Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 [513] 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... 3061
7681
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 16, 2016, 08:25:08 AM »
Verse  1135:

அரசிலியில் அமர்ந்தருளும்
    அங்கண்அர சைப்பணிந்து
பரசியெழு திருப்புறவார்
    பனங்காட்டூர் முதலாய
விரைசெய்மலர்க் கொன்றையினார்
    மேவுபதி பலவணங்கித்
திரைசெய்நெடுங் கடலுடுத்த
    திருத்தில்லை நகரணைந்தார்.


He adored at Arasili the majestic and merciful Lord
And hymned His praise; adoring Tiru-p-Puravaar
Panangkaattoor and many other shrines where abides
The Lord who wears the fragrant garlands
Of Konrai, he came to the outskirts
Of holy Thillai girt with the billowy sea.

Arunachala Siva.7682
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 16, 2016, 08:22:40 AM »
Verse  1134:


ஏறணிந்த வெல்கொடியார்
    இனிதமர்ந்த பதிபிறவும்
நீறணிந்த திருத்தொண்டர்
    எதிர்கொள்ள நேர்ந்திறைஞ்சி
வேறுபல நதிகானம்
    கடந்தருளி விரிசடையில்
ஆறணிந்தார் மகிழ்ந்ததிரு
    அரசிலியை வந்தடைந்தார்.


Adoring the other shrines where the Lord whose flag
Sports the Bull, willingly abides,
And well received in all such places by the servitors
Resplendent with the holy ash,
He crossed many rivers and jungles and arrived
At Tiruvarasili of the Lord in whose extensive
Matted hair, the river courses its way.

Arunachala Siva.


7683
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 16, 2016, 08:20:15 AM »
Verse  1133:


ஆதிமுதல் வரைவணங்கி
    ஆட்சிகொண்டார் எனமொழியும்
கோதில்திருப் பதிகஇசை
    குலவியபா டலில்போற்றி
மாதவத்து முனிவருடன்
    வணங்கிமகிழ்ந் தின்புற்றுத்
தீதகற்றுஞ் செய்கையினார்
    சின்னாள்அங் கமர்ந்தருளி.

He adorned the Primal Lord and hymned a flawless
And melodious decade in which he affirmed thus:
"The Lord is the
(eternal) Ruler!"
Then he worshipped the Lord accompanied with the Munis
Of great tapas; he felt happy and he whose deeds
Do away with evil, sojourned there in joy.

Arunachala Siva.


7684
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 16, 2016, 08:17:58 AM »
Verse  1132:இன்புற்றங் கமர்ந்தருளி
    ஈறில்பெருந் தொண்டருடன்
மின்பெற்ற வேணியினார்
    அருள்பெற்றுப் போந்தருளி
என்புற்ற மணிமார்பர்
    எல்லையிலா ஆட்சிபுரிந்
தன்புற்று மகிழ்ந்ததிரு
    அச்சிறுபாக் கத்தணைந்தார்.

He sojourned there in love; then with the innumerable
Devotees he departed thence blessed with the gracious
Leave of the Lord whose matted hair flashes like
Lightning; he reached Acchirupaakkam ruled by the Lord
Whose chest is bedecked with garlands of bone-beads.

Arunachala Siva.

7685
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 16, 2016, 08:14:52 AM »
Verse  1131:


திருக்கழுக்குன் றத்தமர்ந்த
    செங்கனகத் தனிக்குன்றைப்
பெருக்கவளர் காதலினால்
    பணிந்தெழுந்து பேராத
கருத்தினுடன் காதல்செயுங்
    கோயில்கழுக் குன்றென்று
திருப்பதிகம் புனைந்தருளிச்
    சிந்தைநிறை மகிழ்வுற்றார்.


He prostrated before the Lord, verily a non-pareil
Hill of ruddy gold enthroned on the hill--
Tirukkazhukkunru--, impelled by an immensely
Loving devotion; up he rose, and poised in
Unswerving divinity he hymned a divine decade
In which he affirmed thus:
"The shrine beloved of the Lord is Kaazhukkunru."
His mind-heart was filled with bliss.


Arunachala Siva.

