Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 [518] 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... 3200
7756
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 18, 2016, 08:15:09 AM »
Verse  10:


நீராருஞ் சடையாரை
    நீடுமன ஆலயத்துள்
ஆராத அன்பினால்
    அருச்சனைசெய் தடியவர்பால்
பேராத நெறிபெற்ற
    பெருந்தகையார் தமைப்போற்றிச்
சீராருந் திருநீடூர்
    முனையடுவார் திறம்உரைப்பாம்.

Having hailed the great one that gained
The everlasting company and servitorship
Of the devotees of the river-crested Lord
By enshrining and adoring, in in-satiate love,
Siva in his immense, mental shrine, we now
Proceed to narrate the glory of Munaiyatuvaar
Of glorious and divine Needoor.   

Vaayilar Nayanar Puranam concluded.


Arunachala Siva.


7757
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 18, 2016, 08:12:00 AM »
Verse  9:


அகமலர்ந்த அர்ச்சனையில்
    அண்ணலார் தமைநாளும்
நிகழவரும் அன்பினால்
    நிறைவழிபா டொழியாமே
திகழநெடு நாட்செய்து
    சிவபெருமான் அடிநிழற்கீழ்ப்
புகலமைத்துத் தொழுதிருந்தார்
    புண்ணியமெய்த் தொண்டனார்.   


In abiding love, for many many days, he did,
Without let or hindrance, daily the Antariyaga Pooja
To the Merciful One, ceaselessly; thus he reached
The haven of the hallowed feet of Lord Siva, and there
The true and holy servitor adores and abides eternally.

Arunachala Siva.

7758
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 18, 2016, 08:08:48 AM »
Verse  8:


மறவாமை யால்அமைத்த
    மனக்கோயில் உள்ளிருத்தி
உறவாதி தனையுணரும்
    ஒளிவிளக்குச் சுடரேற்றி
இறவாத ஆனந்தம்
    எனுந்திருமஞ் சனமாட்டி
அறவாணர்க் கன்பென்னும்
    அமுதமைத்துஅர்ச் சனைசெய்வார்.   Rearing within a mental shrine of non forgetfulness,
He lit the lustrous lamp of godly consciousness;
Immortal bliss constituted his ablutions to the Lord;
He offered unto the Lord of Dharma, the nectarean food
Of his love; thus, even thus, he did his pooja.

Arunachala Siva.

7759
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 18, 2016, 08:06:00 AM »
Verse  7:


வாயி லாரென நீடிய மாக்குடித்
தூய மாமர பின்முதல் தோன்றியே
நாய னார்திருத் தொண்டில் நயப்புறு
மேய காதல் விருப்பின் விளங்குவார்.

His great clan was the ancient Vaayilaar-clan;  he was
The chief of this pure and traditionally great clan;
He was poised in the servitorship of the Lord,
And glowed in splendorous love and devotion.

Arunachala Siva.

7760
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 18, 2016, 08:03:37 AM »
Verse  6:


மன்னு சீர்மயி லைத்திரு மாநகர்த்
தொன்மை நீடிய சூத்திரத் தொல்குலம்
நன்மை சான்ற நலம்பெறத் தோன்றினார்
தன்மை வாயிலார் என்னுந் தபோதனர்.


In this eternally glorious, beauteous and great city
Of Mayilai, he came to be born in the hoary Sudra caste
For its gaining the greatest weal and well-being;
He was a lofty tapaswin and he was called Vaayilaar.

Arunachala Siva.

7761
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 18, 2016, 08:00:50 AM »
Verse  5:


வீதியெங்கும் விழாவணி காளையர்
தூதுஇ யங்குஞ் சுரும்பணி தோகையர்
ஓதி யெங்கும் ஒழியா அணிநிதி
பூதி யெங்கும் புனைமணி மாடங்கள்.


Near the white mansions, the stainless moon that seemed
To pass through the inter-spaces of posts of fluttering
Flags, feeling vanquished by the visages
Of the coral-lipped lasses, move away, as if scared,
To hide itself in a secret place.

Arunachala Siva.

7762
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 18, 2016, 07:58:08 AM »
Verse  4:


தவள மாளிகைச் சாலை மருங்கிறைத்
துவள்ப தாகை நுழைந்துஅணை தூமதி
பவள வாய்மட வார்முகம் பார்த்தஞ்சி
உவள கஞ்சேர்ந் தொதுங்குவ தொக்குமால்.


Near the white mansions, the stainless moon that seemed
To pass through the interspaces of posts of fluttering
Flags, feeling vanquished by the visages
Of the coral-lipped lasses, move away, as if scared,
To hide itself in a secret place.

Arunachala Siva.

7763
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 18, 2016, 07:55:46 AM »
Verse  3:


கலஞ்சொ ரிந்த கரிக்கருங் கன்றும்முத்
தலம்பு முந்நீர் படிந்தணை மேகமும்
நலங்கொள் மேதிநன் னாகுந் தெரிக்கொணா
சிலம்பு தெண்டிரைக் கானலின் சேணெலாம்.


In the whole stretch of the beach near which lucid
And resounding waves toss about,
Elephant-calves which were-brought in ships,
Clouds that sailed close to the ground after absorbing
The water of the sea which washes ashore pearls,
And buxom buffalo calves
Are found mixed up indistinguishably.

Arunachala Siva.

