Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 [515] 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... 2972
7711
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 25, 2016, 12:42:30 PM »
Verse  43:43: பரிபுரச் சீறடிப் பாசாங்குசை, பஞ்சபாணி, இன்சொல்
திரிபுர சுந்தரி, சிந்துர மேனியள் தீமை நெஞ்சில்
புரிபுர, வஞ்சரை அஞ்சக் குனி பொருப்புச்சிலைக் கை,
எரி புரை மேனி, இறைவர் செம்பாகத்து இருந்தவளே.

சிலம்பணிந்த அழகிய பாதங்களை உடையவளே! பாசத்தையும் அங்குசத்தையும் உடையவளே! பஞ்ச பாணங்களையும், இனிமையான சொல்லையுமுடைய திரிபுர சுந்தரியே! சிவந்த சிந்தூர மேனி உடையவளே! கொடிய மனத்தையுடைய முப்புரத்தை ஆண்ட அசுரரை அஞ்சி நடுங்கும்படி முப்புரத்தை அழித்த சிவபெருமானின் இடப்பாகத்தில் அமர்ந்தவளே!

O Abhirami!  You have got beautiful legs with silambu (an ornament worn on the feet).  You have got
pasam (the rope which the goddess drags the soul),  and ankusam  (control of the rope),  with You.
You have also five flower arrows.  You have got sweet voice, O Tripura Sundari!  You have got red
sinthuram like body.  You have got the left form of Siva who burnt the terrible demons  who made
everyone afraid of them. 

contd.,

Arunachala Siva.     

7712
8.  Whatever heard by the ears, wherever looked forward by the eyes, the eyes, the ears and the body
are all illusory.  There is no doubt about this.

9.  That which is substantial; that which is fictitious and whatever objective learning there is, they are
all illusory.

10.  'Who am I?', 'What is that or this?'  'I am He    -  these  and other such statements are naught.
Whatever is imagined of the world is all illusory, no doubt.

11.  All practices, all confidentialities all deluding causes, appellations such as 'all beings' - all these are,
for sure, illusory.       

12.  All differences and distinctions; all delusion of aspiration, all erroneous variability are all, no doubt,
illusory.

13.  'The protector is Vishnu', 'Brahma is the cause of creation', Siva destroys'  - such and other statements
are all, no doubt, illusory.

14.  Ritualistic baths, repetition of sacred sounds, penance, fire ceremony, traditional study, worship of
deities, sacred syllables, lineage and holy company are all, no doubt, illusory.

15.  Everything is illusory.  The world is illusory. So are past, present and future.  The nothingness achieved
by negation is naught. Everything is illusory, no doubt.

contd.,

Arunachala Siva.     
       

7713
406.  Like the screen light is the Real Self; like the pictures are the souls. Thus the appearance of a
plurality of souls does not affect the final Truth of Experience, the Oneness of the Self.

407.  One believes in the plurality of selves by believing that the soul is the Real Self; but he does
not know the Real Self by Experience, being misled by his belief in multiplicity.

408.  As in the waters in separate vessels there appear many different images of the one moon, so
in the minds within bodies there appear many souls. which are only reflected images of the One
Real Self.

409. As the real moon is only one, so the Real Self is only One.  As there are many reflections of the
moon, so there are seen a great many souls.

410.  As, when one reflected image of the moon is lost, the other images go on appearing  as before,
so when one pseudo consciousness (a soul,) dies, the others continue to appear as before, though
unreal.

411.  Whoever obtains Awareness of the Real Self, for him this worldly life comes to an end.  The others
continue to wander here as before, as long as they are not aware of their Real Nature.

412.  This illustration has been vouchsafed by sages, according to their false knowledge, to men of
immature minds.  But this discussion can have no meaning at all for those who realize the unreality
of the individual soul.

413.  As in dream there appears as real a multitude of souls created by mental delusion, just so
appears as real, in waking also, a multitude of these souls.


contd.,

Arunachala Siva.         

