Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 3114
766
Verse  10:

சுருக்கமொடு பெருக்கநிலை நித்தல் பற்றித்
    துப்பறையென் றனைவீரிவ் வுலகை யோடிச்
செருக்கிமிகை செலுத்தியும செய்கை வைகல்
    செய்கின்றீர்க் கமையாதே யானேல் மிக்க
தருக்கிமிக வரையெடுத்த அரக்கன் ஆகந்
    தளரவடி யெடுத்தவன்றன் பாடல் கேட்டு
இரக்கமெழுந் தருளியஎம் பெருமான் பாதத்
    திடையிலேன் கெடுவீர்காள் இடறேன் மின்னே.


All of you scatter daily decrease as well as increase;
You rule the world ruthlessly in pride.
You perform your acts every day.
Yet the world beyond is not yours.
I,
for my part,
hail without let or hindrance,
The feet of my Lord,
the One that pressed His foot to enervate the body of the Ravana who pridefully lifted the mountain,
and then graced him in mercy after hearkening to his song.
Trouble me not lest you should perish.

Padigam (4) of Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.767
Verse  9:

மூள்வாய தொழிற்பஞ்சேந் திரிய வஞ்ச
    முகரிகாண் முழுதுமிவ் வுலகை யோடி
நாள்வாயு நும்முடைய மம்ம ராணை
    நடாத்துகின்றீர்க் கமையாதே யானேல் வானோர்
நீள்வான முகடதனைத் தாங்கி நின்ற
    நெடுந்தூணைப் பாதாளக் கருவை யாரூர்
ஆள்வானைக் கடுகச்சென் றடைவேன் நும்மா
    லாட்டுணே னோட்டந்தீங் கலையேன் மின்னே.

O ye cruel gorcrows -- senses five ever at work!
Quotidian you roam over the entire earth and enforce your reign of bewilderment.
(but) the world beyond is not yours.   I,
for my part,
will reach in all clarity the Ruler of Aaroor.
The tall column that sustains the immense vault of heaven,
The base of the Paataala.
I'll not dance to your tune.
Cease your wearisome roaming.

Arunachala Siva.


768
Verse  8:


விரைந்தாளும் நல்குரவே செல்வே பொல்லா
    வெகுட்சியே மகிழ்ச்சியே வெறுப்பே நீங்கள்
நிரைந்தோடி மாநிலத்தை யரித்துத் தின்பீர்க்
    கில்லையே நுகர்போகம் யானேல் வானோர்
கரைந்தோட வருநஞ்சை யமுது செய்த
    கற்பகத்தைத் தற்பரத்தைத் திருவா ரூரில்
பரஞ்சோதி தனைக்காண்பேன் படேன்நும் பண்பிற்
    பரிந்தோடி யோட்டந்து பகட்டன் மின்னே.


O swift-possessing indigence,
opulence,
cruel anger Joy and hatred!
You run and fill the great world,
To nibble and eat it away.
I derive from you pleasure none.
I,
for my part,
will surely behold the supernal Light at Tiruvaaroor,
the One who devoured the venom as though it were nectar when the celestial beings fled away in fright,
The Karpaka,
the supreme Ens.
I will not fall into Your gin.
cease your clinquant and gaudy show.


Arunachala Siva.

769
Verse  7:

இடர்பாவ மெனமிக்க துக்க வேட்கை
    வெறுப்பேயென் றனைவீரும் உலகை யோடிக்
குடைகின்றீர்க் குலகங்கள் குலுங்கி நுங்கள்
    குறிநின்ற தமையாதே யானேல் வானோர்
அடையார்தம் புரமூன்று மெரிசெய் தானை
    அமரர்கள்தம் பெருமானை யரனை ஆரூர்
உடையானைக் கடுகச்சென் றடைவேன் நும்மா
    லாட்டுணே னோட்டந்தீங் கலையேன் மின்னே.


O ye who are trouble,
sin,
abundant misery,
Desire and hatred!
Is the world not sufficient for you who run about the world over,
agitating it?
I,
on my part,
will reach in all celerity the lord of Aaroor,
the One that burnt the three,
Hostile,
sky flying citadels,
the Lord of the celestial beings,
I'll not dance to your tune.
Cease your wearisome roaming.

