Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 3195
766
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 07, 2018, 07:52:00 AM »
Verse  7:


வன்சயமா யடியான்மேல்
    வருங்கூற்றின் உரங்கிழிய
முன்சயமார் பாதத்தான்
    முனிந்துகந்த மூர்த்திதனை
மின்செயும்வார் சடையானை
    விடையானை அடைவின்றி
என்செயநான் பிரிந்திருக்கேன்
    என்ஆரூர் இறைவனையே.

Without approaching, making the chest of the god of death who came to snatch the life of his devotee Mārkaṇteyaṉ with a victory that never knew retreat, to be torn,
the god of a beautiful form who became great by killing the god of death with his left foot, long ago.  He who has long matted locks glittering like lightning, who rides upon a bull, and my Lord in Arūr.
For what purpose shall live separated from his without knowing what to do.

Arunachala Siva.

767
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 06, 2018, 11:55:19 AM »
Verse  6:

வன்னாக நாண்வரைவில்
    லங்கிகணை அரிபகழி
தன்னாகம் உறவாங்கிப்
    புரமெரித்த தன்மையனை
முன்னாக நினையாத
    மூர்க்கனேன் ஆக்கைசுமந்
தென்னாகப் பிரிந்திருக்கேன்
    என்ஆரூர் இறைவனையே.

Bending and drawing the bow of a mountain, which had the strong serpent as the bow-string, Vishnu as the arrow, and the fire-god as the tip of the arrow, to come in contact with his chest, who burnt the three cities.   I who am a rude person who did not think of my Lord in Arūr and reach him earlier than this time, carrying the body as a burden, for what useful purpose shall I live separated from him?

Arunachala Siva.

768
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 06, 2018, 11:47:40 AM »
Verse  5:


செப்பரிய அயனொடுமால்
    சிந்தித்துந் தெரிவரிய
அப்பெரிய திருவினையே
    அறியாதே யருவினையேன்
ஒப்பரிய குணத்தானை
    இணையிலியை அணைவின்றி
எப்பரிசு பிரிந்திருக்கேன்
    என்ஆரூர் இறைவனையே.


I, who is unable to shake off the irresistible acts, god who is such a great wealth that Brahma who has indescribable greatness and Vishnu could not know his true nature even though they meditate upon him.  Without myself knowing him, Siva who has benign qualities to which the qualities of other gods could not be compared, and who has no equal, without joining my Lord in Arūr, in what manner shall I live being separated from him?
(PP_X: The attributes of Siva are eight in number;  refer to the commentary on Kuṟaḷ no. 9, by Parimēlazhakar.)

Arunachala Siva.



769
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 06, 2018, 11:43:15 AM »
Verse  4:


இங்ஙனம்வந் திடர்ப்பிறவிப்
    பிறந்தயர்வேன் அயராமே
அங்ஙனம்வந் தெனையாண்ட
    அருமருந்தென் ஆரமுதை
வெங்கனல்மா மேனியனை
    மான்மருவுங் கையானை
எங்ஙனம்நான் பிரிந்திருக்கேன்
    என்ஆரூர் இறைவனையே.


I, who was born in this world in the birth which is full of sufferings, and who is likely to forget myself not to forget god, the rare nectar and the rare remedy for all ills, who admitted me as his protege condescending to come to my humble native place, in a manner which baffles description by words.  My Lord in Arur, who holds in his hand a deer, and whose great form is like the hot fire, how could I live separated from him?

Arunachala Siva.

770
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 06, 2018, 06:45:22 AM »
Verse  3:

சங்கலக்குந் தடங்கடல்வாய்
    விடஞ்சுடவந் தமரர்தொழ
அங்கலக்கண் தீர்த்துவிடம்
    உண்டுகந்த அம்மானை
இங்கலக்கும் உடற்பிறந்த
    அறிவிலியேன் செறிவின்றி
எங்குலக்கப் பிரிந்திருக்கேன்
    என்ஆரூர் இறைவனையே.