7714
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 25, 2016, 10:43:21 AM »
Verse  286:போற்றிய காதல் பெருகப்
    புள்ளிருக் குந்திரு வேளூர்
நாற்றடந் தோளுடை மூன்று
    நயனப்பிரான் கோயில் நண்ணி
ஏற்றஅன் பெய்தவ ணங்கி
    இருவர்புள் வேந்தர் இறைஞ்சி
ஆற்றிய பூசனை சாற்றி
    அஞ்சொற் பதிக மணிந்தார்.


In soaring love he reached the shrine
At Pull-irukkum-tiru-Velur of the Lord
Whose mighty shoulders are four and whose eyes
Are three, and in abounding love, adored Him;
He hailed the Lord with beauteous hymns,
Celebrating therein the worship and Pooja
Thither performed by the two kings of birds.   

Arunachala Siva.

7715
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 25, 2016, 10:40:38 AM »
Verse 285:


திருமறைச் சண்பைய ராளி
    சிவனார் திருக்கண்ணார் கோயில்
பெருவிருப் பாலணைந் தேத்திப்
    பிஞ்ஞகர் கோயில் பிறவும்
உருகிய அன்பால் இறைஞ்சி
    உயர்தமிழ் மாலை கொண் டேத்தி
வருபுனற் பொன்னி வடபால்
    குடதிசை நோக்கி வருவார்.   


The Ruler of Sanbai abounding in the Vedas, came
In great love to Lord Siva?s Tiru-k-Kannaar Koyil
And adored Him, singing His glory in divine decades;
He visited the other temples of the Lord who is decked
With pigngnakam, and in melting love thither adored,
Hailing the Lord in lofty garlands of Tamizh verse;
Then he fared forth on the northern bank
Of the Ponni westward.

Arunachala Siva.
7716
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 25, 2016, 10:38:02 AM »
Verse 284:


சங்க நாதங்கள் ஒலிப்பத்
    தழங்குபொற் கோடு முழங்க
மங்கல வாழ்த்துரை எங்கும்
    மல்க மறைமுன் இயம்பத்
திங்களும் பாம்பும் அணிந்தார்
    திருப்பதி எங்கும்முன் சென்று
பொங்கிய காதலிற் போற்றப்
    புகலிக் கவுணியர் போந்தார்.   


Conches blew, bright and beauteous Kompoos roared;
Auspicious words filled the air everywhere;
Vedas chanted ahead of them all;
Thus the Kauniya-chief of Pukali fared forth
To adore in swelling love, at the sacred shrines
Of the Lord who is bedecked with the crescent
And the serpent.


Arunachala Siva.

7717
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 25, 2016, 10:34:42 AM »
Verse 283:


சின்னந் தனிக்காளந் தாரை
    சிரபுரத் தாண்டகை வந்தார்
என்னுந் தகைமை விளங்க
    ஏற்ற திருப்பெயர் சாற்ற
முன்எம் மருங்கும் நிரந்த
    முரசுடைப் பல்லிய மார்ப்ப
மன்னுந் திருத்தொண்ட ரானார்
    வந்தெதிர் கொண்டு வணங்க.


Cinnam the unique Kaalam and Taarai
Were sounded to announce his advent thus:
"Lo and behold! The great one of Sirapuram is coming!"
Proclaiming his varied and holy names
The sacred instruments were sounded;
Before him and in the sides they beat the drums
And played many an instrument; divine servitors
That came to receive him, adored him.

Arunachala Siva.

7718
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 25, 2016, 10:32:25 AM »
Verse  282:அத்திரு மூதூரின் உள்ளார்
    அமர்ந்துடன் போதுவார் போத
மெய்த்தவர் அந்தணர் நீங்கா
    விடைகொண்டு மீள்வார்கள் மீள
முத்தின் சிவிகைமேல் கொண்டு
    மொய்யொளித் தாமம் நிரைத்த
நித்தில வெண்குடை மீது
    நிறைமதி போல நிழற்ற.Of the residents of the hoary and opulent town
The true tapaswis went with him
While the Brahmins returned reluctantly;
He rode the pearly palanquin over which
Was held aloft the parasol, white and pearly.
Decked with rows of pearls in serried order,
It shone bright like the full moon.