Arunachala Siva.

770
Verse  6:

பொங்குமத மானமே ஆர்வச் செற்றக்
    குரோதமே யுலோபமே பொறையே நீங்கள்
உங்கள்பெரு மாநிலத்தி னெல்லை யெல்லாம்
    உழறுமிது குறைமுடிப்பீர்க் கரிதே யானேல்
அங்கமலத் தயனொடுமா லாகி மற்று
    மதற்கப்பா லொன்றாகி யறிய வொண்ணாச்
செங்கனகத் தனிக்குன்றைச் சிவனை யாரூர்ச்
    செல்வனைச்சேர் வேன்நும்மாற் செலுத்து ணேனே.


O ye that are swelling pride,
dis-honor,
passion,
enmity,
Wrath,
miserliness and pain!
Is it hard for you who can roam at will over the bournes of your vast empire to achieve your object?
I,
for my part,
will reach the opulent One of Aaroor,
the One who is Brahma of the beauteous Lotus,
and Vishnu,
the One that stands transcending them as the only One,
the unknowable,
unique Hill of ruddy gold,
the Lord Siva.
I will not be,
by you,
directed.

Arunachala Siva.

771
Verse  5:

துப்பினைமுன் பற்றறா விறலே மிக்க
    சோர்வுபடு சூட்சியமே சுகமே நீங்கள்
ஒப்பனையைப் பாவித்திவ் வுலக மெல்லாம்
    உழறுமிது குறைமுடிப்பீர்க் கரிதே யென்றன்
வைப்பினைப்பொன் மதிலாரூர் மணியை வைகல்
    மணாளனையெம் பெருமானை வானோர் தங்கள்
அப்பனைச்செப் பிடவடைவேன் நும்மால் நானும்
    ஆட்டுணே னோட்டந்தீங் கலையேன் மின்னே.

O ye skilled in strengthening the attachment to worldly experience!
O ye of cunning who wilder and weaken others!
O ye of the form of (false) pleasure Is it hard for you who with your winsome makeup,
roam over this world,
to achieve your object?
I will,
for sure,
Reach the Father of the celestial beings who is my Treasure,
The Ruby of Aaroor,
the bridegroom of Vaikal and our God.
You cannot cause me dance to your tune.
Cease your wearisome roaming.

Arunachala Siva.

772
Verse  4:

உன்னுருவிற் சுவையொளியூ றோசை நாற்றத்
    துறுப்பினது குறிப்பாகு மைவீர் நுங்கள்
மன்னுருவத் தியற்கைகளால் வைப்பீர்க் கையோ
    வையகமே போதாதே யானேல் வானோர்
பொன்னுருவைத் தென்னாரூர் மன்னு குன்றைப்
    புவிக்கெழிலாஞ் சிவக்கொழுந்தைப் புகுந்தென் சிந்தை
தன்னுருவைத் தந்தவனை யெந்தை தன்னைத்
    தலைப்படுவேன் துலைப்படுப்பான் தருக்கேன் மின்னே.

O ye who are the fivefold senses of taste,
light,
touch,
Sound and smell and five sense-organs of the body!
By your nature,
ye five will infuse illusion into the ever-abiding forms,
alas!
The whole universe is insufficient for you!
I,
on my part,
Will be merged with my Father,
the One who,
invading my mind,
Imaged Himself therein,
the One of auric form,
The ever-during hill of Aaroor in the south,
the One Who is Sivakkozhuntu--the Pulchritude of the cosmos.
Think not in your pride to snare me.

Arunachala Siva.773
Verse  3:

சில்லுருவிற் குறியிருத்தி நித்தல் பற்றிச்
    செழுங்கண்ணால் நோக்குமிது வூக்க மன்று
பல்லுருவில் தொழில்பூண்ட பஞ்ச பூதப்
    பளகீரும் வசமன்றே பாரே லெல்லாம்
சொல்லுருவிற் சுடர்மூன்றாய் உருவம் மூன்றாய்த்
    தூநயனம் மூன்றாகி ஆண்ட ஆரூர்
நல்லுருவிற் சிவனடியே யடைவேன் நும்மால்
    நமைப்புண்ணேன் கமைத்துநீர் நடமின் களே.

