Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 3200
766
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 24, 2018, 07:05:55 AM »
Verse  2:


கட்ட மும்பிணி யுங்களை வானைக்
    காலற் சீறிய காலுடை யானை
விட்ட வேட்கைவெந் நோய்களை வானை
    விரவி னால்விடு தற்கரி யானைப்
பட்ட வார்த்தை படநின்ற வார்த்தை
    வாரா மேதவி ரப்பணிப் பானை
அட்ட மூர்த்தியை மட்டவிழ் சோலை
    ஆரூ ரானை மறக்கலு மாமே.

See 1st verse.
Siva who weeds out mental sufferings and physical diseases,
who killed the Yama, god of death with his leg,
who weeds out the cruel sufferings which appear again even after renouncing the attachments, who is very difficult to part if we join him,
who orders by his grace the reproaches that have already appeared and those yet to appear, who has eight forms the five elements, the sun, moon and performer of sacrifices and who is in Arūr which has gardens where flowers blossom with honey.

Arunachala Siva.

767
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 23, 2018, 07:07:30 AM »
Tiru Arur:

Verse  1:


பொன்னும் மெய்ப்பொரு ளும்தரு வானைப்
    போக மும்திரு வும்புணர்ப் பானைப்
பின்னை என்பிழை யைப்பொறுப் பானைப்
    பிழையெ லாந்தவி ரப்பணிப் பானை
இன்ன தன்மையன் என்றறி வொண்ணா
    எம்மா னைஎளி வந்தபி ரானை
அன்னம்வை கும்வ யற்பழ னத்தணி
    ஆரூ ரானை மறக்கலு மாமே.


Is it possible to forget?
Siva who grants riches and knowledge of reality, who united in me through them the pleasures of the world and eternal bliss, who forgives all my faults after that,
who grants his grace so that I cannot commit any faults.  Our master whose nature cannot be ascertained, this is his nature, who was easily accessible to me, and who is in  Arūr which has fields in which swans stay, and tanks.

Arunachala Siva.

768
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 23, 2018, 07:02:51 AM »
Verse  10:


செழுமலர்க் கொன்றையுங் கூவிள மலரும்
    விரவிய சடைமுடி யடிகளை நினைந்திட்
டழுமலர்க் கண்ணிணை அடியவர்க் கல்லால்
    அறிவரி தவன்றிரு வடியிணை யிரண்டுங்
கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டூரன்
    சடையன்றன் காதலன் பாடிய பத்துந்
தொழுமல ரெடுத்தகை அடியவர் தம்மைத்
    துன்பமும் இடும்பையுஞ் சூழகி லாவே.

Thinking of the Lord who wears on his matted hairs coiled like a crown, fertile Koṉṟai flowers and leaves of Bael, except for those devotees who shed tears out of joy from their eyes, it is difficult to know his two holy feet.  Having a vision of those two feet in the fertile city of Kazhumalam, with all the ten verses which were sung by the son of Sataiyaṉ, Arūraṉ, physical sufferings and mental afflictions will not come near the devotees who hold in their hands flowers for worship.

Padigam on Tiruk Kazhumalam completed.

Arunachala Siva.

769
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 23, 2018, 06:56:35 AM »
Verse  9:


மறையிடைத் துணிந்தவர் மனையிடை யிருப்ப
    வஞ்சனை செய்தவர் பொய்கையுள் மாயத்
துறையுறக் குளித்துள தாகவைத் துய்த்த
    துன்மை யெனுந்தக வின்மையை யோரேன்
பிறையுடைச் சடையனை எங்கள்பி ரானைப்
    பேரரு ளாளனைக் காரிருள் போன்ற
கறையணி மிடறுடை யடிகளை அடியேன்
    கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டேனே.


Fully knowing that those who have determined that the performance of Karmas prescribed in Vedas, do not leave attachments and remain as house-holders,
and the falsehood of the deceitful people like Jains and Buddhists, perish quickly. It is evident to actual vision that being the case, without paying serious attention to the unworthiness of the so-called truth which they showed to the world, being themselves sunk in mire but pretending to have bathed in a ghat of clear water. Our Lord, one who has a crescent moon on his matted hairs, one who has boundless grace,
and the deity who has a neck which is adorned with black poison and is like the thick darkness I who am his devotee, saw in the fertile city of Kazhumalam as I would see him seated majestically in Kailash.
(The meaning of the first two lines is obscure.
Perhaps the words hint about the miracle Sundarar performed in Aviṉāsi, where he brought back to life a brahmin boy devoured by a crocodile.)