Arunachala Siva.

7719
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 25, 2016, 10:29:49 AM »
Verse 281:ஆண்டகை யாரும் இசைந்தங்
    கம்பொற் றிருத்தோணி மேவும்
நீண்ட சடையார் அடிக்கீழ்ப்
    பணிவுற்று நீடருள் பெற்றே
ஈண்டு புகழ்த்தாதை யார்பின்
    எய்திட யாழ்ப்பாண ரோடும்
காண்தகு காழி தொழுது
    காதலி னால்புறம் போந்தார்.To this the great one consented; he adored prostrating
At the feet of the Lord of long, matted hair
Enshrined in the auric and beauteous Ark
And blessed with His everlasting grace he moved out;
His father followed him; Yaazh-p-Paanar went
Along with him; adoring Kaazhi, beauteous to behold,
In love, he departed therefrom.

Arunachala Siva.

7720
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 25, 2016, 10:26:13 AM »
Verse  280:


பெருகு விருப்புடன் நோக்கிப்
    பெற்ற குலத்தாதை யாரும்
அருமையால் உம்மைப் பயந்த
    அதனாற் பிரிந்துறை வாற்றேன்
இருமைக்கும் இன்ப மளிக்கும்
    யாகமும் யான்செய வேண்டும்
ஒருமையால் இன்னஞ் சிலநாள்
    உடன்எய் துவேன்என் றுரைத்தார்.

The father of the noble family who gave birth
To the godly child eyed him in great love,
And said, "I am your father by reason
Of my rare askesis, and cannot suffer your separation;
I must also perform Yagas which, confer happiness
In this life here and hereafter, therefore will I
Be accompanied with you for a few days
With your leave."   

Arunachala Siva.
7721
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 25, 2016, 10:22:19 AM »
Verse 279:அங்கண் அமர்கின்ற நாளில்
    அருந்தமிழ்நா டெத்தி னுள்ளும்
திங்கட் சடையண்ண லார்தம்
    திருப்பதி யாவையுங் கும்பிட்
டெங்குந் தமிழ்மா லைபாடி
    ஏத்திஇங் கெய்துவன் என்று
தங்குலத் தாதையா ரோடுந்
    தவமுனி வர்க்கருள் செய்தார்.


As he thus abode there he was pleased
To inform his father and the saints of tapas thus:
"In this rare Tamizh Nadu I am to make
A Pilgrimage to all the holy shrines of the Lord
Who wears a crescent on His matted hair, adore
And hail Him in garlands of Tamizh verse,
And then return here."


Arunachala Siva.

7722
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 25, 2016, 10:19:55 AM »
Verse 278:


இன்னிசை பாடின எல்லாம்
    யாழ்ப்பெரும் பாணனார் தாமும்
மன்னும் இசைவடி வான
    மதங்கசூ ளாமணி யாரும்
பன்னிய ஏழிசை பற்றிப்
    பாடப் பதிகங்கள் பாடிப்
பொன்னின் திருத்தா ளம்பெற்றார்
    புகலியிற் போற்றி யிருந்தார்.


All the decades of sweet music sung thus by him
Were played on the Yaazh by the great Paanar
And were also simultaneously sung
By Matangka Choolamani, an embodiment
Of harmonious and nectarean music;
They did so pursuing the seven-fold way of music;
He who was blessed with the holy cymbals
Wrought of gold, sang the decades, hailed the Lord
And abode at Pukali.

Arunachala Siva.

7723
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 25, 2016, 10:17:17 AM »
Verse  277:


நாலடி மேல்வைப்பு மேன்மை
    நடையின் முடுகும் இராகம்
சால்பினிற் சக்கரம் ஆதி
    விகற்பங்கள் சாற்றும் பதிக
மூலஇலக்கிய மாக எல்லாப்
    பொருள் களும் முற்ற
ஞாலத் துயர்காழி யாரைப்
    பாடினார் ஞானசம் பந்தர்.   The decade of Naalati-mel-vaippu,
The decades of Eraakam moving in swift
And lofty Metre, and sublime decades
Of Chakkaram and many others: Jnaana Sambandhar
Hymned these as the ideal and pioneer-literature
Packed completely with the principles of prosody,
On the Lord of Seerkaazhi, the Supreme One
Of the universe.

