Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 [515] 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... 3062
7711
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 15, 2016, 09:15:36 AM »
Verse  1126:சென்னியிள மதியணிந்தார்
    மருவுதிரு இடைச்சுரத்து
மன்னுதிருத் தொண்டர்குழாம்
    எதிர்கொள்ள வந்தருளி
நன்நெடுங்கோ புரம்இறைஞ்சி
    உட்புகுந்து நற்கோயில்
தன்னைவலங் கொண்டணைந்தார்
    தம்பிரான் திருமுன்பு.


Well-received by the servitor-throng that abode
At Tiruvitaicchuram whose Lord wears the crescent
In His crest, he marched on and arrived at the great
And tall tower; he adored it, moved in,
Circumambulated the godly shrine, and came
Before the presence of the Lord.

Arunachala Siva.

7712
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 15, 2016, 09:13:20 AM »
Verse 1125:


அங்கண்அமர் வார்உலகா
    ளுடையாரை அருந்தமிழின்
பொங்கும்இசைப் பதிகங்கள்
    பலபோற்றிப் போந்தருளிக்
கங்கையணி மணிமுடியார்
    பதிபலவும் கலந்திறைஞ்சிச்
செங்கண்விடைக் கொடியார்தம்
    இடைச்சுரத்தைச் சேர்வுற்றார்.


The godly child that sojourned there, hailed
The Lord of the worlds in many a decade
Of swelling melody, and left the town; on his way
He adored in love, in many shrines, the Lord
Who wears in his crown the Ganga, and reached
Vitaicchuram of the Lord whose banner sports
The red-eyed Bull.


Arunachala Siva.

7713
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 15, 2016, 09:11:00 AM »
Verse 1124:


பரவிவரும் ஆனந்தம்
    நிறைந்ததுளி கண்பனிப்ப
விரவுமயிர்ப் புளகங்கள்
    மிசைவிளங்கப் புறத்தணைவுற்
றரவநெடுந் திரைவேலை
    அணிவான்மி யூர்அதனுள்
சிரபுரத்துப் புரவலனார்
    சிலநாள்அங் கினிதமர்ந்தார்.

Tears of joy be-dewed his eyes and flowed down;
The hair on his thrilled body stood erect; thus
He moved out of the shrine; the lord of Sirapuram
Sweetly sojourned in Tiruvaanmiyur situate
On the roaring wave-swept shore.

Arunachala Siva.


7714
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 15, 2016, 09:08:50 AM »
Verse 1123:


தாழ்ந்துபல முறைபணிந்து
    தம்பிரான் முன்னின்று
வாழ்ந்துகளி வரப்பிறவி
    மருந்தான பெருந்தகையைச்
சூழ்ந்தஇசைத் திருப்பதிகச்
    சொன்மாலை வினாவுரையால்
வீழ்ந்தபெருங் காதலுடன்
    சாத்திமிக இன்புற்றார்.He prostrated before the Lord again and again;
He stood before His presence in blessed joy;
In great and fitting love he adorned the Lord--
The Remedy for the malady of transmigration--,
With a musical decade, verily a garland of verse
In the form of Vinaavurai, and felt immensely happy.

Arunachala Siva.

7715
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 15, 2016, 09:06:36 AM »
Verse  1122:


மிக்குயர்ந்த கோபுரத்தை
    வணங்கிவியன் திருமுன்றில்
புக்கருளிக் கோயிலினைப்
    புடைவலங்கொண் டுள்ளணைந்து
கொக்கிறகு மதிக்கொழுந்தும்
    குளிர்புனலும் ஒளிர்கின்ற
செக்கர்நிகர் சடைமுடியார்
    சேவடியின் கீழ்த்தாழ்ந்தார்.

He adored the tall tower and moved into the spacious
Courtyard; he circumambulated the shrine; he fell
At the roseate feet of the Lord whose ruddy matted hair
Glows with Kokkiraku, the crescent and the cool Ganga.

Arunachala Siva.

