Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 [516] 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... 2993
7726
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 12, 2016, 12:46:06 PM »
Verse 60:
60: பாலினும் சொல் இனியாய். பனி மா மலர்ப் பாதம் வைக்க--
மாலினும், தேவர் வணங்க நின்றோன் கொன்றை வார் சடையின்
மேலினும், கீழ்நின்று வேதங்கள் பாடும் மெய்ப் பீடம் ஒரு
நாலினும், சால நன்றோ--அடியேன் முடை நாய்த் தலையே?

ஏ, அபிராமி! பாலைவிட இனிமையான சொல்லை உடையவளே! நீ உன்னுடைய திருவடித் தாமரையை, திருமாலைக் காட்டிலும் உயர்ந்த தேவர்கள் வணங்கும் சிவபிரானின் கொன்றையனிந்த நீண்ட சடைமுடியில் பதித்தாய். அடுத்துன் அருட்கண்கள் பட்டு உயர்ந்து நிற்கும் நால்வகை வேதத்திலே உன்னுடைய திருவடித் தாமரைகளைப் பதித்தாய். ஆனால் இன்று நாற்றமுடைய நாயாகிய என்னுடைய தலையையும், உன்னுடைய திருவடிகளில் சேர்த்துக் கொண்டாய். (மேற்கூறிய சிவபெருமான், நான்கு வேதங்களோடு என்னையும் ஒப்பிட, நான் அவ்வளவு சிறந்தவனா?)

O Abhirami!  The One who has got sweeter voice than milk! You kept Your lotus like Feet on the head of
Siva (who is having grand head of long hairs and is wearing Konrai garlands! ) Sjva is greater than Vishnu
and other devas!  You also held Your lotus like Feet on the four Vedas!   But today You have kept Your
twin Feet on this head of mine which is smelling bad!  Am I greater than Siva and the four Vedas?

contd.,

Arunachala Siva.     
 

7727
Verse  143.

For those who merely act the part of the realized sage what enjoyment will there be, other than that of
the daily offerings of food they receive?  Can they know the bliss which is not known even to those whose
consciousness is pure, who have cut away desire, renouncing both inwardly and outwardly?

The text says 'nana kiriyai nadippavar' which means literally 'those who act out the conduct of Jnana.'
Here the word 'kiriyai' is used in the general sense of action, conduct.  TCS glosses it as nanacharam
- the practices related to jnana, the final stage on the Siddhanta spiritual path.

As described in a number of previous verses, bliss is a state which precedes the final state of liberation,
and in which there is a still a trace of discriminating consciousness.  In the final state itself there is no
longer any distinction between the bliss and the knower of it.  In that state, the Jnani is both the
Self, and the bliss of the Self;  he knows it by being it, since there is no other to know it objectively,'
hence it is called 'ariya inbam' - the bliss which is not known.  Sri Ramana has spoken of  bliss in the
following terms:

...ananda (bliss), is also called an obstacle, because in that state a feeling of separation from the source
of ananda, enabling the enjoyer to say, 'I am enjoying ananda' is present.  Even this has to be surmounted.
The final stage of samadhana or samadhi has to be reached in which one becomes Ananda or one with Reality,
and the duality of enjoyer and enjoyment ceases in the ocean of Sat Chit Ananda or the Self.
(Day by day with Bhagavan, 25.4.1946 morning.)

At the end of the verse the Tamizh text says 'avaa arutttu turavu aay' - cutting away desire and practicing
renunciation.  TCS glosses, 'turavu' is the ending of outward attachment.  'avaa aruttal' is the ending
of inner attachment. When both these forms of attachment fall away, the states of Chakalam and
Kevalam fall away. When these fall away, true realization appears.  The verse is an indirect reference to
Tirukkural in which Chapter 36, entitled Mey unarthal -Knowledge of the True is located  between
Chapter 35, Turavu - Renunciation and Chapter 37, Ava Aruttal - The Extirpation of Desire.

contd.,

Arunachala Siva.               

7728
24. When Siva destroys ever, Vishnu protects the three worlds, and verily the creator Brahma builds
the worlds, --- all these are like the horn of a hare.

25.  What is said to  be the soul, whatever speech uttered, and statements like 'this life cycle'  -- all
these are like the horn of a hare.

26.  Whatever is there in the Puranas, whatever established in the Vedas, the truths of entire Upanishads
are all like the horn of a hare.

27.  Whatever told to you in this chapter is all but a horn of a hare.  He who hears this secret himself
becomes Brahman.

28.  Listen well, O noble soul Nidagha!  The certitude that all is Brahman is hard to attain for men and even
for Gods.   

29.  Any form referred to as 'this', and again, as 'I' and whatever is seen, that is all Brahman alone.

30.  The notion 'this is body', that is verily fear itself, it is said.  In all the three periods of time, it is not.
All is Brahman alone.

contd.,

Arunachala Siva.   