Arunachala Siva.

770
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 23, 2018, 06:49:57 AM »
Verse  8:

நினைதரு பாவங்கள் நாசங்க ளாக
    நினைந்துமுன் தொழுதெழப் பட்டஒண் சுடரை
மனைதரு மலைமகள் கணவனை வானோர்
    மாமணி மாணிக்கத் தைம்மறைப் பொருளைப்
புனைதரு புகழினை எங்கள தொளியை
    இருவரும் ஒருவனென் றுணர்வரி யவனைக்
கனைதரு கருங்கட லோதம்வந் துலவுங்
    கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டேனே.


Wishing the sins which are abstract things to be destroyed,
the effulgent light which was worshipping by me with joined hands and with intention,
the husband of the daughter of the mountain desiring her as his consort,
God who is as precious as the precious stone of ruby to the celestial beings, which is worn on the head, the meaning of the Vēdas, the fame that is praised beautifully.
Our light and the one who could not be found out as a peerless person by both Vishnu and Brahma, I saw such a god in the fertile city of Kazhumalam, where the waves of the black and roaring sea come and move about, as I would see him seated majestically in Kailash.

Arunachala Siva.


771
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 22, 2018, 10:22:49 AM »
Verse 7:


அயலவர் பரவவும் அடியவர் தொழவும்
    அன்பர்கள் சாயலுள் அடையலுற் றிருந்தேன்
முயல்பவர் பின்சென்று முயல்வலை யானை
    படுமென மொழிந்தவர் வழிமுழு தெண்ணிப்
புயலினைத் திருவினைப் பொன்னின தொளியை
    மின்னின துருவினை என்னிடைப் பொருளைக்
கயலினஞ் சேலொடு வயல்விளை யாடுங்
    கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டேனே.


To reach God who is like the cloud and wealth, and who is as brilliant as the luster of gold and the brightness of lightning, and the riches that are with me, when those who are at a distance adore him, and when his devotees are worshipping him, I took shelter under the protection of his devotees, following those who wish to reach god.
Pondering over the sayings of those who said, "An elephant can be caught in a net spread for catching a hare, and was firmly catching hold of that idea," I was pretending like his devotees assuming their guise, but due to the result of some good act done in previous births I saw him as he would be seated majestically in Kailash, in the fertile city of Kazhumalam, where the group of carp and Carnatic carp play together in the fields.  Therefore all my wishes were fulfilled.

Arunachala Siva.

772
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 22, 2018, 10:05:07 AM »
Verse 5:


குண்டலங் குழைதிகழ் காதனே யென்றுங்
    கொடுமழு வாட்படைக் குழகனே யென்றும்
வண்டலம் பும்மலர்க் கொன்றைய னென்றும்
    வாய்வெரு வித்தொழு தேன்விதி யாலே
பண்டைநம் பலமன முங்களைந் தொன்றாய்ப்
    பசுபதி பதிவின விப்பல நாளுங்
கண்டலங் கழிக்கரை யோதம்வந் துலவுங்
    கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டேனே.

Uttering the names, one who wears on the ear a shining ear-ring!
and a young man holding a cruel battle-axe,
and one who wears Koṉṟai flowers on which bees are humming.
I worshipped him in my sleep prating these names incoherently,
having concentrated my mind which usually goes in many ways as of old as it is its usual nature, and questioning people about the shrines where Pasupati, Siva dwells,
for many days, in the hope of seeing him in any of the shrines.  I saw him in the fertile city of Kazhumalam, where the waves of the sea move about near back-water which has mangrove trees, as he could be seated majestically in Kailash. Therefore I have no wants to be fulfilled.

Arunachala Siva.

773
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 22, 2018, 08:27:27 AM »
Verse  4:


மழைக்கரும் பும்மலர்க் கொன்றையி னானை
    வளைக்கலுற் றேன்மற வாமனம் பெற்றேன்
பிழைத்தொரு கால்இனிப் போய்ப்பிற வாமைப்
    பெருமைபெற் றேன்பெற்ற தார்பெறு கிற்பார்
குழைக்கருங் கண்டனைக் கண்டுகொள் வானே
    பாடுகின் றேன்சென்று கூடவும் வல்லேன்
கழைக்கரும் புங்கத லிப்பல சோலைக்
    கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டேனே.