7716
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 15, 2016, 09:04:10 AM »
Verse 1121:


திருவான்மி யூர்மன்னும்
    திருத்தொண்டர் சிறப்பெதிர
வருவார்மங் கலஅணிகள்
    மறுகுநிரைத் தெதிர்கொள்ள
அருகாக இழிந்தருளி
    அவர்வணங்கத் தொழுதன்பு
தருவார்தங் கோயில்மணித்
    தடநெடுங்கோ புரம்சார்ந்தார்.The devotees that abode at Tiruvaanmiyur, to receive
The godly child in great splendor, had the streets
Adorned with rows of auspicious festoons
And other decorations, and came near his presence;
The godly child stepped out of his palanquin, paid
Obeisance to them that adored him and reached
The tall and beauteous tower of the temple
Of the Lord who blesses lives with loving grace.

Arunachala Siva.

7717
At the invitation of his brother, Siva Chidambaram,  Thayumanavar visited his ancestral home at Vedaranyam.
Here his relatives requested Thayumanavar to marry Mattuvar Kuzhali, a virtuous young girl whom
they had selected for him.  Thayumanavar then consulted his mentor and philosopher guide, Mouna Guru
who said that marriage was never an impediment to those pursued their spiritual goal with seriousness.
The guru therefore advised Thayumanavar to go ahead with his marriage.  Accordingly,the marriage of
Thayumanavar with Mattuvar Kuzhali was solemnized. He was blessed with a son who was named
Kanaka Sabapathi.   Unfortunately, soon after the child's birth his wife passed away.

Thayumanavar thereafter lived in seclusion, practicing self inquiry.  Once again he met his guru, Mouna
Guru Desikar, who reiterated his advice to observe silence. His Guru who had earlier declined declined
Thayumanavar's request for initiation, now in order of renunciants (sannyasa).       

Perhaps the guru, in his wisdom, had wanted Thayumanavar to pass through the stage of family
life (grihastha asrama) to fulfill some of his latent tendencies (vasanas), before he could progress in   
spiritual life.  Thayumanavar then embarked on a pilgrimage.  At Chidambaram, standing before
Lord Nataraja, he immersed himself in thoughts of God, marveling at His Grace, splendor and beauty.
He composed beautiful hymns in praise of Lord Nataraja:  'There is no greater treasure than Thy grace,
no greater power than Thou, no greater delight than Your vision.  Overwhelmed with devotion,
I become one with You.'

contd.,

Arunachala Siva.         

7718
20.  Brahman alone is Being Consciousness Bliss,  Brahman alone.  Joy is Brahman everywhere
manifesting as the adorable.

21.  The individual exhibiting auspicious tendencies shines as Siva always.  The individual with sinful
traits remains to experience hell.

22. Brahman alone shines as senses, Brahman alone as the objects and the activity is only Brahman.
All is indeed Brahman alone.

23.  All joy is only Brahman.  Brahman alone is knowledge personified.  The operation of Maya is
said to be Brahman alone.

24. The process of sacrifice is Brahman alone.  The heart-space is Brahman alone.  The essence of liberation
is said to be Brahman only.  All is indeed  Brahman alone.   
 
25.  The pure and the impure are only Brahman.  The cause of all is Brahman alone.  The affairs of the
earth are Brahman alone.  All is indeed Brahman alone.

26.  The ever satisfied Self is Brahman alone.  All the days are Brahman only.  The silent Self of the beings
is Brahman only.  All is indeed Brahman alone.

contd.,

Arunachala Siva.     

7719
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 14, 2016, 11:05:40 AM »
Verse 1120:

திருத்தொண்டர் அங்குள்ளார்
    விடைகொள்ளச் சிவநேசர்
வருத்தம்அகன் றிடமதுர
    மொழியருளி விடைகொடுத்து
நிருத்தர்உறை பிறபதிகள்
    வணங்கிப்போய் நிறைகாதல்
அருத்தியொடும் திருவான்மி
    யூர்பணிய அணைவுற்றார்.

The devotees of that place took leave of him;
With sweet words he graced Sivanesar, dispelled
His distress and gave him leave to depart.
Adoring the many shrines of the Lord-Dancer on his way,
He neared Tiruvaanmiyur to adore the Lord there.

