Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 [511] 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... 3128
7651
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 09:44:55 AM »
Kanda Pathu:

Darsanam of Siva's dance:

Verse  1:

இந்திரிய வயமயங்கி
    இறப்பதற்கே காரணமாய்
அந்தரமே திரிந்துபோய்
    அருநரகில் வீழ்வேற்குச்
சிந்தைதனைத் தெளிவித்துச்
    சிவமாக்கி எனையாண்ட
அந்தமிலா ஆனந்தம்
    அணிகொள்தில்லை கண்டேனே.


Deluded by the senses and destined to repeated deaths,
I was to live in many worlds and eventually fall irredeemably into fell inferno.
He purified my intellect,
caused me gain merger with Sivam and conferred on me endless bliss.
Lo,
I had His darshan at beautiful Thillai.

Arunachala Siva.


7652
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 03, 2016, 08:37:29 AM »
Verse  10:


அருகர் அதுகேட் டுன்தெய்வத்
    தருளால் கண்நீ பெற்றாயேல்
பெருகும் இவ்வூ ரினில்நாங்கள்
    பின்னை யிருக்கி லோமென்று
கருகு முருட்டுக் கைகளால்
    கொட்டை வாங்கிக் கருத்தின்வழித்
தருகைக் கயிறுந் தறியுமுடன்
    பறித்தார் தங்கள் தலைபறித்தார்.


Hearing his words the Samanas said: "If you gain
You sight by the grace of your Lord, we will not
Thereafter abide in this city of increasing prosperity"
This said, they that had plucked their pates,
Snatched his basket, and pulled out the pegs,
Posts and rope which helped him feel his way.

Arunachala Siva.
7653
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 03, 2016, 08:30:02 AM »
Verse 9:


வில்லால் எயில்மூன் றெரித்தபிரான்
    விரையார் கமலச் சேவடிகள்
அல்லால் வேறு காணேன்யான்
    அதுநீர் அறிதற் காரென்பார்
நில்லா நிலையீர் உணர்வின்றி
    நுங்கண் குருடாய் என்கண்உல
கெல்லாங் காண யான்கண்டால்
    என்செய் வீர்என் றெடுத்துரைத்தார்.


Hearing his words the Samanas said: "If you gain
You sight by the grace of your Lord, we will not
Thereafter abide in this city of increasing greatness."
This said, they that had plucked their pates,
Snatched his basket, and pulled out the pegs,
Posts and rope which helped him feel his way.

Arunachala Siva.


7654
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 03, 2016, 08:27:13 AM »
Verse  8:

அந்தம் இல்லா அறிவுடையார்
    உரைப்பக் கேட்ட அறிவில்லார்
சிந்தித் திந்த அறங்கேளாய்
    செவியும் இழந்தா யோஎன்ன
மந்த வுணர்வும் விழிக்குருடும்
    கேளாச் செவியும் மற்றுமக்கே
இந்த வுலகத் துள்ளனஎன்
    றன்பர் பின்னும் இயம்புவார்.   

When he of boundless wisdom spake thus,
The ignorant ones that heard him, said:
"You would not listen to our thoughtful words
Of dharma; are you deaf too?"
Then he answered thus: "Dull consciousness,
Blindness and deafness are truly yours in this world."
The servitor subjoined and said:

Arunachala Siva.   

7655
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 03, 2016, 08:23:59 AM »
Verse  7:


மாசு சேர்ந்த முடையுடலார்
    மாற்றங் கேட்டு மறுமாற்றம்
தேசு பெருகுந் திருத்தொண்டர்
    செப்பு கின்றார் திருவிலிகாள்
பூசு நீறு சாந்தமெனப்
    புனைந்த பிரானுக் கானபணி
ஆசி லாநல் லறமாவது
    அறிய வருமோ உமக்கென்றார்.When he heard the dirty and stinking Samanas speak thus,
The servitor of ever-increasing radiance said:
"O you of utter spiritual indigence! Can you ever
Know that all services rendered to the Lord
Whose fragrant sandal-paste is His Holy Ash,
Are at once flawless and holy?"

Arunachala Siva.

7656
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 03, 2016, 08:21:09 AM »
Verse  6:

நண்ணி நாளும் நற்றொண்டர்
    நயந்த விருப்பால் மிகப்பெருகி
அண்ணல் தீர்த்தக் குளங்கல்லக்
    கண்ட அமணர் பொறாராகி
எண்ணித் தண்டி யடிகள்பால்
    எய்தி முன்னின் றியம்புவார்
மண்ணைக் கல்லிற் பிராணிபடும்
    வருத்த வேண்டா வென்றுரைத்தார்.


As the great servitor in growing love plied himself
Daily in the task of deepening the Lord's tank,
The Samanas who witnessed it could not endure it;
They came to Tandi Atikal and addressed him thus:
"If you dig the earth, beings that live there
May die; desist from such exertion."