7729


524. Because that Transcendental State has no peculiar marks or features, the mind cannot think of it,
nor the words describe it.  The words of the Vedantas teach Its real  nature only by negating whatever
is not That.
     
525. Whatever is describable in words or thinkable by the mind, is far that reason finite.  Because the
Real Self is beyond the reach of the mind and the intellect, therefore, those that are established in
Self call It the Infinite.

526.  Whatever is said, concerning the Supreme Reality by the Sages or by the Vedantas, has for
its purpose only the removal of the mistaken notions of the disciples.

527.  Just as Sita indicated Rama by negating all other princes, so the Vedantins indicate the
Truth of the Self by negating all else that could be mistakenly believed to be the Self.

528.Since the self shining, Solitary One Self is a thing neither to be known, nor to be directly
taught, therefore nothing is done for the aspirant by the teachings of the Guru, except to free him
from his Ignorance.

529.  Since the Self who is of the Nature of Pure Consciousness, is concealed by the ignorant by the
darkness, which consists of worldly knowledge, the teachings of the Guru bless the aspirant by
removing that knowledge-ignorance.

530. As one has nothing to do, for creating an empty space, except to remove the encumbering
unwanted lumber, so far obtaining the Self, nothing more is needed than the removal of the
false knowledge.

contd.,

Arunachala Siva. 
                   


7730
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 12, 2016, 09:29:22 AM »
Verse 456:உருகியஅன் புறுகாதல் உள்ளுருகி
    நனைஈரம் பெற்றாற் போல
மருவுதிரு மேனியெலாம் முகிழ்த்தெழுந்த
    மயிர்ப்புளகம் வளர்க்கு நீராய்
அருவிசொரி திருநயனத் தானந்த
    வெள்ளம்இழிந் தலைய நின்று
பொருவில்பதி கம்போக மார்த்தபூண்
    முலையாள்என் றெடுத்துப் போற்றி.In great longing which causes love to melt,
His heart melted; his body was bathed
In overflowing love; on his thrilled body the hair
Stood erect; from his eyes cascaded tears which
Seemed to feed
(the standing crops) of his hair;
Poised thus, he hymned the decade beginning
With the words: "Bhogamaartha Poon Mulaiyaal?"   


Arunachala Siva.

7731
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 12, 2016, 09:27:07 AM »
Verse 455:


நள்ளாற்றில் எழுந்தருள நம்பர்திருத்
    தொண்டர்குழாம் நயந்து சென்று
கொள்ளாற்றி லெதிர்கொண்டு குலவியுடன்
    சூழ்ந்தணையக் குறுகிக் கங்கைத்
தெள்ளாற்று வேணியர்தந் திருவளர்கோ
    புரமிறைஞ்சிச் செல்வக் கோயில்
உள்ளாற்ற வலங்கொண்டு திருமுன்பு
    தாழ்ந்தெழுந்தார் உணர்வின் மிக்கார்.


The devotees of Nallaaru, in love, received him
Joyously accompained with them he moved on, and adored
The ever-divine tower of the Lord; the Child
Ever conscious of God, circumambulated the shrine
Of spiritual opulence, and prostrated before the Deity.Arunchala Siva.

7732
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 12, 2016, 09:24:31 AM »
Verse  454:


பங்கயப்பா சடைத்தடஞ்சூழ் பழனநாட்
    டகன்பதிகள் பலவும் நண்ணி
மங்கையொரு பாகத்தார் மகிழ்கோயில்
    எனைப்பலவும் வணங்கிப் போற்றித்
தங்கிசையாழ்ப் பெரும்பாண ருடன்மறையோர்
    தலைவனார் சென்று சார்ந்தார்
செங்கைமான் மழுவேந்துஞ் சினவிடையார்
    அமர்ந்தருளுந் திருநள் ளாறு.


Reaching the many great shrines of the Chozha realm
Dight with tanks of green-leaved lotuses, he adored Him;
He hailed the many shrines, where the Lord who shares
In His frame His Consort, abides in joy; the chief
Of the Brahmins with the great Pannar whose Yaazh
Is the abode of music, came to Tirunallaaru
Where is enshrined the Lord whose mount is
The wrathful Bull and whose hands sport
The fawn and the Mazhu.


Arunachala Siva.

7733
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 12, 2016, 09:18:50 AM »
Verse  453:அணைவுறும்அக் கிளைஞருடன் பெரும்பாணர்
    ஆளுடைய பிள்ளை யார்தம்
துணைமலர்ச்சே வடிபணிந்து துதித்தருளத்
    தோணிபுரத் தோன்ற லாரும்
இணையில் பெருஞ் சிறப்பருளித் தொண்டருடன்
    அப்பதியில் இனிது மேவிப்
பணைநெடுங்கை மதயானை உரித்தவர்தம்
    பதிபிறவும் பணியச் செல்வார்.