In the fertile city of Kazhumalam which has many gardens of sugar-cane and plantains, the god who wears flowers of Koṉṟai which puts forth buds in the rainy season, I bound him so as not go away from me as I had a mind which thinks about him without forgetting, I had the greatness of not being born again, never erring from this state, at any time.  Is anyone else capable of attaining that grace which I got?
I sing his praise in order to see that god with a black neck, wearing an ear-ring.
I am capable of being united with him after my journey in this world is over.
I saw him as he would be seated majestically in Kailash. Therefore I have nothing to want. 

Arunachala Siva.

774
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 22, 2018, 07:07:35 AM »
Verse  3:


திருத்தினை நகருறை சேந்தனப் பன்னென்
    செய்வினை யறுத்திடுஞ் செம்பொனை அம்பொன்
ஒருத்தனை யல்லதிங் காரையு முணரேன்
    உணர்வுபெற் றேன்உய்யுங் காரணந் தன்னால்
விருத்தனைப் பாலனைக் கனவிடை விரவி
    விழித்தெங்குங் காணமாட் டாதுவிட் டிருந்தேன்
கருத்தனை நிருத்தஞ்செய் காலனை வேலைக்
    கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டேனே.

The father of Murugaṉ, who dwells in Tirut Tiṉainakar,
one who is as valuable as gold and cuts at the root of all my previous Karmas.
Except the peerless one who has a form as brilliant as gold,
I will not think of any one else as god in this world.
As I had reasons to be saved I got clear discernment.
The god who is both an old man and a young man.
He existed before everything else came into existence,
so he is an old man.
He survives after everything is destroyed.
So he is a young man.  Having seen him near me in my dream,
I was separated from him unable to see him anywhere, having woken up from sleep.
One who is in my mind,
and one who dances lifting his left leg.
I saw him in the fertile of city of Kazhumalam which is proximate to the sea, as I would see him in Kailash.  Therefore I am without the separation.


Arunachala Siva.

775
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 22, 2018, 07:02:58 AM »
Verse  2:


மற்றொரு துணைஇனி மறுமைக்குங் காணேன்
    வருந்தலுற் றேன்மற வாவரம் பெற்றேன்
சுற்றிய சுற்றமுந் துணையென்று கருதேன்
    துணையென்று நான்தொழப் பட்டஒண் சுடரை
முத்தியும் ஞானமும் வானவ ரறியா
    முறைமுறை பலபல நெறிகளுங் காட்டிக்
கற்பனை கற்பித்த கடவுளை யடியேன்
    கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டேனே.

I do not see any other help now for the next birth also.
I suffered.
I got the boon from god not to forget him.
I would not consider the relations that surrounded me, as helpful.
The effulgent light which was worthy of my worship, thinking him only as my help.
showing me eternal bliss, spiritual wisdom and step by step very many paths which could not be known even by the celestial beings,
and the god who taught me knowledge of himself.
I, who am his devotee, saw him in the fertile city of Kazhumalam as I would see him in Kailash.
I would not seek a help not only for this birth but also for the next birth.


Arunachala Siva.

776
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 21, 2018, 08:24:37 AM »
Tiruk Kazhumalam: (Sirkazhi):

Verse 1:

சாதலும் பிறத்தலுந் தவிர்த்தெனை வகுத்துத்
    தன்னருள் தந்தஎம் தலைவனை மலையின்
மாதினை மதித்தங்கொர் பால்கொண்ட மணியை
    வருபுனல் சடையிடை வைத்தஎம் மானை
ஏதிலென் மனத்துக்கோர் இரும்புண்ட நீரை
    எண்வகை ஒருவனை எங்கள்பி ரானைக்
காதில்வெண் குழையனைக் கடல்கொள மிதந்த
    கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டேனே.


In the fertile city of Kazhmalam which floated above when the ocean enveloped the whole earth. Having removed death at the end of this life and rebirth after this life.
and having created me as a new soul, our master who bestowed on me his grace,
the ruby that had on its part a lady, daughter of the mountain, honoring her.
Our Lord who kept on his matted hairs the water of Ganga, discarded from heaven.
One who is like the water that is absorbed by a red-hot iron, to my mind which is alien to god, and who has merged within me without being alien to me, the peerless god who has eight forms. (eight forms: five elements,sun and moon, and the one who performs sacrifices.) Our benefactor master and one who wears a white ear-ring made of conch, I saw him clearly as he was seated majestically in Kailash. Therefore I am not wanting in anything.