Arunachala Siva.

7657
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 03, 2016, 08:18:21 AM »
Verse  5:குழிவா யதனில் குறிநட்டுக்
    கட்டுங் கயிறு குளக்கரையில்
இழிவாய்ப் புறத்து நடுதறியோடு
    இசையக் கட்டி இடைதடவி
வழியால் வந்து மண்கல்லி
    எடுத்து மறித்துந் தடவிப்போய்
ஒழியா முயற்சி யால்உய்த்தார்
    ஓதும் எழுத்தஞ் சுடன்உய்ப்பார்.He drove pegs into the places for excavation
In the tank; ropes fastened thereto ran upto the posts
Planted at moderate height on the bank of the tank;
Feeling his way through the rope and without
Ever missing it, he dug the earth and removed it,
He repeated without interruption this process,
All the time removing the earth; as he plied himself
In this service, he chanted the mystic five letter.

Arunachala Siva.

7658
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 03, 2016, 08:15:05 AM »
Verse 4:


செங்கண் விடையார் திருக்கோயில்
    குடபால் தீர்த்தக் குளத்தின்பாங்
கெங்கும் அமணர் பாழிகளாய்
    இடத்தாற் குறைபா டெய்துதலால்
அங்கந் நிலைமை தனைத்தண்டி
    யடிகள் அறிந்தே ஆதரவால்
இங்கு நான்இக் குளம்பெருகக்
    கல்ல வேண்டும் என்றெழுந்தார்.


As the mutts of Jains increased encroaching
Upon the area of the tank which was west of the holy
Temple of the Lord whose mount is the red-eyed Bull,
Tandi Atikal who came to know of it mused thus,
In great devotion: "I must here deepen the tank and help it
Regain its former extent." Up he rose, thus resolved.   

Arunachala Siva.

7659
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 03, 2016, 08:12:11 AM »
Verse  3:


பூவார் சடிலத் திருமுடியார்
    மகிழ்ந்த தெய்வப் பூங்கோயில்
தேவா சிரியன் முன்னிறைஞ்சி
    வலஞ்செய் வாராய்ச் செம்மைபுரி
நாவால் இன்ப முறுங்காதல்
    நமச்சி வாய நற்பதமே
ஓவா அன்பில் எடுத்தோதி
    ஒருநாள் போல வருநாளில்.


He would adore Devaasiriyan of opulent Poongkoyil
Where abides the Lord whose matted hair is decked
With flowers, circumambulate the shrine,
And chant always the redemptive and graceful five letter--
NAMASIVAYA--, sweet to chant, in all love;
This was his routine, and in this he thrived.   

Arunachala Siva.

7660
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 03, 2016, 08:10:17 AM »
Verse  2:


காணுங் கண்ணால் காண்பதுமெய்த்
    தொண்டே யான கருத்துடையார்
பேணும் செல்வத் திருவாரூர்ப்
    பெருமான் அடிகள் திருவடிக்கே
பூணும் அன்பி னால்பரவிப்
    போற்றும் நிலைமை புரிந்தமரர்
சேணு மறிய வரியதிருத்
    தொண்டிற் செறியச் சிறந்துள்ளார்.


His conviction was that the fruit of sight was
For true servitorship; he ever desired to foster love
For the adoration of the hallowed feet of the Lord
Of Tiruvaaroor, the opulence of which is to be worthily
Guarded; he was poised in firm and sacred servitorship
Which the Devas could not comprehend ever distantly.

Arunachala Siva.
7661
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 03, 2016, 08:07:38 AM »
Tandi Adigal story: 

Verse 1:


தண்டி யடிகள் திருவாரூர்ப்
    பிறக்கும் பெருமைத் தவமுடையார்
அண்ட வாணர் மறைபாட
    ஆடுஞ் செம்பொற் கழன்மனத்துக்
கொண்ட கருத்தின் அகனோக்கும்
    குறிப்பே யன்றிப் புறநோக்கும்
கண்ட வுணர்வு துறந்தார்போற்
    பிறந்த பொழுதே கண்காணார்.Tandi Atikal had wrought such glorious tapas
As to get born in Tiruvaaroor; the Lord dances
To the hymning of the Vedas by the celestial beings;
As if he would envision only the two dancing feet
Of the Lord, dazzling like ruddy gold, with his
Inner eye and see nothing else which is externally
Witnessed by eyes of limited vision,
He was sightless from his very birth.

Arunachala Siva.

7662
49.  You are totally non  existent.  All these are, likewise completely non existent.
All of this is totally non existent. Even an iota is absolutely non existent.

50.  The Self alone am I, the supreme Brahman.  All of the three worlds are illusory.
I am indeed the supreme Brahman.  I am indeed the supreme Guru.

