arunachala Siva.   

7765
What is the end of path of knowledge (Jnana) or Vedanta?


It is to know the truth that the 'I' does not exist separately from the Lord (Isvara) and to be free
from the feeling of being the doer (Kartatva, Ahamkara).

- Sri Ramana Maharshi -Spiritual Instruction.

Arunachala Siva.

7766"Although tendencies towards sense objects (vishaya vasana), which have been recurring down the
ages,rise in countless numbers like the waves of the ocean, they will all perish as Self Attention,
Swarupa Dhyana, becomes more and more intense.  Without giving room even to the doubting though,
'Is it possible to destroy all these tendencies (vasanas) and to remain as Self alone?', one should persistently
cling to fast to Self attention.  However  great a sinner one may be, if, not lamenting 'Oh, I am a sinner
How can I attain Salvation?'  but completely giving up even the thought that one is a sinner, one is steadfast
in Self attention, one will surely be saved.;

(Sri Ramana Maharshi in Who am I?

Arunachala Siva.     

7767
What is bliss?

It is the experience of joy or peace in the state of Vijnana free of all activities and similar to deep sleep.
This is also called the state of Kevala Nirvikalpa, remaining without concepts.

- (Sri Ramana Maharshi in Spiritual Instruction, Chapter III)     


Arunachala Siva.

7768
Bhagavan Ramana's kindness was proverbial.  His concern for
the downtrodden and ignorant was phenomenal.  His kindness
was directly proportional to the misery of the visitor.  Also,
his welcoming smile to an infant was warmer than that to a
learned scholar.

There were several occasions when people exceeded their
limits in their talk and 'discourses' with Bhagavan Ramana.
Such behavior was looked upon as a nuisance by those who
came to Him for meditation or self enquiry which was facilitated
by His presence and some of them did feel the results straightaway.

There was one Sanksrit scholar who came and was talking about
scriptures everyday, day in and day out.  Everyone got annoyed
but Bhagavan simply was listening to him.  After a few days,
the Pandit came to the Old Hall and simply kept silent!  No talks,
no Sanskrit scriptures, no lingual diarrohea!  Bhagavan Ramana
simply looked at the devotees and said:  Pandit has also become
like us! 

On another occasion, a Pandit was speaking in Sanskrit.  Again,
torrents of speeches in the tongue of the gods that even gods
would begin to sulk. Jagadeeswara Sastri had to stand up and
shout:  "O dhushta, (mischievous fellow)  please stop all this nonsense!" Pandit then kept quiet.

Why did aberrations occur?  By the touch of Bhagavan's Sakti,
the mind of some visitors got churned and their latent tendencies,
vasanas, surfaced.  These were imbued with three gunas and
showed themselves as irreverent acts.

This is how a Guru acts due to abundant grace.

Nokkiye karuthi mei thakkiye pakkuvamm
Akki nee andu aruL arunachala!  (Verse 66 of Sri AAMM)

By seeing, considering or thinking, and then by touching
me, you cooked me with your grace, O Arunachala!

Arunachala Siva.

7769
"Sir", I ask the bio scientist, 'neurons or proteins are made up of atoms and molecules.  Like bone, blood,
muscle or hair, the brain is also structured out of matter, and matter is insentient, inert.  What exudes
or effervesces out of matter has also to be insentient and inert. Honestly, it is dead matter.  But are you
insisting that dead matter produces life.

I consider myself a sentient being because I am aware of myself to start with, and therefore aware of you,
it, and the world, and I perceive and respond.  Matter cannot do that.  So where does this conscious energy
enter my material body frame?"

He replies:  "The m special arrangement of molecules in the brain and the nervous system makes it possible.
Everything is molecular, and the key to the complex web of secret of life is our recent discovery of DNA.
On this new frontier Nature will be overtaken by science.  Your God lost the race."

The conversation had ended.  My question has been evaded, not answered. Whatever is product of
matter must be material too.  Are we to understand that life is only a word that refers to the 'dead'
phenomena?  Darwin reportedly asked in his Note Books, 'What is unusual about consciousness?
As sweat oozes out of the skin, so does consciousness ooze out of the brain." If that is right, death
is the true face of creation and life a mask laid falsely upon it.  Fortunately, that is not right.

contd.,

Arunachala Siva.             

7770
He was a loyal and humble man.   When he and his wife left Calcutta for the last time, his former students
and teachers crowded Howrah Railway Station to say good bye.  He was astonished at their enthusiastic
send off.  The railway carriage was filled with flowers and other gifts.  I think that today too, if he was aware
of it, he would be amazed that his memory is held in deep reverence;  but it is nonetheless true that he
inspires our respect, not with extravagant praise but quiet affection for someone who never expected adulation
but who gave himself sincerely to all that he thought best and lived his life with the utmost integrity at the
highest possible standard to which he could aspire.

concluded.

Arunachala Siva.   
   

Pages: 1 ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 [518] 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... 2907