Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 [512] 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... 3127
7666
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 07:46:51 AM »
Verse  22:


இந்தநிலை மையிலிருந்தார்
    எழுந்திருந்தங் கானிரைகள்
வந்தநெறி யேசென்று
    வைத்தகாப் பினிலுய்த்த
முந்தையுடல் பொறைகாணார்
    முழுதுணர்ந்த மெய்ஞ்ஞானச்
சிந்தையினில் வந்தசெயல்
    ஆராய்ந்து தெளிகின்றார்.


Tirumoolar proceeding from the Matam, traced his way
Following the route of the kine, back to the place
Where he had his body guarded; lo, the fleshy heap
Was not to be seen; through his omniscience
He contemplated the incident to get clarified.

Arunachala Siva.


7667
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 07:43:04 AM »
Verse  21:


பற்றறுத்த வுபதேசப்
    பரமர்பதம் பெற்றார்போல்
முற்றுமுணர்ந் தனராகும்
    முன்னைநிலை மையில்உங்கள்
சுற்றவியல் பினுக்கெய்தார்
    என்றுரைப்பத் துயரெய்தி
மற்றவளும் மையலுற
    மருங்குள்ளார் கொண்டகன்றார்.

"Like one initiated and thus gaining the feet
Of the Supreme One while yet alive, having done
Away with all desire, he has become a seer
Endowed with omniscience; he will no longer be
Involved in his former relationship with you."
When told thus, she grieved much; those who were
Close to her, took her with them.

Arunachala Siva.
7668
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 07:39:44 AM »
Verse  20:


பித்துற்ற மயல்அன்று
    பிறிதொருசார் புளதன்று
சித்தவிகற் பங்களைந்து
    தெளிந்தசிவ யோகத்தில்
வைத்தகருத் தினராகி
    வரம்பில்பெரு மையிலிருந்தார்
இத்தகைமை யளப்பரிதால்
    யாராலும் எனவுரைப்பார்."This is neither frenzy nor dementia; nor is there
For this any external cause; lo, he is firmly
Poised in lucid Siva-yoga having weeded out
All mental oscillations and vacillations;
Endless is his glory; acviternal is his beatitude.   

Arunachala Siva.


7669
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 07:36:42 AM »
Verse 19:


இல்லாளன் இயல்புவே
    றானமைகண் டிரவெல்லாம்
சொல்லாடா திருந்தவர்பால்
    அணையாது துயிலாதாள்
பல்லார்முன் பிற்றைநாள்
    இவர்க்கடுத்த பரிசுரைப்ப
நல்லார்கள் அவர்திறத்து
    நாடியே நயந்துரைப்பார்."Having perceived the altogether different outlook
Of her husband, she would not, that whole night, whisper
A word to any one; neither would she sleep
As her husband was not with her; next day she petitioned
To the town-elders about her husband's plight;
The goodly men came to him,
Studied him closely and mercifully spake thus:

Arunachala Siva.


7670
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 07:33:16 AM »
Verse  18:

அங்கவளும் மக்களுடன்
    அருஞ்சுற்றம் இல்லாதாள்
தங்கிவெரு வுறமயங்கி
    என்செய்தீர் எனத்தளர
இங்குனக்கென் னுடன்அணைவொன்
    றில்லையென எதிர்மறுத்துப்
பொங்குதவத் தோர்ஆங்கோர்
    பொதுமடத்தின் உட்புக்கார்.


She had neither children nor kin rare; she grew
Scared and was bewildered; addressing him she said:
"What may your action mean?" She grieved sorely.
To her Tirumoolar thus spake: "I have no nexus
With you whatsoever", and he of soaring tapas
Moved into a public Matam.   

Arunachala Siva.7671
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 07:29:59 AM »
Verse  17:


போனவர்தாம் பசுக்களெலாம்
    மனைதோறும் புகநின்றார்
மானமுடை மனையாளும்
    வைகியபின் தாழ்த்தார்என்று
ஆனபயத் துடன்சென்றே
    அவர்நின்ற வழிகண்டாள்
ஈனம்இவர்க் கடுத்ததென
    மெய்தீண்ட அதற்கிசையார்.