Arunachala Siva.

7724It was Chinnaswami's Liberation Day.  He merged with Bhagavan
in the year 1953.

The role of Chinnaswami or Sarvadhikari (means Manager) role is full of mixed aspects.  He was
authoritative, as his role demanded.  He had quarrel with many devotees of Bhagavan Ramana,
starting from Annamalai Swami, Ramanatha Brahmachari and to Suri Nagamma.  But his role as
an efficient administrator of the Asramam can never be under-estimated.

Any Brahma Jnani keeps himself aloof and does not take part in any administrative work.  It is not
his business to run ashrams, feed the devotees, and publish books. The person who takes that
role is the collaborator.  We have seen collaborators throughout the history of religion and philosophy.
We had Ananda for Buddha, we had St. John, who cried under the Cross and about whom Jesus
said to Mary:  "Please take care of him, as your son", were all collaborators. In recent times we
had Swami Vivekananda for Sri Ramakrishna and Swami Niranjananda for Bhagavan Ramana.

Chinnaswami joined Bhagavan, a few months after Mother Azhagamma's joining Her son.  By
that time, he had lost his wife, his only child (T.N. Venkataraman, later, Swami Ramana Padananda)
was left with his sister, a housewife (Alamelu - Athai Alamelu as devotees called her) and came
to Bhagavan Ramana.  Bhagavan knew the course of destiny beforehand and hence permitted him
to stay with him.  In due course, he became the Manager of the Asramam after say, 1924. 

Bhagavan Ramana never interfered with his work.  He kept golden silence whenever the devotees
complained to Him.  But to some, He gave green signal to ahead with certain work without informing
anyone else.  Like Annamalai Swami's construction work.  Suri Nagamma writing her Letters... etc.,
When clashes erupted with Chinnaswami, Bhagavan Ramana kept silent.  Only when Chinnaswami
threatened Annamalai Swami that he would expel him (Annamalai Swami), Bhagavan Ramana said:
Then I shall also go with him!  Things became alright.

Like Ananda, St. John, and Swami Vivekananda, the collaborator was taken to the fold
of Brahmaswarupam - the Guru, at the appropriate time.

(Ideas from Arthur Osborne's article.)

Arunachala Siva.   

7725Swami Niranjananda Swami felt that the cowshed should not  built as a large one.  But Annamalai
Swami made preparations for a large cowshed.  This was with Bhagavan's silent approval.
Because He knew the course of destiny as a Brahma Jnani, who is aware of the past, present and
future of all devotees and things that would happen.

With Ramanatha Brahmachari, Chinnaswami quarreled for some right reasons.  Brahmachari was
a terrible myopic wearing very thick glasses.  Still, as a Gandhian, he was making the thread with
his charka, the wheel.  Sarvadikari asked him to stop, lest it would weaken his eyesight further,
as he had to look into the slender thread always.  Brahmachari refused.  He lifted him bodily and
rolled him down the steps outside the kitchen.  Ramanatha did not still concede.  Sarvadikari stared
at him and said:  "Do you know who I am?"  Ramanatha Brahmachari politely answered:  If both of
us knew who we are, then we shall not be here."  Ramanatha spoke the Who am I? philosophy in
one sentence!

With Suri Nagamma, again, Sarvadikari did not want her to write the famous Letters from Sri
Ramanasramam, covering the incidents/conversations in the Hall.  Sarvadikari felt, as he had
experience of Paul Brunton, that such devotees might later write books and say that those were
their own ideas!  Suri Nagamma told him that she would stop.  But she continued, stealthily,
writing the days' conversations in the form of a letter, at night, in her small house.  Bhagavan
Ramana knew everything!

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 [515] 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... 2972