I, an ignorant person who is born in this body which inflicts suffering when the immortals came and worshipped Siva, because the poison in the big ocean in which there were conches scorched them, the father who became great by consuming the poison and removing their sufferings, and my master in Arūr.
Without joining him, why should I live separated in this place itself to die some where outside?

Arunachala Siva.


771
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 06, 2018, 06:41:21 AM »
Verse  2:


ஐவணமாம் பகழியுடை
    அடல்மதனன் பொடியாகச்
செவ்வணமாந் திருநயனம்
    விழிசெய்த சிவமூர்த்தி
மையணவும் கண்டத்து
    வளர்சடையெம் மாரமுதை
எவ்வணம்நான் பிரிந்திருக்கேன்
    என்ஆரூர் இறைவனையே.

God who has an auspicious form and who opened his frontal eye of red color to reduce to ashes the victorious Maṉmatha, who has five different arrows of flowers.
How could I live separated from my Lord in Ārūr who is our rare nectar, who has  growing matted locks and a neck in which there is poison of black color?

Arunachala Siva.


772
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 06, 2018, 06:37:17 AM »
Tiru Arur:

Verse  1:


பத்திமையும் மடிமையையுங்
    கைவிடுவான் பாவியேன்
பொத்தினநோ யதுஇதனைப்
    பொருளறிந்தேன் போய்த்தொழுவேன்
முத்தினைமா மணிதன்னை
    வயிரத்தை மூர்க்கனேன்
எத்தனைநாள் பிரிந்திருக்கேன்
    என்ஆரூர் இறைவனையே.


I, a sinner and rude person to give up my love and slavery to god Siva who is the pearl, big ruby and diamond, and my Lord in Ārūr.
For how many days should I live separated from him?
I realized the true nature of the body which is like a disease that has enveloped me.
I shall not stay here;
I shall go to Ārūr quickly and pay homage to him.

Arunachala Siva.

773
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 05, 2018, 10:49:16 AM »
Verse  10:

பொடியாடு மேனியன் பொன்புனஞ் சூழ்புன வாயிலை
அடியா ரடியன் னாவல வூரன் உரைத்தன
மடியாது கற்றிவை ஏத்தவல் லார்வினை மாய்ந்துபோய்க்
குடியாகிப் பாடிநின் றாடவல் லார்க்கில்லை குற்றமே.

About Puṉavāyil surrounded by sylvan region where gold is found, belonging to Siva who bathes in sacred white ash, the verses composed by the native of Nāvalūr and who is the slave of the devotees, those who are able to praise Siva learning these without laziness, their acts vanishing, leading a life of hereditary devotees,
there will be no faults to those who can sing and dance without stopping.

Padigam on Tirup Punavayil completed.

Arunachala Siva.

774
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 05, 2018, 10:44:57 AM »
Verse 9:


எற்றேநினை என்னொடு சூளறு வைகலும்
மற்றேதும் வேண்டா வல்வினை யாயின மாய்ந்தறக்
கற்றூ றுகார்க் காட்டிடை மேய்ந்தகார்க் கோழிபோய்ப்
புற்றேறிக் கூகூ எனஅழைக் கும்புன வாயிலே.


What is your nature?
Leave taking an oath against me.
For the irresistible acts to disappear completely,
there is no necessity for any other means.
The black fowl which fed on its food in the black forest where stones and shrubs are found going from them and climbing on the anthill,
meditate daily on Puṉavāyil where they utter a loud cry as Kū Kū.

Arunachala Siva.

775
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 05, 2018, 10:40:15 AM »
Verse  8:


கொள்ளி வாயின கூரெயிற் றேனங் கிழிக்கவே
தெள்ளி மாமணி தீவிழிக் கும்மிடஞ் செந்தறை
கள்ளிவற் றிப்புற் றீந்துவெங் கானங் கழிக்கவே
புள்ளி மானினம் புக்கொளிக் கும்புன வாயிலே.