51.  The idea of the individual is ever unreal.  The same notion of Siva is like wise.
The concept of Vishnu is illusory.  Everything is like the horns of hare.

52.  I am indeed ever perfect.  I am indeed intersticeless.  Ever-satisfied and formless, I am Brahman indeed.  There is no doubt of this.

53.  I am indeed the supreme bliss. I am indeed of a momentary existence.  I alone
am.  I am you only.  You and I indeed non existent, verily non existent.

54. I am indeed inaccessible to speech; not formulated by speech or mind.
I am indeed Brahman, the Self of all.  I am Brahman indeed, the blemish-less.

55.  I am indeed Brahman, consciousness alone.  I am indeed Brahman, the perpetual. 'This' is ever unreal.  I am indeed ever stable.
       

contd.,

Arunachala Siva.

7663
The Guru's Behests Are His Upadesa:

Sometime passed.  Bhagavan and I were now together, alone, but He did not say
anything to me.  I just knew that this was an important moment in my spiritual
instruction.  He took a scoop of flour in a ladle from out of a small tin container near
Him, transferred into a cooking utensil, added water to it from His kamadalam,
then placed the utensil on the charcoal brazier next to Him, which was then doing duty as my room warmer.  Watching silently I waited, imagining it to be some concoction of a body tonic, and hopeful of being served a helping.

Bhagavan kept stirring the contents until it was cooked to a gruel-like consistency,
then too the vessel off the fire.  He poured some of its contents on to a plate,
and then rose and lifted a basket that was kept upside down.  From underneath,
four tiny puppies came springing out and rushed towards the plate, trying to lick
the gruel down.  Lest the hot gruel should burn their tongue, Bhagavan tried to restrain them but could not succeed.   

Bhagavan, who had until not uttered a word to me, said, 'Hold all the four on!'
I at once grabbed the four puppies.  As the meal cooled down, He said, 'Let go
one by one.'  As I had earlier determined to seek the deeper meaning of His words,
I took His first command to mean, 'Hold on to the four Mahavakyas!  That would be
my Master's very first spiritual instruction. I took His second bidding to mean that
I took His second bidding to mean that I should give up all attachments. I let go
of the puppies, one by one. They lapped up their meal, and with bellies  filled,
tottered when one of them urinated.  Getting up at once, Bhagavan poured some
water over the mess and wiped the spot clean with a rag of gunny sack.

I became restless wanting to do the cleaning myself but controlled the urge,
not daring to do something unbidden.  Bhagavan returned to His seat.
Now it was another one's turn to urinate. Seeing my quandary, Bhagavan
said, 'Wipe it clean!' I rose up and washed it  with clean water. I took up His third
'commandment' to mean, 'Cleanse your mind and keep it spotless.  These
'commandments' of Bhagavan gave me a pervading feeling of peace and joy.

contd.,

Arunachala Siva.       

7664
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 02, 2016, 09:39:09 AM »
Verse 7:


இயக்கி மார்அறு பத்து நால்வரை
    எண்குணம் செய்த ஈசனே
மயக்க மாயதோர் மும்ம லப்பழ
    வல்வி னைக்குள் அழுந்தவுந்
துயக்க றுத்தெனை ஆண்டு கொண்டுநின்
    தூய்ம லர்க்கழல் தந்தெனைக்
கயக்க வைத்தடி யார்மு னேவந்து
    காட்டினாய் கழுக் குன்றிலே. O Lord-God who made the sixty four Yakshinis attain the eight gunas !
As I lay immersed in the sea of cruel Karma knit to the triple hoary and puissant
that cause bewilderment,
You did away with my weariness,
Redeemed and ruled me.
You who made me feel befuddled in the presence of Your servitors,
came to Kazhukkunru,
revealed Yourself to me and blessed me with Your flower-feet pure,
in their very presence.

(concluded.  Even though it is a Padigam (ten verses), only seven are available.)

Arumnachala Siva.

7665
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 02, 2016, 09:36:05 AM »
Verse 6:


பேதம் இல்லதொர் கற்ப ளித்த
    பெருந்து றைப்பெரு வெள்ளமே
ஏத மேபல பேச நீஎனை
    ஏதி லார்முனம் என்செய்தாய்
சாதல் சாதல்பொல் லாமை யற்ற
    தனிச்ச ரண்சர ணாமெனக்
காத லால்உனை ஓத நீவந்து
    காட்டி னாய்கழுக் குன்றிலே.

O Great Flood of Bliss at Perunthurai that blessed me with ever-constant Gnosis !
What did You do that strangers should speak ill of me?
To hail You,
In love,
You conferred on me endless,
blameless and peerless Refuge ? Your feet -,
at Kazhukkunru Whither You came and revealed Yourself to me.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 [511] 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... 3128