7686
Thayumanavar composed many hymns that are unparalleled om their poetic beauty and devotion.  He
returned to live in Tiruchiarappalli and served his master, Mouna Guru.  After the guru shed his body,
Thayumanavar became the head of the Mutt (monastery) and spent most of the time in silence.  Thayumanavar aimed at reaching the pure state of mind-lessness (manathatra pari suddha nilai).  He said: 'For those enlightened devotees, who ever remain in a state of bliss, words and their meanings will be a burden.' (allum pakalum arivaki ninravarkke sollum porulum sumai kaan para parame).  He added that his aspiration was to overcome the obstacle of words and their meanings and remain, day and night in silence.  (sollum porulum atru summa iruppatharke allum pakalum enakku asai paraparame.)

contd.,

Arunachala Siva.       

7687
27.  The essential import of the Vedas is only Brahman.  Brahman alone is realized through meditation.
The accomplishment of all yogas is said to be Brahman only.  All is indeed Brahman alone. 

28.  Brahman appears as diverse forms because of the limiting adjuncts.  When this is realized as only
as an illusion, nothing exists by its own virtue.

29. Brahman alone shines as the world. Brahman alone is as the people also.  Brahman alone shines as
the form.  All indeed Brahman alone.

30.  Brahman alone is forms of the divine.  Brahman alone is assembly of sages.  Brahman alone is of the
form of meditation. All indeed is Brahman alone.

31.  Brahman alone is absolute and relative knowledge.  Brahman alone is the supreme Lord.  Brahman
alone is the pure, enlightened Self.  All is indeed Brahman alone.

32.Brahman alone is the highest happiness.  Brahman alone is the expanding light of consciousness.
Brahman alone is the paramount fulfillment.  All indeed is Brahman alone.

33. Brahman alone is the form of sacrifice.  Brahman alone is the sacred offering.  Brahman alone is the
Self of the living being.  All indeed is Brahman alone.

contd.,

Arunachala Siva.   

7688
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 15, 2016, 09:26:41 AM »
Verse 1130:


சென்றணையும் பொழுதின்கண்
    திருத்தொண்டர் எதிர்கொள்ளப்
பொன்திகழும் மணிச்சிவிகை
    இழிந்தருளி உடன்போந்து
மன்றல்விரி நறுஞ்சோலைத்
    திருமலையை வலங்கொண்டு
மின்தயங்கும் சடையாரை
    விருப்பினுடன் பணிகின்றார்.

As he reached the town, servitors came forth
To greet him; he descended from his beauteous
And golden palanquin and walked with them;
He circumambulated the holy hill bounded
By gardens rich in fragrant flowers.
And in abounding love bowed before the Lord
Whose matted hair flashes fulgurant.

Arunachala Siva.


7689
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 15, 2016, 09:23:48 AM »
Verse  1129:


நிறைந்தாரா வேட்கையினால்
    நின்றிறைஞ்சிப் புறம்போந்தங்
குறைந்தருளிப் பணிகின்றார்
    உமைபாகர் அருள்பெற்றுச்
சிறந்ததிருத் தொண்டருடன்
    எழுந்தருளிச் செந்துருத்தி
அறந்தளிகள் பயில்சாரல்
    திருக்கழுக்குன் றினைஅணைந்தார்.


Filled with the bliss of Siva, he stood there
For a long time in intense adoration;
Then he moved out and sojourned in that town;
Blessed with the leave of the Lord, the Partner of Uma,
And accompanied with great servitors he marched on;
Hymning a decade set to the Senthurutthi-p-pann
He arrived at Tirukkazhukkunru in whose
Hills-cape chafers wing in joy.


Arunachala Siva.

7690
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 15, 2016, 09:20:29 AM »
Verse 1128:

இருந்தஇடைச் சுரம்மேவும்
    இவர்வண்ணம் என்னேயென்
றருந்தமிழின் திருப்பதிகத்
    தலர்மாலை கொடுபரவித்
திருந்துமனங் கரைந்துருகத்
    திருக்கடைக்காப் புச்சாத்திப்
பெருந்தனிவாழ் வினைப்பெற்றார்
    பேருலகின் பேறானார்.He adorned the Lord with a divine decade, verily
A garland of rare Tamizh verse, and hailed Him thus:
"Oh the glory and beauty of the form of the Lord
That abides at Idaicchuram in the hills-cape!"
His pure mind melted in love; he concluded his decade
With his benediction; he that is a boon unto the great
World, stood poised in a peerless great beatitude.