சூழ இருந்த சுற்றத்தாருடன் பெரும்பாணர், ஆளுடைய பிள்ளையாரின் இரு மலர் அனைய திருவடிகளையும் வணங்கிப் போற்றிட, சீகாழியில் தோன்றிய தலைவரும், ஒப்பில்லாத பெருஞ்சிறப்புக்களை அவர்களுக்கு அளித்து, தம் தொண்டர்களு டனே அப்பதியில் இனிதாய் அமர்ந்திருந்த பின், அவர் பெரிய நீண்ட துதிக்கையையுடைய யானையை உரித்த இறைவரின் பிற பதிகளை யும் வணங்கச் செல்பவராய்,

(English translation not available)

Arunachala Siva.

7734
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 12, 2016, 09:15:59 AM »
Verse  452:


சிந்தையால் அளவுபடா இசைப்பெருமை
    செயலளவில் எய்து மோநீர்
இந்தயா ழினைக்கொண்டே இறைவர்திருப்
    பதிகஇசை இதனில் எய்த
வந்தவா றேபாடி வாசிப்பீர்
    எனக்கொடுப்பப் புகலி மன்னர்
தந்தயா ழினைத்தொழுது கைக்கொண்டு
    பெரும்பாணர் தலைமேற் கொண்டார்.
"Can the glory of music that defies thought, be
Bounded by the act
(of rendering)? Render with this
Very Yaazh the music of the Lord's divine decades
As befits it. " Then Perumpaanar adoringly
Received the Yaazh from the Prince of Pukali
And reverentially placed it on his crown.

Arunachala Siva.

7735
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 12, 2016, 09:13:04 AM »
Verse 451:


ஐயர்நீர் யாழ்இதனை முரிக்கும தென்
    ஆளுடையா ளுடனே கூடச்
செய்யசடை யார்அளித்த திருவருளின்
    பெருமையெலாம் தெரிய நம்பால்
எய்தியஇக் கருவியினில் அளவுபடு
    மோநந்தம் இயல்புக் கேற்ப
வையகத்தோர் அறிவுறஇக் கருவிஅள
    வையின்இயற்றல் வழக்கே என்றார்."O great one! How is it that you think of destroying
This Yaazh? Can this instrument encompass
All the glory of the grace of the red-haired Lord who is
Concorporate with His Consort? Yet in keeping with
Our capacity and subject to its limitations, it will spell
Good to play it for men on earth to know of it."


Arunachala Siva.

7736
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 12, 2016, 09:08:41 AM »
Verse  450:


வீக்குநரம் புடையாழி னால்விளைந்த
    திதுவென்றங் கதனைப் போக்க
ஓக்குதலும் தடுத்தருளி ஐயரே
    உற்றஇசை யளவி னால்நீர்
ஆக்கியஇக் கருவியினைத் தாருமென
    வாங்கிக்கொண் டவனி செய்த
பாக்கியத்தின் மெய்வடிவாம் பாலறா
    வாயர்பணித் தருளு கின்றார்.


"This is on account of the yaazh strung with guts."
So, when he lifted it up to dash it to pieces
The godly child whose lips are ever fragrant with the Milk,
The very form of Truth, and who came to be born
By the world's blessedness, preventing his act
Commanded him thus: "O great one, give me this Yaazh
On which you play in unison with the laws
Propounded by the works on music."
Receiving it from him he spake thus:

Arunachala Siva.

7737
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 12, 2016, 09:02:32 AM »
Verse 449:அப்பொழுது திருநீல கண்டஇசைப்
    பெரும்பாணர் அதனை விட்டு
மெய்ப்பயமும் பரிவுமுறப் பிள்ளையார்
    கழலிணைவீழ்ந் தெழுந்து நோக்கி
இப்பெரியோர் அருள்செய்த திருப்பதிகத்
    திசையாழி லேற்பன் என்னச்
செப்பியதிக் கருவியைநான் தொடுதலின்அன்
    றோஎன்று தெளிந்து செய்வார்.


அதுபொழுது திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர், யாழ் வாசிப்பதைக் கைவிட்டு, உடலில் நடுக்கமும், உள்ளத்தில் வருத்தமும் பொருந்தப் பிள்ளையாரின் திருவடிகளில் விழுந்து வணங்கி எழுந்து நின்று, அவரைப்பார்த்து, `இந்தப் பெரியவர் அருளிச் செய்த திருப் பதிகத்தின் இசையை யாழில் இசைப்பேன் என்று மேற்கொள்ளச் செய்த இந்த யாழ்க் கருவியை நான் தொடுதலால் விளைந்ததன்றோ!' என்று உள்ளத்தில் தெளிந்து, அதற்குத்தக, மேற்கொண்ட செயலைச் செய்வாராய்,

(English translation not available.)