Arunachala Siva.


7720
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 14, 2016, 11:02:09 AM »
Verse 1119:
தொழுதுபுறம் போந்தருளித்
    தொண்டர்குழாம் புடைசூழப்
பழுதில்புகழ்த் திருமயிலைப்
    பதியில்அமர்ந் தருளுநாள்
முழுதுலகுந் தருமிறைவர்
    முதல்தானம் பலஇறைஞ்ச
அழுதுலகை வாழ்வித்தார்
    அப்பதியின் மருங்ககல்வார்.
Having thus adored the Lord, he moved out
Acompanied with the devotees; he sojourned
In the flawless town of Tirumayilai; then he
That wept the world into deliverance, desiring
To adore the Lord, the Creator and Fosterer
Of all the worlds, in all His shrines
Of preeminence, departed from that town.

Arunachala Siva.


7721
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 14, 2016, 10:59:19 AM »
Verse  1118:

தேவர்பிரான் அமர்ந்தருளும்
    திருக்கபா லீச்சரத்து
மேவியஞா னத்தலைவர்
    விரிஞ்சன்முதல் எவ்வுயிர்க்கும்
காவலனார் பெருங்கருணை
    கைதந்த படிபோற்றிப்
பாவலர்செந் தமிழ்பாடிப்
    பன்முறையும் பணிந்தெழுவார்.The Lord of wisdom that moved into the temple
Tirukkapaaleeccharam where abides the Lord
Of the celestial beings, hailed the great mercy
Of the Lord-Protector of all lives inclusive of Brahma,
Hymned Him and prostrated before Him many a time.

Arunachala Siva.7722
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 14, 2016, 10:56:34 AM »
Verse 1117:


பான்மையால் வணிகரும் பாவை தன்மணம்
ஏனையோர்க் கிசைகிலேன் என்று கொண்டுபோய்
வானுயர் கன்னிமா டத்து வைத்தனர்
தேனமர் கோதையும் சிவத்தை மேவினாள்.The pious and righteous merchant mused thus:
"I will not suffer to wed Poompaavai to any one else."
He took her to the sky-high Kanni-maatam;
She, the wearer of the garland, where chafers abide
Embedded in its flowers, reached Sivam
(in due time)

Arunachala Siva.

7723
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 14, 2016, 10:53:58 AM »
Verse 1116:


தெள்ளுநீ தியின்முறை கேட்ட சீர்கிளை
வெள்ளமும் வணிகரும் வேட்கை நீத்திடப்
பள்ளநீர்ச் செலவெனப் பரமர் கோயிலின்
உள்ளெழுந் தருளினார் உடைய பிள்ளையார்.


Sivanesar and his glorious and great kin that heard
The lucid exposition of righteous conduct, gave up
Their desire; fast like a down-flowing current
The godly child moved into the temple of the Supreme One.

Arunachala Siva.

7724
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 14, 2016, 10:51:48 AM »
Verse  1115:


வணிகருஞ் சுற்றமும் மயங்கிப் பிள்ளையார்
அணிமல ரடியில்வீழ்ந் தரற்ற ஆங்கவர்
தணிவில்நீள் பெருந்துயர் தணிய வேதநூல்
துணிவினை யருள்செய்தார் தூய வாய்மையார்.


Hearing him the merchant and his kin
Stood bewildered; they fell at the feet of the godly
Child and cried; to pacify their great distress
He that was an incarnation of the Holy Truth
Graced them with the import of the Vedic injunctions.

Arunachala Siva.

7725
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 14, 2016, 10:49:30 AM »
Verse 1114:


மற்றவர் தமக்குவண் புகலி வாணர்நீர்
பெற்றபெண் விடத்தினால் வீந்த பின்னையான்
கற்றைவார் சடையவர் கருணை காண்வர
உற்பவிப் பித்தலால் உரைத காதென.Thereupon the munificent lord of Sanbai spake to him
Thus; "Your daughter died of snake-bite;
By the grace of the Lord of dense matted hair
I have caused her to get reborn; so compliance
With your request is not possible.

Pages: 1 ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 [515] 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... 3062