When the wild hogs which have long mouths like the firebrand and sharp tusk cleave the earth, in the place where the clear and big rubies appear like the place where fire burns, in the red soil as the spurge having become dry.  And the grass becoming withered, the hot forest is destroyed, the herds of spotted deer, my mind!
meditate on Puṉavāyil where they enter into and hide themselves.

Arunachala Siva.

776
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 05, 2018, 10:35:32 AM »
Verse  7:


ஏசற்று நீநினை என்னொடு சூளறு வைகலும்
பாசற்றவர் பாடிநின் றாடும் பழம்பதி
தேசத் தடியவர் வந்திரு போதும் வணங்கிடப்
பூசற்றுடி பூசல றாப்புன வாயிலே.

My mind!
Leave taking an oath against me.
The ancient shrine where those who have left worldly attachments sing and dance standing, is Puṉavāyil where the loud uproar of the drum of the desert tract never ceases when the votaries in the Tamil Nadu come day and night to worship Siva.
Meditate daily on that shrine longing for that. 

Arunachala Siva.

777
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 05, 2018, 10:30:54 AM »
Verse  6:


மறவல் நீமன மென்னொடு சூளறு வைகலும்
உறவும் ஊழியும் ஆயபெம் மாற்கிட மாவது
பிறவு கள்ளியின் நீள்கவட் டேறித்தன் பேடையைப்
புறவங் கூப்பிடப் பொன்புனஞ் சூழ்புன வாயிலே.

My mind!
Leave taking an oath against me.
The place of our god who is our relations and eons,
after being separated.  Climbing on the forked branch of the spurge.
is Puṉavāyil full of gold, where the male pigeon calls its female.
You meditate on that shrine without forgetting.


Arunachala Siva.

778
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 05, 2018, 10:25:52 AM »
Verse  5:

நில்லாய்மன மென்னொடு சூளறு வைகலும்
நல்லான்நமை ஆளுடை யான்நவி லும்மிடம்
வில்வாய்க்கணை வேட்டுவ ராட்ட வெருண்டுபோய்ப்
புல்வாய்க்கணம் புக்கொளிக் கும்புன வாயிலே.

My mind!
Leave taking an oath against me.
Siva who is the embodiment of all that is good,
the place where he who admits us as his protege stays permanently,
when the hunters who have fired an arrow in their bows, harass.
running away startled, is Puṉavāyil where the herd of antelopes enter into and hide themselves. Stand in that shrine daily.

Arunachala Siva.

779
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 05, 2018, 10:21:06 AM »
Verse  4:


வற்கென் றிருத்திகண் டாய்மன மென்னொடு சூளறு
பொற்குன்றஞ் சேர்ந்ததொர் காக்கைபொன் [ னாமதுவேபுகல்
கற்குன்றுந் தூறுங் கடுவெளி யுங்கடற் கானல்வாய்ப்
புற்கென்று தோன்றிடு மெம்பெரு மான்புன வாயிலே.


My mind.
You are a little bit hard.
Leave taking an oath against me.
Even the ugly crow that reaches the golden hill Mēru will appear golden in color.
Utter the name of Puṉavāyil of our Lord, which appears without splendor in the sea-shore garden by the side of the sea where hills with stones, shrubbery and waste without vegetation are to be found.

Arunachala Siva.

780
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 05, 2018, 07:13:20 AM »
Verse  3:


தொக்காய்மன மென்னொடு சூளறு வைகலும்
நக்கானமை ஆளுடை யான்நவி லும்மிடம்
அக்கோடர வார்த்தபி ரானடிக் கன்பராய்ப்
புக்காரவர் போற்றொழி யாப்புன வாயிலே.

My mind which analyses thoughts which are crowding!
Leave taking an oath against me.
Worthy god, the place where Siva who admits us as his protege stays permanently,
cherishing with love the feet of the chief who tied cobras along with bones.
Meditate daily on Puṉavāyil where the praises of those devotees who entered into that shrine, never cease.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 3195