Arunachala Siva.

7691
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 15, 2016, 09:17:52 AM »
Verse  1127:


கண்டபொழு தேகலந்த
    காதலால் கைதலைமேல்
கொண்டுதலம் உறவிழுந்து
    குலவுபெரு மகிழ்ச்சியுடன்
மண்டியபே ரன்புருகி
    மயிர்முகிழ்ப்ப வணங்கிஎழுந்
தண்டர்பிரான் திருமேனி
    வண்ணங்கண்டு அதிசயித்தார்.Even as he beheld the Lord's presence, he folded
His hands above his head impelled by love,
Prostrated on the ground and adored Him in great joy;
The hair on his thrilled body stood erect
And up he rose and marveled at the glorious
And divine form of the Lord of the Devas.

Arunachala Siva.

7692
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 15, 2016, 09:15:36 AM »
Verse  1126:சென்னியிள மதியணிந்தார்
    மருவுதிரு இடைச்சுரத்து
மன்னுதிருத் தொண்டர்குழாம்
    எதிர்கொள்ள வந்தருளி
நன்நெடுங்கோ புரம்இறைஞ்சி
    உட்புகுந்து நற்கோயில்
தன்னைவலங் கொண்டணைந்தார்
    தம்பிரான் திருமுன்பு.


Well-received by the servitor-throng that abode
At Tiruvitaicchuram whose Lord wears the crescent
In His crest, he marched on and arrived at the great
And tall tower; he adored it, moved in,
Circumambulated the godly shrine, and came
Before the presence of the Lord.

Arunachala Siva.

7693
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 15, 2016, 09:13:20 AM »
Verse 1125:


அங்கண்அமர் வார்உலகா
    ளுடையாரை அருந்தமிழின்
பொங்கும்இசைப் பதிகங்கள்
    பலபோற்றிப் போந்தருளிக்
கங்கையணி மணிமுடியார்
    பதிபலவும் கலந்திறைஞ்சிச்
செங்கண்விடைக் கொடியார்தம்
    இடைச்சுரத்தைச் சேர்வுற்றார்.


The godly child that sojourned there, hailed
The Lord of the worlds in many a decade
Of swelling melody, and left the town; on his way
He adored in love, in many shrines, the Lord
Who wears in his crown the Ganga, and reached
Vitaicchuram of the Lord whose banner sports
The red-eyed Bull.


Arunachala Siva.

7694
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 15, 2016, 09:11:00 AM »
Verse 1124:


பரவிவரும் ஆனந்தம்
    நிறைந்ததுளி கண்பனிப்ப
விரவுமயிர்ப் புளகங்கள்
    மிசைவிளங்கப் புறத்தணைவுற்
றரவநெடுந் திரைவேலை
    அணிவான்மி யூர்அதனுள்
சிரபுரத்துப் புரவலனார்
    சிலநாள்அங் கினிதமர்ந்தார்.

Tears of joy be-dewed his eyes and flowed down;
The hair on his thrilled body stood erect; thus
He moved out of the shrine; the lord of Sirapuram
Sweetly sojourned in Tiruvaanmiyur situate
On the roaring wave-swept shore.

Arunachala Siva.


7695
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 15, 2016, 09:08:50 AM »
Verse 1123:


தாழ்ந்துபல முறைபணிந்து
    தம்பிரான் முன்னின்று
வாழ்ந்துகளி வரப்பிறவி
    மருந்தான பெருந்தகையைச்
சூழ்ந்தஇசைத் திருப்பதிகச்
    சொன்மாலை வினாவுரையால்
வீழ்ந்தபெருங் காதலுடன்
    சாத்திமிக இன்புற்றார்.He prostrated before the Lord again and again;
He stood before His presence in blessed joy;
In great and fitting love he adorned the Lord--
The Remedy for the malady of transmigration--,
With a musical decade, verily a garland of verse
In the form of Vinaavurai, and felt immensely happy.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 [513] 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... 3061