It is not fair that you should cast your looks from your outwardly beauteous eyes.
Desiring daily the beauty of some perishable forms,
O ye five Elemental falsities that function in forms manifold!
The world is not yours;
I will reach the feet of Siva who is,
Truly speaking,
the triple fire,
the triple form,
the One with the three,
pure eyes and who in His goodly forms rules Aaroor.
I will not be wasted by you.
Bear with me.
Walk away.

Arunachala Siva.

774
Verse  2:


ஐம்பெருமா பூதங்காள் ஒருவீர் வேண்டிற்
    றொருவீர்வேண் டீர்ஈண்டிவ் வவனி யெல்லாம்
உம்பரமே உம்வசமே யாக்க வல்லீர்க்
    கில்லையே நுகர்போகம் யானேல் வானோர்
உம்பருமா யூழியுமா யுலகே ழாகி
    ஒள்ளாரூர் நள்ளமிர்தாம் வள்ளல் வானோர்
தம்பெருமா னாய்நின்ற அரனைக் காண்பேன்
    தடைப்படுவே னாக்கருதித் தருக்கேன் மின்னே.


O Ye five great elements!
What is desired by one of you is not desired by any other of you.
You are capable of holding all the world in your control and possession.
I derive from you pleasure none.
I,
for my part,
ever behold Hara who is the empyrean,
the eon,
the seven worlds,
The cool nectar of bright Aaroor,
the Patron,
and the God of the celestial beings.
do not pridefully think that you can hold me circumscribed.

Arunachala Siva.

775
Tiru Arur:  (4)

Verse  1:

பொய்ம்மாயப் பெருங்கடலிற் புலம்பா நின்ற
    புண்ணியங்காள் தீவினைகாள் திருவே நீங்கள்
இம்மாயப் பெருங்கடலை யரித்துத் தின்பீர்க்
    கில்லையே கிடந்ததுதான் யானேல் வானோர்
தம்மானைத் தலைமகனைத் தண்ண லாரூர்த்
    தடங்கடலைத் தொடர்ந்தோரை யடங்கச் செய்யும்
எம்மான்ற னடித்தொடர்வா னுழிதர் கின்றேன்.
.
O ye who are good and bad Karma-- mere bubbles That fret,
rising from the false,
illusive and vast sea!
Are you to be deemed wealth?
This body--a vast sea Of illusion,
is not for nibbling and eating away by you.
I ply myself in the work of serving the feet of our Chief-- The Lord of souls,
the First One,
the Vast Sea (of mercy) Of goodly and cool Aaroor and the One who offers To His followers,
abidance in His grace.
Trouble me not;
O fulgurant ones,
disturb me not,
lest you should perish.
O ye who are good and bad karma-- mere bubbles that fret,
rising from the false,
illusive and vast sea!
Are you to be deemed wealth?
This body--a vast sea of illusion,
is not for nibbling and eating away by you.
I ply myself in the work of serving the feet of our Chief-- The Lord of souls,
the First One,
the Vast Sea (of mercy) of goodly and cool Aaroor and the One who offers to His followers,
abidance in His grace.
Trouble me not.
O fulgurant ones,O ye who are good and bad Karma-- mere bubbles That fret,
rising from the false,
illusive and vast sea!
Are you to be deemed wealth?
This body--a vast sea Of illusion,
is not for nibbling and eating away by you.
I ply myself in the work of serving the feet of our Chief-- The Lord of souls,
the First One,
the Vast Sea (of mercy) Of goodly and cool Aaroor and the One who offers To His followers,
abidance in His grace.
Trouble me not;
O fulgurant ones,
disturb me not,
lest you should perish.
disturb me not,
lest you should perish.

Arunachala Siva.
   

776
Verse  10:


சுருக்கமொடு பெருக்கநிலை நித்தல் பற்றித்
    துப்பறையென் றனைவீரிவ் வுலகை யோடிச்
செருக்கிமிகை செலுத்தியும செய்கை வைகல்
    செய்கின்றீர்க் கமையாதே யானேல் மிக்க
தருக்கிமிக வரையெடுத்த அரக்கன் ஆகந்
    தளரவடி யெடுத்தவன்றன் பாடல் கேட்டு
இரக்கமெழுந் தருளியஎம் பெருமான் பாதத்
    திடையிலேன் கெடுவீர்காள் இடறேன் மின்னே.