7764
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 18, 2016, 07:52:51 AM »
Verse  2:நீடு வேலைதன் பால்நிதி வைத்திடத்
தேடும் அப்பெருஞ் சேமவைப் பாமென
ஆடு பூங்கொடி மாளிகை யப்பதி
மாடு தள்ளு மரக்கலச் செப்பினால்.


The great sea in search of a treasury to store
Its wealth, deeming the ships as such, poured
Into them its riches; near the beauteous town
Abounding in mansions whence beauteous flags
Wafted aloft, the ships--verily the containers
Of the sea?s riches--, lavishly poured out the riches.   

Arunachala Siva.

7765
34.  Consciousness alone am I.  There is no doubt of this.  This triad of worlds is
consciousness alone.  Whatever little speech there be, whatever little japa by the
mind, whatever little action of the mind - all are Brahman alone.

35. 'All is naught' is the true mantra.  The individual is of the form of Brahman.
'Brahman is all this' is the best of all the great mantras.

36.  The unuttered mantra is the true mantra.  Absence of thought is supreme and grand. The conviction 'All is Brahman' - this is indeed the supreme state.

37. The certitude that all is Brahman is the glorification of Mahadeva.  The certitude
that all is Brahman is equal to the great worship of Siva.

38.  The experience that all is Brahman is the form of everything.  There is no doubt of this.   The conviction that all is Brahman is described as true renunciation.

39.The conviction that all is Brahman routs the presence and the absence of modes of mind.  The determination that all is Brahman is verily Mahadeva for sure.     

40.  The certitude that all is Brahman disentangles one from the reality of time.
The conviction that all is Brahman sets free from the realty of bodily existence.

contd.,

Arunachala Siva.

7766
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 17, 2016, 11:03:58 AM »
Tirup Pukali: (another name for Sirkazhi):

Verse  1:


ஆட லரவசைத்தா னருமாமறை தான்விரித்தான் கொன்றை
சூடிய செஞ்சடையான் சுடுகா டமர்ந்தபிரான்
ஏடவிழ் மாமலையா ளொருபாக மமர்ந்தடியா ரேத்த
ஆடிய வெம்மிறையூர் புகலிப் பதியாமே.He tied dancing cobras on his form. He expounded the great abstruse Vedas.
He has red matted locks, on which are worn flowers of Koṉṟai.
The master who stayed gladly in the cremation ground, having kept with desire
on one half the daughter of the great mountain on whose garland the petals are unfolding. Our Lord who danced to be praised by his devotees.
His place is the city of Pukali.

Arunachala Siva.7767
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 17, 2016, 10:55:46 AM »
Verse  11:


கண்ணுதலான் காதல்செய்கோயில் கழுக்குன்றை
நண்ணியசீர் ஞானசம்பந்தன் றமிழ்மாலை
பண்ணியல்பாற் பாடியபத்து மிவைவல்லார்
புண்ணியராய் விண்ணவரோடும் புகுவாரே.


On Kazhukkuṉṟu to which Siva who has a frontal eye, is warmly attached.
Those who are capable of reciting these ten Tamizh verses which are like garlands composed by Jnana Sambandhaṉ to whom fame is attached, having virtuous acts to their credit, will enter into heaven along with the celestial beings.

Padigam on Tiruk Kazhuk Kunram completed.


Arunachala Siva.

7768
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 17, 2016, 10:51:30 AM »
Verse  10:


தேயநின்றான் றிரிபுரங்கங்கை சடைமேலே
பாயநின்றான் பலர்புகழ்ந்தேத்த வுலகெல்லாம்
சாயநின்றான் வன்சமண்குண்டர் சாக்கீயர்
காயநின்றான் காதல்செய்கோயில் கழுக்குன்றே.


Siva stood on the chariot to destroy the three cities!  He stood when the Ganga
flowed swiftly on his matted locks He stood when all the worlds were perishing many people to praise his fame, when all things are absorbed into him.  The low and strong Jains and Buddhists remains to be heated by them.  Kazhukkuṉṟu is the temple to which Siva warmly attached.

Arunachala Siva.


7769
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 17, 2016, 10:47:51 AM »
Verse  9:


இடந்தபெம்மா னேனமதாயு மனமாயும்
தொடர்ந்தபெம்மான் றூமதிசூடி வரையார்தம்
மடந்தைபெம்மான் வார்கழலோச்சிக் காலனைக்
கடந்தபெம்மான் காதல்செய்கோயில் கழுக்குன்றே.


The god whose feet Vishnu could not see though assuming the form of a pig,
who was the cause for Brahma who followed to see the head assuming the form of a swam (Both could not see either feet or head). The god who is the husband of the daughter of the mountain and who wears a spotless crescent moon.  Kazhukuṉṟu is the temple to which the god who gained a victory our Yama (god of death) by raising the long leg to strike and kick him, is warmly attached.

Arunachala Siva.

7770
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 17, 2016, 10:44:34 AM »
Verse  8:


ஆதல்செய்தா னரக்கர்தங்கோனை யருவரையின்
நோதல்செய்தா னொடிவரையின்கண் விரலூன்றிப்
பேர்தல்செய்தான் பெண்மகள்தன்னோ டொருபாகம்
காதல்செய்தான் காதல்செய்கோயில் கழுக்குன்றே.Siva inflicted pain firing his toe firmly in an instant under the mountain which could not be uprooted, he allowed him to go away from mountain and granted him boons.
Kazhukkuṉṟu is the temple to which Siva, who bestowed his love by placing a lady on one half is warmly attached.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 [518] 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... 3200