Arunachala Siva.

7738
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 12, 2016, 08:59:47 AM »
Verse  448:


வண்புகலி வேதியனார் மாதர்மடப்
    பிடியெடுத்து வனப்பிற் பாடிப்
பண்பயிலுந் திருக்கடைக்காப் புச்சாத்த
    அணைந்துபெரும் பாண னார்தாம்
நண்புடையாழ்க் கருவியினில் முன்புபோல்
    கைக்கொண்டு நடத்தப் புக்கார்க்
கெண்பெருகும் அப்பதிகத் திசைநரம்பில்
    இடஅடங்கிற் றில்லை யன்றே.When the Brahmin child of bounteous Pukali sang
Wondrously the decade, "Maathar madappidi"
And concluded it in its haunting tune,
The great Paanar neared him and essayed
To render it, as was his wont, in his Yaazh;
The music of the divine decade, however,
Far exceeded the valiance of the tuneful strings
Of his Yaazh.

Arunachala Siva.

7739
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 12, 2016, 08:56:45 AM »
Verse 447:


வேதநெறி வளர்ப்பவரும் விடையவர்முன்
    தொழுதுதிருப் பதிகத் துண்மை
பூதலத்தோர் கண்டத்துங் கலத்தினிலும்
    நிலத்தநூல் புகன்ற வேத
நாதவிசை முயற்சிகளால் அடங்காத
    வகைகாட்ட நாட்டு கின்றார்
மாதர்மடப் பிடிபாடி வணங்கினார்
    வானவரும் வணங்கி ஏத்த.
மறைகளின் நெறியை வளர்ப்பவரான பிள்ளை யாரும் ஆனேற்றை ஊர்தியாகக் கொண்ட இறைவர் திருமுன்பு நின்று, திருப்பதிகத்தின் உண்மைத் திறமானது, உலகத்தவரின் மிடற்றிலும் கருவியிலும், உலகினர் மறைவழிவகுத்த இசைநூல்களின் நாத வகை களினாலும் அடங்காத வகையினை அறியக் காட்டுமாறு நிலைநாட்டு பவராய்த் தேவர்களும் வணங்கிப் போற்றும்படி `மாதர் மடப்பிடி' எனத் தொடங்கும் திருப்பதிகத்தைப் பாடி வணங்கினார்.

(English Translation not available)

Arunachala Siva.


7740
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 12, 2016, 07:25:09 AM »Siva is said to be the greatest Mukunda-priya.  Hari (Narayana)
is said to be the greatest Siva Jnani.  They merge in jnana-bhakti.
Sri Sankara brings this idea in Verse 82 of Sri Sivananda Lahari.

Banatvam vrushabhatvam artha vaphusha bharyatvam- arya pathe,
Gonitvam sakitha mrudhanga vahata chetyadi rupam dadhou |
tvatpade nayanarpananja krutavan tvadeha bhago hari,
pujyataras sa eva hi na cheth ko va dadhanyodhika ||

O the concorporate of Ambika!  Hari because of his having become an arrow for you, having
become a bull as a vehicle, with half of your body as wife (Ardhanareeswara), having been a
boar, a girl-friend, and a drummer became the most lovable for you.  He has also donated his
eye for you.  He is also a part of your Hari-Hara form.  Because of these,  he becomes adorable
by all devotees.  Who is a greater than Hari in this world?

#

arrow -  in Tripura Samhara, Hari became the arrow for Siva's   bow.
bull - in the same Tripura Samhara, Hari became the bull,(as
a vehicle), when  Siva's chariot-wheel broke. 

#

wife - in Hari-Hara avatara, Hari is the wife of Hara (Siva).

Saint Tirunavukkarasar sings:  "Where is the wife for you, O
Siva, without Hari?"  Hari and Parvati are brother and sisters.
Hari and Parvati are said to be the same principle.
 
boar - in Arunachala Puranam, it is said that Hari (Vishnu) went
as a boar to dig the earth to see Siva's feet.
girl-friend - sakita - When the milky ocean was churned and when
Siva was called to take the poison, Hari came as Mohini, the seductive girl.
 (Srimad Bhagavatam).

drummer -  in the Pradoshakala Natya, when Siva dances, the drummer is Hari.

donating the eye - During a puja by Hari to Siva, it so happened,
one lotus (out of 1000 lotuses) became less.  The lotus eyed
Narayana, submitted his eye in lieu of lotus.  There is a temple
in Thanjavur District of Tamizh Nadu for Siva, where he is called
Hari Netrarpaneswarar.  Siva, for whom Hari submitted his eye, in puja.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 [516] 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... 2993