He that went behind the cows stopped at houses
Where the cows entered; the glorious wife of the neared
Thinking on the delay in her husband's arrival
Even after the sunset, in fear, proceeded forth and found
Him poised in a different state; she thought thus:
"Some evil had befallen him." When she tried to take
Hold of him physically he would not suffer her do so.   

Arunachala Siva.


7672
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 07:27:31 AM »
Verse  16:


வெய்யசுடர்க் கதிரவனும்
    மேல்பாலை மலையணையச்
சைவநெறி மெய்யுணர்ந்தோர்
    ஆன்இனங்கள் தாமேமுன்
பையநடப் பனகன்றை
    நினைந்துபடர் வனவாகி
வையநிகழ் சாத்தனூர்
    வந்தெய்தப் பின்போனார்.

When the fierce sun sank behind the western mountain
The herds of kine slowly moved onward of their own
Accord, thinking of their calves; when they came
To the world-renowned Saatthaanoor; Tirumoolar who came
By truthful consciousness poised in the Saiva way,
Followed the kine to their destination.

Arunachala Siva.

7673
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 07:24:34 AM »
Verse  15:


ஆவினிரை மகிழ்வுறக்கண்
    டளிகூர்ந்த அருளினராய்
மேவியவை மேய்விடத்துப்
    பின்சென்று மேய்ந்தவைதாம்
காவிரிமுன் துறைத்தண்ணீர்
    கலந்துண்டு கரையேறப்
பூவிரிதண் புறவின்நிழல்
    இனிதாகப் புறங்காத்தார்.


When he beheld the herds of kine grow happy,
Grace and mercy welled up in him; he went
After them where they grazed; they came to the ford
Of the Kaveri, drank water and came up to the bank;
He took care of them by causing them
To browse in the flowery pasture-land.

Arunachala Siva.


7674
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 07:21:51 AM »
Verse  14:


பாய்த்தியபின் திருமூல
    ராய்எழலும் பசுக்களெல்லாம்
நாத்தழும்ப நக்கிமோந்
    தணைந்துகனைப் பொடுநயந்து
வாய்த்தெழுந்த களிப்பினால்
    வாலெடுத்துத் துள்ளிப்பின்
நீத்ததுய ரினவாகி
    நிரந்துபோய் மேய்ந்தனவால்.Having thus infused his life into that body whence
He rose as Tirumoolar, all the cows in great joy
Neared him, licked him, smelt him and in joy bellowed.
In loving delight they leaped about
With uplifted tails; cured of their misery
They duly grazed in the pasture.

Arunachala Siva.

7675
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 07:18:54 AM »
Verse 13:


இவன்உயிர்பெற் றெழில்அன்றி
    ஆக்களிடர் நீங்காவென்று
அவனுடலில் தம்முயிரை
    அடைவிக்க அருள்புரியும்
தவமுனிவர் தம்முடம்புக்
    கரண்செய்து தாம்முயன்ற
பவனவழி அவனுடலில்
    தம்முயிரைப் பாய்த்தினார்.


"These kine will not be relieved of their distress
Unless he rises from the dead." Thus he concluded.
The Muni of tapas who decided to cause his life
Course into the corpse, had his own body safely guarded,
And by his art of controlling the vital breath,
He breathed his life into the dead body.

Arunachala Siva.


7676
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 07:16:21 AM »
Verse 12:


மற்றவன்றன் உடம்பினைஅக்
    கோக்குலங்கள் வந்தணைந்து
சுற்றிமிகக் கதறுவன
    சுழல்வனமோப் பனவாக
நற்றவயோ கிகள்காணா
    நம்பரரு ளாலேயா
உற்றதுய ரிவைநீங்க
    ஒழிப்பன்என வுணர்கின்றார்.When the Yogi of great tapas beheld the herds of kine
Come near his body, wheel round it. bellow in anguish,
Go round and round the corpse and smell it,
By the grace of the Lord, he mused thus:
"I will wipe off the distress of these cows."

Arunachala Siva.