All of you scatter daily decrease as well as increase.
You rule the world ruthlessly in pride.
You perform your acts every day.
Yet the world beyond is not yours.
I,
for my part,
hail without let or hindrance,
The feet of my Lord,
the One that pressed His foot to enervate the body of the demon who pridefully lifted the mountain,
and then graced him in mercy after hearkening to his song.
Trouble me not lest you should perish.


Padigam on Tiru Arur (3) completed.

Arunachala Siva.

777
Verse 9:

மூள்வாய தொழிற்பஞ்சேந் திரிய வஞ்ச
    முகரிகாண் முழுதுமிவ் வுலகை யோடி
நாள்வாயு நும்முடைய மம்ம ராணை
    நடாத்துகின்றீர்க் கமையாதே யானேல் வானோர்
நீள்வான முகடதனைத் தாங்கி நின்ற
    நெடுந்தூணைப் பாதாளக் கருவை யாரூர்
ஆள்வானைக் கடுகச்சென் றடைவேன் நும்மா
    லாட்டுணே னோட்டந்தீங் கலையேன் மின்னே.


O ye cruel gorcrows -- senses five ever at work!
Quotidian you roam over the entire earth and enforce your reign of bewilderment.
(but) the world beyond is not yours.  I for my part,
will reach in all happiness the Ruler of Aaroor.
The tall column that sustains the immense vault of heaven,
The base of the Paataala.
I'll not dance to your tune.
Cease your wearisome roaming.


Arunachala Siva.

778
Verse  8:


விரைந்தாளும் நல்குரவே செல்வே பொல்லா
    வெகுட்சியே மகிழ்ச்சியே வெறுப்பே நீங்கள்
நிரைந்தோடி மாநிலத்தை யரித்துத் தின்பீர்க்
    கில்லையே நுகர்போகம் யானேல் வானோர்
கரைந்தோட வருநஞ்சை யமுது செய்த
    கற்பகத்தைத் தற்பரத்தைத் திருவா ரூரில்
பரஞ்சோதி தனைக்காண்பேன் படேன்நும் பண்பிற்
    பரிந்தோடி யோட்டந்து பகட்டன் மின்னே.

O swift-possessing indigence,
opulence,
cruel anger, joy and hatred!
You run and fill the great world,
To nibble and eat it away.
I derive from you pleasure none.
I,
for my part,
will surely behold the supernal Light at Tiruvaaroor,
the One who devoured the venom as though it were nectar when the celestial beings  fled away in fright,
The Karpaka,
the supreme Ens.
I will not fall into Your gin,
cease your gaudy show.

Arunachala Siva.

779
General topics / Cow Lakshmi Liberation Day 24.06.2018.
« on: June 24, 2018, 10:31:27 AM »
Today is Cow Lakshmi Liberation Day.

In the Asramam, there will be puja in Lakshmi's Samadhi.  The samadhi will
be adorned with a silk saree, with fruits and flowers.  The devotees will then
sing songs of Bhagavan about Lakshmi. After this, the devotees will be given
plantains and flowers.  During lunch, the devotees will be served with sweet
pongal.


Arunachala Siva.

780
Verse  7:

இடர்பாவ மெனமிக்க துக்க வேட்கை
    வெறுப்பேயென் றனைவீரும் உலகை யோடிக்
குடைகின்றீர்க் குலகங்கள் குலுங்கி நுங்கள்
    குறிநின்ற தமையாதே யானேல் வானோர்
அடையார்தம் புரமூன்று மெரிசெய் தானை
    அமரர்கள்தம் பெருமானை யரனை ஆரூர்
உடையானைக் கடுகச்சென் றடைவேன் நும்மா
    லாட்டுணே னோட்டந்தீங் கலையேன் மின்னே.


O ye who are trouble,
sin,
abundant misery,
Desire and hatred!
Is the world not sufficient for you who run about the world over,
agitating it?
I,
on my part,
will reach in all celerity the lord of Aaroor,
the One that burnt the three,
Hostile,
skyey citadels,
the Lord of the celestial beings,
I'll not dance to your tune,
cease your wearisome roaming.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 3114