Arunachala Siva.


777
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 21, 2018, 08:17:56 AM »
Verse 12:

வளங்கி ளர்பொழில் வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேன்என்
றுளங்கு ளிர்தமிழ் ஊரன்வன் றொண்டன்
    சடையன் காதலன் வனப்பகை யப்பன்
நலங்கி ளர்வயல் நாவலர் வேந்தன்
    நங்கை சிங்கடி தந்தைப யந்த
பலங்கி ளர்தமிழ் பாடவல் லார்மேற்
    பறையு மாஞ்செய்த பாவங்கள் தானே.With his central idea contained in all the verses, what else would I meditate upon, forgetting Mānikkavaṇṇar in Vāzhkoḷputtūr, which has gardens whose productiveness is increasing.  Ūraṉ who knows Tamiḻ which is pleasant to the mind, Vaṉtṟoṇṭaṉ,
the son of Saṭaiyaṉ, the father of Vaṉappakai, the chief of the inhabitants of Nāvalūr which has fields whose good products are increasing.  The sins of those who can sing the verses which confer increasing benefit and which were composed by the father of Siṅkaṭi, a girl of distinction, will vanish of their own accord. 


Padigam on Tiru Vazhkoliputtr completed.

Arunachala Siva.778
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 21, 2018, 06:58:07 AM »
Verse  11:


மெய்யனை மெய்யில் நின்றுணர் வானை
    மெய்யி லாதவர் தங்களுக் கெல்லாம்
பொய்ய னைப்புரம் மூன்றெரித் தானைப்
    புனித னைப்புலித் தோலுடை யானைச்
செய்ய னைவெளி யதிரு நீற்றில்
    திகழு மேனியன் மான்மறி யேந்தும்
மைகொள் கண்டனை வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேனே.


On what else would I meditate?
Forgetting, Siva who knows no destruction,
who can be known by treading the path of truth,
who could not be known by those who do not follow the path of truth,
who is the pure one,
who dresses himself in the tiger's skin,
who is red in color,
who has a form that shines on account of being besmeared with white holy ash,
who has a black neck and holds a young one of a deer,
and who is Manikkavaṇṇār in Vāzhkoḷiputtur, I won't think of anything else.


Arunachala Siva.

779
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 21, 2018, 06:53:21 AM »
Verse  10:

திருந்த நான்மறை பாடவல் லானைத்
    தேவர்க் குந்தெரி தற்கரி யானைப்
பொருந்த மால்விடை ஏறவல் லானைப்
    பூதிப் பைபுலித் தோலுடை யானை
இருந்துண் தேரரும் நின்றுணுஞ் சமணும்
    ஏச நின்றவன் ஆருயிர்க் கெல்லாம்
மருந்த னான்றனை வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேனே.

On what else would I meditate?
Forgetting, Siva who can sing the four Vedas in the proper manner,
who is difficult to be known even to Devas,
who can ride suitably on a big bull,
who has a bag of holy ash and a tiger's skin,
who was reproached by the Buddhists who eat their food sitting, and the Jains who eat their food standing,
who is like the nectar to all the precious living beings which are afflicted by diseases of the body and soul, who is Maṇikkavaṇṇar in Vazhkoḷiputtūr I won't think of anything else.

Arunachala Siva.

780
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 20, 2018, 01:19:08 PM »
Verse  9:

காளை யாகி வரையெடுத் தான்றன்
    கைக ளிற்றவன் மொய்தலை யெல்லாம்
மூளை போத ஒருவிரல் வைத்த
    மூர்த்தி யைமுதல் காண்பரி யானைப்
பாளை தெங்கின் பழம்விழ மண்டிச்
    செங்கண் மேதிகள் சேடெறிந் தெங்கும்
வாளை பாய்வயல் வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேனே.

The hands of the demon, who lifted the mountain Kailāsh, like a bull,
the brain in his heads which were close to each other to come out,
the god having a form who pressed with one toe,
whose origin could not be found out.
To cause the spathe and mature cocoa-nuts of the coconut tree fall down,
the buffaloes of red eyes run swiftly and scatter the quagmire.
The god, Maṇikkavaṇṇar in Vāzhkoḷiputtūr which has fields in which everywhere, the scabbard jumps.  I won't think of anything else.  The bulls when they are angry will pierce the mud with their horns and lift it. So Ravanaṉ is compared to the bull.
Should be changed into "can also mean a lad of sixteen years of age."Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 3200