7677
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 01, 2016, 01:04:53 PM »
Verse  10:


திருந்துவார் பொழில்சூழ் திருப்பெருந் துறையில்
    செழுமலர்க் குருந்தமே வியசீர்
இருந்தவா றெண்ணி ஏசறா நினைந்திட்
    டென்னுடை யெம்பிரான் என்றென்
றருந்தவா நினைந்தே ஆதரித் தழைத்தால்
    அலைகடல் அதனுளே நின்று
பொருந்தவா கயிலை புகுநெறி இதுகாண்
    போதராய் என்றரு ளாயே.


I contemplate the glory of Your presence under the Kurunta-tree rich in flowers,
at the sacred Perunturai girt with stately groves,
and feel miserable at my loss.
When I think on You,
again and again,
As mine own God of our clan and as the rare Tapaswi and call You in abounding love,
be pleased to manifest before me,
and in grace,
say:
"You are immersed in the sea of life.
Behold the way to Kailash to which,
may you fare forth to abide thither fittingly.

concluded.

Arunachala Siva.

7678
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 01, 2016, 01:01:36 PM »
Verse  9:


மருளனேன் மனத்தை மயக்கற நோக்கி
    மறுமையோ டிம்மையுங் கெடுத்த
பொருளனே புனிதா பொங்குவா ளரவங்
    கங்கைநீர் தங்குசெஞ் சடையாய்
தெருளுநான் மறைசேர் திருப்பெருந் துறையில்
    செழுமலர்க் குருந்தமே வியசீர்
அருளனே அடியேன் ஆதரித் தழைத்தால்
    அதெந்துவே என்றரு ளாயே. O Pure Ens who by casting benign looks on me - The befuddled one ?
cured me of the bewilderment of my mind and annulled my present and future Embodiments !
O Holy One !
O One in whose hirsutorufous matted crest rest the flood of Ganga   and the ranging ,
And radiant serpent !
O glorious Conferrer of grace,
Who manifested under the Kurunta-tree,
rich in flowers,
at the sacred Perunturai where the four doubt-dispelling Vedas abide !
If I,
Your servitor,
Call You in abounding love,
be pleased,
In grace,
to ask me:
"What may it be?"

Arunachala Siva.

7679
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 01, 2016, 12:58:28 PM »
Verse  8:

முத்தனே முதல்வா முக்கணா முனிவா
    மொட்டறா மலர்பறித் திறைஞ்சிப்
பத்தியாய் நினைந்து பரவுவார் தமக்குப்
    பரகதி கொடுத்தருள் செய்யுஞ்
சித்தனே செல்வத் திருப்பெருந் துறையில்
    செழுமலர்க் குருந்தமே வியசீர்
அத்தனே அடியேன் ஆதரித் தழைத்தால்
    அதெந்துவே என்றரு ளாயே. 


O the One ever-free !
O the First One !
O the triple-eyed !
O Ascetic !
O Siddha who confers supernal beatitude on those that pluck flowers,
yet to burgeon,
Adore you,
contemplate You in bhakti and hail You !
O glorious Father who manifested under the Kurunta-Tree rich in flowers,
at the opulent and sacred Perunturai !
If I,
Your servitor,
call You in abounding Love,
be pleased,''
in grace to ask me:
"What may it be?"


Arunachala Siva.

7680
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 01, 2016, 12:55:27 PM »
Verse  7:

மெய்யனே விகிர்தா மேருவே வில்லா
    மேவலர் புரங்கள்மூன் றெரித்த
கையனே காலாற் காலனைக் காய்ந்த
    கடுந்தழற் பிழம்பன்ன மேனிச்
செய்யனே செல்வத் திருப்பெருந் துறையில்
    செழுமலர்க் குருந்தமே வியசீர்
ஐயனே அடியேன் ஆதரித் தழைத்தால்
    அதெந்துவே என்றரு ளாயே.


O True One,
O One different from all others !
O One who Held Mount Meru as a bow in Your hand and burnt the three Hostile citadels !
O ruddy One whose body blazes like the flame of fierce fire and who kicked Death to death !
O glorious One who   manifested under the Kurunta-tree rich in the flowers at the opulent and sacred Perunturai !
If I,
Your servitor,
Call You in abounding love,
be pleased,
In grace,
to ask me:
`What may it be?"


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 [512] 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... 3127